DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"

Transkrypt

1 WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - zwanej dalej k.p.a., art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) - zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 września 2013 r., uzupełnionego dnia 1 października 2013 r., złożonego przez Pana Krzysztofa Gałkę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego Złota w Kaliszu : u d z i e l a m z e z w o l e n i a n a r e a l i z a c j ę i n w e s t y c j i d r o g o w e j n a r z e c z Prezydenta Miasta Kalisza Główny Rynek Kalisz polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Złota w Kaliszu, realizowanej pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Złota w Kaliszu, w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych (oznaczonego linią przerywaną koloru fioletowego na mapach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji) obejmującego następujące nieruchomości, bądź ich części, oznaczone w ewidencji gruntów: Miasto Kalisz Jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Kalisz Obręb: Piskorzewie, ark.1, dz. o nr ewid.: 6/10, 6/11, 6/13, 6/17, 11/6, 13/6, 14/9, Obręb: Piskorzewie, ark.1, dz. o nr ewid. 5/16; 14/15, 14/16, 14/21, 14/23; Obręb: Piskorzewie, ark. 1, dz. o nr ewid.: 1/15, 14/5, 14/6, 15. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

2 Strona 2 z 15 I. W y m a g a n i a d o t y c z ą c e p o w i ą z a n i a d r o g i z i n n y m i d r o g a m i p u b l i c z n y m i, z o k r e ś l e n i e m i c h k a t e g o r i i 1. Inwestycję należy zrealizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, z zapewnieniem dostępu nieruchomości do dróg publicznych. 2. Inwestycja nie powoduje zmian w istniejących powiązaniach drogi krajowej nr 12 z innymi drogami publicznymi. Utrzymuje się istniejące powiązania drogi krajowej nr 12: - w km ok ,00 poprzez skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe z drogą gminną (ul. Złota - stary przebieg); - w km ok ,00 poprzez skrzyżowanie skanalizowane typu rondo z drogą powiatową nr 6253P (ul. Złota); - w km ok ,00 poprzez skrzyżowanie skanalizowane trzywlotowe z drogą powiatową nr 6204P (ul. Majkowska). II. O k r e ś l e n i e l i n i i r o z g r a n i c z a j ą c y c h t e r e n 1. Ustalam linie rozgraniczające teren inwestycji (linia ciągła koloru czerwonego) na mapie zasadniczej w skali 1:500 (mapa przyjęta przez Prezydenta Miasta Kalisza do zasobu miejskiego dnia 2 kwietnia 2013 r. i zaewidencjonowana pod nr 019-5/2012), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 2. Ustalam, ze liniami rozgraniczającymi teren objęte są następujące nieruchomości: 2.1. Nieruchomości w całości objęte liniami rozgraniczającymi teren, stanowiące już własność Skarbu Państwa oznaczone w poniższej Tabeli 1. Arkusz Numer działki Oznaczenie księgi wieczystej 1 1 Tabela 1. Miasto Kalisz Jednostka ewidencyjna: _1, M. Kalisz Obręb: Piskorzewie 14/6-15 KZ1A/ /4 Obręb: Piskorzewie 14/16 KZ1A/ /1 14/21 KZ1A/ / Nieruchomości powstałe w wyniku podziału oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 2 zawartej w punkcie V niniejszej decyzji Nieruchomość, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Skarbu Państwa, oznaczona w punkcie VI.2 niniejszej decyzji.

3 Strona 3 z 15 III. W a r u n k i w y n i k a j ą c e z p o t r z e b o c h r o n y ś r o d o w i s k a o c h r o n y z a b y t k ó w i d ó b r k u l t u r y w s p ó ł c z e s n e j o r a z p o t r z e b o b r o n n o ś c i p a ń s t w a 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska: 1.1. W trakcie prac budowlanych Prezydent Miasta Kalisza jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystanie i przekształcenie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień i decyzji organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany Ustalam obowiązek zachowania warunków i wymagań określonych w ostatecznej decyzji Starosty Kępińskiego Nr OŚ-89/13 z dnia 17 lipca 2013 r. (znak OŚ ) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego rzeki Prosny Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 2. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej -nie ustalam. 3. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa - nie ustalam. I V. W y m a g a n i a d o t y c z ą c e o c h r o n y u z a s a d n i o n y c h i n t e r e s ó w o s ó b t r z e c i c h nie ustalam. V. Z a t w i e r d z e n i e p o d z i a ł u n i e r u c h o m o ś c i 1. Zatwierdzam podział nieruchomości przedstawionych w poniższej Tabeli 2, zgodnie z mapami z projektami podziału nieruchomości wykonanymi przez geodetę uprawnionego Piotra Kubiaka i przyjętymi przez Prezydenta Miasta Kalisza do zasobu miejskiego dnia 5 czerwca 2013 r. (pod nr ewid.: 019-4/2013, 019-5/2013, 023-5/2013) i 10 czerwca 2013 r. (pod nr ewid /2013). 2. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. 3. W Tabeli 2 tłustym drukiem oznaczono części nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, ustalonymi niniejszą decyzją.

4 Strona 4 z 15 Stan dotychczasowy Stan po podziale Arkusz Numer działki Numery działek Oznaczenie księgi wieczystej Tabela 2. Miasto Kalisz Jednostka ewidencyjna: _1 M. Kalisz Obręb: Piskorzewie 1 1/15 1/21, 1/22, 1/23 KZ1A/ /5 Obręb: Piskorzewie 1 14/9 (SP) 14/29, 14/30 KZ1A/ /3 14/15 14/26, 14/27, 14/28 KZ1A/ /5 14/23 14/24, 14/25 KZ1A/ /5 VI. O z n a c z e n i e n i e r u c h o m o ś c i l u b i c h c z ę ś c i, w e d ł u g k a t a s t r u n i e r u c h o m o ś c i, k t ó r e s t a j ą s i ę w ł a s n o ś c i ą S k a r b u P a ń s t w a 1. Ustalam, że części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości - oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 2 zawartej w punkcie V niniejszej decyzji, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących już własność Skarbu Państwa (oznaczonych symbolem - SP). 2. Ustalam, że dz. o nr ewid. 13/6 ark. 1 obręb: Piskorzewie jednostka ewidencyjna: _1, Miasto Kalisz (księga wieczysta: KZ1A/ /7) w całości staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. V I I. Z a t w i e r d z e n i e p r o j e k t u b u d o w l a n e g o Zatwierdzam projekt budowlany pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego Złota w Kaliszu (dla obiektów kategorii: IV, XXV, XXVI) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych określonego niniejszą decyzją, obejmujący: Projekt zagospodarowania terenu - opracowany przez mgr inż. Beatę Rajch, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 7131/7/P/2002, członka Wielkopolskiej OIIB nr WKP/BO/4215/01; Projekt architektoniczno budowlany: - Drogi jw.;

5 Strona 5 z 15 - Branża sanitarna - odwodnienie drogi - opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Kokoszkę posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr WKP/0154/POOS/03, członka Wielkopolskiej OIIB nr WKP/WM/2191/01; - Branża sanitarna - usunięcie kolizji z wodociągiem - jw.; - Branża gazowa - przebudowa gazociągu - jw.; - Przebudowa urządzeń teletechnicznych operatorów NETIA S.A. i Telekomunikacja Polska S.A. - opracowany przez mgr inż. Bożenę Urbańską posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nr 0152/96/U, członka Wielkopolskiej OIIB nr WKP/IE/0973/03; - Budowa oświetlenia drogowego oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - opracowany przez inż. Józefa Buchelta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr BN-10.9/35/82, członka Wielkopolskiej OIIB nr WKP/IE/0582/0; - Inwentaryzacja zieleni do wycinki - opracowana przez mgr inż. Beatę Rajch; - Opinia geotechniczna - opracowana przez mgr Marcina Mączkę posiadającego uprawnienia geologiczne nr: XI/19/2010 i XI/20/2010. V I I I. O k r e ś l e n i e s z c z e g ó l n y c h w a r u n k ó w z a b e z p i e c z e n i a t e r e n u b u d o w y i p r o w a d z e n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h 1. Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót. 2. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania należy przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany. 3. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 4. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie.

6 Strona 6 z Elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. 6. Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 7. Prezydent Miasta Kalisza jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: - oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) - zwanej dalej Prawo budowlane ; - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. 8. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Prezydent Miasta Kalisza jest zobowiązany zawiadomić Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. IX. O k r e ś l e n i e c z a s u u ż y t k o w a n i a t y m c z a s o w y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane mogą być użytkowane nie później niż do dnia złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

7 Strona 7 z 15 X. O k r e ś l e n i e t e r m i n ó w r o z b i ó r k i i s t n i e j ą c y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h n i e p r z e w i d z i a n y c h d o d a l s z e g o u ż y t k o w a n i a o r a z t y m c z a s o w y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h 1. Ustalam, że istniejące obiekty budowlane nieprzewidziane do dalszego użytkowania należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 2. Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. XI. O k r e ś l e n i e s z c z e g ó ł o w y c h w y m a g a ń d o t y c z ą c y c h n a d z o r u n a b u d o w i e Ustalam obowiązek zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach odpowiednich dla obiektu budowlanego o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554). X I I. O k r e ś l e n i e p r z e b u d o w y i s t n i e j ą c y c h s i e c i u z b r o j e n i a t e r e n u 1. Ustalam obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 3, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru beżowego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. Arkusz Nr działki (nr działki przed podziałem) Cel zajęcia nieruchomości Księga wieczysta Miasto Kalisz Jednostka ewidencyjna: _1 M. Kalisz 1 Obręb: Piskorzewie 1/21 (1/15) Przebudowa sieci elektroenergetycznych KZ1A/ /5 1/23 (1/15) 14/5 1 5/16 Przebudowa sieci gazociągowych, wodociągowych Przebudowa sieci elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej Obręb: Piskorzewie Przebudowa sieci teletechnicznych, kanalizacji deszczowej KZ1A/ /5 KZ1A/ /9 KZ1A/ /0

8 Strona 8 z 15 Obręb: Piskorzewie 6/10 Przebudowa sieci elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej KZ1A/ /5 6/11 Przebudowa sieci elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej KZ1A/ /5 6/13 Przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej KZ1A/ /5 1 6/17 11/6 Przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, Przebudowa sieci elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej KZ1A/ /5 KZ1A/ /7 14/26 (14/15) Przebudowa sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej KZ1A/ /5 14/28 (14/15) Przebudowa sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazociągowych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej KZ1A/ /5 Tabela Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach o których mowa w punkcie XII.1 niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że: 2.1. Na Prezydencie Miasta Kalisza ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, przysługuje odszkodowanie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Jeżeli dokonana przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby Prezydent Miasta Kalisza nabył, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, a także czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przebudowanych sieci uzbrojenia terenu. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.

9 Strona 9 z Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej. 3. Zezwalam na wykonanie obowiązku przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu w zakresie określonym w punkcie XII.1 niniejszej decyzji. X III. O k r e ś l e n i e p r z e b u d o w y d r ó g i n n y c h k a t e g o r i i 1. Ustalam obowiązek przebudowy dróg innych kategorii na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 4, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru patynowego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. Arkusz Nr działki (nr działki przed podziałem) Cechy charakterystyczne Miasto Kalisz Jednostka ewidencyjna: _1 M. Kalisz Obręb: Piskorzewie Księga wieczysta 1 5/16 ul. Złota - droga powiatowa nr P6253P KZ1A/ /0 1 Tabela 4. Obręb: Piskorzewie 14/26 (14/15) ul. Złota - droga powiatowa nr P6253P KZ1A/ /5 14/28 (14/15) ul. Złota - droga powiatowa nr P6253P KZ1A/ /5 2. Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę dróg innych kategorii na nieruchomościach o których mowa w punkcie XIII.1 niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że: 2.1. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową dróg innych kategorii. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. 3. Zezwalam na wykonanie obowiązku przebudowy dróg innych kategorii w zakresie określonym w punkcie XIII.1 niniejszej decyzji. X I V. O k r e ś l e n i e t e r m i n u w y d a n i a n i e r u c h o m o ś c i o r a z n a d a n i e r y g o r u n a t y c h m i a s t o w e j w y k o n a l n o ś c i 1. Określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. 2. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Wobec powyższego, niniejsza decyzja:

10 Strona 10 z 15 - zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń; - uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi; - uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. U Z A S A D N I E N I E Na podstawie ustawy dnia 12 września 2013 r. Pan Krzysztof Gałka Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu - zwany dalej wnioskodawcą, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego Złota w Kaliszu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: rozbudowę skrzyżowania zwykłego czterowlotowego na skrzyżowanie typu rondo, przebudowę sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazociągowych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia. Pismem z dnia 30 września 2013 r. (data wpływu: 1 października 2013 r.; znak WI ) wnioskodawca uzupełnił wniosek o opinię Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz kopię Uchwały Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Kalisza na lata , przedstawiającą nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wniosek został złożony po uzyskaniu opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego - postanowienie nr 28/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r. (znak DI-IV ) - opinia pozytywna. W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku przedłożenia opinii, o których mowa w art. 11b ust. 1 ustawy, tj. opinii zarządu powiatu oraz prezydenta miasta, ponieważ przedmiotowa inwestycja położona jest w granicach miasta na prawach powiatu, gdzie Prezydent Miasta Kalisza jest jednocześnie wnioskodawcą. Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek (po uzupełnieniu) zawierał: 1. Mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, sporządzoną na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, przyjętej do właściwego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

11 Strona 11 z Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. 3. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 5. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu. 6. Opinie: 6.1. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu nr 3027/13 z dnia 30 września 2013 r. - przedmiotowy odcinek ulicy Piłsudskiego, przebiegający w ciągu drogi krajowej nr 12 stanowi element tras przewidzianych do realizacji potrzeb w zakresie przejazdów i przewozów wojsk własnych i sojuszniczych. W związku z powyższym wnioskuje się o utrzymanie (nie pogorszenie) dotychczasowych parametrów przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 12. Stwierdzono, że wniosek został uwzględniony w projekcie budowlanym, a realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia dotychczasowych parametrów przedmiotowej drogi krajowej nr 12. W związku z powyższym w niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb obronności państwa Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 64/2013 (znak N15KA /13) - opinia bez uwag Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu z dnia 23 maja 2013 r. (znak Ka-WA ) - opinia pozytywna bez uwag. W związku z powyższym w niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 r. (znak OKI-522/II/84/2013) - opinia pozytywna. 7. Ostateczną decyzję Starosty Kępińskiego Nr OŚ-89/13 z dnia 17 lipca 2013 r. (znak OŚ ) udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego rzeki Prosny. W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z art. 11d ust. 1 pkt 6, 7 i 7a oraz pkt 8 lit. a, b, c, e ustawy. Pismem z dnia 1 października 2013 r. wystąpiono do Prezydenta Miasta Kalisza (Wydział Geodezji i Kartografii) z wnioskiem o przesłanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji. Wnioskowane wypisy (według stanu na dzień 3 października 2013 r.) wpłynęły do organu

12 Strona 12 z 15 dnia 8 października 2013 r. Stronami niniejszego postępowania są właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby prawne posiadające ograniczone prawa rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości objętych niniejszą decyzją oraz inne osoby, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy Wojewoda Wielkopolski wysłał zawiadomienie (pismo z dnia 14 października 2013 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2013 r. zamieszczonego na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu od dnia 17 października 2013 r. do dnia 31 października 2013 r. oraz Urzędu Miejskiego w Kaliszu (tablica ogłoszeń: od dnia 17 października 2013 r. do dnia 3 listopada 2013 r.; publikacja na stronie internetowej: od dnia17 października 2013 r. do dnia 31 października 2013 r.). Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane w prasie lokalnej ( Polska Głos Wielkopolski ) dnia 17 października 2013 r. Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy zawiadomienie zawierało: oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie (do dnia 7 listopada 2013 r.) i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. W toku postępowania nie wpłynęły do sprawy żadne uwagi, wnioski lub zastrzeżenia. Zgodnie z art k.p.a. wypełniono obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania. W niniejszej sprawie nie pojawiły się żadne nowe dowody i materiały oraz nie zostały zgłoszone żadne żądania. Przedsięwzięcie objęte niniejsza decyzją nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz ze zm.), w związku z powyższym nie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

13 Strona 13 z 15 ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U Nr 2013, poz ze zm.). W związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku... rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura Stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, ponieważ zlokalizowana jest poza tymi obszarami, a biorąc pod uwagę zakres i lokalizację planowanej inwestycji uznano, że realizacja inwestycji nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla środowiska. W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu nie nałożono obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku... Stwierdzono, że przedłożony projekt budowlany spełnia wymagania: - określone w opiniach instytucji i organów opiniujących inwestycję; - nałożone art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.); - wynikające z decyzji Starosty Kępińskiego Nr OŚ-89/13 z dnia 17 lipca 2013 r. (znak OŚ ) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego. Mając na uwadze powyższe organ po sprawdzeniu w myśl art. 35 ustawy Prawo budowlane dokonał zatwierdzenia przedłożonego projektu budowlanego. Stwierdzono, że w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie nastąpi naruszenie uzasadnionych interesów osób trzecich, m.in. w zakresie zapewnienia dostępu do dróg publicznych, możliwości korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, a także nie ograniczy dostępu do światła dziennego. W związku z powyższym w punkcie IV niniejszej decyzji nie ustalono wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. Zgodnie z wnioskiem realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, tj. sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, gazociągowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oraz przebudowy dróg innych kategorii. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i f ustawy, odpowiednio w punktach XII.1 i XIII.1 niniejszej decyzji ustalono obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych

14 Strona 14 z 15 kategorii. Realizacji powyższych obowiązków wymaga ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy, odpowiednio w punktach XII.2 i XIII.2 niniejszej decyzji określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, przy czym zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy, do ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h ustawy, odpowiednio w punktach XII.3 i XIII.3 niniejszej decyzji udzielono zezwolenia na wykonanie ustalonych obowiązków. Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, w punkcie XIV.1 niniejszej decyzji ustalono termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Wnioskodawca, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, zwrócił się z wnioskiem o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wniosek został uzasadniony tym, że budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Złota w Kaliszu znacząco wpłynie na poprawę, jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ulice Piłsudskiego (droga krajowa nr 12 i 25) i Złota (droga powiatowa 6253P) mają kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania układu komunikacyjnego Kalisza. Ulica Piłsudskiego jest drogą o dużym natężeniu ruchu tranzytowego. Ulica Złota wprowadza i wyprowadza ruch do i z centrum Kalisza. Przedmiotowa inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVIIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , na które zostały zabezpieczone środki finansowe, a realizacja zadania przewidziana jest na lata Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy, wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadają decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. Należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych planowane terminy realizacji inwestycji, oznaczają "uzasadniony przypadek", o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, ale także poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg jest zawsze "uzasadnionym przypadkiem" w rozumieniu tego przepisu (por. wyrok WSA

15 Strona 15 z 15 w Warszawie z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1447/06; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2009 r., sygn. akt I OSK 30/08). W ocenie organu nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione zarówno interesem społecznym jak i gospodarczym. W związku z powyższym, w punkcie XIV.2 niniejszej decyzji nadano decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. P O U C Z E N I E Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. z up. Wojewody Wielkopolskiego /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej: na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.). Załączniki: 1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren. 2. Mapy z projektami podziału nieruchomości (4 arkusze). 3. Projekt budowlany. Otrzymują (wraz z załącznikami): 1. Krzysztof Gałka pełnomocnik Prezydenta Miasta Kalisza 2. Aa. Do wiadomości: 1. Wydział SN w miejscu. 2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. 3. Prezydent Miasta Kalisza Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dec. ostateczna). 4. Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (dec. ostateczna). Sprawę prowadzą: st. inspekt. woj. Grzegorz Kowalski, tel st. inspekt. woj. Jadwiga Biernacka, tel

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

1 z 64 2013-10-03 15:15

1 z 64 2013-10-03 15:15 1 z 64 2013-10-03 15:15 Wydruk z 2013.10.03 Dz.U.2007.16.94 -j.t. - Transport kolejowy. Wersja 2014.03.31 do... Dz.U.2007.16.94 j.t. 2014.03.31 zm. Dz.U.2013.1152 art. 1 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2007.16.94 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Przepisy ustawy określają: 1) zasady korzystania z infrastruktury kolejowej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z 2014 r. poz. 644, 768, 962. o transporcie kolejowym 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę KOPALINY Dwumiesięcznik górnictwa odkrywkowego 3 Jolanta Maj Referat warsztatów Prawo geologiczne i górnicze przegląd najistotniejszych zagadnień i zmian, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych wydziałach starostwa wydanie V Szamotuły, 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo