DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012"

Transkrypt

1 Poznań, 18 maja 2011 r. IR.III /11 DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz ze zm.), zwanej dalej k.p.a. oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2007 r. nr 173, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Leśniewskiej-Nowak Scott Wilson Sp. z o.o. Poznań, działającej na mocy pełnomocnictwa PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, o uchylenie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 2/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 (WI.III EURO/08) oraz wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 dla inwestycji polegającej na budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (zwanego dalej ZCK) na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego Poznań Główny I. uchylam decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 2/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. o ustaleniu lokalizacji przedsię wzię cia EURO 2012 (WI.III EURO/08) II. ustalam lokalizację przedsię wzię cia Euro 2012 na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. ul. Szczęśliwicka Warszawa polegającego na budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego Poznań Główny, parkingów zlokalizowanych w budynku Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego i na wielopoziomowej platformie przykrywającej torowisko oraz niezbędną infrastrukturą techniczną konieczną do realizacji ww. inwestycji, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach, oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów Miasta Poznania: al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

2 obręb Wilda: ark. 1; dz. o nr ewid.: 1/2, 1/3, 2, 3/6, 3/8, 3/9, 3/20*, obręb Łazarz: ark. 10; dz. o nr ewid.: 3/2, * działka o nr ewid. 3/20 powstała z podziału działki o nr ewid. 3/10, zatwierdzonym w ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 7/10 z dnia 15 lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 dla inwestycji p.n. Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu. zgodnie z załącznikiem graficzny, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji, zawierającym linie rozgraniczające teren inwestycji 1. Warunki techniczne realizacji przedsięwzięcia Euro Ustala się lokalizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji, polegającej na budowie wielofunkcyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK), obejmującego w szczególności: - budynek dworca kolejowego (połączonego funkcjonalnie z budynkiem centrum handlowo usługowego); - terminal autobusowy, którego część przeznaczona dla obsługi pasażerów zlokalizowana została w budynku centrum handlowo usługowego; - budynek centrum handlowo usługowego, o funkcji handlowo - rozrywkowo - usługowej (w tym handel o powierzchni sprzedaży powyżej m²) wraz z parkingami dla samochodów osobowych; - kładkę dla pieszych łączącej ZCK z peronami 4, 5 i 6 oraz z projektowanym przystankiem PST i Dworcem Zachodnim; - otwarty, wielopoziomowy parking nad torami połączony kładką dla pieszych z peronami, obszarem Dworca Zachodniego i projektowanym przystankiem PST; - kładkę dla pieszych łączącą ZCK z Mostem Dworcowym; - drogi wewnętrzne, rampy wjazdowe, strefy załadunkowe i inne elementy infrastruktury komunikacyjnej i technicznej Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: - powierzchnia zabudowy: ok m 2, - ilość miejsc parkingowych: ok. 1500, - ilość kondygnacji: do 5, max 25 m n.p.t Dopuszcza się lokalizację budynku (-ów) ZCK w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy z działką o numerze ewidencyjnym 3/8, obręb Wilda: ark. 1 lub bezpośrednio przy granicy z tą działką Całość założenia inwestycyjnego projektować jako dostępną dla osób 2

3 niepełnosprawnych, poprzez lokalizację np. wind czy systemów sygnalizowania drogi dla osób niewidomych Dopuszcza się umieszczenie zieleni na dachu budynku ZCK Ustala się możliwość etapowania realizacji przedmiotowej inwestycji Obiekt zaopatrzyć w energię elektryczną oraz w gaz z istniejących i projektowanych urządzeń, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez właściwego gestora sieci Podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na zasadach i warunkach określonych przez właściwego gestora sieci Obsługę komunikacyjną ZCK realizować z istniejącej i projektowanej infrastruktury drogowej, na zasadach i warunkach określonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Projektowany układ drogowy obsługujący ZCK, w zakresie wychodzącym poza linie rozgraniczające ustalone w niniejszej decyzji, będzie realizowany na podstawie odrębnych decyzji administracyjnych. 2. Warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa Ochrona środowiska: Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-II WM) z dnia 21 marca 2011 r. dla niniejszego przedsięwzięcia stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Inwestycja nie może naruszać równowagi przyrodniczej i utrudniać prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska Ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej: W związku z lokalizacją nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji w obrębie Zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta Poznania, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A239, objętego ścisłą ochroną konserwatorską, wszystkie planowane prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, muszą uzyskać pozwolenie konserwatorskie Należy uzyskać pozwolenie archeologiczne na planowane prace, ze względu na stanowisko archeologiczne (rejon ul. Spichrzowej), wpisane do rejestru zabytków pod nr A 189/ Potrzeby obronności państwa nie określa się. 3

4 3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich 3.1. Projektowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji winny uwzględniać wymagania określone przez zarządców infrastruktury kolejowej Przedmiotowa inwestycja nie może kolidować z ustaleniami decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 7/10 z 15 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 polegającego na przedłużeniu trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu. W tym celu projektowanie i realizację niniejszej inwestycji należy prowadzić w porozumieniu z inwestorem realizującym ww. przedsięwzięcie EURO Dla zapewnienia ochrony przed: - pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, - uciążliwościami spowodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, - zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, na etapie przygotowania i realizacji zamierzonej inwestycji, należy przestrzegać obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.), oraz właściwymi przepisami wykonawczymi. 4. Określenie linii rozgraniczających teren. Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono niebieską linią przerywaną i wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji. 5. Zatwierdzenie podziału nieruchomości W związku ze strukturą własnościową nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję oraz wnioskiem inwestora nie zachodzi potrzeba zatwierdzenia podziału nieruchomości. 6. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, które stają się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 6.1. Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje nieruchomości, które wymagają przejęcia na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w związku z czym odstępuje się od oznaczenia nieruchomości, które wymagają przejęcia na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w niniejszej decyzji. 4

5 6.2. Nieruchomości przeznaczone do realizacji przedsięwzięcia EURO 2012 stanowią przedmiot użytkowania wieczystego inwestora tego przedsięwzięcia, dlatego nie następuje wygaśnięcie użytkowania wieczystego w trybie art. 24d ust. 3 ustawy. 7. Określenie terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Z uwagi na strukturę własnościową nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję nie zachodzi potrzeba określenia terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. 8. Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, podlega natychmiastowemu wykonaniu. UZASADNIENIE Dnia 8 kwietnia 2011 r. Pani Anna Leśniewska-Nowak Scott Wilson Sp. z o.o. Poznań, działająca na mocy pełnomocnictwa PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy zwróciła się z wnioskiem o uchylenie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 2/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 (WI.III EURO/08) oraz wydanie nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 dla inwestycji polegającej na budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (zwanego dalej ZCK) na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego Poznań Główny. Inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, ze zm.) w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, stanowi przedsięwzięcie Euro 2012 określone w pkt 50 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia pod nazwą Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego Poznań Główny. Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012, na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, wydaje wojewoda. Na podstawie art. 155 k.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, albo przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny 5

6 lub słuszny interes strony. Wniosek pełnomocnika reprezentującego PKP S.A. uznano jako wyrażenie zgody na zmianę decyzji. Uchylenie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 2/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 (WI.III EURO/08) wydanej dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego Poznań Główny jest niezbędne z uwagi na zmianę koncepcji architektonicznej, parametrów i zakresu przedmiotowej inwestycji, w tym również granic terenu objętego ww. decyzją. Zakres i charakter inwestycji objętej niniejszą decyzją stanowi wynik uzgodnień gospodarczych pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem prywatnym wybranym dla realizacji inwestycji. Ich celem było optymalne zaprojektowanie i realizacja przedsięwzięcia. Uchylenie poprzedniej decyzji jest warunkiem koniecznym dla wydania nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji Euro 2012 i zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia Euro 2012 w sposób, który najpełniej uwzględniać będzie interes strony, jak również interes społeczny. W związku z powyższym, w ocenie Wojewody Wielkopolskiego spełnione zostały przesłanki określone w art. 155 k.p.a. umożliwiające uchylenie decyzji nr 2/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 (WI.III EURO/08). W zakresie wydania nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 złożony wniosek zawierał wszystkie wymagane przepisami dokumenty, w tym w szczególności: 1) mapę w skali 1:500 z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych (granica terenu objętego decyzją lokalizacyjną; 2) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.); 4) opinie: a) Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (pismo nr MKZ.I.P/ /2011 z 8 lutego 2011 r.); b) PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (pismo nr IZIW /2011 z 16 marca 2011 r.); 6

7 c) Zarządu Województwa Wielkopolskiego (pismo nr DI.IV z 17 marca 2011 r.); d) Prezydenta Miasta Poznania (pismo nr UA.X/ POZ/11 z 22 marca 2011 r.); e) Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (pismo nr DR /11 z 23 marca 2011 r.). Z uwagi na charakter i zakres inwestycji stwierdzono brak potrzeby załączania do wniosku opinii, wynikających z art. 23 ust. 2 pkt 6 lit. a,b,c,d,g,h,i,k,l. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia wniosek inwestora nie zawierał oznaczenia nieruchomości lub ich części, które stają się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w związku z czym w pkt 6 decyzji odstąpiono od oznaczenia nieruchomości, które wymagają przejęcia na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie nieruchomości przeznaczone do realizacji przedsięwzięcia EURO 2012 stanowią przedmiot użytkowania wieczystego inwestora tego przedsięwzięcia, stąd też w odniesieniu do tych nieruchomości nie może mieć zastosowania art. 24d ust. 3 ustawy, co oznacza, że należało odstąpić od oznaczenia nieruchomości, które wymagają przejęcia na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w niniejszej decyzji. Zgodnie z określeniem zawartym w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy, przedsięwzięcie EURO 2012 p.n. Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego Poznań Główny" jest innym przedsięwzięciem niezbędnym do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, UEFA EURO Przedsięwzięcie to nie jest celem publicznym i inwestycją celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy, inwestycja ZCK zrealizowana będzie ze środków niepublicznych tj. ze środków podmiotu niebędącego spółką celową, utworzoną na podstawie przepisów tej ustawy. W związku z tym, do wniosku inwestora ZCK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stosuje się przepisy tej ustawy, z wyłączeniem przepisów dotyczących wywłaszczenia. Pismem z dnia 12 kwietnia 2011 r. wystąpiono do Prezydenta Miasta Poznania (Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ) z wnioskiem o przekazanie aktualnych danych z katastru nieruchomości, dla nieruchomości objętych postępowaniem. Wnioskowany wypis z rejestru gruntów został przekazany dnia 21 kwietnia 2011 r. 7

8 Stronami niniejszego postępowania są właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby prawne posiadające ograniczone prawa rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości: a) objętych niniejszą decyzją; b) znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 wysłano wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadomiono pozostałe strony o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczeń wywieszonych w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Miasta Poznania oraz zamieszczonych na stronach internetowych wymienionych urzędów odpowiednio i w terminie odpowiednio od dnia 13 kwietnia 2011 r. do 27 kwietnia 2011 r. oraz od dnia 14 kwietnia 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r., a także opublikowano w prasie lokalnej (Gazeta Wyborcza - Poznań z 14 kwietnia 2011 r.). Poprzez obwieszczenia spełniony został wymóg określony w art. 49 k.p.a., zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dopełniono również obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a., poprzez zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Do dnia 29 kwietnia 2011 r. zainteresowani mogli zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. inwestycji i złożyć wnioski, uwagi i zastrzeżenia do sprawy. Żadna ze stron postępowania nie skorzystała z przysługującego im prawa zapoznania się z aktami sprawy. Nie złożono tez żadnych wniosków, uwag i zastrzeżeń do sprawy. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z 3 ust. 1 pkt 54 ppkt b, pkt 56 ppkt b, pkt 60, pkt 61, pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dla których może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, w postępowaniu, prowadzonym na mocy art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8

9 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku... dla całości inwestycji wydana został decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-II WM z dnia 21 marca 2011 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W myśl art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku... rozważono czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie zurbanizowanym, poza obszarami chronionymi, a także mając na uwadze zalecenia jakie inwestor zaproponował i zobowiązał się wykonać, stwierdzono, iż nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Niniejsza decyzja, na mocy art. 34 ust. 1 ustawy, podlega natychmiastowemu wykonaniu. POUCZENIE Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie: a) 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, b) 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy, w związku z art. 49 KPA zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, we właściwym urzędzie wojewódzkim, na stronach internetowych tych urzędów oraz w prasie lokalnej. WOJEWODA WIELKOPOLSKI /-/ Piotr Florek 9

10 Pobrano opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie Części I ust. 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635, ze zm.) w wysokości 107,00 zł oraz pełnomocnictw na podstawie Części IV ust. 8 załącznika do ww. ustawy w wysokości 51 zł. Załączniki: Mapa z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji w skali 1:500, Otrzymują: 1. Pani Anna Leśniewska-Nowak pełnomocnik inwestora 2. Aa. Do wiadomości: Prezydent Miasta Poznania Sprawę prowadzi: kierownik Oddziału Tomasz Małyszka tel

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 lipca 2010 r. DECYZJA nr 7/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 lipca 2010 r. DECYZJA nr 7/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 lipca 2010 r. IR.III-5.7045-7-EURO/10 DECYZJA nr 7/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.25.2013.2 Poznań, 2 grudnia 2014 r. D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.16.2019.3 Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy. Pana Krzysztofa Matuszaka i Pana Remigiusza Steina ul. Kórnicka 50, Swarzędz

DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy. Pana Krzysztofa Matuszaka i Pana Remigiusza Steina ul. Kórnicka 50, Swarzędz Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6730.42.2017-9 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 28.07.2017 r. DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 sierpnia 2013 r. IR.III-6.7820-12/11 D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust. 1, art. 32a

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Marty Tosiek-Wróbel USŁUGI PROJEKTOWE ul. Międzyleska 47/2, Poznań

DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Marty Tosiek-Wróbel USŁUGI PROJEKTOWE ul. Międzyleska 47/2, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 26.01.2018 r. DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Prezydent Miasta Konina plac Wolności 1 62-500 Konin UA.67401.4.2015 Konin, dnia 02.07.2015 r. DECYZJA Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WNIOSEK o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej .... ( wnioskodawca właściwy zarządca drogi ) ( miejscowość, data )....... ( adres ).. (pełnomocnik jeżeli został ustanowiony).. ( adres ) ( telefon kontaktowy) STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 30.01.2018 r. DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 13.07.2017 r. DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 08.10.2017 r. DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6733.117.2017-10 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 12.02.2018 r. DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.7.2015.6 Poznań, 29 maja 2015 r. DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Poznań, r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI. doręczenia

Poznań, r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI. doręczenia Poznań, 10.05.2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-4.7821-3/11 doręczenia za dowodem DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego. Rzeszów,

D E C Y Z J A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego. Rzeszów, AR.6733.54.11.2017.BM54 Rzeszów, 2017-11-07 D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 03.06.2011r. Znak: IG.III.7820.6.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym Na podstawie art. 9o ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wnioskodawca Dane Wnioskodawcy... Adres... nr telefonu kontaktowego:... Pełnomocnik Dane Wnioskodawcy... Adres... nr telefonu kontaktowego:... Murowana Goślina, dnia. Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wnioskodawca Dane Wnioskodawcy... Adres... nr telefonu kontaktowego:... Pełnomocnik Dane Wnioskodawcy... Adres... nr telefonu kontaktowego:... Murowana Goślina, dnia. Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Konina plac Wolności Konin UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 1

Prezydent Miasta Konina plac Wolności Konin UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 1 Prezydent Miasta Konina plac Wolności 1 62-500 Konin UA.67401.1.2017 Konin, dnia 08.11.2017 r. DECYZJA Nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 5/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, Poznań

DECYZJA Nr 5/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6733.100.2018-10 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 15.01.2019 r. DECYZJA Nr 5/2019 o lokalizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SIERAKOWICE REFERAT BUDOWNICTWA

WÓJT GMINY SIERAKOWICE REFERAT BUDOWNICTWA Wnioskodawca:.... (pełna nazwa, imię i nazwisko)...... (adres)........ (telefon kontaktowy, faks, e-mail)...... Sierakowice, dnia... Nr sprawy: RSB.6730... (wypełnia organ wydający decyzję) Pełnomocnik:.........

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA

MINIPRZEWODNIK INWESTORA MINIPRZEWODNIK INWESTORA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP Wypis i wyrys z MPZP Aktualna informacja o MPZP: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/plany_g.htm Jeżeli dla terenu planowanej

Bardziej szczegółowo

Łasin, dnia 18 marca 2011 r. IBG DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust.

Łasin, dnia 18 marca 2011 r. IBG DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. Łasin, dnia 18 marca 2011 r. IBG.6733.12.2011 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki Ujazd. W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki Ujazd. W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy WNIOSKODAWCA Data:...... imię i nazwisko / nazwa adres telefon Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko:. Adres:.... Nr telefonu (faks), e-mail:. Warszawa, PEŁNOMOCNIK: Imię i nazwisko:. Adres:.... Nr telefonu (faks), e-mail:. Prezydent m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt decyzji Szczutowo, dnia...2015 r. Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 20.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec Dane Wnioskodawcy: Mielec, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres NIP/REGON... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie)... adres WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 1. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA Nr 1. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.5.2013 Konin, dnia 30.01.2014r. DECYZJA Nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.16.2019.3 Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Wnioskodawca: Nowa Dęba, dnia. 20 r. (pełna nazwa, imię, nazwisko) (adres) (telefon kontaktowy, faks, e-mail) Pełnomocnik: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 39-460 Nowa Dęba Wniosek o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wnioskodawca: Warszawa, dnia. 20 r. (pełna nazwa, imię, nazwisko) (adres) (telefon kontaktowy, faks, e-mail) Pełnomocnik: Prezydent m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 1 Wydział

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego... ......, dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego......... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa)... adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 192/Z/15

D E C Y Z J A NR 192/Z/15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.97.2014.6 Poznań, 17 grudnia 2015r. za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 192/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/104/2019 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 30 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/104/2019 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 30 maja 2019 r. UCHWAŁA NR VI/104/2019 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Toruńskiej w Gliwicach Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie inwestycji celu publicznego

WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie inwestycji celu publicznego Wnioskodawca..,.. /imię, nazwisko lub nazwa instytucji/ adres nr telefonu do kontaktu /miejscowość/ /data/ Pełnomocnik (wypełniać, jeśli jest ustanowiony) /imię, nazwisko lub nazwa instytucji/ adres nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Wnioskodawca: Warszawa, dnia. 20 r. (pełna nazwa, imię, nazwisko) (adres) (telefon kontaktowy, faks, e-mail) Pełnomocnik: Prezydent m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 1 Wydział

Bardziej szczegółowo

AB DECYZJA

AB DECYZJA STAROSTA PLESZEWSKI Pleszew, dnia 6 maja 2019r. ul. Poznańska nr 79 63-300 Pleszew AB.6740.4.2.2019 DECYZJA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48)

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48) CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ul. Bracka 1, 31-005 Kraków tel. (+48) 12 616 6002 fax (+48) 12 616 6001 e-mail: coi@um.krakow.pl MINIPRZEWODNIK INWESTORA Informacje wg stanu na dzień 30.10.2015 r. MIEJSCOWE

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, Plac Kolegiacki 17

PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, Plac Kolegiacki 17 UA.II.U04/73314-222108 PREZYDENT MIASTA POZNANIA 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17 Poznań, dnia Ć>5. o.z..2009r D E C Y Z J A nr Zg/o, O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Wnioskodawca: Warszawa, dnia. 20 r. (pełna nazwa, imię, nazwisko) (adres) (telefon kontaktowy, faks, e-mail) Pełnomocnik: Prezydent m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 1 Wydział

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2009 r. Druk nr 628 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 26 sierpnia 2013 r. IR-III.7820.5.2012.9 DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu: a) krajowym i wojewódzkim* b) powiatowym i gminnym*

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu: a) krajowym i wojewódzkim* b) powiatowym i gminnym* Wnioskodawca: Warszawa, dnia.. r. (pełna nazwa, imię, nazwisko) (adres) (telefon kontaktowy, faks, e-mail) Pełnomocnik: Prezydent m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 1 Wydział

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nowa Sól, dnia 24.02.2012 Nasz znak: BŚ.6740.1.2065.2011.StS D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i art 12 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SYSTM ZARZĄDZANIA PN-N ISO 9001:2009 INDKS 1 WNIOSK O WYDANI ZZWOLNIA NA RALIZACJĘ INWSTYCJI DROGOWJ Kartuzy, dnia... B.6740..... 20....... DO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWGO Nr sprawy Rok Prowadzący

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. o wydaniu decyzji Image not found Urząd Dzielnicy Wesoła http://www.wesola.waw.pl/sites/all/themes/wesola/logo.png Opublikowano na Urząd Dzielnicy Wesoła (http://www.wesola.waw.pl) Strona główna > Obwieszczenie Obwieszczenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec Ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UZYSKANIA DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY 1. Od czego mam zacząć? naleŝy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, złoŝyć wniosek (wzór), który zawiera charakterystykę

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 kwietnia 2010 r. IR.III-6.71191-2/10 DECYZJA Na podstawie art. 138 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski Jarosław, dnia 30.05.2016 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 31 marca 2011 r. IR.III-6.71190-32/10 DECYZJA o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WEJHEROWO OS. PRZYJAŹNI WEJHEROWO

WÓJT GMINY WEJHEROWO OS. PRZYJAŹNI WEJHEROWO WNIOSKODAWCA:..., dnia... r. miejscowość... (imię i nazwisko / pełna nazwa inwestora)... (adres)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) WÓJT GMINY WEJHEROWO OS. PRZYJAŹNI 6 84-200 WEJHEROWO W N I O S E K

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 83/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Danuty Stułów P.P.U.H.MARKER Magdalena Stułów ul. Winklera 24, Poznań

DECYZJA Nr 83/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Danuty Stułów P.P.U.H.MARKER Magdalena Stułów ul. Winklera 24, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6733.71.2018-11 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 05.11.2018 r. DECYZJA Nr 83/2018 o lokalizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

... Murowana Goślina, dnia... (Wnioskodawca)...

... Murowana Goślina, dnia... (Wnioskodawca)... Murowana Goślina, dnia... (Wnioskodawca) Pełnomocnik (adres, telefon) (adres, telefon) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuro Planowania Przestrzennego ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Nr 6/2011. Kabel G Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, Gdańsk,

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Nr 6/2011. Kabel G Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, Gdańsk, IND.6730.4.2011 Grudusk, dnia 10.05.2011 r. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Nr 6/2011 Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Drzewica, dnia 05.09.2013 r. ROŚiGG-7624.6.10 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego WÓJT GMINY KOŁCZYGŁOWY ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy tel. 59 821 32 31, fax. 59 821 35 97, e-mail: ug@kolczyglowy.pl RRG.6733.3.2011 Kołczygłowy, dnia 14.11.2011 roku DECYZJA o lokalizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. Ulica Nr domu Nr lokalu. Ulica Nr domu Nr lokalu

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. Ulica Nr domu Nr lokalu. Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość data Miejsce na pieczęć urzędu WNIOSEK O USTALENIE Warunków Zabudowy * Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego * Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wnioskodawca: Warszawa, dnia. 20 r. (pełna nazwa, imię, nazwisko) (adres) (telefon kontaktowy, faks, e-mail) Pełnomocnik: Prezydent m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 1 Wydział

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WÓJT GMINY KOŁCZYGŁOWY ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy tel. 59 821 32 31, fax. 59 821 35 97, e-mail: ug@kolczyglowy.pl RRG.6733.1.2013 Kołczygłowy, dnia.. luty 2013 roku P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU

Bardziej szczegółowo

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.1.2014 Konin, dnia 12.06.2014 r. DECYZJA Nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo