SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ I PRAWNEJ SZD 450 1/OB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ I PRAWNEJ SZD 450 1/OB"

Transkrypt

1 1 Kody CPV: Załącznik nr 04 do siwz Usługi pomocy technicznej Usługi w zakresie doradztwa prawnego Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem Usługi w zakresie zarządzania finansami SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ I PRAWNEJ SZD 450 1/OB Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław 2, ul. C.K. Norwida 34

2 2 SPIS TREŚCI OPZ 1 INFORMACJE PODSTAWOWE Strony zaangażowane w Projekcie Zamawiający Instytucja Zarządzająca Instytucja Wdrażająca Źródła finansowania Projektu Definicje Informacje na temat Projektu CELE UMOWY I REZULTAT DO OSIĄGNIĘCIA ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Informacje ogólne Sposób działania Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia Aktualizacja procedur JRP Specjalistyczne doradztwo techniczne Pomoc w przeprowadzeniu postępowań przetargowych Specjalistyczne doradztwo prawne Pomoc i doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych Doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem Pełnomocnictwa i upoważnienia dla Wykonawcy OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO POTENCJAŁ TECHNICZNY WYKONAWCY Lokalizacja Biuro i sprzęt Wykonawcy PERSONEL WYKONAWCY Eksperci Kluczowi Dodatkowi Eksperci Wynagrodzenie personelu Wykonawcy PODZLECENIA USŁUG I ZMIANY OSOBOWE RAPORTOWANIE Raporty Półroczne Raporty ad-hoc Procedura i terminy przekazywania raportów Ilość i język przekazywanych egzemplarzy SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA... 13

3 3 11 UBEZPIECZENIE WYNAGRODZENIE ZA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SPECJALISTYCZNEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ I PRAWNEJ WIEDZA I DOŚWIADCZENIE Załącznik Nr

4 4 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Strony zaangażowane w Projekcie Zamawiający Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucja Wdrażająca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Źródła finansowania Projektu Unia Europejska w ramach Funduszu Spójności. 1.2 Definicje OPZ Projekt: Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I ". Jednostka Realizująca Projekt: Jednostka JRP powołana Zarządzeniem Dyrektora RZGW we Wrocławiu do zarządzania, nadzoru i kontroli nad wdrażaniem Projektu. Przedsięwzięcie: Oznacza Zamówienia na Roboty opisane w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji Wykonawca: POIiŚ: podmiot określony jako Wykonawca w Umowie w niniejszym dokumencie określenie Wykonawca jest używane zamiennie z określeniem Specjalistyczna Pomoc Techniczna i Prawna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1.3 Informacje na temat Projektu Projekt Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I realizowany jest na obszarze województwa opolskiego w jego południowo-zachodniej części, w granicach powiatu nyskiego, na terenie gminy Nysa oraz gminy Otmuchów. Poniżej przedstawiono ogólną lokalizację Projektu. CELE PROJEKTU: eliminacja zagrożenia wystąpienia awarii zbiornika Nysa, ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej, w tym miasta i gminy Nysa a także miast: Lewina Brzeskiego, Brzegu, Oławy (miasta i gminy) oraz Wrocławia, bezpośrednio ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 52 tys. mieszkańców miasta Nysy i jej okolic, zamieszkujących obszar o powierzchni ca 21,7 tys. ha,

5 5 pośrednią ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 728 tys. mieszkańców, zamieszkujących obszar ok. 72,9 tys. ha, wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry, a w szczególności ochrony miasta Wrocławia, optymalizacja gospodarowania wodą w obrębie zespołu zbiorników kaskady Nysy Kłodzkiej z uwzględnieniem modernizacji budowli zrzutowej zapory Nysa, udrożnienia koryta rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej zbiornika Nysa wraz z budową projektowanego kanału ulgi dla miasta Nysa, usprawnienie zarządzania obiektami zbiornika i w korycie poniżej zapory Nysa poprzez automatyzację systemu pozwalającą na zdalne monitorowanie i sterowanie pracą obiektów. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU Zakres przedmiotowy Projektu składa się z dwóch Przedsięwzięć: PRZEDSIĘWZIĘCIE I (rzeka): Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km ) do rejonu Kubic (km ) wraz z istniejącymi budowlami. PRZEDSIĘWZIĘCIE II (zbiornik). Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika. 2 CELE UMOWY I REZULTAT DO OSIĄGNIĘCIA Celem umowy jest wsparcie zespołu JRP w prawidłowym, skutecznym i zgodnym z obowiązującym prawem i Wytycznymi zarządzaniu, koordynowaniu i monitorowaniu Projektu. Przedmiotem zamówienia są Usługi Specjalistycznej Pomocy Technicznej i Prawnej w zakresie wspierania JRP. Wykonawca będzie doradzał JRP w bieżącym zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu wszelkich działań i zadań związanych z realizacją Projektu, wspierając JRP w obszarze technicznym, prawnym i ekonomicznym celem spełnienia wymogów i warunków zawartych w umowie o dofinansowanie nr POIS z dnia r., dokumentacji aplikacyjnej oraz obowiązujących aktach prawnych i wytycznych POIiŚ. Rezultatem do osiągnięcia przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy jest stworzenie materiałów i przekazanie Zamawiającemu fachowej wiedzy w sposób umożliwiający doprowadzenie do terminowego i zgodnego z zakresem rzeczowym zakończenia kontraktów objętych Projektem. 3 ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 3.1 Informacje ogólne Niniejsza Specyfikacja (SZD 450-1/OB) stanowi integralną część Umowy i określa wymagania, obowiązki, uprawnienia i zakresy odpowiedzialności specjalistycznej pomocy technicznej i prawnej w zakresie Projektu pn. "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I". Przedmiot działania dotyczący tej Specyfikacji obejmować będzie m.in.: 1. pomoc Zamawiającemu w realizacji Projektu, w tym również weryfikacji struktury i procedur JRP; 2. doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania realizowanymi kontraktami wchodzącymi w skład Projektu, w szczególności w sprawach technicznych, formalno-prawnych i ekonomicznych 3. doradztwo odnośnie wypełnienia zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych (np. MŚ, MIR, MF, NFOŚIGW, JASPERS); 4. bieżące doradztwo w zakresie technicznym, w tym m.in. opiniowanie zmian proponowanych przez Inżyniera Projektu, Wykonawcy i Projektanta, dokumentacji technicznych dla kontraktów na roboty budowlane, przygotowanie specjalistycznych

6 6 opinii i ekspertyz w zakresie problemów realizacyjnych w każdym obszarze zagadnień technicznych co do którego Zamawiający będzie potrzebował wsparcia, a który dotyczy realizowanego Projektu (min. hydrotechnicznym, mechanicznym, elektrycznym, AKPiA, geologicznym, geotechnicznym, sanitarnym, ochrony środowiska, teletechnicznym, automatyki i monitoringu obiektów, przyrodniczym, ichtiologicznym, ornitologicznym katalog ten nie jest zamknięty a wskazuje jedynie na obszary w których najczęściej mogą występować problemy wymagające interwencji Ekspertów). 5. pomoc w przygotowaniu dokumentów wynikających z obowiązków Beneficjenta Projektu Funduszu Spójności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej. 6. Specjalistyczne doradztwo prawne i konsultacje, min. w zakresie: przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych oraz aktualnie obowiązującymi wytycznymi MRR dla realizacji POIiŚ, (w tym: uczestniczenie na zasadzie konsultacji, w procesie przygotowywania odpowiedzi na pytania zawierające prośby o wyjaśnienie zapisów SIWZ), dokonywania zmian w kontraktach na roboty budowlane. pomocy publicznej w projektach dofinansowanych ze środków unijnych, decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania Projektu i postępowań administracyjnych, w tym odwoławczych, roszczeń Wykonawców robót i usług, Specjalistyczne doradztwo prawne będzie dotyczyło każdego obszaru zagadnień, co do którego Zamawiający będzie potrzebował wsparcia, a który dotyczy realizowanego Projektu. W celu spełnienia powyższych założeń Wykonawca niniejszej umowy świadczył będzie dla JRP usługi polegające na specjalistycznym doradztwie technicznym, prawnym i ekonomicznym. W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za: - świadczenie Usług zgodnie z postanowieniami Umowy, terminowo, z należytą troską, skutecznością i starannością, kierując się interesem Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i Wytycznymi, oraz zgodnie z przyjętymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz wiedzy technicznej, ekonomicznej, prawniczej i innej, które dotyczą przedmiotu Umowy; - wykonywanie Usług przez należycie wykwalifikowanych Ekspertów, posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje; - zapewnienie na czas wykonywania Umowy odpowiedniego wsparcia dla Kluczowych Ekspertów, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w Umowie; - zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości języka polskiego przez Kluczowych Ekspertów, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z personelem JRP i Zamawiającego; - zapewnienie zakwaterowania, wynagradzanie Personelu i pokrywanie wszelkich kosztów związanych z transportem Personelu, w tym ewentualnych delegacji polecanych przez Zamawiającego na spotkania z przedstawicielami IZ i/lub IPZ; - wyposażenie Personelu Wykonawcy w narzędzia niezbędne dla wykonania Usług objętych niniejszą Umową; - świadczenie profesjonalnego doradztwa Zamawiającemu; - zachowanie poufności informacji wynikających z wykonywania Umowy, objętych tajemnicą handlową lub zawodową. 3.2 Sposób działania Doradztwo, o którym mowa powyżej Wykonawca będzie realizował na podstawie pisemnych wniosków Zamawiającego, zwanych dalej Zleceniami, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1): 1. W przypadku zleceń pilnych, pracochłonnych lub szczególnie skomplikowanych strony określą inny termin realizacji danego zlecenia.

7 7 2. Zlecenie będzie zawierało opis problemu oraz sprawy do rozstrzygnięcia. Zakres doradztwa będzie obejmował również konsultacje telefoniczne i/lub owe dotyczące wyjaśnienia treści zlecenia lub przygotowanej opinii. 3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym orientacyjną liczbę godzin planowanych na jego realizację oraz termin realizacji, w przypadku sytuacji określonej w W uzasadnionych przypadkach na prośbę Zamawiającego, miejscem świadczenia doradztwa, może być siedziba Zamawiającego. 5. Liczba zleceń uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. 6. Zlecenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, będą przekazywane w formie elektronicznej na adres poczty wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić niezwłocznie w formie elektronicznej otrzymanie danego zlecenia oraz dokumentów niezbędnych do jego realizacji oraz dokonać uzgodnień, o których mowa w pkt Za wykonanie zlecenia przez Wykonawcę, uważa się przesłanie ich w wersji elektronicznej na adres wskazany w umowie lub w zleceniu oraz w formie pisemnej na adres Zamawiającego. Wersje opinii w formie papierowej oraz elektronicznej (w formacie doc.) nie mogą się różnić. Pisemne i podpisane wersje opinii będą przysyłane Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo odbiorczym zawierającym wykaz wykonanych opinii w okresie rozliczeniowym. 8. Oryginały podpisanych zleceń przez Zamawiającego będą przekazywane wraz z podpisanym protokołem odbioru za dany okres rozliczeniowy. Wykonawca zorganizuje prace swojego personelu w taki sposób, aby zostały osiągnięte cele określone w zamówieniu. Wymagana będzie niezwłoczna reakcja każdego eksperta na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Wykonawca musi informować bezpośrednio i na bieżąco Zamawiającego o problemach, jakie napotyka w trakcie wykonywania usług. Konsultacje i doradztwo dla Zamawiającego odbywać się będą na wezwanie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym w tym między innymi w siedzibie JRP w Opolu, siedzibie terenowej JRP w Nysie oraz w siedzibie RZGW we Wrocławiu. W razie potrzeby Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie brał udział w spotkaniach, a czas dojazdu na miejsce spotkania nie będzie wliczany do czasu świadczenia usługi. Specjalistyczna pomoc techniczna i prawna powinna być świadczona w taki sposób, aby umożliwić personelowi JRP sprostanie wszelkim nałożonym wymogom, zadaniom i obowiązkom w celu prawidłowego i efektywnego wdrożenia i osiągnięcia założonych celów Projektu. 3.3 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia Aktualizacja procedur JRP Wykonawca zweryfikuje, a w razie ich braku opracuje procedury JRP wymagane wytycznymi MRR, uwzględniające wszystkie procesy niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu. Przed przystąpieniem do weryfikacji/opracowania procedur JRP, na podstawie wymagań określonych w obowiązujących dokumentach oraz uwzględniając specyfikę Projektu Wykonawca dokona przeglądu i oceny: struktury organizacyjnej JRP; dotychczasowych procedur JRP. Termin wykonania: do 30 dni od podpisania umowy Specjalistyczne doradztwo techniczne Do obowiązków Wykonawcy będzie udzielanie porad na bieżąco w postaci wydawanych opinii i ekspertyz technicznych w zakresie problemów realizacyjnych w każdym obszarze zagadnień technicznych, co do którego Zamawiający będzie potrzebował wsparcia, a który dotyczy realizowanego Projektu, w tym min.: w zakresie hydrotechnicznym,

8 8 mechanicznym, elektrycznym, AKPiA i monitoringu obiektów, geologicznym, geotechnicznym, sanitarnym, ochrony środowiska, teletechnicznym, przyrodniczym: ichtiologicznym, ornitologicznym, herpetologicznym Powyższy katalog ten nie jest zamknięty a wskazuje jedynie na obszary, w których najczęściej mogą występować problemy wymagające interwencji Ekspertów w zakresie specjalistycznego doradztwa technicznego Pomoc w przeprowadzeniu postępowań przetargowych Do obowiązków Wykonawcy będzie udzielanie porad na bieżąco w postaci wydawanych opinii prawnych i technicznych w zakresie poprawności formalnej prowadzonych postępowań przetargowych, w tym min.: poprawności wypełniania poszczególnych formalności związanych z prowadzeniem procedur przetargowych; prawidłowości zapisów siwz (wraz załącznikami), w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wytycznych związanych z finansowaniem Projektu ze środków unijnych; przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania składane przez wykonawców podczas postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach komisji przetargowych w charakterze doradcy/biegłego; poprawności przeprowadzenia procedury udzielania ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających Specjalistyczne doradztwo prawne Do obowiązków Wykonawcy będzie udzielanie porad na bieżąco w postaci wydawanych opinii prawnych we wszelkich obszarach zagadnień prawnych, co do których Zamawiający będzie potrzebował wsparcia, a które dotyczą realizowanego Projektu, w tym min.: ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody, pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, prawa unijnego, postępowań administracyjnych prowadzonych w ramach Projektu, w tym postępowań odwoławczych, realizacji Kontraktów, w tym roszczeń Wykonawców, roszczeń stron trzecich, występujących z powództwem w związku z realizowanym Projektem, pomoc przy kontrolach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, Wytycznych MRR dla POIiŚ Powyższy katalog ten nie jest zamknięty a wskazuje jedynie na obszary, w których najczęściej mogą występować problemy wymagające interwencji Ekspertów w zakresie specjalistycznego doradztwa prawnego.

9 Pomoc i doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych Wykonawca zapewni niezbędne wsparcie Beneficjentowi w celu terminowego wypełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących dokumentów, dla osiągnięcia zaplanowanego w Umowie o dofinansowanie efektu Projektu. W tym przedmiocie Wykonawca udzieli pomocy JRP w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych dla wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych (np., IZ, IP I, IP II); Doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem Obowiązki Wykonawcy dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem będą obejmować w szczególności: wydawanie opinii prawnych oraz analiz technicznych i ekonomicznych stanowiących podstawę podejmowanych decyzji przez Zamawiającego związanych z realizacją Projektu. opracowanie systemu identyfikacji i kontroli ryzyka ( w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, oraz co kwartalne monitowanie zaistniałych ryzyk oraz zagrożeń wraz z podaniem możliwości uniknięcia ziszczenia się ryzyka oraz możliwych rozwiązań problemów gdyby ryzyka nie udało się uniknąć) Powyższe opracowania i opinie powinny uwzględniać przepisy obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej włącznie z obowiązującymi RP normami prawa Wspólnot Europejskich, w szczególności zaś zapisy: Traktatu WE - Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana traktatu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 9 maja 2008 roku C 155; Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi; Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; Ramowej Dyrektywy Wodnej Taryfikatora tj. dokumentu przyjętego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt.: Wymierzanie korekt finansowych za naruszanie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej ; Wszelkich wytycznych wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Narodowy Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska do stosowania których zobowiązany jest Zamawiający podczas realizacji przedmiotowego Projektu a także interpretacje prawa wynikające z orzecznictwa KIO i wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 3.4 Pełnomocnictwa i upoważnienia dla Wykonawcy Mimo, iż Wykonawca będzie reprezentował interesy Zamawiającego, nie ma on upoważnienia do zwalniania żadnej ze stron biorących udział w Projekcie z jej zobowiązań, obowiązków lub odpowiedzialności wynikających z zawartych z Zamawiającym umów. 4 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w rozwiązywaniu spraw formalnych w przypadkach, w których udział Zamawiającego jest wymagany obowiązującymi przepisami lub udzielenie odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego w takich przypadkach. 5 POTENCJAŁ TECHNICZNY WYKONAWCY 5.1 Lokalizacja Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki min. w biurze Wykonawcy.

10 10 Wykonawca musi włączyć w zakres swoich obowiązków wyjazdy wynikające ze spotkań i uzgodnień prowadzonych z Wykonawcami robót, Nadzorem Inwestorskich, Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą (IPZ), Instytucja Wdrażającą, Inicjatywą JASPERS i Komisją Europejską,. Wyjazdy będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Konieczność wyjazdów oszacuje Wykonawca zgodnie ze swoim doświadczeniem w powyższym zakresie. 5.2 Biuro i sprzęt Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego świadczenia usług w trakcie realizacji projektu. W tym celu musi dysponować właściwym wyposażeniem w sprzęt biurowy, komputerowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Wykonawcy dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu. Wykonawca winien posiadać swoje Biuro, najlepiej na terenie miasta Opola lub miasta Nysy. W ramach ceny ofertowej należy ująć koszt wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz, ubezpieczenie i połączenia telefoniczne) jak również wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu i komunikacji. Zamawiający nie przewiduje dostarczania żadnego sprzętu ani zapewniania jakichkolwiek pomieszczeń dla Wykonawcy, z wyjątkiem pomieszczeń udostępnionych na narady robocze w siedzibie Zamawiającego w Nysie.. 6 PERSONEL WYKONAWCY Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby stosownie do przyjętej organizacji usług i zatrudnić odpowiednich pracowników będących w stanie właściwie wykonywać Kontrakt. Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewni zespołowi swoich ekspertów wszelkie konieczne wsparcie i techniczną pomoc innych specjalistów Wykonawcy. 6.1 Eksperci Kluczowi Zgodnie z Wykazem Kluczowych Specjalistów Wykonawca zorganizuje zespół Specjalistów. Kluczowi Specjaliści muszą spełniać następujące wymagania: 1. Kierownik zespołu specjalistycznej pomocy technicznej i prawnej posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne; minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami/inwestycjami budowlanymi; 2. Ekspert ds. prawnych posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie; posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego, adwokata lub prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z poźn. zm.); co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym dla dużych projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach POIiŚ; znajomość procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych; znajomość prawa budowlanego, zamówień publicznych, wytycznych POIiŚ; 3. Eksperta branży hydrotechnicznej - posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo hydrotechniczne lub pokrewne pozwalające na uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa hydrotechnicznego.

11 11 Staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją inwestycji obejmujących swoim zakresem budowle hydrotechniczne lub melioracyjne. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie odpowiadającym im, lecz uzyskanymi przed wejściem w życie ustawy z dnia r., a także na podstawie art. 12a ww. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz.1409 z późn. zm)rzeczoznawcy budowlanego 4. Eksperta branży automatycznej, teletechnicznej i monitoringu - obiektów posiadającego następujące kwalifikacje: 6.2 Dodatkowi Eksperci Wykształcenie wyższe techniczne - kierunek automatyka. Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją inwestycji obejmujących swoim zakresem instalacje AKPiA. Znajomość zagadnień automatyki przemysłowej. Znajomość zagadnień sieci informatycznych (LAN,WAN). Znajomość systemów SCADA. Znajomość obsługi sterowników PLC. Wykonawca musi oświadczyć, że na wykonanie niektórych opinii i ekspertyz zleconych przez Zamawiającego, będzie dysponował następującymi osobami: 1. Ekspert ds. ekonomicznych- posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne; minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 projektu infrastrukturalnego o wartości nie mniejszej niż PLN brutto; 2. Ekspert branży elektro-energetycznej w zakresie instalacji elektroenergetycznych, posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne ; minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu lub realizacji projektów inwestycyjnych 3. Ekspert branży mechanicznej - posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe mechaniczne lub energomechaniczne; minimum 3 letnie doświadczenie związane z eksploatacją lub nadzorowaniem wykonania urządzeń i wyposażeń technologicznych obiektów hydrotechnicznych, np. jazów ruchomych czy śluz żeglugowych 4. Ekspert w zakresie geologii - posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne; minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz pełnieniu nadzoru geologicznego i geotechnicznego przy realizacji projektów inwestycyjnych gospodarki wodnej, z uprawnieniami kat VI rzeczoznawcy budowlanego. 5. Ekspert w zakresie geotechniki posiadający następujące kwalifikacje wykształcenie wyższe techniczne ; minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu lub realizacji projektów inwestycyjnych posiadającym uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. 6. Ekspert w zakresie ichtiologii posiadający następujące kwalifikacje:

12 12 wykształcenie wyższe kierunkowe; minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym przy budowie lub projektowaniu lub wykonaniu koncepcji budowy przepławki dla ryb; 7. Eksperta w zakresie ornitologii posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne o profilu środowiskowym; minimum 3 letnie doświadczenie, tj. uczestnictwo w inwentaryzacjach, badaniach, planowaniu ochrony, monitoringu gatunków ptaków i ich siedlisk bądź posiadanymi w swoim dorobku publikacjami z tej dziedziny. 6.3 Wynagrodzenie personelu Wykonawcy W czasie trwania Kontraktu Wykonawca na własny koszt i ryzyko zbada stan przygotowań do realizacji Projektu oraz lokalne warunki i zagwarantuje swojemu personelowi w ramach ceny kontraktu, jak poniżej - wynagrodzenie specjalistów, - koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich specjalistów takie jak koszty przenosin, zakwaterowania, dodatek za rozłąkę, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne świadczenia związane z zatrudnieniem a uzgodnione między ekspertami a Wykonawcą, - koszty wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do świadczenia Usług wraz kosztami wyposażenia, - marżę, pokrywającą narzuty. zysk i wykorzystanie zaplecza Wykonawcy, koszty dojazdu do miejsca budowy, - inne usługi wynikające z odpowiednich przepisów i z obowiązków wykonywanych na terenie budowy. 7 PODZLECENIA USŁUG I ZMIANY OSOBOWE Wykonawca może część usług związanych ze specjalistyczną obsługą techniczną i prawną podzlecić innym jednostkom prawnym oraz osobom posiadającym działalność gospodarczą, informując o tym JRP. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania swoich podwykonawców, co uwzględniają konsekwencje i kary przewidywane w Umowie. Pracownicy specjalistycznej obsługi technicznej i prawnej nie mogą świadczyć jakichkolwiek usług technicznych czy prawnych dla Wykonawcy inwestycji lub jego podwykonawców. Takie działania, stwierdzone przez JRP, będą podstawą do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 8 RAPORTOWANIE Wykonawca powinien składać następujące raporty półroczne i raport końcowy. Każdy z powyższych rodzajów raportu powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o niniejszej umowie i o Kontraktach na Roboty, rozdzielnik dokumentu, jednostki biorące udział w zarządzaniu projektem, krótki opis umowy oraz kluczowe daty realizacji niniejszej Umowy i Kontraktów na Roboty. Raporty półroczne powinny zawierać szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym oraz zbiorczy do dnia sporządzania raportu,. 8.1 Raporty Półroczne Raporty Półroczne opracowane przez Wykonawcę z postępu prac powinny zawierać co najmniej następujące informacje:

13 13 - krótkie podsumowanie prac wykonanych przez Wykonawcę podczas okresu sprawozdawczego, - prezentację rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania niniejszego zamówienia, - opinie co do dotychczasowych postępów i ewentualnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji poszczególnych Kontraktów jak i całego Projektu w oparciu o obowiązujące - harmonogramy wraz z wykazem sporządzonych opracowań, ekspertów i innych dokumentów, 8.2 Raporty ad-hoc Wykonawca przygotuje w terminie 10 dni na życzenie Zamawiającego raport informujący o konieczności zmian/zagrożeniach jakie wystąpiły w trakcie realizacji projektu. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią istotne zmiany w dokumentacji projektowej w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane oraz w każdej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu. Raport powinien zawierać: - jednoznaczny opis zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/zagrożeń - potencjalne konsekwencje dla prawidłowej realizacji projektu, w szczególności co do założonego efektu oraz ewentualnych kosztów finansowych, - propozycje podjęcia działań zmierzających do uniknięcia bądź minimalizacji ryzyk wraz z projekcją ich skutków dla prawidłowej realizacji Projektu. 8.3 Procedura i terminy przekazywania raportów Raporty półroczne powinny być przekazywane przez Wykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty zakończenia okresu raportowania. Za początek okresu raportowania należy uznać datę Wejścia Umowy w Życie (nie zaś w układzie kalendarzowym tj. od 1 stycznia lub 1 lipca). Raport końcowy powinien być przekazany przez Wykonawcę, bezpośrednio do Zamawiającego w terminie do 30 dni po zakończeniu Umowy. Format Raportów będzie uzgodniony z Zamawiającym. 8.4 Ilość i język przekazywanych egzemplarzy Wykonawca powinien przekazywać raporty w języku polskim w 2 egzemplarzach + 1 w wersji elektronicznej. 9 SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunku). 10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy z Zamawiającym przed jej podpisaniem przez strony, o wartości odpowiadającej 2,5% ceny ofertowej ogółem (brutto), w sposób i na warunkach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości 70% i w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy. Pozostała część zabezpieczenia wykonania (pozostałe 30%) będzie zwrócona lub zwolniona dla Wykonawcy po upływie okresu rękojmi dla robót, a więc po 12 miesiącach od daty odbioru końcowego robót.

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) 694-31-06 fax (22) 694 52 68 www.mf.gov.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo