O B W I E S Z C Z E N I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O B W I E S Z C Z E N I E"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, r. Znak: IG.III O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( j. t. Dz. U. z 2008r, Nr 193, poz z późn. zm.) oraz art. 49 i art ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz z późn. zm.) W o j e w o d a Ś w i ę t o k r z y s k i zawiadamia, że na wniosek z dnia r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia r., znak: Ze-3981/KP4/IKO/1166/05/2011 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów granica województwa świętokrzyskiego na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław. Zgodnie z art Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 15:30. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. W przypadku, gdy nastąpiły zmiany własności nieruchomości objętych ww. wnioskiem (właściciel zmarł, sprzedaż nieruchomości, nabycie nieruchomości, zasiedzenie itp.), osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, a następnie przedstawić w tut. organie stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany. Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest: ustalenie lokalizacji (przebiegu) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości związanego z lokalizacją drogi, zatwierdzenie projektu budowlanego, określenie terminu wydania zarządcy drogi nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń, określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, ustalenie obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu 1

2 poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku. Informuje się, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz Skarbu Państwa. Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje: - nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: Powiat Jędrzejowski, Gmina Jędrzejów, obręb Piaski: numery ewid. działek: 309/3, 310/1, 310/2, 312/6, 312/7 (312/12, 312/13), 312/8, 312/9, 312/10, 312/11, 319 (319/1, 319/2, 319/3), 320/1 (320/3, 320/4), 320/2 (320/5, 320/6), 321 (321/1, 321/2), 322 (322/1, 322/2), 323 (323/1, 323/2), 324/1 (324/3, 324/4), 324/2 (324/5, 324/6), 325 (325/1, 325/2), 326 (326/1, 326/2), 327 (327/1, 327/2), 349, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 354/2, 354/3, 354/4, 355, 356, 360/1 (360/4, 360/5, 360/6), Miasto Jędrzejów, obręb Jędrzejów 7: numery ewid. działek:164/3, 164/13, 164/14, 165/3, 165/4, 166/3, 166/4, 169/1, 169/3, 170/2, 170/3, 170/4, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/3, 173/4, 173/6, cz. 174, 192/1, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/3 (195/5, 195/6), 196/9 (196/11, 196/12), 196/10, 235/4 (235/5, 235/6), 236/5, 236/6 (236/7, 236/8), 237 (237/1, 237/2), 247/1, 248/1, 249/1, 249/2, 250, 251, 252/1 (252/3, 252/4), 252/2, 253/2, 254/2 (254/3, 254/4), 255/2 (255/3, 255/4), 256/2 (256/3, 256/4), 258/1, 258/2, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 272, Miasto Jędrzejów, obręb Jędrzejów 8: numery ewidencyjne działek 16/6, 16/7, 16/8, 16/9 (16/13, 16/14), 16/10, 16/11, 16/12, 17/1 (17/5, 17/6), 17/3, 17/4 (17/7, 17/8), 18/1, 18/2, 18/3 (18/4, 18/5), 19/1, 19/2 (19/4, 19/5), 19/3 (19/6, 19/7), 20/4, 20/5 (20/7, 20/8), 20/6 (20/9, 20/10), 21/1, 21/2 (21/4, 21/5), 21/3 (21/6, 21/7), 22/1, 22/3 (22/5, 22/6), 22/4 (22/7, 22/8), 23/1, 23/3 (23/5, 23/6), 23/4 (23/7, 23/8), 24/1, 24/3 (24/5, 24/6), 24/4 (24/7, 24/8), 27/1, 27/3 (27/5, 27/6), 27/4 (27/7, 27/8), 28/1, 28/3 (28/5, 28/6), 28/4 (28/7, 28/8), 30/1, 30/3 (30/5, 30/6), 30/4 (30/7, 30/8), 32/1, 32/2 (32/4, 32/5), 32/3 (32/6, 32/7), 33/1, 33/3 (33/5, 33/6), 33/4 (33/7, 33/8), 34/1, 34/3 (34/5, 34/6, 34/7, 34/8), 34/4 (34/9, 34/10), 35/1, 35/3 (35/5, 35/6, 35/7), 35/4 (35/8, 35/9), 36/1, 36/3 (36/4, 36/5), 37/1, 37/3 (37/7, 37/8), 37/6 (37/9, 37/10), 38/1, 38/4 (38/9, 38/10), 38/5 (38/11, 38/12), 39/1, 39/4 (39/9, 39/10), 39/5 (39/11, 39/12), 40/1, 40/4 (40/9, 40/10), 40/5 (40/11, 40/12), 41/1, 41/4 (41/9, 41/10), 41/5 (41/11, 41/12), 42/1, 42/3 (42/7, 42/8), 43/1, 43/2 (43/3, 43/4), 44/1, 44/2 (44/3, 44/4), 45/1, 45/2 (45/3, 45/4), 46/1, 46/2 (46/3, 46/4), 47/1, 47/2 (47/3, 47/4), 48/1, 48/2 (48/3, 48/4), 49/1, 49/2 (49/3, 49/4), 50/1, 50/2 (50/3, 50/4), 51/1, 51/2 (51/3, 51/4), 52/1, 52/2 (52/3, 52/4), 56/1, 56/2 (56/3, 56/4), 57/1, 57/2 (57/3, 57/4), 58/1, 58/2 (58/3, 58/4), 59/1, 59/2 (59/3, 59/4), 60/1, 60/2 (60/3, 60/4), 61/1, 61/2 (61/3, 61/4), 62/1, 62/2 (62/3, 62/4), 63/1, 63/2 (63/3, 63/4), 64/1, 64/2 (64/3, 64/4), 65/1, 65/2 (65/3, 65/4), 154 (154/1, 154/2, 154/3), 156/1, 156/2, 156/3, 157, 167 (167/1, 167/2, 167/3), 169 (169/1, 169/2), Gmina Jędrzejów, obręb Łączyn: numery ewidencyjne działek: 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 4 (4/1, 4/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 13 (13/1, 13/2), 14 (14/1, 14/2), 15/1, 15/2 (15/3, 15/4), 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 20/1, 20/3, 20/4 (20/5, 20/6), 21/3, 21/6 (21/9, 21/10), 21/8 (21/11, 21/12), 22 (22/1, 22/2), 23/1, 23/3, 23/4 (23/5, 23/6), 24/1, 24/3, 24/4 (24/5, 24/6), 25, 26, 27/1, 27/2 (27/3, 27/4), 28/1, 28/3, 28/4 (28/5, 28/6), 29/1, 29/3, 29/4 (29/5, 29/6), 30/1, 30/3, 30/4 (30/5, 30/6), 31/1, 31/2, 31/4, 31/5 (31/6, 31/7), 32/1, 32/2, 32/4, 32/5 (32/6, 32/7), 33/1, 33/2, 33/4, 33/5 (33/6, 33/7), 34/1, 34/2, 34/4, 34/5 (34/6, 34/7), 35/1, 35/2, 35/4, 35/5 (35/6, 35/7), 36/1, 36/2 (36/6, 36/7), 36/4, 36/5 (36/8, 36/9), 37/1, 37/2 (37/6, 37/7), 37/4, 37/5 (37/8, 37/9), 38/1, 38/2 (38/6, 38/7), 38/4, 38/5 (38/8, 38/9), 40/1, 40/2 (40/6, 40/7), 40/4, 40/5 (40/8, 40/9), 41/1, 41/2 (41/6, 41/7), 41/4, 41/5 (41/8, 41/9), 42/1, 42/2 (42/6, 42/7), 42/4, 42/5 (42/8, 42/9), 43/1, 43/2 (43/6, 43/7), 43/4, 43/5 (43/8, 43/9), 45/1, 45/2 (45/6, 45/7), 45/4, 45/5 (45/8, 45/9), 46/1, 46/2, 46/4, 46/5 (46/6, 46/7), 48/1, 48/3 (48/6, 48/7), 48/4, 48/5 (48/8, 48/9), 49/1, 49/3 (49/6, 49/7), 49/4, 49/5 (49/8, 49/9), 50/1, 50/3 (50/6, 50/7), 50/4, 50/5 (50/8, 50/9), 54/1, 54/3 (54/6, 54/7), 54/4, 54/5 (54/8, 54/9), 55/1, 55/3 (55/6, 55/7), 55/4, 55/5 (55/8, 55/9), 56/3, 2

3 56/5 (56/8, 56/9), 56/6, 56/7 (56/10, 56/11), 57/1, 57/3 (57/6, 57/7), 57/4, 57/5 (57/8, 57/9), 58/1, 58/3 (58/6, 58/7), 58/4, 58/5 (58/8, 58/9), 60/1, 60/3 (607/6, 60/7), 60/4, 60/5 (60/8, 60/9), 62/1, 62/3 (62/6, 62/7), 62/4, 62/5 (62/8, 62/9), 63/1, 63/3 (63/6, 63/7), 63/4, 63/5 (63/8, 63/9), 67/1, 67/3 (67/6, 67/7), 67/4, 67/5 (67/8, 67/9), 68/3, 68/5, 68/6 (68/9, 68/10), 68/7, 68/8 (68/11, 68/12), 69/3, 69/5, 69/6 (69/9, 69/10), 69/7, 69/8 (69/11, 69/12), 70/3, 70/5, 70/6 (70/9, 70/10), 70/7, 70/8 (70/11, 70/12), 71/1, 71/3 (71/6, 71/7), 71/4, 71/5 (71/8, 71/9), 72/1, 72/3 (72/6, 72/7), 72/4, 72/5 (72/8, 72/9), 73/1, 73/2 (73/6, 73/7), 73/4, 73/5 (73/8, 73/9), 75/1, 75/3 (75/6, 75/7), 75/4, 76/3, 76/5 (76/8, 76/9), 76/6, 77/3, 77/5 (77/8, 77/9), 77/6, 78/1, 78/3 (78/6, 78/7), 78/4, 79/1, 79/2 (79/7, 79/8), 79/3 (79/9, 79/10), 80/1, 80/3 (80/6, 80/7), 80/4, 81/1, 81/3 (81/6, 81/7), 81/4, 82/1, 82/3 (82/6, 82/7), 82/4, 83/1, 83/3 (83/6, 83/7), 83/4, 84/1, 84/3 (84/6, 84/7), 84/4, 85/1, 85/3 (85/6, 85/7), 85/4, 85/5 (85/8, 85/9), 87/3, 87/5 (87/8, 87/9), 87/6, 87/7 (87/10, 87/11), 88/1, 88/3 (88/6, 88/7), 88/4, 88/5 (88/8, 88/9), 89/1, 89/3 (89/6, 89/7), 89/4, 89/5 (89/8, 89/9), 90/1, 90/3 (90/6, 90/7), 90/4, 90/5 (90/8, 90/9), 91/3, 91/5 (91/8, 91/9), 91/6, 91/7 (91/10, 91/11), 92/1, 92/2 (92/6, 92/7), 92/4, 92/5 (92/8, 92/9), 94/1, 94/3 (94/6, 94/7), 94/4, 94/5 (94/8, 94/9), 95/1, 95/3, 95/4 (95/5, 95/6), 96/1, 96/3 (96/6, 96/7), 96/4, 96/5 (96/8, 96/9), 97/1, 97/2 (97/6, 97/7), 97/4, 97/5 (97/8, 97/9), 98/1, 98/3 (98/6, 98/7), 98/4, 98/5 (98/8, 98/9), 99/1, 99/3 (99/6, 99/7), 99/4, 99/5 (99/8, 99/9), 100/1, 100/3 (100/6, 1007), 100/4, 100/5 (100/8, 100/9), 101/1, 101/3 (101/6, 101/7), 101/4, 101/5 (101/8, 101/9), 102/1, 102/2 (102/6, 102/7), 102/4, 102/5 (102/8, 102/9), 103/1, 103/3 (103/6, 103/7), 103/4, 103/5 (103/8, 103/9), 104/1, 104/3 (104/6, 104/7), 104/4, 104/5 (104/8, 104/9), 108/1, 109/1, 109/3 (109/6, 109/7), 109/4, 110/1, 110/3 (110/4, 110/5), 111/1, 111/3 (111/5, 111/6), 111/4, 112/3 (112/5, 112/6), 112/4 (112/7, 112/8), 116/3 (116/5, 116/6), 140/1 (140/3, 140/4), 147/1 (147/8, 147/9), 148 (148/1, 148/2), 149/1 (149/3, 149/4, 149/5), 149/2 (149/6, 149/7, 149/8), 150/1 (150/6, 150/7, 150/8, 150/9), 150/3 (150/10, 150/11), 150/4, 150/5, 151 (151/1, 151/2, 151/3, 151/4), 152 (152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6), 153 (153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6), 154/1 (154/4, 154/5), 154/3 (154/6, 154/7, 154/8, 154/9), 155/1 (155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 155/7, 155/8), 155/2 (155/9, 155/10), 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 157/3, 158/1, 158/2, 159/3, 159/5, 159/6, 159/8 (159/13, 159/14), 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 160/1, 160/2 (160/3, 160/4), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 163 (163/1, 163/2), 164 (164/1, 164/2), 165/1, 165/2, 165/4, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2 (167/3, 167/4, 167/5), 168/1, 168/2 (168/3, 168/4, 168/5), 169/1, 169/2 (169/3, 169/4), 170 (170/1, 170/2), 171 (171/1, 171/2, 171/3), 172 (172/1, 172/2, 172/3), 173 (173/1, 173/2, 173/3), 177 (177/1, 177/2, 177/3), 178 (178/1, 178/2, 178/3), 181 (181/1, 181/2, 181/3, 181/4), 182 (182/1, 182/2), 183 (183/1, 183/2), 277 (277/1, 277/2), 278 (278/1, 278/2, 278/3), 279 (279/1, 279/2), 280 (280/1, 280/2), 281 (281/1, 281/2), 302 (302/1, 302/2), 303 (303/1, 303/2), 370 (370/1, 370/2), 371 (371/1, 371/2), 372/1 (372/3, 372/4), 372/2 (372/5, 372/6), 373 (373/1, 373/2), 382/1 (382/3, 382/4), 382/2 (382/5, 382/6), 383 (383/1, 383/2), 384 (384/1, 384/2), 385 (385/1, 385/2), 465 (465/1, 465/2), 466 (466/1, 466/2), 468 (468/1, 468/2), 469 (469/1, 469/2), 470 (470/1, 470/2, 470/3), 471 (471/1, 471/2), 472 (472/1, 472/2), 473, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2 (475/3, 475/4), 476 (476/1, 476/2, 476/3, 476/4), 483/1, 483/2 (483/6, 483/7), 483/4, 483/5 (483/8, 483/9), 485/1, 485/3 (485/6, 485/7), 485/4, 485/5 (485/8, 485/9), 486/1, 486/3 (486/6, 486/7), 486/4, 486/5 (486/8, 486/9), cz. 488, 489 (489/1, 489/2, 489/3), 490/1, 490/2, 491 (491/1, 491/2, 491/3), 492 (492/1, 492/2), 493/1, 493/3 (493/6, 493/7), 493/4, 493/5 (493/8, 493/9), 494/2, 495/1, 495/2, 503/2 (503/6, 503/7), 503/4 (503/8, 503/9), 503/5 (503/10, 503/11), 508/3, 508/5 (508/8, 508/9), 508/6, 508/7 (508/10, 508/11), 516 (516/1, 516/2), 517 (517/1, 517/2), 518/1 (518/3, 518/4), 518/2 (518/5, 518/6, 518/7), 519/1, 519/2 (519/3, 519/4), 523/2, 523/3, 523/4 (523/5, 523/6, 523/7), 528/1 (528/4, 528/5, 528/6), 528/2, 528/3, 538 (538/1, 538/2), 539, 570 (570/1, 570/2), Gmina Jędrzejów, obręb Skroniów: numery ewidencyjne działek: 108 (108/1, 108/2), 597/4 (597/5, 597/6), 680 (680/1, 680/2), 829 (829/1, 829/2), Gmina Jędrzejów, obręb Potok Mały: numery ewidencyjne działek: 209 (209/1, 209/2), 210 (210/1, 210/2), 211 (211/1, 211/2), 213/4 (213/6, 213/7), 213/5 (213/8, 213/9), 216 (216/1, 216/2), 223 (223/1, 223/2), 224/1 (224/3, 224/4), 224/2 (224/5, 224/6), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 227 (227/1, 227/2), 228 (228/1, 228/2), 229 (229/1, 229/2), 230 (230/1, 230/2), 231 (231/1, 231/2), 232/1 (232/3, 232/4), 232/2 (232/5, 232/6), 233/2 (233/3, 233/4), 234/1 (234/3, 234/4), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 238/4 (238/5, 238/6), 239 (239/1, 239/2), 240 (240/1, 240/2), 241/1 (241/3, 241/4), 241/2 (241/5, 241/6), 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 243 (243/1, 243/2), 244 (244/1, 244/2), 245/1 (245/3, 245/4), 246 (246/1, 246/2), 247 (247/1, 247/2), 248/1 (248/3, 248/4), 248/2 (248/5, 248/6), 249 (249/1, 249/2), 250 (250/1, 250/2), 251/1 (251/3, 251/4), 252 (252/1, 252/2), 253 (253/1, 253/2), 254/1 (254/3, 254/4), 254/2 (254/5, 254/6), 255 (255/1, 255/2), 256 (256/1, 256/2), 257 (257/1, 257/2), 3

4 258 (258/1, 258/2), 259 (259/1, 259/2), 260/1 (260/3, 260/4), 260/2 (260/5, 260/6), 261 (261/1, 261/2), 262 (262/1, 262/2), 263/1 (263/3, 263/4), 264 (264/1, 264/2), 265 (265/1, 265/2), 266 (266/1, 266/2), 267 (267/1, 267/2), 268 (268/1, 268/2), 269 (269/1, 269/2), 270 (270/1, 270/2), 271/1 (217/8, 271/9, 271/10), 271/7 (271/11, 271/12), 273 (273/1, 273/2), 274/1 (274/5, 274/6, 274/7), 274/2 (274/8, 274/9, 274/10), 274/3 (274/11, 274/12, 274/13), 275/1, 275/3 (275/5, 275/6, 275/7), 275/4 (275/8, 275/9), 276/1 (276/4, 276/5), 447/2 (447/3, 447/4), 451/1, 451/2, 452/1 (452/2, 452/3), 454 (454/1, 454/2), 485/1 (485/3, 485/4), 485/2 (485/5, 485/6), 486, 526/2 (526/3, 526/4), 527/1, 527/2, 527/3, 539/1 (539/3, 539/4), 540/1 (540/3, 540/4), 541/1 (541/3, 541/4), 542 (542/1, 542/2, 542/3), 543 (543/1, 543/2), 548 (548/1, 548/2), 562/1 (562/3, 562/4), 563 (563/1, 563/2), 564/3 (564/5, 564/6), 564/4 (564/7, 564/8), 565 (565/1, 565/2), 566/1 (566/3, 566/4, 566/5), 566/2 (566/6, 566/7), 567/1 (567/3, 567/4), 573/1 (573/3, 573/4), 573/2 (573/5, 573/6), 574 (574/1, 574/2), 575 (575/1, 575/2, 575/3), 576 (576/1, 576/2), 577/1, 577/2 (577/4, 577/5, 577/6), 577/3 (577/7, 577/8), 578 (578/1, 578/2, 578/3, 578/4), 579 (579/1, 579/2), 580 (580/1, 580/2), 581 (581/1, 581/2), 582/1 (582/3, 582/4), 589/2 (589/4, 589/5), 589/3 (589/6, 589/7), 590 (590/1, 590/2), 591 (591/1, 591/2), 592 (592/1, 592/2), 593/1 (593/2, 593/3), 597/5 (597/9, 597/10), 597/6 (597/11, 597/12), 597/7 (597/13, 597/14), 597/8 (597/15, 597/16), 598/3 (598/6, 598/7), 599 (599/1, 599/2), 603 (603/1, 603/2), 604 (604/1, 604/2, 604/3), 605 (605/1, 605/2, 605/3), 615/2 (615/3, 615/4), 616 (616/1, 616/2), 617 (617/1, 617/2), 618 (618/1, 618/2), 619 (619/1, 619/2), 620 (620/1, 620/2), 621 (621/1, 621/2), 626/1 (626/3, 626/4), 626/2 (626/5, 626/6), 627 (627/1, 627/2), 629/3, 629/4 (629/9, 629/10), 629/5 (629/11, 629/12), 629/7, 629/8 (629/13, 629/14), 630 (630/1, 630/2), 631 (631/1, 631/2), 632 (632/1, 632/2), 650 (650/1, 650/2), 661 (661/1, 661/2), 662/1 (662/3, 662/4), 662/2 (662/5, 662/6), 663 (663/1, 663/2), 664/1 (664/4, 664/5), 664/2 (664/6, 664/7), 664/3 (664/8, 664/9), 665/2 (665/6, 665/7), 665/3 (665/8, 665/9), 665/4 (665/10, 665/11), 665/5 (665/12, 665/13), 666 (666/1, 666/2), 667, 668/1, 668/3, 668/4, 669/1, 669/2, 670, 674/2, 703/1 (703/4, 703/5), 704 (704/2, 704/3), 705 (705/1, 705/2), 706 (706/1, 706/2), 707, 708 (708/1, 708/2, 708/3, 708/4), 709 (709/1, 709/2, 709/3), 710 (710/1, 710/2, 710/3, 710/4), 714 (714/1, 714/2), 720 (720/1, 720/2, 720/3), 723 (723/1, 723/2), 725 (725/1, 725/2), 726 (726/1, 726/2), 729 (729/1, 729/2), 730 (730/1, 730/2), Gmina Wodzisław, obręb Mierzawa: numery ewidencyjne działek: 1 (1/1, 1/2), 2, 3, 4, 5 (5/1, 5/2), 46 (46/1, 46/2), 47 (47/1, 47/2), 60 (60/1, 60/2), 61, 62 (62/1, 62/2), 92 (92/1, 92/2), 93 (93/1, 93/2), 94 (94/1, 94/2), 96 (96/1, 96/2), 98 (98/1, 98/2), 99 (99/1, 99/2), 102 (102/1, 102/2), 103 (103/1, 103/2), 104 (104/1, 104/2), 106 (106/1, 106/2), 131 (131/1, 131/2, 131/3), 149 (149/1, 149/2), 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2), 156 (156/1, 156/2), 157, 250, cz. 251, cz. 265, 266, 268, 269, 270 (270/1, 270/2), 271 (271/1, 271/2, 271/3), 280 (280/1, 280/2), 282 (282/1, 282/2), 283, 284 (284/1, 284/2, 284/3, 284/4), 303/3 (303/10, 303/11), 303/5, 303/6 (303/12, 303/13), 303/7 (303/14, 303/15), 303/8 (303/16, 303/17), 303/9 (303/18, 303/19), 316 (316/1, 316/2), 317 (317/1, 317/2), 320 (320/1, 320/2, 320/3), 321 (321/1, 321/2), 324, 325 (325/1, 325/2), 326 (326/1, 326/2), 327 (327/1, 327/2), 328 (328/1, 328/2), 329 (329/1, 329/2), 330 (330/1, 330/2), 331, 332, 333, 334, 335 (335/1, 335/2), 337 (337/1, 337/2), 338, 339/1, 339/2 (339/5, 339/6, 339/7), 353, 354, 355 (355/1, 355/2), 356 (356/1, 356/2), 357 (357/3, 357/4), 358 (358/1, 358/2), 359 (359/1, 359/2), 360 (360/1, 360/2), 361 (361/1, 361/2), 362 (362/1, 362/2), 363 (363/1, 363/2), 364, 365 (365/1, 365/2), 378 (378/1, 378/2), 379 (379/1, 379/2), 380 (380/1, 380/2), 383 (383/1, 383/2), 389 (389/1, 389/2), 390, 391, 392 (392/1, 392/2), 393 (393/1, 393/2), 394 (394/1, 394/2), 396, 397 (397/1, 397/2, 397/3), 398 (398/1, 398/2, 398/3), 399 (399/1, 399/2, 399/3), 400 (400/1, 400/2, 400/3), 401 (401/1, 401/2, 401/3), 402 (402/1, 402/2, 402/3), 403, 404, 405, 406 (406/1, 406/2), 407 (407/1, 407/2), 414 (414/1, 414/2), 415, 416, 417 (417/1, 417/2, 417/3), 418/1, 418/2 (418/3, 418/4, 418/5), 419 (419/1, 419/2, 419/3), 420 (420/1, 420/2, 420/3), 421 (421/1, 421/2, 421/3), 422 (422/1, 422/2), 423 (423/1, 423/2), 424, 425 (425/1, 425/2), 426 (426/1, 426/2), 436 (436/1, 436/2), 437/3, 437/4 (437/5, 437/6, 437/7), 438 (438/1, 438/2), 439 (439/1, 439/2), 440 (440/1, 440/2), 445 (445/1, 445/2), 446, 449/1, 449/2 (449/3, 449/4), 452/2, 452/3, 452/4, Gmina Wodzisław, obręb Ludwinów: numery ewidencyjne działek: 5/1 (5/3, 5/4), 6/1 (6/4, 6/5, 6/6), 6/2 (6/7, 6/8), 6/3 (6/9, 6/10, 6/11), 7/1 (7/7, 7/8), 7/2 (7/9, 7/10), 7/3 (7/11, 7/12), 7/4, 7/5, 7/6, 10/3 (10/5, 10/6), 10/4 (10/7, 10/8), 11 (11/1, 11/2), 12/1 (12/3, 12/4), 12/2 (12/5, 12/6), 13/1 (13/5, 13/6), 13/3 (13/7, 13/8), 14/1 (14/6, 14/7), 14/3 (14/8, 14/9), 14/4 (14/10, 14/11), 14/5 (14/12, 14/13), 15/2 (15/8, 15/9), 15/3 (15/10, 15/11), 15/5 (15/12, 15/13), 15/6 (15/14, 15/15), 15/7 (15/16, 15/17), 16/1 (16/6, 16/7), 16/2 (16/8, 16/9), 16/4 (16/10, 16/11), 16/5 (16/12, 16/13), 19 (19/1, 19/2), 20/1 (20/3, 20/4), 20/2 (20/5, 20/6), 56, 57 (57/1, 57/2), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 61 (61/1, 61/2), 4

5 Gmina Wodzisław, obręb Klemencice: numery ewidencyjne działek: 96/4 (96/5, 96/6), 136/1, 136/2 (136/3, 136/4), 137/2, 137/3, 137/4, 138/1 (138/4, 138/5), 138/2 (138/6, 138/7), 138/3 (138/8, 138/9), 143/1, 143/2 (143/3, 143/4), 160 (160/1, 160/2), 161/1, 161/2, 162, 163, 165/4, 165/6 (165/10, 165/11), 165/7 (165/12, 165/13), 165/8, 165/9, 166/3 (166/7, 166/8), 166/4 (166/9, 166/10), 303/1, 303/2, 304/3 (304/13, 304/14), 304/5 (304/15, 304/16), 304/9, 304/10 (304/17, 304/18), 304/11, 304/12 (304/19, 304/20), 414 (414/1, 414/2), 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422 (422/1, 422/2), 423/1 (423/3, 423/4), 424, 427 (427/1, 427/2, 427/3, 427/4), 456 (456/1, 456/2), 457/4 (457/7, 457/8), 457/6 (457/9, 457/10), 458 (458/1, 458/2), 459/1 (459/4, 459/5), 459/3 (459/8, 459/9), 459/11 (459/6, 459/7), 460 (460/1, 460/2), 461 (461/1, 461/2), 463 (463/1, 463/2), 464 (464/1, 464/2), 465/2 (465/5, 465/6), 465/3 (465/7, 465/8), 465/4 (465/9, 465/10), 466/2, 466/4, 560/2, 561/1, 562/2, 564/1, 569 (569/1, 569/2), 570 (570/1, 570/2), 571 (571/1, 571/2), 572, 573/1, 574/1, 574/3, 574/4, 575/1, 576/1 (576/6, 576/7), 576/4 (576/8, 576/9), 576/5 (576/10, 576/11), 583 (583/1, 583/2), 587 (587/1, 587/2), 588 (588/1, 588/2), 590, 591 (591/1, 591/2), 600/1, 600/2 (600/3, 600/4), 603 (603/1, 603/2), 604 (604/1, 604/2), 606, 607, 608 (608/1, 60/2), 609, 610 (610/1, 610/2, 610/3, 610/4), 611, 613/1, 613/2 (613/3, 613/4, 613/5), 617 (617/1, 617/2, 617/3, 617/4), 621, 652 (652/1, 652/2, 652/3), 653 (653/1, 653/2), 654 (654/1, 654/2), 655 (655/1, 655/2), 656 (656/1, 656/2), 657 (657/1, 657/2), 658/6 (658/7, 658/8), 659 (659/1, 659/2), 660 (660/1, 660/2), 661 (661/1, 661/2), 662, 663, 665 (665/1, 665/2), 668 (668/1, 668/2), 669 (669/1, 669/2), 670 (670/1, 670/2), 671 (671/1, 671/2), 672 (672/1, 672/2), 673 (673/1, 673/2), 674 (674/1, 674/2), 675 (675/1, 675/2), 676 (676/1, 676/2), 677 (677/1, 677/2), 678 (678/1, 678/2), 679 (679/1, 679/2), 680 (680/1, 680/2, 680/3, 680/4), 681 (681/1, 681/2), 682, 683 (683/1, 683/2), 688 (688/1, 688/2), 689 (689/1, 689/2), 690, Gmina Wodzisław, obręb Wodzisław: numery ewidencyjne działek: cz. 1/3, 217/482 (218/483, 217/484), 224/1, cz. 334, 385 (385/1, 385/2), 543 (543/1, 543/2), 544 (544/1, 544/2), 545 (545/1, 545/2), 547, 548, 549 (549/1, 549/2), 550 (550/1, 550/2), 557 (557/1, 557/2), 559 (559/1, 559/2), 561/2 (561/6, 561/7), 561/3 (561/8, 561/9), 561/4, 561/5 (561/10, 561/11, 561/12), 562/1, 562/2 (562/3, 562/4, 562/5), 563 (563/1, 563/2, 563/3), 564 (564/1, 564/2), 587 (587/1, 587/2), 588 (588/1, 588/2), 590 (590/1, 590/2), 591 (591/1, 591/2), 592 (592/1, 592/2), 593 (593/1, 593/2), 618 (618/1, 618/2), 619 (619/1, 619/2), 638 (638/1, 638/2), 640/1, 640/2, 640/3, 640/4, 640/5, 640/6, 640/7, 640/8, 645, 646, 650/2, 651 (651/1, 651/2), 662 (662/1, 662/2), 663, 664, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 666 (666/1, 666/2), 667, 668 (668/1, 668/2), 669 (669/1, 669/2), 670 (670/1, 670/2), 671 (671/1, 671/2), 672 (672/1, 672/2), 673 (673/1, 673/2), 674 (674/1, 674/2), 680/1, 680/2, 681, 686 (686/1, 686/2), 690/1, 690/2, 691/1, 691/2 (691/3, 691/4), 693, 694 (694/1, 694/2, 694/3), 695 (695/1, 695/2), 696 (696/1, 696/2), 697 (697/1, 697/2), 698 (698/1, 698/2), 699 (699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 699/5), 700, 701 (701/1, 701/2), 801 (801/1, 801/2), 802 (802/1, 802/2), 803 (803/1, 803/2), 804 (804/1, 804/2), 805 (805/1, 805/2), 806 (806/1, 806/2), 807 (807/1, 807/2), 808 (808/1, 808/2), 812 (812/1, 812/2), 813/1 (813/7, 813/8), 817/2 (817/3, 817/4), 818, 819 (819/1, 819/2), 837 (837/1, 837/2), 838 (838/1, 838/2), 866 (866/1, 866/2), 867 (867/1, 867/2), 868 (868/1, 868/2), 869/1 (869/3, 869/4), 869/2 (869/5, 869/6), 870/1 (870/3, 870/4), 870/2 (870/5, 870/6), 872 (872/1, 872/2), 873/1, 873/2, 874/1, 874/2, 874/3, 875, 876, 877 (877/1, 877/2, 877/3), 878 (878/1, 878/2, 878/3), 879/1, 879/2 (879/5, 879/6), 880/1 (880/6, 880/7), 880/4, 880/5, 881, 884 (884/1, 884/2), 886, 909/1, 909/2, 909/3 (909/4, 909/5), 912 (912/1, 912/2), 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921 (921/1, 921/2, 921/3), 922, 946 (946/1, 946/2), Gmina Wodzisław, obręb Łany: numery ewidencyjne działek: 147 (147/1, 147/2), 148 (148/1, 148/2), 149 (149/1, 149/2), 150/1, 150/2 (150/3, 150/4), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 153/1, 153/2 (153/3, 153/4), 154/1, 154/2 (154/3, 154/4), 155 (155/1, 155/2), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 163 (163/1, 163/2), 164 (164/1, 164/2), 165 (165/1, 165/2), 166 (166/1, 166/2), 167 (167/1, 167/2), 353 (353/1, 353/2), 363 (363/1, 363/2), 364 (364/1, 364/2), 386 (386/1, 386/2), 389, 390, 391, Gmina Wodzisław, obręb Świątniki: numery ewidencyjne działek: 1 (1/1, 1/2), 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11/1 (11/3, 11/4), 11/2, 12/1 (12/3, 12/4), 12/2, 13/1 (13/3, 13/4), 13/2, 14/1 (14/3, 14/4), 14/2, 15/1 (15/3, 15/4), 15/2, 16/1 (16/3, 16/4), 17/3 (17/4, 17/5), 18 (18/1, 18/2), 19/1 (19/3, 19/4), 19/2, 20/1 (20/3, 20/4), 20/2, 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 30 (30/1, 30/2), 71 (71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5), 72 (72/1, 72/2), 73 (73/1, 73/2), 74 (74/1, 74/2), 75/1 (75/3, 75/4, 75/5), 75/2, 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 79/1 (79/3, 79/4), 79/2 (79/5, 79/6), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 82 (82/1, 82/2), 83/1 (83/4, 83/5), 83/2 (83/6, 83/7), 83/3 (83/8, 83/9), 84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 5

6 85/2), 86 (86/1, 86/2), 87 (87/1, 87/2), 88 (88/1, 88/2), 89 (89/1, 89/2), 90 (90/1, 90/2), 91 (91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 93 (93/1, 93/2), 95 (95/1, 95/2), 96 (96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2), 98 (98/1, 98/2, 98/3), 102/3 (102/5, 102/6, 102/7), 102/4 (102/8, 102/9, 102/10), 103 (103/1, 103/2, 103/3), 104 (104/1, 104/2, 104/3), 105 (105/1, 105/2, 105/3), 106 (106/1, 106/2, 106/3), 107 (107/1, 107/2, 107/3), 108 (108/1, 108/2, 108/3), 109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 111 (111/1, 111/2), 112 (112/1, 112/2), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 124 (12/4/1, 124/2), 135 (135/1, 135/2), - nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: Powiat Jędrzejowski, Gmina Jędrzejów, obręb Piaski: numery ewidencyjne działek: 311/4, 312/5, 313, 314, 319, 360/1 (360/6), 570 Miasto Jędrzejów, obręb Jędrzejów 7: numery ewidencyjne działek: 196/6, 196/7, 252/1 (252/4), 253/1, Miasto Jędrzejów, obręb Jędrzejów 8: numery ewidencyjne działek: 28/4 (28/8), 29/2, 30/4 (30/8), 32/2 (32/5), 40/5 (40/12), 41/5 (41/12), 42/3 (42/8), 43/2 (43/4), 44/2 (44/4), 45/2 (45/4), 46/2 (46/4), 47/2 (47/4), 154 (154/3), 169 (169/2), Gmina Jędrzejów, obręb Łączyn: numery ewidencyjne działek: 2 (2/2), 7 (7/2), 10 (10/2), 11 (11/2), 12 (12/2), 13 (13/2), 14 (14/2), 15/2 (15/4), 20/4 (20/6), 21/6 (21/10), 29/4 (29/6), 30/4 (30/6), 31/5 (31/7), 32/5 (32/7), 37/5 (37/9), 38/5 (38/9), 40/5 (40/9), 43/5 (43/9), 45/5 (45/9), 46/5 (46/7), 48/5 (48/9), 49/5 (49/9), 147/1 (147/9), 148 (148/2), 149/1 (149/5), 149/2 (149/8), 151 (151/3), 153 (153/4), 155/1 (155/6, 155/7, 155/8), 155/2 (155/10), 159/8 (159/14), 168/2 (168/5), 169/2 (169/4), 171 (171/2, 171/3), 172 (172/3), 173 (173/3), 174, 175, 181 (181/3), 183 (183/2), 184, 277 (277/2), 278 (278/3), 279 (279/2), 281 (281/2), 303 (303/2), 304, 312, 370 (370/2), 372/1 (372/4), 372/2 (372/6), 373 (373/2), 374, 384 (384/2), 385 (385/2), 386, 471 (471/2), 476 (476/4), 477, 478, 517 (517/2), 523/4 (523/7), 528/1 (528/6), 538 (538/2), Gmina Jędrzejów, obręb Skroniów: numery ewidencyjne działek: 511, Gmina Jędrzejów, obręb Potok Mały: numery ewidencyjne działek: 58/1, 209 (209/2), 210 (210/2), 211 (211/2), 213/4 (213/7), 213/5 (213/9), 216 (216/2), 229 (229/2), 243 (243/2), 244 (244/2), 245/1 (245/4), 246 (246/2), 247 (247/2), 248/1 (248/4), 248/2 (248/6), 249 (249/2), 250 (250/2), 267 (267/2), 274/2 (274/10), 274/3 (274/13), 275/4 (275/9), 447/2 (447/4), 482/2, 483/2, 484, 485/2 (485/6), 525, 526/1, 564/4 (564/8), 565 (565/2), 566/1 (566/5), 573/1 (573/4), 576 (576/2), 589/1, 589/2 (589/5), 589/3 (589/7), 590 (590/2), 593/1 (593/3), 597/5 (597/10), 603 (603/2), 605 (605/2, 605/3), 621 (621/2), 629/5 (629/12), 629/8 (629/14), 708 (708/3), 709 (709/2), 723 (723/2), 729 (729/2), Gmina Wodzisław, obręb Mierzawa: numery ewidencyjne działek: 5 (5/2), 6), 62 (62/2), 270 (270/2), 282 (282/2), 284 (284/4), 317 (317/2), 320 (320/2, 320/3), 325 (325/2), 329 (329/2), 335 (335/2), 356 (356/2), 380 (380/2), 383 (383/2), 392 (392/2), 394 (394/2), 397 (397/3), 398 (398/3), 399 (399/3), 400 (400/3), 401 (401/3), 402 (402/3), 419 (419/3), 420 (420/3), 421 (421/3), 449/2 (449/4), Gmina Wodzisław, obręb Klemencice: numery ewidencyjne działek: 143/2 (143/4), 144/1, 159, 160 (160/2), 165/7 (165/13), 304/10 (304/18), 304/12 (304/20), 414 (414/2), 422 (422/2), 423/2, 427 (427/4), 457/4 (457/8), 457/6 (457/10), 459/3 (459/9), 459/11 (459/7), 460 (460/2), 461 (461/2), 465/2 (465/6), 465/3 (465/8), 554, 566, 567, 568/1, 568/2, 569 (569/2), 570 (570/2), 571 (571/2), 576/1 (576/7), 589, 610 (610/3), 612, 617 (617/3), 652 (652/2, 652/3), 653 (653/2), 654 (654/2), 655 (655/2), 660 (660/2), 661 (661/2), Gmina Wodzisław, obręb Wodzisław: numery ewidencyjne działek: 562/2 (562/5), 563 (563/3), 590 (590/2), 591 (591/2), 635, 636, 637, 650/1, 651 (651/2), 685, 686 (686/2), 689/2, 691/2 (691/4), 692/2, 694 (694/3), 695 (695/2), 696 (696/2), 699 (699/3, 699/4, 699/5), 701 (701/2), 868 (868/2), 870/1 (870/4), 880/1 (880/7), 880/2, 884 (884/2), 909/3 (909/5), 911, 912 (912/2), 931, 1264, Gmina Wodzisław, obręb Łany: numery ewidencyjne działek: 363 (363/2), 6

7 Gmina Wodzisław, obręb Świątniki: numery ewidencyjne działek: 17/3 (17/5), 75/1 (75/5), 76 (76/2), 77 (77/2), 78 (78/2) Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Zaznacza się, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art. 11d ust. 10 ww. ustawy). Jednocześnie informuje się strony postępowania, że w związku z wnioskiem Inwestora o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tut. organ zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U., Nr 199, poz z późn. zm.) przekazał pismem z dnia r., znak: IG.III dokumenty dotyczące przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów granica województwa świętokrzyskiego, tj. wniosek o wydanie decyzji wraz z materiałami, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wnosząc o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 7

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 03.02.2011r. Znak: IG.III.7047-26/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym Na podstawie art. 9o ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI-II.7820.1.8.2015.AK OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO AB. 7351-3/09 Nowy Dwór Mazowiecki dn. 14.12.2009 OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Działając na podstawie art. 11d ust. 5 oraz art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania WSR.E.MM.7682/6945/88/140-2/10 Wrocław, dnia 13.09.2010 ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 sierpnia 2013 r. IR.III-6.7820-12/11 D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust. 1, art. 32a

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stan po zmianie ustawy, która weszła w życie 16 grudnia 2006 r. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA ( nazwa i adres organu wydającego decyzję) Sandomierz, dnia 04.07.2012 r. ( miejscowość i data) AB.XII.6740.268.2012.S-rzA (nr rejestru organu wydającego decyzję) DECYZJA NR 345/12 Na podstawie art. 28,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-6.71190-14/10 Poznań, 19 maja 2015 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 113 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w części

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w części WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 czerwca 2010 r. IR.III-3.71191-3/10 DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania WS-MK.6220.9.2011.JSZ Śmigiel, 18.07.2016 roku OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008.193.1194 2008-11-15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009-05-29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 2012-05-19 zm. Dz.U.2012.549 art. 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.472 art. 4 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721) (tekst jednolity: Dz. U. 2008

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1 zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.217.2124 art. 13 2005-07-28 Dz.U.2005.113.954 art. 7 2006-01-01 Dz.U.2005.267.2251 art. 9 2006-12-16 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-02-27

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1) Dz.U.03.80.721 2004.01.01 zm. Dz.U.03.217.2124 art. 13 2005.07.28 zm. Dz.U.05.113.954 art. 7 2006.01.01 zm. Dz.U.05.267.2251 art. 9 2006.12.16 zm. Dz.U.06.220.1601 art. 1 2007.01.01 zm. Dz.U.06.220.1601

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WOJEWODA MAŁOPOLSKI Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Prezydent Miasta Konina plac Wolności 1 62-500 Konin UA.67401.4.2015 Konin, dnia 02.07.2015 r. DECYZJA Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.27.2016.MŚ Wrocław, dnia 19 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Grudusk, 22 czerwca 2011 r. OŚR 7610-6/2009 DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie przepisu art.155 Kodeksu Postępowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie tj.

Bardziej szczegółowo

Rawicz. Starosta Rawicki

Rawicz. Starosta Rawicki AB 3 / 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na rozbiórkę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB2) Objaśnienie: Pola oznaczone

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.08.193.1194 2008.11.15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009.05.29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY BIP Urzędu Gminy Barg łów Koś cielny Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 192/Z/15

D E C Y Z J A NR 192/Z/15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.97.2014.6 Poznań, 17 grudnia 2015r. za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 192/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. zawiadamiam

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. zawiadamiam WOJEWODA DOLNOSLĄSKI IF-AB.7820.24.206.W W Wrocław, dnia 24 stycznia 207 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust., art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 0 kwietnia 200 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI r. IF-AB.7820..205.AK2 Wrocław, dnia 0 września 205 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

IR.III /10 za dowodem doręczenia DECYZJA

IR.III /10 za dowodem doręczenia DECYZJA Poznań, 30 listopada 2010 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-4.53412-1/10 za dowodem doręczenia DECYZJA Na podstawie art. 156 1 pkt 2 i art. 158 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Data Lp. dokumentu r.

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Data Lp. dokumentu r. Przebieg rozpatrywania wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej Farma wiatrowa Wielkopolska 3 polegająca na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kleszczewo, pow. Poznański,

Bardziej szczegółowo

Opole, GN UL.2

Opole, GN UL.2 GN.683.8.2015.UL.2 Opole, 2016.04.07 Ogłoszenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki nieruchomość

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nowa Sól, dnia 24.02.2012 Nasz znak: BŚ.6740.1.2065.2011.StS D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i art 12 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 kwietnia 2010 r. IR.III-6.71191-2/10 DECYZJA Na podstawie art. 138 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2031 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ Załącznik nr 2 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na rozbiórkę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.2003.120.1127 Dz.U.2004.242.2421 Dz.U.2013.1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 389/12. AB.XII S-rzA

DECYZJA NR 389/12. AB.XII S-rzA ( nazwa i adres organu wydającego decyzję) Sandomierz, dnia 25.07.2012 r. ( miejscowość i data) AB.XII.6740.353.2012.S-rzA (nr rejestru organu wydającego decyzję) DECYZJA NR 389/12 Na podstawie art. 28,

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Znak:GWOS-7624/4/1/08 Górzyca, dnia 03.11.2008r Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r,

Bardziej szczegółowo

Specustawa drogowa i kolejowa a inwestycje infrastrukturalne współfinansowane w ramach PO IiŚ

Specustawa drogowa i kolejowa a inwestycje infrastrukturalne współfinansowane w ramach PO IiŚ Specustawa drogowa i kolejowa a inwestycje infrastrukturalne współfinansowane w ramach PO IiŚ Agnieszka Krupa Departament Dróg i Autostrad Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 11.03.2009 r. Specustawa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2013r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1146

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1146 Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r. GN-II./GN.III.7720/12/19/09/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37 a ust. 1-6 i art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia dokonane rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1013) Kolor czerwony przepisy uchylone na

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48)

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48) CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ul. Bracka 1, 31-005 Kraków tel. (+48) 12 616 6002 fax (+48) 12 616 6001 e-mail: coi@um.krakow.pl MINIPRZEWODNIK INWESTORA Informacje wg stanu na dzień 30.10.2015 r. MIEJSCOWE

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-2)

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-2) PB-2 Z 8 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na rozbiórkę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-2) Objaśnienie: Pola oznaczone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB. 7820.28.2013.ES2, dnia 11 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. lla ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3131 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. - o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Druk nr 3131 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. - o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3131 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.132.2014.6 za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 139/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach 2012-2013 Sporządziła:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WS-II KD Kraków, 01 października 2015 r. D E C Y Z J A nr 2

WS-II KD Kraków, 01 października 2015 r. D E C Y Z J A nr 2 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WS-II.7570.5.84.2015.KD Kraków, 01 października 2015 r. D E C Y Z J A nr 2 Na podstawie art. 12 ust. 4, 4a, 4f, 4g, 5, art. 18 ust 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-2)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-2) Dziennik Ustaw 10 Poz. 1146 Załącznik nr 2 WZÓR Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na rozbiórkę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2015.2031 z dnia 2015.12.03 Wersja od: 3 grudnia 2015 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski Jarosław, dnia 30.05.2016 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A P R O C E D U R A Nr procedury Wydawanie pozwolenia na budowę P-V-06 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie przebiegu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SYSTM ZARZĄDZANIA PN-N ISO 9001:2009 INDKS 1 WNIOSK O WYDANI ZZWOLNIA NA RALIZACJĘ INWSTYCJI DROGOWJ Kartuzy, dnia... B.6740..... 20....... DO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWGO Nr sprawy Rok Prowadzący

Bardziej szczegółowo

... Obwód każdego z pni drzewa, jeżeli drzewo na wysokości 130cm posiada kilka pni* Obwód pnia bezpośrednio poniżej korony.

... Obwód każdego z pni drzewa, jeżeli drzewo na wysokości 130cm posiada kilka pni* Obwód pnia bezpośrednio poniżej korony. ...dnia,...20... r.... /imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy/...... /adres/... Burmistrz Lidzbarka nr telefonu ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark W n i o s e k o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DECYZJA

OBWIESZCZENIE DECYZJA Działoszyce, dnia 21.12.2012r. Znak: GKRiOŚ.II.7624.1.12 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec Dane Wnioskodawcy: Mielec, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres NIP/REGON... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie)... adres WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź,12 czerwca 2017 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź,12 czerwca 2017 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź,12 czerwca 2017 r. GN-II.752.10.2013.KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37 a ust. 1-6 i art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski D E C Y Z J A Jarosław, dnia 30.05.2016 r. Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz. 1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane t.j.dz.u.2015.1146 strona 1 z 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj.

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu - aktualizacja z dnia 06.07.2016 r. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego Koszyce, dnia... Wójt Gminy Koszyce imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Proszę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1127 2004.11.18 zm. Dz.U.04.242.2421 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZAWIADAMIAM

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZAWIADAMIAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSR-II-1.7322.22.2017 Poznań, dnia 6 września 2017 r. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo