Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej"

Transkrypt

1 Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

2 PO PC Prezentacja została stworzona na potrzeby spełnienia kryterium formalnego Publiczna prezentacja założeń projektu w celu aplikowania o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wnioski można składać w terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

3 PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej jest typem projektu A2A (Administration-to-Administration). W projekcie są wprowadzane także usługi A2B i A2C (Administration-to-Business, Administration-to-Customer) E-usługa to możliwość załatwienia danej sprawy przez Internet, bez wizyty w urzędzie.

4 Tytuł projektu i beneficjenci Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które: o zapewniają powszechny dostęp do danych i usług przestrzennych dotyczących określonego obszaru; o przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju; o umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi. (źródło: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej)

5 Tytuł projektu i beneficjenci Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które: o zapewniają powszechny dostęp do danych i usług przestrzennych dotyczących określonego obszaru; o przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju; o umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi. (źródło: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej)

6 INSPIRE Projekt budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej wynika z procesu wprowadzania dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) w obszarze przetwarzania danych przestrzennych przez jednostki administracji morskiej. Realizacja projektu związana jest z wymogami implementacji dyrektywy do polskiego prawa poprzez ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., nr 76, poz. 489).

7 usługi sieciowe zgodne z INSPIRE Celem projektu jest stworzenie rozwiązania gwarantującego każdemu użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich, pasa nadbrzeżnego oraz portów i przystani morskich w jednolitym formacie zapewniającym wzajemną spójność. W ten sposób zostanie poprawiona jakość danych oraz zdolność rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych. Dostęp do danych nastąpi poprzez usługi będące standardami Open Geospatial Consortium: - WMS: standard udostępniania map w postaci rastrowej, - WFS: standard udostępniania danych wektorowych, - CSW: interfejs do metadanych

8 e-usługi Podstawowe e-usługi dostępne w ramach projektu wynikają z wdrażania dyrektywy INSPIRE: Usługa WMS Web Map Service Usługa WFS Web Feature Service Usługa CSW Catalog Service for Web Celem projektu, w kontekście dyrektywy INSPIRE, jest wypełnienie zadań ustawowych ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, poprzez zapewnienie społeczeństwu możliwości efektywniejszego korzystania z e-usług publicznych związanych z informacją przestrzenną i oferowanych przez jednostki administracji morskiej na terenie kraju.

9 E-usługi A2A 1. Usługa WMS Urząd Morski Gdynia 2. Usługa WMS Urząd Morski Słupsk 3. Usługa WMS Urząd Morski Szczecin 4. Usługa WMS Departament Transportu Morskiego 5. Usługa WMS węzeł wewnętrzny 6. Usługa WMS węzeł publiczny 7. Usługa WFS Urząd Morski Gdynia 8. Usługa WFS Urząd Morski Słupsk 9. Usługa WFS Urząd Morski Szczecin 10. Usługa WFS Departament Transportu Morskiego 11. Usługa WFS węzeł wewnętrzny 12. Usługa WFS węzeł publiczny 13. Usługa CSW 14. Zasilanie PRG

10 E-usługi A2B, A2C 1. Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (3) 2. Pozwolenie na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej RP (3) 3. Pozwolenie na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (3) 4. Pozwolenie na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym (4)

11 E-usługi w administracji morskiej

12 Baza danych W ramach projektu zostanie utworzona wspólna baza danych dla jednostek administracji morskiej (harmonizacja danych). Analiza ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934 j. t.) wykazała istnienie ~20 zbiorów danych przestrzennych, które znajdują się w kompetencjach administracji morskiej. Do nowopowstałej bazy danych zostaną wprowadzone dane przestrzenne wynikające z już wydanych decyzji (rozporządzeń, zarządzeń itp.) i będące obecnie dostępne jedynie w formie analogowej lub w formie niezharmonizowanej.

13 Dane Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa System rozgraniczenia ruchu statków Ustanowione trasy żeglugowe, drogi morskie Granice morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego RP oraz Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski Lokalizacja ustalonych sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich Osie i parametry podmorskich kabli i rurociągów Wraki statków oraz obiekty zabytkowe w polskich obszarach morskich Granice pasa nadbrzeżnego (pasa technicznego i pasa ochronnego) Granice obszaru działania dyrektorów urzędów morskich Granice portów, ich red i kotwicowisk Granice przystani morskich, kotwicowisk Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani morskich Tory podejściowe Kilometraż wybrzeża morskiego Numeracja wejść na plażę Dane związane z planami ochrony przyrody Natura 2000 na obszarach morskich Linia brzegowa Linia podstawowa

14 Punkt dostępu do danych Planowana architektura systemu zakłada utworzenie 4 węzłów lokalnych infrastruktury, po 1 dla każdego organu administracji morskiej. Dodatkowo przewiduje się utworzenie węzła wewnętrznego (dostęp do danych wewnątrz administracji morskiej) oraz węzła publicznego (dostęp zewnętrzny). Punktem dostępu do danych dla zewnętrznych użytkowników będzie dedykowany geoportal administracji morskiej. Dostęp nastąpi poprzez sieć Internet w oknie przeglądarki internetowej.

15 okres i koszt realizacji projektu Zakładany okres realizacji projektu: r r. Planowany koszt realizacji projektu: ,00 zł

16 potrzeby klientów usług Podstawowe e-usługi dostępne w ramach projektu wynikają z wdrażania dyrektywy INSPIRE. Użyte standardy w tym zakresie wynikają zatem z przepisów prawa europejskiego jak i krajowego. E-usługi publiczne o wysokim stopniu dojrzałości zapewnią możliwość składania wniosków o wydanie decyzji przez Internet. Możliwość ta dotyczy wszystkich interesariuszy tego typu usług (obywatele, przedsiębiorcy, administracja). Zdiagnozowano, że bariery urzędnicze, prawne i techniczne (m.in. związane z informacją przestrzenną) powodują, że nawet wstępna konsultacja wniosku o wydanie decyzji często wymaga osobistej wizyty w urzędzie. W celu skrócenia czasu trwania procedur administracyjnych planuje się przygotowanie modułu zdalnej komunikacji z jednostkami administracji morskiej właściwymi terytorialnie dla danej sprawy.

17 potrzeby klientów usług W ramach projektu można wymienić następujące zasadnicze grupy docelowe: 1. pracownicy jednostek administracji morskiej W zakresie projektu, głównymi potrzebami zidentyfikowanymi przez pracowników jednostek administracji morskiej są: uspójnienie i harmonizacja zasobu danych przestrzennych, na których operują poszczególne jednostki, stworzenie infrastruktury technicznej umożliwiającej przechowywanie danych przestrzennych składowanych w jednostce, automatyzacja (informatyzacja) procedur wydawania decyzji administracyjnych począwszy od etapu złożenia wniosku do uprawomocnienia się decyzji, zgłaszanie uwag i skarg dotyczących decyzji administracyjnych.

18 potrzeby klientów usług 2. Jednostki administracji współpracujące w obrębie przetwarzania danych przestrzennych z jednostkami administracji morskiej Do potrzeb tej grupy należą przede wszystkim: rozwiązanie problemów związanych z przekazywaniem decyzji administracyjnych wydawanych przez organy administracji morskiej oraz uspójnienie i harmonizacja danych będących w kompetencji administracji morskiej z innymi zbiorami danych przestrzennych np.: z danymi Państwowego Rejestru Granic prowadzonymi przez Głównego Geodetę Kraju, z danymi dotyczącymi obszarów Natura 2000 w GDOŚ i GDLP oraz Ministerstwa Środowiska, z danymi dotyczącymi batymetrii dna morskiego prowadzonymi przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

19 potrzeby klientów usług 3. Inwestorzy związani z gospodarką morską oraz pasem nadbrzeżnym Główną potrzebą dla tej grupy odbiorców docelowych jest usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących wydawania pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych w pasie nadbrzeżnych oraz w obszarach morskich oraz dostęp do danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich, pasa nadbrzeżnego oraz portów i przystani.

20 potrzeby klientów usług 4. Społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny nadmorskie i przyportowe oraz tereny w sąsiedztwie pasa nadbrzeżnego. Głównymi potrzebami, które zaspokaja projekt, dla tej grupy odbiorców będą: stworzenie przejrzystego mechanizmu interakcji pomiędzy urzędami administracji morskiej a obywatelami, zapewnienie przejrzystości wykorzystywania publicznych pieniędzy w zakresie procedur wykonywanych przez administrację morską, usprawnienie procesu konsultacji społecznych na etapie tworzenia projektów morskich planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych zasięgiem projektu.

21 cele projektu Celem głównym projektu jest poprawa wydajności funkcjonowania jednostek administracji morskiej, w tym rozwój systemów i poprawa procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych poprzez opracowanie i wdrożenie jednolitej infrastruktury informatyczno-technicznej dla zarządzania informacją przestrzenną wykorzystywaną w administracji morskiej.

22 cele projektu Cele szczegółowe Jednym z celów szczegółowych jest utworzenie cyfrowego repozytorium dla kluczowych dla administracji morskiej rejestrów danych przestrzennych. W zależności od stopnia dotychczasowego poziomu cyfryzacji danych (w danej jednostce) wymagane jest przeniesienie danych analogowych do postaci cyfrowej. Powiązanym z tym celem projektu jest również uporządkowanie danych przestrzennych w jednostkach administracji morskiej, poprzez opracowanie zbioru metadanych wymaganych do opisu danych przestrzennych. Do celów szczegółowych projektu możemy ponadto zaliczyć wdrożenie lub unowocześnienie systemu serwerowego służącego do przechowywania cyfrowych danych przestrzennych i ich przetwarzania. Kolejnym celem szczegółowym jest ujednolicenie podstawowych procedur urzędowych m.in. w zakresie zarządzania i przetwarzania danych przestrzennych w formacie cyfrowym we wszystkich jednostkach administracji morskiej. Celem projektu jest również umożliwienie dostępu do danych dla użytkowników spoza administracji morskiej, czyli dostępu publicznego, jak również poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną w administracji morskiej. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez elektronizację nowych usług.

23 cele projektu Cele społeczne Jednym z celów społecznych projektu jest zapewnienie społeczeństwu możliwości efektywniejszego korzystania z e-usług publicznych związanych z informacją przestrzenną oferowanych przez jednostki administracji na terenie kraju. W chwili obecnej instytucje administracji morskiej nie oferują e-usług. Proponowane w ramach projektu e-usługi to: Przeglądanie danych przestrzennych będących w kompetencji AM, Obsługa składania wniosków, których częścią są informacje przestrzenne, Zwiększenie przejrzystości działań jednostek administracji morskiej, w szczególności na styku instytucja-obywatel. Wymienione e-usługi przyczynią się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców jak również poprawy jakości życia obywateli i usprawnienia funkcjonowania państwa. W związku z usługą przeglądania danych przestrzennych wśród rezultatów projektu wyszczególniono liczbę zbiorów danych przestrzennych będących w zasobach administracji morskiej, do których zapewniono możliwość interoperacyjnego dostępu.

24 wskaźniki produktu Produkt Licencje na oprogramowanie dla serwerów danych przestrzennych Licencje na oprogramowanie GIS używane w stacjach roboczych Serwer aplikacyjny Opis Pojedyncza licencja dla serwera danych przestrzennych obejmuje licencje dla oprogramowania bazy danych umożliwiającej składowanie odpowiednich rodzajów danych jak również licencje dla serwera wieloprocesorowego serwera aplikacyjnego umożliwiającego dostęp dla danych za pomocą usług sieciowych takich jak WMS, WFS i CSW. Serwery danych przestrzennych muszą w stowarzyszonych z nimi bazach umożliwiać składowanie danych przestrzennych należących do następujących kategorii: - dane wektorowe + opisowe (atrybuty), - dane rastrowe (np. ortofotomapy), - dane hydrograficzne, -dane LIDAR. Komputery wykorzystywane przez pracowników AM muszą wykorzystywać dane przestrzenne jak również przetwarzać je zgodnie ze specjalistycznymi wymaganiami. W związku z tym konieczne jest wyposażenie tych stacji roboczych w odpowiednie oprogramowanie, które poza wykonywaniem typowych operacji na danych GIS będzie w szczególności umożliwiało również: - wykonywanie analizy przestrzennych - wykonywanie analiz i przetwarzania dla danych 3D Produkt stanowi wynik zakupu serwera przeznaczonego dla węzła oraz jego wdrożenie w pomieszczeniach serwerowni. Robocza macierz dyskowa węzła Produkt stanowi wynik zakupu macierzy dyskowej przeznaczonej dla węzła oraz jego wdrożenie w pomieszczeniach serwerowni. System archiwizacji danych Produkt stanowi wynik zakupu napędu taśmowego do archiwizacji danych przeznaczonego dla węzła oraz jego wdrożenie w pomieszczeniach serwerowni. Wartości wskaźników produktów

25 wskaźniki produktu Produkt Urządzenie zabezpieczające styk sieci LAN z Internetem Stacjonarne stacje robocze wraz z monitorami Mobilne stacje robocze Liczba usług administracji dla administracji Opis Produkt stanowi wynik zakupu systemu bezpieczeństwa na styku sieci wewnętrznej z Internetem dla węzła IIP oraz jego wdrożenie w pomieszczeniach serwerowni. Jeden komplet produktu stanowi stacja robocza wraz z dwoma monitorami kompatybilny z oprogramowaniem GIS, wyposażony w pakiet biurowy oraz zasilaczem UPS Produktem jest komputer przenośny o przekątnej min. 17 wyposażony w system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem GIS oraz oprogramowanie biurowe Jest to produkt polegający na opracowaniu i udostępnieniu dla urzędników usługi wewnątrz-administracyjnej (w ramach AM) lub usługi między-administracyjnej (np. zasilanie PRG) Wartości wskaźników produktów Liczba usług publicznych udostępniona o stopniu dojrzałości 3 Usługa publiczna udostępniona o stopniu dojrzałości 4 Produkt jest usługą on-line, polega na utworzeniu i uruchomieniu usługi zapewniającej dwustronną interakcję między AM a firmą lub osobą fizyczną Produkt jest usługa on-line, polega na utworzeniu i uruchomieniu usługi zapewniającej pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością dla firmy lub osoby fizycznej. Zmodernizowany rejestr publiczny Polega na utworzeniu interoperacyjnego rejestru publicznego zawierającego dane przestrzenne. Pojedynczy rejestr publiczny zawiera dobrze zdefiniowany i logicznie spójny zbiór danych odpowiadających pojedynczej warstwie tematycznej, która ma prawne uzasadnienie. Dokument analogowy przeniesiony do postaci cyfrowej Jest to efekt przeniesienia z postaci analogowej (papierowej) wybranej decyzji administracyjnej do IIP

26 wskaźniki rezultatu Produkt Wartość docelowa Opis Obniżenie czasu dostępu do danych przestrzennych dla pracowników administracji morskiej <1min Wskaźnikiem jest średni jednostkowy czas potrzebny pracownikowi administracji na uzyskanie dostępu do danych przestrzennych. W chwili obecnej wiąże się to z udaniem się do właściwej komórki organizacyjnej oraz uzyskanie wymaganych dokumentów, najczęściej w formie analogowej. Docelowo, użytkownikowi infrastruktury powinno zabrać < 1 minuty czasu znalezienie dowolnego zbioru danych ze zbiorów danych administracji morskiej. Wprowadzenie zintegrowanego systemu w jednostkach administracji morskiej Umożliwienie korzystania z usługi przeglądania danych administracji morskiej (publicznej) Umożliwienie firmom i interesantom korzystanie z e- usług Umożliwienie i ułatwienie urzędnikom korzystania z danych przestrzennych poprzez infrastrukturę informacji przestrzennej 4 Wskaźnikiem jest to liczba jednostek administracji morskiej w których wdrożono zbudowaną infrastrukturę. Administracja morska to: 1. Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 2. Urząd Morski w Gdyni 3. Urząd Morski w Słupsku 4. Urząd Morski w Szczecinie. 50 Wskaźnik obliczony na podstawie danych dostarczonych przez administrację morską obliczony na podstawie liczby zapytań w zakresie zbiorów danych przestrzennych administracji morskiej we wszystkich jednostkach administracji morskiej. Wskaźnikiem jest średnia dzienna liczba osób nie identyfikowalnych (np. niezalogowanych) korzystająca z usługi przeglądania danych (geoportalu) administracji morskiej. 12 Wskaźnik obliczony na podstawie danych dostarczonych przez administrację morską obliczony na podstawie liczby spraw związanych z obsługą firm i interesantów we wszystkich jednostkach administracji morskiej. Wskaźnikiem jest średnia dzienna liczba firm i interesantów identyfikowalnych (np. zalogowanych) korzystająca z usług o stopniu dojrzałości 3 lub 4 zaimplementowanych w infrastrukturze informacji przestrzennej administracji morskiej. 300 Wskaźnik obliczony na podstawie danych dostarczonych przez administrację morską obliczony na podstawie liczby spraw związanych z obsługą procesów wewnętrznych w administracji morskiej w zakresie informacji przestrzennej we wszystkich jednostkach administracji morskiej. Wskaźnikiem jest liczba odwołań do systemu przez urzędników administracji morskiej w mierzona średnią dzienną we wszystkich jednostkach.

27 usprawnione procesy Projekt zakłada usprawnienie procedur administracyjnych realizowanych przez podmioty administracji morskiej w zakresie: prezentacji i udostępniania danych przestrzennych i statystycznych, zapewnienia dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w zewnętrznych rejestrach publicznych, zapewnienia możliwości przeglądania, wyszukiwania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych z rejestrów infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonych przez organy administracji morskiej, podejmowania decyzji administracyjnych leżących w kompetencjach jednostek administracji morskiej, konsultacji w zakresie tworzenia planów zagospodarowania obszarów morskich,

28 usprawnione procesy cd.. konsultacji w zakresie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania oraz studium uwarunkowań przestrzennych i strategii rozwoju przestrzennego dla obszarów sąsiadujących i obejmujących pas nadbrzeżny, usprawnienia procesów uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania dot. obszarów morskich z inwestorami i społeczeństwem, przekazywania i wymiany informacji zarówno o charakterze przestrzennym (mapy) oraz administracyjnym (decyzje) pomiędzy jednostkami administracji morskiej oraz pomiędzy jednostkami administracji morskiej a podmiotami zewnętrznymi takimi jak np. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

29 dostęp do informacji sektora publicznego Projekt budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej przyczynia się do ułatwienia dostępu do informacji sektora publicznego: W zakresie danych przestrzennych AM, które mają charakter informacji publicznej; Dane te zostaną uporządkowane (na potrzeby AM) i udostępnione przez sieć Internet. Usprawnione zostaną również procesy związane z udostępnianiem ww. danych w innej formie (np. na wniosek).

30 harmonogram zamówień publicznych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Tytuł projektu: Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 1. Opracowanie SIWZ-u na prowadzenie Nadzoru inwestorskiego nad projektem budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Rodzaj/opis zamówienia Szacowana wartość zamówienia (wartość netto w PLN) Usługi doradcze ,00 Planowany tryb udzielenia zamówienia Planowany termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony styczeń Nadzór inwestorski nad projektem budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej 3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego; Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania; Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne; Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem; Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych sprzętu komputerowego; Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych oprogramowania; Geograficzne systemy informacyjne (GIS); Modernizacja/rozbudowa serwerowni; Dostawa i konfiguracja sprzętu IT; Usługi dostawy oprogramowania; Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego; Usługi wdrażania oprogramowania; Usługi w zakresie przetwarzania danych; Usługi w zakresie projektowania stron WWW; Usługi szkoleń; 4. Promocja projektu Usługi w zakresie promocji; ,00 Przetarg nieograniczony kwiecień , ,00 W zależności od wyników koncepcji opracowanej na podstawie przetargu nr 1: procedura konkurencyjna negocjacyjna ( dialog konkurencyjny lub negocjacje z ogłoszeniem) lub procedura konkurencyjna (przetarg ograniczony lub nieograniczony) ewentualnie poprzedzona dialogiem technicznym Przetarg nieograniczony wrzesień 2016 marzec 2018

31 Dziękuję za uwagę Kamil Rybka Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/ Warszawa

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz NAZWA INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI:

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo