c Plan nauczania z geograi dla kursu maturalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c Plan nauczania z geograi dla kursu maturalnego"

Transkrypt

1 R c Plan nauczania z geograi dla kursu maturalnego Plan nauczania opracowaªa

2 . Przedstawione opracowanie chroni ustawa o prawach autorskich. Powielanie, kopiowanie, wykorzystywanie we fragmentach lub w caªo±ci przez inne podmioty lub przez osoby zyczne, bez wiedzy autorów opracowania, jest zabronione pod odpowiedzialno±ci karn oraz cywilno - prawn. Opracowanie publikuje, ul. Smolna 40 lok. 1, Warszawa,

3 1 Plan nauczania 1.1 Cele programu edukacyjnego Program nauczania z geograi na kursie maturalnym zostaª stworzony aby pomóc uczniowi zada egzamin dojrzaªo±ci na najwy»szym dla niego osi galnym poziomie. Aby uzyska optymalny wynik nale»y dotychczasow wiedz i umiej tno±ci uczniów usystematyzowa oraz uzupeªni, w przyst pny sposób powtórzy, co b dzie sprzyjaªo jej utrwaleniu, pomóc dogª bnie jak równie» indywidualnie przyswoi oraz wy wiczy w umiej tno±ci zdawania egzaminu zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej. Egzamin ten zbudowany jest w oparciu o standardy wymaga«egzaminacyjnych, które obejmuj : wiadomo±ci i rozumienie, co oznacza,»e ucze«opanowuje teori, potra ze zrozumieniem zastosowa poznane poj cia, wyja±ni prawidªowo±ci, modele przyczynowo-skutkowe, a tak»e umie przedstawi i wyja±ni ró»norodne zdarzenia, dynamiczne procesy i zjawiska korzystanie oraz przetwarzanie informacji, tworzenie informacji na podstawie danych, charakteryzowanie, ocenianie i rozwi zywanie problemów w ró»nych obszarach zarówno czasowych jak i przestrzennych Wymagania szczegóªowe oparte o przedstawione standardy oraz o podstaw programow zostan zaprezentowane w podrozdziale 1.3 Tre±ci ksztaªcenia w zakresie poszczególnych zaj edukacyjnych. Kurs przygotowawczy do matury z geograi ma za zadanie nie tylko przygotowa do egzaminu ale równie» uzmysªowi uczniowi zasady funkcjonowania otaczaj cego go ±rodowiska geogracznego. Po uko«czonym kursie ucze«z wi kszym zrozumieniem b dzie obserwowaª ±rodowisko naturalne wokóª niego, b dzie miaª wi ksz ±wiadomo± procesów i zjawisk spoªeczno-ekonomicznych dziej cych si w jego regionie, kraju i na ±wiecie. 1.2 Plan nauczania okre±laj cy nazw zaj edukacyjnych oraz ich wymiar Plan nauczania kursu maturalnego z geograi obejmuje 96 godzin lekcyjnych Tematyczny rozkªad zaj - grupa podstawowa z elementami rozszerzenia (76h - 19 spotka«) I zaj cia (4h) Kartograa 1. (3h) Wykªad 2. (1h) wiczenia z map topograczn II zaj cia (4h) 1. (2h) Astronomia w geograi - wykªad 2. (2h) Kartograa i astronomia - wiczenia III zaj cia (4h) Mapa Europa. Atmosfera - wykªad IV zaj cia (4h) 1. (2h) Wykªad 2. (2h) wiczenia V zaj cia (4h) Mapa Azja. Hydrosfera. 3

4 1. (2h) Wykªad 2. (2h) wiczenia VI zaj cia (4h) Procesy endogeniczne - wykªad. VII zaj cia (4h) 1. (2h) Procesy endogeniczne - wiczenia 2. (2h) Procesy egzogeniczne - wykªad VIII zaj cia (4h) Mapa Afryka. 1. (2h) Procesy egzogeniczne - wykªad 2. (2h) Procesy egzogeniczne - wiczenia IX zaj cia (4h) 1. (2h) Biosfera i Pedosfera - wykªad 2. (2h) Biosfera i Pedosfera - wiczenia X zaj cia (4h) Mapa Polska. Geograa zyczna Polski. 1. (3h) Wykªad 2. (1h) wiczenia XI zaj cia (4h) 1. (2h) Matura próbna 2. (2h) Ludno± na ±wiecie i w Polsce - wykªad XII zaj cia (4h) Ludno±, osadnictwo na ±wiecie i w Polsce 1. (3h) Wykªad 2. (1h) wiczenia XIII zaj cia (4h) Mapa Ameryka Póªnocna, Rolnictwo na ±wiecie i w Polsce - wykªad XIV zaj cia (4h) Rolnictwo na ±wiecie i w Polsce 1. (2h) Wykªad 2. (2h) wiczenia XV zaj cia (4h) Mapa Ameryka Poªudniowa, Energetyka i przemysª na ±wiecie i w Polsce - wykªad XVI zaj cia (4h) Energetyka i przemysª na ±wiecie i w Polsce 1. (3h) Wykªad 2. (1h) wiczenia XVII zaj cia (4h) Mapa Australia. Usªugi na ±wiecie i w Polsce - wykªad XVIII zaj cia (4h) 1. (2h) Matura próbna. 2. (1h) Usªugi na ±wiecie i w Polsce - wykªad 4

5 3. (1h) Usªugi na ±wiecie i w Polsce - wiczenia XIX zaj cia (4h) Mapa ±wiata. Konikty mi dzynarodowe, ochrona i degradacja przyrody, organizacje polityczne i gospodarcze, integracja, podziaª gospodarczy ±wiata 1. (3h) Wykªad 2. (1h) wiczenia Tematyczny rozkªad zaj - grupa rozszerzona (20h - 5 spotka«) XX zaj cia (4h) Rozszerzenie wykªadów ze ±rodowiska przyrodniczego: kartograa, astronomia, atmosfera, hydrosfera, procesy endogeniczne, procesy egzogeniczne, biosfera i pedosfera - wykªad. wiczenia maturalne. XXI zaj cia (4h) Kartograa, astronomia, atmosfera, hydrosfera, procesy endogeniczne, procesy egzogeniczne, biosfera i Pedosfera - wiczenia. XXII zaj cia (4h) Rozszerzenie wykªadów ze geograi spoªeczno - gospodarczej - wykªad. wiczenia maturalne. XXIII zaj cia (4h) Matura próbna. Geograa spoªeczno - gospodarcza - wiczenia. wiczenia maturalne. XXIV zaj cia (4h) Omówienie matury próbnej. wiczenia maturalne. 1.3 Tre±ci ksztaªcenia w zakresie poszczególnych zaj edukacyjnych Tre±ci ksztaªcenia w zakresie poszczególonych zaj edukacyjnych uj te sa w poni»szej tabeli. 5

6 Numer temat ilo± godzin zaj, zaj, I zaj cia (4h) Kartograa Tre±ci szczegóªowe zaj Siatka geograczna - kartograczna, Odwzorowania kartograczne klasyczne: azymutalne, sto»kowe, walcowe (normalne, uko±ne, poprzeczne) oraz pseudoklasyczne = umowne (Mercatora, Molleweige'go), charakterystyka, zastosowanie, wierno±ci - znieksztaªcenia (k ty, powierzchnie, odlegªo±ci) Rodzaje rzutowania: centralne, stereograczne i ortograczne Mapa: rodzaje (ze wzgl du na skale: wielkoskalowe = topograczne, ±rednioskalowe, maªoskalowe = przegl dowe) (skala mapy (du»a/maªa) - szczegóªowo± mapy - wielko± powierzchni), (tre± - tematyczne, ogólnogeograczne), (zastosowanie: u»ytkownik - drogowe, krajoznawcze, turystyczne, locja), charakterystyka II zaj cia (4h) Astronomia Rodzaje skal: liczbowa, mianowana, podziaªka liniowa (przeliczanie odlegªo±ci / powierzchni) (odlegªo± na mapie, w terenie, odlegªo± rzeczywista), spadek terenu/rzeki Generalizacja, legenda (znaki punktowe, liniowe, powierzchniowe); Metody kartogracznego przedstawiania zjawisk przyrodniczych i gospodarczych: jako±ciowe: powierzchniowa, zasi gów, sygnaturowa, ilo±ciowe: izolinii, kropkowa, kartogram, kartodiagram (przykªady z atlasu), Wspóªrz dne geograczne, rozci gªo± poªudnikowa i równole»nikowa (Polska!) Interpretacja mapy turystycznej: orientacja mapy, poªo»nie obiektów na mapie, odczytywanie wysoko±ci bezwzgl dnej i wzgl dnej, ci cie poziomicowe, liczenie odlegªo±ci, powierzchni, spadku, rze¹ba-ukªad poziomic (teren pªaski, du»y spadek, grzbiety, doliny, siodªa), prol hipsometryczny terenu, interpolacja, okre±lanie cech ±rodowiska geogracznego / przyrodniczego, walorów turystycznych itp. Sporz dzanie wykresów np. koªowych, kartogram, kartodiagram Wszech±wiat (materia+energia)(wielki wybuch, siªa grawitacji): galaktyka (Galaktyka, Droga Mleczna), ukªad sªoneczny: Sªo«ce + planety - ogólna charakterystyka: wewn trzne typu Ziemia i zewn trzne, planetoidy, meteroidy (meteor, meteoryt), komety 6

7 Galaktyka, Sªo«ce bardziej szczegóªowo Za mienie Ksi»yca i Sªo«ca odlegªo±ci: jednostka astronomiczna, rok ±wietlny, parsek Ziemia - ksztaªt (kula, elipsoida, geoida-powierzchnia prostopadªa do siªy grawitacji), wymiary (R r = 6371 km, R R = 6378 km, R B ró»nica 21 km, obwód km na równiku, km na poªudniku, powierzchnia 510 mln km 2 ) obliczenia Eratostenes: Asuan 22VI kat prosty studnia, Aleksandria 22VI ró»nica ok. 70 = 1/50 k ta peªnego, odlegªo± Asuan-Aleksandria 5000 stadionów= 800 km, 800km 50 = Ruch obrotowy (pr dko± linowa i k towa) i jego nast pstwa: dzie«i noc, pozorny ruch Sªo«ca i gwiazd po nieboskªonie, liczenie czasu, spªaszczenie biegunowe, siªa Coriolisa i jej wpªyw na wiatry, pr dy morskie, dobowa rytmiczno± zjawisk w przyrodzie, rozci gni cie troposfery Siªa Coriolisa - wyja±nienie doba sªoneczna (zenit, nadir), doba cywilna, doba gwiazdowa rodzaje czasu: cz. sªoneczny: zadania z czasem sªonecznym (3 zasady: ró»nica dªugo±ci geogracznej, przeliczanie dªugo±ci na czas, dodawanie lub odejmowanie czasu) (zadania z samolotem) strefowy: uniwersalny (UTC), czas ±rodkowoeuropejski (UTC+1), wschodnioeuropejski (UTC+2), zmiana czasu na letni (marzec) / zimowy (pa¹dziernik) urz dowy: mapka z czasem (Chiny, Rosja, Indie itp.) mi dzynarodowa linia zmiany daty ruch obiegowy + nachylenie do ekliptyki = nast pstwa: ró»ny k t padania promieni sªonecznych - ró»na ilo± energii - strefy o±wietlenia- pory roku, rysunki z o±wietleniem ró»na dªugo± dnia i nocy w ró»nych szeroko±ciach geogracznych, rysunki zmienna pozorna droga sªo«ca po nieboskªonie w ró»nych porach roku, rysunki 7

8 III, IV zaj cia (8h) Atmosfera, pogoda, klimat Ruch obiegowy (365 dni 5 h 48 min 45 s): po orbicie, przeciwnie do zegara, ±r 149, 6 mln km: aphelium 3.07 i peryhelium 02.01, ekliptyka zadania z k tem padania promieni sªonecznych Rachuba czasu roczna - kalendarz, rodzaje kalendarzy Atmosfera: budowa: podziaª atmosfery ze wzgl du na zmiany T, dlaczego T spada, dlaczego wzrasta w stratosferze i termosferze, charakterystyka poszczególnych warstw, ze szczególnym uwzgl dnieniem troposfery (spadek T, spadek P, prawie caªa para wodna, procesy pogodotwórcze, wi kszo± powietrza), efekt cieplarniany i dziura ozonowa - geneza i wpªyw na»ycie na ziemi, gdzie zachodz, podkre±li ró»nice mi dzy nimi skªad atmosfery: gazowy (skªadniki staªe i zmienne), aerozole funkcje atmosfery:»yciowa, ochronna (jakie gazy jak dziaªaj ) Promieniowanie w atmosferze (pochªanianie, rozpraszanie, odbijanie) promieniowanie bezpo±rednie i rozproszone, od czego zale» ich ilo±ci, miejsca gdzie max i min energii - przyczyny, albedo - kiedy jest du»e, maªe, wymiana ciepªa (turbulencja, konwekcja, adwekcja procesy adiabatyczne - gradienty wilgotno i suchoadiabatyczne, rozkªad T powietrza w ci gu doby, rozkªad ±redniej rocznej T powietrza na ±wiecie - anomalie atlas obliczenia: amplituda, ±rednia roczna Ci±nienie atmosferyczne: co to jest, jak si mierzy, (elementy pola ci±nienia (wy», ni», zatoka, klin, siodªo, ruch o±rodków na pªk pn/pªd), rozkªad ci±nienia atmosferycznego na ±wiecie I i VII, wyja±ni, o±rodki staªe i sezonowe Globalna cyrkulacja powietrza (rozkªad o±rodków barycznych - rysunek kuli ziemskiej z wy»ami i ni»ami i wiaterkami (pasaty, zachodnie, wschodnie - wyja±ni ich kierunek), komórka Harleya, Ferrela i polarna Wiatry staªe: pasaty, antypasaty, wiatry zachodnie, wschodnie Wiatry sezonowe: monsuny (monsun letni! ) Wiatry lokalne (bryzy,!podobie«stwa i ró»nice bryza-monsun!, wiatry zboczowe, spªywowe, feny, cyklony tropikalne, tornada i tr by powietrzne) 8

9 Geograczne rozmieszczenie ró»nych rodzajów wiatrów, geneza i wpªyw na»ycie i dziaªalno± czªowieka obieg wody w troposferze: elementy obiegu (parowanie, kondensacja, opady), parowanie: dlaczego wi ksze / mniejsze, od czego zale»y, transpiracja, sublimacja, zawarto± pary wodnej w atmosferze: wilgotno± bezwzgl dna, wzgl dna - ró»nice, obrazowe przykªady, pr»no± pary wodnej, niedosyt wilgotno±ci kondensacja: (skraplanie), resublimacja, temperatura punktu rosy, j - dra kondensacji, produkty kondensacji: a) chmury: podziaª na pi tra (nazewnictwo polskie, ªaci«skie, skróty, zdj cia, rysunki), podziaª na budow (wodne, lodowe, mieszane), jakie zjawiska s zwi zane z konkretnymi rodzajami chmur np. deszcz, grad, bªyskawice, halo (ruchy w±lizgowe, konwekcyjne, falowe-ac len, Cb) b) mgªy (radiacyjne, parowania, adwekcyjne- wyja±ni ró»nice, kiedy i gdzie mo»na je zaobserwowa ) c) opady (rodzaje opadów: deszcz, m»awka, ±nieg, krupa ±nie»na, grad - czym si ró»ni ) (typy opadów: konwekcyjne, orograczne, frontalne - przyczyny) (dobowy przebieg opadów, rozkªad rocznej sumy opadów na ±wiecie - przyczyny zró»nicowania ilo±ci opadów atmosferycznych - temperatura, o±rodki baryczne, odlegªo± od oceanów, w n.p.m., pr dy morskie, bariery orograczne, cyrkulacja powietrza) potwierdzenie przyczyn, (koagulacja)(geneza gradu) d) osady (rosa, szron, szad¹, goªoled¹) w jakich warunkach powstaj, zdj cia i rysunki Elementy synoptyki: masy powietrza - ich rodzaje (PR, PZ, PP, PA) i cechy termiczno-wilgotno±ciowe (ciepªe, zimne, morskie, kontynentalne, stare) Fronty atmosferyczne globalne i przyziemne i ich wpªyw na warunki pogodowe czyli wszystko co zwi zane jest z przej±ciem frontu chªodnego i ciepªego - mapki i rysunki, zafalowanie na froncie, front okluzji, ±ledzenie prognoz pogody w TV Czynniki pogodotwórcze (masy powietrza, o±rodki baryczne, fronty), elementy pogody prognozowanie pogody, mapa synoptyczna, przyrz dy pomiarowe elementów pogody Pogoda a klimat, elementy/skªadniki pogody/klimatu. 9

10 Czynniki klimatotwórcze (szeroko± geograczna, odlegªo± od zbiorników wodnych, w n.p.m., pr dy morskie, uksztaªtowanie i pokrycie terenu-albedo, zachmurzenie/zanieczyszczenie) Inwersja termiczna, inwersja opadowa Strefy klimatyczne oraz typy klimatów na kuli ziemskiej charakterystyka klimatodiagramów poszczególnych klimatów: roczny przebieg temperatury, jej max i min, amplitud, roczny przebieg opadów, ich sum roczn i pory opadowe, poda obszary wyst powania ka»dego z klimatów, slajdy i rysunki tych klimatodiagramów Strefowo± i pi trowo± klimatu Antropogeniczne zmiany klimatu (efekt cieplarniany dziura ozonowa, kwa±ne deszcze, smog, miejska wyspa ciepªa, bryza miejska, efekt tunelowy/kurtynowy) V zaj cia (4h) Hydrosfera Obieg wody w przyrodzie - procesy: kondensacja = skraplanie, parowanie = ewaporacja, transpiracja, resublimacja/sublimacja, zamarzanie, rozmarzanie, retencja, opady, spªyw podziemny/powierzchniowy, wsi kanie = inltracja, ruchy: konwekcja i adwekcja, du»y obieg = atmosfera i ocean i l d, maªy obieg = atmosfera i l d/atmosfera i ocean, rok hydrologiczny, bilans wodny staªy Zasoby wodne ziemi: wszechocean 1, 3 mld km 3 4 oceany (granice umowne, atlas) b + c = 96, 5% morza: przybrze»ne, otwarte, mi dzywyspowe, ±ródziemne, ±ródkontynentalne, mi dzykontynentalne l dolody i lodowce 1, 74%, wieczna zmarzlina wody podziemne: 1, 7% wody l dowe: rzeki, jeziora, bagna organizmy»ywe i woda atmosferyczna Wªa±ciwo±ci wody morskiej: zasolenie: od czego zale»y, rozkªad na ±wiecie, przykªady zbiorników o ró»nym zasoleniu temperatura powierzchniowa: od czego zale»y, rozkªad na ±wiecie, 10

11 Ruchy wody morskiej - rodzaje, geneza i cechy: falowanie: fale wiatrowe, dªugo± i wysoko± fali, obliczanie podstawy falowania, fala przyboju, strefa kipieli, martwa fala, fale tsunami, fale stoj ce = sejsze, pªywy: cykliczno±, od czego zale»y wielko± : konguracja ciaª niebieskich, (pªywy syzygijne, kadrowe), gª boko± zbiornika, uksztaªtowanie brzegu, przykªady, praktyczne wykorzystanie pr dy morskie: wiatrowe (termiczne-g sto±ciowe), podziaª na ciepªe i zimne, rozkªad na ziemi, komórki cyrkulacyjne, pr dy sezonowe, Równikowy Pr d Wsteczny, Dryf Wiatrów zachodnich Cyrkulacja gª binowa - upwelling, downwelling, zjawisko El Niño zlodowacenie: a) górskie = lodowiec, b) l dowe = l dolód, c) lodowiec szelfowy, d) wieczna marzªo granica wiecznego ±niegu, ±nieg (15m) szre«rn lód rnowy lód lodowcowy (1mm), pole rnowe, j zor lodowcowy, ruch lodowca, szczeliny, rodzaje lodowców: alpejski, cyrkowy, zawieszony, norweski, himalajski, piedmontowy zlodowacenie plejstoce«skie, Grenlandia, Antarktyda, lodowce szelfowe, cielenie si lodowca, góry lodowe wieczna marzªo = zmarzlina, Azja pn, Ameryka pn, atlas Wody podziemne: inltracja, przepuszczalno± skaª, warstwa wodono±na, strefa aeracja, strefa saturacji, zwierciadªo wód podziemnych - ksztaªt, lej depresyjny, okno hydrologiczne rodzaje wód podziemnych ze wzgl du na: gª boko± zalegania (charakterystyka, zastosowanie): przypowierzchniowe, gruntowe, wgª bne (zjawiska artezyjskie), gª binowe wªa±ciwo±ci chemiczne: 1g/1l wody sªodkie, 1 0, 5g/1l podwy»szona mineralizacja, mineralne 1g/1l zwi zków mineralnych: solanki (NaCl), szczawy (CO 2 ), siarkowe, radoczynne, wody mi kkie / twarde pochodzenie wód: inltracyjne, kondensacyjne, juwenilne, reliktowe ródªa - klasykacja i charakterystyka (znaczenie): (wst puj ce i zst puj ce): a) warstwowe, b) dolinne, c) szczelinowe, d) uskokowe, e) przelewowe, f) osuwiskowe, ¹ródªa nietypowe: a) krasowe = wywierzysko, b) gejzery, c) cieplica = ¹ródªo termalne 11

12 Wody powierzchniowe: pªyn ce: rzeka gªówna, dopªywy, system rzeczny, dorzecze, zlewisko, dziaª wodny, obszar bezodpªywowy zasilanie rzek: rzeka staªa, okresowa, epizodyczna, stany wód: ni»ówki, wezbrania, powodzie re»imy rzeczne: proste: a) lodowcowy, b) ±nie»ny, c) deszczowy - równikowy, podrównikowy, monsunowy, ±ródziemnomorski, oceaniczny; zªo»one: deszczowo-±nie»ny, ±nie»no-deszczowy (np.) jeziora: a) staªe, okresowe, epizodyczne (np.) b) sªodkie, sªonawe, sªone (np.) c) bezodpªywowe, przepªywowe, odpªywowe d) geneza misy jeziornej: proc. wewn trzne: tektoniczne, wulkaniczne, reliktowe, zewn trzne: meteorytowe, polodowcowe (rynnowe, morenowe, wytopiskowe, cyrkowe), krasowe, meandrowe = starorzecza, przybrze»ne (lagunowe, mierzejowe, limanowe), eoliczne, deltowe, osuwiskowe, biogeniczne, sztuczne; jeziora poligenetyczne: tektonicznopolodowcowe, tektoniczno-eoliczne, tektoniczno-lagunowe VI, VII zaj cia (6h) Procesy endogeniczne e)»yzno±, klasykacja ze wzgl du na»yzno± : oligotroczne, eutroczne, dystroczne Wn trze Ziemi - budowa warstwowa: skorupa ziemska (kontynentalna - sial i oceaniczna - sima, ró»nice) (litosfera (ró»nica), astenosfera, pªaszcz ziemski górny (crofesima) i dolny (nifesima), j dro zewn trzne i wewn trzne (nife), cechy, wªa±ciwo±ci zyczne (ci±nienie, g sto±, temperatura - stopie«i gradient geotermiczny), nieci gªo±ci (Moho, Wiecherta - Gutenberga) Skªadniki buduj ce skorup ziemsk : mineraªy skaªotwórcze i mineraloidy (opal, bursztyn, asfalt) geneza (krystalizacja, odparowanie gazów, parowanie roztworów), cechy: kolor, rysa, poªysk, ªupliwo±, twardo± (skala Mohsa) (1 talk, 2 gips, 3 kalcyt, 4 uoryt, 5 apatyt, 6 ortoklaz, 7 kwarc, 8 topaz, 9 korund, 10 diament) skªad chemiczny: w giel, diament i grat; krysztaª górski i ametyst 12

13 Podziaª skaª: magmowe: gª binowe (granit), wylewne (bazalt),»yªowe (porr) (jawno i skrytokrystaliczne) osadowe: okruchowe (lu¹ne i zwi zªe - diageneza) (»wir - zlepieniec, piasek - piaskowiec, muª - muªowiec, iª - iªowiec, ªupek ilasty, glina, less); organiczne (ro±linne (uw glanie): torf, w giel brunatny, kamienny, antracyt), (zwierz ce: wapie«, opoka, kreda), (ro±l+zw: ropa naftowa i gaz ziemny), chemiczne (sól kamienna, potasowa, martwica wapienna, trawertyn, gips, anhydryt przeobra»one = metamorczne (piaskowiec kwarcyt, wapie«marmur, granit gnejs, ªupek ilasty ªupek krystaliczny, bazalt zieleniec, w giel diament) podziaª skaª osadowych ze wzgl du na frakcje (»wirowa, piaskowa, muªowa, iªowa) podziaª skaª magmowych ze wzgl du na zawarto± krzemionki (kwa±ne: granit, porr, ryolit), (zasadowe: perydotyt) (oboj tne: bazalt, andezyt, dioryt, gabro, dioryt) zªo»a mineralne (energetyczne, chemiczne, budowlane, rudy metali) i ich formy wyst powania: pokªady, soczewki, wysady = diapiry, puªapki geologiczne,»yªy, gniazda (tabela i rysunki) Tektonika pªyt litosfery (Wegner): teoria dryfu kontynentalnego i teoria pªyt litosfery, pr dy konwekcyjne strefy rozbie»ne - rozrostu = ryft; strefy zbie»ne - konwergencji: subdukcja strefy zbie»ne - konwergencji: kolizja (orogeneza) (3 orogenezy, rodzaje gór i mechanizm ich powstawania) Struktury tektoniczne: synklina, antyklina, faªd, monoklina, pªaszczowina, rów tektoniczny, uskok, zr b, pªyta, tarcza, platforma - rysunki; (inwersja rze¹by) Procesy endogeniczne-terminologia: wulkanizm, plutonizm, metamorzm, orogeneza + epejrogeneza = diastrozm 13

14 Wulkanizm: przyczyny i rozmieszczenie geograczne (atlas), budowa wulkanu (sto»ek, komin, ognisko magmowe, krater, kaldera, sto»ek paso»ytniczy) produkty erupcji wulkanicznej: ciekªe: lawa; staªe: bomby, lapille, popióª tufy, pumeks, utwory piroklastyczne; gazowe: para wodna, chmury gazowo-pyªowe, wyziewy wulkaniczne rodzaje wulkanów: tarczowy (hawajski), sto»kowy (eksplozywny), mieszany (stratowulkan); przyczyny, np. zjawiska powulkaniczne: wulkany bªotne, gejzery, gor ce ¹ródªa, Plutonizm - intruzje magmowe: itp.(rysunek) Metamorzm - kontaktowy, powierzchniowy, batolity, lakolity, sille, dajki, pokªady Trz sienia ziemi: przyczyny: naturalne (tektoniczne, wulkaniczne, zapadowe-t pni cia), sztuczne charakterystyka: hipocentrum, epicentrum, sejsmografy, fale sejsmiczne poprzeczne i podªu»ne rozmieszczenie geograczne: strefy sejsmiczne, pensejsmiczne, asejsmiczne (Polska!, wyj tki) skale: Richtera (0-9), Mercallego (0-12), skutki Pionowe ruchy litosfery: epejrogeneza: transgresja i regresja morza izostazja - wyja±nienie (przyczyny ruchów obni»aj cych, wznosz cych), przykªady Metody odtwarzania dziejów Ziemi (wiek wzgl dny i bezwzgl dny) Dzieje Ziemi: podziaª (ery / okresy), najwa»niejsze wydarzenia-orogenezy Dzieje Ziemi bardziej szczegóªowo- charakterystyka prekambru, paleozoiku, mezozoiku, kenozoiku, orogenezy i przykªady gór, wulkanizm, plutonizm, zªo»a, zmiany klimatu przekrój geologiczny - analiza i interpretacja (rysunki, tabela) 14

15 VII, VIII zaj cia (6h) Procesy egzogeniczne Procesy egzogeniczne i ich wpªyw na ksztaªtowanie powierzchni ziemi (wietrzenie, erozja, transport, sedymentacja, denudacja) Wietrzenie: zale»no± od klimatu! mechaniczne = zyczne (zamróz, insolacja = eksfoliacja, solne, skaª ilastych), chemiczne = kras (rozpuszczanie, utlenianie, uw glanowienie, hydroliza), biologiczne Ruchy masowe (grawitacyjne): uwarunkowania i przykªady; odpadanie (»leby, sto»ki usypiskowe = piargi), obrywanie, osuwanie (osuwisko, nisza i j zor osuwiskowy), speªzywanie (brak form); Dziaªalno± wód opadowych - kraterki deszczowe, piramidy ziemne, erozja gleb, w wozy, sto»ki napªywowe Dziaªalno± wód pªyn cych: podstawa = baza erozyjna, (spadek, transport, materiaª, rodzaje dziaªalno±ci, formy terenu, ksztaªt koryta bieg górny: erozja wgª bna, wsteczna, wodospady, kapta» bieg ±rodkowy: erozja boczna (starorzecza), brzeg wkl sªy i wypukªy, akumulacja (pla»e, odsypiska, wyspy) bieg dolny: erozji dennej brak, boczna malutka, akumulacja aluwiów!, rodzaje uj± rzecznych: delta i estuarium, geneza i przykªady rzek (atlas) elementy doliny rzecznej: koryto, terasy zalewowe, ªo»ysko (k + t.z), terasy nadzalewowe, wysoczyzna, dolina, rodzaje dolin rzecznych: przeªom, kanion Dziaªalno± lodowców: erozja = egzaracja: rysy i wygªady lodowcowe, kotªy = cyrki = kary, rygiel skalny, bara«ca = mutony, doliny U-ksztaªtne, doliny zawieszone, rze¹ba alpejska akumulacja: morena (glina morenowa, zwaªowa) czoªowa, powierzchniowa, denna, boczna, ±rodkowa 15

16 Zjawiska krasowe: warunki klimatyczne i podªo»e w glanowe (wapienie, kreda, margiel, gips, marmur), rozpuszczanie i wytr canie: powierzchniowy:»ªobek,»ebra, kras a»urowy, lejek, uwaª, polja, ostaniec, dolina, jar, gªowy cukru, mogoty, podziemny: wywierzyska, ponory, jaskinie pionowe = kominy i studnie, jaskinie poziome = korytarze, pieczary, komory, szata naciekowa: stalaktyty, stalagmity, stalagnaty = kolumny, draperia, kurtyny, misy naciekowe, rybie ogony, popcorny, makarony, mleko wapienne, martwica, perªy jaskiniowe, tarasy ry»owe, obszary wyst powania: Polska (Jura Krak-Cz stochowska, Tatry Zach, Góry wi tokrzyskie, Sudety) i ±wiat: Chorwacja, Sªowenia, Dolomity, Sªowacja (Tatry Bielskie), Morawy, Irlandia, Azja SE, USA, Nowa Zelandia Dziaªalno± l dolodów: (akumulacja i dziaªalno± uwioglacjalna) akumulacyjna: gªazy narzutowe = eratyki, morena czoªowa, denna wód roztopowych akumulacja: sandry, ozy, kemy wód roztopowych erozja: rynny polodowcowe, pradoliny, formy glaciwytopiskowe: misy i leje wytopiskowe rze¹ba mªodoglacjalna i staroglacjalna (na przykªadzie Polski), zasi gi zlodowace«wietrzenie w klimacie peryglacjalnym: goªoborza Dziaªalno± wiatru (eoliczna) formy erozyjne: deacja: zagª bienia, nisze, bruk; korazja: wygªady, graniaki, grzyby, mosty, nisze formy akumulacyjne: rodzaje wydm (barchany, paraboliczne, poprzeczne, podªu»ne, gwia¹dziste), less Pustynie: przyczyny powstawania: wy»e, kontynentalizm, zimne pr dy morskie, zimny klimat, bariery orograczne; rozmieszczenie - atlas rodzaje: hamada = kamienista (±rodkowa Sahara: Ahaggar, Tibesti); serir =»wirowa (cze± Sahary, Gibsona), erg = piaszczysta (Wlk Erg Zach i Wsch, Sahara, Wlk Pustynia Piaszczysta, Kara i Kyzyªkum), pylasta (takyr -Turkmenistan, kewir - Iran, playa - USA) 16

17 Dziaªalno± morza: erozyjna = abrazja: wybrze»e wysokie: klif = faleza, nisza abrazyjna, platforma abrazyjna i akumulacyjna akumulacyjna: wybrze»e niskie: pla»a, waª burzowy, ªawica, wydma biaªa i szara typy wybrze»y - geneza, przykªady: 1. wyrównane = mierzejowe = zalewowe, 2. lagunowe, 3. klifowe, 4. ordowe, 5. szkierowe, 6. riasowe, 7. dalmaty«skie, 8. limanowe, 9. organiczne: atol i mangrowe = namorzynowe Uksztaªtowanie powierzchni litosfery (hipsometria): góry, wy»yny, niziny, depresje, kryptodepresje, Uksztaªtowanie den oceanów: szelf, stok kontynentalny, basen oceaniczny, rów oceaniczny, grzbiet oceaniczny, ªuk wyspowy IX zaj cia (4h) Pedosfera i biosfera Gleba - zwi zki organiczne i mineralne Proces glebotwórczy: skaªa macierzysta wietrzenie zwietrzelina ro±liny pionierskie ro±liny wy»szego rz du próchnica (humus)(humikacja) prol glebowy: poziomy glebowe: C skaªa macierzysta, A lub A 1 poziom próchnicy, A 0 ±cióªka, B - brunatnienie, G - glejowy, poziom wymywania (eluwialny) i wmywania (iluwialny) czynniki glebotwórcze: klimat - temp, opady, wietrzenie, fauna i ora, podªo»e, rze¹ba terenu, czas (inicjalne, dojrzaªe), czªowiek; wzajemne zale»no±ci bonitacja gleb: ro±linne (»yzno± - urodzajno± ), klasy bonitacyjne, kompleksy najwa»niejsze rodzaje gleb: gleby strefowe i astrefowe gleby astrefowe: mady rzeczne (aluwialne), r dziny, czarne ziemie, bagienne, wulkaniczne, antropogeniczne Gleby strefowe na kuli ziemskiej - charakterystyka i rozmieszczenie Erozja/degradacja gleb i sposoby jej zapobiegania Formacje ro±linne, pa«stwa ro±linne, 17

18 Pi trowo± ro±linno±ci (pi tro podnó»a, regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina, ª ki alpejskie (hale), turnie) Rozmieszczenie na kuli ziemskiej formacji ro±linnych, poszczególnych stref Rodzaje lasów, obszary le±ne kuli ziemskiej, Strefy klimatyczno - ro±linno - glebowe na kuli ziemskiej: charakterystyka klimat równikowy wybitnie wilgotny d»ungla równikowa = las deszczowy = las wiecznie zielony (wielopi trowy, zró»nicowany, pn cza, epi- ty) czerwonoziemy, lateryty klimat podrównikowy sawanna (lasy parkowe, galeriowe) br - zowoczerwone, cynamonowoczerwone, czerwonobure (busz Afryka, scrubb Australia, catinga Ameryka Pªd) klimat zwrotnikowy póªpustynie (haloty, teroty, efemerydy, sukulenty) szaroziemy, buroziemy, inicjalne, zasolone X zaj cia (4h) Geogra zyczna Polski klimat monsunowy lasy monsunowe (bambus, tulipanowce, lurowate)»óªtoziemy, czerwonoziemy podzwrotnikowy morski - lasy i zaro±la twardolistne / makia ±r szarobr zowe, br zowe, cynamonowe, terra rosa (chapparal Kalifornia) umiarkowany ciepªy morski lasy li±ciaste brunatne, umiarkowany ciepªy przej±ciowy lasy mieszane pªowe umiarkowany ciepªy kontynentalny step = preria = pampa czarnoziemy, (wybitnie suchy - kasztanowe) umiarkowany chªodny tajga bielicowe subpolarny tundra tundrowe Poªo»enie geograczne, skrajne punkty, rozci gªo±ci, granice, najwy»szy, najni»szy punkt Klimat Polski - peªna nazwa, czynniki klimatotwórcze, charakterystyka (geneza i rozkªad przestrzenny): temp I, temp VII, opadów rocznych, amplitudy, okresu wegetacji, klimatodiagramy (wschód i zachód Polski, nad morzem i w górach itp.) termiczne pory roku, masy powietrza - pogoda w Polsce - obserwacje prognozy pogody w TV, 18

19 przej±ciowo± - gªówna cecha klimatu, regionalizacja klimatyczna Wody powierzchniowe Polski (rzeki, jeziora, zalewy, wody podziemne, ¹ródªa mineralne) Baªtyk - charakterystyka: temperatury, gª boko±ci, zasolenia, linii brzegowej Geneza Baªtyku Budowa geologiczna, gªówne cechy rze¹by powierzchni ziemi, pasowy ukªad krain geogracznych Budowa geologiczna - bardziej szczegóªowo Dzieje obszaru Polski bardziej szczegóªowo- charakterystyka prekambru, paleozoiku, mezozoiku, kenozoiku, orogenezy i przykªady gór, wulkanizm, plutonizm, zªo»a, zmiany klimatu Zlodowacenia w Polsce, wpªyw l dolodu na wspóªczesn rze¹b Polski (mªodoglacjalna i staroglacjalna) XI, XII zaj cia (8h) Ludno± i osadnictwo Gleby w Polsce Szata ro±linna i ±wiat zwierz cy, formacje ro±linne w Polsce (bory, gr dy, olsy, ª gi), gªówne puszcze i bory Ochrona ±rodowiska: Parki Narodowe, obszary najbardziej zanieczyszczone, obszary kl ski ekologicznej Krainy geograczne (Pobrze»a Poªudniowobaªtyckie, Pojezierza, Niziny rodkowopolskie, Wy»yny, Kotliny Podkarpackie + Bramy, Sudety, Karpaty) Zmiany liczby ludno±ci ±wiata, eksplozja demograczna-przyczyny i konsekwencje, liczba ludno±ci poszczególnych kontynentów, prognoza Przyrost naturalny: du»y/maªy - przyczyny, dzietno± kobiet, zast powalno± pokole«, fazy rozwoju demogracznego, spoªecze«stwo mªode / stare, prognozy demograczne tych spoªecze«stw, piramidy wieku, ±rednia dªugo±»ycia Przemiany demograczne w Polsce po II wojnie ±wiatowej: zmiany przyr. naturalnego (wy»e/ni»e, echa), struktura ludno±ci wg pªci (wspóªczynnik feminizacji/maskulinizacji ). Proporcje grup wiekowych (przed/po/produkcyjny) i ich znaczenie w gospodarce, prognoza demograczna 19

20 Rozmieszczenie ludno±ci ±wiata: g sto± zaludnienia (bariery [±wietlna, termiczna, wodna, orograczna, grawitacyjna]; czynniki sprzyjaj ce: przyrodnicze (gleby, klimat, uksztaªtowanie powierzchni, zªo»a) i pozaprzyrodnicze (historyczne, gospodarcze, polityczne) (ekumena, subekumena, anekumena), Rozmieszczenie ludno±ci w Polsce: czynniki sprzyjaj ce: przyrodnicze i pozaprzyrodnicze, trójk t koncentracji ludno±ci i przemysªu Struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach ludno±ci ±wiata i Polski, (wska¹nik gospodarczy) Bezrobocie (wspóªczynnik bezrobocia/zatrudnienia), przyczyny i propozycje rozwi zania tego problemu Migracje ludno±ci ±wiata: imigracja, emigracja, (uchod¹cy, repatrianci), klasykacje migracji ze wzgl du na: czas, dobrowolno± wyjazdu, przyczyny. Najwi ksze ruchy (i kierunki) migracji na ±wiecie. Pozytywne i negatywne aspekty migracji w krajach imigracyjnych / emigracyjnych. Migracje w Polsce: zewn trzna i wewn trzna (w-m, m-m, m-w), przyczyny, rozmieszczenie Polonii na ±wiecie Procesy urbanizacyjne na ±wiecie i w Polsce: ró»nica miasto-wie± - wie± zurbanizowana, wska¹nik urbanizacji, funkcje miasta, zjonomia miast na ±wiecie, typy zespoªów miejskich (aglomeracja, konurbacja, megalopolis), hiperurbanizacja, dezurbanizacja (przyczyny i przykªady), wpªyw urbanizacji na ±rodowisko przyrodnicze, problemy du»ych miast. Sie osadnicza w Polsce, jej historia, 3 szczeble, zjonomia miast (aglomeracje, konurbacja) i wsi Typy osadnictwa wiejskiego: ulicówka, rz dówka, owalnica, okolnica, wielodro»nica Zró»nicowanie rasowe (3 rasy gªówne, 8 ras, odmiany mieszane, rozmieszczenie, przyczyny) Zró»nicowanie j zykowe (j zyk martwy, sztuczny, ocjalny, urz dowy), rodziny i grupy j zykowe w Europie 20

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Geografia fizyczna. Poziom podstawowy 3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Temat z podręcznika 1. Widzę i chcę zrozumieć. 2. Mapa źródłem informacji geograficznej. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Nr lekcji Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Poziom wymagań Temat Lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Lekcja organizacyjna I. OBRAZ ZIEMI 2.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

I. Środowisko przyrodnicze Polski 32/ 33.

I. Środowisko przyrodnicze Polski 32/ 33. Rozkład materiału i plan dydaktyczny: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania I. Środowisko przyrodnicze 32/ 33. Położenie i granice położenie polityczne, matematyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski wymagania na ocenę. część 3. Geografia 1. Położenie w Europie 2, 3. Budowa geologiczna 4. Jednostki tektoniczne określa współrzędne geograficzne skrajnie położonych punktów zna i rozumie pojęcia: terytorium,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM. z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia "Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie"

UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM. z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 1 RM.0150-8/04 UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia "Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie"

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Poziom wymagań Nr lekcji Temat lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający MAPA ŚWIATA 1. Lekcja organizacyjna. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Geografia i Biologia 1 Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA, GEOGRAFIA Nauczanie biologii i geografii w Publicznym

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl

Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl Pedosfera, biosfera- zadania 1. Na podstawie poniższego tekstu zbuduj schemat przedstawiający proces glebotwórczy. Początek tworzenia się gleby wyznacza wietrzenie. Intensywność tego wstępnego procesu

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA

II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA 1. Środowisko geograficzne a człowiek Wpływ środowiska geograficznego na rozmieszczenie ludności Środowisko przyrodnicze (naturalne) to przestrzeń przyrodnicza określonego

Bardziej szczegółowo

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3)

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) nr 72 2013 Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) Arkadiusz Zalewski Jerzy Rembeza Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków,

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7658-078-4

ISBN 978-83-7658-078-4 Pracę zrealizowano w ramach tematu Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym w zadaniu Rolnictwo społecznie zrównoważone. Opracowanie zawiera dwie prace dotyczące instytucjonalnych uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY GRYFINO - AKTUALIZACJA I-

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY GRYFINO - AKTUALIZACJA I- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY GRYFINO - AKTUALIZACJA I- Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011r. Gryfino, czerwiec 2010 3 60-401 POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS Jerzy Wawro SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS ksi»k dedykuj Mamie Wydawnictwo Galicea, Jarosªaw-Rzeszów, 2012 rok (C) Jerzy Wawro ISBN 978-83-63384-00-5 Printed in Poland Wydanie I wersja

Bardziej szczegółowo

EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Zygmunt Kruczek EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Wydanie IV uzupełnione PROKSENIA Kraków 2008 Publikacja zalecana jako podstawowa lektura w nauczaniu przedmiotu geografia turystyczna w policealnych studiach

Bardziej szczegółowo