SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ I PRAWNEJ SZD 450 1/OB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ I PRAWNEJ SZD 450 1/OB"

Transkrypt

1 1 Kody CPV: Załącznik nr 04 do siwz Usługi pomocy technicznej Usługi w zakresie doradztwa prawnego Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem Usługi w zakresie zarządzania finansami SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ I PRAWNEJ SZD 450 1/OB Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław 2, ul. C.K. Norwida 34

2 2 SPIS TREŚCI OPZ 1 INFORMACJE PODSTAWOWE Strony zaangażowane w Projekcie Zamawiający Instytucja Zarządzająca Instytucja Wdrażająca Źródła finansowania Projektu Definicje Informacje na temat Projektu CELE UMOWY I REZULTAT DO OSIĄGNIĘCIA ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Informacje ogólne Sposób działania Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia Aktualizacja procedur JRP Specjalistyczne doradztwo techniczne Pomoc w przeprowadzeniu postępowań przetargowych Specjalistyczne doradztwo prawne Pomoc i doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych Doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem Pełnomocnictwa i upoważnienia dla Wykonawcy OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO POTENCJAŁ TECHNICZNY WYKONAWCY Lokalizacja Biuro i sprzęt Wykonawcy PERSONEL WYKONAWCY Eksperci Kluczowi Dodatkowi Eksperci Wynagrodzenie personelu Wykonawcy PODZLECENIA USŁUG I ZMIANY OSOBOWE RAPORTOWANIE Raporty Półroczne Raporty ad-hoc Procedura i terminy przekazywania raportów Ilość i język przekazywanych egzemplarzy SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA... 13

3 3 11 UBEZPIECZENIE WYNAGRODZENIE ZA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SPECJALISTYCZNEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ I PRAWNEJ WIEDZA I DOŚWIADCZENIE Załącznik Nr

4 4 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Strony zaangażowane w Projekcie Zamawiający Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucja Wdrażająca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Źródła finansowania Projektu Unia Europejska w ramach Funduszu Spójności. 1.2 Definicje OPZ Projekt: Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I ". Jednostka Realizująca Projekt: Jednostka JRP powołana Zarządzeniem Dyrektora RZGW we Wrocławiu do zarządzania, nadzoru i kontroli nad wdrażaniem Projektu. Przedsięwzięcie: Oznacza Zamówienia na Roboty opisane w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji Wykonawca: POIiŚ: podmiot określony jako Wykonawca w Umowie w niniejszym dokumencie określenie Wykonawca jest używane zamiennie z określeniem Specjalistyczna Pomoc Techniczna i Prawna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1.3 Informacje na temat Projektu Projekt Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I realizowany jest na obszarze województwa opolskiego w jego południowo-zachodniej części, w granicach powiatu nyskiego, na terenie gminy Nysa oraz gminy Otmuchów. Poniżej przedstawiono ogólną lokalizację Projektu. CELE PROJEKTU: eliminacja zagrożenia wystąpienia awarii zbiornika Nysa, ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej, w tym miasta i gminy Nysa a także miast: Lewina Brzeskiego, Brzegu, Oławy (miasta i gminy) oraz Wrocławia, bezpośrednio ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 52 tys. mieszkańców miasta Nysy i jej okolic, zamieszkujących obszar o powierzchni ca 21,7 tys. ha,

5 5 pośrednią ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 728 tys. mieszkańców, zamieszkujących obszar ok. 72,9 tys. ha, wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry, a w szczególności ochrony miasta Wrocławia, optymalizacja gospodarowania wodą w obrębie zespołu zbiorników kaskady Nysy Kłodzkiej z uwzględnieniem modernizacji budowli zrzutowej zapory Nysa, udrożnienia koryta rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej zbiornika Nysa wraz z budową projektowanego kanału ulgi dla miasta Nysa, usprawnienie zarządzania obiektami zbiornika i w korycie poniżej zapory Nysa poprzez automatyzację systemu pozwalającą na zdalne monitorowanie i sterowanie pracą obiektów. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU Zakres przedmiotowy Projektu składa się z dwóch Przedsięwzięć: PRZEDSIĘWZIĘCIE I (rzeka): Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km ) do rejonu Kubic (km ) wraz z istniejącymi budowlami. PRZEDSIĘWZIĘCIE II (zbiornik). Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika. 2 CELE UMOWY I REZULTAT DO OSIĄGNIĘCIA Celem umowy jest wsparcie zespołu JRP w prawidłowym, skutecznym i zgodnym z obowiązującym prawem i Wytycznymi zarządzaniu, koordynowaniu i monitorowaniu Projektu. Przedmiotem zamówienia są Usługi Specjalistycznej Pomocy Technicznej i Prawnej w zakresie wspierania JRP. Wykonawca będzie doradzał JRP w bieżącym zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu wszelkich działań i zadań związanych z realizacją Projektu, wspierając JRP w obszarze technicznym, prawnym i ekonomicznym celem spełnienia wymogów i warunków zawartych w umowie o dofinansowanie nr POIS z dnia r., dokumentacji aplikacyjnej oraz obowiązujących aktach prawnych i wytycznych POIiŚ. Rezultatem do osiągnięcia przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy jest stworzenie materiałów i przekazanie Zamawiającemu fachowej wiedzy w sposób umożliwiający doprowadzenie do terminowego i zgodnego z zakresem rzeczowym zakończenia kontraktów objętych Projektem. 3 ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 3.1 Informacje ogólne Niniejsza Specyfikacja (SZD 450-1/OB) stanowi integralną część Umowy i określa wymagania, obowiązki, uprawnienia i zakresy odpowiedzialności specjalistycznej pomocy technicznej i prawnej w zakresie Projektu pn. "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I". Przedmiot działania dotyczący tej Specyfikacji obejmować będzie m.in.: 1. pomoc Zamawiającemu w realizacji Projektu, w tym również weryfikacji struktury i procedur JRP; 2. doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania realizowanymi kontraktami wchodzącymi w skład Projektu, w szczególności w sprawach technicznych, formalno-prawnych i ekonomicznych 3. doradztwo odnośnie wypełnienia zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych (np. MŚ, MIR, MF, NFOŚIGW, JASPERS); 4. bieżące doradztwo w zakresie technicznym, w tym m.in. opiniowanie zmian proponowanych przez Inżyniera Projektu, Wykonawcy i Projektanta, dokumentacji technicznych dla kontraktów na roboty budowlane, przygotowanie specjalistycznych

6 6 opinii i ekspertyz w zakresie problemów realizacyjnych w każdym obszarze zagadnień technicznych co do którego Zamawiający będzie potrzebował wsparcia, a który dotyczy realizowanego Projektu (min. hydrotechnicznym, mechanicznym, elektrycznym, AKPiA, geologicznym, geotechnicznym, sanitarnym, ochrony środowiska, teletechnicznym, automatyki i monitoringu obiektów, przyrodniczym, ichtiologicznym, ornitologicznym katalog ten nie jest zamknięty a wskazuje jedynie na obszary w których najczęściej mogą występować problemy wymagające interwencji Ekspertów). 5. pomoc w przygotowaniu dokumentów wynikających z obowiązków Beneficjenta Projektu Funduszu Spójności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej. 6. Specjalistyczne doradztwo prawne i konsultacje, min. w zakresie: przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych oraz aktualnie obowiązującymi wytycznymi MRR dla realizacji POIiŚ, (w tym: uczestniczenie na zasadzie konsultacji, w procesie przygotowywania odpowiedzi na pytania zawierające prośby o wyjaśnienie zapisów SIWZ), dokonywania zmian w kontraktach na roboty budowlane. pomocy publicznej w projektach dofinansowanych ze środków unijnych, decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania Projektu i postępowań administracyjnych, w tym odwoławczych, roszczeń Wykonawców robót i usług, Specjalistyczne doradztwo prawne będzie dotyczyło każdego obszaru zagadnień, co do którego Zamawiający będzie potrzebował wsparcia, a który dotyczy realizowanego Projektu. W celu spełnienia powyższych założeń Wykonawca niniejszej umowy świadczył będzie dla JRP usługi polegające na specjalistycznym doradztwie technicznym, prawnym i ekonomicznym. W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za: - świadczenie Usług zgodnie z postanowieniami Umowy, terminowo, z należytą troską, skutecznością i starannością, kierując się interesem Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i Wytycznymi, oraz zgodnie z przyjętymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz wiedzy technicznej, ekonomicznej, prawniczej i innej, które dotyczą przedmiotu Umowy; - wykonywanie Usług przez należycie wykwalifikowanych Ekspertów, posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje; - zapewnienie na czas wykonywania Umowy odpowiedniego wsparcia dla Kluczowych Ekspertów, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w Umowie; - zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości języka polskiego przez Kluczowych Ekspertów, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z personelem JRP i Zamawiającego; - zapewnienie zakwaterowania, wynagradzanie Personelu i pokrywanie wszelkich kosztów związanych z transportem Personelu, w tym ewentualnych delegacji polecanych przez Zamawiającego na spotkania z przedstawicielami IZ i/lub IPZ; - wyposażenie Personelu Wykonawcy w narzędzia niezbędne dla wykonania Usług objętych niniejszą Umową; - świadczenie profesjonalnego doradztwa Zamawiającemu; - zachowanie poufności informacji wynikających z wykonywania Umowy, objętych tajemnicą handlową lub zawodową. 3.2 Sposób działania Doradztwo, o którym mowa powyżej Wykonawca będzie realizował na podstawie pisemnych wniosków Zamawiającego, zwanych dalej Zleceniami, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1): 1. W przypadku zleceń pilnych, pracochłonnych lub szczególnie skomplikowanych strony określą inny termin realizacji danego zlecenia.

7 7 2. Zlecenie będzie zawierało opis problemu oraz sprawy do rozstrzygnięcia. Zakres doradztwa będzie obejmował również konsultacje telefoniczne i/lub owe dotyczące wyjaśnienia treści zlecenia lub przygotowanej opinii. 3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym orientacyjną liczbę godzin planowanych na jego realizację oraz termin realizacji, w przypadku sytuacji określonej w W uzasadnionych przypadkach na prośbę Zamawiającego, miejscem świadczenia doradztwa, może być siedziba Zamawiającego. 5. Liczba zleceń uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. 6. Zlecenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, będą przekazywane w formie elektronicznej na adres poczty wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić niezwłocznie w formie elektronicznej otrzymanie danego zlecenia oraz dokumentów niezbędnych do jego realizacji oraz dokonać uzgodnień, o których mowa w pkt Za wykonanie zlecenia przez Wykonawcę, uważa się przesłanie ich w wersji elektronicznej na adres wskazany w umowie lub w zleceniu oraz w formie pisemnej na adres Zamawiającego. Wersje opinii w formie papierowej oraz elektronicznej (w formacie doc.) nie mogą się różnić. Pisemne i podpisane wersje opinii będą przysyłane Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo odbiorczym zawierającym wykaz wykonanych opinii w okresie rozliczeniowym. 8. Oryginały podpisanych zleceń przez Zamawiającego będą przekazywane wraz z podpisanym protokołem odbioru za dany okres rozliczeniowy. Wykonawca zorganizuje prace swojego personelu w taki sposób, aby zostały osiągnięte cele określone w zamówieniu. Wymagana będzie niezwłoczna reakcja każdego eksperta na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Wykonawca musi informować bezpośrednio i na bieżąco Zamawiającego o problemach, jakie napotyka w trakcie wykonywania usług. Konsultacje i doradztwo dla Zamawiającego odbywać się będą na wezwanie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym w tym między innymi w siedzibie JRP w Opolu, siedzibie terenowej JRP w Nysie oraz w siedzibie RZGW we Wrocławiu. W razie potrzeby Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie brał udział w spotkaniach, a czas dojazdu na miejsce spotkania nie będzie wliczany do czasu świadczenia usługi. Specjalistyczna pomoc techniczna i prawna powinna być świadczona w taki sposób, aby umożliwić personelowi JRP sprostanie wszelkim nałożonym wymogom, zadaniom i obowiązkom w celu prawidłowego i efektywnego wdrożenia i osiągnięcia założonych celów Projektu. 3.3 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia Aktualizacja procedur JRP Wykonawca zweryfikuje, a w razie ich braku opracuje procedury JRP wymagane wytycznymi MRR, uwzględniające wszystkie procesy niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu. Przed przystąpieniem do weryfikacji/opracowania procedur JRP, na podstawie wymagań określonych w obowiązujących dokumentach oraz uwzględniając specyfikę Projektu Wykonawca dokona przeglądu i oceny: struktury organizacyjnej JRP; dotychczasowych procedur JRP. Termin wykonania: do 30 dni od podpisania umowy Specjalistyczne doradztwo techniczne Do obowiązków Wykonawcy będzie udzielanie porad na bieżąco w postaci wydawanych opinii i ekspertyz technicznych w zakresie problemów realizacyjnych w każdym obszarze zagadnień technicznych, co do którego Zamawiający będzie potrzebował wsparcia, a który dotyczy realizowanego Projektu, w tym min.: w zakresie hydrotechnicznym,

8 8 mechanicznym, elektrycznym, AKPiA i monitoringu obiektów, geologicznym, geotechnicznym, sanitarnym, ochrony środowiska, teletechnicznym, przyrodniczym: ichtiologicznym, ornitologicznym, herpetologicznym Powyższy katalog ten nie jest zamknięty a wskazuje jedynie na obszary, w których najczęściej mogą występować problemy wymagające interwencji Ekspertów w zakresie specjalistycznego doradztwa technicznego Pomoc w przeprowadzeniu postępowań przetargowych Do obowiązków Wykonawcy będzie udzielanie porad na bieżąco w postaci wydawanych opinii prawnych i technicznych w zakresie poprawności formalnej prowadzonych postępowań przetargowych, w tym min.: poprawności wypełniania poszczególnych formalności związanych z prowadzeniem procedur przetargowych; prawidłowości zapisów siwz (wraz załącznikami), w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wytycznych związanych z finansowaniem Projektu ze środków unijnych; przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania składane przez wykonawców podczas postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach komisji przetargowych w charakterze doradcy/biegłego; poprawności przeprowadzenia procedury udzielania ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających Specjalistyczne doradztwo prawne Do obowiązków Wykonawcy będzie udzielanie porad na bieżąco w postaci wydawanych opinii prawnych we wszelkich obszarach zagadnień prawnych, co do których Zamawiający będzie potrzebował wsparcia, a które dotyczą realizowanego Projektu, w tym min.: ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody, pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, prawa unijnego, postępowań administracyjnych prowadzonych w ramach Projektu, w tym postępowań odwoławczych, realizacji Kontraktów, w tym roszczeń Wykonawców, roszczeń stron trzecich, występujących z powództwem w związku z realizowanym Projektem, pomoc przy kontrolach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, Wytycznych MRR dla POIiŚ Powyższy katalog ten nie jest zamknięty a wskazuje jedynie na obszary, w których najczęściej mogą występować problemy wymagające interwencji Ekspertów w zakresie specjalistycznego doradztwa prawnego.

9 Pomoc i doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych Wykonawca zapewni niezbędne wsparcie Beneficjentowi w celu terminowego wypełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących dokumentów, dla osiągnięcia zaplanowanego w Umowie o dofinansowanie efektu Projektu. W tym przedmiocie Wykonawca udzieli pomocy JRP w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych dla wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych (np., IZ, IP I, IP II); Doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem Obowiązki Wykonawcy dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem będą obejmować w szczególności: wydawanie opinii prawnych oraz analiz technicznych i ekonomicznych stanowiących podstawę podejmowanych decyzji przez Zamawiającego związanych z realizacją Projektu. opracowanie systemu identyfikacji i kontroli ryzyka ( w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, oraz co kwartalne monitowanie zaistniałych ryzyk oraz zagrożeń wraz z podaniem możliwości uniknięcia ziszczenia się ryzyka oraz możliwych rozwiązań problemów gdyby ryzyka nie udało się uniknąć) Powyższe opracowania i opinie powinny uwzględniać przepisy obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej włącznie z obowiązującymi RP normami prawa Wspólnot Europejskich, w szczególności zaś zapisy: Traktatu WE - Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana traktatu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 9 maja 2008 roku C 155; Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi; Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; Ramowej Dyrektywy Wodnej Taryfikatora tj. dokumentu przyjętego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt.: Wymierzanie korekt finansowych za naruszanie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej ; Wszelkich wytycznych wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Narodowy Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska do stosowania których zobowiązany jest Zamawiający podczas realizacji przedmiotowego Projektu a także interpretacje prawa wynikające z orzecznictwa KIO i wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 3.4 Pełnomocnictwa i upoważnienia dla Wykonawcy Mimo, iż Wykonawca będzie reprezentował interesy Zamawiającego, nie ma on upoważnienia do zwalniania żadnej ze stron biorących udział w Projekcie z jej zobowiązań, obowiązków lub odpowiedzialności wynikających z zawartych z Zamawiającym umów. 4 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w rozwiązywaniu spraw formalnych w przypadkach, w których udział Zamawiającego jest wymagany obowiązującymi przepisami lub udzielenie odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego w takich przypadkach. 5 POTENCJAŁ TECHNICZNY WYKONAWCY 5.1 Lokalizacja Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki min. w biurze Wykonawcy.

10 10 Wykonawca musi włączyć w zakres swoich obowiązków wyjazdy wynikające ze spotkań i uzgodnień prowadzonych z Wykonawcami robót, Nadzorem Inwestorskich, Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą (IPZ), Instytucja Wdrażającą, Inicjatywą JASPERS i Komisją Europejską,. Wyjazdy będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Konieczność wyjazdów oszacuje Wykonawca zgodnie ze swoim doświadczeniem w powyższym zakresie. 5.2 Biuro i sprzęt Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego świadczenia usług w trakcie realizacji projektu. W tym celu musi dysponować właściwym wyposażeniem w sprzęt biurowy, komputerowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Wykonawcy dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu. Wykonawca winien posiadać swoje Biuro, najlepiej na terenie miasta Opola lub miasta Nysy. W ramach ceny ofertowej należy ująć koszt wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz, ubezpieczenie i połączenia telefoniczne) jak również wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu i komunikacji. Zamawiający nie przewiduje dostarczania żadnego sprzętu ani zapewniania jakichkolwiek pomieszczeń dla Wykonawcy, z wyjątkiem pomieszczeń udostępnionych na narady robocze w siedzibie Zamawiającego w Nysie.. 6 PERSONEL WYKONAWCY Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby stosownie do przyjętej organizacji usług i zatrudnić odpowiednich pracowników będących w stanie właściwie wykonywać Kontrakt. Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewni zespołowi swoich ekspertów wszelkie konieczne wsparcie i techniczną pomoc innych specjalistów Wykonawcy. 6.1 Eksperci Kluczowi Zgodnie z Wykazem Kluczowych Specjalistów Wykonawca zorganizuje zespół Specjalistów. Kluczowi Specjaliści muszą spełniać następujące wymagania: 1. Kierownik zespołu specjalistycznej pomocy technicznej i prawnej posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne; minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami/inwestycjami budowlanymi; 2. Ekspert ds. prawnych posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie; posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego, adwokata lub prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z poźn. zm.); co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym dla dużych projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach POIiŚ; znajomość procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych; znajomość prawa budowlanego, zamówień publicznych, wytycznych POIiŚ; 3. Eksperta branży hydrotechnicznej - posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo hydrotechniczne lub pokrewne pozwalające na uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa hydrotechnicznego.

11 11 Staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją inwestycji obejmujących swoim zakresem budowle hydrotechniczne lub melioracyjne. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie odpowiadającym im, lecz uzyskanymi przed wejściem w życie ustawy z dnia r., a także na podstawie art. 12a ww. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz.1409 z późn. zm)rzeczoznawcy budowlanego 4. Eksperta branży automatycznej, teletechnicznej i monitoringu - obiektów posiadającego następujące kwalifikacje: 6.2 Dodatkowi Eksperci Wykształcenie wyższe techniczne - kierunek automatyka. Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją inwestycji obejmujących swoim zakresem instalacje AKPiA. Znajomość zagadnień automatyki przemysłowej. Znajomość zagadnień sieci informatycznych (LAN,WAN). Znajomość systemów SCADA. Znajomość obsługi sterowników PLC. Wykonawca musi oświadczyć, że na wykonanie niektórych opinii i ekspertyz zleconych przez Zamawiającego, będzie dysponował następującymi osobami: 1. Ekspert ds. ekonomicznych- posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne; minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 projektu infrastrukturalnego o wartości nie mniejszej niż PLN brutto; 2. Ekspert branży elektro-energetycznej w zakresie instalacji elektroenergetycznych, posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne ; minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu lub realizacji projektów inwestycyjnych 3. Ekspert branży mechanicznej - posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe mechaniczne lub energomechaniczne; minimum 3 letnie doświadczenie związane z eksploatacją lub nadzorowaniem wykonania urządzeń i wyposażeń technologicznych obiektów hydrotechnicznych, np. jazów ruchomych czy śluz żeglugowych 4. Ekspert w zakresie geologii - posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne; minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz pełnieniu nadzoru geologicznego i geotechnicznego przy realizacji projektów inwestycyjnych gospodarki wodnej, z uprawnieniami kat VI rzeczoznawcy budowlanego. 5. Ekspert w zakresie geotechniki posiadający następujące kwalifikacje wykształcenie wyższe techniczne ; minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu lub realizacji projektów inwestycyjnych posiadającym uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. 6. Ekspert w zakresie ichtiologii posiadający następujące kwalifikacje:

12 12 wykształcenie wyższe kierunkowe; minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym przy budowie lub projektowaniu lub wykonaniu koncepcji budowy przepławki dla ryb; 7. Eksperta w zakresie ornitologii posiadający następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne o profilu środowiskowym; minimum 3 letnie doświadczenie, tj. uczestnictwo w inwentaryzacjach, badaniach, planowaniu ochrony, monitoringu gatunków ptaków i ich siedlisk bądź posiadanymi w swoim dorobku publikacjami z tej dziedziny. 6.3 Wynagrodzenie personelu Wykonawcy W czasie trwania Kontraktu Wykonawca na własny koszt i ryzyko zbada stan przygotowań do realizacji Projektu oraz lokalne warunki i zagwarantuje swojemu personelowi w ramach ceny kontraktu, jak poniżej - wynagrodzenie specjalistów, - koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich specjalistów takie jak koszty przenosin, zakwaterowania, dodatek za rozłąkę, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne świadczenia związane z zatrudnieniem a uzgodnione między ekspertami a Wykonawcą, - koszty wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do świadczenia Usług wraz kosztami wyposażenia, - marżę, pokrywającą narzuty. zysk i wykorzystanie zaplecza Wykonawcy, koszty dojazdu do miejsca budowy, - inne usługi wynikające z odpowiednich przepisów i z obowiązków wykonywanych na terenie budowy. 7 PODZLECENIA USŁUG I ZMIANY OSOBOWE Wykonawca może część usług związanych ze specjalistyczną obsługą techniczną i prawną podzlecić innym jednostkom prawnym oraz osobom posiadającym działalność gospodarczą, informując o tym JRP. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania swoich podwykonawców, co uwzględniają konsekwencje i kary przewidywane w Umowie. Pracownicy specjalistycznej obsługi technicznej i prawnej nie mogą świadczyć jakichkolwiek usług technicznych czy prawnych dla Wykonawcy inwestycji lub jego podwykonawców. Takie działania, stwierdzone przez JRP, będą podstawą do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 8 RAPORTOWANIE Wykonawca powinien składać następujące raporty półroczne i raport końcowy. Każdy z powyższych rodzajów raportu powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o niniejszej umowie i o Kontraktach na Roboty, rozdzielnik dokumentu, jednostki biorące udział w zarządzaniu projektem, krótki opis umowy oraz kluczowe daty realizacji niniejszej Umowy i Kontraktów na Roboty. Raporty półroczne powinny zawierać szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym oraz zbiorczy do dnia sporządzania raportu,. 8.1 Raporty Półroczne Raporty Półroczne opracowane przez Wykonawcę z postępu prac powinny zawierać co najmniej następujące informacje:

13 13 - krótkie podsumowanie prac wykonanych przez Wykonawcę podczas okresu sprawozdawczego, - prezentację rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania niniejszego zamówienia, - opinie co do dotychczasowych postępów i ewentualnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji poszczególnych Kontraktów jak i całego Projektu w oparciu o obowiązujące - harmonogramy wraz z wykazem sporządzonych opracowań, ekspertów i innych dokumentów, 8.2 Raporty ad-hoc Wykonawca przygotuje w terminie 10 dni na życzenie Zamawiającego raport informujący o konieczności zmian/zagrożeniach jakie wystąpiły w trakcie realizacji projektu. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią istotne zmiany w dokumentacji projektowej w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane oraz w każdej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu. Raport powinien zawierać: - jednoznaczny opis zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/zagrożeń - potencjalne konsekwencje dla prawidłowej realizacji projektu, w szczególności co do założonego efektu oraz ewentualnych kosztów finansowych, - propozycje podjęcia działań zmierzających do uniknięcia bądź minimalizacji ryzyk wraz z projekcją ich skutków dla prawidłowej realizacji Projektu. 8.3 Procedura i terminy przekazywania raportów Raporty półroczne powinny być przekazywane przez Wykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty zakończenia okresu raportowania. Za początek okresu raportowania należy uznać datę Wejścia Umowy w Życie (nie zaś w układzie kalendarzowym tj. od 1 stycznia lub 1 lipca). Raport końcowy powinien być przekazany przez Wykonawcę, bezpośrednio do Zamawiającego w terminie do 30 dni po zakończeniu Umowy. Format Raportów będzie uzgodniony z Zamawiającym. 8.4 Ilość i język przekazywanych egzemplarzy Wykonawca powinien przekazywać raporty w języku polskim w 2 egzemplarzach + 1 w wersji elektronicznej. 9 SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunku). 10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy z Zamawiającym przed jej podpisaniem przez strony, o wartości odpowiadającej 2,5% ceny ofertowej ogółem (brutto), w sposób i na warunkach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości 70% i w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy. Pozostała część zabezpieczenia wykonania (pozostałe 30%) będzie zwrócona lub zwolniona dla Wykonawcy po upływie okresu rękojmi dla robót, a więc po 12 miesiącach od daty odbioru końcowego robót.

14 14 11 UBEZPIECZENIE Wykonawca musi być ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności w okresie realizacji umowy na kwotę w wysokości co najmniej ,00 zł. 12 WYNAGRODZENIE ZA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SPECJALISTYCZNEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ I PRAWNEJ Wynagrodzenie z tytułu obsługi technicznej i prawnej będzie posiadało dwie składowe: 1) Wynagrodzenie ryczałtowe za świadczenie usług w wymiarze 10 godzin na miesiąc, 2) Wynagrodzenie godzinowe stanowiące iloczyn godzin pracy oraz stawki godzinowej w ilości przekraczającej ilość godzin objętych ryczałtem, lecz nie większej niż dodatkowe 176 h. Stawka pracy za godzinę, zaoferowana przez Wykonawcę, będzie stała dla wszystkich ekspertów kluczowych i dodatkowych. Podstawą do zapłaty będzie karta rozliczeń czasu pracy ekspertów zaangażowanych w realizację Umowy, wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. Karty rozliczeń czasu pracy muszą być spójne z kartami zleceń. Jeżeli w rzeczywistości czas pracy na wykonanie danego zlecenia będzie różnił się od szacunkowego czasu pracy przyjętego w zleceniu, wówczas do rozliczeń, zostanie przyjęty rzeczywisty czas pracy, potwierdzony przez Zamawiającego. Przewidywany godzinny wymiar pracy to 10 godzin w miesiącu w ramach ryczałtu dla całego zespołu Specjalistycznej Pomocy technicznej i Prawnej. Dopiero przy przekroczeniu 10 h pracy łącznie przez wszystkich ekspertów, możliwe będzie rozliczanie wynagrodzenia godzinowego. Do przewidywanych godzin pracy nie będzie wliczany czas dojazdu do miejsca pracy i na spotkania. W przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym rozliczenie pełnego pierwszego miesiąca pracy Wynagrodzenie ryczałtowe za ten miesiąc wyliczone zostanie proporcjonalnie w zależności od ilości dni pracy pozostałych do końca miesiąca. Również proporcjonalnie zostanie obniżona ilość godzin pracy ekspertów w ramach ryczałtu. 13 WIEDZA I DOŚWIADCZENIE Wykonawca powinien posiadać doświadczenie realizacyjne związane z specjalistyczną obsługą techniczną i prawną. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - pełnił co najmniej 2 usługi w zakresie doradztwa prawnego, - pełnił co najmniej 2 usługi w zakresie doradztwa technicznego i ekonomicznego, - sporządził co najmniej 2 ekspertyzy o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda w obszarach: prawnym, technicznym, ekonomicznym. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców i udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz usług oraz dokumenty potwierdzające, że każda z tych usług wykonana została należycie)

15 15 Załącznik Nr 1 ZLECENIE NA WYKONANIE USŁUGI Z dnia W ramach umowy nr.. z dnia 1. Treść zapytania (opis problemu do konsultacji) Termin wykonania.. 3. Szacunkowa ilość godzin pracy Wykonawca Zamawiający

Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia

Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia BDG.V.2511.17.2016.MP Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy Nazwa przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot i zakres zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług doradczych podczas przygotowania i realizacji czterech postępowań przetargowych

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SIWZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) SIWZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Nazwa zamówienia publicznego - Pomoc techniczna przy realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy poprzez doradztwo

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145813-2010:text:pl:html PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 2010/S 97-145813 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego-Jednostka

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawartej w dniu.......................... w Seceminie pomiędzy: Gminą Secemin z siedzibą 29-145 Secemin, ul. Struga 2, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r. Gdynia, dnia 11.01.2017 r. Zapytanie ofertowe Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Liniewo r. Zapytanie ofertowe

Liniewo r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Liniewo 06-08-2014 r. 1. Gmina Liniewo ogłasza postępowanie na zasadach przewidzianych w art. 4 ust 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 2 2. ZAKRES USŁUGI... 2 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU INŻYNIERA... 4 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO... 5 5. RAPORTY...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych we Wrocławiu. Zapytanie ofertowe nr 3/2014

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych we Wrocławiu. Zapytanie ofertowe nr 3/2014 PZPP-P/2/27/272/5/2014 Wrocław, 22 stycznia 2014r. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych we Wrocławiu Zapytanie ofertowe nr 3/2014 Dotyczące zamówienia publicznego na kwotę poniżej 14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia :

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia : Opis przedmiotu zamówienia : Załącznik nr 1a do SIWZ "Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem (zwane dalej SZR) w Lublinie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Termin realizacji zamówienia: w okresie 1 maja do 31 grudnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Termin realizacji zamówienia: w okresie 1 maja do 31 grudnia 2015 r. Województwo Opolskie z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45 082 Opole Departament Organizacyjno-Administracyjny Opole, 17 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

JRP-17/2011 Milicz, 7 listopada 2011r.

JRP-17/2011 Milicz, 7 listopada 2011r. JRP-17/2011 Milicz, 7 listopada 2011r. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM O SYGN. JRP-17/2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. Liczba wolnych stanowisk - 6 w tym: Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. OGŁOSZENIE 1/16 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowiska w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie PL. Krasińskich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt

Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2011 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 27 65000, REGON 690581399,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wspólne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

I. Postanowienia wspólne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: ZP.KD.3321/1/14 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wspólne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

I. Postanowienia wspólne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: ZP.KD.3321/209/12 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r.

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła, 25.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Pełnienie funkcji informatyka w ramach projektu. Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich Adres: ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła Tel/Faks:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10. Dotyczące zamówienia publicznego na kwotę poniżej euro

Zapytanie ofertowe nr 10. Dotyczące zamówienia publicznego na kwotę poniżej euro Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych we Wrocławiu Nr sprawy PZPP-P.272.21.2014 Wrocław, 21.05.2014r. Zapytanie ofertowe nr 10 Dotyczące zamówienia publicznego na kwotę poniżej 14 000

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:530-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 001-000530

Bardziej szczegółowo

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi psychiatryczne lub psychologiczne Sucha Beskidzka, 14.08.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. Terapia uzależnień dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia-slaska.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia-slaska.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia-slaska.eu Katowice: Obsługa prawna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Ministerstwo Środowiska zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usług konsultingowych

Bardziej szczegółowo

i Zamawiającemu ) oraz dopilnowaniem realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy, prowadzeniem całości spraw dotyczących współpracy z wład

i Zamawiającemu ) oraz dopilnowaniem realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy, prowadzeniem całości spraw dotyczących współpracy z wład UMOWA Nr./2008/ZDW (wzór) Załącznik nr 6 SIWZ Sprawa nr ZP 11VIII/08 zawarta w dniu.. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: WOiSO.BZP.341-54-2/09. Wałbrzych, dnia 28.09.2009 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: WOiSO.BZP.341-54-2/09. Wałbrzych, dnia 28.09.2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Znak sprawy: WOiSO.BZP.341-54-2/09

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne Warszawa: Obsługa prawna przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Doradztwo prawne/obsługa prawna na rzecz Beneficjenta projektu Współpraca Instytucjonalna współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. 1 Zamawiający zakłada, iż Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi od dnia 12 stycznia 2015 r.

Strona 1 z 6. 1 Zamawiający zakłada, iż Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi od dnia 12 stycznia 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) na świadczenie obsługi

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pod nazwą.: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/47/2015 Wrocław, dnia 30 października 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez UMOWA nr zawarta w dniu.... roku w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP 851-19-91-734, REGON 005433353 reprezentowanym przez Dyrektora Panią Martę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. znak sprawy:..

ZAPYTANIE OFERTOWE. znak sprawy:.. Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Ul Koszykowa 86 02-008 Warszawa nazwa i adres Zamawiającego Warszawa, dn. 20.10.2009r. znak sprawy:.. ZAPYTANIE OFERTOWE Polsko Japońska Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345069-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2010/S 226-345069 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Znak sprawy: JRP. 7011.2.2012 Hel, dnia 06.02.2012 roku. Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeostwa przeciwpowodziowego etap I. 10 czerwca 2011 r.

RAPORT: Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeostwa przeciwpowodziowego etap I. 10 czerwca 2011 r. RAPORT: Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeostwa przeciwpowodziowego etap I 10 czerwca 2011 r. Zbiornik wodny Nysa będzie bezpieczniejszy Przygotowania inwestycji w Nysie postępują

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/ 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik Nr 3 do Umowy Część 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Partnerska. ... Nazwa instytucji lub organizacji (beneficjenta) z siedzibą w... reprezentowaną przez...

UMOWA Partnerska. ... Nazwa instytucji lub organizacji (beneficjenta) z siedzibą w... reprezentowaną przez... UMOWA ska na rzecz uzyskania dofinansowania i realizacji Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w.. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Priorytet 8, Działanie 8.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Witold Radzio zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71050-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 Transportowy Dozór

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia 14.10.2014 r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia 14.10.2014 r. OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia 14.10.2014 r. Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75 620 Koszalin działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Nr RWZP 147/U-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Nr RWZP 147/U-2/2015 AKCPEPTUJĘ Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Gospodarczego Sławomir Wasilewski Łódź, dn. 02 lipca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego

Bardziej szczegółowo

2) Termin realizacji Termin realizacji: lipiec 2015 30 listopad 2015 r.

2) Termin realizacji Termin realizacji: lipiec 2015 30 listopad 2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy usługi realizacji zlecanych prac związanych z realizacją projektu systemowego PARP Instrument Szybkiego

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/52/2015 Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy)

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy) Załącznik nr 4a do SIWZ Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy) 1. Inżynier Kontraktu będzie pełnić swe obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, oraz polskim

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Arcus SA zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowodoradczego Doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr zawarta w Nysie, w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Nysa, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (dotyczy osób prawnych)

FORMULARZ OFERTOWY (dotyczy osób prawnych) Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY (dotyczy osób prawnych) Pełna nazwa Wykonawcy Adres Numer telefonu Numer faksu Adres E-mail Strona internetowa Numer REGON Numer NIP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie:,,inżynier Kontraktu Modernizacja budynków PIT-RADWAR S.A. nr XIX, XIXa, XX w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14. I. WPROWADZENIE 1. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt pn. Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące naboru na stanowisko prawnika w projekcie Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące naboru na stanowisko prawnika w projekcie Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące naboru na stanowisko prawnika w projekcie Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 1/2013/TP, data: 07.01.2013 r. 1. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r.

PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r. PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r. dotyczy: odpowiedzi na zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn.: BUDOWA PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA GORLIC WRAZ Z DOSTĘPEM DO GORLICKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

PL-Chorzów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe

PL-Chorzów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292533-2012:text:pl:html PL-Chorzów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 178-292533 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... Załącznik nr 5 U M O W A NR...... Wzór W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O.

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. Warszawa, 15 września 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach projektu Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą GESTAMP WIND

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e

Bardziej szczegółowo

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 6.4

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 6.4 Gdańsk: Obsługa prawna projektu Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki Numer ogłoszenia: 85989-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

... Białystok, dn. 03.04.2009r. nazwa i adres Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

... Białystok, dn. 03.04.2009r. nazwa i adres Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE ... Białystok, dn. 03.04.2009r. nazwa i adres Zamawiającego znak sprawy: 412-6/2009 ZAPYTANIE OFERTOWE EDUCENTRUM Policealna Szkoła Edukacji Alternatywnej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3, 15 094 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór Burmistrza Miasta Miasteczko skie Pana Krzysztofa Nowaka 1 2 3

UMOWA - wzór Burmistrza Miasta Miasteczko skie Pana Krzysztofa Nowaka 1 2 3 UMOWA - wzór zawarta w dniu... r. w Miasteczku Śląskim, pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 NIP 645 250 29 67 REGON 276258799 reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 GKM.7031.16.2014 Aleksandrów Kujawski, 22.10.2014 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Brechta 3, Warszawa tel , fax

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Brechta 3, Warszawa tel , fax Żuromin, dnia 27.05.2014r. ROZEZNANIE RYNKU- USŁUGA na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp ( art.4.pkt.8) Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo