STANOWISKO RZĄDU. Tytuł ZIELONA KSIĘGA Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANOWISKO RZĄDU. Tytuł ZIELONA KSIĘGA Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE"

Transkrypt

1 STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł ZIELONA KSIĘGA Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE Data otrzymania dokumentu przez Parlament RP 6 grudnia 2012 r. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2012) 698 Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucje współpracujące Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Komunikacji Elektronicznej II. CEL DOKUMENTU Opublikowana przez KE Zielona Ksiega bada przebieg procesu rozwoju rynku handlu detalicznego i rynku usług dostawy w Europie. Poddane są w niej pod rozwagę kroki konieczne do utworzenia jednolitego rynku usług dostawy oraz dokonana jest analiza kluczowych wyzwań, stojących przed uczestnikami rynku oraz wskazane szanse na usprawnienie procesu dostawy. Celem Zielonej Księgi jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie barier w rozwoju handlu elektronicznego w UE poprzez stworzenie efektywnego zintegrowanego rynku usług dostawy produktów zamawianych w Internecie, zwłaszcza w segmencie B2C oraz wspieranie handlu elektronicznego poprzez identyfikację możliwości usprawnień procesu dostaw transgranicznych. III. DOKUMENTY POWIĄZANE Dyrektywa 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym, tzw. Dyrektywa usługowa. 1

2 Dyrektywa 2008/6/WE, tzw. trzecia dyrektywa pocztowa. Obecnie trwają prace nad Wspólnym Europejskim Prawem Sprzedaży (WEPS), które ma na celu m.in. uregulowanie wspólnego prawa sprzedaży dla obywateli UE. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży COM(2011) 635. Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. IV. STANOWISKO RZĄDU Rząd Rzeczypospolitej Polski popiera zmiany, które poprzez ułatwienie dla rozwoju handlu transgranicznego, będą wpływać na zmniejszanie bezrobocia oraz przyczynią się do wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Zielona Księga porusza wiele zagadnień związanych z rynkiem dostaw transgranicznych w Unii Europejskiej. Zasadne wydaje się, że sytuacja na rynku dostaw w UE musi zostać dokładnie zbadana i na tej podstawie będzie można decydować o koniecznych zmianach. Należy wskazać, że dane dotyczące wartości unijnego rynku paczek przedstawione w punkcie 2.2 nie są miarodajne, gdyż odnoszą się do danych sprzed pięciu lat (tj. z 2008 r.). W zakresie wolumenu rozwoju handlu elektronicznego podaje się jedynie szacunkowe wartości procentowe jedynie dla Wielkiej Brytanii. Niewątpliwie podstawową kwestią jest definicja paczki. W Zielonej Księdze przyjęto szerszą definicję paczki pocztowej do 30kg niż w dyrektywie pocztowej 2008/6/WE. Zdarza się, że w krajowym ustawodawstwie pocztowym państw członkowskich UE brak jest precyzyjnej granicy między przesyłką listową i paczką pocztową. W ten sposób małe przesyłki o wadze do 2kg mogą być uznawane za przesyłki listowe, choć faktycznie są to małe paczki tzw. pakiety, a więc rodzaj paczki pocztowej. KE powinna także objąć badaniem kwestię, czy ceny paczek zagranicznych dla klientów okazjonalnych odzwierciedlają rzeczywisty koszt dostarczenia paczek. Jednak należy pamiętać, iż nadawcy wysyłający duże ilości przesyłek będą płacić jednostkowo mniej za wysłanie jednej przesyłki niż nadawcy wysyłający ilości małe, gdyż będą mogli uzyskać korzyści z efektu skali. Platformy logistyczne obsługujące grupy podmiotów realizujących dostawy skuteczniej zaspokajałyby potrzeby detalistów internetowych, pod warunkiem, że związane byłyby z firmami specjalizującymi się w logistyce i pakowaniu, z których usług mogliby skorzystać sprzedawcy internetowi. Grupowanie przesyłek obniżyłoby cenę dostawy. Takie rozwiązania powinny również sprzyjać lepszej organizacji transportu, efektywniejszemu wykorzystaniu ładowności pojazdów i ograniczaniu pustych przebiegów. W związku z informacjami zawartymi w przedmiotowym dokumencie KE, zgodnie z którym ceny paczek zagranicznych (dla klientów okazjonalnych) pobierane przez krajowych operatorów pocztowych są średnio dwa razy wyższe niż ceny przesyłek krajowych, należy zauważyć, że art. 20 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, że ogólne warunki dostępu do usługi nie zawierają dyskryminacyjnych postanowień dotyczących przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania usługobiorcy. Nie wyklucza jednak możliwości zachowania różnic w warunkach dostępu do usługi, które są uzasadnione kryteriami obiektywnymi. Zgodnie z opracowanymi przez KE w 2012 r. wytycznymi, dotyczącymi interpretacji ww. przepisu dyrektywy o usługach, każda sprawa dotycząca potencjalnej dyskryminacji, pozostająca w zakresie art. 20, powinna być rozpatrywana indywidualnie, na poziomie krajowym. Nie wypracowano dotychczas czarnej listy postanowień dyskryminacyjnych, znajdujących się w zakresie art. 20 ust. 2. Komisja zwróciła jednak uwagę, że tylko w niewielu przypadkach za uzasadniony powód odmowy dostawy można uznać brak istnienia alternatywnych sposobów dostawy, ponieważ obowiązują regulacje 2

3 dotyczące podstawowej powszechnej usługi pocztowej. Pod koniec przyszłego roku planowana jest publikacja kolejnych wytycznych, dotyczących interpretacji art. 20 ust. 2, które będą miały praktyczny charakter. Do sektorów, w których obecnie najwięcej jest skarg pozostających w zakresie art. 20 ust. 2, należą: handel elektroniczny, rynek kart przedpłaconych i turystyka. Większość przypadków dotyczyła różnicy w wysokości cen lub odmowy dostarczenia produktu lub usługi. W dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów zawarto obowiązek udzielenia konsumentom, przed zawarciem umowy na odległość, w jasny i zrozumiały sposób, informacji dotyczących wszystkich dodatkowych opłat za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe (art. 6 ust. 1 lit. e) oraz warunki płatności, dostarczenia, wykonania, terminu, w jakim przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towarów lub świadczenia usług, a także, w uzasadnionych przypadkach, procedur rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. g). Te same przepisy zobowiązują przedsiębiorców do udzielenia informacji dotyczących opłat za dostarczenie towaru, warunków płatności, dostarczenia i terminu dostawy jak i procedur reklamacyjnych. Jednak należy podkreślić, że dyrektywa 2011/83/UE nie stanowi odpowiedzi na problem cen usługi dostawy paczki. Komisja planuje przeprowadzenie szczegółowych badań dotyczących uzasadnienia zróżnicowania warunków dostępu do usługi. Elektroniczny handel transgraniczny wiąże się z koniecznością realizowania zamówień często na znaczne odległości, co powoduje, że koszty transportu i magazynowania takich towarów są dużo wyższe, niż w przypadku handlu krajowego. Dochodzi do tego fakt, że konsumenci często nie mają możliwości osobistego odbioru zamówienia, z uwagi na brak punktów odbioru w kraju danego klienta, co dodatkowo podnosi koszty dostawy. Niewątpliwie dobrym rozwiązaniem tego problemu są alternatywne rozwiązania z zakresu dostawy lub technologii, np. paczkomaty, które są coraz chętniej wykorzystywane przez doręczycieli. W zakresie poprawy doświadczeń i zwiększenia wygody konsumentów większa przejrzystość w odniesieniu do propozycji dotyczących zwiększenia dostępności informacji na stronie detalisty internetowego należy mieć na uwadze zapewnienie równowagi między ochroną konsumenta i nakładaniem na przedsiębiorcę nowych obowiązków informacyjnych. Przedstawiane na stronie internetowej informacje powinny być proste i ograniczone do danych niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji dostawy. Wzory takich informacji mogłyby zostać opracowane przez KE w formie wskazówek i opublikowane w Internecie jako przykłady dobrych praktyk. Towary dostarczane w obrocie transgranicznym są często dostępne, i to po niższych cenach, na rynku krajowym, co skłania wielu konsumentów do robienia zakupów w Internecie poprzez krajowe strony i serwisy internetowe. Konsumenci kupujący towary transgranicznie nie posiadają często wystarczającej informacji zarówno na temat dostępności danego towaru, jak i jego ostatecznej ceny (wraz z dostawą) oraz warunków zwrotu czy reklamacji. Wiąże się to z różnymi przepisami prawa w poszczególnych państwach UE, ale również w Stanach Zjednoczonych czy krajach Azji. Dochodzi do tego bariera językowa oraz fakt, że nawet w krajach UE niektóre strony internetowe sprzedających nie są w języku angielskim, a jedynie w języku danego państwa. Jednocześnie w przypadku wymiany przesyłek pocztowych, zwłaszcza z krajami spoza UE, pojawia się kwestia bezpieczeństwa obrotu pocztowego zamówionych towarów. W przypadku realizacji elektronicznego zakupu towarów w innych krajach, niż państwa członkowskie UE, istnieje ponadto konieczność zapłaty cła wwozowego do UE, co powoduje wzrost finalnej ceny towarów tam zamówionych. 3

4 Zielona Księga nie bierze niestety pod uwagę faktu, że w przypadku dokonywania płatności za elektroniczne transakcje w euro, czy innej walucie, polski konsument musi się liczyć z ryzykiem kursowym oraz niekiedy koniecznością założenia konta walutowego w banku, z którego mógłby takie zakupy realizować. Problem ten dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. W celu usprawnienia rynku handlu elektronicznego w UE można by wprowadzić zapisy ułatwiające dokonywanie transakcji w Internecie poprzez konta walutowe w przypadku, gdy kupujący musi dokonać płatności w walucie, w której nie zarabia. Ponadto warto byłoby wprowadzić przepisy zapewniające dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niewidomych oraz słabo widzących. Innym problemem, który nie został uwzględniony w Zielonej Księdze, jest kwestia asymetrii kosztów usług logistycznych koszt wysyłki z Polski do innego kraju UE jest wyższy, niż koszt wysyłki z tego kraju UE do Polski. Powodem tej różnicy są różne uwarunkowania rynkowe w poszczególnych krajach. Tam, gdzie jest wyższy poziom rozwoju rynku usług logistycznych oraz zapewniona większa konkurencja, stawki przewozowe mają z reguły niższy poziom. Pozostaje wreszcie kwestia przyzwyczajeń i stereotypów konsumentów oraz ich skłonność do dokonywania zakupów transgranicznych w innych krajach. Przykładem takiego podejścia jest zachowanie konsumentów w Niemczech czy we Francji, którzy wolą kupować rodzime produkty, niż towary chociażby z Polski. Należy także zwrócić uwagę na brak spójności przepisów dotyczących ochrony konsumentów w poszczególnych krajach UE. Przykładem takiego zróżnicowania jest choćby różna długość terminów, w których możliwa jest rezygnacja z zakupu elektronicznego. Do r. ma zostać wdrożona dyrektywa 2011/83/UE, na podstawie której odstąpienie od umowy będzie łatwiejsze, bo konsumenci będą mogli skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, obowiązującego na terytorium całej Unii Europejskiej i zamieszczanego obowiązkowo na stronie internetowej sprzedawcy. Odmienne przepisy dotyczące ochrony konsumenta w UE niewątpliwie są barierą w stworzeniu zintegrowanego europejskiego rynku usług dostawy paczek, który spełniałby potrzeby i oczekiwania detalistów internetowych, konsumentów i pracowników z tego sektora (sytuacja ulegnie zmianie po wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów z 25 listopada 2011 r., której przepisy mają zostać wdrożone do krajowego porządku prawnego najpóźniej do 13 czerwca 2014 r.). Konieczne są uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności z tytułu utraty i uszkodzenia paczki, czego nie zapewni prawo odstąpienia. Dotyczy ono tylko relacji przedsiębiorca-konsument i nie rozwiąże problemów na rynku doręczania paczek. Inną barierą są też różnice występujące w prawie umów w poszczególnych krajach (szansą na ograniczenie tych barier jest opracowywane Wspólne Europejskie Prawo Sprzedaży, które umożliwiłoby zarówno sprzedającym, jak i kupującym wybór zawarcia umowy w oparciu o jednolite przepisy WEPS bądź też przepisy właściwe dla ich kraju pochodzenia). Należy w tym miejscu nadmienić, że w zakresie odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia paczek, w obecnym stanie prawnym UE i polskim, nie są określone jasno i precyzyjnie reguły dotyczące odpowiedzialności operatorów pocztowych za świadczone usługi (w tym także podmioty dostarczające paczki). Ponadto, nie został określony gwarantowany poziom świadczenia usług. Inną barierę tworzy brak środków regulacyjnych dotyczących paczek, nieobjętych zakresem obowiązku świadczenia usług powszechnych, w zakresie podniesienia jakości usług oraz zwiększenia ochrony konsumentów. W Zielonej Księdze KE przedstawiła informacje, jakie powinny być udostępniane konsumentom na stronie internetowej detalisty internetowego: nazwa i dane kontaktowe 4

5 podmiotu realizującego dostawy, cena dostawy, czas i miejsce dostawy, informacje na temat procedury rozpatrywania reklamacji, możliwość śledzenia przesyłki, możliwości zwrotu zakupionego towaru. Do tej listy należałoby dodać także: dostępność towaru, metodę płatności, całkowitą cenę towaru przy poszczególnych opcjach dostawy, koszt dostawy przy zwrocie przesyłki, informację na temat ubezpieczenia przesyłki. Klienci, dokonując zakupu przez Internet, powinni być także poinformowani o opcjach dostawy i kosztach poszczególnych możliwości dostawy. W zakresie jakości/skuteczności usług dostawy istnieją wskaźniki określające szybkość dostawy, geograficzny zakres działalności podmiotów realizujących dostawy, opóźnienia, uszkodzone lub zagubione przesyłki. Pomiar i gromadzenie tego rodzaju informacji na temat wydajności usług dostawy może być dokonywany ilością składanych reklamacji oraz zwrotów, możliwością oceny sprzedającego przez kupującego po zakończeniu transakcji. Publikowanie wartości tych wskaźników wydajności stanowiłoby wartość dodaną dla konsumentów, gdyż poprawiłoby stan wiedzy oraz świadomość na ten temat. Wydaje się, że nie istnieje potrzeba opracowywania standardów pozwalających na monitorowanie poziomów wydajności, bo najlepszej weryfikacji jakości usług dostawy dokona sam rynek i konsumenci korzystający z usług. Z drugiej strony rynek już sam wypracował odpowiednie mechanizmy komentarze przy kupowaniu na aukcjach internetowych, portale gromadzące opinie o sklepach, porównywarki cenowe, czy punkty odbioru itp. Proponowane w Zielonej Księdze utworzenie certyfikatu przyznawanego przez stowarzyszenie branżowe, potwierdzające, że proces dostawy realizowany przez dany podmiot jest godny zaufania, ponieważ spełnia wymogi sformułowane w oparciu o najlepsze praktyki, stanowiłby niewątpliwie skuteczny sposób na zwiększenie zaufania konsumentów. Dla jednolitego europejskiego rynku usług dostawy powinien istnieć rozpoznawalny przez konsumentów jeden certyfikat dla terytorium UE. Dodatkowo można rozważyć zbieranie i publikowanie opinii klientów, co w połączeniu z przyznawaniem certyfikatu wydaje się być wystarczające aby wyeliminować problemy będące źródłem zastrzeżeń i reklamacji konsumentów związanych z dostawami. Warto rozważyć kwestę ujednolicenia i poprawy przejrzystości zasad składania reklamacji oraz kontaktu ze sprzedającym. Problemy powinna też pomóc wyeliminować pełna i jasna informacja na temat składania reklamacji i zwrotu towaru (np. w postaci specjalnego formularza), dostępna na stronie internetowej sprzedającego. Nie wydaje się konieczne wyznaczenie podmiotu do monitorowania wydajności ( niezależny nadzór ). Niewidzialna ręka rynku powinna zadziałać w tym przypadku tak, aby rynek dostaw na terenie całej UE był w stanie spełnić oczekiwania konsumentów oraz ich zapotrzebowanie na usługi. W Zielonej Księdze pojawia się także kwestia potrzeby wprowadzenia obowiązku świadczenia nowej usługi powszechnej w celu poprawy powszechności, przystępności cenowej i jakości usług dostawy paczek, co z punktu widzenia konsumentów na pewno byłoby korzystne. Jednak należy pamiętać, że nakładanie na operatorów dodatkowych obowiązków świadczenia usługi powszechnej w zakresie paczek będzie się wiązać z koniecznością jej finansowania. Można by rozważyć wprowadzenie dodatkowych środków regulacyjnych dotyczących paczek, nieobjętych zakresem obowiązku świadczenia usług powszechnych, w zakresie podniesienia jakości usług oraz zwiększenia ochrony konsumentów. W zakresie skuteczniejszego zaspokajania wymagań klientów, w perspektywie krótkoterminowej, dobrym rozwiązaniem byłoby np. wprowadzenie najlepszych praktyk, wypracowanie wspólnych standardów dostaw w oparciu o doświadczenie graczy rynku 5

6 dostaw. Jednak takie działania wydają się wykraczać poza działania, które poprawią, z punktu widzenia konsumentów, jakość usług świadczonych na rynku dostaw w handlu transgranicznym w UE. Nie wydaje się również zasadne zbyt daleko idące regulowanie rynku dostawy paczek, który bardzo dynamicznie się zmienia z każdym rokiem. W zakresie kontroli kosztów dostawy paczek, zasadna wydaje się być ona jedynie w przypadku nałożenia obowiązku doręczania paczek. W przeciwnym wypadku nie jest wskazane ingerowanie w księgi rachunkowe operatorów pocztowych, którzy, chcąc pozyskać jak największą liczbę klientów, będą oferować swoje usługi po cenie, którą będą w stanie zaakceptować konsumenci. Nie wydaje się zasadne zbytnie ingerowanie państwa w obszar kosztów operatorów/dostawców pocztowych. Są to niezależne, samodzielne przedsiębiorstwa i wydaje się, że ich koszty/przychody nie powinny być weryfikowane przez regulatorów. Ocenianie relacji kosztu do ceny dostawy dla małych i dużych paczek przez regulatora, i w domyśle wpływanie na nie zawyżanie cen dostawy, może spowodować wypadnięcie z rynku wielu operatorów i zmniejszenie konkurencji. Regulator powinien przede wszystkim dbać o zwiększenie dostępu do Internetu poprzez rozwój usług szybkiego Internetu i lepszej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz o zapewnienie konsumentom lepszej informacji i skuteczniejszej ochrony przed nadużyciami w Internecie. Nie jest rolą regulatora ocena relacji kosztu do ceny dostawy dla małych i dużych paczek. Kwestie te powinno się pozostawić mechanizmom rynkowym. Niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem dla konsumentów i MŚP byłaby porównywarka cenowa opcji dostawy. Można tego dokonać tworząc np. specjalny kalkulator kosztów dostaw, który umożliwiłby na bieżąco porównywanie cen w oparciu o konkretne wskaźniki lub wyszukiwarkę, która pokazywała by możliwe opcje dostawy po wybraniu przez klienta żądanych parametrów dostawy. Pozwoliłoby to porównać różne relacje ceny do jakości świadczonej usługi i na tej podstawie dokonać wyboru opcji dostawy. Jednak zawsze należy pamiętać o tym, że rynek UE jest rynkiem zróżnicowanym inne są koszty świadczenia usług w Luksemburgu i w Rumunii, różny jest stopień rozwoju rynków sprzedaży internetowej w poszczególnych krajach UE, (np. różne stawki za dostawę w handlu transgranicznym). Zielona Księga stawia pytanie o konieczność utworzenia grupy roboczej skupiającej przedstawicieli branży. Inicjatywa taka powinna wypłynąć od samych przedstawicieli tej branży i być efektem potrzeby spotykania się i wyprawowania rozwiązań dla rynku. Skoro dotychczas nie została ona utworzona, widocznie nie ma takiej potrzeby. Warto nadmienić iż istnieją fora, które skupiają przedstawicieli rynku pocztowego: ERGP (European Regulators Group for Postal Services ciało doradcze KE), zrzeszające regulatorów rynku pocztowego z UE, CERP (European Committee for Postal Regulation), skupiający przedstawicieli ministerstw i regulatorów z państw Europy. W Światowym Związku Pocztowym utworzono Komitet Konsultacyjny, który ma zrzeszać przedstawicieli operatorów i dostawców usług doręczeniowych ze świata z sektora prywatnego. Ponadto istnieje międzynarodowy projekt PRIME, który zrzesza 34 operatorów z Europy i świata, który umożliwia m.in. wdrożenie w ruchu zagranicznym usługi listowej przesyłki ekspresowej z możliwością śledzenia. Zagadnienie procedury zwrotu towarów, którą Zielona Księga także porusza, zawiera się w regulacjach Dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, której termin implementacji upływa 13 czerwca 2014 r. Trzy główne działania, które mogły by przyczynić się do poprawy interoperacyjności usług dostawy towarów zamawianych w Internecie w kontekście transgranicznym w UE to: 6

7 1. Upowszechnienie systemu śledzenia paczek w całej UE i gwarantowanie poziomu świadczenia usług dostawy paczki; 2. Ujednolicenie przepisów prawnych dla handlu w Internecie w UE, w tym m.in. procedur reklamacyjnych; 3. Ujednolicenie zasad dotyczących składania reklamacji i zwrotów towarów oraz określenie jasnych reguł dotyczących odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi dostawy paczki. Należy jednak zaznaczyć, iż problemy interoperacyjności najlepiej rozwiązuje sam rynek. Konsumenci mogą zwykle wybrać firmę, która będzie dostarczać ich przesyłkę i jeśli taka będzie ich wola, to wybiorą tę, która świadczy usługę śledzenia. Warto odnotować, że w Polsce Poczta Polska SA dostosowała się w tym zakresie do standardów działania firm prywatnych i umożliwia śledzenie listów poleconych oraz paczek (także w obrocie zagranicznym). Podobne rozwiązania wprowadzili u siebie także publiczni operatorzy pocztowi w wielu innych krajach UE. V. UZASADNIENIE STANOWISKA RZĄDU Usługi dostawy są złożone i podlegają wielu ograniczeniom. Tradycyjne usługi dostawy paczek i operacje dostawy przesyłek ekspresowych nie zostały jeszcze dostosowane do szczególnych potrzeb generowanych przez sferę handlu elektronicznego. W tym sensie należałoby raczej mówić o impulsie płynącym ze strony handlu elektronicznego, który pobudza rozwój innych dziedzin gospodarki, w tym rynek usług dostawy paczek, a nie odwrotnie. Ciągły wzrost wolumenu zakupów dokonywanych przez Internet i dostarczanych przez operatorów, których skupia Forum Przewoźników Ekspresowych, wyraźnie pokazuje, że w pełni zintegrowane rozwiązania dostaw transgranicznych stanowiących wartość dodaną przez operatorów zrzeszonych w FPE, są w stanie zaspokoić rosnący popyt na ten rodzaj usług. Firmy zrzeszone w FPE oferują szeroki zakres szczególnych usług kurierskich z określonym czasem dostawy i na określony dzień, w wyniku czego możliwy jest wybór opcji dostawy dla przesyłek pilnych i bardzo cennych. Informacje o statusie wysyłki i dane dostawy można zintegrować ze stroną sprzedawców internetowych, tak by mogli oni na bieżąco informować swoich klientów o statusie ich przesyłek. Według KE główną barierę rozwoju stanowi złożoność i brak przejrzystości usług dostawy transgranicznej, a wysokie koszty dostawy wymieniane są jako jeden z głównych powodów niezadowolenia konsumentów z zakupów w Internecie. W sytuacji, kiedy jest wiele podmiotów realizujących dostawy przewoźnicy, firmy logistyczne, spedycyjne, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie itd., trudno sobie wyobrazić ścisły nadzór regulacyjny i wprowadzenie limitów cen dla pojedynczych paczek w obrocie zagranicznym. Obszar ten powinien podlegać siłom rynkowym, co jest zazwyczaj najskuteczniejszym mechanizmem pozwalającym na zaspokojenie potrzeb, w tym przypadku zarówno detalistów internetowych, jak i konsumentów. Nie należy odgórnie likwidować rozbieżności cen dostawy krajowej i transgranicznej, ponieważ różnice te są z reguły obiektywnie uzasadnione. Zielona Księga stawia pytanie, czy istnieje potrzeba wprowadzenia obowiązku świadczenia nowej usługi powszechnej dostawy paczek i jakie mogłyby być główne jej cechy. Podkreśla jednocześnie, że większość przepisów dyrektywy pocztowej ma wyłącznie zastosowanie do małego segmentu rynku paczek, który objęty jest obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. Innymi słowy, istniejące ramy regulacyjne w zakresie usług pocztowych nie spełniają oczekiwań konsumentów dokonujących zakupy w Internecie. W tym kontekście, wydaje się być uzasadnione wprowadzenie dodatkowych środków regulacyjnych dotyczących paczek nieobjętych zakresem obowiązku świadczenia usług 7

8 powszechnych, w zakresie podniesienia jakości usług oraz zwiększenia ochrony konsumentów. Handel elektroniczny uznawany jest za kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego, zwłaszcza rozwoju MŚP, będących siłą napędową innowacji w tym obszarze. W konkurencyjnym otoczeniu presja cenowa jest czynnikiem decydującym o udziale w rynku. Duże firmy internetowe mają przewagę rynkową nad MŚP ze względu na możliwość uzyskania korzystniejszych stawek cenowych i warunków dostawy. Dlatego też ważnym zadaniem jest lepsza koordynacja między detalistami internetowymi i podmiotami realizującymi dostawy postulowana przez KE poprawa interoperacyjności. Ciekawym pomysłem jest stworzenie platform logistycznych obsługujących detalistów internetowych, zapewniających dostęp do zintegrowanych systemów informatycznych i usprawniających dostawy towarów zamawianych w Internecie. W celu stworzenia impulsów rozwoju handlu elektronicznego w UE poprzez zintegrowany rynek paczek, organy regulacyjne krajów UE powinny przede wszystkim dążyć do zwiększenia dostępu do Internetu poprzez stworzenie warunków rozwoju szybkiego Internetu i lepszej infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponadto, powinny podejmować działania celem zapewnienia konsumentom lepszej informacji i skutecznej ochrony przed nadużyciami w Internecie. Ważna jest również potrzeba upowszechnienia dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niewidomych oraz słabo widzących. Dodatkowo wydaje się być uzasadnione wprowadzenie dodatkowych środków regulacyjnych dotyczących paczek, nieobjętych zakresem obowiązku świadczenia usług powszechnych, w zakresie podniesienia jakości usług oraz zwiększenia ochrony konsumentów. Wszelkie działania na rzecz zwiększenia zaufania i zadowolenia klientów są niezwykle cenne. Proponowane w Zielonej Księdze informacje na temat jakości i skuteczności usług dostawy wskaźniki wydajności czy znak zaufania, tzn. certyfikat potwierdzający, że proces dostawy realizowany przez dany podmiot jest godny zaufania, zasługują na poparcie. VI. STANOWISKO PARTNERÓW SPOŁECZNYCH Przedmiotowy dokument został przekazany 28 grudnia 2012 r. do konsultacji następującym podmiotom: 1) Forum Przewoźników Ekspresowych; 2) Ogólnopolskiemu Związkowi Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych; 3) Poczcie Polskiej SA; 4) Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich; 5) Federacji Konsumentów; 6) Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego; 7) Bussines Center Club; 8) e-commerce Polska Izba Gospodarki Elektronicznej; 9) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 10) PKPP Lewiatan. Dwa podmioty z powyższej listy przesłały swoje uwagi na piśmie. Forum Przewoźników Ekspresowych (FPE) przekazało informację, że w odniesieniu do Zielonej Księgi Zintegrowanego rynku usług dostawy paczek jako impulsu rozwoju handlu elektronicznego w UE, FPE zajmuje tożsame stanowisko jak European Express Association (EEA). FPE podziela pogląd zaprezentowany w Zielonej Księdze, że handel elektroniczny odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju konkurencyjnej gospodarki europejskiej, a szczególnie jego wymiar transgraniczny. Jest on również szansą na rozwój szczególnie dla sektora małych i średnich form (MŚP). FPE stoi na stanowisku, że branża firm kurierskich i ekspresowych jest w stanie 8

9 odpowiedzieć z sukcesem na rosnący popyt na usługi związane z handlem elektronicznym, przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych. Firmy kurierskie zapewniają zintegrowany model biznesowy przy konkurencyjnych cenach oraz usługach dodatkowych (zwroty, określony czas dostawy, wybór lokalizacji dostawy, ograniczenie emisji CO 2 ). FPE zgadza się ze stanowiskiem EEA, w którym organizacja identyfikuje główne przeszkody spowalniające rozwój handlu elektronicznego. Proponowane zmiany dotyczą: 1) uproszczeń w zakresie ceł, promowanie e-cła; 2) zniesienia ograniczeń w kabotażowym transporcie drogowym; 3) wprowadzenia efektywnych miejskich rozwiązań logistycznych; 4) promowania wykorzystania Europejskiego Systemu Modułowego (EMS); 5) umożliwienia integratorom obsługiwania wszystkich samolotów dedykowanych ich sieci dostawczej; 6) promowania stosowania zrównoważonego podejścia do hałasu lotniczego (transport przesyłek w nocy). FPE widzi również potrzebę promowania rozwiązań związanych z ochroną klimatu i środowiska. Poczta Polska SA w przekazanym stanowisku podzieliła pogląd, że rozwój handlu elektronicznego stanowi jeden z kluczowych elementów koniecznych do dalszego rozwoju gospodarczego UE. Poczta Polska wskazuje również, że sieci pocztowe dotychczasowych operatorów publicznych dostosowane są przede wszystkim do potrzeb i obowiązków wynikających z obowiązku świadczenia usługi powszechnej i w mniejszym stopniu dostosowane są do potrzeb rosnącego rynku handlu elektronicznego. Jedynie 5-10% wolumenu przesyłek business to client wchodzi w zakres usługi powszechnej. Operator rozumie i docenia potencjał rozwoju e-handlu, ale wdrożenie nowych rozwiązań operacyjno technologicznych (elastyczne formy doręczenia, powiadomienia o nadejściu przesyłki) wymagają czasu i nakładów finansowych. Poczta Polska SA stoi na stanowisku, że obecne przepisy europejskie są wystarczające do stworzenia zintegrowanego rynku usług dostawy. Zwraca uwagę, że ewentualna redefinicja pojęcia paczki pocztowej byłaby bardzo trudna. Podkreśla również, że pomimo liberalizacji, wciąż operatorzy wyznaczeni traktowani są jak monopoliści, mimo że posiadają jedynie 36 proc. rynku paczek. Informacja o przeprowadzanych konsultacjach przedmiotowej Zielonej Księgi została także zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod adresem: VII. WNIOSKI Przed wprowadzeniem zmian na rynku dostaw paczek w UE należy zbadać jak na rynek UE będą oddziaływać zmiany wprowadzone przez publikację wytycznych, dotyczących interpretacji art. 20 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym, które będą miały praktyczny charakter. Należy także śledzić prace toczące się nad Wspólnym Europejskim Prawem Sprzedaży (WEPS), które ma na celu m.in. uregulowanie wspólnego prawa sprzedaży dla obywateli UE. Można by rozważyć wprowadzenie dodatkowych środków regulacyjnych dotyczących paczek, nieobjętych zakresem obowiązku świadczenia usług powszechnych, w zakresie podniesienia jakości usług oraz zwiększenia ochrony konsumentów. Poszerzenie zakresu obowiązku świadczenia usługi powszechnej będzie rodziło koszty, tak jak świadczenie powszechnej usługi pocztowej opisanej w dyrektywie 2008/6/WE, zwłaszcza w kontekście 9

10 funkcjonującego i rozwijającego się rynku usług doręczania paczek i usług kurierskich. Operatorzy pocztowi oraz firmy kurierskie dostrzegają potencjał istniejący na rynku handlu elektronicznego. Polepszenie warunków cenowych powinno nastąpić przy zwiększonym popycie na te usługi, których niski poziom w dużej mierze wydaje się wynikać nie tylko z ceny, ale też braku przejrzystych i identycznych na wspólnym rynku reguł dotyczących jakości usług oraz poziomu ochrony konsumentów. Należy także pamiętać o różnicach kulturowych i barierach językowych, występujących na terenie UE. Inicjatywy wdrożenia rozwiązań regulacyjnych powinny prowadzić do konkretnych i dobrze zidentyfikowanych propozycji rozwiązania problemów, a jakimi boryka się rynek dostaw paczek w obrocie międzynarodowym. Wszelkie propozycje poprawy interoperacyjności, poprzez tworzenie platform konsolidujących przesyłki, są jak najbardziej pożądane. Pomoże to obniżyć koszty, a więc i ceny płacone przez konsumentów podczas zakupów on-line. W oparciu o informacje zebrane w wyniku konsultacji, KE określi problemy, którymi należy się zająć. Na wiosnę 2013 r., wyciągnięte zostaną wnioski na temat działań, które należy podjąć w celu ukończenia tworzenia jednolitego rynku paczek. Należy śledzić prace KE w tym zakresie i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu ram jednolitego transgranicznego rynku dostawy paczek na terenie Unii Europejskiej. 10

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 1-25. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Projekt opinii Jutta Steinruck (PE514.874v01-00)

POPRAWKI 1-25. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Projekt opinii Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 11.10.2013 2013/2043(INI) POPRAWKI 1-25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Zintegrowany rynek dostaw paczek w celu wspierania wzrostu

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku - monopol, czy konkurencja

Otwarcie rynku - monopol, czy konkurencja Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy 06 grudnia 2012 r. 1 października 2007 r. III Dyrektywa zostaje zatwierdzona przez ministrów łączności krajów członkowskich UE. 31 stycznia 2008 r. - Parlament

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Zawartość prezentacji Nowe etap systemu prawa konsumenckiego UE Nowe priorytety

Bardziej szczegółowo

Dostawę zamówionego towaru realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawę zamówionego towaru realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Firma KOLAGEN NCN POLSKA SP Z O.O. jest wyłącznym dystrybutorem czystego, naturalnego kolagenu rybiego w postaci proszku, dodatkowo oczyszczonego bezpośrednio w laboratoriach w Szwajcarii. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce.

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. Firma działa jako pośrednik między Klientami a firmami kurierskimi

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz 1 pozasądowe rozwiązywanie sporów Trwają prace nad kontrowersyjną ustawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 września 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalne numery referencyjne: 2013/0029 (COD) 2013/0028 (COD) 13286/1/14 REV 1 TRANS 434 CODEC 1837 SPRAWOZDANIE Od: Do: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów 2013

Prezentacja dla mediów 2013 Prezentacja dla mediów 2013 O Projekcie Stacja z Paczką to obsługa zamówień składanych przez klientów w sklepach internetowych wraz z odbiorem ich przesyłki na wybranej stacji paliw sieci ORLEN w Polsce.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Natalia Koszyczarek. Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień?

Natalia Koszyczarek. Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień? Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień? Natalia Koszyczarek Grupa Allegro Sp. z o.o. Product Manager Sendit.pl, Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Każda umowa w obrocie konsumenckim zawierana jest przez co najmniej dwie strony. Jedną jest konsument podmiot nieprofesjonalny, uznawany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Dołącz do grona ponad 17 000 profesjonalnych sprzedawców internetowych! Twoje logo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Justyna Skorupska członek Komitetu Założycielskiego e-commerce Polska, Dyrektor Zarządzająca FACT-Finder Partner Polska Organizator 1. Rynek e-commerce w Polsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich

Handel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich Handel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich data aktualizacji: 2016.06.08 Polski rynek KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w 2015 r. wzrósł o 10% osiągając

Bardziej szczegółowo

Kongres Logistyczny PTL 2001

Kongres Logistyczny PTL 2001 Kongres Logistyczny PTL 2001 Obsługa Logistyczna Dostaw Produktów sprzedawanych poprzez e-commerce na przykładzie współpracy Easynet S.A. z firmą Messenger Service Stolica S.A.(cz.1) Obsługa komercyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Uwagi Poczty Polskiej S.A. do komunikatu KE z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy (A Digital Single Market Strategy for Europe). I.W odniesieniu do rynku pocztowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Opinia ecommerce Polska

Opinia ecommerce Polska Opinia ecommerce Polska w sprawie Zielonej Księgi Zintegrowanego rynku usług dostawy paczek W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską dokumentu Zielonej Księgi Zintegrowanego rynku usług dostawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firm Kurierskich.

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firm Kurierskich. ADRES KORESPONDENCYJNY: Agonia Records P. O. Box 273 64-920 Piła 1 Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu 4. dni roboczych od momentu otrzymania płatności. Nie odpowiadamy za zamówienia zaginione

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 26.7.2013 2013/2043(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie zintegrowanego rynku dostaw paczek w celu wspierania wzrostu handlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu

Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu www.legalnyregulamin.pl BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 800 355 (czynna pn-pt od 8 do 16) VALVEN Sp. z o.o. ul. Jana Dzierżonia 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: PL7492096445

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Warszawa 26.01.2015 1 Postanowienia ogólne Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu, którego właścicielem jest Labimed Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym zasady dokonywania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 10.09.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu

Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa MIESZKALNICTWO, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Systemowa reorientacja kierunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2007/0243(COD) 14.4.2008 PROJEKT OPINII Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Transportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sklep na zmiany w prawie?

Jak przygotować sklep na zmiany w prawie? Jak przygotować sklep na zmiany w prawie? Nowa ustawa o prawach konsumenta Autor: Julia Mandel Specjalista ds. prawa i certyfikacji Trusted Shops Kolonia, lipiec 2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych Warszawa, dnia 18-19

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Dr Bernadeta Baran Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Plan wystąpienia Podstawy prawne gospodarczej współpracy transatlantyckiej Skala

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE)

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE) 12.4.2014 L 109/43 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście przestrzegaj lub wyjaśnij ) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SKLEPU

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SKLEPU Zamówienie ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SKLEPU Składanie zamówień jest możliwe poprzez: - sklep internetowy pod adresem http://vitalkosmetyki.pl/ 7 dni w tygodniu 24h -

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA 1 Postanowienia ogólne Użyte w Zasadach korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA (dalej Zasady ) określenia oznaczają: 1) Aktywacja otrzymanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów... 13

Spis treści. Od autorów... 13 Od autorów... 13 Henryk Babis Rozdział 1 Monopole jako geneza przekształceń i wdrażania polityki konkurencji na rynku pocztowym... 15 1. Wprowadzenie... 15 2. Charakterystyka struktur rynkowych... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: SPRZEDAJĄCY Agencja Inwestycyjno Handlowa B&B dr inż. Zbigniew Borowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85 825 Bydgoszcz, NIP 953 160

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY Polska SPORZĄDZONY PRZEZ IPSOS BELGIUM dla KOMISJI EUROPEJSKIEJ Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo