DECYZJA nr 11/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA nr 11/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"

Transkrypt

1 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III Poznań, 16 czerwca 2014 r. DECYZJA nr 11/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu: 14 czerwca 2013 r.), uzupełnionego i zmienionego dnia: 11 lipca 2013 r., 31 marca 2014 r., 15 kwietnia 2014 r., 16 maja 2014 r., 26 maja 2014 r., 29 maja 2014 r., złożonego przez Pana Tomasza Świderskiego, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie u d z i e l a m z e z w o l e n i a n a r e a l i z a c j ę i n w e s t y c j i d r o g o w e j n a r z e c z Prezydenta Miasta Konina plac Wolności Konin dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg krajowych nr 72 i 92 w Koninie realizowanej pn. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie, w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych (oznaczonego linią przerywaną koloru szarego na mapach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji) obejmującego następujące nieruchomości, bądź ich części, oznaczone w ewidencji gruntów: Miasto Konin Jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Obręb 0014 Osada ark.20 dz. o nr. ewid.: 625/1, 625/2, 629/1, 630, 631/1, 632/1, 633/1, 634/1, 635/1, 636/1; ark.21 dz. o nr. ewid al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

2 Strona 2 z 24 Obręb 0018 Starówka ark.12 dz. o nr. ewid. 621/2; ark.13 dz. o nr. ewid.: 668/1, 668/3, 668/4, 669/1, 669/2. Obręb 0019 Wilków ark.1 dz. o nr. ewid.: 1, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 44, 45/1, 45/4, 46/1, 46/3, 46/4, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/2, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/3, 60/4, 60/5, 67, 87/2, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1521, 1527; ark.2 dz. o nr. ewid.: 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 124, 134/10. ark.7 dz. o nr. ewid I. W y m a g a n i a d o t y c z ą c e p o w i ą z a n i a d r o g i z i n n y m i d r o g a m i p u b l i c z n y m i, z o k r e ś l e n i e m i c h k a t e g o r i i 1. Inwestycję należy zrealizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, z zapewnieniem dostępu nieruchomości do dróg publicznych. 2. Należy utrzymać istniejące powiązania drogi krajowej nr 92 (ul. Warszawska przechodząca w ul. Kolską): a) z drogą krajową nr 72 (ul. Europejska) poprzez: - łącznicę nr 1 - prawoskręt z ul. Europejskiej w ul. Kolską (w km ok włączenie w drogę krajową nr 92); - łącznicę nr 2 - prawoskręt z projektowanego wiaduktu w ciągu ul. Europejskiej w ul. Warszawską (w km ok włączenie w drogę krajową nr 92); - skrzyżowanie skanalizowane typu rondo (w km ok włączenie poprzez północnowschodni wlot ronda w drogę krajową nr 92). b) z drogą powiatową nr 3096P (ul. Kolska) poprzez skrzyżowanie skanalizowane typu rondo (w km ok włączenie poprzez południowo-zachodni wlot ronda w drogę krajową nr 92). c) z drogą gminną nr P (ul. Beznazwy) poprzez projektowaną pieszo-jezdnię do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w km ok I I. O k r e ś l e n i e l i n i i r o z g r a n i c z a j ą c y c h t e r e n 1. Ustalam linie rozgraniczające teren inwestycji (linia przerywana koloru czerwonego) na mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 - rysunki 1.1 i 1.2 (mapy przyjęte przez Prezydenta Miasta Konina do zasobu miejskiego dnia 6 grudnia 2011 r.),

3 Strona 3 z 24 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Linie rozgraniczające teren określają jednocześnie granice projektowanego pasa drogowego dróg krajowych nr 72 i Liniami rozgraniczającymi teren objęte są następujące nieruchomości: 2.1. Położone w granicach istniejącego pasa drogowego dróg krajowych nr 72 i 92, dla których wnioskodawca przedłożył oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, oznaczone w poniższej Tabeli 1. Arkusz Numer działki Oznaczenie księgi wieczystej Miasto Konin Jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Obręb 0018 Starówka /2 KN1N/ /8 Obręb 0019 Wilków KN1N/ / KN1N/ /4 Tabela Nieruchomości nie podlegające podziałowi stanowiące już własność Skarbu Państwa, oznaczone w poniższej Tabeli 2 (z wyłączeniem nieruchomości wyszczególnionych w Tabeli 1). Oznaczenie nieruchomości w całości objętych liniami rozgraniczającymi teren, stanowiących już własność Skarbu Państwa Arkusz Numer działki Oznaczenie księgi wieczystej Miasto Konin Jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Obręb 0014 Osada /1-631/1 KN1N/ /1 632/1-633/1-634/1 KN1N/ /1 635/1-636/1 KN1N/ /1 Obręb 0018 Starówka /4 KN1N/ /8 Obręb 0019 Wilków 1 45/4 KN1N/ /4 50 KN1N/ /4 54/2 KN1N/ /4 55/1 -

4 Strona 4 z 24 Tabela 2. 55/2-56/1 KN1N/ /4 57/1 KN1N/ /4 58/1-59/1 KN1N/ /4 60/4-67 KN1N/ /8 88/2-89/1 KN1N/ / KN1N/ / KN1N/ / Nieruchomości powstałe w wyniku podziału oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 3 w pkt. V niniejszej decyzji Nieruchomości, które w całości stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, oznaczone w pkt. VI.2 niniejszej decyzji. I I I. W a r u n k i w y n i k a j ą c e z p o t r z e b o c h r o n y ś r o d o w i s k a, o c h r o n y z a b y t k ó w i d ó b r k u l t u r y w s p ó ł c z e s n e j o r a z p o t r z e b o b r o n n o ś c i p a ń s t w a 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska: 1.1. Ustalam obowiązek zachowania warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji określonych w pkt. I.2 ostatecznej decyzji nr 16 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 maja 2012 r. (znak OŚ ) o środowiskowych uwarunkowaniach, zmienionej decyzją nr 6 z dnia 15 maja 2013 r. (znak OŚ ) Nakładam obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego po upływie jednego roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawienia jej wyników Prezydentowi Miasta Konina oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. W ramach analizy należy wykonać kontrolne pomiary poziomu hałasu w pięciu przekrojach pomiarowych zlokalizowanych na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej.

5 Strona 5 z Ustalam obowiązek zachowania warunków i wymagań określonych w ostatecznej decyzji Starosty Kolskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. (znak OŚ ) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 2. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej: Przed likwidacją, podlegającego ochronie konserwatorskiej, budynku mieszkalnego (ul. Kolska 78) wpisanego do gminnej ewidencji zabytków Konina należy przedłożyć Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie) kartę ewidencyjną opracowaną przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. 3. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa - nie ustalam. I V. W y m a g a n i a d o t y c z ą c e o c h r o n y u z a s a d n i o n y c h i n t e r e s ó w o s ó b t r z e c i c h 1. Na podstawie art. 120, w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) i art. 23 ustawy zapewniam poniższym nieruchomościom (numery po podziale) dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu w następujący sposób: 1.1. Dla dz. o nr. ewid. 88/5 (bez oznaczenia księgi wieczystej) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin przez dz. o nr. ewid. 87/4 (bez oznaczenia księgi wieczystej) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Dla dz. o nr. ewid. 89/4 (księga wieczysta KN1N/ /1) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin przez dz. o nr. ewid.: 87/4 i 88/5 (bez oznaczeń ksiąg wieczystych) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Dla dz. o nr. ewid. 90/2 (księga wieczysta KN1N/ /8) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin przez dz. o nr. ewid.: 87/4, 88/5 (bez oznaczeń ksiąg wieczystych) i 89/4 (księga wieczysta KN1N/ /1) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Dla dz. o nr. ewid. 91/2 (księga wieczysta KN1N/ /6) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin przez dz. o nr. ewid.: 87/4, 88/5 (bez oznaczeń ksiąg wieczystych), 89/4 (księga wieczysta KN1N/ /1) i 90/2

6 Strona 6 z 24 (księga wieczysta KN1N/ /8) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Dla dz. o nr. ewid. 92/2 (bez oznaczenia księgi wieczystej) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin przez dz. o nr. ewid.: 87/4, 88/5 (bez oznaczeń ksiąg wieczystych), 89/4 (księga wieczysta KN1N/ /1), 90/2 (księga wieczysta KN1N/ /8) i 91/2 (księga wieczysta KN1N/ /6) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Dla dz. o nr. ewid. 93/2 (księga wieczysta KN1N/ /5) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin przez dz. o nr. ewid.: 87/4, 88/5 (bez oznaczeń ksiąg wieczystych), 89/4 (księga wieczysta KN1N/ /1), 90/2 (księga wieczysta KN1N/ /8), 91/2 (księga wieczysta KN1N/ /6) i 92/2 (bez oznaczenia księgi wieczystej) ark. 1 obr Wilków jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin. 2. Ustanowienie służebności na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych powyższych nieruchomości następuje nieodpłatnie. Koszty ustanowienia powyższych służebności obciążają Prezydenta Miasta Konina. Do ww. roszczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 121). V. Z a t w i e r d z e n i e p o d z i a ł u n i e r u c h o m o ś c i 1. Zatwierdzam podział nieruchomości przedstawionych w poniższej Tabeli 3, zgodnie z mapami z projektami podziału nieruchomości wykonanymi przez geodetę uprawnionego Zofię Wiśniewską, przyjętymi przez Prezydenta Miasta Konina do zasobu miejskiego. 2. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. 3. W Tabeli 3 tłustym drukiem oznaczono części nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, ustalonymi niniejszą decyzją. Stan dotychczasowy Stan po podziale Arkusz Numer działki Numery działek Miasto Konin Jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Obręb 0014 Osada Oznaczenie księgi wieczystej (SP) 644/1, 644/2 KN1N/ /9 Obręb 0018 Starówka /1 (SP) 668/5, 668/6, 668/7 KN1N/ /8 668/3 (SP) 668/8, 668/9 KN1N/ /9 Obręb 0019 Wilków 1 22/2 22/3, 22/4 KN1N/ /5

7 Strona 7 z /1, 23/ /1, 24/2 KN1N/ / /1, 25/2 KN1N/ / /1, 44/2-57/2 57/3, 57/4 KN1N/ /0 58/2 58/3, 58/4 KN1N/ /8 59/2 59/3, 59/4 KN1N/ /0 60/5 60/7, 60/8 KN1N/ /9 87/2 (SP) 87/3, 87/4-88/3 (SP) 88/4, 88/5-89/2 89/3, 89/4 KN1N/ / /1, 90/2 KN1N/ / /1, 91/2 KN1N/ / /1, 92/ /1, 93/2 KN1N/ / /1, 94/2 KN1N/ / /1, 95/2 KN1N/ / (SP) 1516/1, 1516/ /1, 97/2 KN1N/ / /1, 101/2 KN1N/ / /1, 102/2 KN1N/ / /1, 103/2 KN1N/ / /1, 104/2 KN1N/ /8 105 (SP) 105/1, 105/ /1, 106/2 KN1N/ / /1, 110/2 KN1N/ /3 134/10 134/12, 134/13 KN1N/ /2 Tabela 3. V I. O z n a c z e n i e n i e r u c h o m o ś c i l u b i c h c z ę ś c i, w e d ł u g k a t a s t r u n i e r u c h o m o ś c i, k t ó r e s t a j ą s i ę w ł a s n o ś c i ą S k a r b u P a ń s t w a 1. Ustalam, że części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości - oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 3 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, z zastrzeżeniem nieruchomości stanowiących już własność Skarbu Państwa (oznaczonych symbolem - SP). 2. Ustalam, że nieruchomości zawarte w poniższej Tabeli 4 w całości stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

8 Strona 8 z 24 Arkusz Numer działki Oznaczenie księgi wieczystej (zgodnie z danymi z ewidencji gruntów) Miasto Konin Jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Obręb 0019 Wilków /1 KN1N/ /5 45/1 KN1N/ /0 46/1 KN1N/ /2 46/3 KN1N/ /2 46/4 KN1N/ /2 51/1-51/2 KN1N/ /8 52 KN1N/ /0 53/2 KN1N/ /8 56/2 KN1N/ /6 60/3 KN1N/ /0 Tabela 4. V I I. Z a t w i e r d z e n i e p r o j e k t u b u d o w l a n e g o Zatwierdzam projekt budowlany pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie (obiekty kategorii: IV, VIII, XXV, XXVI, XXVIII) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych objętego niniejszą decyzją, obejmujący: Tom I Projekt zagospodarowania terenu; Projekt architektoniczno - budowlany: Tom II Projekt drogowy, Tom IIB Projekt rozbiórek budynków, Tom III Projekt wiaduktu nad ul. Kolską w ciągu ul. Europejskiej w Koninie, Tom IV Projekt kanalizacji deszczowej, Tom V Projekt oświetlenia, Tom VI Projekt usunięcia kolizji energetycznych, Tom VII Projekt usunięcia kolizji telekomunikacyjnych, Tom VIII Projekt usunięcia kolizji wodociągowych, Tom IX Projekt usunięcia kolizji z siecią cieplną, Tom X Projekt przebudowy kolizji gazowych.

9 Strona 9 z 24 Autorzy projektu: - mgr inż. Paweł Płatkiewicz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 7131/118/P/2000, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/BO/3980/01, - mgr inż. Paweł Świderski posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów nr 324/86/Pw, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/BO/5159/01, - mgr inż. Anna Pikulik-Jasiczak posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr 37/P/96, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/IS/3925/01, - mgr inż. Zbigniew Hetman posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr GP 7342/176/94, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/IE/1473/01, - mgr inż. Tomasz Urbański posiadający uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych nr DT- WBT/02360/02/U, członek Pomorskiej OIIB nr POM/BT/0349/05, - mgr inż. Julian Drabent posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr GPB.I /98, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/IS/0821/01, - tech. Henryk Dopierała posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci gazowych, nr 378/89/PW, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/IS/0811/01. V I I I. O k r e ś l e n i e s z c z e g ó l n y c h w a r u n k ó w z a b e z p i e c z e n i a t e r e n u b u d o w y i p r o w a d z e n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h 1. Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót.

10 Strona 10 z Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania należy przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany. 3. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 4. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 5. Elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. 6. Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 7. Prezydent Miasta Konina jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: - oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) - zwanej dalej ustawą Prawo budowlane; - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. 8. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu kat. XXVIII Prezydent Miasta Konina zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

11 Strona 11 z 24 I X. O k r e ś l e n i e c z a s u u ż y t k o w a n i a t y m c z a s o w y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane mogą być użytkowane nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. X. O k r e ś l e n i e t e r m i n ó w r o z b i ó r k i i s t n i e j ą c y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h n i e p r z e w i d z i a n y c h d o d a l s z e g o u ż y t k o w a n i a o r a z t y m c z a s o w y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h 1. Ustalam, że istniejące obiekty budowlane nieprzewidziane do dalszego użytkowania należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 2. Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. X I. O k r e ś l e n i e s z c z e g ó ł o w y c h w y m a g a ń d o t y c z ą c y c h n a d z o r u n a b u d o w i e Ustalam obowiązek zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach odpowiednich dla obiektu budowlanego o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 4, 14b i 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554). X I I. O k r e ś l e n i e p r z e b u d o w y i s t n i e j ą c e j s i e c i u z b r o j e n i a t e r e n u 1. Ustalam obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 5, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru zielonego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. Arkusz Numer działki (nr działki przed Cel zajęcia nieruchomości Oznaczenie księgi wieczystej podziałem) Miasto Konin Jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Konin Obręb 0018 Starówka /1 Przebudowa sieci cieplnej, energetycznej KN1N/ /9

12 Strona 12 z 24 Tabela 5. i telekomunikacyjnej Obręb 0019 Wilków 1 57/4 (57/2) Przebudowa sieci energetycznej KN1N/ / Przebudowa sieci cieplnej /2 (102) Przebudowa gazociągu KN1N/ /5 103/2 (103) Przebudowa gazociągu KN1N/ /6 104/2 (104) Przebudowa gazociągu KN1N/ /8 105/2 (105) Przebudowa gazociągu - 106/2 (106) Przebudowa gazociągu KN1N/ /8 110/2 (110) Przebudowa gazociągu KN1N/ /3 2. Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach o których mowa w punkcie XII.1. niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że: 2.1. Na Prezydencie Miasta Konina ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, przysługuje odszkodowanie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Jeżeli dokonana przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby Prezydent Miasta Konina nabył, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, a także czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przebudowanych sieci uzbrojenia terenu. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej. 3. Zezwalam na wykonanie obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu w zakresie określonym w punkcie XII.1. niniejszej decyzji.

13 Strona 13 z 24 X I I I. P r z e b u d o w a d r ó g i n n y c h k a t e g o r i i 1. Ustalam obowiązek przebudowy drogi innej kategorii na nieruchomości o nr. ewid. 669/2 ark. 13 obr Starówka (droga powiatowa; księga wieczysta KN1N/ /1), w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru niebieskiego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. 2. Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę drogi innej kategorii na nieruchomości o której mowa w punkcie XIII.1 niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową drogi innej kategorii. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. 3. Zezwalam na wykonanie obowiązku przebudowy drogi innej kategorii w zakresie określonym w punkcie XIII.1 niniejszej decyzji. X I V. T e r e n y w ó d p ł y n ą c y c h Ustalam przejście przez tereny wód płynących (kanał Powa-Topiec) na nieruchomościach o nr. ewid.: 625/1, 625/2, 630 ark. 20 obr Osada, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru pomarańczowego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. Jednocześnie wskazuję, że: 1. Prezydent Miasta Konina jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia terenów wód płynących na czas realizacji przedmiotowej inwestycji. 2. Prezydent Miasta Konina nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu jest zobowiązany do uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), zakresu, warunków i terminu zajęcia terenów wód płynących. X V. O k r e ś l e n i e t e r m i n u w y d a n i a n i e r u c h o m o ś c i Określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 150 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

14 Strona 14 z 24 U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu: 14 czerwca 2013 r., znak PPM/TS/37/12_10/2011) Pan Tomasz Świderski, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina - zwany dalej wnioskodawcą, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: budowę w ciągu drogi krajowej nr 92 (ul. Warszawska i ul. Kolska) ronda turbinowego czterowlotowego, do którego doprowadzony będzie ruch z drogi krajowej nr 72 (ul. Europejskiej) poprzez wiadukt nad drogą krajową nr 92 (ul. Kolska) oraz z drogi powiatowej nr 3096P (ul. Kolska), budowę dodatkowych pasów ruchu (łącznic) z ominięciem ronda, przebudowę lub zmianę lokalizacji zatok autobusowych, budowę dróg serwisowych, dróg rowerowych i chodników, rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją, montaż ekranów akustycznych, budowę kanalizacji deszczowej, w tym szczelnego zbiornika retencyjnego, usunięcie kolizji z istniejącą siecią uzbrojenia terenu. W związku ze stwierdzonymi brakami pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W odpowiedzi na powyższe wezwanie pismem z dnia 10 lipca 2013 r. (data wpływu: 11 lipca 2013 r., znak PPM/TS/38/12_10/2011) przekazano niezbędne wyjaśnienia oraz uzupełniono i zmieniono wniosek zgodnie z wezwaniem. Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wniosek został złożony po uzyskaniu opinii: 1. Zarządu Województwa Wielkopolskiego - postanowienie nr 52/11 z dnia 19 maja 2011 r. (znak DI.IV ) z uwagami, że projekt skrzyżowania dróg krajowych nr 2, 72 i 92 należy uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz ze względu na przebieg przez teren skrzyżowania linii wysokiego napięcia (220 kv) z jej zarządcą. Stwierdzono, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) to prezydent miasta jest zarządcą dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu, w związku z czym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie jest kompetentna do uzgodnienia projektu inwestycji. Ponadto projekt inwestycji nie obejmuje skrzyżowania z drogą krajową nr 2 oraz, zgodnie z wyjaśnieniami wnioskodawcy, na terenie inwestycji nie znajduje się linia wysokiego napięcia, a jedynie linia średniego napięcia.

15 Strona 15 z Prezydenta Miasta Konina - pismo z dnia 11 maja 2011 r. (znak GK /10) - opinia pozytywna bez uwag. Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek (po uzupełnieniach) zawierał: 1. Mapy przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, sporządzone na kopiach map zasadniczych, przyjętych do właściwego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. 3. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 5. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu. 6. Opinie: 6.1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. (znak 00/5140/0241/11/03487/KP) informującą o położeniu inwestycji poza utworzonymi obszarami i terenami górniczymi Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - postanowienie z dnia 31 stycznia 2013 r. (znak OKI-522/II/15/2013) o zwrocie podania do wnioskodawcy z uwagi na jego bezprzedmiotowość Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie) z dnia 17 maja 2011 r. (znak WA-Ko /11) - opinia pozytywna z informacją, że na terenie objętym postępowaniem nie występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne oraz że przy ul. Kolskiej 78 zlokalizowany jest budynek mieszkalny, podlegający ochronie konserwatorskiej, ujęty w gminnej ewidencji zabytków Konina. W związku z powyższym w pkt. III.2. niniejszej decyzji ustalono odpowiednie warunki konserwatorskie Wojskowej Komendy Transportu w Poznaniu z dnia 20 maja 2011 r. Nr 238/11 opinia pozytywna bez uwag. W związku z powyższym w pkt. III.3. niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb obronności państwa. 7. Ostateczną decyzję nr 16 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 maja 2012 r. (znak OŚ ) o środowiskowych uwarunkowaniach. W pkt. III.1.1. i III.1.2. niniejszej decyzji nałożono stosowne warunki wynikające z potrzeby ochrony środowiska.

16 Strona 16 z 24 8 Ostateczną decyzję nr 6 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2013 r. (znak OŚ ) zmieniającą ww. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 9. Ostateczną decyzję Starosty Kolskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. (znak OŚ ) udzielającą pozwolenia wodnoprawnego. W pkt. III.1.3. niniejszej decyzji zobowiązano do realizacji inwestycji zgodnie z powyższą decyzją. W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z art. 11d ust. 1 pkt 6, 7 i 7a oraz pkt 8 lit. a, b, e, g ustawy. Pismem z dnia 15 lipca 2013 r. wystąpiono do Prezydenta Miasta Konina (Wydział Geodezji i Katastru) z wnioskiem o przekazanie aktualnych danych z katastru nieruchomości, dla nieruchomości objętych postępowaniem. Wnioskowane wypisy z rejestru gruntów (według stanu na dzień 18 lipca 2013 r.) wpłynęły do organu dnia 22 lipca 2013 r. W związku ze stwierdzeniem niezgodności pomiędzy wnioskiem a uzyskanymi wypisami z ewidencji gruntów, oraz koniecznością uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawie, pismem z dnia 31 lipca 2013 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnienia wniosku. Pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. (data wpływu: 29 sierpnia 2013 r., znak PPM/TS/40/12_10/2013) zmienionym dnia 9 września 2013 r. (data wpływu: 11 września 2013 r., znak PPM/TS/41/12_10/2013) oraz pismami z dnia: 28 października 2013 r. (znak PPM/TS/43/12_10/2013), 20 grudnia 2013 r. (znak PPM/TS/44/12_10/2013) i 27 lutego 2014 r. (znak PPM/TS/45/12_10/2013) wnioskodawca wystąpił o wydłużenie terminu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na powyższe wezwanie. Pismami z dnia: 16 września 2013 r., 31 października 2013 r., 27 grudnia 2013 r., 4 marca 2014 r. przedłużono termin uzupełnienia wniosku jednocześnie zawiadamiając wnioskodawcę o braku możliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie. Wnioskodawca pismem z dnia 31 marca 2014 r. (znak PPM/TS/46/12_10/2011) uzupełnił wniosek zgodnie z wezwaniem. Ponadto do wniosku zostało załączone oświadczenie Pana Tadeusza Jakubka, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami o nr. ewid.: 621/2 ark. 12 obr Starówka, 124 ark. 2, 1529 ark. 7 obr Wilków na cele budowlane. Ponadto pismem z dnia 15 kwietnia 2014 r. (znak PPM/TS/47/12_10/2011) wnioskodawca uzupełnił wniosek o aktualny wypis z ewidencji gruntów dla dz. o nr. ewid. 90 ark. 1 obr Wilków. Stronami niniejszego postępowania są właściciele i użytkownicy wieczyści

17 Strona 17 z 24 nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby prawne posiadające ograniczone prawa rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości objętych niniejszą decyzją oraz inne osoby, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy Wojewoda Wielkopolski wysłał zawiadomienie (pismo z dnia 16 kwietnia 2014 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. zamieszczonego na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Urzędu Miejskiego w Koninie w terminie od dnia 18 kwietnia 2014 r. do dnia 2 maja 2014 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane w prasie lokalnej ( Gazeta Wyborcza Poznań ) dnia 18 kwietnia 2014 r. Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy zawiadomienie zawierało: oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie (do dnia 9 maja 2014 r.) i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące pisma: I. Z dnia 5 maja 2014 r. (data wpływu: 7 maja 2014 r.) Państwa xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, którzy zawnioskowali o zmianę lokalizacji projektowanego zjazdu na dz. o nr. ewid. 104 ark. 2 obr Wilków oraz zapewnienie łagodnego i bezpiecznego dostępu do nieruchomości dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. W związku z powyższym pismem z dnia 8 maja 2014 r. wezwano wnioskodawcę do rozważenia podania stron i przedstawienia stanowiska oraz ewentualnej zmiany wniosku w tym zakresie. Pismem z dnia 15 maja 2014 r. (znak PPM/TS/48/12_10/2011) wnioskodawca wprowadził zmianę w lokalizacji zjazdu zgodnie z wnioskiem Państwa xxxxxxxx. Zgodnie z art. 10 k.p.a., uwzględniając konieczność umożliwienia zainteresowanym stronom wypowiedzenia się co do zmiany lokalizacji zjazdu, pismem z dnia 22 maja 2014 r. odpowiedź wnioskodawcy przekazano Pani xxxxxxxxx xxxxxx i Panu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, którzy do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosili kolejnych uwag. II. Z dnia 7 maja 2014 r. (data wpływu: 9 maja 2014 r.) Państwa xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, uzupełnione pismem z dnia 16 maja 2014 r. (data wpływu: 19 maja 2014 r.),

18 Strona 18 z 24 o własnoręczne podpisy (po wezwaniu z dnia 13 maja 2014 r.), którzy zawnioskowali o wykup dz. o nr. ewid. 44 ark. 1 obr Wilków w całości. Odstąpienie od podziału strony uzasadniają brakiem dojazdu do działki oraz uniemożliwieniem prowadzenia działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenia pochodzące z rozbudowywanej drogi. W związku z powyższym pismem z dnia 21 maja 2014 r. wezwano wnioskodawcę do rozważenia podania stron i przedstawienia stanowiska oraz ewentualnej zmiany wniosku w tym zakresie. Pismem z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu: 28 maja 2014 r., znak PPM/TS/51/12_10/2011) wnioskodawca wyjaśnił, że wbrew obawom stron powstała z podziału dz. nr 44/1 ma zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez projektowaną drogę serwisową nr 3, oraz może w dalszym ciągu pełnić funkcje rolne. W zakresie podania Państwa xxxxxxxx stwierdzono, że zgodnie z projektem inwestycji powstała po podziale nieruchomość będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej. Ponadto w uzasadnieniu wydanej dla przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzono, że przyjęte rozwiązania zapewniają minimalizację negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku spełnienia warunków określonych w raporcie oddziaływania na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach (w tym dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu związanych z eksploatacją drogi poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny). Niemniej na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy dotychczasowy właściciel nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w przypadku jeżeli przejęta jest część nieruchomości a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, może wystąpić do zarządcy drogi o wykupienie pozostałej części nieruchomości. III. Z dnia 8 maja 2014 r. (data wpływu: 12 maja 2014 r., znak BAN/LK/40/2014) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uzupełnione pismem z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu: 28 maja 2014 r., znak BAN/LK/42/2014), o pełnomocnictwo (po wezwaniu z dnia 14 maja 2014 r.), który zawnioskował o zastosowanie ekranów akustycznych nie powodujących zasłonięcia stacji paliw użytkownikom drogi, jak również zobowiązanie inwestora oraz wykonawców do zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania stacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

19 Strona 19 z 24 W związku z powyższym pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. wezwano wnioskodawcę do rozważenia podania strony i przedstawienia stanowiska oraz ewentualnej zmiany wniosku w tym zakresie. Pismem z dnia 9 czerwca 2014 r. (data wpływu: 10 czerwca 2014 r., znak PPM/TS/53/12_10/2011) wnioskodawca poinformował, że ekrany akustyczne w obrębie stacji paliw PKN ORLEN S.A. zostały zaprojektowane jako przezierne z paneli ze szkła akrylowego oraz że w czasie trwania robót budowlanych stacja może pozostać czynna, jednak mogą wystąpić okresowe niedogodności w płynnym dojeździe do stacji. Należy zauważyć, że w pkt. VIII.1. niniejszej decyzji ustalono obowiązek zapewnienia dojścia i dojazdu do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót. Ponadto w toku postępowania pismami z dnia 9 maja 2014 r. i 22 maja 2014 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia dz. o nr. ewid.: 87/4, 88/5, 89/4, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2 ark. 1 obr. Wilków do drogi publicznej. W odpowiedzi pismem z dnia 15 maja 2014 r. (data wpływu: 16 maja 2014 r., znak PPM/TS/49/12_10/2011), sprecyzowanym pismem z dnia 27 maja 2014 r. (data wpływu: 29 maja 2014 r., znak PPM/TS/52/12_10/2011), wnioskodawca wskazał, że dostęp ww. nieruchomości do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez drogę dojazdową przebiegającą równolegle do ul. Europejskiej oraz poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych. W związku z powyższym w pkt. IV niniejszej decyzji ustalono odpowiednie służebności drogowe. Jednocześnie przy piśmie z dnia 22 maja 2014 r. (data wpływu: 26 maja 2014 r., znak PPM/TS/50/12_10/2011) wnioskodawca przekazał oświadczenie Prezydenta Miasta Konina o zamiarze wykupu na etapie realizacji inwestycji przedmiotowych działek w całości. Zgodnie z art k.p.a. wypełniono obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 11c ustawy w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy k.p.a., z zastrzeżeniem przepisów ustawy. Z powyższego artykułu wynika, że przepisy k.p.a. stosuje się jedynie, gdy wykładnia ustawy uniemożliwia ustalenie normy postępowania. Zasady czynnego udziału stron w postępowaniu dotyczącym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostały uregulowane w ustawie w sposób pełny,

20 Strona 20 z 24 zatem nie ma konieczności stosowania art. 10 k.p.a. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt II OSK 1757/13). W związku z koniecznością analizy zebranego materiału dowodowego pismami z dnia 17 kwietnia 2014 r. i 29 maja 2014 r. zawiadomiono wnioskodawcę o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie wyznaczając ostatecznie termin załatwienia sprawy do dnia 16 czerwca 2014 r. W sprawie stwierdzono brak podstaw prawnych do odrzucenia przedłożonego przez wnioskodawcę oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, ponieważ zgodnie z art. 11i ust. 1 ustawy, w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo budowlane, z wyjątkiem art. 28 ust. 2. Przepisy ustawy Prawo budowlane w art. 32 ust. 4 stanowią, że jednym z warunków wydania pozwolenia na budowę jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W ocenie organu, dopuszczalne jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 2554/12, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 960/12). W odniesieniu do dz. o nr. ewid.: 621/2 ark. 12 obr Starówka, 124 ark. 2, 1529 ark. 7 obr Wilków, dla których wnioskodawca przedłożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niniejsza decyzja nie wywołuje skutków w postaci wygaśnięcia trwałego zarządu, wypowiedzenia umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz ustanowienia trwałego zarządu oraz skutków związanych z wydaniem nieruchomości, opróżnieniem lokali i innych pomieszczeń oraz objęciem nieruchomości w posiadanie (art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 19, art. 20 ustawy). W związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) dokonano analizy, czy we wniosku o wydanie niniejszej decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono zmian. Również wnioskodawca nie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

21 Strona 21 z 24 w ramach niniejszego postępowania. W związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na Obszar Natura Inwestycja przebiega częściowo na terenie Obszaru Natura 2000 PLB Dolina Środkowej Warty. Zgodnie z załączoną do wniosku decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniającą ustalenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. Obszar Natura 2000, ani pogorszenia jego integralności i powiązania z innymi obszarami. Również w ocenie organu realizacja inwestycji nie będzie miała potencjalnie znaczącego oddziaływania na Obszary Natura W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu nie nałożono obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku... Stwierdzono, że przedłożony projekt budowlany spełnia wymagania: - określone w opiniach instytucji i organów opiniujących inwestycję; - nałożone art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.); - wynikające z pkt. III.3 ostatecznej decyzji nr 16 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 maja 2012 r. (znak OŚ ) o środowiskowych uwarunkowaniach, zmienionej decyzją nr 6 z dnia 15 maja 2013 r. (znak OŚ ). Mając na uwadze powyższe, po sprawdzeniu w myśl art. 35 ustawy Prawo budowlane, zatwierdzono przedłożony projekt budowlany. Stwierdzono, że w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji może nastąpić naruszenie uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie zapewnienia dostępu powstałych w wyniku podziału dz. o nr. ewid.: 88/5, 89/4, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2 ark. 1 obr Wilków do drogi publicznej. Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 4 ustawy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, którym w rozpatrywanej sprawie jest określenie sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. W myśl art. 23 ustawy w sprawach nieuregulowanych w Rozdziale 3 Nabywanie nieruchomości pod drogi stosuje się

22 Strona 22 z 24 przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Ponadto zgodnie z art. 120 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli zachodzi potrzeba zapobieżenia niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom, jakie mogą powstać dla właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości, w decyzji o wywłaszczeniu ustanawia się niezbędne służebności oraz ustala obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń zapobiegających tym zdarzeniom lub okolicznościom. Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2012 r. (sygn. akt II OSK 1245/12). Niniejsza decyzja zatwierdza projekty podziałów m.in. dz. o nr ewid.: 88/3, 89/2, 90, 91, 92, 93 ark. 1 obr Wilków, a wydzielone niniejszą decyzją nieruchomości stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, co stanowi wywłaszczenie. Pozostałe części nieruchomości powstałe po podziale (nieruchomości sąsiednie względem nieruchomości wywłaszczonych) zgodnie z projektem budowlanym nie będą posiadały faktycznego dostępu do drogi publicznej poprzez dotychczasowe zjazdy indywidualne na ul. Kolskiej. W związku z powyższym w punkcie IV. niniejszej decyzji ustalono odpowiednie służebności drogowe. Przepis art. 120 ustawy o gospodarce nieruchomościami nakłada na organ wywłaszczeniowy ustanowienie szczególnych obowiązków, które obciążają podmiot występujący z wnioskiem o wywłaszczenie. Skoro z woli ustawodawcy obowiązki mające charakter cywilnoprawny - ustanowienie służebności zostały przekazane do drogi administracyjnej, a ich konkretyzacja ma nastąpić w decyzji administracyjnej, świadczy to o publicznoprawnym charakterze powinności organu. Powyższy przepis przesądza o konieczności zamieszczenia dodatkowych elementów w decyzji o wywłaszczeniu, gdy wywłaszczenie nieruchomości ujemnie oddziałuje na nieruchomości sąsiednie np. brak dojazdu. Niemniej ustalenie kwoty należnego właścicielom działki obciążonej wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności nie mieści się w granicach uregulowanych przepisami prawa administracyjnego, lecz podlega reżimowi cywilnoprawnemu (umowa bądź wystąpienie ze stosownym wnioskiem do sądu powszechnego). Zgodnie z wnioskiem realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga dokonania

23 Strona 23 z 24 przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, tj. sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej i cieplnej oraz przebudowy drogi innej kategorii. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i f ustawy, odpowiednio w punktach XII.1. i XIII.1. niniejszej decyzji ustalono obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy drogi innej kategorii. Realizacja powyższych obowiązków wymaga ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy, odpowiednio w punktach XII.2. i XIII.2. niniejszej decyzji określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, przy czym zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy, do ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h ustawy, odpowiednio w punktach XII.3. i XIII.3. niniejszej decyzji udzielono zezwolenia na wykonanie ustalonych obowiązków. Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, w pkt. XV niniejszej decyzji ustalono termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 150 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. P O U C Z E N I E Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. z up. Wojewody Wielkopolskiego /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Prezydent Miasta Konina plac Wolności 1 62-500 Konin UA.67401.4.2015 Konin, dnia 02.07.2015 r. DECYZJA Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.25.2013.2 Poznań, 2 grudnia 2014 r. D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust.

Bardziej szczegółowo

UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 1. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA Nr 1. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.5.2013 Konin, dnia 30.01.2014r. DECYZJA Nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2013r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WNIOSEK o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej .... ( wnioskodawca właściwy zarządca drogi ) ( miejscowość, data )....... ( adres ).. (pełnomocnik jeżeli został ustanowiony).. ( adres ) ( telefon kontaktowy) STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.1.2014 Konin, dnia 12.06.2014 r. DECYZJA Nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nowa Sól, dnia 24.02.2012 Nasz znak: BŚ.6740.1.2065.2011.StS D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i art 12 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 25/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 25/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.22.2014.9 Poznań, 11 grudnia 2014 r. DECYZJA nr 25/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Konina plac Wolności Konin UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 1

Prezydent Miasta Konina plac Wolności Konin UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 1 Prezydent Miasta Konina plac Wolności 1 62-500 Konin UA.67401.1.2017 Konin, dnia 08.11.2017 r. DECYZJA Nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 26 sierpnia 2013 r. IR-III.7820.5.2012.9 DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 sierpnia 2013 r. IR.III-6.7820-12/11 D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust. 1, art. 32a

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.1.2013 Konin, dnia 12.03.2013r. DECYZJA Nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

WOJEWODA WIELKOPOLSKI WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.12.2015.9 DECYZJA nr 13/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Poznań, 29 września 2015 r Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 6/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powiatowego Zarządu Dróg 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100B

D E C Y Z J A nr 6/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powiatowego Zarządu Dróg 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100B BŚ.VIII.7351/8-1442/2010 Nowa Sól, dnia 2010-11-03 D E C Y Z J A nr 6/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.7.2015.6 Poznań, 29 maja 2015 r. DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Poznań, r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI. doręczenia

Poznań, r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI. doręczenia Poznań, 10.05.2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-4.7821-3/11 doręczenia za dowodem DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 30.01.2018 r. DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.10.2015.9 Poznań, 14 września 2015 r DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1 zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.217.2124 art. 13 2005-07-28 Dz.U.2005.113.954 art. 7 2006-01-01 Dz.U.2005.267.2251 art. 9 2006-12-16 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-02-27

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 88/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej

DECYZJA nr 88/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej Poznań, 5 marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.436.2012.2 za dowodem doręczenia DECYZJA nr 88/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 08.10.2017 r. DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1) Dz.U.03.80.721 2004.01.01 zm. Dz.U.03.217.2124 art. 13 2005.07.28 zm. Dz.U.05.113.954 art. 7 2006.01.01 zm. Dz.U.05.267.2251 art. 9 2006.12.16 zm. Dz.U.06.220.1601 art. 1 2007.01.01 zm. Dz.U.06.220.1601

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 13.07.2017 r. DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 18/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 18/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.22.2013.9 Poznań, 16 września 2014 r. DECYZJA nr 18/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 3/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 3/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.25.2013.2 Poznań, 19 marca 2014 r. DECYZJA nr 3/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 19/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 19/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 03 sierpnia 2011 r. IR.III-9.7820-13/11 DECYZJA nr 19/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 192/Z/15

D E C Y Z J A NR 192/Z/15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.97.2014.6 Poznań, 17 grudnia 2015r. za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 192/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 19 kwietnia 2013 r. IR-III.7820.23.2012.9 DECYZJA nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6733.117.2017-10 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 12.02.2018 r. DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji

Bardziej szczegółowo

uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. UZASADNIENIE

uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. UZASADNIENIE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 16 września 2011 r. IR.III-3.7821-10/11 DECYZJA Na podstawie art. 138 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.16.2019.3 Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-6.71190-14/10 Poznań, 19 maja 2015 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 113 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.23.2013.2 Poznań, 6 marca 2014 r. DECYZJA nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 522/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 522/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej STAROSTA GRODZISKI AB.7351-551/09 Grodzisk Wlkp., 05 listopada 2009r. DECYZJA nr 522/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 12/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 12/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 22 sierpnia 2012 r. IR-III.7820.9.2012.9 DECYZJA nr 12/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.2003.120.1127 Dz.U.2004.242.2421 Dz.U.2013.1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski Jarosław, dnia 30.05.2016 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 4/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 4/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.20.2018.9 Poznań, dnia 19 lutego 2019 r. DECYZJA nr 4/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 03.06.2011r. Znak: IG.III.7820.6.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w części

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w części WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 czerwca 2010 r. IR.III-3.71191-3/10 DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy. Pana Krzysztofa Matuszaka i Pana Remigiusza Steina ul. Kórnicka 50, Swarzędz

DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy. Pana Krzysztofa Matuszaka i Pana Remigiusza Steina ul. Kórnicka 50, Swarzędz Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6730.42.2017-9 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 28.07.2017 r. DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.132.2014.6 za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 139/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.16.2019.3 Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 28 kwietnia 2017 rok GG.I MS D E C Y Z J A

Rawa Mazowiecka, 28 kwietnia 2017 rok GG.I MS D E C Y Z J A Rawa Mazowiecka, 28 kwietnia 2017 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.6.06.ES Wrocław, dnia 9 stycznia 07 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i ust.

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 kwietnia 2010 r. IR.III-6.71191-2/10 DECYZJA Na podstawie art. 138 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A GN-II.6853.27.2014 Jarosław, dnia 17.02.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.08.193.1194 2008.11.15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009.05.29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 31 marca 2011 r. IR.III-6.71190-32/10 DECYZJA o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1127 2004.11.18 zm. Dz.U.04.242.2421 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia dokonane rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1013) Kolor czerwony przepisy uchylone na

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

IR.III /10 za dowodem doręczenia DECYZJA

IR.III /10 za dowodem doręczenia DECYZJA Poznań, 30 listopada 2010 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-4.53412-1/10 za dowodem doręczenia DECYZJA Na podstawie art. 156 1 pkt 2 i art. 158 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA NR 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Poznań, 12 marca 2014 r. IR-III.7820.1.2014.6 DECYZJA NR 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stan po zmianie ustawy, która weszła w życie 16 grudnia 2006 r. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.25.2014.9 Poznań, 26 lutego 2015 r. DECYZJA nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012

DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 Poznań, 18 maja 2011 r. IR.III-1.747-4/11 DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.27.2014.2 Poznań, 8 kwietnia 2015 r. DECYZJA nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008.193.1194 2008-11-15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009-05-29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 2012-05-19 zm. Dz.U.2012.549 art. 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.472 art. 4 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski D E C Y Z J A Jarosław, dnia 30.05.2016 r. Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721) (tekst jednolity: Dz. U. 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/255/2016 Rady Gminy Psary z dnia 27 października 2016r.

Uchwała Nr XXIII/255/2016 Rady Gminy Psary z dnia 27 października 2016r. Uchwała Nr XXIII/255/2016 Rady Gminy Psary z dnia 27 października 2016r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J.J. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym Na podstawie art. 9o ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA ( nazwa i adres organu wydającego decyzję) Sandomierz, dnia 04.07.2012 r. ( miejscowość i data) AB.XII.6740.268.2012.S-rzA (nr rejestru organu wydającego decyzję) DECYZJA NR 345/12 Na podstawie art. 28,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie tj.

Bardziej szczegółowo

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane t.j.dz.u.2015.1146 strona 1 z 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI UiA/02/01/W Miejscowość, data Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy Adres zamieszkania Proszę o: Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 31/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 31/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Poznań, 16 grudnia 2011 r. IR.III-6.7820-12/11 DECYZJA nr 31/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

NA USUNIĘCIE/PRZESADZENIE* DRZEW LUB KRZEWÓW

NA USUNIĘCIE/PRZESADZENIE* DRZEW LUB KRZEWÓW WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA Urząd Marszałkowski Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Krakowie ul. Vetulaniego 1A 31-227 Kraków NA USUNIĘCIE/PRZESADZENIE* DRZEW LUB KRZEWÓW

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) .. (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę).... (miejscowość i data) Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli

Bardziej szczegółowo