AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM Programowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX Tworzenie prostego programu w języku LD wprowadzenie 3. Standardowe bloki funkcyjne język LD 3.1. Elementy dwustanowe 3.2. Elementy detekcji zbocza 3.3. Liczniki 3.4. Czasomierze 4. Programowanie zadań sekwencyjnych w języku SFC 5. Zdalny pulpit systemu Windows CE Przygotowanie do ćwiczenia: - pobranie, zainstalowanie i zapoznanie się z pakietami TwinCAT oraz Beckhoff Information System z lokalizacji (wprowadzając dane na stronie www należy podać informację, że osoba pobierająca jest studentem PRz), - zapoznanie się z dokumentacją sterownika CX1000 (konfiguracja: CX , CX , CX1000-N000, CX1000-N001) umieszczoną w Beckhoff Information System lub na stronie - zapoznanie się materiałami pomocniczymi umieszczonymi na stronie - opanowanie podstaw programowania w języku LD, - zrealizowanie zadań zamieszczonych we wprowadzeniu (napisanie programów) i ich przetestowanie w trybie symulacji w pakiecie TwinCAT. W sprawozdaniu należy zamieścić: - kody zrealizowanych programów, - opis działania wykorzystywanych elementów programowych np. standardowych bloków funkcyjnych (raport powinien zawierać wyniki dla wyczerpującej liczby przypadków testujących działanie poszczególnych elementów programowych), sekwencji wywoływania akcji w języku SFC itp., - wnioski i spostrzeżenia. Literatura - J. Kasprzyk, Programowanie sterowników przemysłowych, ISBN , WNT T.Legierski, J.Kasprzyk, J.Wyrwał, J.Hajda, Programowanie sterowników PLC, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego - materiały pomocnicze na stronie (głównie: Sterowniki_IEC pdf) - Beckhoff Information System do pobrania ze strony oraz dokumentacje ze strony 1

2 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC). Dodatkowe Interfejsy Jednostka centralna Zasilacz USB 1.1 DVI Interfejs Ethernet RS232 Diody statusu Interfejs PC104 Pamięć flash Diody statusu Interfejs PC104 Wyświetlacz 2 x 16 linii Diody zasilania Szyna K-Bus Złącze zasilania sterownika Złącza zasilania układów we/wy podłączonych do szyny K-Bus np. KL2408 Realizacja ćwiczenia 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX Zdefiniowanie połączenia AMS dla sterownika CX1000 interfejs Ethernet Uruchomienie systemu TwinCAT w trybie konfiguracji Przy pomocy ikony pakietu TwinCAT Windows, uruchomić opcję Config z menu System. znajdującej się na pasku zadań systemu Klawisz myszy otwiera okno Tryb konfiguracji Tryby pracy TwinCAT są sygnalizowane odpowiednimi kolorami ikony programu: - zielony uruchomiony, - czerwony zatrzymany, - niebieski - tryb konfiguracji, - żółty - w trakcie uruchamiania. 2

3 Konfiguracja połączenia sieciowego Komunikacja ze sterownikiem za pośrednictwem interfejsu Ethernet wymaga odpowiedniej konfiguracji sieci. Protokoły sieciowe sterownika oraz komputera PC z pakietem TwinCAT muszą być tak skonfigurowane, aby urządzenia znajdowały się w tej samej sieci (odpowiedni adres IP i maska podsieci aby zweryfikować poprawność konfiguracji można wykorzystać instrukcję ping). Jeżeli sterownik odpowiada na rozkaz ping, należy przejść do punktu Konfiguracja połączenia w pakiecie TwinCAT chyba, że prowadzący zadecyduje inaczej. Domyślna nazwa sterownika, odczytywana po ustanowieniu połączenia, składa się z napisu CX_ oraz ostatnich trzech bajtów MAC-ID umieszczonego na sterowniku (np. CX_013DC8). Konfiguracja połączenia w pakiecie TwinCAT Przy pomocy ikony znajdującej się na pasku zadań Windows, uruchomić pakiet System Manager a następnie należy wybrać opcję New z menu File. Klawisz myszy otwiera okno W celu zdefiniowania połączenia, w oknie General dla SYSTEM-Configuration wybrać opcję Choose Target... Następnie uruchomić procedurę automatycznego wyszukiwania sterowników znajdujących się w sieci Ethernet przycisk Search (Ethernet)... W oknie Add Route Dialog określić typ warstwy transportowej (Transport Type) jako TCP/IP a następnie uruchomić opcję wyszukiwania rozgłoszeniowego przycisk Broadcast Search. Jeżeli sterownik zostanie odnaleziony, w oknie Add Route Dialog pojawi się odpowiedni wpis zawierający nazwę urządzenia (Host Name) oraz informacje o adresach IP, AMS oraz wersji urządzenia. 3

4 Brak symbolu X w polu Connected oznacza, że nie odbyło się logowanie do sterownika. W polu Router Name (Target) można dokonać zmiany nazwy sterownika (np. CX_SalaD9), która będzie w przyszłości identyfikowała skonfigurowane połączenie. W kolejnym kroku należy określić Address Info jako IP Address oraz nacisnąć przycisk Add Route. W efekcie pojawi się okno logowania, w którym należy nacisnąć przycisk OK dla użytkownika Administrator bez hasła. Gdy logowanie się powiedzie, w polu Connected pojawi się symbol X. W kolejnym kroku należy zamknąć okno Add Route Dialog przy pomocy przycisku Close oraz wybrać zdefiniowane połączenie dla aktualnego projektu. W tym celu należy zaznaczyć, przy pomocy myszki, nazwę zdefiniowanego połączenia i wybór zatwierdzić przyciskiem OK. 4

5 Jeżeli odpowiednie urządzenie nie zostanie wykryte, należy sprawdzić czy sterownik jest dostępny w sieci np. instrukcją ping i odpowiednio skonfigurować komputer PC (adresy IP, maska sieci). W przypadku, gdy komunikacja ze sterownikiem powiodła się, w systemie TwinCAT dodany zostanie obiekt AMS Router identyfikujący zdefiniowane połączenie. Informacje o aktualnie istniejących AMS Router, można uzyskać wykorzystując ikonę TwinCAT znajdującą się na pasku zadań Windows i uruchamiając okno TwinCAT System Properties. Klawisz myszy otwiera okno Wybór opcji Properties Dodany AMS Router W oknie Remote Computers powinien znajdować się opis wpisany uprzednio jako nazwa sterownika. Tak skonfigurowane połączenie może być wykorzystywane w przyszłości bez konieczności ponownego definiowania struktury komunikacyjnej. Po wykonaniu powyższych operacji system TwinCAT jest gotowy do współpracy ze sterownikiem CX1000. Aktualny tryb pracy systemu jest sygnalizowany w pasku statusu okna TwinCAT System Manager, jak pokazano na poniższych rysunkach. W celu wyszukania urządzeń we/wy podłączonych do szyby K-bus system powinien znajdować się w trybie konfiguracji. 5

6 Nazwa połączenia Stan połączenia (RTime kolor zielony połączenie aktywne) Stan połączenia (Timeout kolor żółty przerwa w komunikacji) Stan połączenia (Config Mode kolor niebieski tryb konfiguracji) Wykrywanie urządzeń połączonych z sterownikiem (tutaj dotyczy szyny K-Bus) Automatyczne wykrywanie urządzeń możliwe jest w trybie konfiguracji, jeżeli System Manager jest w innym trybie należy dokonać przełączenia. Przełączenie w tryb konfiguracji W celu wykrycia urządzeń wejścia/wyjścia, należy uruchomić (prawy klawisz myszy) funkcję Scan Devices... dla I/O-Devices znajdującego się w gałęzi I/O-Configuration. 6

7 Podstawowe urządzenia, które powinny zostać wykryte, dla badanego stanowiska laboratoryjnego, pokazano na poniższym rysunku. Aby wprowadzić wykryte urządzenia do projektu, należy zatwierdzić wynik wyszukania przyciskiem OK. Wykryte urządzenia umieszczone zostaną w projekcie (jak pokazano na poniższym rysunku Device 1 do 3), dodatkowo wyświetlone zostanie okno umożliwiające wyszukanie modułów podłączonych do szyny K-bus (Scan for boxes). Naciśniecie przycisku TAK rozpocznie proces wyszukiwania. Moduły znalezione na szynie K-bus wyświetlone zostaną w gałęzi zasilacza CX1100 w polu CX1100-KB. Przykładowa konfiguracja Jeżeli nie wszystkie fizycznie podłączone urządzenia zostały automatycznie wyszukane, należy uruchomić (prawy klawisz myszy) funkcję Scan Boxes... dla Device 2 (CX1100) znajdującego w gałęzi I/O Devices. 7

8 Jeżeli zachodzi taka potrzeba, parametry połączenia sieciowego w sterowniku można zmodyfikować wybierając zakładkę CX Settings dla gałęzi SYSTEM Configuration. Gdy konfiguracja rzeczywista jest zgodna z automatycznie rozpoznaną, należy aktywować strukturę w sterowniku przy pomocy przycisku Activate configuration i uruchomić System Manager w trybie pracy (Run-Mode). Aktualizacja konfiguracji w sterowniku Jeżeli aktualizacja konfiguracji i uruchomienie System Manager w trybie pracy powiedzie się, na pasku statusu pojawi się, na zielonym tle, napis RTime. 8

9 W ostatnim kroku utworzony projekt należy zapisać na dysku pod wybraną nazwą. 2. Tworzenie prostego programu w języku LD wprowadzenie Aby utworzyć program należy uruchomić narzędzie TwinCAT PLC Control. Klawisz myszy otwiera okno PLC Control 2.1.Wybór obiektu docelowego W pierwszym etapie należy określić sterownik, dla którego tworzony będzie program oraz sposób komunikacji z urządzeniem. Z menu File wybrać opcję New, następnie określić docelową platformę w pojawiającym się oknie dialogowym. W przypadku, gdy połączenie ze sterownikiem skonfigurowano jak w punkcie 1, jako platformę docelową należy wybrać CX_SalaD9. Podstawowe biblioteki (standard.lbx) związane z wybraną platformą zostaną automatycznie dołączone do projektu. Następnie należy określić język, w jakim będzie tworzony program. Wybór języka programowania Pakiet TwinCAT PLC Control umożliwia programowanie w pięciu językach zgodnych ze standardem IEC oraz dodatkowym językiem CFC. Na tym etapie możliwe jest również określenie typu obiektu (Type of POU Program Organization Unit jednostka 9

10 organizacyjna programu), jaki będzie tworzony: program (Program), blok funkcyjny (Function Block) lub funkcja (Function). Dla potrzeb dalszych przykładów należy wybrać typ obiektu jako Program oraz język LD. Dostępne języki programowania IL (Instruction List) tekstowy język programowania będący odpowiednikiem języka typu assembler, którego zbiór instrukcji obejmuje operacje logiczne, arytmetyczne, relacji, jak również funkcje przerzutników, czasomierzy, liczników itp.. LD (Ladder Diagram) graficzny język programowania, który swoją strukturą przypomina stykowe obwody przekaźnikowe. Dopuszcza się w nim użycie funkcji arytmetycznych, logicznych, porównań i relacji jak również bloków funkcyjnych: przerzutników, czasomierzy, liczników, regulatora PID czy bloków programowych. FBD (Function Block Diagram) graficzny język programowania będący odpowiednikiem schematów przepływu sygnału dla obwodów logicznych przedstawionych w formie połączonych bramek logicznych oraz bloków funkcyjnych takich jak w języku LD. ST (Structured Text) tekstowy język programowania będący odpowiednikiem języka algorytmicznego wysokiego poziomu (np. C), zawierający struktury programowe takie jak np. If... then... else... end_if Case... of... end_case For... to... do... end_for While... do... end_while Repeat... until... end_repeat SFC (Sequential Function Chart) - graficzny język pozwalający na opisywanie zadań sterowania sekwencyjnego za pomocą grafów zawierających etapy (kroki) i warunki przejścia (tranzycje) między etapami. Grafy SFC obrazują strukturę programu, zaś poszczególne jego elementy są programowane w wybranych językach: IL, LD, FBD lub ST. CFC (Continuous Function Chart) graficzny język programowania zbliżony do FBD. 2.2.Przykład prostego programu w języku LD ZADANIE. Zrealizować w języku LD koniunkcję (AND) dwóch symbolicznych zmiennych binarnych o nazwach Input1 oraz Input2 zaś wynik operacji umieścić w symbolicznej zmiennej binarnej Output. Należy wykorzystać dwa styki zwierne oraz jedną cewkę zwykłą. Output Input1 Input2 Okno TwinCAT PLC Control dla języka LD pokazano na poniższym rysunku. 10

11 Okno deklaracji zmiennych lokalnych Okno kodu programu Okno komunikatów Okno organizacji projektu: programy, bloki funkcyjne, funkcje W niniejszym przykładzie wykorzystana zostanie funkcja AND. W oknie kodu programu należy wprowadzić program pokazany na poniższym rysunku. Graficzne elementy języka LD Aby wstawić do programu graficzne elementy języka LD, można wykorzystać pasek narzędzi zaznaczony na powyższym rysunku czerwoną elipsą, bądź skorzystać z menu kontekstowego prawego klawisza myszy dla okna kodu programu. Po wstawieniu do programu styku (Contact) zwiernego nazwę zmiennej z nim związanej należy wprowadzić z klawiatury, zastępując ciąg znaków??? (umiejscowiony powyżej symbolu graficznego styku) nazwą zmiennej. Ponieważ zmienne symboliczne Input1, Input2 oraz Output nie zostały wcześniej zadeklarowane, po wprowadzeniu nazwy zmiennej pojawi się okno deklaracji zmiennych pokazane na poniższym rysunku. Dla potrzeb niniejszego przykładu dla wszystkich zmiennych należy wprowadzić FALSE jako wartość inicjalizującą (Initial Value) oraz zatwierdzić (przyciskiem OK) pozostałe domyślne parametry. W obszarze deklaracji zmiennych lokalnych pojawi się zapis dotyczący trzech zmiennych binarnych (BOOL): Input1, Input2 oraz Output, którym przypisano początkowe wartości FALSE. 11

12 W dalszej kolejności należy zapisać program na dysku wykorzystując menu File i opcję Save. Po wprowadzeniu kodu programu można przystąpić do jego kompilacji i konsolidacji wybierając z menu Project opcję Build. Gdy proces zakończy się sukcesem, w oknie komunikatów nie pojawi się informacja o błędach, program jest gotowy do testów. 0 Error(s), 0 Warning(s) Operacja Build zakończona sukcesem W celu uruchomienia program, w menu Online należy wybrać platformę docelową opcja Choose Run-Time System... i określić odpowiednie urządzenie. W przypadku, gdy połączenie skonfigurowano jak w punkcie 1, uruchomienie programu bezpośrednio w sterowniku CX1000 wymaga zaznaczenia opcji jak na poniższym rysunku. Jeżeli fizyczny sterownik nie jest dostępny, utworzony program można zostać przetestowany w trybie symulacji poprzez wybór z menu Online opcji Simulation Mode. W kolejnym kroku należy zalogować się do sterownika używając opcji Login z menu Online. Gdy program w sterowniku różni się od aktualnie uruchamianego, system wyświetli okno komunikatu umożliwiające zaprogramowanie sterownika nową wersją programu. 12

13 W wyniku naciśnięcia przycisku Tak nowy program zostanie przesłany do sterownika. W przypadku, gdy logowanie oraz przesłanie programu zakończy się sukcesem (dotyczy to zarówno pracy bezpośrednio ze sterownikiem jak i trybu symulacji) program TwinCAT PLC Control przechodzi do trybu podglądu działania programu. W menu Online uaktywniają się opcje takie jak np. Logout (pozwala wrócić do trybu edycji programu) oraz Run (uruchamia program). Aby obserwować działanie programu należy go uruchomić przy pomocy opcji Run, powodzenie operacji jest sygnalizowane pojawieniem się napisu RUN na zielonym tle w pasku statusu głównego okna TwinCAT PLC Control. Podgląd wartości zmiennych lokalnych Program uruchomiony W celu testowania programu, wartości zmiennych mogą być modyfikowane podczas jego działania. Zmianę wartości zmiennej można zrealizować między innymi klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na nazwie zmiennej zarówno w oknie podglądu wartości zmiennych lokalnych jak i w oknie programu. W przypadku zmiennych logicznych (BOOL) zmiana wartości pomiędzy TRUE albo FALSE jest podpowiadana przez system automatycznie, w przypadku zmiennych innych typów pojawia się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie danych. Żądanie zmiany wartości zmiennej sygnalizowane jest ciągiem znaków <:=nowa wartość zmiennej> wyświetlanym obok jej nazwy. Aby zmiana nastąpiła należy uruchomić opcję Force Values z menu Online. Żądanie zmiany wartości zmiennej Input1 z FALSE na TRUE Po zatwierdzeniu zmiany (Force Values) aktualna wartość zmiennej w oknie deklaracji zmiennych jest sygnalizowana czerwonym kolorem na niebieskim tle (jak pokazano na poniższym rysunku) bądź odpowiednim symbolem graficznym w oknie programu. 13

14 Zmiennej Input1 nadano wartość TRUE Aby sprawdzić działanie powyższego programu, wartości zmiennych Input1 i Input2 należy modyfikować zgodnie z tablicą prawdy dla koniunkcji logicznej i obserwować wartość zmiennej output. Przypadek, gdy zmienna, Output uzyskuje wartość TRUE pokazano na poniższym rysunku Powiązanie symbolicznych zmiennych z fizycznym obszarem pamięci urządzenia Aby symboliczna zmienna z programu PLC mogła być powiązana z fizycznym wejściem, wyjściem bądź obszarem pamięci sterownika musi być zadeklarowana jako tzw. zmienna adresowana. W celu ulokowania zmiennej w odpowiednim obszarze pamięci (obszar wejść, wyjść, przestrzeń flag) w jej deklaracji należy użyć słowa kluczowego AT. Sposób deklarowania zmiennej adresowanej pokazano na poniższym schemacie I X Nazwa zmiennej AT % Q B W Adres : Typ zmiennej ; M D gdzie symbole I,Q, M określają obszar pamięci w jakim ma być ulokowana zmienna: I obszar zmiennych wejściowych, Q obszar zmiennych wyjściowych, M obszar przestrzeni flag (fizyczny obszar pamięci sterownika o podanym adresie). 14

15 Modyfikatory X, B, W, D określają rozmiar zmiennej: X - bit (bit), B - bajt (byte - 8 bitów), W - słowo (word - 16 bitów), D - podwójne słowo (double word - 32 bity). Adres określa fizyczną lokalizację zmiennej adresowanej w danym obszarze pamięci. W przypadku zmiennych bitowych adres jest tworzony jako ciąg liczb całkowitych bez znaku, oddzielonych kropkami np. 1.3 co oznacza bit o indeksie numer 3 (liczone od 0) w bajcie 1. Adresy zmiennych bitowych ulokowanych w przestrzeniach wejść (I) i wyjść (Q) mogą być identyczne, gdyż są przechowywane w różnych obszarach pamięci. Dla zmiennych B, W, D - Adres jest reprezentowany przez liczbę całkowitą bez znaku. Typ zmiennej określa typ zmiennej np. BOOL, BYTE, INT, REAL, ARRAY pozwalający na prawidłowa jej interpretację przez operatory danego języka programowania. W typowych przypadkach, zmienne reprezentujące fizyczne wejścia albo wyjścia urządzenia powinny być ulokowane w odpowiednim obszarze pamięci bez dokładnego wyszczególnienia Adresu. Powiązanie danej zmiennej z fizycznym wyjściem/wyjściem jest realizowane w pakiecie TwinCAT System Manager. W omawianym przypadku Adres w deklaracji zmiennej zastępowany jest znakiem * np. Output AT %Q*:BOOL; co oznacza, że zmienna Output jest ulokowana w obszarze wyjść zaś jej szczegółowy adres zostanie określony w TwinCAT System Manager. Aby powiązać zmienną Output (przykład opisany w punkcie 2.2) z fizycznym wyjściem urządzenia należy zmienić jej deklarację w następujący sposób Output AT %Q* : BOOL := FALSE; W kolejnym kroku należy dokonać ponownej kompilacji programu (menu Project opcja Rebuild all). W wyniku poprawnego utworzenia programu (w lokalizacji, w której zapisano projekt na dysku) zostanie utworzony plik z rozszerzeniem tpy. Aby powiązać zmienną output z fizycznym wyjściem sterownika należy uruchomić projekt TwinCAT System Manager utworzony dla aktualnej konfiguracji sprzętowej urządzenia i połączyć z nim utworzony projekt PLC. Operacja ta jest realizowana przy pomocy opcji Append PLC Project..., dostępnej w TwinCAT System Manager dla gałęzi PLC Configuration w menu pomocniczym wywoływanym przy pomocy prawego klawisza myszy. Połączenie z programem PLC Wykonanie powyższej operacji umożliwia programowi TwinCAT System Manager dostęp do zmiennych adresowanych zadeklarowanych w projekcie PLC. Jak pokazano na poniższym rysunku dla rozważanego programu dostępna jest jedna zmienna o nazwie MAIN.Output gdzie MAIN określa nazwę programu w którym zmienna Output została zadeklarowana. W przypadku modyfikacji deklaracji zmiennych adresowanych w projekcie PLC, należy w pakiecie TwinCAT System Manager zaktualizować dane dotyczące danego projektu PLC. Operacja ta jest realizowana przy pomocy funkcji ReScan... 15

16 Aktualizacja projektu PLC W wyniku dwukrotnego kliknięcia lewym klawiszem myszy na wybranej nazwie zmiennej, uzyskuje się dostęp do fizycznych wejść/wyjść urządzenia, które mogą być z daną zmienną skojarzone. Przykładową możliwość dowiązania zmiennej Output do fizycznych wyjść urządzenia wyposażonego w moduł wyjść binarnych KL2408 pokazano na poniższym rysunku. Klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszy na wybranym wyjściu modułu KL2408 dokonujemy jego powiązania ze zmienną Output. Informacja o powiązaniu zmiennej z fizycznym wyjściem jest sygnalizowana między innymi znakiem strzałki przy nazwie zmiennej (zobacz opis zmiennej MAIN.Output na poniższym rysunku). Następnie utworzone powiązania należy przesłać do sterownika przy pomocy przycisku Activate configuration. Aktualizacja konfiguracji w sterowniku Po wykonaniu powyższej operacji należy powrócić do pakietu TwinCAT PLC Control i uruchomić program PLC w sterowniku. Operacja ta jest realizowana identycznie jak w przypadku trybu symulacji. Należy pamiętać, aby poprawnie określić system docelowy (Choose Run-Time System...) oraz wyłączyć tryb symulacji (Simulation Mode) - opcje menu Online. Po poprawnym przesłaniu programu PLC do sterownika, w zakładce Resources w 16

17 folderze Global_Variables pojawi się pole TwinCAT_Configuration, które zawiera informacje o powiązaniach zmiennych adresowanych z fizyczną pamięcią urządzenia. W niniejszym przypadku zmienna Output została ulokowana w przestrzeni wyjść pod adresem QX0.0. Uruchomienie i testowanie programu może być realizowane dla programu działającego w sterowniku w analogiczny sposób jak dla trybu symulacji. Zadanie Zrealizować w języku LD alternatywę (OR) dwóch symbolicznych zmiennych binarnych o nazwach Input1 oraz Input2 zaś wynik operacji umieścić w symbolicznej zmiennej binarnej Output, przypisanej następnie do jednego z fizycznych wyjść modułu KL2408. Należy wykorzystać dwa styki zwierne oraz jedną cewkę zwykłą. Przykładowe rozwiązanie Output Input1 Input2 Zadanie Zrealizować w języku LD alternatywę wykluczającą (XOR) dwóch symbolicznych zmiennych binarnych o nazwach Input1 oraz Input2, zaś wynik operacji umieścić w symbolicznej zmiennej binarnej Output, przypisanej następnie do jednego z fizycznych wyjść modułu KL2408. Należy wykorzystać odpowiednie styki oraz jedną cewkę zwykłą. Zadanie Zrealizować w języku LD koniunkcję (AND), alternatywę (OR) i alternatywę wykluczającą (XOR) dwóch symbolicznych zmiennych binarnych o nazwach Input1 oraz Input2 zaś wynik operacji umieścić w symbolicznych zmiennych binarnych Output1, Output2, Output3 przypisanych następnie do trzech fizycznych wyjść modułu KL2408. Należy wykorzystać operatory AND, OR, XOR. 17

18 Przykładowe rozwiązanie Aby zastosować powyższe operatory, należy wykorzystać Box with EN dostępny w oknie programu w menu kontekstowym prawego klawisza myszy. Listę dostępnych operatorów, funkcji i bloków funkcyjnych można uzyskać wywołując okno Input assistant poprzez naciśniecie klawisza funkcyjnego F2, gdy kursor jest ustawiony w polu nazwy bloku np. AND. Okno asystenta pokazano na poniższym rysunku. Aby zbudować program składający się z kilku obwodów (network), należy dodawać kolejne obwody np. przy pomocy opcji Network (before) albo Network (after) wywoływanych przy pomocy menu kontekstowego prawego klawisza myszy w oknie programu. Zadanie Zmodyfikować zadanie 2.3.2, tak aby zmienne Input1 oraz Input2 były powiązane z fizycznymi wejściami modułu KL1408. Zadanie Napisać w języku LD dwa programy o nazwach MAIN oraz PROG, z których pierwszy realizuje funkcję AND dla dwóch wejść fizycznych modułu KL1408, zaś drugi funkcję OR dla kolejnych dwóch wejść fizycznych. Programy powinny być umieszczone w jednym projekcie i wykonywane jako dwa zadania (Task) działające z identycznym czasem cyklu. Wynik działania obu programów należy wyświetlać na dwóch wybranych wyjściach modułu KL

19 Przykładowe rozwiązanie MAIN PROG Aby wprowadzić do projektu dodatkowy program (tutaj PROG) należy wybrać opcję Add Object... z menu kontekstowego prawego klawisza myszy dla folderu POUs w oknie organizacji projektu. Następnie należy określić typ obiektu (Type of POU) jako Program, wybrać język programowania (Language of the POU) oraz nazwę programu (Name of the New POU). Po wprowadzeniu kodu programów MAIN oraz PROG, należy utworzyć dodatkowe zadanie dla programu PROG (Task) i określić cykl pracy. Konfiguracji zadań dokonuje się w zakładce Resources okna organizacji projektu dla gałęzi Task configuration. 19

20 Program MAIN jest domyślnie przypisany do zadania STANDARD. Ady dodać zadanie dla programu PROG należy wybrać z menu kontekstowego prawego klawisza myszy dla Task configuration opcję Append Task. Następnie dla nowo utworzonego zadania należy określić jego nazwę i określić priorytet oraz czas cyklu. W końcowym etapie należy przypisać do nowo utworzonego zadania (tutaj TASKPROG) program PROG. Realizuje się to za pomocą opcji Append Program Call menu kontekstowego prawego klawisza myszy dla nowo utworzonego zadania. Następnie należy dokonać kompilacji programu i określić konfigurację sprzętową w pakiecie TwinCAT System Manager. Zadanie Napisać w języku LD dwa programy o nazwach PROG_AND oraz PROG_OR, z których pierwszy realizuje funkcję AND dla dwóch wejść fizycznych modułu KL1408, zaś drugi funkcję OR dla tych samych wejść fizycznych. Wybór aktualnie realizowanego programu zależy od stanu wybranego dodatkowego wejścia modułu KL1408. Gdy wejście jest załączone wykonywany jest program PROG_AND, gdy wyłączone PROG_OR. Programy powinny być umieszczone w jednym projekcie i realizowane w jednym zadaniu Standard przypisanym do programu MAIN. Wynik działania programów należy wyświetlać na wybranym wyjściu modułu KL

21 Przykładowe rozwiązanie Zmienne powiązane z wejściami (tutaj Input1 i Input2) dla programów PROG_AND i PROG_OR oraz zmienną związaną z wyjściem (tutaj Output) należy zadeklarować jako zmienne globalne. Można to zrealizować w oknie deklaracji zmiennych wybierając klasę zmiennej (Class) jako VAR_GLOBAL. Lista zadeklarowanych zmiennych globalnych znajduje się w zakładce Resources w gałęzi Global Variables. Program MAIN: Programy PROG_AND oraz PROG_OR należy zrealizować analogicznie jak w zadaniu

22 3. Standardowe bloki funkcyjne język LD Wykorzystując język LD należy zapoznać się z działaniem standardowych bloków funkcyjnych (elementy dwustanowe, elementy detekcji zbocza, liczniki, czasomierze) zdefiniowanych w normie IEC Lista standardowych funkcji dołączonych do projektu, wraz z opisem, jest umieszczona w Library Manager znajdującym się w zasobach projektu (Resources), co pokazano na poniższym rysunku. Opis bloków funkcyjnych Zasoby Lista bloków funkcyjnych 3.1. Elementy dwustanowe (bistabilne bistable elements) Elementy dwustanowe zdefiniowane w normie IEC to przerzutniki SR i RS oraz Semafor. Przerzutnik SR Zadanie Napisać program w języku LD umożliwiający testowanie działania przerzutnika SR przy pomocy dwóch przełączników i jednej diody podłączonych do sterownika. Należy wykorzystać dwa wejścia modułu KL1408 oraz jedno wyjście modułu KL2408. Opis: Q1 = SET1 OR (NOT RESET AND Q1) Program 22

23 Blok funkcyjny RS można wstawić do programu wykorzystując opcję Function Block... menu kontekstowego prawego klawisza myszy. Przed uruchomieniem programu w sterowniku należy pamiętać o powiązaniu zmiennych Output, Input oraz Reset z fizycznymi wyjściami/wejściami modułów KL1408 i KL2408. Przerzutnik RS Zadanie Napisać program w języku LD umożliwiający testowanie działania przerzutnika RS przy pomocy dwóch przełączników i jednej diody podłączonych do sterownika. Należy wykorzystać dwa wejścia modułu KL1408 oraz jedno wyjście modułu KL2408. Opis: Q1 = NOT RESET1 AND (SET OR Q1) Semafor SEMA Zadanie Napisać program w języku LD umożliwiający testowanie działania Semafora przy pomocy dwóch przełączników i jednej diody podłączonych do sterownika. Należy wykorzystać dwa wejścia modułu KL1408 oraz jedno wyjście modułu KL2408. Opis: CLAIM=TRUE ustawia semafor (BUSY=TRUE), RELEASE=TRUE gdy CLAIM=FALSE zwalnia semafor (BUSY=FALSE) Aby zrealizować zadania w jednym programie, dla każdego zadania należy dodać nowy obwód (Network (before), Network (after)) przy pomocy menu kontekstowego prawego klawisza myszy dla oknie programu Elementy detekcji zbocza Elementy detekcji zbocza zdefiniowane w normie IEC to detektor zbocza narastającego R_TRIG oraz detektor zbocza opadającego F_TRIG. Detektor zbocza narastającego (rising edge) R_TRIG Zadanie Napisać program w języku LD umożliwiający testowanie działania bloku funkcyjnego R_TRIG przy pomocy jednego przełącznika i jednej diody podłączonych do sterownika. Należy wykorzystać jedno wejście modułu KL1408 oraz jedno wyjście modułu KL2408. Opis: Wyjście Q utrzymuje wartość TRUE pomiędzy dwoma kolejnymi wywołaniami bloku w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana wartości wejścia CLK z FALSE na TRUE. W przeciwnym wypadku Q utrzymuje wartość FALSE. Dla trzech kolejnych wywołań bloku, gdy pomiędzy dwoma pierwszymi wywołaniami nastąpiła odpowiednia zmiana CLK, wyjście Q utrzymuje wartość TRUE pomiędzy drugim i trzecim wywołaniem bloku. 23

24 Detektor zbocza opadającego (falling edge) F_TRIG Zadanie Napisać program w języku LD umożliwiający testowanie działania bloku funkcyjnego F_TRIG przy pomocy jednego przełącznika i jednej diody podłączonych do sterownika. Należy wykorzystać jedno wejście modułu KL1408 oraz jedno wyjście modułu KL Liczniki Opis: Wyjście Q utrzymuje wartość TRUE pomiędzy dwoma kolejnymi wywołaniami bloku w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana wartości wejścia CLK z TRUE na FALSE. W przeciwnym wypadku Q utrzymuje wartość FALSE. Dla trzech kolejnych wywołań bloku, gdy pomiędzy dwoma pierwszymi wywołaniami nastąpiła odpowiednia zmiana CLK, wyjście Q utrzymuje wartość TRUE pomiędzy drugim i trzecim wywołaniem bloku. Liczniki zdefiniowane w normie IEC to licznik dodający, licznik odejmujący oraz licznik dodająco-odejmujący. Licznik dodający (up-counter) CTU Zadanie Napisać program w języku LD umożliwiający zliczanie liczby wykrytych zbocz narastających na wybranym wejściu binarnym. Liczbę zliczonych zbocz narastających należy wyświetlać w systemie binarnym przy pomocy trzech kolejnych diod. Gdy liczba impulsów przekroczy wartość możliwą do wyświetlenia przy pomocy trzech diod, zliczanie należy rozpocząć ponownie od wartości zero. Należy wykorzystać jedno wejście modułu KL1408 oraz trzy wyjścia modułu KL2408. Opis: CU wejście, którego zmiany z wartości FALSE na TRUE są zliczane RESET wejście zerujące licznik PV wartość zadana CV liczba zliczonych impulsów Q wyjście załączane, gdy CV osiągnie wartość PV Liczbę zliczonych zbocz należy obserwować w trybie podglądu działania programu. Przykładową realizację zadania pokazano na poniższym rysunku. 24

25 Licznik odejmujący (down-counter) CTD Zadanie Napisać program w języku LD umożliwiający zliczanie w dół liczby wykrytych zbocz opadających na wybranym wejściu binarnym. Odliczaną w dół liczbę zboczy opadających należy wyświetlać w systemie binarnym przy pomocy trzech kolejnych diod. Gdy liczba impulsów osiągnie wartość 0 zliczanie w dół należy rozpocząć ponownie. Należy wykorzystać jedno wejście modułu KL1408 oraz trzy wyjścia modułu KL2408. Opis: CD wejście, którego zmiany z wartości FALSE na TRUE są zliczane LOAD wejście ustawiające CV na wartość PV PV wartość zadana CV liczba zliczonych impulsów Q wyjście załączane, gdy CV osiągnie wartość 0 Do wykrywania zbocza opadającego należy zastosować blok funkcyjny F_TRIG. W pewnych sytuacjach, gdy nastąpiła zmiana programu, należy wykonać restart sterownika (menu Online opcja Reset po uprzednim zalogowaniu się opcją Login, przed wykonaniem restartu należy zatrzymać działanie programu opcja Stop menu Online a następnie wykonać Reset i ponownie uruchomić sterownik opcją Run). Licznik dodająco-odejmujący (down-counter) CTUD Zadanie Napisać program w języku LD umożliwiający zliczanie wykrytych zboczy narastających dla dwóch wejść binarnych. Zbocze narastające na wejściu pierwszym powoduje zwiększanie liczby zliczonych impulsów, zaś zbocze narastające na wejściu drugim zmniejszanie tej liczby. Liczbę impulsów należy wyświetlać w systemie binarnym przy pomocy trzech kolejnych diod. Gdy liczba impulsów przekroczy wartość zero lub wartość możliwą do wyświetlenia przy pomocy trzech diod, zliczanie należy rozpocząć od zera. Należy wykorzystać dwa wejścia modułu KL1408 oraz trzy wyjścia modułu KL

26 Opis: CU wejście, którego zmiany z wartości FALSE na TRUE są zliczane w górę CD wejście, którego zmiany z wartości FALSE na TRUE są zliczane w dół RESET wejście zerujące licznik LOAD wejście ustawiające CV na wartość PV PV wartość zadana dla zliczania w dół CV liczba zliczonych impulsów QU wyjście załączane, gdy CV osiągnie wartość PV QD wyjście załączane, gdy CV osiągnie wartość Czasomierze Czasomierze (timery) zdefiniowane w normie IEC to czasomierz załączający z opóźnieniem, wyłączający z opóźnieniem, generator impulsu o zadanym czasie trwania oraz zegar czasu rzeczywistego. W pakiecie TwinCAT zegar czasu rzeczywistego nie znajduje się w standardowej bibliotece Standard.Lib, aby go użyć należy dołączyć do projektu bibliotekę TcUtilities.Lib, Czasomierz załączający (on-delay) TON Zadanie Napisać program w języku LD załączający wybrane wyjście sterownika z opóźnieniem 10 sek. w stosunku do chwili wykrycia zbocza narastającego na wybranym wejściu sterownika. Należy wykorzystać jedno wejście modułu KL1408 oraz jedno wyjście modułu KL2408. Opis: IN wejście uruchamiające czasomierz (zbocze narastające uruchamia czasomierz, zbocze opadające zeruje odliczany czas) PT wartość zadana czasu do odliczenia Q wyjście załączane, gdy upłynie założony czas opóźnienia ET aktualna wartość mierzonego czasu Czasomierz wyłączający (off-delay) TOF Zadanie Napisać program w języku LD wyłączający wybrane wyjście sterownika z opóźnieniem 10 sek. w stosunku do chwili wykrycia zbocza opadającego na wybranym wejściu sterownika. Należy wykorzystać jedno wejście modułu KL1408 oraz jedno wyjście modułu KL2408. Opis: IN wejście uruchamiające czasomierz (zbocze opadające uruchamia czasomierz, zbocze narastające zeruje odliczany czas) PT wartość zadana czasu do odliczenia Q wyjście wyłączane, gdy upłynie założony czas opóźnienia ET aktualna wartość mierzonego czasu Generator impulsu (timer-pulse) TP Zadanie Napisać program w języku LD załączający wybrane wyjście sterownika na czas równy 10 sek. do chwili wykrycia zbocza narastającego na wybranym 26

27 wejściu sterownika. Należy wykorzystać jedno wejście modułu KL1408 oraz jedno wyjście modułu KL2408. Opis: IN wejście uruchamiające generator (poziom wysoki uruchamia generator, poziom niski zeruje licznik gdy czas impulsu osiągnął lub przekroczył wartość zadaną PT) PT wartość zadana czasu trwania impulsu Q wyjście załączane na czas PT, od momentu wykrycia zbocza narastającego na wejściu IN ET aktualna wartość mierzonego czasu Zadanie Napisać program w języku LD generujący na wybranym wyjściu przebieg prostokątny o czasie trwania stanu wysokiego 6 sekund i stanu niskiego 3 sekund. Należy wykorzystać jedno wyjście modułu KL sek. 3 sek. 4. Programowanie zadań sekwencyjnych w języku SFC Do realizacji programów w języku SFC nie należy stosować kroków IEC. Należy sprawdzić czy opcja ta jest nieaktywna, między innymi informuje o tym stan przycisku znajdującego się w pasku narzędzi oraz w menu Extras -> Use IEC-steps. Przycisk wciśnięty oznacza, że w programie będą stosowane kroki IEC. Zadanie 4.1. Napisać program realizujący podstawowy schemat działania urządzenia uwzględniający trzy stany pracy: Inicjalizacja, Praca normalna, Stop. Do stworzenia struktury wewnętrznej programu należy wykorzystać graf sekwencji SFC. Do zdefiniowania akcji dla poszczególnych kroków i warunków przejścia należy zastosować język LD. Działanie układu: - po uruchomieniu i restarcie systemu program rozpoczyna działanie od stanu Inicjalizacja, - Inicjalizacja trwa 5 sekund, po których następuje przejście do stanu Praca normalna, - Praca normalna, trwa 10 sekund, po których następuje przejście do stanu Stop, - powrót z Stop do Praca normalna następuje po upływie kolejnych 5 sekund. Dodatkowe wymagania - aktualny stan urządzenia jest sygnalizowany przy P21 pomocy trzech diod (świecenie diody pierwszej sygnalizuje stan Inicjalizacja, świecenie drugiej Praca normalna, świecenie trzeciej oznacza Stop). Przykładowa realizacja zadania 4.1 przy pomocy grafu SFC Inicjalizacja Praca normalna Normal Aby utworzyć nowy projekt wykorzystujący język SFC z menu File należy wybrać opcję New, wybrać platformę docelową a następnie określić język programowania jako SFC. Stop START Init Stop P01 P12 27

28 Graficzny edytor wspomagający tworzenie programu w języku SFC pokazano na poniższym rysunku. Symbole SFC Kroki IEC Okno deklaracji zmiennych lokalnych Okno kodu programu Okno komunikatów Okno organizacji projektu: programy, bloki funkcyjne, funkcje Identycznie jak w przypadku programu tworzonego w języku LD edytor zawiera okna: deklaracji zmiennych, kodu programu, komunikatów oraz organizacji projektu. Symbole graficzne języka SFC są dostępne w na pasku narzędzi okna głównego (oznaczone czerwoną elipsą na powyższym rysunku). Domyślny program w języku SFC zawiera krok Init, tranzycję Trans0 oraz skok oznaczający powrót do akcji Init. Schemat sekwencyjny związany z zadaniem 4.1 zawiera trzy kroki: Init, Normal oraz Stop, które należy wprowadzić do schematu SFC. Aby to zrealizować należy zaznaczyć tranzycję Trans0 przy pomocy lewego klawisza myszki (pojedyncze klikniecie na graficznym symbolu tranzycji - poprawne zaznaczenie jest sygnalizowane graficznie przy pomocy prostokąta ) a następnie wykorzystując menu kontekstowe (pojedyncze klikniecie prawym klawiszem myszki na zaznaczonym symbolu tranzycji) należy wybrać opcję Step-Transition (before) bądź Step-Transition (after). Jednoczesne zaznaczenie tranzycji i wywołanie menu kontekstowego uzyskuje się przy pomocy pojedynczego kliknięcia prawym klawiszem myszki na graficznym symbolu tranzycji. 28

29 W wyniku dwukrotnego wykonania powyższych czynności, uzyskuje się schemat zawierający trzy kroki oraz trzy tranzycje pokazany na poniższym rysunku. Następnie należy zmienić nazwy kroków oraz tranzycji tak, aby uzyskać schemat dla zadania 4.1. Zmianę nazw można wykonać klikając jednokrotnie lewym klawiszem myszki na określonej nazwie i wprowadzając nową nazwę przy pomocy klawiatury. Po wyjściu ze stanu Stop program powinien powrócić do stanu Normal, dlatego też należy zmodyfikować parametry skoku na końcu programu wprowadzając nazwę Normal zamiast Init. W wyniku wprowadzenia powyższych zmian aktualną postać programu pokazano na poniższym rysunku. Zmienne powiązane z tranzycjami P01, P12, P21 należy zadeklarować jako zmienne typu BOOL. Pomocnicze okno deklaracji zmiennych pojawia się po wprowadzeniu nowej nazwy dla zmiennej związanej z tranzycją. W kolejnym etapie tworzenia programu należy zaprogramować odpowiednie instrukcje dla kroków i tranzycji. Można tego dokonać za pomocą języków dostępnych w 29

30 pakiecie TwinCAT. Dla poszczególnych kroków możliwe jest określenie przy pomocy menu kontekstowego (prawy klawisz myszki) dwóch rodzajów akcji: akcji wejściowej (entryaction), akcji wyjściowej (exit-action). Dodawanie akcji wejściowej/ wyjściowej Usuwanie akcji wejściowej/ wyjściowej akcja-wejściowa wywoływana jednokrotnie za każdym razem gdy blok staje się aktywny akcja-wyjściowa wywoływana jednokrotnie za każdym razem gdy blok przestaje być aktywny główna akcja powiązana z krokiem wywoływana cyklicznie w czasie gdy blok jest aktywny Aby przypisać do danego kroku akcję główną, należy kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszki na graficznym symbolu kroku i wybrać język programowania danej akcji. Symbol graficzny kroku, dla którego określono akcję główną posiada w prawym górnym rogu znak trójkąta wypełnionego kolorem czarnym. Aby przejść do trybu edycji wcześniej zdefiniowanej akcji głównej, należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy w prawym górnym rogu graficznego symbolu kroku (trójkąt wypełniony kolorem czarnym). Aby zdefiniować wymagane akcje, do projektu należy dodać kod z nimi związany. W niniejszym przykładzie dodano trzy akcje główne o nazwach ActionInit, ActionNormal oraz ActionStop. W efekcie uzyskano graf SFC pokazany na poniższym rysunku. 30

31 Dla poszczególnych kroków należy określić akcje wejściowe i wyjściowe. Realizuje się to przy pomocy menu kontekstowego prawego klawisza myszy dla poszczególnych kroków, wywołując Add Entry-Action oraz Add Exit-Action. Dowiązanie do kroku akcji wejściowej sygnalizowane jest literą E w lewym dolnym rogu symbolu kroku np., zaś akcji wyjściowej literą X w prawym dolnym rogu np.. Aby wprowadzić kod związany z daną akcją wejściową/wyjściową należy kliknąć podwójnie na symbolu E albo X wyświetlanym na graficznym symbolu kroku. Schemat sekwencji, po wprowadzeniu dodatkowych akcji, pokazano na poniższym rysunku. Przykładowy kod programu pokazano poniżej PROGRAM MAIN VAR P01: BOOL; P12: BOOL; P21: BOOL; LEDInit AT %Q*: BOOL; LEDNormal AT %Q*: BOOL; LEDStop AT %Q*: BOOL; TimerTONInit: TON; TimerTONNormal: TON; TimerTONStop: TON; END_VAR Krok Init akcja główna Krok Init - akcja wyjściowa 31

32 Krok Normal akcja wejściowa Krok Normal akcja główna Krok Normal akcja wyjściowa Krok Stop akcja wejściowa Krok Stop akcja główna Krok Stop akcja wyjściowa Zadanie 4.2. Rozszerzyć przykład z zadania 4.1 do układu działającego zgodnie z schematem zamieszczonym na poniższym rysunku. 32

33 START Inicjalizacja Status=0 P01 Praca normalna Status=1 PA P03 Reset Stop P12 Status=2 Status=3 P4 Awaria P21 Działanie układu: - po uruchomieniu i restarcie systemu program rozpoczyna działanie od stanu Inicjalizacja - stan Inicjalizacja trwa 10 sek., jeżeli w tym czasie na wejściu INICJALIZACJA pojawi się narastające zbocze, następuje przejście do stanu Praca normalna. Jeżeli sygnał ten nie pojawi się w założonym czasie 10 sek. - następuje przejście do stanu Awaria - podstawowy stan pracy urządzenia to Praca normalna - gdy operator naciśnie przycisk STOP, następuje przejście do stanu Stop - powrót z stanu Stop do Praca normalna następuje po naciśnięciu przycisku CONTINUE przez operatora - w każdym stanie pracy urządzenia, gdy zostanie aktywowany przycisk awaryjny AWARIA system przechodzi do stanu Awaria - wyjście ze stanu Awaria następuje po naciśnięciu przez operatora przycisku RESTART Przejścia pomiędzy stanami: P01 - następuje przed upływem 10 sek. od wejścia w stan Inicjalizacja, jeżeli na wejściu INICJALIZACJA pojawi się narastające zbocze P12 naciśnięto przycisk STOP P21 naciśnięto przycisk CONTINUE P03 następuje po upływie 10 sek. od wejścia w stan Inicjalizacja, jeżeli na wejściu INICJACJA nie pojawiło się narastające zbocze sygnału PA - naciśnięto przycisk AWARIA P4 - naciśnięto przycisk RESTART Dodatkowe wymagania: - zmienna status posiada odpowiednie wartości liczbowe w poszczególnych stanach jak pokazano na rysunku - aktualny stan urządzenia jest sygnalizowany przy pomocy czterech diod (świecenie diody pierwszej sygnalizuje, że system znajduje się w stanie Inicjalizacja, świecenie drugiej 33

34 Praca normalna, świecenie trzeciej oznacza stan Stop, miganie czwartej oznacza stan Awaria) - aktywacja przycisków STOP, CONTINUE, AWARIA, RESTART oraz INICJALIZACJA następuje w wyniku wykrycia zbocza narastającego na odpowiednim wejściu modułu KL program należy zapisać w sterowniku tak, aby po zaniku i przywróceniu zasilania rozpoczynał pracę od stanu Inicjalizacja (nalezy stworzyć tzw. Bootproject - menu Online opcja Create Bootproject po wcześniejszym zalogowaniu się opcją Login). Zadanie 4.3. Rozszerzyć przykład z zadania 4.2, realizując w stanie Praca normalna zliczanie impulsów (narastających zboczy) na wybranym wejściu sterownika (zob. zadanie 3.3.1). Jeżeli kolejny impuls nie pojawi się przed upływem 10 sek. od poprzedniego, program przechodzi w stan Timeout zgodnie z poniższym rysunkiem. W stanie Timeout impulsy nie są zliczane, aby powrócić do stanu zliczania należy nacisnąć przycisk CLEAR_TIMEOUT. Praca normalna Status=1 Zliczanie impulsów P11 P14 Status=4 Timeout P41 Zadanie 4.4. Rozszerzyć przykład z zadania 4.3, tak aby utrata zasilania nie powodowała utraty stanu licznika impulsów. Sygnalizacja diodowa aktualnego stanu licznika również powinna być prawidłowa bezpośrednio po powrocie napięcia zasilania. Wskazówka: W sterowniku CX1000 nie występują zmienne typu RETAIN. Aby wartość zmiennej była zachowana mimo utraty zasilania, należy wykorzystać pamięć NOV-RAM (Non-Volatile Random Access Memory). Zmienna musi być zadeklarowana jako zmienna adresowana w obszarze wyjść (AT %Q*). Konfiguracja pamięci NOV-RAM W oknie System Managera należy wybrać gałąź Device 3 (NOV/DP-RAM) i uaktywnić opcję Auto Init linked PLC Outputs jak pokazano na poniższym rysunku. 34

35 Następnie w polu Outputs należy zdefiniować zmienną o identycznym typie jak zmienna z programu PLC, której wartość ma być przechowywana w pamięci nieulotnej. Tutaj zadeklarowano zmienną typu WORD o nazwie ZmiennaX. W ostatnim etapie należy powiązać zmienną z programu PLC (tutaj Value) z zmienną ulokowaną w pamięci NOV-RAM (ZmiennaX) co pokazano na poniższym rysunku. Lista zmiennych zdefiniowanych w przestrzeni wyjść znajduje się w gałęzi PLC- Configuration w opcji Outputs. Dwukrotne kliknięcie na nazwie zmiennej wyświetla okno Attach Variable, które ulokować tę zmienną w pamięci nieulotnej. 35

36 5. Zdalny pulpit systemu Windows CE Wykorzystując program CERHost.exe dostępny miedzy innymi w Beckhoff Information System, sprawdzić działanie zdalnego pulpitu dla systemu Windows CE sterownika CX1000. Należy wywołać opcję Connect z menu File i wprowadzić jako Hostname np. adres IP sterownika. Logowanie wymaga wprowadzenia hasła zalogowanie przeprowadzi prowadzący zajęcia. Po poprawnym nawiązaniu komunikacji wyświetlony zostanie ekran zdalnego pulpitu sterownika CX1000. Podłączając do modułu CX1000-N001 monitor (złącze DVI) oraz myszkę i klawiaturę (złącza USB) możliwe jest bezpośrednie konfigurowanie systemu Windows CE sterownika CX1000 bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego komputera PC. 36

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Standardowe bloki funkcjonalne

Standardowe bloki funkcjonalne Standardowe bloki funkcjonalne Wykorzystując języki ST i LD należy zapoznać się z działaniem standardowych bloków funkcjonalnych (elementy dwustanowe (bistabilne), elementy detekcji zbocza, liczniki, czasomierze)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostego programu w językach ST i LD

Tworzenie prostego programu w językach ST i LD Tworzenie prostego programu w językach ST i LD Tworzenie prostego programu w języku ST - wprowadzenie Aby utworzyć program należy uruchomić narzędzie TwinCAT PLC Control. Klawisz myszy otwiera okno PLC

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000 Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX9000 2. Tworzenie prostego programu w języku ST wprowadzenie 3. Zdalny pulpit systemu

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I REGULACJA AUTOMATYCZNA LABORATORIUM

AUTOMATYKA I REGULACJA AUTOMATYCZNA LABORATORIUM AUTOMATYKA I REGULACJA AUTOMATYCZNA LABORATORIUM Programowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX1000 2. Tworzenie prostego programu

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BC8150 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BC8150 Sterownik BC8150 należy

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I REGULACJA AUTOMATYCZNA LABORATORIUM

AUTOMATYKA I REGULACJA AUTOMATYCZNA LABORATORIUM AUTOMATYKA I REGULACJA AUTOMATYCZNA LABORATORIUM Programowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BC8150 2. Tworzenie prostego programu

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna, PRz, r.a. 2011/2012, Żabiński Tomasz

Automatyka i Regulacja Automatyczna, PRz, r.a. 2011/2012, Żabiński Tomasz Wykład 2 Sterowniki programowalne (PLC, PAC), norma IEC61131, proces konfiguracji, programowania i uruchamiania sterowników. 1. Sterowniki programowalne - wprowadzenie 2. Norma IEC 61131-3 - wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne (PLC, PAC), norma IEC61131, proces konfiguracji, programowania i uruchamiania sterowników.

Sterowniki programowalne (PLC, PAC), norma IEC61131, proces konfiguracji, programowania i uruchamiania sterowników. Wykład 1 Sterowniki programowalne (PLC, PAC), norma IEC61131, proces konfiguracji, programowania i uruchamiania sterowników. 1. Sterowniki programowalne - wprowadzenie 2. Norma IEC 61131-3 - wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CoDeSys 3 programowanie w języku FBD

CoDeSys 3 programowanie w języku FBD Notatka Aplikacyjna NA 03005PL Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Tworzenie projektu i dodawanie programu w... 3 3. Organizacja okien dla języka FBD... 5 4. Składnia języka FBD

Bardziej szczegółowo

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programów TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control

Podstawy obsługi programów TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control TwinCAT System - kompletny system automatyki dla komputerów PC bazujący na systemie ADS, zmieniający komputer PC w kontroler czasu rzeczywistego, mogący uruchomić wiele systemów PLC, kontrolować osie NC.

Bardziej szczegółowo

TwinCAT System. Pierwsze kroki w TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control. Luty 2007 TwinCAT PLC - Tworzenie prostego programu 1

TwinCAT System. Pierwsze kroki w TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control. Luty 2007 TwinCAT PLC - Tworzenie prostego programu 1 TwinCAT System Pierwsze kroki w TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control Luty 2007 TwinCAT PLC - Tworzenie prostego programu 1 TwinCAT System: TwinCAT System Manager o TwinCAT CP o TwinCAT I/O o TwinCAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

UKŁADY KOMBINACYJNE WPROWADZENIE. przerzutniki, bramki ze sprzężeniami zwrotnymi. Układ przełączający Y t. Q t stan wewnętrzny

UKŁADY KOMBINACYJNE WPROWADZENIE. przerzutniki, bramki ze sprzężeniami zwrotnymi. Układ przełączający Y t. Q t stan wewnętrzny UKŁADY KOMBINACYJNE PRz 2013 Wprowadzenie. Zadanie przykładowe I. Metoda Karnaugha. Schemat sprzętowy. Program w C. Program w ST. Program w LD. Program ST w środowisku TwinCAT PLC Control. Program LD PLC

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników

Programowanie sterowników Programowanie sterowników Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Strona 1 Ćwiczenie 1: Usuwanie projektu 1. Uruchom Windows Explorer. 2. Usuń projekt z lokalizacji na dysku: D:\Automation

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved.

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved. Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys Tworzenie prostego programu Rozpoczęcie pracy 2 Tworzenie prostego programu Wybór aparatu 3 Tworzenie prostego programu Wybór języka programowania Do wyboru jest sześć

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO!

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO! Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Nowy projekt w LOGO! Soft Comfort.... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Konfiguracja połączenia ethernetowego... 4 3 Program w LOGO! Soft Comfort...

Bardziej szczegółowo

CoDeSys 3 programowanie w języku CFC

CoDeSys 3 programowanie w języku CFC Notatka Aplikacyjna NA 03003PL Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Tworzenie projektu i dodawanie programu w... 3 3. Organizacja okien dla języka CFC... 5 4. Składnia języka CFC

Bardziej szczegółowo

1. SFC W PAKIECIE ISAGRAF 2. EDYCJA PROGRAMU W JĘZYKU SFC. ISaGRAF WERSJE 3.4 LUB 3.5 1

1. SFC W PAKIECIE ISAGRAF 2. EDYCJA PROGRAMU W JĘZYKU SFC. ISaGRAF WERSJE 3.4 LUB 3.5 1 ISaGRAF WERSJE 3.4 LUB 3.5 1 1. SFC W PAKIECIE ISAGRAF 1.1. Kroki W pakiecie ISaGRAF użytkownik nie ma możliwości definiowania własnych nazw dla kroków. Z każdym krokiem jest związany tzw. numer odniesienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VI LABORATORIUM MECHATRONIKI IEPiM Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy modelu układu

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Automatyki Budynkowej Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II 1. Wstęp Pherao II jest niewielkim sterownikiem kompaktowym, który charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Notatka Aplikacyjna NA 03001PL Marzec 2016

Notatka Aplikacyjna NA 03001PL Marzec 2016 Notatka Aplikacyjna NA 03001PL Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 3 2. Tworzenie nowego projektu... 4 2.1. Tworzenie nowej aplikacji... 4 2.2. Zarządzanie bibliotekami... 8 2.3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer)

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) www.eaton.com www.moeller.pl Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) Notatka aplikacyjna NA152PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagane oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051

Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051 Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051 Katedra Automatyki, Wydział EAIiE Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Marcin Piątek Kraków 2008 1. Ważne uwagi i definicje Poniższy

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

UKŁADY SEKWENCYJNE. Wprowadzenie. Napełnianie i opróżnianie. Programowanie. Zbiornik z trzema zaworami. Układ Start Stop. Podnośnik góra dół.

UKŁADY SEKWENCYJNE. Wprowadzenie. Napełnianie i opróżnianie. Programowanie. Zbiornik z trzema zaworami. Układ Start Stop. Podnośnik góra dół. UKŁADY SEKWENCYJNE PRz AiS - 0 Wprowadzenie. Napełnianie i opróżnianie. Programowanie. Zbiornik z trzema zaworami. Układ Start Stop. Podnośnik góra dół.. Automaty Moore a i Mealy ego WPROWADZENIE Układy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 KP300 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja regulatora PID

Konfiguracja regulatora PID Konfiguracja regulatora PID Simatic Step 7 Basic v10.5 S7-1200 PLC FAQ Lipiec 2010 Spis treści 1 Opis obiektu regulacji PID 3 2 Wstęp do nowego projektu. 4 2.1 Nowy projekt... 4 2.2 Dodanie nowego urządzenia...

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I REGULACJA AUTOMATYCZNA LABORATORIUM

AUTOMATYKA I REGULACJA AUTOMATYCZNA LABORATORIUM AUTOMATYKA I REGULACJA AUTOMATYCZNA LABORATORIUM Programowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 2. Tworzenie prostego programu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w środowisku Step 7

Podstawy programowania w środowisku Step 7 GRUPA MT Temat i Autor Podstawy programowania w środowisku Step 7 Krzysztof Bodzek, Arkadiusz Domoracki CEL ĆWICZENIA 1. Poznanie narzędzia Totally Integration Automation Portal 2. Konfiguracja sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W SIECIACH MIKROKOMPUTEROWYCH

KOMUNIKACJA W SIECIACH MIKROKOMPUTEROWYCH Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza KOMUNIKACJA W SIECIACH MIKROKOMPUTEROWYCH Ćw. 4 Komunikacja w protokole MODBUS TCP ze sterownikami przemysłowymi (opracowanie własnego programu współpracującego

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5

Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5 Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi elementami języka drabinkowego i zasadami programowania Programowalnych Sterowników Logicznych

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia Konfiguracja tunelu VPN na module SCALANCE S623 1. Wstęp W tym przykładzie zajmiemy się konfiguracją tunelu VPN (Virtual Private Network) w trybie standard mode. Moduły zabezpieczeń Security module 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE TWORZENIE PROJEKTU W RIDE Zintegrowane środowisko programistyczne RIDE7 firmy Raisonance umożliwia tworzenie, kompilację i debuggowanie kodu źródłowego na wiele różnych platform sprzętowych. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Visilogic V260

Sterownik Visilogic V260 Sterownik Visilogic V260 Konfiguracja sprzętowa Po wykonaniu konfiguracji sprzętowej (skojarzeniu odpowiedniego modułu SNAP I/O) można przystąpić do tworzenia aplikacji przy użyciu trzech edytorów

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client 1. Wstęp W tym przykładzie, funkcja tunelu VPN konfigurowana będzie z wykorzystaniem widoku standard

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników B&R

Programowanie sterowników B&R POLITECHNIKA POZNAŃSKA Programowanie sterowników B&R Instrukcja nr 1 Język drabinkowy LD Arkadiusz Kubacki 2015-10-01 1. Tworzenie nowego projektu w Automation Studio Po uruchomieniu programu Automation

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 3 Przedmowa...9 Wstęp... 13 1. Pierwsze kroki... 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa...16 1.2. Pomoc techniczna...17 1.3. TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 1.3.1. Opis części składowych środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Laboratorium OiOSE. Programowanie w środowisku MS Visual C++ 1 Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Organizacja i Oprogramowanie Systemów Elektronicznych Michał Kowalewski

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie regulatorami pomieszczeniowymi. Bezprzewodowy sterownik MPM-GW

Zarządzanie regulatorami pomieszczeniowymi. Bezprzewodowy sterownik MPM-GW Bezprzewodowy sterownik MPM-GW Połączenia: Wszystkie złącza sterownika MPM-GW są ukryte pod obudową. Widoczne są po odwróceniu sterownika tyłem: odwróceniu sterownika tyłem: Łatwiejszy dostęp do złączy

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

SFC zawiera zestaw kroków i tranzycji (przejść), które sprzęgają się wzajemnie przez połączenia

SFC zawiera zestaw kroków i tranzycji (przejść), które sprzęgają się wzajemnie przez połączenia Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów blokowych FBD, tekstowe: lista instrukcji IL, tekst strukturalny ST, grafów: graf funkcji sekwencyjnych SFC, graf

Bardziej szczegółowo