Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej"

Transkrypt

1 Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

2 PO PC Prezentacja została stworzona na potrzeby spełnienia kryterium formalnego Publiczna prezentacja założeń projektu w celu aplikowania o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wnioski można składać w terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

3 PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej jest typem projektu A2A (Administration-to-Administration). W projekcie są wprowadzane także usługi A2B i A2C (Administration-to-Business, Administration-to-Customer) E-usługa to możliwość załatwienia danej sprawy przez Internet, bez wizyty w urzędzie.

4 Tytuł projektu i beneficjenci Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które: o zapewniają powszechny dostęp do danych i usług przestrzennych dotyczących określonego obszaru; o przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju; o umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi. (źródło: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej)

5 Tytuł projektu i beneficjenci Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które: o zapewniają powszechny dostęp do danych i usług przestrzennych dotyczących określonego obszaru; o przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju; o umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi. (źródło: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej)

6 INSPIRE Projekt budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej wynika z procesu wprowadzania dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) w obszarze przetwarzania danych przestrzennych przez jednostki administracji morskiej. Realizacja projektu związana jest z wymogami implementacji dyrektywy do polskiego prawa poprzez ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., nr 76, poz. 489).

7 usługi sieciowe zgodne z INSPIRE Celem projektu jest stworzenie rozwiązania gwarantującego każdemu użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich, pasa nadbrzeżnego oraz portów i przystani morskich w jednolitym formacie zapewniającym wzajemną spójność. W ten sposób zostanie poprawiona jakość danych oraz zdolność rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych. Dostęp do danych nastąpi poprzez usługi będące standardami Open Geospatial Consortium: - WMS: standard udostępniania map w postaci rastrowej, - WFS: standard udostępniania danych wektorowych, - CSW: interfejs do metadanych

8 e-usługi Podstawowe e-usługi dostępne w ramach projektu wynikają z wdrażania dyrektywy INSPIRE: Usługa WMS Web Map Service Usługa WFS Web Feature Service Usługa CSW Catalog Service for Web Celem projektu, w kontekście dyrektywy INSPIRE, jest wypełnienie zadań ustawowych ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, poprzez zapewnienie społeczeństwu możliwości efektywniejszego korzystania z e-usług publicznych związanych z informacją przestrzenną i oferowanych przez jednostki administracji morskiej na terenie kraju.

9 E-usługi A2A 1. Usługa WMS Urząd Morski Gdynia 2. Usługa WMS Urząd Morski Słupsk 3. Usługa WMS Urząd Morski Szczecin 4. Usługa WMS Departament Transportu Morskiego 5. Usługa WMS węzeł wewnętrzny 6. Usługa WMS węzeł publiczny 7. Usługa WFS Urząd Morski Gdynia 8. Usługa WFS Urząd Morski Słupsk 9. Usługa WFS Urząd Morski Szczecin 10. Usługa WFS Departament Transportu Morskiego 11. Usługa WFS węzeł wewnętrzny 12. Usługa WFS węzeł publiczny 13. Usługa CSW 14. Zasilanie PRG

10 E-usługi A2B, A2C 1. Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (3) 2. Pozwolenie na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej RP (3) 3. Pozwolenie na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (3) 4. Pozwolenie na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym (4)

11 E-usługi w administracji morskiej

12 Baza danych W ramach projektu zostanie utworzona wspólna baza danych dla jednostek administracji morskiej (harmonizacja danych). Analiza ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934 j. t.) wykazała istnienie ~20 zbiorów danych przestrzennych, które znajdują się w kompetencjach administracji morskiej. Do nowopowstałej bazy danych zostaną wprowadzone dane przestrzenne wynikające z już wydanych decyzji (rozporządzeń, zarządzeń itp.) i będące obecnie dostępne jedynie w formie analogowej lub w formie niezharmonizowanej.

13 Dane Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa System rozgraniczenia ruchu statków Ustanowione trasy żeglugowe, drogi morskie Granice morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego RP oraz Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski Lokalizacja ustalonych sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich Osie i parametry podmorskich kabli i rurociągów Wraki statków oraz obiekty zabytkowe w polskich obszarach morskich Granice pasa nadbrzeżnego (pasa technicznego i pasa ochronnego) Granice obszaru działania dyrektorów urzędów morskich Granice portów, ich red i kotwicowisk Granice przystani morskich, kotwicowisk Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani morskich Tory podejściowe Kilometraż wybrzeża morskiego Numeracja wejść na plażę Dane związane z planami ochrony przyrody Natura 2000 na obszarach morskich Linia brzegowa Linia podstawowa

14 Punkt dostępu do danych Planowana architektura systemu zakłada utworzenie 4 węzłów lokalnych infrastruktury, po 1 dla każdego organu administracji morskiej. Dodatkowo przewiduje się utworzenie węzła wewnętrznego (dostęp do danych wewnątrz administracji morskiej) oraz węzła publicznego (dostęp zewnętrzny). Punktem dostępu do danych dla zewnętrznych użytkowników będzie dedykowany geoportal administracji morskiej. Dostęp nastąpi poprzez sieć Internet w oknie przeglądarki internetowej.

15 okres i koszt realizacji projektu Zakładany okres realizacji projektu: r r. Planowany koszt realizacji projektu: ,00 zł

16 potrzeby klientów usług Podstawowe e-usługi dostępne w ramach projektu wynikają z wdrażania dyrektywy INSPIRE. Użyte standardy w tym zakresie wynikają zatem z przepisów prawa europejskiego jak i krajowego. E-usługi publiczne o wysokim stopniu dojrzałości zapewnią możliwość składania wniosków o wydanie decyzji przez Internet. Możliwość ta dotyczy wszystkich interesariuszy tego typu usług (obywatele, przedsiębiorcy, administracja). Zdiagnozowano, że bariery urzędnicze, prawne i techniczne (m.in. związane z informacją przestrzenną) powodują, że nawet wstępna konsultacja wniosku o wydanie decyzji często wymaga osobistej wizyty w urzędzie. W celu skrócenia czasu trwania procedur administracyjnych planuje się przygotowanie modułu zdalnej komunikacji z jednostkami administracji morskiej właściwymi terytorialnie dla danej sprawy.

17 potrzeby klientów usług W ramach projektu można wymienić następujące zasadnicze grupy docelowe: 1. pracownicy jednostek administracji morskiej W zakresie projektu, głównymi potrzebami zidentyfikowanymi przez pracowników jednostek administracji morskiej są: uspójnienie i harmonizacja zasobu danych przestrzennych, na których operują poszczególne jednostki, stworzenie infrastruktury technicznej umożliwiającej przechowywanie danych przestrzennych składowanych w jednostce, automatyzacja (informatyzacja) procedur wydawania decyzji administracyjnych począwszy od etapu złożenia wniosku do uprawomocnienia się decyzji, zgłaszanie uwag i skarg dotyczących decyzji administracyjnych.

18 potrzeby klientów usług 2. Jednostki administracji współpracujące w obrębie przetwarzania danych przestrzennych z jednostkami administracji morskiej Do potrzeb tej grupy należą przede wszystkim: rozwiązanie problemów związanych z przekazywaniem decyzji administracyjnych wydawanych przez organy administracji morskiej oraz uspójnienie i harmonizacja danych będących w kompetencji administracji morskiej z innymi zbiorami danych przestrzennych np.: z danymi Państwowego Rejestru Granic prowadzonymi przez Głównego Geodetę Kraju, z danymi dotyczącymi obszarów Natura 2000 w GDOŚ i GDLP oraz Ministerstwa Środowiska, z danymi dotyczącymi batymetrii dna morskiego prowadzonymi przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

19 potrzeby klientów usług 3. Inwestorzy związani z gospodarką morską oraz pasem nadbrzeżnym Główną potrzebą dla tej grupy odbiorców docelowych jest usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących wydawania pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych w pasie nadbrzeżnych oraz w obszarach morskich oraz dostęp do danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich, pasa nadbrzeżnego oraz portów i przystani.

20 potrzeby klientów usług 4. Społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny nadmorskie i przyportowe oraz tereny w sąsiedztwie pasa nadbrzeżnego. Głównymi potrzebami, które zaspokaja projekt, dla tej grupy odbiorców będą: stworzenie przejrzystego mechanizmu interakcji pomiędzy urzędami administracji morskiej a obywatelami, zapewnienie przejrzystości wykorzystywania publicznych pieniędzy w zakresie procedur wykonywanych przez administrację morską, usprawnienie procesu konsultacji społecznych na etapie tworzenia projektów morskich planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych zasięgiem projektu.

21 cele projektu Celem głównym projektu jest poprawa wydajności funkcjonowania jednostek administracji morskiej, w tym rozwój systemów i poprawa procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych poprzez opracowanie i wdrożenie jednolitej infrastruktury informatyczno-technicznej dla zarządzania informacją przestrzenną wykorzystywaną w administracji morskiej.

22 cele projektu Cele szczegółowe Jednym z celów szczegółowych jest utworzenie cyfrowego repozytorium dla kluczowych dla administracji morskiej rejestrów danych przestrzennych. W zależności od stopnia dotychczasowego poziomu cyfryzacji danych (w danej jednostce) wymagane jest przeniesienie danych analogowych do postaci cyfrowej. Powiązanym z tym celem projektu jest również uporządkowanie danych przestrzennych w jednostkach administracji morskiej, poprzez opracowanie zbioru metadanych wymaganych do opisu danych przestrzennych. Do celów szczegółowych projektu możemy ponadto zaliczyć wdrożenie lub unowocześnienie systemu serwerowego służącego do przechowywania cyfrowych danych przestrzennych i ich przetwarzania. Kolejnym celem szczegółowym jest ujednolicenie podstawowych procedur urzędowych m.in. w zakresie zarządzania i przetwarzania danych przestrzennych w formacie cyfrowym we wszystkich jednostkach administracji morskiej. Celem projektu jest również umożliwienie dostępu do danych dla użytkowników spoza administracji morskiej, czyli dostępu publicznego, jak również poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną w administracji morskiej. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez elektronizację nowych usług.

23 cele projektu Cele społeczne Jednym z celów społecznych projektu jest zapewnienie społeczeństwu możliwości efektywniejszego korzystania z e-usług publicznych związanych z informacją przestrzenną oferowanych przez jednostki administracji na terenie kraju. W chwili obecnej instytucje administracji morskiej nie oferują e-usług. Proponowane w ramach projektu e-usługi to: Przeglądanie danych przestrzennych będących w kompetencji AM, Obsługa składania wniosków, których częścią są informacje przestrzenne, Zwiększenie przejrzystości działań jednostek administracji morskiej, w szczególności na styku instytucja-obywatel. Wymienione e-usługi przyczynią się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców jak również poprawy jakości życia obywateli i usprawnienia funkcjonowania państwa. W związku z usługą przeglądania danych przestrzennych wśród rezultatów projektu wyszczególniono liczbę zbiorów danych przestrzennych będących w zasobach administracji morskiej, do których zapewniono możliwość interoperacyjnego dostępu.

24 wskaźniki produktu Produkt Licencje na oprogramowanie dla serwerów danych przestrzennych Licencje na oprogramowanie GIS używane w stacjach roboczych Serwer aplikacyjny Opis Pojedyncza licencja dla serwera danych przestrzennych obejmuje licencje dla oprogramowania bazy danych umożliwiającej składowanie odpowiednich rodzajów danych jak również licencje dla serwera wieloprocesorowego serwera aplikacyjnego umożliwiającego dostęp dla danych za pomocą usług sieciowych takich jak WMS, WFS i CSW. Serwery danych przestrzennych muszą w stowarzyszonych z nimi bazach umożliwiać składowanie danych przestrzennych należących do następujących kategorii: - dane wektorowe + opisowe (atrybuty), - dane rastrowe (np. ortofotomapy), - dane hydrograficzne, -dane LIDAR. Komputery wykorzystywane przez pracowników AM muszą wykorzystywać dane przestrzenne jak również przetwarzać je zgodnie ze specjalistycznymi wymaganiami. W związku z tym konieczne jest wyposażenie tych stacji roboczych w odpowiednie oprogramowanie, które poza wykonywaniem typowych operacji na danych GIS będzie w szczególności umożliwiało również: - wykonywanie analizy przestrzennych - wykonywanie analiz i przetwarzania dla danych 3D Produkt stanowi wynik zakupu serwera przeznaczonego dla węzła oraz jego wdrożenie w pomieszczeniach serwerowni. Robocza macierz dyskowa węzła Produkt stanowi wynik zakupu macierzy dyskowej przeznaczonej dla węzła oraz jego wdrożenie w pomieszczeniach serwerowni. System archiwizacji danych Produkt stanowi wynik zakupu napędu taśmowego do archiwizacji danych przeznaczonego dla węzła oraz jego wdrożenie w pomieszczeniach serwerowni. Wartości wskaźników produktów

25 wskaźniki produktu Produkt Urządzenie zabezpieczające styk sieci LAN z Internetem Stacjonarne stacje robocze wraz z monitorami Mobilne stacje robocze Liczba usług administracji dla administracji Opis Produkt stanowi wynik zakupu systemu bezpieczeństwa na styku sieci wewnętrznej z Internetem dla węzła IIP oraz jego wdrożenie w pomieszczeniach serwerowni. Jeden komplet produktu stanowi stacja robocza wraz z dwoma monitorami kompatybilny z oprogramowaniem GIS, wyposażony w pakiet biurowy oraz zasilaczem UPS Produktem jest komputer przenośny o przekątnej min. 17 wyposażony w system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem GIS oraz oprogramowanie biurowe Jest to produkt polegający na opracowaniu i udostępnieniu dla urzędników usługi wewnątrz-administracyjnej (w ramach AM) lub usługi między-administracyjnej (np. zasilanie PRG) Wartości wskaźników produktów Liczba usług publicznych udostępniona o stopniu dojrzałości 3 Usługa publiczna udostępniona o stopniu dojrzałości 4 Produkt jest usługą on-line, polega na utworzeniu i uruchomieniu usługi zapewniającej dwustronną interakcję między AM a firmą lub osobą fizyczną Produkt jest usługa on-line, polega na utworzeniu i uruchomieniu usługi zapewniającej pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością dla firmy lub osoby fizycznej. Zmodernizowany rejestr publiczny Polega na utworzeniu interoperacyjnego rejestru publicznego zawierającego dane przestrzenne. Pojedynczy rejestr publiczny zawiera dobrze zdefiniowany i logicznie spójny zbiór danych odpowiadających pojedynczej warstwie tematycznej, która ma prawne uzasadnienie. Dokument analogowy przeniesiony do postaci cyfrowej Jest to efekt przeniesienia z postaci analogowej (papierowej) wybranej decyzji administracyjnej do IIP

26 wskaźniki rezultatu Produkt Wartość docelowa Opis Obniżenie czasu dostępu do danych przestrzennych dla pracowników administracji morskiej <1min Wskaźnikiem jest średni jednostkowy czas potrzebny pracownikowi administracji na uzyskanie dostępu do danych przestrzennych. W chwili obecnej wiąże się to z udaniem się do właściwej komórki organizacyjnej oraz uzyskanie wymaganych dokumentów, najczęściej w formie analogowej. Docelowo, użytkownikowi infrastruktury powinno zabrać < 1 minuty czasu znalezienie dowolnego zbioru danych ze zbiorów danych administracji morskiej. Wprowadzenie zintegrowanego systemu w jednostkach administracji morskiej Umożliwienie korzystania z usługi przeglądania danych administracji morskiej (publicznej) Umożliwienie firmom i interesantom korzystanie z e- usług Umożliwienie i ułatwienie urzędnikom korzystania z danych przestrzennych poprzez infrastrukturę informacji przestrzennej 4 Wskaźnikiem jest to liczba jednostek administracji morskiej w których wdrożono zbudowaną infrastrukturę. Administracja morska to: 1. Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 2. Urząd Morski w Gdyni 3. Urząd Morski w Słupsku 4. Urząd Morski w Szczecinie. 50 Wskaźnik obliczony na podstawie danych dostarczonych przez administrację morską obliczony na podstawie liczby zapytań w zakresie zbiorów danych przestrzennych administracji morskiej we wszystkich jednostkach administracji morskiej. Wskaźnikiem jest średnia dzienna liczba osób nie identyfikowalnych (np. niezalogowanych) korzystająca z usługi przeglądania danych (geoportalu) administracji morskiej. 12 Wskaźnik obliczony na podstawie danych dostarczonych przez administrację morską obliczony na podstawie liczby spraw związanych z obsługą firm i interesantów we wszystkich jednostkach administracji morskiej. Wskaźnikiem jest średnia dzienna liczba firm i interesantów identyfikowalnych (np. zalogowanych) korzystająca z usług o stopniu dojrzałości 3 lub 4 zaimplementowanych w infrastrukturze informacji przestrzennej administracji morskiej. 300 Wskaźnik obliczony na podstawie danych dostarczonych przez administrację morską obliczony na podstawie liczby spraw związanych z obsługą procesów wewnętrznych w administracji morskiej w zakresie informacji przestrzennej we wszystkich jednostkach administracji morskiej. Wskaźnikiem jest liczba odwołań do systemu przez urzędników administracji morskiej w mierzona średnią dzienną we wszystkich jednostkach.

27 usprawnione procesy Projekt zakłada usprawnienie procedur administracyjnych realizowanych przez podmioty administracji morskiej w zakresie: prezentacji i udostępniania danych przestrzennych i statystycznych, zapewnienia dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w zewnętrznych rejestrach publicznych, zapewnienia możliwości przeglądania, wyszukiwania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych z rejestrów infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonych przez organy administracji morskiej, podejmowania decyzji administracyjnych leżących w kompetencjach jednostek administracji morskiej, konsultacji w zakresie tworzenia planów zagospodarowania obszarów morskich,

28 usprawnione procesy cd.. konsultacji w zakresie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania oraz studium uwarunkowań przestrzennych i strategii rozwoju przestrzennego dla obszarów sąsiadujących i obejmujących pas nadbrzeżny, usprawnienia procesów uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania dot. obszarów morskich z inwestorami i społeczeństwem, przekazywania i wymiany informacji zarówno o charakterze przestrzennym (mapy) oraz administracyjnym (decyzje) pomiędzy jednostkami administracji morskiej oraz pomiędzy jednostkami administracji morskiej a podmiotami zewnętrznymi takimi jak np. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

29 dostęp do informacji sektora publicznego Projekt budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej przyczynia się do ułatwienia dostępu do informacji sektora publicznego: W zakresie danych przestrzennych AM, które mają charakter informacji publicznej; Dane te zostaną uporządkowane (na potrzeby AM) i udostępnione przez sieć Internet. Usprawnione zostaną również procesy związane z udostępnianiem ww. danych w innej formie (np. na wniosek).

30 harmonogram zamówień publicznych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Tytuł projektu: Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 1. Opracowanie SIWZ-u na prowadzenie Nadzoru inwestorskiego nad projektem budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Rodzaj/opis zamówienia Szacowana wartość zamówienia (wartość netto w PLN) Usługi doradcze ,00 Planowany tryb udzielenia zamówienia Planowany termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony styczeń Nadzór inwestorski nad projektem budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej 3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego; Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania; Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne; Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem; Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych sprzętu komputerowego; Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych oprogramowania; Geograficzne systemy informacyjne (GIS); Modernizacja/rozbudowa serwerowni; Dostawa i konfiguracja sprzętu IT; Usługi dostawy oprogramowania; Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego; Usługi wdrażania oprogramowania; Usługi w zakresie przetwarzania danych; Usługi w zakresie projektowania stron WWW; Usługi szkoleń; 4. Promocja projektu Usługi w zakresie promocji; ,00 Przetarg nieograniczony kwiecień , ,00 W zależności od wyników koncepcji opracowanej na podstawie przetargu nr 1: procedura konkurencyjna negocjacyjna ( dialog konkurencyjny lub negocjacje z ogłoszeniem) lub procedura konkurencyjna (przetarg ograniczony lub nieograniczony) ewentualnie poprzedzona dialogiem technicznym Przetarg nieograniczony wrzesień 2016 marzec 2018

31 Dziękuję za uwagę Kamil Rybka Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/ Warszawa

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu Budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu Budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu Budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Prezentacja została przygotowana przez Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa GEOPORTAL 2 Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz Szczyrk, 11 czerwca 2015 Anatomia geoportalu Michał Mackiewicz www.gis-support.pl Wspieramy organizacje w zarządzaniu danymi przestrzennymi i dostarczamy narzędzie do lepszego podejmowania decyzji Portal

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej ( IIPwAM )

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej ( IIPwAM ) Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej ( IIPwAM ) PO PC 2014-2012 Prezentacja została stworzona na potrzeby spełnienia kryterium formalnego Publiczna prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Departament Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE

RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE Katarzyna Krzywda Zastępca Dyrektora Kierująca Pracami Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Warszawa, 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej.

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej. Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej Jerzy Chotkowski Gospodarka Przestrzenna Gospodarka Przestrzenna Wniosek

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia Źródło Autorstwo dokumentu Data utworzenia 31.03.2011 Publikacja Wersja

Bardziej szczegółowo

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje Antoine de Saint-Exupéry Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Łódź, 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

BUDOWA IIP W TEMATACH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA

BUDOWA IIP W TEMATACH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA BUDOWA IIP W TEMATACH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA Ewa Madej-Popiel Departament Informacji o Środowisku, Przewodnicząca Zespołu ds. IIP w resorcie środowiska Warszawa, 4.12.2013 r. ORGANY WIODĄCE

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD)

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji CEL WYKŁADU Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ( LATA 2012-2013 )

REALIZACJA PROGRAMU BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ( LATA 2012-2013 ) REALIZACJA PROGRAMU BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ( LATA 2012-2013 ) LISTA TEMATÓW : 1.8 HYDROGRAFIA (elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie oraz jednolite części wód wraz z podjednostkami

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Przemysław Malczewski PLAN PREZENTACJI PLAN PREZENTACJI Dokumenty i wytyczne KE Monitorowanie wdrażania wymogów

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego

Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Henryka Bałys Tomasz Gołębiowski Starostwo Powiatowe w Cieszynie Jacek Kozłowski GEOINFO Wrocław Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP),

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), jako regionalnego węzła, krajowej i europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Invest in Silesia- nowa jakość w promocji

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012 Dominik Kopczewski Premier RP Min. Administracji Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji i Cyfryzacji Min. Obrony Narodowej Główny Geodeta Kraju Instytut Geodezji i Kartografii P2 Zarząd Analiz Wywiadowczych

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Adam Łoniewski starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE

Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE MATEUSZ HORDEJUK, ZBIGNIEW NOWICKI Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy www.pgi.gov.pl www.psh.gov.pl Główne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda 1. Zagadnienia wstępne w zakresie budowy systemów geoinformacyjnych

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Piotr Wojnowski Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu

Bardziej szczegółowo

E R G O N O M I A W G O S P O D A R C E P R Z E S T R Z E N N E J

E R G O N O M I A W G O S P O D A R C E P R Z E S T R Z E N N E J ERGO dostarcza specjalistyczne systemy dziedzinowe do prowadzenia zintegrowanej gospodarki przestrzennej Demografia Gospodarka Komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka Nieruchomościami Infrastruktura wod.-kan.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

działania i produkty projektu Ciechocinek, r.

działania i produkty projektu Ciechocinek, r. Infostrada Kujaw i Pomorza planowane działania i produkty projektu Ciechocinek, 24.11.2011 r. Wprowadzenie Mariusz Krupa Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Planowane działania i produkty

Bardziej szczegółowo

Współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych w praktyce: jakość

Współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych w praktyce: jakość Współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych w praktyce: jakość Biuro Geodezji i Katastru Urząd m.st. Warszawy 20.04.2017 m.st. Warszawa pewien stopień doskonałości

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju postęp technologiczny reforma ustrojowa państwa zasady funkcjonowania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej zadania z zakresu administracji rządowej zadania własne gmin organizacja służby geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

System Informacji dla Linii Kolejowych narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

System Informacji dla Linii Kolejowych narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. System Informacji dla Linii Kolejowych narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl Kraków, 16 maja 2014 r. System Informacji dla Linii Kolejowych (SILK)

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków Maciej Rossa Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ maciej.rossa@gdos.gov.pl Obszary działania

Bardziej szczegółowo

E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku Piotr Jackowiak

E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku Piotr Jackowiak - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku Piotr Jackowiak E-administracja, E-szkoła wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas CEL PROJEKTU Głównym celem projektu

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe w Cieszynie Maciej Bednarski Kierownik Projektu Instytut Systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej

Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej Dzień dobry! System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej jest narzędziem do podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych

Bardziej szczegółowo

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych?

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych? Część I: Podstawowe informacje 1. Stan zasobów ludzkich, które mogą wziąć udział w realizacji projektu? Czy jest lub będzie wyznaczony koordynator/pełnomocnik, odpowiadający za nadzór nad całością realizacji

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Slajd 2 z 43 Dlaczego istnieją archiwa i czemu służą? Misją archiwów państwowych jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar BGWM w Warszawie Wojciech

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Michał Zapart Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE

Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE Piotr Krok Intergraph Polska Krakowski Dzień Systemów Informacji Geograficznej, Kraków, 18 listopada 2009 Page 1 INSPIRE Inicjatywa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU TECHNICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU BAZY WIEDZY O MAZOWSZU Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 16 czerwca 2010 r. AGENDA 1. WIZJA SYSTEMU 2. STRUKTURA WĘZŁOWA 3. ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska Koncepcja zintegrowanego systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Aglomeracji Opolskiej Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Źródła danych dla ORSIP

Źródła danych dla ORSIP Piotr Wojnowski Szczyrk, 5 grudzieo 2013 Źródła danych dla ORSIP Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIP) Zostały przeniesione dane, pochodzące z wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Jednostki Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/2014

PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/2014 Konstantynów Łódzki, 15.05.2014 r. PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

gromadzenie, przetwarzanie

gromadzenie, przetwarzanie Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł danych w serwisie CRIS - gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja danych mgr inż. Piotr Cofałka, mgr inż. Jacek Długosz dr Joachim

Bardziej szczegółowo