Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych"

Transkrypt

1 Rozkład materiału i plan dydaktyczny Planeta Nowa 1 kl. 1 Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych 1 Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO na lekcjach geografii I. Podstawy geografii 2 Czym zajmuje się geografia? Geografia jako nauka Źródła informacji geograficznej Kształt i wymiary wyjaśnia znaczenie terminu geografia przedstawia podział nauk geograficznych wymienia dyscypliny geografii wymienia źródła informacji geograficznej wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna wymienia sfery podaje wymiary oraz główne cechy jej kształtu wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą omawia historię poznawania kształtu i rozmiarów Zapis w nowej podstawie programowej Proponowane środki dydaktyczne i procedury osiągania celów 2.1 globus szkolny albumy, czasopisma, postery, fotografie (np. burza mózgów Przydatność różnych źródeł informacji geograficznej lub Interdyscyplinarny charakter nauk geograficznych ) zasoby internetu, np.: wyszukiwanie informacji geograficznych w różnych źródłach (np. w internecie, atlasach geograficznych, encyklopediach, rocznikach statystycznych, czasopismach) oraz ocena ich przydatności i wiarygodności przygotowanie prezentacji Poglądy na kształt analizowanie tabel statystycznych oraz różnych typów wykresów i diagramów zamieszczonych i roczniku statystycznym 3 Współrzędne geograficzne Cechy południków i równoleżników Określanie długości i szerokości geograficznej GPS wyjaśnia znaczenie terminów: długość geograficzna, szerokość geograficzna, siatka geograficzna wymienia cechy południków i równoleżników określa położenie geograficzne punktów i obszarów na mapie określa położenie matematyczno- -geograficzne punktów i obszarów na globusie oraz na mapie odszukuje obiekty na mapie na podstawie globus szkolny analizowanie infografiki Współrzędne geograficzne określanie współrzędnych geograficznych na podstawie map ogólnogeograficznych oraz

2 podanych współrzędnych geograficznych podaje zasady działania oraz możliwości wykorzystania odbiornika GPS oblicza odległość (rozciągłość) między dwoma punktami na mapie samouczka zamieszczonego obliczanie odległości (rozciągłości) między dwoma punktami na mapie, korzystając z zależności 1 = 111,2 km zajęcia terenowe z wykorzystaniem odbiornika GPS 4 Mapa i jej skala Elementy mapy Skala mapy Przekształcanie skali Obliczanie odległości na mapie wyjaśnia znaczenie terminów: skala, siatka kartograficzna wymienia rodzaje skal i ich przykłady wymienia elementy mapy wyjaśnia różnice między siatką kartograficzną a geograficzną podaje różnice między planem a mapą posługuje się skalą mapy do obliczania odległości w terenie i na mapie oblicza skalę mapy, znając odległość rzeczywistą między obiektami przedstawionymi na mapie posługuje się w terenie mapą topograficzną i planem miasta zestaw map ściennych, mapy topograficzne ćwiczenia w przeliczaniu skali oraz obliczaniu odległości na mapie i w terenie na podstawie samouczka zamieszczonego analizowanie treści map wykonanych w różnych skalach identyfikowanie obiektów na planie, mapie i zdjęciach, np. satelitarnych 5 Rodzaje map. Generalizacja Podział map Generalizacja Plan dokonuje podziału map ze względu na ich skalę oraz treść wyjaśnia znaczenie terminu generalizacja mapy wyjaśnia, na czym polega generalizacja mapy oraz uzasadnia jej przydatność wyjaśnia różnice między mapą i planem posługuje się planem miasta zestaw map ściennych, mapy topograficzne, plany miast analiza schematu Generalizacja zamieszczonej analiza porównawcza fragmentów map zamieszczonych analizowanie treści planu centrum Krakowa zamieszczonego

3 6 Przedstawianie zjawisk na mapach Metody przedstawiania zjawisk na mapach Wysokość względna 7 Czytamy mapę Praca z mapą Orientowanie mapy Mapy samochodowe i turystyczne wyjaśnia znaczenie terminów: wysokość względna, wysokość bezwzględna, poziomica wymienia i charakteryzuje metody przedstawiania zjawisk na mapach charakteryzuje sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych i turystycznych dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną i samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie) projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych 8 Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Podstawy geografii II. a we wszechświecie 1.2 zestaw map ściennych, mapy topograficzne analiza schematu Metody przedstawiania zjawisk na mapie zamieszczonego analiza schematu Metody prezentacji rzeźby terenu na mapie zamieszczonego analizowanie różnych metod prezentacji rzeźby terenu na mapach ściennych i zamieszczonych w atlasie geograficznym obliczanie wysokości względnej na podstawie mapy hipsometrycznej (np. prezentacja Wycieczka w Karkonosze projekt trasy wycieczki oraz atrakcji na trasie) analiza porównawcza zdjęcia lotniczego i mapy topograficznej zamieszczonych czytanie i analizowanie map o różnorakiej treści, np. mapy samochodowej, ogólnogeograficznej, turystycznej, tematycznej analizowanie mapy turystycznej zamieszczonej zajęcia terenowe Orientowanie mapy topograficznej, planu miasta

4 9 Ruch obiegowy Układ Słoneczny Ruch obiegowy Astronomiczne pory roku Oświetlenie w pierwszych dniach astronomicznych pór roku Strefy oświetlenia Zaćmienie Słońca i Księżyca wymienia nazwy ciał niebieskich znajdujących się w Układzie Słonecznym wyjaśnia różnicę między teorią geocentryczną a heliocentryczną korzystając z danych liczbowych, porównuje planety Układu Słonecznego wyjaśnia znaczenie terminów: ruch obiegowy, równonoc wiosenna, równonoc jesienna, przesilenie zimowe, przesilenie letnie, dzień i noc polarna podaje cechy ruchu obiegowego charakteryzuje najważniejsze następstwa ruchu obiegowego wyjaśnia przyczyny występowania dnia polarnego i nocy polarnej wyjaśnia zjawiska zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca na podstawie schematu charakteryzuje strefy oświetlenia Planeta Nowa 1 (zagadnienie 2) albumy, czasopisma, postery, fotografie, slajdy o tematyce astronomicznej, (np. mapa mentalna Bezpośrednie i pośrednie skutki ruchu obiegowego ) pokaz przy pomocy tellurium (ew. innych dostępnych modeli), plansz dydaktycznych lub foliogramów ruchów i Księżyca oraz zaćmienia Słońca i Księżyca analizowanie infografiki Ruch obiegowy analizowanie schematu Układ Słoneczny zamieszczonego przygotowanie prezentacji a we wszechświecie, Budowa Układu Słonecznego lub Poglądy na budowę wszechświata wycieczka do planetarium 10 Ruch obrotowy Ruch obrotowy Górowanie Słońca na różnych szerokościach geograficznych Czas słoneczny Czas uniwersalny Czas strefowy Czas urzędowy Linia zmiany daty wymienia cechy ruchu obiegowego wyjaśnia znaczenie terminów: ruch obrotowy, południe słoneczne, doba, górowanie Słońca, południk miejscowy, gnomon, czas słoneczny, czas strefowy, czas urzędowy opisuje najważniejsze następstwa ruchu obrotowego przedstawia (korzystając również z własnych obserwacji) zmiany w oświetleniu oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku omawia zastosowanie gnomonu demonstruje ruch obrotowy, posługując się tellurium lub globusem wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone strefy czasowe i międzynarodowa linia Planeta Nowa 1 (zagadnienie 2) albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza o tematyce astronomicznej, (np. mapa mentalna bezpośrednie i pośrednie skutki ruchu obiegowego, dyskusja Przyczyny i skutki wprowadzenia czasu strefowego i urzędowego na rozwiązywanie zadań matematyczno-geograficznych dotyczących czasu słonecznego i strefowego na podstawie samouczków zamieszczonych przygotowanie prezentacji Ruch obrotowy zajęcia terenowe Wyznaczanie miejscowego południka geograficznego

5 zmiany daty oblicza miejscowy czas słoneczny i strefowy danego miejsca na podstawie jego położenia matematyczno- -geograficznego omawia przebieg linii zmiany daty ustala, jaki dzień tygodnia nastąpi po przekroczeniu międzynarodowej linii zmiany daty zajęcia terenowe Obserwacja zmian wysokości Słońca nad widnokręgiem w ciągu dnia 11 Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości a we wszechświecie III. Atmosfera i hydrosfera 12 Atmosfera. Temperatura powietrza Skład powietrza atmosferycznego Warstwy atmosfery Temperatura powietrza Czynniki warunkujące temperaturę powietrza na wyjaśnia znaczenie terminów: atmosfera, troposfera, izoterma podaje skład chemiczny powietrza atmosferycznego wymienia nazwy oraz charakteryzuje warstwy atmosfery, zaczynając od nazwy warstwy znajdującej się najbliżej powierzchni omawia czynniki geograficzne wpływające na zróżnicowanie temperatury powietrza na analizuje przebieg temperatury powietrza w wybranych miejscach na podstawie map klimatycznych lub klimatogramów oblicza średnią roczną amplitudę temperatury powietrza oraz średnią roczną temperaturę powietrza sporządza klimatogram 3.2 Planeta Nowa 1 (zagadnienie 3) (np. mapa mentalna Znaczenie atmosfery dla życia na ) analizowanie infografiki Budowa atmosfery obliczanie średniej rocznej temperatury powietrza i średniej rocznej amplitudy temperatury powietrza na podstawie samouczków zamieszczonych sporządzenie klimatogramu na podstawie samouczka zamieszczonego 13 Ciśnienie atmosferyczne i wiatr Ciśnienie atmosferyczne Wiatry stałe Wiatry okresowo zmienne Wiatry lokalne Cyklony tropikalne wyjaśnia znaczenie terminów: ciśnienie atmosferyczne, izobara, niż baryczny, wyż baryczny sporządza schemat wyżu i niżu barycznego wyjaśnia przyczynę powstawania wiatru wymienia przykłady wiatrów stałych i okresowo zmiennych oraz lokalnych, występujących na kuli ziemskiej 3.2 Planeta Nowa 1 (zagadnienie 3) analizowanie infografiki Wiatr zamieszczonej w

6 14 Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne Wilgotność powietrza Osady atmosferyczne Opady atmosferyczne Rodzaje chmur Rodzaje opadów charakteryzuje rodzaje wiatrów na podstawie schematów wskazuje na mapie świata obszary występowania określonych rodzajów wiatrów wyjaśnia znaczenie terminów: wilgotność powietrza, wilgotność względna, kondensacja wymienia i charakteryzuje rodzaje chmur oraz opadów i osadów atmosferycznych rozpoznaje przedstawione na fotografiach i ilustracjach chmury oraz opady i osady atmosferyczne wyjaśnia procesy powstawania chmur oraz opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej na podstawie schematu omawia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia opadów atmosferycznych na wskazuje na mapie obszary charakteryzujące się nadmiarem lub niedoborem opadów atmosferycznych podręczniku analizowanie globalnej cyrkulacji powietrza w troposferze na podstawie ilustracji zamieszczonej przygotowanie prezentacji Cyklony tropikalne 3.2 Planeta Nowa 1 (zagadnienie 3) analizowanie infografiki Rodzaje chmur analizowanie zróżnicowania opadów na kuli ziemskiej na podstawie map tematycznych przygotowanie prezentacji Skutki nadmiaru i niedoboru opadów atmosferycznych zajęcia terenowe Obserwacja chmur 10. Klimaty kuli ziemskiej Klimat Czynniki klimatotwórcze Strefy klimatyczne na kuli ziemskiej Klimat górski wyjaśnia znaczenie terminu klimat wymienia geograficzne czynniki klimatotwórcze wykazuje zróżnicowanie klimatyczne na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na charakteryzuje wpływ czynników klimatotwórczych na klimat wskazuje zależności między strefami oświetlenia a strefami klimatycznymi na podstawie map tematycznych charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych Planeta Nowa 1 (zagadnienie 3) analizowanie map klimatycznych i klimatogramów analiza porównawcza klimatogramów charakterystycznych dla różnych typów klimatu

7 strefach klimatycznych wymienia strefy klimatyczne na kuli ziemskiej i wskazuje ich zasięg na mapie charakteryzuje klimat górski 16 Zasoby wodne Zasoby wody na Podział wszechoceanu Typy mórz Zasolenie wody morskiej Ruchy wody morskiej Wody podziemne wyjaśnia znaczenie terminów: wody podziemne, źródło, gejzery wody termalne, cieplice omawia na podstawie wykresu zasoby wody rozpoznaje typy mórz na schemacie i na mapie świata wyjaśnia związki między warunkami klimatycznymi a zasoleniem wody morskiej omawia przykłady ruchów wody morskiej wskazuje wybrane prądy morskie na mapie świata oraz wymienia ich nazwy wymienia rodzaje wód podziemnych omawia uwarunkowania tworzenia się wód mineralnych wskazuje obszary występowania gejzerów na mapie świata II. Planeta Nowa 1 (zagadnienie 3) (np. analiza SWOT Wykorzystanie wód podziemnych analizowanie danych oraz wykresów przedstawiających zasoby wody na analizowanie mapy ogólnogeograficznej i rozpoznawanie typów mórz analizowanie mapy rozmieszczenia prądów morskich analizowanie mapy klimatycznej i mapy zasolenia oceanów przygotowanie prezentacji Woda źródłem życia lub Cuda hydrosfery 17 Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości Atmosfera i hydrosfera V. Wnętrze 18 Budowa wnętrza Budowa wnętrza Metody badania wnętrza Skały i minerały Podział skał Skały magmowe Skały osadowe Skały przeobrażone opisuje metody badania wnętrza wymienia i charakteryzuje warstwy wnętrza omawia na podstawie schematu budowę wnętrza omawia zróżnicowanie temperatury wnętrza wyjaśnia znaczenie terminów: prądy konwekcyjne, skała, minerał podaje różnice między litosferą a skorupą ziemską wymienia nazwy wybranych skał i minerałów 3.5 Planeta Nowa 1 (zagadnienie 4) analizowanie infografiki Skały i miejsca ich powstania rozmowa nauczająca Metody badania wnętrza analiza budowy wnętrza na podstawie ilustracji

8 19 Płytowa budowa Litosfery Płyty litosfery Trzęsienia ziemi 20 Wulkanizm Wulkany Skutki erupcji wulkanicznych wskazuje różnice między minerałem a skałą rozpoznaje skały i określa ich rodzaj charakteryzuje wybrane skały i warunki ich powstawania omawia przykłady gospodarczego wykorzystania skał wyjaśnia znaczenie terminów: płyta litosfery, hipocentrum, epicentrum wymienia procesy wewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni wskazuje na mapie ogólnogeograficznej świata wybrane rowy oceaniczne i grzbiety śródoceaniczne omawia płytową budowę na podstawie schematu i mapy płyt litosfery wskazuje na mapie świata obszary aktywne sejsmicznie wykazuje związki między płytową budową litosfery a występowaniem trzęsień ziemi omawia skutki trzęsień ziemi wyjaśnia znaczenie terminów: wulkan, lawa, magma, Ognisty Pierścień Pacyfiku wskazuje obszary wzmożonej aktywności wulkanicznej na mapie świata wykazuje związki pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych wymienia elementy budowy wulkanu na podstawie schematu wymienia produkty erupcji wulkanicznej wymienia nazwy wulkanów i wskazuje je na mapie świata omawia skutki wulkanizmu rozpoznawanie wybranych minerałów i skał przygotowanie prezentacji Znaczenie gospodarcze skał 3.5 Planeta Nowa 1 (zagadnienie 4) rozmowa nauczająca o podstawowych założeniach teorii płyt litosfery z wykorzystaniem schematów płyt litosfery analiza rozmieszczenia stref sejsmicznych na na podstawie map tematycznych analiza występowania, przebiegu i skutków trzęsień ziemi na podstawie dostępnych źródeł przygotowanie portfolio Katastrofalne trzęsienia ziemi 3.5 Planeta Nowa 1 (zagadnienie 4) analizowanie infografiki Wulkan zamieszczonej analiza rozmieszczenia stref wulkanicznych na na podstawie map tematycznych analiza występowania, przebiegu i skutków zjawisk wulkanicznych na podstawie dostępnych źródeł przygotowanie portfolio Katastrofalne wybuchy wulkanów 21 Powstawanie Geneza gór 3.5

9 gór Góry fałdowe Góry zrębowe Krajobraz górski Wielkie formy ukształtowania powierzchni i dna wszechoceanu 22 Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości Wnętrze wymienia nazwy orogenez i rodzaje gór wyjaśnia znaczenie terminów: ruchy górotwórcze, góry fałdowe, góry zrębowe wymienia i charakteryzuje wielkie formy ukształtowania powierzchni wskazuje na mapie świata przykłady gór fałdowych, wulkanicznych i zrębowych omawia różnice między górami fałdowymi a zrębowymi określa na podstawie danych statystycznych ukształtowanie powierzchni kontynentów 3.7 Planeta Nowa 1 (zagadnienie 4) omówienie rozmieszczenia gór na na podstawie mapy ogólnogeograficznej analiza porównawcza schematów gór fałdowych, zrębowych i wulkanicznych zamieszczonych określanie na podstawie danych statystycznych ukształtowania powierzchni kontynentów i dna wszechoceanu analiza rozmieszczenia wielkich form ukształtowania powierzchni lądów i dna oceanicznego na podstawie mapy przygotowanie prezentacji Góry świata lub Korona V. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię 23 Wietrzenie Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Rodzaje wietrzenia Ruchy masowe wymienia nazwy procesów zewnętrznych kształtujących rzeźbę powierzchni wyjaśnia znaczenie terminów: wietrzenie, erozja, ruchy masowe wymienia i charakteryzuje rodzaje wietrzenia oraz formy powstałe w ich wyniku rozpoznaje na ilustracjach formy terenu powstałe na skutek wietrzenia opisuje wybrane przykłady ruchów masowych omawia uwarunkowania wietrzenia i ruchów masowych Planeta Nowa 1 (zagadnienie 5) omówienie genezy, przebiegu i efektów wybranych procesów egzogenicznych na podstawie dostępnych źródeł zajęcia terenowe Rozpoznawanie aktualnie zachodzących procesów wietrzenia i ruchów masowych w swoim regionie przygotowanie prezentacji Wietrzenie i ruchy masowe lub Formy powstałe wskutek wietrzenia

10 24 Procesy krasowe Procesy krasowe Formy krasu powierzchniowego Formy krasu podziemnego wyjaśnia znaczenie terminu krasowienie wymienia nazwy skał, które ulegają krasowieniu omawia procesy krasowe i wyjaśnia, w jaki sposób powstają formy krasowe rozpoznaje przykłady form krasowych występujących na powierzchni i w głębi wskazuje na mapie ogólnogeograficznej regiony, w których występują zjawiska krasowe charakteryzuje na podstawie schematu budowę jaskini oraz występujące w niej formy krasowe Planeta Nowa 1 (zagadnienie 5) analizowanie infografiki Rzeźba krasowa omówienie genezy, przebiegu i efektów procesów krasowych na podstawie dostępnych źródeł przygotowanie prezentacji Formy krasowe zajęcia terenowe Rozpoznawanie aktualnie zachodzących procesów krasowych oraz form powstałych w ich wyniku w swoim regionie 25 Rzeźbotwórcza działalność rzek System rzeczny Działalność rzeki Górny odcinek rzeki Środkowy odcinek rzeki Dolny odcinek rzeki omawia system rzeczny na podstawie schematu wyjaśnia znaczenie terminów: erozja wgłębna, erozja boczna, akumulacja wskazuje na mapie świata przykłady rzek posiadających ujście deltowe i lejkowate wyjaśnia proces powstawania meandrów podaje przykłady form erozji i akumulacji rzecznej omawia warunki sprzyjające powstawaniu delt oraz ujść lejkowatych przedstawia rzeźbotwórczą działalność rzeki w górnym, środkowym i dolnym odcinku rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działalności rzeki Planeta Nowa 1 (zagadnienie 5) analizowanie infografiki Z biegiem rzeki omówienie genezy, przebiegu i efektów pracy rzeki rozpoznawanie typów ujść rzek na podstawie mapy ogólnogeograficznej zajęcia terenowe Rozpoznawanie aktualnie zachodzących procesów erozji, akumulacji i transportu rzeki oraz form powstałych w ich wyniku w swoim regionie przygotowanie prezentacji Praca rzeki 26 Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów Powstawanie i ruch lodowca górskiego i lądolodów Formy polodowcowe Lodowce górskie wyjaśnia znaczenie terminu granica wiecznego śniegu wskazuje na mapie świata obszary występowania lądolodów

11 27 Rzeźbotwórcza działalność morza Działalność lądolodów Zlodowacenia Niszcząca działalność morza Abrazja Powstawanie klifu Budująca działalność morza Powstawanie mierzei Typy wybrzeży podaje różnice między lodowcem górskim a lądolodem dostrzega związek między warunkami klimatycznymi a występowaniem lodowców górskich i lądolodów na kuli ziemskiej rozpoznaje i podpisuje na schemacie formy polodowcowe wymienia przykłady form powstałych w wyniku działalności lodowców górskich i lądolodów charakteryzuje rzeźbotwórczą działalność lodowców górskich i lądolodów wyjaśnia znaczenie terminu abrazja omawia przykłady form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności morza omawia na podstawie ilustracji proces powstawania klifu i mierzei wymienia najważniejsze typy wybrzeży morskich i wskazuje je na mapie świata wyjaśnia genezę poszczególnych typów wybrzeży morskich Planeta Nowa 1 (zagadnienie 5) analizowanie infografik Lodowce górskie i Działalność lądolodów zamieszczonych omówienie genezy, przebiegu i efektów pracy lodowców i lądolodów zajęcia terenowe Rozpoznawanie form polodowcowych w swoim regionie porównanie rzeźby polodowcowej w górach i na nizinach na podstawie ilustracji i fotografii zamieszczonych przygotowanie prezentacji Działalność lodowców i lądolodów Planeta Nowa 1 (zagadnienie 5) analizowanie infografiki Typy wybrzeży omówienie uwarunkowań powstania klifu i mierzei na podstawie ilustracji zamieszczonych rozpoznawanie typów wybrzeży na mapie ogólnogeograficznej przygotowanie prezentacji Typy wybrzeży morskich lub Morskie cuda zajęcia terenowe Rozpoznawanie aktualnie zachodzących procesów erozji, transportu i akumulacji oraz form powstałych w wyniku działalności morza 28 Rzeźbotwórcza działalność wiatru Działalność wiatru Wydmy Pustynie Pustynne formy terenu wyjaśnia znaczenie terminów: korazja, niecka deflacyjna, wydma paraboliczna, barchan, grzyb skalny omawia niszczącą i budującą działalność

12 wiatru oraz wymienia formy powstałe w ich wyniku wskazuje różnice między barchanem a wydmą paraboliczną wskazuje na mapie świata wybrane pustynie wymienia rodzaje pustyń ze względu na budowę i położenie omawia wpływ szaty roślinnej na rzeźbotwórczą działalność wiatru analizowanie infografik praca z podręcznikiem, schematem, materiałem fotograficznym i mapą omówienie genezy, przebiegu i efektów działalności wiatru zajęcia terenowe rozpoznawanie aktualnie zachodzących procesów erozji, akumulacji i transportu wskutek działalności wiatru oraz form powstałych w ich wyniku w swoim regionie porównanie krajobrazów pustyń na podstawie filmów, fotografii i ilustracji prezentacja Działalność wiatru lub Pustynie świata 29 Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię VI. Pedosfera i biosfera 30 Gleby i roślinność na Budowa profilu glebowego Rozmieszczenie gleb Biosfera Strefy roślinne na 31 Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na wyjaśnia znaczenie terminów: gleba, żyzność gleby wymienia czynniki glebotwórcze wymienia najważniejsze rodzaje gleb strefowych i astrefowych na wskazuje i charakteryzuje poziomy glebowe na podstawie schematu profilu glebowego wymienia i charakteryzuje główne strefy roślinne na kuli ziemskiej oraz wskazuje je na mapie świata 3.4 Planeta Nowa 1 (zagadnienie 6) analizowanie infografik Poziomy glebowe i Strefy roślinne zamieszczonych analiza rozmieszczenia stref roślinno-glebowych na na podstawie map tematycznych analiza porównawcza mapy klimatycznej i stref roślinno-glebowych oraz wykazanie uwarunkowań rozmieszczenia stref klimatyczno-roślinno-glebowych analiza profili glebowych przygotowanie prezentacji Strefy roślinno-glebowe na zajęcia terenowe Roślinność i gleba najbliższej okolicy

13

podbiegunowe oraz półkule: południową,

podbiegunowe oraz półkule: południową, ział programu I. Podstawy geografii Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Podział nauk geograficznych 8 wyjaśnia znaczenie terminu geografia Źródła informacji przedstawia podział

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: poznaniu kształtu Ziemi geograficznych

Uczeń: Uczeń: poznaniu kształtu Ziemi geograficznych Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający wyjaśnia, czym wyjaśnia różnice zna imiona lub przedstawia

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: omawia. poznaniu kształtu omawia wpływ geograficznych. sferami Ziemi. poszczególnych sfer źródeł informacji

Uczeń: Uczeń: omawia. poznaniu kształtu omawia wpływ geograficznych. sferami Ziemi. poszczególnych sfer źródeł informacji WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 1 NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA GIMNAZJUM PLANETA NOWA AUTORZY: E. TUZ, D. SZCZYPIOSKI, WYD. NOWA ERA Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym

Bardziej szczegółowo

Geografia - klasa 1. Dział I

Geografia - klasa 1. Dział I Geografia - klasa 1 Dział I 1. Czym zajmuje się geografia? - wyjaśniam znaczenie terminu geografia - wymieniam źródła informacji geograficznej - podaję wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu - wyjaśniam

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi Rozdział Lp. Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Uczeń: terminu geografia wymienia sfery wymienia przykłady

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi Rozdział Lp. Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Uczeń: terminu geografia wymienia podstawowe dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Geografii. Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne. Geografii. Klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z Geografii Klasa I gimnazjum 1 Dział: Obraz Dział programu Lp Temat Osiągnięcia ucznia. Uczeń na ocenę: Dopuszczający i dostateczny (wymagania podstawowe) Dobry i bardzo dobry (wymagania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy geografii

I. Podstawy geografii I. Podstawy geografii Dział Poziom wymagań Konieczny ocena dopuszczająca Podstawowy ocena dostateczna Rozszerzający ocena dobra Dopełniający ocena bardzo dobra geografia wymienia podstawowe dyscypliny

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA I I PÓŁROCZE

GEOGRAFIA KLASA I I PÓŁROCZE GEOGRAFIA KLASA I I PÓŁROCZE Dopuszczający (2) 2 geografia - wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych - wymienia sfery - wymienia przykłady źródeł informacji geograficznej siatka geograficzna

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa I. Treść nauczania- wymagania szczegółowe. Temat lekcji. Obraz Ziemi

Geografia klasa I. Treść nauczania- wymagania szczegółowe. Temat lekcji. Obraz Ziemi Geografia klasa I Lp. Temat lekcji Podstawowe Treść nauczania- wymagania szczegółowe Ponadpodstawowe Obraz 1 2 3 O czym będziemy się uczyć na lekcjach geografii? Współrzędne geograficzne. Ćwiczenia w określaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA I PULS ZIEMI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA I PULS ZIEMI Konieczne Ocena dopuszczająca wymienia źródła informacji geograficznej wyróżnia dyscypliny geografii wyjaśnia znaczenie terminu geografia wskazuje na lub na globusie równik, południk 0 oraz półkulę południową,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie I w roku szk. 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie I w roku szk. 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii w klasie I w roku szk. 2015/2016 Rozdział I. Podstawy geografii Temat Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań Konieczny (na 2) Podstawowy (na 3) Rozszerzający (na 4)

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym wyjaśnia różnice zajmuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z geografii klasa I

Kryteria oceniania z geografii klasa I Kryteria oceniania z geografii klasa I Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Celujący Uczeń: Uczeń: wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności do opanowania w odniesieniu do działów i tematów z geografii w klasie pierwszej

Umiejętności do opanowania w odniesieniu do działów i tematów z geografii w klasie pierwszej Umiejętności do opanowania w odniesieniu do działów i tematów z geografii w klasie pierwszej Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Umiejętności do opanowania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE Ia, Ib. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE Ia, Ib. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE Ia, Ib w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. OBRAZ ZIEMI Ocena dopuszczajaca: wymienia źródła informacji geograficznej wyróżnia dyscypliny geografii

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z geografii klasa I

Wymagania programowe z geografii klasa I Wymagania programowe z geografii klasa I Rozdział Lp. I. Podstawy geografii Temat 1. Czym zajmuje się geografia? Wymagania na oceny dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń: terminu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: wyjaśnia różnice

Wymagania na poszczególne stopnie dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: wyjaśnia różnice Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Wymagania na poszczególne stopnie dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym wyjaśnia różnice

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań Podstawowy (ocena - dostateczny) Wiadomości i umiejętności wymagane na poziom konieczny oraz:

Poziom wymagań Podstawowy (ocena - dostateczny) Wiadomości i umiejętności wymagane na poziom konieczny oraz: ozdział Konieczny (ocena - dopuszczający) wymienia źródła informacji geograficznej wyróżnia dyscypliny geografii wyjaśnia znaczenie terminu geografia Poziom wymagań Podstawowy (ocena - dostateczny) iadomości

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń: Rozdział Lp Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający wyjaśnia, czym zajmuje się wyjaśnia różnice między zna

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań geografia klasa I dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń:

Poziom wymagań geografia klasa I dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań geografia klasa I dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym wyjaśnia różnice

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. sferami Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. sferami Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym wyjaśnia różnice zajmuje

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 1 Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń: wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań Planeta Nowa 1 Konieczny-2 Podstawowy- 3 Rozszerzający-4 Dopełniający-5 Wykraczający-6 Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum Planeta Nowa - 1

Wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum Planeta Nowa - 1 Wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum Planeta Nowa - 1 Rozdział I. Podstawy geografii Lp. Temat 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań Rozszerzający ocena dobra Uczeń: wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą omawia współzależności zachodzące między sferami Ziemi

Poziom wymagań Rozszerzający ocena dobra Uczeń: wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą omawia współzależności zachodzące między sferami Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Konieczny ocena dopuszczająca Uczeń: terminu geografia wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych wymienia sfery źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

GEOGEAFIA KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

GEOGEAFIA KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY GGF KLS YG DUKYJ PSGÓL Y ozdział Lp. emat cena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między elipsoidą a geografii? geoidą. B 2. spółrzędne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA I Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? konieczny (stopień dopuszczający) Uczeń: terminu geografia wymienia podstawowe dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy rok szkolny 2015/2016 przedmiot- geografia klasa I

Zagadnienia na egzamin poprawkowy rok szkolny 2015/2016 przedmiot- geografia klasa I Poziom konieczny na ocenę dopuszczającą Zagadnienia na egzamin poprawkowy rok szkolny 2015/2016 przedmiot- geografia klasa I wymień źródła informacji geograficznej wymień dyscypliny geografii wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla oddziału I gimnazjum *Z powodu przydziału godzin; działy V i VI do realizacji w kl. II

Wymagania edukacyjne z geografii dla oddziału I gimnazjum *Z powodu przydziału godzin; działy V i VI do realizacji w kl. II Wymagania edukacyjne z geografii dla oddziału I gimnazjum *Z powodu przydziału godzin; 1-1-2 działy V i VI do realizacji w kl. II Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia?

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń: Uczeń: geografia fizyczna i omawia

Poziom wymagań DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń: Uczeń: geografia fizyczna i omawia SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH I A, I B DZIAŁ I. Podstawy geografii TEMATYKA Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY wyjaśnia, czym

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Omówienie przedmiotowego systemu nauczania. Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

1.Podać przykłady zastosowania wiedzy geograficznej w życiu. 2.Podać powiązania pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego.

1.Podać przykłady zastosowania wiedzy geograficznej w życiu. 2.Podać powiązania pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego. GEOGRAFIA KL. I Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Mapa 1.Definiować pojęcie: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne. 2.Podać źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa I cz.i

Wymagania edukacyjne z geografii klasa I cz.i Wymagania edukacyjne z geografii klasa I cz.i Rozdział I. Podstawy geografii Lp. Temat 1. Czym zajmuje się geografia? Omówienie przedmiotowego systemu nauczania. Poziom wymagań dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl.1

Wymagania edukacyjne z geografii kl.1 Wymagania edukacyjne z geografii kl.1 Rozdział I. Podstawy geografii Oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wyjaśnia, czym zajmuje się wyjaśnia różnice między zna imiona lub nazwiska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna. podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi

Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna. podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Uczeń: terminu geografia wymienia podstawowe dyscypliny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I PLANETA NOWA Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I PLANETA NOWA Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1 Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO na lekcach geografi 2 Czym zajmuje się geografia? WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I PLANETA NOWA Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna. podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna. podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi Plan wynikowy, wymagania edukacyjne i tematy lekcji w klasie I Rok szkolny 2014/2015 Poziom wymagań Rozdział Lp. Temat Konieczny (2) Podstawowy (3) Rozszerzający (4) Dopełniający (5) Wykraczający (6) 1.

Bardziej szczegółowo

Uczeń: gospodarczą przykłady źródeł. człowieka informacji geograficznej

Uczeń: gospodarczą przykłady źródeł. człowieka informacji geograficznej Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący, czym różnice 1. zna imiona lub 1. przedstawia terminu zajmuje

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie I

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie I Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wyjaśnia znaczenie terminu geografia wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych wymienia sfery

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi Rozdział Lp. Temat I.Podstawy geografii 1. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie I. Czym zajmuje się geografia? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno--ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno--ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi Wymagania edukacyjne z geografii dla klas I gimnazjum Nauczyciele uczący: Mariola Oleś, Agata Michałek Telega, Olga Cannizzo Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań na oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 1 PULS ZIEMI

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 1 PULS ZIEMI ozdział. B YG DUKYJ GGF KLS 1 PULS Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający wymienia źródła informacji wyjaśnia, czym zajmuje się wyjaśnia różnice między zna imiona bądź

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna, społecznoekonomiczna. podaje wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna, społecznoekonomiczna. podaje wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu . O B 1. O czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? 2. spółrzędne geograficzne 3. Obraz iemi na mapie 4. Przedstawianie zjawisk na mapach wymienia źródła informacji geograficznej wyróżnia dyscypliny

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy geografii

I. Podstawy geografii Gimnazjum w Jordanowie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii w klasie I wynikające z realizowanego programu nauczania I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA I Roz dział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? terminu geografia

Bardziej szczegółowo

klasa 1 - wymagania edukacyjna z geografii

klasa 1 - wymagania edukacyjna z geografii klasa 1 - wymagania edukacyjna z geografii ozdział Lp. Temat Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. 1. O czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii - klas I

Wymagania edukacyjne z geografii - klas I ymagania edukacyjne z geografii - klas ozdział Lp. Temat Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 1. O czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między geografii?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne geografia Kl.I Puls Ziemi

Wymagania edukacyjne geografia Kl.I Puls Ziemi ymagania edukacyjne geografia Kl. Puls iemi ozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. O czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa I gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa I gimnazjum YGN DUKCYJN GOGF klasa gimnazjum rok szkolny 2013/14 ozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. O czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Poznajemy geografię Uczeń: Uczeń:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Poznajemy geografię Uczeń: Uczeń: ozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Poznajemy geografię wymienia źródła informacji wyjaśnia, czym zajmuje się wyjaśnia różnice między zna imiona

Bardziej szczegółowo

Uczeń: geografia fizyczna, społecznoekonomiczna. podaje wymiary Ziemi oraz. wymiarów Ziemi główne cechy jej kształtu

Uczeń: geografia fizyczna, społecznoekonomiczna. podaje wymiary Ziemi oraz. wymiarów Ziemi główne cechy jej kształtu ymagania edukacyjne z geografii klasa 1 ozdział Lp. emat Poziom wymagań. O B 1. O czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? 2. spółrzędne geograficzne 3. Obraz na mapie 4. Przedstawianie zjawisk na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie I gimnazjum. Puls Ziemi 1

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie I gimnazjum. Puls Ziemi 1 ymagania edukacyjne z geografii w klasie gimnazjum Puls iemi 1 ozdział Lp. Temat Poziom wymagań Konieczny Ocena dopuszczająca Podstawowy Ocena dostateczna ozszerzający Ocena dobra 1. O czym będziesz się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd. Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd. Nowa Era Dział programu I. Podstawy geografii II. a we Materiał

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: geografia fizyczna, społecznoekonomiczna elipsoidą a geoidą

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: geografia fizyczna, społecznoekonomiczna elipsoidą a geoidą ozdział Lp. emat. B 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? 2. spółrzędne geograficzne 3. braz iemi na dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wymienia źródła informacji wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 KLASA IV ogólnokształcącej szkoły baletowej

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 KLASA IV ogólnokształcącej szkoły baletowej ymagania edukacyjne Puls iemi 3 KLS V ogólnokształcącej szkoły baletowej ozdział Lp. emat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA Gimnazjum klasa I - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

GEOGRAFIA Gimnazjum klasa I - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA Gimnazjum klasa I - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Rozdział OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: GEOGRAFIA OD PODSTAW terminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. O czym będziesz się

Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. O czym będziesz się ozdział Lp. emat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między geografii? elipsoidą a geoidą. B 2. spółrzędne

Bardziej szczegółowo

Rozdział Lp. Zagadnienia Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. O czym będziesz się

Rozdział Lp. Zagadnienia Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. O czym będziesz się ozdział Lp. agadnienia Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między geografii? elipsoidą a geoidą. B 2. spółrzędne

Bardziej szczegółowo

I. Obraz Ziemi. 1. sfery Ziemi 2. generalizacja kartograficzna. 3. siatka geograficzna a siatka kartograficzna. 4. podział odwzorowań kartograficznych

I. Obraz Ziemi. 1. sfery Ziemi 2. generalizacja kartograficzna. 3. siatka geograficzna a siatka kartograficzna. 4. podział odwzorowań kartograficznych Zagadnienia do małej matury 2013/2014 z geografii klasy dwujęzycznej obejmują tematy określone w zagadnieniach do małej matury z geografii w brzmieniu załączonym na stronie internetowej szkoły, umieszczonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE I GIMNAZJUM.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE I GIMNAZJUM. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE I GIMNAZJUM. OCENA ŚRÓDROCZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena dostateczna. Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna, społecznoekonomiczna. elipsoidą a geoidą

Podstawowy Ocena dostateczna. Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna, społecznoekonomiczna. elipsoidą a geoidą ozdział Lp. emat Poziom wymagań Konieczny cena dopuszczająca Podstawowy cena dostateczna ozszerzający cena dobra 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między geografii? elipsoidą a geoidą.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: plan może ulec ewaluacji, w trakcie roku szkolnego zostaną przeprowadzone zajęcia terenowe

Uwaga: plan może ulec ewaluacji, w trakcie roku szkolnego zostaną przeprowadzone zajęcia terenowe 1 Plan pracy na lekcjach geografii w klasie Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Puls iemi Prowadzący: onika Czapla ateriały zaczerpnięte ze strony Wydawnictwa Nowa ra Program nauczania geografii dla gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 1

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 1 ymagania edukacyjne Puls iemi 1 ozdział Lp. emat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między geografii? elipsoidą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum ymagania edukacyjne dla klasy gimnazjum Dział programu. B ateriał nauczania L.g. ymagania podstawowe ymagania ponadpodstawowe Podział nauk geograficznych Źródła informacji geograficznej Kształt i wymiary

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 1

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 1 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 1 1. Geograficzny punkt widzenia 2. Mapa źródłem informacji geograficznej definiować pojęcia: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne,

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym wyjaśnia różnice zajmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL I GIMNAZJUM . B YG DUKYJ GGF KL GJU ozdział Lp. emat Poziom wymagań cena dopuszczająca cena dostateczna cena dobra cena bardzo dobra cena celująca 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między geografii?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA 1 I. Rozdział MAPA Lp. 1. Temat Geograficzny punkt widzenia. Mapa źródłem informacji geograficznej Konieczny Dopuszczający Uczeń: wyjaśnia znaczenie terminu geografia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii Puls Ziemi 1

Wymagania edukacyjne z geografii Puls Ziemi 1 ymagania edukacyjne z geografii Puls iemi 1 ozdział emat Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY I dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY I dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący o zdz iał. P O D S T W Y G O L P Temat 1 Program nauczania, wymagania edukacyjne. 2 Czym zajmuje się geografia? PLN WYNKOWY Z GOGF DL KLSY dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący uczeń wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE I.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE I. Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii. 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Uwaga: plan może ulec ewaluacji, w trakcie roku szkolnego zostaną przeprowadzone zajęcia terenowe

Uwaga: plan może ulec ewaluacji, w trakcie roku szkolnego zostaną przeprowadzone zajęcia terenowe 1 Plan pracy na lekcjach geografii w klasie Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Puls iemi Prowadzący: onika Czapla ateriały zaczerpnięte ze strony Wydawnictwa Nowa ra Program nauczania geografii dla gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii klasa I GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii klasa I GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii klasa I GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa pierwsza

NaCoBeZU geografia klasa pierwsza NaCoBeZU geografia klasa pierwsza Zagadnienie Geografia jako nauka Wyjaśnisz znaczenie terminu: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne. Wymienisz źródła wiedzy geograficznej. Wymienisz elementy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I gimnazjum. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I gimnazjum. I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1 Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawowe wymagania programowe w danej klasie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I. Stanisława Gryt

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I. Stanisława Gryt Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I Stanisława Gryt 1 Rozdział Poziom wymagań konieczny Podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Podstawy geografii Uczeń: terminu geografia wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę celującą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: wyjaśnia róŝnice. fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna.

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: wyjaśnia róŝnice. fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym wyjaśnia róŝnice zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 1 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 1 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 1 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z Geografii w Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017

Przedmiotowe zasady oceniania z Geografii w Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 Przedmiotowe zasady oceniania z Geografii w Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 System oceniania z geografii został opracowany na podstawie: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca. Uczeń potrafi:

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca. Uczeń potrafi: 1. Geograficzny punkt widzenia 2. Mapa źródłem informacji geograficznej definiować pojęcia: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne, wymienić elementy środowiska przyrodniczego. podać definicję

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY I GIMNAZJUM przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 w ciągu 1 godzina tygodniowo.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY I GIMNAZJUM przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 w ciągu 1 godzina tygodniowo. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY I GIMNAZJUM przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 w ciągu 1 godzina tygodniowo. Hasło w podstawie programowej. Wymagania szczegółowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii klasa 1 gimnazjum 1. Geograficzny punkt widzenia 2. Mapa źródłem informacji geograficznej Wymagania edukacyjne z geografii klasa 1 gimnazjum definiować pojęcia: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne, wymienić

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Geograficzny punkt widzenia 2. Mapa źródłem informacji geograficznej definiować pojęcia: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne, wymienić elementy środowiska przyrodniczego. podać definicję

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. MAPA 1. Geograficzny punkt widzenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna, społecznoekonomiczna. podaje wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna, społecznoekonomiczna. podaje wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu ozdział Lp. Temat DL SYSTKCH UCNÓ YGN DUKCYJN NBĘDN DO UYSKN POSCGÓLNYCH ŚÓDOCNYCH OCNYCH OCN KLSYFKCYJNYCH GOGF KLS PSJ SST NDOSTTCNY DOPUSCJĄCY DOSTTCNY DOBY BDO DOBY CLUJĄCY. O B 1. O czym będziesz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa I

Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa I Mapa świata Język Mapa i plan Mapa Skala Mapa źródłem informacji geografic znej Geograficzny punkt widzenia rozdział Temat Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa I Lp. Wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z geografii dla klasy drugiej

Rozkład materiału nauczania z geografii dla klasy drugiej Rozkład materiału nauczania z geografii dla klasy drugiej Autor: Majka Kardaszewska 13.09.2011. Zmieniony 21.11.2011. "SOS" Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii I SEMESTRÂ 1. OmÃłwienie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 1 na rok szkolny 2015/ dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 1 na rok szkolny 2015/ dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą ymagania edukacyjne Puls iemi 1 na rok szkolny 2015/ 2016 ozdział Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą. O B wymienia źródła informacji geograficznej wyróżnia dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający terminu geografia wymienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Dorota Witanek - Wach ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 KLASA I I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Umiejętność stosowania posiadanej wiedzy i metod geograficznych do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Klasa Dział Wymagania

Klasa Dział Wymagania GEOGRAFIA Wymagania konieczne do zaliczenia partii materiału na ocenę dopuszczającą Klasa Dział Wymagania Klasa I Semestr I Czym się zajmuje geografia? Uczeń: - wie, czym zajmuje się geografia - wymienia

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Klasa 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym wyjaśnia różnice

Bardziej szczegółowo