Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia-slaska.eu"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Katowice: Obsługa prawna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2, Katowice, woj. śląskie, tel. (32) , , faks (32) Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) lub adwokatów zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., nr 146, poz z późn. zm.) lub wpisanych na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców prawnych (zgodnie z ustawą z dnia r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.) obejmującej świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi prawnej w zakresie prawa polskiego i unijnego, w celu ochrony interesów Zamawiającego. I częśćzakres obsługi prawnej związanej z bieżącą działalnością obejmuje w szczególności: -doradztwo, konsultacje (dostępność konsultacji prawnych drogą elektroniczną i telefoniczną), -opiniowanie i przygotowywanie dokumentów i wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności obejmujących zagadnienia dotyczące: -prawa budowlanego, -prawa cywilnego, -prawa zamówień publicznych, -prawa finansów publicznych, -prawa pracy, -ustawy o związkach zawodowych -przepisów o zakładowych układach zbiorowych pracy -prawa autorskiego, -przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych zgodnie z dyspozycjami Dyrektora, -parafowanie - po weryfikacji - -umów dotyczących zamówień publicznych, -umów nietypowych, - kontraktów zagranicznych, -porady prawne i wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa, -uczestnictwo w przygotowaniach

2 umów nietypowych i cywilnoprawnych, -uczestnictwo w rokowaniach lub negocjacjach, -wydawanie opinii prawnych, - nadzór prawny nad egzekucją wierzytelności, -występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w postępowaniach sądowych i administracyjnych, -stała współpracy ze specjalistą ds. zamówień publicznych w zakresie problematyki zamówień publicznych. Stała obsługa prawna świadczona będzie przez min. 1 osobę- radcę prawnego lub adwokata reprezentującego wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, ewentualnie także w siedzibie wykonawcy lub w innym uzgodnionym miejscu, a ich dyspozycyjność powinna obejmować co najmniej - 1 stały ustalony dzień w tygodniu oraz drugi dzień zmienny na ewentualne wezwanie. Łącznie tygodniowo conajmniej 10 h. II część- dodatkowy zakres obsługi prawnej związanej z prowadzoną Inwestycją Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach obejmuje: -stosowanie dyrektyw i rozporządzeń unijnych oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie związanym z realizacją projektu Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, -współpraca z koordynatorem projektu w zakresie tegoż projektu, -porady prawne i wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa związanego z realizacją ww projektu. Obsługa prawna Inwestycji świadczona będzie przez min. 1 osobę- radcę prawnego lub adwokata reprezentującego wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, ewentualnie także w siedzibie wykonawcy lub w innym uzgodnionym miejscu, a dyspozycyjność powinna obejmować co najmniej 15 h tygodniowo. Niezależnie od powyższego niezbędne jest zapewnienie możliwości uczestnictwa w negocjacjach poza siedzibą Zamawiającego - w innym mieście, a także za granicą (prawnicy - mgr prawa, aplikant radcowski lub adwokacki) mogą realizować zadania umowne tylko w wyjątkowych przypadkach - z góry uzgodnionych z Zamawiającym pod warunkiem, iż wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za jakość usług świadczonych przez jego reprezentantów nie posiadających pełnego tytułu zawodowego. Wykonawca powinien zapewnić, iż powyższa obsługa będzie mogła być realizowana także w języku niemieckim i angielskim z uwagi na obecnie istniejące rodzaje zobowiązań Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w sytuacji braku osób zatrudnionych przez wykonawcę władających ww językami do zatrudnienia tłumaczy ( z wyjątkiem konieczności tłumaczeń przysięgłych) i uznaje, że koszt z tego tytułu wynikający został uwzględniony w cenach ofertowych. Terminy załatwienia spraw takich jak: odpowiedzi na zapytania, przygotowanie opinii prawnych, sporządzenie lub zaopiniowanie pod względem formalnoprawnym wzorów i projektów umów: -pilne bez względu na stopień skomplikowania: w tym samym dniu, pod warunkiem ich otrzymania do godziny 12.00, po ich otrzymaniu po godz w dniu następnym, z wyjątkiem spraw, które wymagają natychmiastowej interwencji, -sprawy skomplikowane, wymagające konsultacji lub analizy przepisów prawa - do 7 dni kalendarzowych, -sprawy szczególnie skomplikowane, wymagane jest określenie terminu realizacji nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych i niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie osoby zlecającej ze strony Zamawiającego, -w konieczności uzupełnienia wcześniej wydanej opinii - w tym samym dniu.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

3 III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia- nie spełnia III.3.2) Wiedza i doświadczenie Zamawiający żąda, aby wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 1 usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia i posiadają minimum 2 letnią praktykę obsługi prawnej podmiotów sektora finansów publicznych. Ciągłość przynajmniej jednego kontraktu trwająca minimum 12 miesięcy. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia- nie spełnia III.3.3) Potencjał techniczny Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia- nie spełnia III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał osobę/osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniające następujące wymagania: - dotyczące kwalifikacji i wykształcenia: każda z osób musi posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w RP (prawnicy zagraniczni), - dotyczące doświadczenia: każda z osób musi, w okresie 5 ostatnich lat przed terminem składania ofert, legitymować się minimum 12 miesięcznym doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy o finansach publicznych. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnianie spełnia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający żąda, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia- nie spełnia

4 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) -wypełnionego formularza ofertowego-załącznik nr 1 do SIWZ, -pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, -pełnomocnictwa określającego jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Doświadczenie - 40 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej wykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w następujących okolicznościach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, które muszą być udokumentowane. 3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa powyżej, nowa osoba musi spełniać, co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej osoby. 4. Zamawiający może także zażądać od wykonawcy zmiany osoby, o której mowa powyżej, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia Śląska im. H.M.Góreckiego Katowice ul. Opolska 9b,c. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Filharmonia Śląska im. H.M.Góreckiego Katowice ul. Sokolska 3 IV piętro sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

6 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie