Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Uwagi Poczty Polskiej S.A. do komunikatu KE z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy (A Digital Single Market Strategy for Europe). I.W odniesieniu do rynku pocztowego uważamy za istotne odniesienie się do punktu 2.2 dokumentu pt. Przystępne cenowo i dobrej jakości transgraniczne usługi doręczania paczek. Jako główne przeszkody na drodze do sprawnego funkcjonowania transgranicznego handlu internetowego w UE wymienia się wysokie ceny usług (I) oraz niewydajność systemu doręczania paczek (II). Zauważamy, że w wielu raportach i innych publikacjach Komisja podkreśla, że to wysokie ceny transgranicznych usług paczkowych ograniczają rozwój unijnego e-handlu. Według ostatnich szacunków jedynie 15 % konsumentów kupuje on-line w innych krajach UE, co nieraz może wynikać z faktu, że cena przesyłki przewyższa cenę samego nabywanego produktu. Naszym zdaniem, istnieją także inne ważne przyczyny niechęci konsumentów do zakupów za granicą: słabe umiejętności informatyczne, brak dostępu do internetu i płatności elektronicznych, bariera językowa, obawy w zakresie bezpieczeństwa danych w sieci, jak również, paradoksalnie, dostępność pożądanych produktów na rodzimym rynku. Zatem cena jest jednym z wielu czynników kształtujących wzrost transgranicznego e-commerce i trzeba ją rozpatrywać w tym kontekście w sposób proporcjonalny. Jeżeli rozpatrujemy stawki operatora wyznaczonego za dostawy należy rozróżnić publiczne ceny przesyłek dla konsumentów indywidualnych od cen dostępnych dla e-sprzedawców, którzy mogą korzystać ze zniżek już nawet za niewielkie ilości nadawanych przesyłek. W relacji e-sklep konsument, operator pocztowy jest tylko podwykonawcą sprzedającego towar. Ten ostatni nalicza cenę dostawy, która może przekraczać faktyczną cenę dostawy, otrzymaną od operatora i stanowić dodatkową marżę e-sklepu. Ceny indywidualne natomiast są uśrednione, co oznacza, iż większość operatorów europejskich ma jednakową stawkę dla całej UE. W konsekwencji, wyższe koszty w przypadku połączeń o małych wolumenach przesyłek są bilansowane kosztowo dostawami na kierunkach, gdzie ceny jednostkowe są dużo niższe. To swoiste subsydiowanie daje wszystkim obywatelom UE podobne koszty doręczania i urzeczywistnia ideę solidarności europejskiej. Ten mechanizm powoduje, iż czasami można napotkać dużo wyższą cenę na dostawę transgraniczną, niż mogłoby to wynikać z odległości geograficznej pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Zresztą mechanizm ten jest usankcjonowany i stosowany w pocztowym obrocie krajowym państw UE, które z reguły stosują dla usług powszechnych tzw. ceny jednolite. 1

2 Różnice pomiędzy cenami krajowymi i międzynarodowymi kształtują się odmiennie w poszczególnych krajach z uwagi na: koszty pracy, rozwój konkurencji, krajowe regulacje, wielkość kraju, ukształtowanie terenu, gęstość zaludnienia (urbanizacja), zamożność społeczeństwa. Przykładowo, kraje o niskich kosztach pracy wykazują większą różnicę w cenach pomiędzy przesyłkami krajowymi i zagranicznymi, a kraje o wysokich kosztach pracy odwrotnie. W przypadku Poczty Polskiej relacja ceny krajowej do zagranicznej dla przesyłki 250 gr. (z opcją śledzenia) wynosi 2,2, dla 0,5 kg (z opcją śledzenia) -1,9, dla 1 kg (bez dodatkowych świadczeń) - 2,8 a dla przesyłki 2kg ( z funkcją śledzenia i ubezpieczeniem) to 3,7. Wg szacunków Komisji opłaty transgraniczne w skali europejskiej są od 2 do 5 razy wyższe niż ceny krajowe - zatem oferta Poczty Polskiej nie jest wygórowana. Jak wyżej wskazano, każdy operator pocztowy indywidualnie buduje swoją ofertę cenową dla klientów na bazie stawek rozliczeniowych między wyznaczonym operatorami pocztowymi, własnych kosztów wewnętrznych oraz kosztów transportu i zakładanego przez siebie poziomu zysku. Zauważamy również: - opłaty końcowe są bardzo zróżnicowane w przypadku listów - masa do 2 kg, można przesyłać w nich towary (opierają się na procencie cen krajowych, im wyższa cena krajowa tym większe opłaty). Stawki opłat końcowych polskich są niskie, stawki np. Niemiec, Szwecji, Belgii są wysokie, - obniżenie stawek w rozliczeniach między operatorami pozwoli na zbudowanie atrakcyjnej oferty dla klientów e-commerce, - Poczta Polska jest coraz większym eksporterem usług paczkowych, stąd każde obniżenie stawek jest korzystne (zwłaszcza w zakresie przesyłek listowych obniżenie stawek za doręczanie, przy zachowaniu określonego poziomu stawek minimalnych), - stawki rozliczeń za pocztę zagraniczną są w coraz większym stopniu powiązane z jakością, w przypadku niskiego poziomu jakości naliczane są kary, - w przypadku usługi paczkowej jest dość mało zróżnicowany poziom udziałów lądowych stawek rozliczeniowych pomiędzy operatorami. W załączeniu do niniejszego dokumentu przesyłamy też slajdy obrazujące kształtowanie ceny przesyłki paczkowej oraz listowej w krajach UE oraz w relacji Polska-Belgia oraz Belgia Polska. Na koniec warto przypomnieć, że dynamiczny rozwój e-handlu jest dowodem na to, że jest to w pełni konkurencyjny rynek i narzucanie wymogu przystępności cenowej z instytucji usługi powszechnej nie ma uzasadnienia. Operatorzy wyznaczeni są jednym z wielu 2

3 podmiotów oferujących usługi dostawy i tak jak inni mają prawo do rozsądnego zysku, który obecnie jest w dużej mierze inwestowany w nowoczesne rozwiązania dla e-commerce. II.Z omawianego dokumentu wynika, że drugą przyczyną hamującą wzrost e-handlu w UE jest niewydajność systemu doręczania paczek, który Komisja utożsamia z brakiem interoperacyjności pomiędzy podmiotami realizującymi dostawy, czego skutkiem są np. problemy funkcjonowania systemów śledzenia przesyłek czy wydłużony czas dostawy. Tak jak napisano w Strategii, branża pocztowa realizuje kompleksowy, ogólnoeuropejski projekt ( samoregulacja ), który jest monitorowany przez Komisję w ramach Mapy drogowej na rzecz stworzenia jednolitego rynku dostawy paczek (czas realizacji: I VI.2015). Tzw. Inicjatywa Przemysłowa realizowana pod patronatem Stowarzyszenia Publicznych Operatorów Pocztowych PostEurop to zobowiązanie 30 operatorów europejskich (w tym Poczty Polskiej S.A.), aby wyjść naprzeciw problemom wskazanym przez KE w Zielonej Księdze nt Zintegrowanego rynku usług dostawy paczek, jako impulsu rozwoju handlu elektronicznego w UE, opublikowanej w listopadzie 2012 r. Uczestnicy projektu uzgodnili podstawowy konsensus w kwestii specyfikacji produktów i usług dla pakietów (przesyłki listowe) i paczek w obrocie zagranicznym jednocześnie ustalając harmonogram ich wdrażania (np. zobowiązanie do wprowadzenia w ciągu 3 lat pełnego śledzenia przesyłek transgranicznych poprzez pełną funkcjonalność systemu zdarzeń EMSEVT). Projekty cząstkowe obejmują wprowadzanie i dalszy rozwój narzędzi/systemów m.in. w zakresie: elastycznych opcji doręczania (np. paczkomaty, preawizacja elektroniczna doręczenia sms/ ), usług zwrotu towarów (program Easy Return Solution w ramach grupy E-parcel), obsługi klienta (poprawa współpracy call centers oraz procedur reklamacyjnych poprzez stosowanie Global Customer Service System - GCSS) oraz harmonizacji w obszarze nalepek adresowych (ujednolicenie względem rozmiarów i formatów, stosowanych kodów kreskowych, jakości stosowanego papieru i tuszu itd). Podjęcie przez poszczególnych operatorów konkretnych działań jest zróżnicowane w czasie oraz uwarunkowane ich możliwościami finansowymi, niemniej wdrożenie całości planowane jest na koniec br. Równolegle toczą się prace standaryzacyjne w ramach TC-331 Usługi Pocztowe Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, w które zaangażowane są wszystkie podmioty rynku (operatorzy, ministerstwa, regulatorzy), łącznie z przedstawicielami branży e-commerce (prowadzone prace z zakresie specyfikacji technicznych dotyczących terminowości przebiegu paczek oraz interfejsów dla paczek zagranicznych - etykiety, wymiana danych). Niezależnie od Inicjatywy Przemysłowej Poczta Polska S.A. przystąpiła również do Europejskiej Grupy ds. Paczek E-parcel, która tworzy zintegrowaną sieć doręczeń z monitoringiem jakości, a wzajemne rozliczenia operatorów oparte są o realizację dostaw w ustalonych terminach. Na swojej stronie internetowej Poczta Polska udostępnia już 3

4 kilkadziesiąt linków do śledzenia przesyłek (paczki, EMS) w obrocie zagranicznym, od końca 2014 r. dostępny jest również krajowy system śledzenia w angielskiej wersji językowej (możliwość dotarcia z ofertą do klientów zagranicznych). Te wszystkie inicjatywy oznaczają poszerzenie oferty Poczty Polskiej w obszarze e-commerce. Przykładowo w obrocie zagranicznym od zeszłego roku klienci mogą korzystać z usługi Global Express. W ramach przesyłki do jednego z 32 państw możemy wysłać np. korespondencję i drobne przedmioty o masie do 2 kg (płyty CD, książki, próbki towarów, drobne towary zamawiane w sklepach internetowych). Jest to tańsza alternatywa dla usług kurierskich, przesyłki są objęte procedurą odszkodowawczą a kod kreskowy umożliwia ich śledzenie. Jak wynika z powyższego poczty europejskie, w tym Poczta Polska, aktywnie włączyły się w budowę europejskiego rynku e-commerce, gdyż jest to dla nich nowa szansa biznesowa w obliczu spadających wolumenów tradycyjnych usług pocztowych, głównie listów. Dotychczasowe działania potwierdzają słuszność rynkowego podejścia do rozwiązania kwestii dostawy paczek w UE kosztem wprowadzania kolejnych regulacji. W tym kontekście za słuszną uważamy zawartą w Strategii zapowiedź wprowadzenia przez Komisję w 2016 roku środków poprawiających przejrzystość cen i nadzór regulacyjny nad doręczaniem paczek, przy jednoczesnej rezygnacji z bezpośredniej ingerencji w ceny. III. Ogólny wydźwięk dokumentu jest zgodny z duchem czasu i odnosi się do potrzeb przedsiębiorców oraz obywateli UE. Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego będzie kluczowym krokiem do przyspieszenia rozwoju usług transgranicznych i szansą na ekspansje lokalnych firm na inne rynki. Jak słusznie zauważono, do przeprowadzenia takiej transformacji będzie konieczna budowa zaufania obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowej rzeczywistości. Z tego względu trochę nas dziwi, że tak mała część dokumentu poświęcona jest tej kwestii nie ma chociażby jednej wzmianki o rozporządzeniu eidas i innych inicjatywach KE (ecodex, esens, STORK) będących próbą rozwoju interoperacyjnych systemów wzajemnej identyfikacji i elektronicznej wymiany danych. Zatem uwaga ogólna: należałoby uzupełnić dokument o informację o tych zagadnieniach celach programów oraz ich wpływie na gospodarkę i sposób prowadzenia biznesu. Ponadto za kluczowe uważamy wprowadzenie na terenie UE skutecznych mechanizmów wymuszających rzeczywistą neutralność technologiczną / otwartość (interoperacyjność) przyjmowanych rozwiązań, zarówno w zakresie wszystkich sektorów public (administracja państwowa i samorządowa, wymiar sprawiedliwości, przedsiębiorcy public), jak i w wymiarze 4

5 transgranicznym (pomiędzy państwami członkowskimi). Z dotychczasowych doświadczeń rynków cyfrowych wynika, że rozwiązania zamknięte, preferujące określoną technologię (czy to po stronie sprzętu, czy oprogramowania) oraz nieintuicyjne (trudne w obsłudze) po prostu się nie sprawdzają. Niewątpliwie słusznym postulatem jest zmiana / inne uregulowanie zasad dostępu do treści cyfrowej (content) i korzystania z niej (prawo autorskie) ocenić należy, iż obecny system dystrybucji treści cyfrowych stanowi jeden z istotniejszych czynników hamujących rozwój cyfrowy społeczeństwa oraz ograniczający dostęp do wiedzy, informacji i rozrywki. Jednocześnie za tym powinny iść zmiany również w szerszym kontekście np. w zakresie możliwości skutecznego i bezpiecznego dokonywania w świecie cyfrowym czynności cywilnoprawnych o różnych formach kwalifikowanych, umożliwienie realnego dochodzenia roszczeń lub ochrony swoich praw przed sądami i organami administracyjnymi z wykorzystaniem narzędzi i dowodów elektronicznych, itp. 5

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Szanowny Pan Maciej Groń Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Maciej.Gron@mac.gov.pl Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa w sprawie: Konsultacje publiczne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE

LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE Opracowanie dr Arkadiusz Kawa* Poznań 2014 * Pracownik Katedry Logistyki i Transportu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. e-handel w

Bardziej szczegółowo

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Sekretariat SEPA Polska Związek Banków Polskich www.sepapolska.pl Wszystko co musisz wiedzieć nt. SEPA Broszura jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla rynku na 2015 rok

Prognozy dla rynku na 2015 rok 22 RYNEK KEP 2014-2015 Firmy wciąż doskonalą swoje usługi Jolanta Krupowicz Zadowolenie klienta z usługi kurierskiej warunkuje wiele zmiennych. Program Operator Logistyczny Roku ogólnopolskie badanie satysfakcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201

RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201 RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE maj 201 2 Spis treści Wstęp 4 I. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Wprowadzenie 6 II. Ogólnopolskie konsultacje konsumenckie

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Polityka wobec internetu i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

International Trade in Polish E-shops - Results of Research

International Trade in Polish E-shops - Results of Research MPRA Munich Personal RePEc Archive International Trade in Polish E-shops - Results of Research Grzegorz Chodak and Lukasz Latus Wroc law University of Technology, Poland January 2012 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/39783/

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Konwencja CMR elementarz transportu Magazynowe okolice Warszawy

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Konwencja CMR elementarz transportu Magazynowe okolice Warszawy listopad 11/2012 (30) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży e-commerce Kolej musi przyspieszyć Nakład:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, grudzień 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013. Nowoczesność to priorytet

RAPORT ROCZNY 2013. Nowoczesność to priorytet RAPORT ROCZNY 2013 Nowoczesność to priorytet RAPORT ROCZNY 2013 Nowoczesność to priorytet Spis treści List Prezesa Zarządu... 05 Liczby... 07 Kalendarium 2013... 08 Zarząd Poczty Polskiej S.A.... 10 Rada

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo