UCHWA A NR. RADY MINISTRÓW z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWA A NR. RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r."

Transkrypt

1 UCHWA A NR. RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie przyznania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy bud etowej, rodków finansowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez G ówny Inspektorat Ochrony Ro lin i Nasiennictwa wykonania zapasowej serwerowni, zakupu odpowiednich urz dze i programów informatycznych oraz aktualizacj aplikacji Systemu Informatycznego w Ochronie Ro lin i Nasiennictwie Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó n. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co nast puje: 1. Zwi ksza si, z ogólnej rezerwy bud etowej okre lonej w art. 24 ustawy bud etowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), wydatki bud etowe w cz ci 32 - rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - o kwot z - z przeznaczeniem na sfinansowanie przez G ówny Inspektorat Ochrony Ro lin i Nasiennictwa wykonania zapasowej serwerowni, zakupu odpowiednich urz dze i programów informatycznych oraz aktualizacj aplikacji Systemu Informatycznego w Ochronie Ro lin i Nasiennictwie. 2. Minister Finansów, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokona odpowiednich zmian w bud ecie pa stwa na rok Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia. PREZES RADY MINISTRÓW 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

2 Uzasadnienie Zwi kszenie rodków finansowych jest niezb dne i konieczne dla zapewnienia pe nej i w a ciwej realizacji zada przez Pa stwow Inspekcj Ochrony Ro lin i Nasiennictwa, zwan dalej Inspekcj, na rzecz sektora rolno-spo ywczego. System informatyczny, z którego korzysta Inspekcja dokumentuje wszystkie czynno ci oraz generuje podstawowe dokumenty urz dowe, w tym decyzje administracyjne, decyzje graniczne, wiadectwa fitosanitarne, wyniki bada analitycznych, paszporty ro lin, urz dowe etykiety oraz wiadectwa oceny materia u siewnego, itp., zapewniaj c tym samym pe n kontrol pracy, jak równie pozwalaj c na pe ny monitoring dokumentów. Jest to szczególnie wa ne w przypadku wiadectw fitosanitarnych wydawanych przez Inspekcj na towary ro linne eksportowane z Polski oraz w przypadku paszportów ro lin, etykiet urz dowych i wiadectw oceny materia u siewnego zapewniaj cych mo liwo obrotu towarami ro linnymi na rynku wspólnotowym. W sytuacji fa szowania tego typu dokumentów i problemów jakie z tego tytu u wynikn y w relacjach handlowych z Federacj Rosyjsk, takie narz dzie pracy daje r kojmi bezpiecze stwa. To w a nie dzi ki m.in. przedstawieniu stronie rosyjskiej zasad funkcjonowania omawianego systemu informatycznego dosz o do podpisania Memorandum, zgodnie z którym Federacja Rosyjska uznaje polski system nadzoru fitosanitarnego za wiarygodny i przede wszystkim skuteczny. System ten od momentu produkcyjnego uruchomienia w 2005 roku utrzymywany jest od strony technicznej na bazie jednej, centralnej serwerowni, zlokalizowanej w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bior c pod uwag rol jak wy ej wymieniony system spe nia w pracy Inspekcji, jest to rozwi zanie absolutnie niewystarczaj ce. W przypadku jego powa nej awarii nale y si liczy z utrat cz ci danych, co w konsekwencji b dzie oznacza przerw w pracy, trwaj c nawet kilka tygodni. Dla Inspekcji, a szczególnie dla podmiotów na rzecz których pracuje Inspekcja, b dzie to sytuacja nie do zaakceptowania. Dotychczasowe, bardzo du e ryzyko by o w pewnym stopniu agodzone tym, e funkcjonowanie systemu opiera o si o nowe urz dzenia informatyczne. Z tym, e te urz dzenia i ich oprogramowanie by y nowe w 2004 roku. Po 4 latach ci g ej pracy trudno je uwa a za nowe i niezawodne. Obecnie ryzyko awarii wzros o wielokrotnie. W przypadku tak powa nych systemów informatycznych standardem jest funkcjonowanie dwóch równoleg ych serwerowni. Zlokalizowane w dwóch ró nych miejscach, dzia aj ce niezale nie od siebie, daj praktycznie ca kowit pewno ci g ej pracy. Obecna sytuacja finansowa G ównego Inspektoratu Ochrony Ro lin i Nasiennictwa, zwanego dalej G ównego Inspektoratem, nie pozwala jednak na

3 samodzielne sfinansowanie niezb dnych inwestycji, polegaj cych na wykonaniu zapasowej serwerowni, zakupie odpowiednich urz dze i programów informatycznych oraz aktualizacji aplikacji samego Systemu Informatycznego w Ochronie Ro lin i Nasiennictwie. O tym, e do bie cego roku nie by y podejmowane dzia ania zmierzaj ce do uruchomienia zapasowej serwerowni decydowa y nast puj ce okoliczno ci: 1) istotnym z punktu widzenia bezpiecze stwa dotychczasowej pracy systemu by fakt, e pracowa on na nowych urz dzeniach informatycznych i najnowszym oprogramowaniu. Jednak w zwi zku z tym, i serwery, firewall'e i pozosta y sprz t w serwerowni pracuj w trybie ci g ym (24 godziny na dob ), przy du ym obci eniu, zagro enie wyst pienia awarii tych urz dze z roku na rok wzrasta; 2) dla prawid owej realizacji ustawowych zada Inspekcji i samego G ównego Inspektoratu, wa ne by y i s zadania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. W przypadku Inspekcji Ochrony Ro lin i Nasiennictwa stanowi one podstaw do rozstrzygni administracyjnych. Aby rozstrzygni cia te nie by y kwestionowane w post powaniach s dowych lub przez s u by fitosanitarne innych pa stw Inspekcja powinna dysponowa w a ciw baz laboratoryjn. To z kolei wymaga zakupu odpowiedniego sprz tu oraz przeprowadzania niezb dnych remontów w pracowniach Centralnego Laboratorium. rodki inwestycyjne, które w ostatnich trzech latach mia do dyspozycji G ówny Inspektorat, wykorzystywane by y przede wszystkim pod te potrzeby oraz na zakup niezb dnego sprz tu informatycznego, usprawniaj cego prac systemu informatycznego ze wzgl du na ci g y post p technologiczny. Na etapie planowania bud etu na 2009 rok nie mo na by o uwzgl dni wydatku zwi zanego z uruchomieniem zapasowej serwerowni, gdy problemy nadmiernego obci enia procesów na serwerach bazodanowych oraz na serwerze obs uguj cym aplikacj wyst pi y znacznie pó niej tj. z ko cem ubieg ego roku. Efektem by o utrudnione i przed u aj ce si wprowadzenie nawet podstawowych danych oraz praktycznie niewykonalne raportowanie. Dora nie podj te stosowne dzia ania naprawcze nie rozwi za y tego problemu. W zwi zku z tym G ówny Inspektorat zdecydowa si na zakup dodatkowych dwóch serwerów i macierzy dyskowej, ze rodków wygospodarowanych w ramach bud etu w asnego, aby w ten sposób podnie bezpiecze stwo bezawaryjnej pracy systemu ale tylko w obr bie dotychczasowej serwerowni. Dodatkowo na pocz tku bie cego roku, z przyczyn niezale nych od G ównego Inspektoratu, mia y miejsce dwie awarie cza internetowego, przy czym jedna dwudobowa. Te zdarzenia z pe n moc uwidoczni y potrzeb wykonania zapasowej

4 serwerowni, co pozwoli unikn problemów, o których by a mowa wy ej i przyczyni si do usuni cia realnego zagro enia prawid owej realizacji zada pa stwa w zakresie ochrony ro lin i nasiennictwa. Podniesienie poziomu bezpiecze stwa systemu informatycznego jest spraw bardzo piln i nieodzown, je li ma by zapewniona ci g o pracy Inspekcji, w tym bezkolizyjna obs uga eksportu towarów pochodzenia ro linnego. Ewentualne zmniejszenie wnioskowanej kwoty uniemo liwi oby realizacj zadania, poniewa proponowane rozwi zanie, z punktu widzenia technicznego i kosztowego, jest minimalne. Pozwoli ono na tzw. podniesienie systemu na przestrzeni maksymalnie 2-6 godzin, od momentu awarii serwerowni podstawowej. Natomiast przy rozwi zaniu zak adaj cym, e serwerownie pracowa yby w tzw. klastrze, koszt zadania wyniós by oko o 7 milionów z otych oraz dodatkowo, w nast pnych latach, coroczny koszt licencji to kolejne 2,1 miliona z otych. Jednocze nie nale y przypuszcza, e to drugie rozwi zanie b dzie w przysz o ci docelowym, poniewa umo liwi prac systemu bez jakichkolwiek przerw. Sprawnie i niezawodnie dzia aj cy system informatyczny w Inspekcji pozwoli realizowa cele Wspólnej Polityki Rolnej, takie jak: 1) podnoszenie produktywno ci rolnictwa poprzez wprowadzanie post pu technicznego, racjonalizacja produkcji i optymalne zastosowanie czynników produkcji, a zw aszcza si y roboczej; 2) zapewnienie ludno ci rolniczej odpowiedniego standardu ycia poprzez powi kszanie dochodu osób yj cych z rolnictwa; 3) zapewnienie zaopatrzenia ludno ci w produkty rolne, umo liwienie konsumentom kupna produktów rolnych po rozs dnych cenach oraz ogólna stabilizacja rynku rolnego i ywno ci. Cele te maj by osi gane m.in. poprzez wzrost konkurencyjno ci rolnictwa Unii Europejskiej na rynku wiatowym, przy niemalej cym poziomie dochodów mieszka ców wsi i bezpiecze stwie rodowiska naturalnego. W zwi zku z powy szym bardzo istotn kwesti jest utrzymywanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych rynków zbytu, szczególnie w krajach trzecich, dla polskich produktów ro linnych, których nadwy ki wyst puj zarówno w Polsce, jak i w pozosta ych krajach cz onkowskich Unii Europejskiej. Inspekcja udziela instytucjonalnego wsparcia dla podmiotów realizuj cych eksport produktów pochodzenia ro linnego w zakresie obs ugi fitosanitarnej. Ponadto w ramach mechanizmu cross-compliance (zasada wzajemnej zgodno ci) s u ba ochrony ro lin i nasiennictwa b dzie realizowa a zadania zwi zane z obszarem B w zakresie zdrowotno ci ro lin. W nowych pa stwach cz onkowskich, w tym w Polsce, wymogi

5 Wzajemnej Zgodno ci b d wdra ane stopniowo. W Polsce od 1 stycznia 2009 roku obowi zuj wymogi z obszaru A, natomiast wymogi z obszaru B i C zgodnie z aktualnym stanem prawnym wdra ane b d od 2011 roku. Je li Pa stwowa Inspekcja Ochrony Ro lin i Nasiennictwa ma skutecznie kontrolowa obszar zwi zany ze zdrowotno ci ro lin musi dysponowa odpowiednio sprawnym narz dziem informatycznym jakim jest Zintegrowany system informatyczny w ochronie ro lin i nasiennictwie. Jakiekolwiek zak ócenia w dzia aniu systemu, automatycznie przek adaj si na zak ócenia pracy Inspekcji. W III dekadzie stycznia br. Inspekcja mia a problemy z obs ug fitosanitarn eksportu na kierunku wschodnim. Ponad pó torej doby u ytkownicy systemu nie mieli do niego dost pu. Skutkiem tego by y gigantyczne kolejki eksporterów, brak mo liwo ci odprawienia kilkuset przesy ek i du e niezadowolenie w rodowisku producentów owoców i warzyw oraz protesty firm eksportuj cych te produkty. Aby udro ni obs ug eksporterów podj te zosta y dzia ania o charakterze dora nym, co pozwoli o nieco z agodzi problem, ale go nie rozwi za o. Nie podj cie w odpowiednim czasie dzia a naprawczych mo e skutkowa, w nieodleg ej przysz o ci, du ym niezadowoleniem spo ecznym, przede wszystkim w ród producentów i eksporterów owoców i warzyw. Powodem tego zjawiska mog by chocia by powa ne problemy, czy wr cz brak mo liwo ci obs ugi eksportu przez Inspekcj. W szczególno ci dotyczy to realizacji Memorandum podpisanego z Federacj Rosyjsk. W konsekwencji zmaleje ilo eksportowanych produktów pochodzenia ro linnego, a co za tym idzie zmalej przychody eksporterów, od których m.in. zale wp ywy do bud etu pa stwa, a administracja rz dowa b dzie postrzegana jako czynnik ograniczaj cy w obszarze wymiany handlowej z krajami trzecimi. Istotna rola Inspekcji, polegaj ca na wspieraniu obszaru gospodarczego generuj cego wzrost PKB, wymaga by Inspekcja dysponowa a odpowiednimi narz dziami w swojej pracy, które maj decyduj cy wp yw na skuteczno jej dzia ania, a informatyzacja, szczególnie w zakresie kontroli fitosanitarnej eksportu i importu jest obecnie wymagalnym standardem ogólno wiatowym.

6 Kalkulacja kosztów wykonania zapasowej serwerowni ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych prac w roku bie cym (1 mln z ) i w roku 2010 (1 mln z ) wydatki na ten cel w 2010 roku zostan zaplanowane dla GIORiN w ramach limitu Lp. Wyszczególnienie 1 Pomieszczenie budowlana adaptacja pod serwerowni Instalacja w pomieszczeniu systemów ga niczych, alarmowych, antyw amaniowych, przeciwzalaniowych, pod oga techniczna, klimatyzacja redundantna, system podtrzymania zasilania, okablowanie 2 Zakup sprz tu informatycznego do serwerowni Serwery (bazodanowy + aplikacyjny) wraz z licencjami systemów operacyjnych Solaria Macierz Urz dzenia sieciowe (firewale x 2, IDS-IPS, switch) Koszty wdro eniowe sprz tu 3 Zakup oprogramowania i licencji Baza Danych Oracle Koszty wdro eniowe oprogramowania Koszt zakupu licencji serwera aplikacji IBM (websphire) 4 Koszty zmiany aplikacji i przebudowy struktury bazy danych systemu ZSIORiN Suma netto Czas (z ) realizacji Razem Uwagi: - uwzgl dnione rozwi zanie zak ada zbudowanie zapasowej serwerowni gotowej do przej cia funkcji produkcyjnej w ci gu 2 do 6 godzin od momentu awarii serwerowni g ównej, na bazie ostatniej archiwizacji danych, - wdro one rozwi zanie w podstawowy sposób zabezpiecza dane przed ich utrat w przypadku nawet du ej awarii obecnej serwerowni i mo e by podstaw do dalszej, ewentualnej rozbudowy systemu i aplikacji do pracy w tzw. klastrze, - koszty wykonania zapasowej serwerowni zosta y oszacowane na podstawie kosztów poniesionych przez G ówny Inspektorat Ochrony Ro lin i Nasiennictwa w odniesieniu do serwerowni obecnie eksploatowanej.

7 Ocena Skutków Regulacji 1. Podmioty, na które oddzia uje projektowany akt normatywny Projektowana uchwa a b dzie oddzia ywa a na G ówny Inspektorat Ochrony Ro lin i Nasiennictwa, tj. jednostk bud etow podleg Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuj c zadania na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro lin (Dz. U. 2008, Nr 133, poz. 849, z pó n. zm.) 2. Wp yw projektowanego aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa i bud ety jednostek samorz du terytorialnego Realizacja projektu uchwa y nie zmniejszy dochodów bud etu pa stwa i nie zwi kszy wydatków bud etu pa stwa. Nast pi jedynie przeniesienie rodków z rezerwy ogólnej bud etu pa stwa okre lonej w art. 24 ustawy bud etowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) do cz ci 32 Rolnictwo. 3. Wp yw projektowanego aktu normatywnego na rynek pracy Wej cie w ycie projektowanej uchwa y nie wp ynie bezpo rednio na rynek pracy. 4. Wp yw projektowanego aktu normatywnego na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo, w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw Przyj cie projektu uchwa y nie b dzie mia o bezpo redniego wp ywu na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo, w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw. 5. Wp yw projektowanego aktu normatywnego na sytuacj i rozwój regionalny Przyj cie projektu uchwa y nie b dzie mia o bezpo redniego wp ywu na sytuacj i rozwój regionalny. 6. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Z uwagi na zakres i charakter projektowanej uchwa y nie wymaga ona poddania konsultacjom spo ecznym. Opracowano: w Departamencie Finansów Akceptowa : Za zgodno pod wzgl dem prawnym i redakcyjnym

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Mariusz Ch drzy ski Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Wprowadzenie Przedsi biorczo

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Piotr Szkudlarek Uniwersytet Szczeci ski KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ Streszczenie W artykule skupiono si na jednym z kluczowych

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo