Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2"

Transkrypt

1 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lipca 2014 r., uzupełnionego dnia 4 sierpnia 2014 r., złożonego przez Pana Pawła Katarzyńskiego Zastępcę Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działającego z upoważnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku przejścia przez m. Blękwit w granicach administracyjnych miejscowości, u d z i e l a m z e z w o l e n i a n a r e a l i z a c j ę i n w e s t y c j i d r o g o w e j n a r z e c z Zarządu Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości 18, Poznań polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku przejścia przez miejscowość Blękwit w granicach administracyjnych miejscowości od km ,00 do km ,30, obejmującej następujące nieruchomości, bądź ich części, oznaczone w ewidencji gruntów: Powiat złotowski, miasto Złotów Jednostka ewidencyjna _1, Złotów - miasto obręb Złotów ark. 4, dz. o nr. ewid. 113; Powiat złotowski, gmina Złotów Jednostka ewidencyjna _2, Złotów - obszar wiejski obręb Blękwit ark. 1, dz. o nr. ewid.: 67, 69/2, 115/2, 164, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 184, 191, 192, 193, 194, 195/7, 195/8, 215, 216, 216/1, 217/2, 217/5, 226/5, 232, 273/2, 296, 317/1. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

2 Strona 2 z 18 I. W y m a g a n i a d o t y c z ą c e p o w i ą z a n i a d r o g i z i n n y m i d r o g a m i p u b l i c z n y m i, z o k r e ś l e n i e m i c h k a t e g o r i i 1. Inwestycję należy zrealizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, z zapewnieniem dostępu nieruchomości do dróg publicznych. 2. Należy zapewnić powiązanie drogi wojewódzkiej nr 188 z drogą wojewódzką nr 189 w km ok poprzez skrzyżowanie typu rondo. I I. O k r e ś l e n i e l i n i i r o z g r a n i c z a j ą c y c h t e r e n 1. Ustalam linie rozgraniczające teren (linia przerywana koloru czerwonego) na mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 - rysunki (mapa przyjęta przez Starostę Złotowskiego do zasobu powiatowego w dniu 5 września 2012 r. i zaewidencjonowana pod nr / /2012), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 2. Liniami rozgraniczającymi teren objęte są następujące nieruchomości: 2.1. Działka o nr. ewid. 195/8, ark. 1, obręb: 0047 Blękwit, jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski (oznaczenie księgi wieczystej: ) w całości objęta liniami rozgraniczającymi teren, stanowiąca już własność Województwa Wielkopolskiego Nieruchomości powstałe w wyniku podziału oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 1 w pkt. V niniejszej decyzji Nieruchomości, które w całości stają się własnością Województwa Wielkopolskiego, oznaczone w pkt. VI.2 niniejszej decyzji. I I I. W a r u n k i w y n i k a j ą c e z p o t r z e b o c h r o n y ś r o d o w i s k a, o c h r o n y z a b y t k ó w i d ó b r k u l t u r y w s p ó ł c z e s n e j o r a z p o t r z e b o b r o n n o ś c i p a ń s t w a 1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska: 1.1. Ustalam obowiązek realizacji inwestycji zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Złotów nr 2 z dnia 19 lipca 2012 r. (znak OŚ ) o środowiskowych uwarunkowaniach Ustalam obowiązek zachowania warunków i wymagań określonych w ostatecznej decyzji Starosty Złotowskiego z dnia 25 października 2012 r. (znak OS ) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód.

3 Strona 3 z Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 2. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej- nie ustalam. 3. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa - nie ustalam. I V. W y m a g a n i a d o t y c z ą c e o c h r o n y u z a s a d n i o n y c h i n t e r e s ó w o s ó b t r z e c i c h Inwestycję zaprojektowano, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) - zwanej dalej ustawą Prawo budowlane, w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym poprzez: - zapewnienie dostępu do drogi publicznej, - zapewnienie dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, - zapewnienie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, - ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, - ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, - zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia. V. Z a t w i e r d z e n i e p o d z i a ł u n i e r u c h o m o ś c i 1. Zatwierdzam podział nieruchomości przedstawionych w poniższej Tabeli 1, zgodnie z mapami z projektami podziału nieruchomości wykonanymi przez geodetę uprawnionego Antoniego Maćkowskiego, przyjętymi przez Starostę Złotowskiego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 26 listopada 2012 r. pod numerem identyfikatora /2012 oraz w dniu 5 czerwca 2013 r. pod numerami identyfikatora /2013 i / Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. 3. W Tabeli 1 tłustym drukiem oznaczono części nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, ustalonymi niniejszą decyzją. Stan dotychczasowy Stan po podziale Arkusz Numer działki Numery działek Powiat Złotowski, miasto Złotów Jednostka ewidencyjna: _1 - Złotów - miasto Obręb: 0091 Złotów (WW) 113/1, 113/2 Oznaczenie księgi wieczystej

4 Tabela 1. Strona 4 z 18 Powiat Złotowski, gmina Złotów Jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski Obręb: Blękwit 1 69/2 69/12, 69/13 115/2 (WW) 115/3, 115/ /1, 164/2 165/1 165/3, 165/4 166/1 166/3, 166/4 167/1 167/3, 167/4 168/1 168/3, 168/ /1, 184/ /1, 192/ /1, 193/2 195/7 195/9, 195/10 216/1 216/2, 216/3 217/2 217/11, 217/12 217/5 217/9, 217/ /1, 296/2 V I. O z n a c z e n i e n i e r u c h o m o ś c i l u b i c h c z ę ś c i, w e d ł u g k a t a s t r u n i e r u c h o m o ś c i, k t ó r e s t a j ą s i ę w ł a s n o ś c i ą W o j e w ó d z t w a W i e l k o p o l s k i e g o 1. Ustalam, że części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości - oznaczone tłustym drukiem w Tabeli 1 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji, stają się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, z zastrzeżeniem nieruchomości stanowiących już własność Województwa Wielkopolskiego (oznaczonych symbolem WW). 2. Ustalam, że dz. o nr. ewid.: - 215, ark. 1, obręb: Blękwit, jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski (oznaczenie księgi wieczystej: ), - 216, ark. 1, obręb: Blękwit, jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski (oznaczenia księgi wieczystej: brak), w całości stają się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

5 Strona 5 z 18 V I I. Z a t w i e r d z e n i e p r o j e k t u b u d o w l a n e g o Zatwierdzam projekt budowlany pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku przejścia przez m. Błękwit w granicach administracyjnych miejscowości (dla obiektów kategorii: IV, XXV, XXVI) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, obejmujący: I. Projekt zagospodarowania terenu; II. Projekt architektoniczno - budowlany: Tom B - branża drogowa, Tom C1. Kanalizacja deszczowa - branża sanitarna, Tom C2. Przebudowa sieci wodociągowej - branża sanitarna, Tom D - Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - branża telekomunikacja, Tom E1 - Przebudowa kolizji z siecią elektryczną - branża elektroenergetyczna, Tom E2 - Budowa oświetlenia - branża elektroenergetyczna; III. Informacja BIOZ. Autorzy projektu: - mgr inż. Marcin Filipiak posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr WKP/0304/POOD/11, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/BD/0173/12; - mgr inż. Stefan Stachowiak posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0301/PWOS/08, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/IS/0018/07; - mgr inż. Przemysław Iwański posiadający uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń nr DTT-TU/02234/02/U, członek Wielkopolskiej OIIB nr WKP/IE/0439/04; - mgr inż. Radosław Kaczmarek posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0217/POOE/09, członek Mazowieckiej OIIB nr MAZ/IE/0523/10.

6 Strona 6 z 18 V I I I. O k r e ś l e n i e s z c z e g ó l n y c h w a r u n k ó w z a b e z p i e c z e n i a t e r e n u b u d o w y i p r o w a d z e n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h 1. Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót. 2. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania należy przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany. 3. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 4. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 5. Elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. 6. Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 7. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: - oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

7 Strona 7 z 18 - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. 8. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest zobowiązany zawiadomić Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. I X. O k r e ś l e n i e c z a s u u ż y t k o w a n i a t y m c z a s o w y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane mogą być użytkowane nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. X. O k r e ś l e n i e t e r m i n ó w r o z b i ó r k i i s t n i e j ą c y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h n i e p r z e w i d z i a n y c h d o d a l s z e g o u ż y t k o w a n i a o r a z t y m c z a s o w y c h o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h 1. Ustalam, że istniejące obiekty budowlane nieprzewidziane do dalszego użytkowania należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 2. Ustalam, że tymczasowe obiekty budowlane należy rozebrać nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. X I. O k r e ś l e n i e s z c z e g ó ł o w y c h w y m a g a ń d o t y c z ą c y c h n a d z o r u n a b u d o w i e Ustalam obowiązek zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach odpowiednich dla obiektu budowlanego o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554). X I I. O k r e ś l e n i e p r z e b u d o w y i s t n i e j ą c y c h s i e c i u z b r o j e n i a t e r e n u 1. Ustalam obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 2, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru

8 Strona 8 z 18 oliwkowego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. Arkusz Numer działki Cel zajęcia nieruchomości Oznaczenie księgi wieczystej 1 Powiat Złotowski, gmina Złotów Jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski Obręb: Blękwit 67 Przebudowa sieci elektroenergetycznej Przebudowa sieci elektroenergetycznej 194 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i wodociągowej - 226/5 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 232 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 273/2 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - Tabela Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach o których mowa w punkcie XII.1. niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że: 2.1. Na Zarządzie Województwa Wielkopolskiego ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, przysługuje odszkodowanie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o gospodarce nieruchomościami, Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Jeżeli dokonana przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego nabył, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, a także czynności związanych z konserwacją oraz

9 Strona 9 z 18 usuwaniem awarii przebudowanych sieci uzbrojenia terenu. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej. 3. Zezwalam na wykonanie obowiązku przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu w zakresie określonym w punkcie XII.1. niniejszej decyzji. X I I I. P r z e b u d o w a d r ó g i n n y c h k a t e g o r i i 1. Ustalam obowiązek przebudowy dróg innych kategorii na nieruchomościach przedstawionych w poniższej Tabeli 3, w zakresie oznaczonym linią przerywaną koloru fioletowego w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. Arkusz Nr działki Inne informacje Oznaczenie księgi wieczystej Tabela 3. Powiat Złotowski, gmina Złotów Jednostka ewidencyjna: _2 - Złotów - obszar wiejski Obręb: Blękwit 1 67 Droga wewnętrzna Droga wewnętrzna - 226/5 Droga wewnętrzna 273/2 Droga wewnętrzna - 317/1 Droga wewnętrzna - 2. Ograniczam sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę dróg innych kategorii na nieruchomościach o których mowa w punkcie XIII.1 niniejszej decyzji. Jednocześnie wskazuję, że właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową dróg innych kategorii. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. 3. Zezwalam na wykonanie obowiązku przebudowy dróg innych kategorii w zakresie określonym w punkcie XIII.1 niniejszej decyzji. X I V. O k r e ś l e n i e t e r m i n u w y d a n i a n i e r u c h o m o ś c i o r a z n a d a n i e r y g o r u n a t y c h m i a s t o w e j w y k o n a l n o ś c i 1. Określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. 2. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

10 Strona 10 z 18 Wobec powyższego, niniejsza decyzja: - zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń; - uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi; - uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. U Z A S A D N I E N I E Dnia 7 lipca 2014 r. Pan Paweł Katarzyński Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, działający z upoważnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego - zwanego dalej wnioskodawcą, wystąpił z wnioskiem (pismo z dnia 4 lipca 2014 r.; znak WZDW /2014) o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku przejścia przez m. Blękwit w granicach administracyjnych miejscowości. Pismem z dnia 23 lipca 2014 r. (data doręczenia: 25 lipca 2014 r.) wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. W odpowiedzi na powyższe wezwanie pismem z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu: 4 sierpnia 2014 r.; znak WZDW /14) wniosek został uzupełniony zgodnie z wezwaniem. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę istniejącego układu drogowego poprzez poszerzenie jezdni, wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 z drogą wojewódzką nr 189 poprzez budowę ronda, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę zatok autobusowych, przebudowę i budowę zjazdów oraz chodników, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej; rozbudowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy wniosek (po uzupełnieniu) został złożony po uzyskaniu opinii: 1. Zarządu Województwa Wielkopolskiego - postanowienie nr 88/12 z dnia 27 września 2012 r. (znak DI-IV ) - opinia pozytywna z zastrzeżeniami, że: a) projektowanie przedmiotowej inwestycji winno uwzględniać:

11 Strona 11 z 18 - ustaloną dla tej drogi w obowiązującym planie województwa docelową klasę techniczną główną (G), a na odcinkach to umożliwiających główną ruchu przyśpieszonego (G/GP), - przepisy 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem, wynikające z ustalonej klasy technicznej drogi, - planowaną, ujętą w planie województwa, realizację obwodnicy m. Złotowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188; b) projektowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowej nr 203 relacji Złotów Chojnice, w tym w obrębie jej skrzyżowania (w km ) z tą linią, winny uwzględniać: - wymagania rozdziału 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594) - zwanej dalej ustawą o transporcie kolejowym, - przepisy 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955 ze zm.), - wymagania 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144); oraz z uwagami, że: - projektowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji na terenach sąsiadujących z Rezerwatem Czarci Staw winny uwzględniać warunki określone w wydanej dla niej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, - przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji należy ograniczyć ilość bezpośrednich zjazdów z przedmiotowej drogi do przyległych nieruchomości, zwłaszcza gdy posiadają one dostęp z dróg publicznych niższych kategorii i klas. Po analizie wniosku, złożonych wyjaśnieniach i oświadczeniu projektanta, stwierdzono że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto stwierdzono, że:

12 Strona 12 z 18 - uwzględniono uwagę dotyczącą klasy technicznej drogi oraz ograniczenia ilości bezpośrednich zjazdów; - przedłożony wraz z wnioskiem projekt budowlany spełnia wymagania rozporządzenia; - przedmiotowy odcinek inwestycji nie jest zlokalizowany w pobliżu linii kolejowej ani na terenie sąsiadującym z rezerwatem Czarci Staw. 2. Zarządu Powiatu w Złotowie - pismo z dnia 1 października 2012 r. (znak KD ) - opinia pozytywna. 3. Wójta Gminy Złotów - nie wydano opinii w terminie określonym w art. 11b ust. 2 ustawy, co traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku (data doręczenia wniosku o wydanie opinii, w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Urzędu Gminy Złotów: 20 września 2012 r.). 4. Burmistrza Miasta Złotowa - pismo z dnia 3 września 2014 r. (znak D ) - opinia pozytywna. Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek (po uzupełnieniu) zawierał: 1. Mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, sporządzoną na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500, przyjętej do właściwego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. 3. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 5. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu. 6. Opinie: 6.1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 1 października 2012 r. (znak ZZ /2012) - postanowienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania opinii ze względu na jego bezprzedmiotowość Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pila z dnia 16 października 2012 r. (znak Pi-WA ) - inwestycja nie zagraża zabytkom archeologicznym oraz obiektom zabytkowym. W związku z powyższym w punkcie III.2 niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej.

13 Strona 13 z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z dnia 2 października 2012 r. (nr 3563/12) - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 188 z drogą wojewódzką nr 189 stanowi element tras przewidzianych do realizacji potrzeb zakresie przejazdów i przewozów wojsk własnych i sojuszniczych, w związku z czym zawnioskowano o uwzględnienie w projekcie inwestycji wymagań zawartych w zarządzeniu nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie wdrożenia wymagań technicznoobronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. U. MI z 2008 r. Nr 3, poz. 10). Po analizie projektu budowlanego, biorąc pod uwagę oświadczenie projektanta z dnia 15 listopada 2012 r. stwierdzono, że wniosek został uwzględniony. W związku z powyższym w punkcie III.3 niniejszej decyzji nie ustalono warunków wynikających z potrzeb obronności państwa PKP Polskie Linie Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie - nie wydano opinii w terminie określonym w art. 11b ust. 2 ustawy, co traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku (data doręczenia wniosku o wydanie opinii, w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 20 września 2012 r.). 7. Ostateczną decyzję nr 2 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r. (znak OŚ ) o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W punkcie III.1.1. niniejszej decyzji zobowiązano do realizacji inwestycji zgodnie z powyższą decyzją. 8. Ostateczną decyzję Starosty Złotowskiego z dnia 25 października 2012 r. (znak OS ) udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód. W pkt III.1.2. niniejszej decyzji ustalono obowiązek zachowania warunków i wymagań określonych w powyższej decyzji. Ponadto wniosek zawierał oświadczenie projektanta o braku podstaw prawnych do wystąpienia o opinię na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, w związku z pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2011 r. (znak ZI- 0401/29/1189/11) z informacją, że RZGW w Poznaniu nie jest administratorem żadnego z cieków ani urządzeń wodnych krzyżujących się z drogą 188 na odcinku Debrzno Wieś - Piła, a na obszarze na którym planowana jest inwestycja nie zostały wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią. W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z art. 11d ust. 1 pkt 6, 7, 7a, pkt 8 lit. a, b, c, d ustawy.

14 Strona 14 z 18 Pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. wystąpiono do Starosty Złotowskiego z wnioskiem o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji. Wnioskowane dane z rejestru gruntów (wypis z rejestru gruntów, wg stanu z dnia 28 sierpnia 2014 r.) wpłynęły do organu dnia 2 września 2014 r. przy piśmie z dnia 29 sierpnia 2014 r. (znak GN ). Stronami niniejszego postępowania są właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby prawne posiadające ograniczone prawa rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości objętych niniejszą decyzją oraz inne osoby, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy Wojewoda Wielkopolski wysłał zawiadomienie (pismo z dnia 12 września 2014 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2014 r. zamieszczonego na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w terminie od dnia 17 września 2014 r. do dnia 1 października 2014 r. oraz Urzędu Miejskiego w Złotowie (tablica ogłoszeń od dnia 17 września 2014 r. do dnia 2 października 2014 r.; publikacja na stronie internetowej dnia 17 września 2014 r.) oraz Urzędu Gminy Złotów (tablica ogłoszeń od dnia 17 września 2014 r. do dnia 1 października 2014 r.; publikacja na stronie internetowej dnia 17 września 2014 r.). Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane w prasie lokalnej ( Gazeta Wyborcza - Poznań ) dnia 17 września 2014 r. Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy zawiadomienie zawierało: oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie (do dnia 8 października 2014 r.) i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. We wskazanym terminie wpłynęło pismo z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu: 7 października 2014 r.) z wnioskiem o zaprojektowanie i uwzględnienie w ramach budowy zatoki autobusowej pasa na drogę wewnętrzną o szerokości od 10 m do 12 m od strony działki o nr. ewid.. W związku z powyższym pismem z dnia 10 października 2014 r. wezwano wnioskodawcę do rozważenia i przedstawienia stanowiska odnośnie ww. uwag strony oraz ewentualnej zmiany wniosku w tym zakresie.

15 Strona 15 z 18 Pismem z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu: 17 października 2014 r.; znak WZDW /14) Pan Marek Kmiecik Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wyjaśnił, że lokalizacja zatoki w miejscu zaproponowanym przez projektantów wynika z optymalnego jej usytuowania w terenie i zaproponował dostępność do działki nr, zgodnie z wnioskiem, poprzez zapewnienie zjazdu o szerokości 5,00 m przy granicy z działką. Mając na uwadze art. 9 i 10 k.p.a., pismem z dnia 20 października 2014 r. przesłano. kopię powyższego pisma. Rozpatrując wniosek z dnia 6 października 2014 r. oraz wyjaśnienia wnioskodawcy z dnia 16 października 2014 r. stwierdzono, że dostęp działki o nr. ewid. do drogi publicznej został zapewniony bezpośrednim zjazdem o szerokości 5,00 m z drogi wojewódzkiej nr 188, a zaproponowana przez wnioskodawcę szerokość zjazdu spełnia wymagania określone w 79 rozporządzenia. Stanowisko wnioskodawcy zostało zaakceptowane przez (pismo z dnia 20 października 2014 r.; data wpływu 21 października 2014 r.). Zgodnie z art k.p.a. wypełniono obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Ponadto umożliwiono zapoznanie się oraz wypowiedzenie się co do wyjaśnień wnioskodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 11c ustawy w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy k.p.a., z zastrzeżeniem ustawy. Z powyższego artykułu wynika, że przepisy k.p.a. stosuje się jedynie, gdy wykładnia ustawy uniemożliwia ustalenie normy postępowania. Zasady czynnego udziału stron w postępowaniu dotyczącym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostały uregulowane w ustawie w sposób pełny, zatem nie ma konieczności stosowania art. 10 k.p.a. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt II OSK 1757/13). Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły do sprawy inne uwagi, wnioski lub zastrzeżenia. W związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) - zwana dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, dokonano analizy, czy we wniosku o wydanie niniejszej decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych

16 Strona 16 z 18 w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono zmian. Również wnioskodawca nie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach niniejszego postępowania. W związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura Biorąc pod uwagę zakres wnioskowanej inwestycji stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie miała potencjalnie znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000 ponieważ zlokalizowana jest poza tymi obszarami, a inwestycja nie wpłynie istotnie na pogorszenie stanu środowiska. W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu nie nałożono obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Zgodnie z przedłożoną analizą droga wojewódzka nr 188 na przedmiotowym odcinku powiązana jest z następującymi drogami publicznymi: drogą wojewódzką nr 189 w km ok oraz drogami gminnymi w km ok , , , Ustalono, że powyższe drogi uznane za drogi gminne nie są ujęte w uchwale nr XVI/124/08 Rady Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2008 r. Nr 93, poz. 1760). Biorąc pod uwagę powyższą uchwałę oraz informacje uzyskane z Urzędu Gminy Złotów stwierdzono, że są to drogi wewnętrzne. W związku z powyższym w pkt. I niniejszej decyzji ustalono obowiązek powiązania przedmiotowej drogi jedynie z drogą wojewódzką nr 189. Stwierdzono, że w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie nastąpi naruszenie uzasadnionych interesów osób trzecich, m.in. w zakresie zapewnienia dostępu do dróg publicznych, możliwości korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, a także nie ograniczy dostępu do światła dziennego. Stwierdzono, że przedłożony projekt budowlany spełnia wymagania: - określone w opiniach instytucji i organów opiniujących inwestycję; - nałożone art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.); - wynikające z ostatecznej decyzji nr 2 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r. (znak OŚ ) o środowiskowych uwarunkowaniach;

17 Strona 17 z 18 - wynikające z ostatecznej decyzji Starosty Złotowskiego z dnia 25 października 2012 r. (znak OS ) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód. Mając na uwadze powyższe, po sprawdzeniu w myśl art. 35 ustawy Prawo budowlane, w punkcie VII. niniejszej decyzji dokonano zatwierdzenia przedłożonego projektu budowlanego. Zgodnie z wnioskiem realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenie terenu, tj. sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej oraz przebudowy dróg innych kategorii. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i f ustawy, odpowiednio w punktach XII.1. i XIII.1. niniejszej decyzji ustalono obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii. Realizacja powyższego obowiązku wymaga ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości. W związku z powyższym, na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i g ustawy, odpowiednio w punktach XII.2. i XIII.2. niniejszej decyzji określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, przy czym zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy, do ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h ustawy, odpowiednio w punkcie XII.3. i XIII.3. niniejszej decyzji udzielono zezwolenia na wykonanie ustalonego obowiązku. Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, w pkt. XIV.1. niniejszej decyzji ustalono termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniony poprawą jakości i bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprzez nadanie drodze właściwych parametrów określonych w rozporządzeniu. W ocenie organu nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione interesem społecznym (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1447/06, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Gd 48/11; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2011 r., sygn. akt II OSK 2113/11). W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

18 Strona 18 z 18 P O U C Z E N I E Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. z up. Wojewody Wielkopolskiego /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej: na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.). Załączniki: 1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren (2 arkusze). 2. Mapy z projektami podziału nieruchomości (4 arkusze). 3. Projekt budowlany. Otrzymują (wraz z załącznikami): 1. Paweł Katarzyński, jako pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 2. Aa. Do wiadomości: 1. Wydział SN w miejscu. 2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. 3. Wójt Gminy Złotów (OŚ ). 4. Starosta Złotowski (dec. ostateczna). 5. Sąd Rejonowy w Pile X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Złotowie (dec. ostateczna). Sprawę prowadzą: starszy specjalista Anna Szyszka tel , starszy inspektor wojewódzki Jadwiga Biernacka tel

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.25.2013.2 Poznań, 2 grudnia 2014 r. D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust.

Bardziej szczegółowo

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Prezydent Miasta Konina plac Wolności 1 62-500 Konin UA.67401.4.2015 Konin, dnia 02.07.2015 r. DECYZJA Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 1. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA Nr 1. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.5.2013 Konin, dnia 30.01.2014r. DECYZJA Nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nowa Sól, dnia 24.02.2012 Nasz znak: BŚ.6740.1.2065.2011.StS D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i art 12 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.1.2014 Konin, dnia 12.06.2014 r. DECYZJA Nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 sierpnia 2013 r. IR.III-6.7820-12/11 D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust. 1, art. 32a

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 18/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 18/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.22.2013.9 Poznań, 16 września 2014 r. DECYZJA nr 18/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.10.2015.9 Poznań, 14 września 2015 r DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 26 sierpnia 2013 r. IR-III.7820.5.2012.9 DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.7.2015.6 Poznań, 29 maja 2015 r. DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 25/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 25/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.22.2014.9 Poznań, 11 grudnia 2014 r. DECYZJA nr 25/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 192/Z/15

D E C Y Z J A NR 192/Z/15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.97.2014.6 Poznań, 17 grudnia 2015r. za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 192/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 6/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powiatowego Zarządu Dróg 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100B

D E C Y Z J A nr 6/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powiatowego Zarządu Dróg 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100B BŚ.VIII.7351/8-1442/2010 Nowa Sól, dnia 2010-11-03 D E C Y Z J A nr 6/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 12/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 12/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 22 sierpnia 2012 r. IR-III.7820.9.2012.9 DECYZJA nr 12/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.132.2014.6 za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 139/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

Poznań, r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI. doręczenia

Poznań, r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI. doręczenia Poznań, 10.05.2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-4.7821-3/11 doręczenia za dowodem DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 522/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 522/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej STAROSTA GRODZISKI AB.7351-551/09 Grodzisk Wlkp., 05 listopada 2009r. DECYZJA nr 522/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.23.2013.2 Poznań, 6 marca 2014 r. DECYZJA nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 19/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 19/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 03 sierpnia 2011 r. IR.III-9.7820-13/11 DECYZJA nr 19/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-6.71190-14/10 Poznań, 19 maja 2015 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 113 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. UZASADNIENIE

uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. UZASADNIENIE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 16 września 2011 r. IR.III-3.7821-10/11 DECYZJA Na podstawie art. 138 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.1.2013 Konin, dnia 12.03.2013r. DECYZJA Nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 3/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 3/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.25.2013.2 Poznań, 19 marca 2014 r. DECYZJA nr 3/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA ( nazwa i adres organu wydającego decyzję) Sandomierz, dnia 04.07.2012 r. ( miejscowość i data) AB.XII.6740.268.2012.S-rzA (nr rejestru organu wydającego decyzję) DECYZJA NR 345/12 Na podstawie art. 28,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.25.2014.9 Poznań, 26 lutego 2015 r. DECYZJA nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 19 kwietnia 2013 r. IR-III.7820.23.2012.9 DECYZJA nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1 zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.217.2124 art. 13 2005-07-28 Dz.U.2005.113.954 art. 7 2006-01-01 Dz.U.2005.267.2251 art. 9 2006-12-16 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-02-27

Bardziej szczegółowo

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A GN-II.6853.27.2014 Jarosław, dnia 17.02.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1) Dz.U.03.80.721 2004.01.01 zm. Dz.U.03.217.2124 art. 13 2005.07.28 zm. Dz.U.05.113.954 art. 7 2006.01.01 zm. Dz.U.05.267.2251 art. 9 2006.12.16 zm. Dz.U.06.220.1601 art. 1 2007.01.01 zm. Dz.U.06.220.1601

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 11/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 11/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.11.2013.3 Poznań, 16 czerwca 2014 r. DECYZJA nr 11/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski Jarosław, dnia 30.05.2016 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

WOJEWODA WIELKOPOLSKI WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.12.2015.9 DECYZJA nr 13/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Poznań, 29 września 2015 r Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 03.06.2011r. Znak: IG.III.7820.6.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.27.2014.2 Poznań, 8 kwietnia 2015 r. DECYZJA nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w części

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w części WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 czerwca 2010 r. IR.III-3.71191-3/10 DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Poznań, 21 marca 2016 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI D E C Y Z J A NR 44/Z/16

Poznań, 21 marca 2016 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI D E C Y Z J A NR 44/Z/16 Poznań, 21 marca 2016 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.118.2015.6 za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 44/Z/16 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 88/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej

DECYZJA nr 88/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej Poznań, 5 marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.436.2012.2 za dowodem doręczenia DECYZJA nr 88/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 kwietnia 2010 r. IR.III-6.71191-2/10 DECYZJA Na podstawie art. 138 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. z a t w i e r d z a m. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. z a t w i e r d z a m. U z a s a d n i e n i e WGD.RG.7430-76/2009/2010 Płock, dnia 04-01-2010 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 93 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 96 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 3 pkt 1, art. 97 a i art. 99 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski D E C Y Z J A Jarosław, dnia 30.05.2016 r. Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane t.j.dz.u.2015.1146 strona 1 z 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.2003.120.1127 Dz.U.2004.242.2421 Dz.U.2013.1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie tj.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.08.193.1194 2008.11.15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009.05.29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 11/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

DECYZJA nr 11/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego Poznań, 9 sierpnia 2011 r. IR.III-6.7820-17/11 DECYZJA nr 11/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt decyzji Szczutowo, dnia...2015 r. Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012

DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 Poznań, 18 maja 2011 r. IR.III-1.747-4/11 DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym)

Decyzja Nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) Czersk, 2012-06-13 WG.6733.10.2012 Decyzja Nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1 art. 50 ust. 1, art. 51, ust. 1, pkt.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721) (tekst jednolity: Dz. U. 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1127 2004.11.18 zm. Dz.U.04.242.2421 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WÓJT GMINY KOŁCZYGŁOWY ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy tel. 59 821 32 31, fax. 59 821 35 97, e-mail: ug@kolczyglowy.pl RRG.6733.1.2013 Kołczygłowy, dnia.. luty 2013 roku P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stan po zmianie ustawy, która weszła w życie 16 grudnia 2006 r. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 346 /2013

D E C Y Z J A Nr 346 /2013 STAROSTA JAWORSKI AB.6740.927. 2013 Jawor, dnia 27 września 2013 r. D E C Y Z J A Nr 346 /2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i 3 oraz art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 31 marca 2011 r. IR.III-6.71190-32/10 DECYZJA o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 19.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust.1, art. 124a w związku z art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 31/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 31/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Poznań, 16 grudnia 2011 r. IR.III-6.7820-12/11 DECYZJA nr 31/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r. Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30 Wersja od: 30 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. - w y c i ą g - o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PP 6733.5.2011 DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rajgród, dnia 14.11.2011 Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 art. 52, 53, 54 oraz art. 56 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008.193.1194 2008-11-15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009-05-29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 2012-05-19 zm. Dz.U.2012.549 art. 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.472 art. 4 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Gdańsk, 2015-09-04 DROŚ-G.7422.1.47.2015 OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 80 i art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 20.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia dokonane rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1013) Kolor czerwony przepisy uchylone na

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

D E C Y Z J A Nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego GKB.6733.1.9.2013 Krzeszyce; 19.07.2013r. D E C Y Z J A Nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kpa (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 267) oraz art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Dokumenty od wnioskodawcy (strony) I. Wniosek o wydanie zezwolenia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury (na końcu procedury). II. Do wniosku

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy

Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy PROGI I BARIERY W REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH Kościelisko czerwiec 2008 Andrzej Zygmunt Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy (ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie Zestaw 6 Przedmiot 1 2 3 4 Istota decyzji administracyjnej Elementy składowe, wymagane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SYSTM ZARZĄDZANIA PN-N ISO 9001:2009 INDKS 1 WNIOSK O WYDANI ZZWOLNIA NA RALIZACJĘ INWSTYCJI DROGOWJ Kartuzy, dnia... B.6740..... 20....... DO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWGO Nr sprawy Rok Prowadzący

Bardziej szczegółowo

DECYZJA 30/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA 30/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Poznań, 19 grudnia 2011 r. IR.Le1.711906/10 DECYZJA 30/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 20/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym)

Decyzja Nr 20/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) Czersk, 2012-07-17 Decyzja Nr 20/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1 art. 50 ust. 1, art. 51, ust. 1, pkt. 2, art. 52 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

w Strachocinie, gmina Sanok, oznaczonej jako działka nr 884 o powierzchni

w Strachocinie, gmina Sanok, oznaczonej jako działka nr 884 o powierzchni STAROSTA SANOCKI 38-500 SANOK, Rynek 1 Sanok, dnia 31 lipca 2012 r. GN-1I1.6821.3.1.1f.2012 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust.1 i 1a, art. 124 a w zw. z art. 113 ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo