Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2"

Transkrypt

1 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lipca 2014 r., uzupełnionego dnia 4 sierpnia 2014 r., złożonego przez Pana Pawła Katarzyńskiego Zastępcę Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działającego z upoważnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku przejścia przez m. Blękwit w granicach administracyjnych miejscowości, u d z i e l a m z e z w o l e n i a n a r e a l i z a c j ę i n w e s t y c j i d r o g o w e j n a r z e c z Zarządu Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości 18, Poznań polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku przejścia przez miejscowość Blękwit w granicach administracyjnych miejscowości od km ,00 do km ,30, obejmującej następujące nieruchomości, bądź ich części, oznaczone w ewidencji gruntów: Powiat złotowski, miasto Złotów Jednostka ewidencyjna _1, Złotów - miasto obręb Złotów ark. 4, dz. o nr. ewid. 113; Powiat złotowski, gmina Złotów Jednostka ewidencyjna _2, Złotów - obszar wiejski obręb Blękwit ark. 1, dz. o nr. ewid.: 67, 69/2, 115/2, 164, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 184, 191, 192, 193, 194, 195/7, 195/8, 215, 216, 216/1, 217/2, 217/5, 226/5, 232, 273/2, 296, 317/1. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

2 Strona 2 z 18 I. W y m a g a n i a d o t y c z ą c e p o w i ą z a n i a d r o g i z i n n y m i d r o g a m i p u b l i c z n y m i, z o k r e ś l e n i e m i c h k a t e g o r i i 1. Inwestycję należy zrealizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, z zapewnieniem dostępu nieruchomości do dróg publicznych. 2. Należy zapewnić powiązanie drogi wojewódzkiej nr 188 z drogą wojewódzką nr 189 w km ok poprzez skrzyżowanie typu rondo. I I. O k r e ś l e n i e l i n i i r o z g r a n i c z a j ą c y c h t e r e n 1. Ustalam linie rozgraniczające teren (linia przerywana koloru czerwonego) na mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 - rysunki (mapa przyjęta przez Starostę Złotowskiego do zasobu powiatowego w dniu 5 września 2012 r. i zaewidencjonowana pod nr / /2012), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 2. Liniami rozgraniczającymi teren objęte są następujące nieruchomości: 2.1. Działka o nr. ewid. 195/8, ark. 1, obręb: 0047 Blękwit, jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski (oznaczenie księgi wieczystej: ) w całości objęta liniami rozgraniczającymi teren, stanowiąca już własność Województwa Wielkopolskiego Nieruchomości powstałe w wyniku podziału oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 1 w pkt. V niniejszej decyzji Nieruchomości, które w całości stają się własnością Województwa Wielkopolskiego, oznaczone w pkt. VI.2 niniejszej decyzji. I I I. W a r u n k i w y n i k a j ą c e z p o t r z e b o c h r o n y ś r o d o w i s k a, o c h r o n y z a b y t k ó w i d ó b r k u l t u r y w s p ó ł c z e s n e j o r a z p o t r z e b o b r o n n o ś c i p a ń s t w a 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska: 1.1. Ustalam obowiązek realizacji inwestycji zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Złotów nr 2 z dnia 19 lipca 2012 r. (znak OŚ ) o środowiskowych uwarunkowaniach Ustalam obowiązek zachowania warunków i wymagań określonych w ostatecznej decyzji Starosty Złotowskiego z dnia 25 października 2012 r. (znak OS ) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód.

3 Strona 3 z Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 2. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej- nie ustalam. 3. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa - nie ustalam. I V. W y m a g a n i a d o t y c z ą c e o c h r o n y u z a s a d n i o n y c h i n t e r e s ó w o s ó b t r z e c i c h Inwestycję zaprojektowano, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) - zwanej dalej ustawą Prawo budowlane, w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym poprzez: - zapewnienie dostępu do drogi publicznej, - zapewnienie dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, - zapewnienie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, - ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, - ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, - zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia. V. Z a t w i e r d z e n i e p o d z i a ł u n i e r u c h o m o ś c i 1. Zatwierdzam podział nieruchomości przedstawionych w poniższej Tabeli 1, zgodnie z mapami z projektami podziału nieruchomości wykonanymi przez geodetę uprawnionego Antoniego Maćkowskiego, przyjętymi przez Starostę Złotowskiego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 26 listopada 2012 r. pod numerem identyfikatora /2012 oraz w dniu 5 czerwca 2013 r. pod numerami identyfikatora /2013 i / Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. 3. W Tabeli 1 tłustym drukiem oznaczono części nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, ustalonymi niniejszą decyzją. Stan dotychczasowy Stan po podziale Arkusz Numer działki Numery działek Powiat Złotowski, miasto Złotów Jednostka ewidencyjna: _1 - Złotów - miasto Obręb: 0091 Złotów (WW) 113/1, 113/2 Oznaczenie księgi wieczystej

4 Tabela 1. Strona 4 z 18 Powiat Złotowski, gmina Złotów Jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski Obręb: Blękwit 1 69/2 69/12, 69/13 115/2 (WW) 115/3, 115/ /1, 164/2 165/1 165/3, 165/4 166/1 166/3, 166/4 167/1 167/3, 167/4 168/1 168/3, 168/ /1, 184/ /1, 192/ /1, 193/2 195/7 195/9, 195/10 216/1 216/2, 216/3 217/2 217/11, 217/12 217/5 217/9, 217/ /1, 296/2 V I. O z n a c z e n i e n i e r u c h o m o ś c i l u b i c h c z ę ś c i, w e d ł u g k a t a s t r u n i e r u c h o m o ś c i, k t ó r e s t a j ą s i ę w ł a s n o ś c i ą W o j e w ó d z t w a W i e l k o p o l s k i e g o 1. Ustalam, że części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości - oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 1 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji, stają się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, z zastrzeżeniem nieruchomości stanowiących już własność Województwa Wielkopolskiego (oznaczonych symbolem WW). 2. Ustalam, że dz. o nr. ewid.: - 215, ark. 1, obręb: Blękwit, jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski (oznaczenie księgi wieczystej: ), - 216, ark. 1, obręb: Blękwit, jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski (oznaczenia księgi wieczystej: brak), w całości stają się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

5 Strona 5 z 18 V I I. Z a t w i e r d z e n i e p r o j e k t u b u d o w l a n e g o Zatwierdzam projekt budowlany pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku przejścia przez m. Błękwit w granicach administracyjnych miejscowości (dla obiektów kategorii: IV, XXV, XXVI) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, obejmujący: I. Projekt zagospodarowania terenu; II. Projekt architektoniczno - budowlany: Tom B - branża drogowa, Tom C1. Kanalizacja deszczowa - branża sanitarna, Tom C2. Przebudowa sieci wodociągowej - branża sanitarna, Tom D - Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - branża telekomunikacja, Tom E1 - Przebudowa kolizji z siecią elektryczną - branża elektroenergetyczna, Tom E2 - Budowa oświetlenia - branża elektroenergetyczna; III. Informacja BIOZ. Autorzy projektu: - mgr inż. Marcin Filipiak posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr WKP/0304/POOD/11, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/BD/0173/12; - mgr inż. Stefan Stachowiak posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0301/PWOS/08, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/IS/0018/07; - mgr inż. Przemysław Iwański posiadający uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń nr DTT-TU/02234/02/U, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/IE/0439/04; - mgr inż. Radosław Kaczmarek posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0217/POOE/09, członek Mazowieckiej OIIB nr MAZ/IE/0523/10.

6 Strona 6 z 18 V I I I. O k r e ś l e n i e s z c z e g ó l n y c h w a r u n k ó w z a b e z p i e c z e n i a t e r e n u b u d o w y i p r o w a d z e n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h 1. Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót. 2. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania należy przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany. 3. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 4. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 5. Elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. 6. Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 7. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: - oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

7 Strona 7 z 18 - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. 8. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest zobowiązany zawiadomić Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. I X. O k r e ś l e n i e c z a s u u ż y t k o w a n i a t y m c z a s o w y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane mogą być użytkowane nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. X. O k r e ś l e n i e t e r m i n ó w r o z b i ó r k i i s t n i e j ą c y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h n i e p r z e w i d z i a n y c h d o d a l s z e g o u ż y t k o w a n i a o r a z t y m c z a s o w y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h 1. Ustalam, że istniejące obiekty budowlane nieprzewidziane do dalszego użytkowania należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 2. Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. X I. O k r e ś l e n i e s z c z e g ó ł o w y c h w y m a g a ń d o t y c z ą c y c h n a d z o r u n a b u d o w i e Ustalam obowiązek zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach odpowiednich dla obiektu budowlanego o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554). X I I. O k r e ś l e n i e p r z e b u d o w y i s t n i e j ą c y c h s i e c i u z b r o j e n i a t e r e n u 1. Ustalam obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 2, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru

8 Strona 8 z 18 oliwkowego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. Arkusz Numer działki Cel zajęcia nieruchomości Oznaczenie księgi wieczystej 1 Powiat Złotowski, gmina Złotów Jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski Obręb: Blękwit 67 Przebudowa sieci elektroenergetycznej Przebudowa sieci elektroenergetycznej 194 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i wodociągowej - 226/5 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 232 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 273/2 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - Tabela Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach o których mowa w punkcie XII.1. niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że: 2.1. Na Zarządzie Województwa Wielkopolskiego ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, przysługuje odszkodowanie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o gospodarce nieruchomościami, Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Jeżeli dokonana przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego nabył, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, a także czynności związanych z konserwacją oraz

9 Strona 9 z 18 usuwaniem awarii przebudowanych sieci uzbrojenia terenu. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej. 3. Zezwalam na wykonanie obowiązku przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu w zakresie określonym w punkcie XII.1. niniejszej decyzji. X I I I. P r z e b u d o w a d r ó g i n n y c h k a t e g o r i i 1. Ustalam obowiązek przebudowy dróg innych kategorii na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 3, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru fioletowego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. Arkusz Nr działki Inne informacje Oznaczenie księgi wieczystej Tabela 3. Powiat Złotowski, gmina Złotów Jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski Obręb: Blękwit 1 67 Droga wewnętrzna Droga wewnętrzna - 226/5 Droga wewnętrzna 273/2 Droga wewnętrzna - 317/1 Droga wewnętrzna - 2. Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę dróg innych kategorii na nieruchomościach o których mowa w punkcie XIII.1 niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową dróg innych kategorii. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. 3. Zezwalam na wykonanie obowiązku przebudowy dróg innych kategorii w zakresie określonym w punkcie XIII.1 niniejszej decyzji. X I V. O k r e ś l e n i e t e r m i n u w y d a n i a n i e r u c h o m o ś c i o r a z n a d a n i e r y g o r u n a t y c h m i a s t o w e j w y k o n a l n o ś c i 1. Określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. 2. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

10 Strona 10 z 18 Wobec powyższego, niniejsza decyzja: - zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń; - uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi; - uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. U Z A S A D N I E N I E Dnia 7 lipca 2014 r. Pan Paweł Katarzyński Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, działający z upoważnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego - zwanego dalej wnioskodawcą, wystąpił z wnioskiem (pismo z dnia 4 lipca 2014 r.; znak WZDW /2014) o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku przejścia przez m. Blękwit w granicach administracyjnych miejscowości. Pismem z dnia 23 lipca 2014 r. (data doręczenia: 25 lipca 2014 r.) wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. W odpowiedzi na powyższe wezwanie pismem z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu: 4 sierpnia 2014 r.; znak WZDW /14) wniosek został uzupełniony zgodnie z wezwaniem. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę istniejącego układu drogowego poprzez poszerzenie jezdni, wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 z drogą wojewódzką nr 189 poprzez budowę ronda, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę zatok autobusowych, przebudowę i budowę zjazdów oraz chodników, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej; rozbudowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy wniosek (po uzupełnieniu) został złożony po uzyskaniu opinii: 1. Zarządu Województwa Wielkopolskiego - postanowienie nr 88/12 z dnia 27 września 2012 r. (znak DI-IV ) - opinia pozytywna z zastrzeżeniami, że: a) projektowanie przedmiotowej inwestycji winno uwzględniać:

11 Strona 11 z 18 - ustaloną dla tej drogi w obowiązującym planie województwa docelową klasę techniczną główną (G), a na odcinkach to umożliwiających główną ruchu przyśpieszonego (G/GP), - przepisy 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem, wynikające z ustalonej klasy technicznej drogi, - planowaną, ujętą w planie województwa, realizację obwodnicy m. Złotowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188; b) projektowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowej nr 203 relacji Złotów Chojnice, w tym w obrębie jej skrzyżowania (w km ) z tą linią, winny uwzględniać: - wymagania rozdziału 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594) - zwanej dalej ustawą o transporcie kolejowym, - przepisy 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955 ze zm.), - wymagania 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144); oraz z uwagami, że: - projektowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji na terenach sąsiadujących z Rezerwatem Czarci Staw winny uwzględniać warunki określone w wydanej dla niej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, - przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji należy ograniczyć ilość bezpośrednich zjazdów z przedmiotowej drogi do przyległych nieruchomości, zwłaszcza gdy posiadają one dostęp z dróg publicznych niższych kategorii i klas. Po analizie wniosku, złożonych wyjaśnieniach i oświadczeniu projektanta, stwierdzono że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto stwierdzono, że:

12 Strona 12 z 18 - uwzględniono uwagę dotyczącą klasy technicznej drogi oraz ograniczenia ilości bezpośrednich zjazdów; - przedłożony wraz z wnioskiem projekt budowlany spełnia wymagania rozporządzenia; - przedmiotowy odcinek inwestycji nie jest zlokalizowany w pobliżu linii kolejowej ani na terenie sąsiadującym z rezerwatem Czarci Staw. 2. Zarządu Powiatu w Złotowie - pismo z dnia 1 października 2012 r. (znak KD ) - opinia pozytywna. 3. Wójta Gminy Złotów - nie wydano opinii w terminie określonym w art. 11b ust. 2 ustawy, co traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku (data doręczenia wniosku o wydanie opinii, w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Urzędu Gminy Złotów: 20 września 2012 r.). 4. Burmistrza Miasta Złotowa - pismo z dnia 3 września 2014 r. (znak D ) - opinia pozytywna. Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek (po uzupełnieniu) zawierał: 1. Mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, sporządzoną na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500, przyjętej do właściwego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. 3. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 5. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu. 6. Opinie: 6.1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 1 października 2012 r. (znak ZZ /2012) - postanowienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania opinii ze względu na jego bezprzedmiotowość Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pila z dnia 16 października 2012 r. (znak Pi-WA ) - inwestycja nie zagraża zabytkom archeologicznym oraz obiektom zabytkowym. W związku z powyższym w punkcie III.2 niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej.

13 Strona 13 z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z dnia 2 października 2012 r. (nr 3563/12) - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 188 z drogą wojewódzką nr 189 stanowi element tras przewidzianych do realizacji potrzeb zakresie przejazdów i przewozów wojsk własnych i sojuszniczych, w związku z czym zawnioskowano o uwzględnienie w projekcie inwestycji wymagań zawartych w zarządzeniu nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie wdrożenia wymagań technicznoobronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. U. MI z 2008 r. Nr 3, poz. 10). Po analizie projektu budowlanego, biorąc pod uwagę oświadczenie projektanta z dnia 15 listopada 2012 r. stwierdzono, że wniosek został uwzględniony. W związku z powyższym w punkcie III.3 niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb obronności państwa PKP Polskie Linie Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie - nie wydano opinii w terminie określonym w art. 11b ust. 2 ustawy, co traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku (data doręczenia wniosku o wydanie opinii, w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 20 września 2012 r.). 7. Ostateczną decyzję nr 2 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r. (znak OŚ ) o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W punkcie III.1.1. niniejszej decyzji zobowiązano do realizacji inwestycji zgodnie z powyższą decyzją. 8. Ostateczną decyzję Starosty Złotowskiego z dnia 25 października 2012 r. (znak OS ) udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód. W pkt III.1.2. niniejszej decyzji ustalono obowiązek zachowania warunków i wymagań określonych w powyższej decyzji. Ponadto wniosek zawierał oświadczenie projektanta o braku podstaw prawnych do wystąpienia o opinię na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, w związku z pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2011 r. (znak ZI- 0401/29/1189/11) z informacją, że RZGW w Poznaniu nie jest administratorem żadnego z cieków ani urządzeń wodnych krzyżujących się z drogą 188 na odcinku Debrzno Wieś - Piła, a na obszarze na którym planowana jest inwestycja nie zostały wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią. W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z art. 11d ust. 1 pkt 6, 7, 7a, pkt 8 lit. a, b, c, d ustawy.

14 Strona 14 z 18 Pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. wystąpiono do Starosty Złotowskiego z wnioskiem o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji. Wnioskowane dane z rejestru gruntów (wypis z rejestru gruntów, wg stanu z dnia 28 sierpnia 2014 r.) wpłynęły do organu dnia 2 września 2014 r. przy piśmie z dnia 29 sierpnia 2014 r. (znak GN ). Stronami niniejszego postępowania są właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby prawne posiadające ograniczone prawa rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości objętych niniejszą decyzją oraz inne osoby, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy Wojewoda Wielkopolski wysłał zawiadomienie (pismo z dnia 12 września 2014 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2014 r. zamieszczonego na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w terminie od dnia 17 września 2014 r. do dnia 1 października 2014 r. oraz Urzędu Miejskiego w Złotowie (tablica ogłoszeń od dnia 17 września 2014 r. do dnia 2 października 2014 r.; publikacja na stronie internetowej dnia 17 września 2014 r.) oraz Urzędu Gminy Złotów (tablica ogłoszeń od dnia 17 września 2014 r. do dnia 1 października 2014 r.; publikacja na stronie internetowej dnia 17 września 2014 r.). Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane w prasie lokalnej ( Gazeta Wyborcza - Poznań ) dnia 17 września 2014 r. Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy zawiadomienie zawierało: oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie (do dnia 8 października 2014 r.) i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. We wskazanym terminie wpłynęło pismo z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu: 7 października 2014 r.) z wnioskiem o zaprojektowanie i uwzględnienie w ramach budowy zatoki autobusowej pasa na drogę wewnętrzną o szerokości od 10 m do 12 m od strony działki o nr. ewid.. W związku z powyższym pismem z dnia 10 października 2014 r. wezwano wnioskodawcę do rozważenia i przedstawienia stanowiska odnośnie ww. uwag strony oraz ewentualnej zmiany wniosku w tym zakresie.

15 Strona 15 z 18 Pismem z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu: 17 października 2014 r.; znak WZDW /14) Pan Marek Kmiecik Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wyjaśnił, że lokalizacja zatoki w miejscu zaproponowanym przez projektantów wynika z optymalnego jej usytuowania w terenie i zaproponował dostępność do działki nr, zgodnie z wnioskiem, poprzez zapewnienie zjazdu o szerokości 5,00 m przy granicy z działką. Mając na uwadze art. 9 i 10 k.p.a., pismem z dnia 20 października 2014 r. przesłano. kopię powyższego pisma. Rozpatrując wniosek z dnia 6 października 2014 r. oraz wyjaśnienia wnioskodawcy z dnia 16 października 2014 r. stwierdzono, że dostęp działki o nr. ewid. do drogi publicznej został zapewniony bezpośrednim zjazdem o szerokości 5,00 m z drogi wojewódzkiej nr 188, a zaproponowana przez wnioskodawcę szerokość zjazdu spełnia wymagania określone w 79 rozporządzenia. Stanowisko wnioskodawcy zostało zaakceptowane przez (pismo z dnia 20 października 2014 r.; data wpływu 21 października 2014 r.). Zgodnie z art k.p.a. wypełniono obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Ponadto umożliwiono zapoznanie się oraz wypowiedzenie się co do wyjaśnień wnioskodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 11c ustawy w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy k.p.a., z zastrzeżeniem ustawy. Z powyższego artykułu wynika, że przepisy k.p.a. stosuje się jedynie, gdy wykładnia ustawy uniemożliwia ustalenie normy postępowania. Zasady czynnego udziału stron w postępowaniu dotyczącym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostały uregulowane w ustawie w sposób pełny, zatem nie ma konieczności stosowania art. 10 k.p.a. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt II OSK 1757/13). Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły do sprawy inne uwagi, wnioski lub zastrzeżenia. W związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) - zwana dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, dokonano analizy, czy we wniosku o wydanie niniejszej decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych

16 Strona 16 z 18 w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono zmian. Również wnioskodawca nie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach niniejszego postępowania. W związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura Biorąc pod uwagę zakres wnioskowanej inwestycji stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie miała potencjalnie znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000 ponieważ zlokalizowana jest poza tymi obszarami, a inwestycja nie wpłynie istotnie na pogorszenie stanu środowiska. W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu nie nałożono obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Zgodnie z przedłożoną analizą droga wojewódzka nr 188 na przedmiotowym odcinku powiązana jest z następującymi drogami publicznymi: drogą wojewódzką nr 189 w km ok oraz drogami gminnymi w km ok , , , Ustalono, że powyższe drogi uznane za drogi gminne nie są ujęte w uchwale nr XVI/124/08 Rady Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2008 r. Nr 93, poz. 1760). Biorąc pod uwagę powyższą uchwałę oraz informacje uzyskane z Urzędu Gminy Złotów stwierdzono, że są to drogi wewnętrzne. W związku z powyższym w pkt. I niniejszej decyzji ustalono obowiązek powiązania przedmiotowej drogi jedynie z drogą wojewódzką nr 189. Stwierdzono, że w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie nastąpi naruszenie uzasadnionych interesów osób trzecich, m.in. w zakresie zapewnienia dostępu do dróg publicznych, możliwości korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, a także nie ograniczy dostępu do światła dziennego. Stwierdzono, że przedłożony projekt budowlany spełnia wymagania: - określone w opiniach instytucji i organów opiniujących inwestycję; - nałożone art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.); - wynikające z ostatecznej decyzji nr 2 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r. (znak OŚ ) o środowiskowych uwarunkowaniach;

17 Strona 17 z 18 - wynikające z ostatecznej decyzji Starosty Złotowskiego z dnia 25 października 2012 r. (znak OS ) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód. Mając na uwadze powyższe, po sprawdzeniu w myśl art. 35 ustawy Prawo budowlane, w punkcie VII. niniejszej decyzji dokonano zatwierdzenia przedłożonego projektu budowlanego. Zgodnie z wnioskiem realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenie terenu, tj. sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej oraz przebudowy dróg innych kategorii. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i f ustawy, odpowiednio w punktach XII.1. i XIII.1. niniejszej decyzji ustalono obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii. Realizacja powyższego obowiązku wymaga ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i g ustawy, odpowiednio w punktach XII.2. i XIII.2. niniejszej decyzji określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, przy czym zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy, do ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h ustawy, odpowiednio w punkcie XII.3. i XIII.3. niniejszej decyzji udzielono zezwolenia na wykonanie ustalonego obowiązku. Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, w pkt. XIV.1. niniejszej decyzji ustalono termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniony poprawą jakości i bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprzez nadanie drodze właściwych parametrów określonych w rozporządzeniu. W ocenie organu nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione interesem społecznym (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1447/06, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Gd 48/11; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2011 r., sygn. akt II OSK 2113/11). W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

18 Strona 18 z 18 P O U C Z E N I E Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. z up. Wojewody Wielkopolskiego /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej: na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.). Załączniki: 1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren (2 arkusze). 2. Mapy z projektami podziału nieruchomości (4 arkusze). 3. Projekt budowlany. Otrzymują (wraz z załącznikami): 1. Paweł Katarzyński, jako pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 2. Aa. Do wiadomości: 1. Wydział SN w miejscu. 2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. 3. Wójt Gminy Złotów (OŚ ). 4. Starosta Złotowski (dec. ostateczna). 5. Sąd Rejonowy w Pile X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Złotowie (dec. ostateczna). Sprawę prowadzą: starszy specjalista Anna Szyszka tel , starszy inspektor wojewódzki Jadwiga Biernacka tel

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

1 z 64 2013-10-03 15:15

1 z 64 2013-10-03 15:15 1 z 64 2013-10-03 15:15 Wydruk z 2013.10.03 Dz.U.2007.16.94 -j.t. - Transport kolejowy. Wersja 2014.03.31 do... Dz.U.2007.16.94 j.t. 2014.03.31 zm. Dz.U.2013.1152 art. 1 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z 2014 r. poz. 644, 768, 962. o transporcie kolejowym 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2007.16.94 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Przepisy ustawy określają: 1) zasady korzystania z infrastruktury kolejowej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę KOPALINY Dwumiesięcznik górnictwa odkrywkowego 3 Jolanta Maj Referat warsztatów Prawo geologiczne i górnicze przegląd najistotniejszych zagadnień i zmian, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych wydziałach starostwa wydanie V Szamotuły, 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo