WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)"

Transkrypt

1 WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj ce dokumenty: umowa z Zamawiaj cym, wizja lokalna wraz z inwentaryzacj fotograficzn, wytyczne Zamawiaj cego, zawarte w formie niezb dnego zakresu prac oraz w formie protoko ów ze spotka informacyjnych 1.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest sporz dzenie programu funkcjonalno-u ytkowego budowy obiektów kubaturowych i pozosta ej infrastruktury technicznej wchodz cej w sk ad kompleksu dwóch Obwodów Utrzymania Drogi Ekspresowej S17 (OUS) zlokalizowanych: jeden w pobli u a Kurów i drugi ko o miejscowo ci Kolonia Dys. Nadrz dnym celem programu jest wskazanie minimalnych dopuszczalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, powierzchniowych i materia owych zapewniaj cych optymalne funkcjonowanie poszczególnych budynków jak i ca ci zespo u, z okre leniem przewidywanych kosztów oraz dopuszcze wariantowania rozwi za. PFU wskazuje tak e na kluczowe unormowania prawne niezb dne do zachowania na etapie projektowania. Przedstawione warto ci w poni szym PFU s przybli one i na etapie sporz dzania dokumentacji mog ulec zmianie, je eli proponowane rozwi zania usprawni funkcjonowanie OUS. Ewentualne zmiany Wykonawca musi, na swój koszt, uwzgl dni w cenie ofertowej dokumentacji projektowej. a) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Projektowane OUS stanowi b cz kompleksowej inwestycji polegaj cej na budowie drogi S17, wraz z w ami i towarzysz infrastruktur. W ramach w a Kurów" wyodr bniono obszar pod przysz budow OUS, który jest po ony pomi dzy g ównym uk adem drogowym a drog gminn nr L. Natomiast w pobli u miejscowo ci Kolonia Dys zarezerwowano teren po ony z dwóch stron budowanej drogi ekspresowej S17, na którym planowana jest budowa drugiego OUS. Zak ada si, e teren planowany na potrzeby dwóch OUS b dzie obj ty wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow Obecny stan zainwestowania a) lokalizacja OUS przy w le KURÓW ; - Województwo lubelskie, powiat Pu awy, gmina Kurów, - powierzchnia dzia ki ok. 3,56 ha - pas drogowy drogi ekspresowej S17 w km ok wykupiony grunt pod lokalizacj OUS dzia ki nr: 3348/1, 3349/1, 3350/1, 3351/1, 3352/1, 3353/1, 3354/1, 3355/1, 3356, 3357, 3746, 3360/1, 3361/1 i 3331/1, po one w obr bie ewidencyjnym Kurów gm. Kurów. b) Lokalizacja OUS w pobli u miejscowo ci Kolonia Dys; - Województwo lubelskie, powiat Lublin, gmina Niemce, - powierzchnia dzia ki ok. 3,6 ha (strona lewa) i ok.6,3 ha (strona prawa) - pas drogowy drogi ekspresowej S17 w km ok

2 - wykupiony grunt pod lokalizacj obwodu drogowego dzia ki o nr ewidencyjnych: 802/2, 802/1, 802/4, 790/1, 790/3, 801/3, 801/1, 800/3, 800/1, 799/1, 1318/1, 1318/6, 807/8, 807/3, 808/8, 808/3, 812/4, 812/1, 813/8, 813/1, 1241/6, 1241/1, 817/9, 817/2,1239/4, 1239/1, 820/6, 820/1, 821/6, 821/1, 822/2, 822/1, 826/6, 826/1, 836/1, 835/2, 828/8, 835/1, 861, 839/2, 839/1, 840/5, 840/1, 844/3, 844/1, 845/6, 845/1, 846/8, 846/1, 849/5, 849/1, 1257/1, 1274/5, 1274/3, 851/8, 851/4, 851/3, 852/8, 852/1, 856/3, 855/2, 855/1, 1256/7, 857/2 i 857/1 (strona prawa) i 798/9, 798/7, 797/1, 796/1, 1318/4, 807/6, 808/6, 811/1, 813/6, 1241/4, 817/7, 1239/6, 820/4, 821/4, 822/4, 825/1, 826/6, 828/4, 835/4, 839/4, 843/3, 844/4, 845/4, 846/4, 849/1, 846/1, 845/1, 844/1, 843/1, 839/1, 835/1, 828/1, 826/2, 826/1, 822/1, 821/1, 820/1, 1239/1, 817/2, 1241/1, 813/1, 812/1, 808/3, 807/3 i 798/3 po one w obr bie ewidencyjnym Dys gm. Niemce. c) Teren: Teren przeznaczony pod OUS Kurów zosta obj ty liniami rozgraniczaj cymi drogi ekspresowej S17 na mocy wydanej przez Wojewod Lubelskiego zgodnie z Ustaw z dnia r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z po n. zmianami t.j. Dz. U. 2008r. Nr 193 poz. 1194) decyzji Nr 1/11 z dnia roku znak: IF.I.6.DS/7111/6-17/10 o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów Lublin Piaski Zadanie nr 1: odcinek Kurów (od w a Sielce wraz z w em) - w ze Bogucin. Przedmiotowa decyzja ZRiD zosta a wydana z rygorem natychmiastowej wykonalno ci i jest decyzj prawomocn. Zgodnie z ni dzia ki o numerach ewidencyjnych: 3348/1, 3349/1, 3350/1, 3351/1, 3352/1, 3353/1, 3354/1, 3355/1, 3356, 3357, 3746, 3359/1, 3360/1, 3361/1 i 3331/1 s obecnie w asno ci Skarbu Pa stwa. W opracowanej dokumentacji technicznej nie przewidziano doprowadzenia mediów do Obwodu Utrzymania drogi ekspresowej S17, ani jego zagospodarowania. W obr bie nieruchomo ci przeznaczonych pod Obwód Utrzymania w granicach aktualizacji mapy do celów projektowania dróg nie stwierdzono wyst powania istniej cego uzbrojenia terenu ani zadrzewie wymagaj cych usuni cia (pierwotnie nieruchomo ci wskazane wy ej by y wykorzystywane jako pola uprawne). W niewielkiej odleg ci poza granicami planowanego Obwodu Utrzymania przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napi cia, która ze wzgl du na kolizj z drog ekspresow S17 zostanie cz ciowa przebudowana zgodnie z bran owym projektem budowlanym. Od strony jezdni drogi ekspresowej S17 przewidywana jest lokalizacja ogrodzenia ochronnego z siatki, wzd którego zgodnie z projektem nasadze planuje si nasadzenia drzew tworz cych ziele izolacyjn. Teren przeznaczony pod Obwód Utrzymania drogi ekspresowej S17 generalnie jest terenem p askim z niewielkimi lokalnymi ró nicami wysoko ci, delikatnie wznosi si od najw szego miejsca okre lonego km drogi dojazdowej nr 13 w kierunku jego najszerszego ko ca, przy stwierdzonej najwi kszej ró nicy wysoko ci ok. 2,10m odczytanej z mapy sytuacyjno wysoko ciowej. Teren, na którym planowana jest budowa OUS zlokalizowany jest w pobli u miejscowo ci Kolonia Dys i obejmuje dzia ki po one z dwóch stron nowoprojektowanej drogi ekspresowej S17 o numerach ewidencyjnych: 802/2, 802/1, 802/4, 790/1, 790/3, 801/3, 801/1, 800/3, 800/1, 799/1, 1318/1, 1318/6, 807/8, 807/3, 808/8, 808/3, 812/4, 812/1, 813/8, 813/1, 1241/6, 1241/1, 817/9, 817/2, 1239/4, 1239/1, 820/6, 820/1, 821/6, 821/1, 822/2, 822/1, 826/6, 826/1, 836/1, 835/2, 828/8, 835/1, 861, 839/2, 839/1, 840/5, 840/1, 844/3, 844/1, 845/6, 845/1, 846/8, 846/1, 849/5, 849/1, 1257/1, 1274/5, 1274/3, 851/8, 851/4, 851/3, 852/8, 852/1, 856/3, 855/2, 855/1, 1256/7, 857/2 i 857/1 (strona prawa) i 798/9, 798/7, 797/1, 796/1, 1318/4, 807/6, 808/6, 811/1, 813/6, 1241/4, 817/7, 1239/6, 820/4, 821/4, 822/4, 825/1, 826/6, 828/4, 835/4, 839/4, 843/3, 844/4, 845/4, 846/4, 849/1, 846/1, 845/1, 844/1, 843/1, 839/1, 835/1, 828/1, 826/2, 826/1, 822/1, 821/1, 820/1, 1239/1, 817/2, 1241/1, 813/1, 812/1, 808/3, 807/3 i 798/3 po onych w obr bie ewidencyjnym Dys gm.

3 Niemce. W dniu 21 pa dziernika 2011 r. uzyskano decyzj o Zezwoleniu na Realizacj Inwestycji Drogowej (ZRID), wydan przez Wojewod Lubelskiego Nr 10/11 znak: IF.I BD na realizacj inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów Lublin Piaski, Zadanie nr 3: odcinek w ze D browica w ze Lubartów (wraz z w em) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: w ze Lubartów granica administracyjna miasta Lublina. Przedmiotowa decyzja zatwierdzi a podzia nieruchomo ci wyznaczony liniami rozgraniczaj cymi teren, projekt budowlany, a tak e udzieli a zezwolenia na wykonanie przebudowy sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii. Decyzja ZRiD zosta a wydana z rygorem natychmiastowej wykonalno ci i nie jest decyzj prawomocn. Na terenie przeznaczonym pod budow OUS ko o Kolonii Dys znajduj si : 1/ Istniej ca linia LSN Czechów - Niemce, która na etapie realizacji inwestycji zostanie zdemontowana, 2/ Istniej cy wodoci g w50, który na etapie realizacji inwestycji zostanie zdemontowany, 3/ Istniej cy gazoci g redniego ci nienia, który zostanie zdemontowany, a w jego miejsce zaprojektowano nowy gazoci g redniego ci nienia, poprowadzony inn tras, 4/ Istniej ca sie teletechniczna, która zostanie zdemontowana, a w jej miejsce zaprojektowano now kanalizacj kablowy dla bran y teletechnicznej, 5/ Projektowana kanalizacja deszczowa. W opracowanej dokumentacji technicznej nie przewidziano doprowadzenia mediów do Obwodu Utrzymania drogi ekspresowej S17, ani jego zagospodarowania. Teren przeznaczony pod Obwód Utrzymania drogi ekspresowej S17 generalnie jest terenem askim z lokalnymi pofa dowaniami. Ze wzgl du na cyklicznie prowadzone prace agrotechniczne niweleta terenu pozbawiona jest gwa townych uskoków. Na terenie obj tym planowan inwestycj nie wyst puj drzewa i krzewy, które mog yby kolidowa z przedsi wzi ciem. Ca terenu by a do niedawna intensywnie wykorzystywana do celów rolniczych. Nale y zaznaczy, w opracowywanym PFU, e w bezpo redniej blisko ci terenów zarezerwowanych pod OUS Kurów i Kolonia Dys, prowadzone s roboty drogowe zwi zane z budow drogi ekspresowej S17. d) Obiekty: Obecnie tereny te s niezabudowane. Nie wyst puj kolizje z elementami infrastruktury nadziemnej i podziemnej. W opracowywanym zakresie przynale nym do OUS nie stwierdzono adnych podpiwnicze ani budowli podziemnych wymagaj cych rozbiórek czy zabezpiecze. Ze wzgl du na intensywne, rolnicze u ytkowanie terenu prawdopodobie stwo natrafienia na nierozpoznane konstrukcje podziemne (np. elementy fortyfikacji), niewybuchy b obiekty podlegaj ce ochronie archeologicznej uzna nale y za bardzo ma e. Niemniej jednak Wykonawca powinien uwzgl dni fakt wyst pienia takiej mo liwo ci podczas szacowania warto ci oferty na dokumentacj projektow dla przedmiotowego zadania. e) Komunikacja Dojazd do OUS zlokalizowanego przy w le KURÓW zaplanowany jest od drogi powiatowej nr 1514L za po rednictwem drogi dojazdowej nr 13 o szeroko ci jezdni 6,0 m (klasa L Vp=40 km/h). Aktualnie trwaj prace budowlane zwi zane z budow drogi ekspresowej S17 na ww. odcinku Kurów (od w a Sielce wraz z w em) - w ze Bogucin. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji wybudowana zostanie droga dojazdowa nr 13 stanowi dojazd m.in. do Obwodu Utrzymania drogi S17 w zakresie zgodnym z planem sytuacyjnym stanowi cym fragment Projektu Budowlanego b cego za cznikiem do decyzji ZRiD Nr 1/11 z dnia roku znak: IF.I.6.DS/7111/6-17/10. Natomiast dojazd do OUS zlokalizowanego w pobli u miejscowo ci Kolonia Dys, zarówno z lewej jak i z prawej strony drogi, zaprojektowano od drogi ekspresowej S17 za po rednictwem bezpo rednich zjazdów. Do komunikacji pracowników OUS Kolonia Dys zaprojektowano k adk piesz cz teren OUS po ony po lewej i prawej stronie drogi S17. f) Sieci i instalacje

4 Projekt przebudowy istniej cych linii i instalacji opracowany b dzie w ramach projektu przebudowy infrastruktury technicznej w zwi zku z budow drogi S17. Pomimo kolizji uzna mo na wi c, e w chwili przyst pienia Wykonawcy robót budowlanych do realizacji inwestycji, obszar budowy OUS wolny b dzie od sieci i instalacji obcych. W dokumentacji projektowej nale y równie przewidzie doprowadzenia przy czy mediów dla potrzeb OUS. W opracowanej dokumentacji technicznej budowy drogi S17 nie przewidziano doprowadzenia mediów do OUS za wyj tkiem rezerwy mocy elektrycznej w ramach o wietlenia w a Kurów (wnioskowana sumaryczna moc 122 kw wg warunków technicznych przy czenia nr z dn. 2 czerwca 2009 r. wydanymi przez PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. Zak ad Energetyczny w Pu awach). Celowym jest zapewnienie dwustronnego ci ego zasilenia OUS energi elektryczn z sieci energetyki zawodowej lub awaryjnego zasilenia z zespo u pr dotwórczego uruchamianego samoczynnie w przypadku zaniku napi cia sieci zasilaj cej Charakterystyczne parametry okre laj ce wielko obiektu lub zakres robót budowlanych a) Stan istniej cy: bilans terenu W zakresie obszaru pokrywaj cego si z obrysem przysz ego terenu dwóch OUS nie wyst puj kubaturowe obiekty budowlane oraz nawierzchnie utwardzone. Ca a powierzchni wykorzystywana jest intensywnie rolniczo. Prze teren przysz ego OUS ko o Kolonii Dys przebiegaj linia energetyczna SN, sie wodoci gowa, sie gazowa, sie telekomunikacyjna, które b przebudowane zgodnie z projektem budowy drogi ekspresowej S17. Obszar OUS KURÓW: ok. 3,56 ha Obszar OUS KOLONIA DYS: ok. 3,6 ha (strona lewa) i ok.6,3 ha (strona prawa) b) Wykaz opracowa niezb dnych dla realizacji programu Przeprowadzenie inwestycji b dzie wymaga o uzyskania pozwolenia na budow. Zakres przed onej z wnioskiem lub wnioskami dokumentacji musi spe nia wymagania rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego. Maj c na uwadze powy sze sporz dzenie dokumentacji projektowej poprzedzone winno by nast puj cymi dzia aniami: Sporz dzenie koncepcji wielobran owej: Ze wzgl du na szczególny charakter inwestycji, stanowi cej jeden z elementów realizowanych w zwi zku z budow drogi S17 wraz z przebudow w cze w uk ad lokalny, konieczna jest koordynacja prac projektowych zwi zanych z realizacj zamierzenia. Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu szczegó ow koncepcj dla ka dego z OUS, obejmuj : Szczegó owy program u ytkowy, Wytyczne powierzchniowe i kubaturowe Wytyczne materia owe i wyposa eniowe, Wytyczne instalacji: Instalacja sanitarna, Instalacja wodna, Instalacja co, Instalacja wentylacji i klimatyzacji, Instalacje elektryczne i teletechniczne, Cz rysunkowa: Projekt zagospodarowania terenu. Rzuty, przekroje i elewacje wszystkich obiektów. Widoki trójwymiarowe wszystkich obiektów.

5 Na etapie opracowania w.w. materia ów Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do weryfikacji i uzgodnie wersji roboczych oraz akceptacji wersji ostatecznej przedmiotowego opracowania. Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca PFU: 1) przenosi na Zlecaj cego autorskie prawa maj tkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 2) zezwala Zamawiaj cemu na korzystanie z opracowa utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporz dzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami tj. udziela Zamawiaj cemu praw zale nych. Nabycie przez Zamawiaj cego praw, o których mowa w ust. 1, nast puje: 1) z chwil faktycznego wydania poszczególnych przedmiotu Umowy Zlecaj cemu, 2) bez ogranicze co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast puj cych pól eksploatacji: a) ytkowania utworów na w asny u ytek, u ytek swoich jednostek organizacyjnych oraz u ytek osób trzecich w celach zwi zanych z realizacj zada Zlecaj cego, b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach no ników, a w szczególno ci na no nikach video, ta mie wiat oczu ej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no ników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DV, pendrive, itd.); c) zwielokrotnianie utworów dowoln technik w dowolnej ilo ci, w tym technik magnetyczn na kasetach video, technik wiat oczu i cyfrow, technik zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no ników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jak kolwiek technik egzemplarzy utworu, w tym technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego oraz technik cyfrow ; d) wprowadzania utworów do pami ci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu; e) wy wietlanie i publiczne odtwarzanie utworu; f) nadawanie ca ci lub wybranych fragmentów utworu za pomoc wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacj naziemn ; g) nadawanie za po rednictwem satelity; h) reemisja; i) wymiana no ników, na których utwór utrwalono; j) wykorzystanie w utworach multimedialnych; k) wykorzystywanie ca ci lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy; l) wprowadzanie zmian, skrótów; m) sporz dzenie wersji obcoj zycznych, zarówno przy u yciu napisów, jak i lektora; n) publiczne udost pnianie utworu w taki sposób, aby ka dy móg mie do niego dost p w miejscu i w czasie przez niego wybranym. Równocze nie z nabyciem autorskich praw maj tkowych do utworów Zlecaj cy nabywa w asno wszystkich przekazanych egzemplarzy, na których utwory zosta y utrwalone. Wykonawca zobowi zuje si, e wykonuj c umow b dzie przestrzega przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,,ze. zm.) i nie naruszy praw maj tkowych osób trzecich, a utwory przeka e Zlecaj cemu w stanie wolnym od obci prawami tych osób. Wytyczne programowe W zakresie przedmiotowego zamówienia nale y zaprojektowa nast puj ce obiekty kubaturowe: OUS w Kurowie: budynek administracyjny Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej, budynek gara owo magazynowy z cz ci socjaln, portiernia, magazyn soli, wiata na sk adowanie zas on przeciw nie nych i ko ków,

6 wiata na sk adowanie mieszanki piaskowo-solnej, wiata na sk adowanie p ugów lemieszowych od nie nych, budynek wytwornicy solanki/solanek wraz ze zbiornikami solanki i pomieszczeniem magazynowym soli workowanej i chlorku wapnia, stacja transformatorowa z rozdzielni g ówn w.n. i n.n. (je li wymagana) i pomieszczenie zespo u pr dotwórczego. W zakresie planowanego zamierzenia nale y zaprojektowa ponadto nast puj ce obiekty in ynierskie: boksy na materia y budowlane, zadaszone stanowisko kontenerów na odpadki, zbiornik lub zespó zbiorników gazu LPG, je li wymagany: zbiornik wody p/po, stacja pogodowa, myjnia, ogrodzenie terenu. OUS w Kolonii Dys: budynek administracyjny Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej zlokalizowany po jednej stronie drogi, budynek gara owo magazynowy z cz ci socjaln zlokalizowany po jednym z ka dej strony drogi, portiernia zlokalizowana po jednej z ka dej strony drogi, magazyn soli zlokalizowany po jednym z ka dej strony drogi, wiata na sk adowanie zas on przeciw nie nych i ko ków po jednej stronie drogi, wiata na sk adowanie mieszanki piaskowo-solnej usytuowana po 1 szt. z dwóch stron drogi, wiata na sk adowanie p ugów lemieszowych od nie nych po jednej stronie drogi, budynek wytwornicy solanki/solanek wraz ze zbiornikami solanki i pomieszczeniem magazynowym soli workowanej i chlorku wapnia usytuowany z ka dej strony drogi, stacja transformatorowa z rozdzielni g ówn w.n. i n.n. (je li wymagana) i pomieszczenie zespo u pr dotwórczego po jednej stronie drogi. W zakresie planowanego zamierzenia nale y zaprojektowa ponadto nast puj ce obiekty in ynierskie: boksy na materia y budowlane z lokalizacj po 1 szt. z ka dej strony drogi, zadaszone stanowisko kontenerów na odpadki usytuowane po 1 szt. z ka dej strony drogi zbiornik lub zespó zbiorników gazu LPG jako ród o zasilenia kot owni co - je li b dzie brak mo liwo ci pod czenia si do gazoci gu. je li wymagany: zbiornik wody p/po usytuowany z ka dej strony drogi, stacja pogodowa, myjnia, ogrodzenie terenu, 1.5. Ogólne w ciwo ci funkcjonalno u ytkowe. a) Ogólne wytyczne programowe Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej (OUS) stanowi ma zaplecze techniczne i osobowe dla kompleksowej obs ugi technicznej i utrzymania zaprojektowanego odcinka drogi ekspresowej S17. W ramach zada obs ugiwanych przez OUS znajdowa si b m.in.: bie ca obs uga techniczna i porz dkowa drogi, oznakowanie sta e i tymczasowe na czas realizowania prac porz dkowych i konserwacyjnych, bie ce remonty i konserwacja, utrzymanie zimowe, monitoring, ostrzeganie i sterowanie ruchem,

7 utrzymanie zieleni, wspó dzia anie w usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych. Wynikaj cy z powy szych zada niezb dny nak ad rodków technicznych i osobowych wymaga zapewnienia w ramach OUS: A. Zaplecza biurowego dla osób zatrudnionych na sta e, B. Zaplecze socjalnego dla osób zatrudnionych na sta e i sezonowo, C. Zaplecza gara owego dla pojazdów samochodowych i osprz tu, w tym dla pojazdów najmowanych sezonowo w ramach pracy kontraktowej podmiotów zewn trznych, D. Zaplecza warsztatowego niezb dnego do konserwacji, przegl dów i utrzymaniu w ruchu sprz tu technicznego, E. Zabezpieczonego przed wp ywami czynników atmosferycznych magazynu na rodki utrzymania zimowego drogi, wraz z instalacjami przygotowania mieszanek rodków chemicznych, F. Przestrzeni magazynowych na rodki wyposa enia i utrzymania drogi, w tym m.in. na elementy oznakowania oraz materia y sypkie, G. Obiektów towarzysz cych, s cych utrzymaniu OUS. Wszystkie elementy nale y powi za drogami dojazdowymi zapewniaj cymi manewrowanie samochodami ci arowymi dwu i trójosiowymi oraz dojazd samochodów ci arowych z naczep do elementów magazynowych. Ze wzgl du na znaczn warto rodków ruchomych ca terenu przewidzie jako ogrodzona i monitorowana. Ruch osób i pojazdów b dzie ewidencjonowany. Wszystkie elementy OUS wykorzystywane b w cyklu trójzmianowym, dlatego zarówno teren jak i obiekty nale y przewidzie do wyposa enia w efektywny i ekonomiczny system wietlenia terenu oraz komunikacji wewn trznej pomi dzy modu ami. Obiekty biurowe, socjalne, gara owo magazynowe powinny mie zapewnion : stref socjaln, realizowan zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP, zapewniaj mo liwo zatrudniania kobiet i m czyzn, zapewnion dost pno dla osób niepe nosprawnych ruchowo o stopniu upo ledzenia pozwalaj cym na obs ug maszyn i urz dze b cych na wyposa eniu OUS. Ponadto nale y zwróci uwag na fakt, i po enie bezpo rednio przy ruchliwej trasie o znaczeniu ponadlokalnym obliguje do stosowania rozwi za architektonicznych i materia owych zapewniaj cych spójno estetyczn oraz trwa a tak e rozwi za technicznych obni aj cych uci liwo akustyczn drogi dla pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi (dotyczy to zw aszcza pomieszcze biurowych oraz pomieszcze z miejscami odpoczynku w strefie socjalnej). Nale y przy tym zwróci uwag na oddzia ywania powstaj ce w obr bie samego OUS (ruch samochodów, adowarek itp.). b) Zadania realizowane przez modu y funkcjonalne Zaplecze biurowe Przeznaczone do pracy osób wykonuj cych zadania w ramach nadzoru i zarz dzania drog i ruchem drogowym, czno ci, informacji, obs ugi formalnej i ewidencji zasobów, koordynacji prac OUS, logistyki, informacji o zdarzeniach losowych. Zaplecze socjalne Przeznaczone dla osób zatrudnionych do obs ugi maszyn oraz prowadzenia prac w pasie obs ugiwanej drogi oraz w obr bie OUS. W ramach zaplecza zapewni nale y blok szatni pracowniczych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, noclegowe i do spo ywania posi ków oraz pomieszczenie narad. W ramach szatni nale y wydzieli cz dla pracowników sezonowych. Szatnie przewidzie do wyposa enia w zamykane szafki dwudzielne i awki. W ich obr bie lub jako odr bne pomieszczenie nale y zaplanowa suszarni odzie y roboczej. W suszarni przewidzie wydajn wentylacj mechaniczn z przynale rekuperacj i nawiewem dyszami wzbudzaj cymi cyrkulacj powietrza w pomieszczeniu.

8 Pomieszczenie dy uruj cych przewidzie do wyposa enia w prosty zestaw wypoczynkowy, stó, radio, telewizor, komputer z dost pem do Internetu, czytelny termometr temperatury zewn trznej, rega na ksi ki, czasopisma i segregatory. Pomieszczenie niada przewidzie do wyposa enia w stó, min. 4 miejsca siedz ce, blat roboczy, zlew jednokomorowy z ociekaczem, ekspres przelewowy do kawy, kuchenk mikrofalow, lodówk, szafki kuchenne, o wietlenie blatu, dozownik wody ciep ej/zimnej, p yt indukcyjn wolnostoj jednopolow kosz na mieci 50l. Gara e W obr bie OUS zapewni nale y zamkni te stanowiska gara owe dla pojazdów samochodowych wraz z osprz tem - wymieni tu nale y m.in. solarki, pojazdy typu UNIMOG, samochody typu Combi i dostawcze o adowno ci do 3,5 t, - samochody osobowe administracji, modu owe elementy osprz tu. W gara u nale y przewidzie dost p do WC, bie cej wody w ramach pomieszczenia gara owego, normatywne o wietlenie sta e, o wietlenie warsztatowe mobilne, wydajn wentylacj grawitacyjn z nawiewem w rejonie bram wjazdowych i wywiewem w po aci dachowej, z przynale nymi nasadkami strumieniowymi. Posadzka gara y atwo zmywalna, z wpustami pod ogowymi poza stref najazdu kó pojazdów. Warsztat Pomieszczenia obs ugowo - naprawcze zapewni maj bie ce utrzymanie sprz tu technicznego w gotowo ci oraz powinny umo liwia dokonywania drobnych napraw, przegl dów i diagnostyki elementów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych osprz tu - w zakresie kwalifikacji do napraw zewn trznych lub napraw w obr bie OUS. Warsztat powinien by powi zany z pomieszczeniem pracy serwisowej, zapleczem socjalnym, zapleczem magazynowym cz ci zamiennych i materia ów eksploatacyjnych innych ni paliwa oraz z magazynem materia ów wycofanych z eksploatacji, z uwzgl dnieniem rygorów towarzysz cych przechowywaniu materia ów ropopochodnych, mo liwo ci wyst pienia mieszanin wybuchowych oraz rodków cych. Myjnia Na terenie OUS nale y przewidzie do wydzielenia izolowane termicznie, zadaszone stanowisko mycia pojazdów. Stanowisko powinno umo liwia ca oroczne mycie pojazdów, tak e przy ujemnych temperaturach. Preferuje si system bezdotykowy z myjk ci nieniow obs ugiwan przez kierowc pojazdu lub pracownika OUS. Odcieki z mycia powinny by zbierane wpustem w posadzce i podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych oraz zawiesin. Wewn trzne wyko czenie i wyposa enie pomieszczenia myjni powinno by odporne na sta e oddzia ywanie wody ze rodkami zmi kczaj cymi oraz na strugi wody pod wysokim ci nieniem. Wykonanie instalacji elektrycznych, prze czników i opraw o wietlenia min. IP 66. Magazyn soli W sk ad zespo u utrzymania zimowego zalicza si przestrze do chronionego przed wp ywami atmosferycznymi magazynowania soli drogowej w stanie suchym, sypkim oraz pomieszczenia przeznaczone dla instalacji i zbiorników do przygotowania i magazynowania solanki lub solanek oraz workowanej soli i chlorku wapnia. W obr bie magazynu oraz stacji wytwarzania solanki nale y przewidzie mo liwo poruszania si adowarek czo owych. Pomieszczenia instalacji przygotowania solanki nale y przewidzie jako chronione termicznie. Magazyn zas on przeciw nie nych Do prawid owego prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg niezb dny jest na terenie OUS wydzielony magazyn lub miejsce zadaszone wiata na utwardzonej powierzchni do sk adowania siatki do zas on przeciw nie nych zrolowanych w rolki o d cm i rednicy ok cm i ko ków, Wiata do przechowywanie p ugów lemieszowych,

9 P ugi lemieszowe od nie ne, zdemontowane z samochodów w okresie letnim oraz osprz t roboczy do uniwersalnego no nika osprz tu typu Unimog powinny by przechowywane pod zadaszon wiat na utwardzonej powierzchni. Wiata na piasek lub mieszank piaskowo-soln : wiata na piasek lub mieszank piaskowo-soln o pojemno ci ok. 500 Mg powinna posiada utwardzone pod e z masy mineralno-asfaltowej i z 3 stron ciany oporowe o wysoko ci ok. 3 m. Magazyny zewn trzne Poza funkcjami skomasowanymi w ramach obiektów kubaturowych nale y uwzgl dni tak e obszary przeznaczone pod magazynowanie kruszyw drogowych, elementów oznakowania, barier drogowych, zu ytych elementów wyposa enia dróg, odpadków itp. Funkcje te realizowane powinny by poprzez: boksy betonowe trójkomorowe, przystosowane do obs ugi adowark samochodow, plac magazynowy. Obiekty towarzysz ce stacja transformatorowa dwustronnie zasilana lub zespó pr dotwórczy, naziemny lub podziemny zewn trzny zbiornik lub zespó zbiorników gazu propan-butan zasilaj cy jedn lub wi cej kot owni gazowych na terenie OUS w przypadku, gdy nie ma mo liwo ci doprowadzenia gazu przewodowego. zespó kontenerów na odpadki, pozwalaj cy na segregacj odpadów bytowych i powstaj cych podczas funkcjonowania obszaru OUS, jak te do segregacji i sk adowania materia ów powstaj cych w trakcie bie cej obs ugi drogi ekspresowej, zbiornik wody p-po zapewniaj cy niezb dny odwód rodka ga niczego, zbiornik deszczówki z przynale instalacj wody deszczowej. stacja pogodowa. c) G ówne wytyczne techniczne Mo liwo ci w zakresie kszta towania rz dnych terenu nale y odnosi do rz dnych projektowanego uk adu drogowego oraz maksymalnych spadków na drogach dojazdowych do OUS. W przypadku zalegania gruntów nieno nych platforma stanowi mo e poduszk no do bezpo redniego posadowienia projektowanych obiektów. W takim przypadku nasyp no ny powinien posiada sta mi szo H>=2,5m (ró nice wst pnie zniwelowa gruntem o gorszych parametrach no no ci). Nasyp przewidzie do zag szczania warstwami 0,3m do osi gni cia parametrów minimum stopie zag szczenia Id>=0,6, wska nik zag szczenia Is>=0,95, warto wtórnego modu u odkszta cenia Ev2=80MPa. Nale y zobowi za w odpowiednich dokumentach projektu Wykonawc robót budowlanych, by w trakcie realizacji nasypu prowadzi sta kontrol i nadzór geotechniczny przez uprawnionego specjalist geotechnika lub geologa. Obiekty kubaturowe przewidzie jako chronione termicznie. Izolacyjno termiczn przegród budowlanych dobra i zoptymalizowa w odniesieniu do projektowanych technologii grzewczych, energochronnych oraz planowanego do osi gni cia wska nika sezonowego zapotrzebowania na ciep o. Jako priorytet nale y uzna minimalizacj zapotrzebowania energetycznego obiektu i optymalizacj zapotrzebowania w odniesieniu do przewidywanych kosztów realizacji i pomniejsze kosztów utrzymania obiektów w przewidywanym okresie eksploatacji. Nale y stosowa energooszcz dne rozwi zania materia owe i instalacyjne poprzez wykorzystanie przegród budowlanych o wysokiej izolacyjno ci termicznej oraz technologii odzysku ciep a odpadowego i bytowego. Nale y stosowa instalacje grzewcze o parametrach pozwalaj cych na wykorzystanie mediów niskoparametrowych (typu LTWH lub np. SWH - zasilanych technik solarn ). Wody deszczowe z powierzchni nienara onych na zanieczyszczenie ropopochodnymi nale y przewidzie jako gromadzone w ilo ciach pozwalaj cych na wykorzystanie gospodarcze do utrzymania terenu OUS (podlewanie, mycie nawierzchni oraz wst pne mycie pojazdów, zraszanie nawierzchni szutrowych - magazyn zewn trzny).

10 Szeroko dróg dojazdowych: min 6m. Zapewni nale y dla ci arowych pojazdów samochodowych tor ruchu z promieniem wewn trznych uków poziomych min. 15m. Pozosta e min. 6m. Wymiary stanowisk postojowych i dróg dojazdowych / manewrowych zgodnie z warunkami technicznymi, jednak nie mniej ni : Wymiary stanowiska postojowego samochodów osobowych: min. 2.5x5m Wymiary stanowiska postojowego samochodów ci arowych: min. 5x10m W zakresie projektu zagospodarowania terenu zaprojektowa minimum 3 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych osób niepe nosprawnych - wymiar min. 3.6x5m, Do wszystkich miejsc postojowych zapewni doj cie chodnikiem o szeroko ci min. 1.5m, Z kraw nikiem u onym w sposób umo liwiaj cy poruszanie si wózkiem osobie niepe nosprawnej. W mo liwym zakresie uzbrojenie podziemne prowadzi nale y poza obrysem nawierzchni utwardzonych. Pod nawierzchniami stosowa nale y rozwi zania umo liwiaj ce prowadzenie prac modernizacyjnych i naprawczych instalacji bez konieczno ci prowadzenia prac ziemnych w obr bie nawierzchni (kana y instalacyjne). d) Wska niki powierzchniowe Za priorytetowe uwa a si w okre laniu powierzchni: optymalizacj powierzchni socjalnych i biurowych celem stworzenia komfortowych i ergonomicznych warunków pracy zapewnienie powierzchni magazynowania i obs ugi sprz tu umo liwiaj cych ergonomiczn i bezpieczn obs ug sprz tu a tak e utrzymanie porz dku, minimalizacj powierzchni pomieszcze technicznych i komunikacji, optymalizacj uk adu i wielko ci pomieszcze technicznych w sposób umo liwiaj cy zastosowanie, pod wzgl dem wyposa enia technicznego, rozwi za typowych w zakresie projektowanych typów instalacji, prostych do realizacji w zakresie swojej specyfiki. Zapewni nale y ergonomiczne szeroko ci doj serwisowych. Za priorytetowe przy ustalaniu wewn trznych relacji funkcjonalnych uwa a si : Zapewnienie komfortu u ytkowania i pracy w obiektach, Zapewnienie bezpiecze stwa u ytkowania, Minimalizacj odleg ci mi dzy poszczególnymi blokami funkcjonalnymi, Separacj funkcji negatywnie na siebie oddzia ywuj cych (np. ha asem, py em itp.). Przyjmuje si, e dla obiektów biurowych i socjalnych powierzchnia cz ci komunikacyjnej powinna stanowi nie wi cej ni 30% powierzchni ca kowitej. a) Zaplecze biurowe Budynek administracyjny z przeznaczeniem dla osób zatrudnionych w pe nym wymiarze pracy w zwi zku z realizacj zada z zakresu: Zarz dzania i administracji oraz organizacji pracy, Monitorowania i sterowania ruchem, Monitorowania i koordynacji dzia zwi zanych z sytuacjami kryzysowymi oraz zmiennymi warunkami pogodowymi, Bie ocen stanu zarz dzanej infrastruktury i kwalifikacj do prowadzenia prac s cych bie cemu utrzymaniu. Preferowanym rozwi zaniem jest obiekt o zwartej bryle i prostym uk adzie konstrukcyjnym, wykorzystuj cy wspó czesne formy i rozwi zania estetyczne, zintegrowany z budynkiem socjalnym i warsztatowym. Zastosowane rozwi zania przestrzenne i techniczne powinny umo liwia :

11 strefowanie funkcji, z uwzgl dnieniem uci liwo ci akustycznej, kontroli dost pu, atwo ci orientacji w uk adzie wewn trznym budynku, o wietlenia wiat em dziennym i uzysków cieplnych z nas onecznienia (orientacja wzgl dem stron wiata). minimalizacj powierzchni komunikacji wewn trznej, unifikacj zapleczy technicznych, wydzielenie odr bnych pomieszcze dla Policji i Inspekcji Transportu drogowego z zainstalowaniem odr bnych podliczników zu ywanych mediów. b) Zaplecze socjalne Budynek socjalny przeznaczony jest dla osób stale zatrudnionych oraz zatrudnianych sezonowo do realizacji zada m.in. z zakresu: bie cego utrzymania korony drogi oraz urz dze w pasie drogowym, niewielkich napraw nawierzchni drogowej, zimowego utrzymania dróg, likwidacji zdarze losowych, w tym skutków wypadków oraz gwa townych zjawisk atmosferycznych, organizacji i zarz dzania ruchem, w tym oznakowania, prac porz dkowych i organizacyjnych na terenie bazy OUS, utrzymania zieleni. Ze wzgl du na wymóg ca odobowego nadzoru i reagowania pracownicy utrzymania dróg zatrudniani b w systemie trójzmianowym, z konieczno ci prowadzenia dy urów m.in. w obszarze budynku socjalnego. Proponuje si, aby blok funkcjonalny agreguj cy pomieszczenia socjalne zosta zintegrowany z budynkiem administracyjnym. Zintegrowanie funkcji w jednym obiekcie pozwala na obni enia kosztów wykonania i utrzymania obiektu, eliminuje konieczno dublowania pomieszcze i instalacji technicznych (pomieszczenia przy czy, rozdzielnie, kot ownia) i powierzchni komunikacji. Sprzyja tak e projektowaniu zwartej geometrycznie bry y, której suma zewn trznych przegród budowlanych jest mniejsza i przez to - mniej energoch onna (mniejsza powierzchnia przenikania ciep a do rodowiska). Ostateczn decyzj odno nie ewentualnego scalenia bloków funkcjonalnych podejmie Zamawiaj cy. c) Gara e W zakresie zaplecza gara owego nale y zaprojektowa budynki przeznaczone do przechowywania Pojazdów ci arowych wraz z p ugami - min. 16 szt. (OUS Kol. Dys) i min. 10 szt. (OUS Kurów), Solarki zamontowane na no nikach samochodów ci arowych 8 szt. (OUS Kol. Dys) i 8 szt. (OUS Kurów), Pojazdów osobowych i dostawczych - min. 4 sztuk na ka dym OUS, Pojazdów specjalnych typu: pojazd UNIMOG, ci gnik rolniczy wraz z osprz tem - po 1 szt. na ka dym OUS, Samojezdna od nie arka frezowo-wirnikowa na podwoziu samochodowym po 1 szt. na ka dym OUS. Myjnia W bezpo rednim s siedztwie zespo u gara owego zlokalizowa nale y przejazdowe stanowisko myjni. Wymiary myjni dostosowane do swobodnego manipulowania lanc ci nieniow wokó pojazdu ci arowego z osprz tem oraz zastosowanej technologii instalacji myjni. Zasilanie w ciep wod do mycia realizowa w ramach wybranej kompleksowej technologii, poprzez kocio gazowy zasilany ze zbiornikowej instalacji gazu. Myjnia samoobs ugowa, z systemem antyoblodzeniowym chroni cym zespó agregatu, lancy i przewodu ci nieniowego, kanalizacji oraz posadzk myjni.

12 d) Warsztat Budynek warsztatów zapewni ma bie obs ug pojazdów samochodowych, maszyn i osprz tu u ywanego do realizacji zada OUS. W ramach warsztatu nale y przewidzie ca osezonow, ca odobow mo liwo realizacji prac z zakresu bie cej obs ugi pojazdów, diagnostyki, napraw polegaj cych m.in. na wymianie cz ci, prostych pracach warsztatowych (ci cie, spawanie, wiercenie, malowanie itp.). Warsztat powinien posiada niezb dne zaplecze magazynowe pozwalaj ce na gromadzenie materia ów eksploatacyjnych innych, ni materia y dne, cz ci zamiennych, cz ci i materia ów przeznaczonych do utylizacji (z wy czeniem pojemników ci nieniowych i opakowa po ropopochodnych - gromadzi je nale y poza obszarem warsztatu w wyznaczonych pojemnikach w ramach zespo u kontenerów na odpadki), sorbentów. Wyposa enie obejmowa powinno tak e m.in. mo liwo adowania akumulatorów i magazyn olejów spe niaj ce wymagania dyrektywy ATEX. Pomieszczenia warsztatu powinny by wyposa one w ogrzewanie, instalacj spr onego powietrza zapewniaj zasilanie znormalizowanych narz dzi pneumatycznych oraz system odci gu spalin. W obr bie warsztatu jedno stanowisko nale y wyposa w kana najazdowy a tak e przewidzie mo liwo zmagazynowania w okresie letnim p ugów od nie nych do zimowego utrzymania dróg i osprz tów roboczych do uniwersalnych no ników osprz tu. e) Magazyn soli Magazyn soli typu zapewni ma zaplecze materia owe dla zimowego utrzymania dróg. W sk ad zespo u magazynu wchodzi g ówna hala magazynu soli oraz pomieszczenia instalacji przygotowania solanki. Ca spe nia powinna nast puj ce wymagania: Projektowana wielko sk adowania: 3000 ton dla maksymalnie 3% wilgotno ci, g sto 1400kg/m 3, k t nasypu 40 0, wysoko sk adowania min. 5m, dla OUS w Kurowie i odpowiednio 2 x 2000 ton dla OUS w m. Kolonia Dys (tj. zlokalizowanym po 1 szt. z ka dej strony drogi S17). Gabaryty pozwalaj ce na wjazd i roz adunek samochodu ci arowego z naczep oraz operowanie adowark samojezdn teleskopow. Dwie wielkogabarytowe bramy wjazdowe, usytuowane naprzeciwlegle. Wymiary bram nale y dostosowa do skrajni roboczej pojazdów zaopatruj cych magazyn. Zastosowane rozwi zania konstrukcyjne musz uwzgl dnia odporno korozyjn elementów na kontakt ze rodowiskiem o du ym zasoleniu. Wymagany horyzont czasowy odporno ci konstrukcji na os abienie korozj : 25 lat, wymagana odporno pow ok ochronnych i materia ów na korozj w stopniu zapewniaj cym bezobs ugow eksploatacj : minimum 5 lat. Elementy konstrukcyjne powinny by odporne na uderzenia ci kim sprz tem. Wyposa enie obiektu powinno zawiera elementy chroni ce jak: w ciwe o wietlenie dookólne i przeszkodowe, oznakowanie graficzne kraw dzi, ew. automatyka zbli eniowa. ciana oporowa magazynu powinna mie wysoko min. 3m i posiada odporno na obci enia statyczne pochodz ce m.in. od naporu sk adowanego materia u oraz uderzenia dynamiczne adowarkami powstaj ce podczas za adunku soli. Ze wzgl du na gromadzenie znacznej ilo ci rodków chemicznych, których wprowadzenie do rodowisko mog oby spowodowa nieodwracalne szkody wymagane jest, aby Wykonawca w zakresie magazynu soli i instalacji produkcji solanki przewidzia rozwi zania ochronne czyni ce magazyn obiektem nie kwalifikuj cym si do grupy przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko. W szczególno ci nale y wyeliminowa mo liwo przenikania soli do rodowiska na skutek pylenia, kontaktu z wodami opadowymi, awariami instalacji wewn trznych i zewn trznych (zalania, podtopienia). Przyj, e wszelkie prace prze adunkowe b prowadzone pod zadaszeniem, w miejscu chroniony przed gwa townymi porywami wiatru. Nawierzchni magazynu nale y zaprojektowa jako szczeln, o parametrach wytrzyma ciowych niemniejszych ni na drogach manewrowych OUS - przystosowa do ruchu pojazdów ci arowych i adowarek. Pomieszczenia instalacji wytwarzania solanki:

13 Do celów przygotowania wodnego roztworu soli instalacja przygotowania solanki znajdowa si musi w pomieszczeniach chronionych termicznie. Wymaga si, aby pomieszczenia zespo u wytwornicy solanki znajdowa y si poza obr bem magazynu soli. Przewidzie nale y mo liwo za adunku komory zasypowej czo ow adowark samochodow bez konieczno ci opuszczania magazynu soli oraz dwa chronione termicznie stanowiska nape niania solank samochodów ci arowych. Szafka sterownicza i mieszalnik nale y zaplanowa do zainstalowania w pomieszczeniu, którego temperatura utrzymywana jest na poziomie min. 7 stopni - w celu zabezpieczenia wody, dostarczanej do uk adu przed zamarzaniem. W s siedztwie instalacji nale y przewidzie mo liwo magazynowania ok. 15 ton workowanego chlorku wapnia i/lub chlorku magnezu oraz soli workowanej do produkcji solanki w ilo ci 150 ton w ka dym magazynie OUS Kol. Dys i 250 ton w OUS Kurów. Rozwi zania przestrzenne powinny zapewnia mo liwo równoczesnego adowania solarek sol oraz nape nianie solank - bez konieczno ci opuszczania przez adowarki obszaru zadaszonego. Przyj nale y aby wytwornica p ynnego roztworu chlorku wapnia mia a wydajno ok. 2 tys. l/h i zbiornik magazynowy o poj. ok. 10 tys. litrów. Natomiast wytwornica solanki (chlorku sodu) odpowiednio: wydajno 2 x 5 tys. l/h ze zbiornikami solanki 2 x 15 tys. litrów (dla OUS w Kurowie) i 2 x 5 tys. l/h ze zbiornikami 2 x 15 tys. Litrów (dla OUS Kol. Dys zlokalizowanych po 1 szt. z ka dej str. drogi) f) Magazyny zewn trzne Sk ad materia ów sypkich (zasiek) Trójkomorowy, zewn trzny magazyn materia ów sypkich s b dzie przechowywaniu kruszyw s cych bie cemu utrzymaniu drogi. Przechowywane materia y nie mog pyli oraz musz zachowywa stabilno w przypadku nawodnienia wodami opadowymi. Odcieki z obszaru magazynowego nale y odprowadzi za po rednictwem filtrów wirowych i piaskowych pe ni cych funkcj podbudowy pod a oraz drenów do kanalizacji deszczowej. ciany z 3 stron magazynu nale y zaprojektowa w technologii zapewniaj cej odporno zarówno na parcie ze strony przechowywanych materia ów jak i na uderzenia dynamiczne podczas za adunku i czerpania materia ów adowark czo ow. Stosowane rozwi zania konstrukcyjne powinny kompensowa powstaj ce drgania i odkszta cenia, a tak e by odporne na oddzia ywanie czynników atmosferycznych. Cechy geometryczne: szeroko boksu: min. 3 m, d ugo boksu: min. 9 m, wysoko cianek: min. 1,5m. Pojemno magazynowa ok. 500 ton. Plac magazynowy W obr bie placu magazynowego przechowywane b czasowo elementy oznakowania, barier drogowych, urz dze drogowych zdemontowanych i przygotowanych do monta u, wyposa enia pojazdów utrzymania drogi. Plac posiada powinien nawierzchni bitumiczn lub betonow zapewniaj poruszanie si pojazdów ci arowych. Zastosowana nawierzchnia powinna zapewnia odprowadzenie wód opadowych oraz nie powinna pyli. Minimalna powierzchnia sk adowania: 1200m2 Magazyn znaków W bezpo rednim s siedztwie placu manewrowego nale y zaprojektowa zespó pomieszcze zgrupowanych w ramach wiaty magazynu oznakowania drogowego. Wiata powinna posiada cz zamkni izolowan lecz nieogrzewan oraz cz dost pn bezpo rednio z zewn trz, pod zadaszeniem. Budynek powinien posiada instalacj o wietleniow oraz dozoru. Powierzchnia sk adowania: ok. 200m2 W obr bie wiaty nale y wydzieli sezonowe stanowisko adowania akumulatorów mobilnego oznakowania wietlnego. Wyposa enie pomieszczenia nale y zaplanowa zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX. W trakcie sezonu zimowego akumulatory b przechowywane i adowane w obr bie przeznaczonych do tego celu pomieszcze warsztatowych.

14 Wiata magazynowa zas on przeciw nie nych. W obr bie placu magazynowego nale y przewidzie wiat stalow, zadaszon o lekkiej konstrukcji przeznaczon do przechowywania czasowego zas on przeciw nie nych wykonanych z siatki PCV zrolowanej w rolki o d. od cm i rednicy ok. 70 cm. a tak e ko ki drewniane niezb dne do ich ustawienia w terenie. Wiata powinna posiada nawierzchni bitumiczn lub betonow zapewniaj poruszanie si pojazdów ci arowych. Zastosowana nawierzchnia powinna zapewnia odprowadzenie wód opadowych oraz nie powinna pyli. Pole kontenerów na odpadki W zakresie zagospodarowania terenu i nawierzchni jezdnych nale y zaprojektowa stanowisko przeznaczone do ustawienia kontenerów, pojemników na odpadki oraz pojemników na zu yte sorbenty. Stanowisko przewidzie jako zadaszone celem ograniczenia wp ywów atmosferycznych. Wysoko i geometria zadaszenia powinna by dostosowana do skrajni roboczej urz dze pojazdów obs uguj cych kontenery i pojemniki. g) Obiekty towarzysz ce Portiernia Budynek portierni zlokalizowany b dzie przy bramie wjazdowej na teren OUS. Do zada realizowanych przez osob pracuj w portierni nale b dzie nadzór i elektroniczne ewidencjonowanie ruchu osób i pojazdów, zdalny monitoring terenu OUS oraz kontrola dost pu do obszaru obwodu. Przewiduje si jedno stanowisko pracy w systemie trójzmianowym. W zakresie urz dze przynale nych portierni nale y przewidzie szybkobie ny szlaban drogowy, bram przesuwn, zbli eniowy rejestrator czasu pracy dla pieszych, zbli eniowy lub zdalny rejestrator ruchu pojazdów, system monitoringu CCTV (z rejestratorem cyfrowym) osób i pojazdów a tak e bezpo rednie rodki czno ci wewn trznej z drogomistrzem. Do obiektu przynale y samodzielne stanowisko z niezale nym, pe nym zapleczem socjalnym. W budynku portierni nale y zaprojektowa odwentylowane mechanicznie pomieszczenie WC z umywalk, miejsce przygotowania i spo ywania posi ków dla jednej osoby, dwudzielne szafy ubraniowe dla trzech osób, miejsca do siedzenia dla dwóch osób, stolark okienn z wydzielon sekcj okna przesuwnego umo liwiaj rozmow z osob z zewn trz. Okna portierni od strony terenów zewn trznych nale y przewidzie do wyposa enia w pow ok typu lustro weneckie. Uk ad stolarki powinien umo liwia bezpo redni, wzrokow kontrol terenu w trzech stronach (270 st.). Wokó portierni nale y przewidzie podcie o szeroko ci obejmuj cej stref wej cia i kontroli oraz umo liwiaj cy obej cie obiektu z bezpo rednim wgl dem na teren. Budynek zaplanowa jako wyposa ony w instalacj klimatyzacyjn. Stacja transformatorowa Na terenie OUS Kolonia Dys przewiduje si wybudowanie prefabrykowanej stacji transformatorowej lub s upowej zgodnie z wytycznymi dostawcy energii elektrycznej. Stacj nale y lokalizowa w sposób umo liwiaj cy swobodny dojazd samochodem dostawczym, który podczas postoju roboczego nie mo e upo ledza ruchu na drogach manewrowych OUS. W przypadku stacji prefabrykowanej nale y wokó budynku stacji zaplanowa opask wirow szeroko ci 30cm oraz nawierzchni z kostki betonowej szeroko ci 1m. Od frontu przyj nawierzchni dojazdow o no no ci minimalnej jak dla pojazdów o no no ci do 3,5t. W przypadku OUS w Kurowie przewiduje si rezerw mocy elektrycznej w ramach wietlenia w a Kurów (wnioskowana sumaryczna moc 122 kw wg warunków technicznych przy czenia nr z dn. 2 czerwca 2009 r. wydanymi przez PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. Zak ad Energetyczny w Pu awach). Budowa stacji transformatorowej przewidziana jest w ramach budowy drogi S17. Zespó pr dotwórczy Obwód utrzymania nale y przyj jako wyposa ony w ród o zasilania awaryjnego. Proponuje si zaplanowanie w budynku administracyjno-biurowym zespo u bateryjnego podtrzymania zasilania oraz zabudow zespo u pr dotwórczego. Preferowanym rozwi zaniem jest umieszczenie

15 kontenerowego generatora w s siedztwie budynku stacji trafo, b w jej miejscu - je li nie jest wymagana. W zakresie obudowy obiektów zasilania stosowa nale y przegrody oddzielenia po arowego. Zbiornik gazu propan-butan W zwi zku z przyj tym wst pnie przez Inwestora modelem wytwarzania energii cieplnej zapewni nale y zasilanie kot owni OUS z zewn trznego zbiornika lub zespo u zbiorników gazu propan-butan. Zbiornik nale y lokowa z zachowaniem wymogów warunków technicznych. Minimaln odleg zbiornika od budynków nale y okre li po ustaleniu dobowego zapotrzebowania na gaz, szczytowego zapotrzebowania na gaz i wynikaj cej z tego preferowanej pojemno ci zbiornika lub zbiorników (powierzchnia odparowania). Dopuszcza si zaprojektowanie zbiorników podziemnych. W przypadku przyj cia w dokumentacji zbiorników naziemnych, odleg ci wynikaj ce z warunków technicznych mo na zmniejszy o po ow stosuj c cian oddzielenia po arowego (REI 120). Otoczenie zbiorników zaplanowa do zagospodarowania w sposób minimalizuj cy konieczno utrzymania w ich rejonie zieleni. Preferowane nawierzchnie z kostki brukowej, gresu, kory drzewnej na agrow ókninie ció kuj cej z nasadzeniami krzewami iglastymi p cymi. Zbiornik lokowa na terenie p askim, minimum 5m od rowów, studzienek i wpustów kanalizacyjnych. Wykonawca przed przyst pieniem do sporz dzenia projektu budowlanego potwierdzi u Zamawiaj cego wytyczne dotycz ce typu ród a ciep a. Zespó kontenerów na odpadki W obr bie terenu OUS nale y przewidzie obszar segregacji i sk adowania odpadów. Stanowisko powinno pozwala na ustawienie: trzech kontenerów jednoprzestrzennych przeznaczonych do gromadzenia metali, tworzyw sztucznych, odpadów niesortowanych, pojemników szczelnych do przechowywania m.in. odpadów zanieczyszczonych ropopochodnymi, cych, zu ytych sorbentów itp. Nawierzchni stanowiska nale y zaprojektowa jako szczeln, przystosowan do ruchu pojazdów ci arowych. Nad stanowiskiem wykona lekkie zadaszenie eliminuj ce bezpo rednie oddzia ywanie opadów atmosferycznych na pojemniki i zmniejszaj ce ilo wód opadowych odprowadzanych z nawierzchni szczelnej. Zbiornik wody p-po W zakresie zapewnienia zaopatrzenia OUS w wod do celów ga niczych nale y przeanalizowa mo liwo zapewnienia dostaw wody z przy cza wodoci gowego. W przypadku braku mo liwo ci podania wody w odpowiedniej ilo ci i o odpowiednich parametrach nale y w obszarze OUS zaprojektowa zbiornik wody po arowej z punktem czerpania wody i studzienk ssawn. Pojemno zbiornika dobra w porozumieniu z rzeczoznawc do spraw zabezpieczenia przeciwpo arowego. Zbiornik deszczówki W celu zmniejszenia poboru wody sieciowej wykorzystywanej do celów gospodarczych nale y zaprojektowa instalacj wody deszczowej wraz ze zbiornikiem do gromadzenia deszczówki z powierzchni nienara onych na zanieczyszczenia. Zbiornik podziemny z wysokogatunkowego polietylenu przyj jako zasilany wodami opadowymi zbieranymi z po aci dachowych. Nadmiar wód b dzie odprowadzany do kanalizacji deszczowej. Instalacj zaplanowa jako wyposa on w filtry, uk ad syfonowy i przelewowy, pomp z czujnikami i zestawem pobieraj cym oraz zestaw nape niaj cy. Lokalizacj instalacji zoptymalizowa pod k tem wykorzystania do nape niania zbiorników cieczy roboczej pojazdów samochodowych, mycia, podlewania, zraszania. Instalacj wody deszczowej projektowa w sposób niweluj cy mo liwo zniszczenia mrozowego. Ma a stacja pogodowa rejestruj ca temperatury gruntu, powietrza oraz pr dko ci wiatru. Nale y wykona ma stacj pogodow umieszczon w budce meteorologicznej na wysoko ci 2 m nad ziemi. Stacja pogodowa powinna by wyposa ona w elektroniczny termometr i higrometr.

16 Dane: temperatura powietrza, temperatura nawierzchni drogi i wilgotno powietrza powinny by zapisywane w pami ci elektronicznej urz dzenia na okres minimum 1 rok. z cz stotliwo ci zapisu co 1 godzin. Ww. dane powinny by wy wietlane na wy wietlaczu montowanym wewn trz OUS w ogólnodost pnym pomieszczeniu cz ci s b utrzymania. Urz dzenie ma umo liwia odczyt danych w dowolnej chwili. Urz dzenie powinno by wyposa one w wy wietlacz alfanumeryczny o wysoko ci cyfr ok. 10 mm, na którym wy wietlane s jednocze nie: temperatura powietrza, temperatura nawierzchni drogi, wilgotno powietrza oraz aktualna data i godzina. Urz dzenie powinno analizowa zebrane dane i posiada funkcj automatycznego sygnalizatora go oledzi, sygnalizuj c d wi kiem i wiat em sytuacj zagro enia go oledzi oraz przekroczenia alarmowych temperatur i wilgotno ci. Ustawianie warto ci krytycznych powinno by realizowane za pomoc klawiatury lub z komputera PC. Urz dzenie wraz z jego oprogramowaniem powinno by kompatybilne z systemem os ony meteorologicznej GDDKiA. Wymagania: - zakres mierzonych temperatur: od -40 C do + 99,9 C, - rozdzielczo termometrów: 0,1 C, - klasa urz dzenia: 1., czyli b d w zakresie ± 10 C nie przekracza 0,1 C, - rozdzielczo higrometru: 1%, a zakres pracy od 5% do 99% przy dowolnych temperaturach zewn trznych (od -40 C do + 99,9 C), - miernik wilgotno ci: wyposa ony w przetwornik mechaniczno elektroniczny, - zasilanie: V 50 Hz, - pobór mocy: maks. 3 W, - miernik kierunku i pr dko ci wiatru oraz modu mierz cy wielko opadów oraz czujnik prognozuj cy temperatur zamarzania. System kontroli bezpiecze stwa i monitoringu. Nale y przewidzie system kontroli bezpiecze stwa wraz ze zdalnym otwieraniem bramy i monitoringiem wizyjnym ca ego terenu OUD wyposa onym w komunikator g osowy (przy bramie). Nale y przewidzie ci y obraz z kamer wraz z mo liwo ci rejestracji i archiwizacji na okres min. 7 dni Przewidywane zaopatrzenie sprz towe OUS: a) Pojazdy OUS Kolonia Dys 8 solarek o pojemno 9 m 3 soli suchej, 30 hektolitrów wodnego roztworu soli, 16 p ugów lemieszowych ze sterowaniem hydraulicznym, 2 p ugi boczne, 1 od nie arka frezowo wirnikowa na podwoziu samochodowym, Pojazd typu UNIMOG - no nik osprz tu ze skrzyni wy adowcz oraz dodatkowym OUS Kurów osprz tem: - ug lemieszowy ze sterowaniem hydraulicznym, o szeroko ci ok. 3m, - ug wirnikowy ze sterowaniem hydraulicznym, o szeroko ci roboczej ok. 2,5m, - wysi gnik wraz z zestawem g owic roboczych (kosz, kosiarki zwyk a, do poboczy, do koszenia pod barierami, g owica myj ca, g owica do podcinki drzew, itp.) - solarka z zasobnikiem na sól sypk i na roztwór wodny soli, - uniwersalny ci gnik rolniczy z osprz tem do utrzymania skarp i przeciwskarp, 2 samochody typu kombi / furgon, 2 samochody dostawcze, 8 solarek o pojemno 9 m 3 soli suchej, 30 hektolitrów wodnego roztworu soli, 10 p ugów lemieszowych ze sterowaniem hydraulicznym,

17 2 p ugi boczne, 1 od nie arka frezowo wirnikowa na podwoziu samochodowym, Pojazd typu UNIMOG - no nik osprz tu ze skrzyni wy adowcz oraz dodatkowym osprz tem: - ug lemieszowy ze sterowaniem hydraulicznym, o szeroko ci ok. 3m, - ug wirnikowy ze sterowaniem hydraulicznym, o szeroko ci roboczej ok. 2,5m, - wysi gnik wraz z zestawem g owic roboczych (kosz, kosiarki zwyk a, do poboczy, do koszenia pod barierami, g owica myj ca, g owica do podcinki drzew, itp.) - solarka z zasobnikiem na sól sypk i na roztwór wodny soli, - uniwersalny ci gnik rolniczy z osprz tem do utrzymania skarp i przeciwskarp, 2 samochody typu kombi / furgon, 2 samochody dostawcze, b) Instalacje Wytwornica solanki. Zapewni nale y minimum: wydajno produkcji na poziomie 5000 l solanki na godzin w cyklu zamkni tym, z sygnalizacj nieprawid owo ci dzia ania oraz druga o wydajno ci ok l/h do produkcji roztworu wodnego chlorku wapnia. cznie 2 wytwornice w OUS w Kurowie i po 2 szt. zamontowane z ka dej strony drogi w OUS Kol. Dys. zbiornik lub zbiorniki do magazynowania ok. 150 hektolitrów solanki, dla ka dej wytwornicy zbiornik lub zbiorniki do magazynowania ok. 100 hektolitrów roztworu chlorku wapnia, dla ka dej wytwornicy, równoczesn mo liwo produkcji oraz nape niania solank w ci gu 30 min czterech solarek. c) Urz dzenia Zespól pr dotwórczy Obwód utrzymania nale y wyposa w zespó pr dotwórczy zapewniaj cy awaryjne zasilanie w energi elektryczn, w stopniu pozwalaj cym na funkcjonowanie w zakresie podtrzymania ci ci pracy urz dze skojarzonych wod-kan i C.O. (pompy, piece), wytwornicy solanki, o wietlenia terenu, systemów teletechnicznych, o wietlenia awaryjnego i przeszkodowego. W trakcie zasilania awaryjnego dopuszcza si ograniczenie mocy przydzielonej do o wietlenia terenu oraz redukcj mocy o wietlenia pomieszcze pracy do warto ci minimalnych wymaganych. Automatyka sterowania zasilaniem awaryjnym powinna umo liwia ustawienia priorytetów zasilania w przypadku wyst pienia obci przekraczaj cych szczytow moc zespo u pr dotwórczego. Za czanie zasilania automatyczne, z mo liwo ci ingerencji manualnej oraz z funkcj testu. W trakcie wyboru zespo u pr dotwórczego nale y uwzgl dni w ocenie urz dzenia zakres i koszty oferty serwisowej urz dzenia. Zespó pr dotwórczy powinien podlega cz stym przegl dom oraz rozruchom próbnym celem zapewnienia maksymalnej gotowo ci do pracy. Warsztat: zestaw podno ników przestawnych z synchronizacj bezprzewodow, w ilo ci dostosowanej do najwi kszego przewidywanego tona u pojazdów obs ugiwanych w warsztacie, wyci g spalin - kana odci gowy spalin, samouszczelniaj cy, dwuprzewodowy, mobilne urz dzenie do adowania akumulatorów ze wspomaganiem rozruchu, myjka ci nieniowa ze zbiornikiem bezodp ywowym na odcieki, wyci garka do silników lub wyci garka elektryczna / wielokr ek z przynale belk no obejmuj pole robocze, czytnik kodów b dów - tester diagnostyczny, wózki narz dziowo-monterskie,

18 wózki narz dziowe z wyposa eniem, le anka warsztatowa, kompresor z instalacj spr onego powietrza, komplet narz dzi pneumatycznych, spawarka inwertorowa / TIG z funkcj prostownika rozruchowego, odkurzacz bezworkowy przystosowany do zbierania cieczy. Wymienione elementy wyposa enia s proponowanym, ergonomicznym zakresem osprz towania. Zamawiaj cy okre li specyfik zada realizowanych na terenie warsztatu. Ostateczny dobór oprzyrz dowania nale y zoptymalizowa pod k tem wykonania uzgodnionego zakresu obs ugi. Projekt wykonawczy warsztatu nale y skoordynowa i dostosowa do uwarunkowa technicznych, w tym wymiarowych i wytrzyma ciowych, wymaganych przez dobrane urz dzenia. Myjnia Samoobs ugowe stanowisko bezdotykowego mycia ci nieniowego posiadaj ca minimum: program mycia z/bez detergentu i sp ukiwania, mycie ciep i zimn wod ; woda ciep a dogrzana do 60 st.c, konsola obrotowa 360 st. do podwieszenia przewodu ci nieniowego, podgrzanie lub dogrzanie wody u ytkowej w oparciu o kocio gazowy. Preferowane rozwi zania w oparciu o kocio kondensacyjny z zamkni komor spalania i towarzysz cym systemem kominowym powietrzno-spalinowym, zabezpieczenie przed zamarzaniem instalacji, w y i lancy, instalacji odprowadzaj cej cieki, stanowisko mycia nale y wyposa w zabezpieczenie posadzki oraz nawierzchni przed i za myjni przed oblodzeniem (np. elektryczna instalacja antyoblodzeniowa lub obieg glikolowy), ci nienie robocze regulowane w zakresie ok bar Przewidywana ilo osób zatrudnionych L.p Obwód Dróg Ilo pom. biurowych Ilo prac. administr. Sala narad dla: Ilo pom. odpoczynku Pom. Odpoczynku dla: 1 Kurów 4 8 osób 20 osób 4 22 osób 2 Kolonia Dys 4 8 osób 20 osób osób 2. OPIS WYMAGA ZAMAWIAJ CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Architektura W zakresie architektury wymaga si spe nienia wymogów formalnych, w tym m.in. przepisów rozporz dzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie a tak e u ytkowych poprzez stosowanie rozwi za trwa ych, ergonomicznych, wymagaj cych ma ych nak adów energetycznych w trakcie funkcjonowania oraz estetycznych. Zamierzenie pod wzgl dem projektowym i realizacyjnym powinno by przeprowadzone kompleksowo, przez jeden zespó projektowy, w miar mo liwo ci bez podzia u na etapy przej ciowe, celem unikni cia inwestowania cz ciowego, stosowania rozwi za tymczasowych, zb dnych przerw technologicznych oraz kolizji uci liwych robót z wcze niej zrealizowanymi pracami wyko czeniowymi. Minimalna wysoko pomieszcze higieniczno-sanitarnych: 250 cm z 30 cm przestrzeni techniczn nad konstrukcj sufitu podwieszanego. Sufity modu owe lub z p yty GK na ruszcie stalowym. Minimalna wysoko pomieszcze biurowych: 300 cm, z 50 cm przestrzeni techniczn nad konstrukcj sufitu podwieszanego. Sufity modu owe lub z p yty GK na ruszcie stalowym.

19 Minimalna wysoko pomieszcze gara owych dostosowana do skrajni obs ugiwanych pojazdów. Przewiduje si wysoko robocz 400 cm. Wymaga si tak e, aby proponowane przez Wykonawc rozwi zania umo liwia y osobom niepe nosprawnym ruchowo dost p oraz prac w pomieszczeniach biurowych i socjalnych. W warsztacie g ówne pomieszczenie serwisowe przyj jako wyposa one w urz dzenie do podnoszenia ca ego pojazdu powinno mie wysoko minimum 570 cm (zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporz dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegó owych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzaj cych badania techniczne pojazdów (Dz. U nr 40, poz. 275). Proponuje si zaprojektowanie g ównej hali serwisowej o wysoko ci ok. 600 cm, z wprowadzeniem cz ci funkcji pomocniczych na pi tro dost pne z antresoli wewn trznej umo liwiaj cej tak e inspekcj i obs ug pojazdów z góry oraz obs ug urz dze d wignicowych z pomostów roboczych nad stanowiskami serwisowymi. Schody, antresole i pomosty zaplanowa z krat pomostowych. Na pomostach roboczych przyj nieperforowane pola odk adcze. W przypadku zastosowania wy cznie kana u naprawczo-przegl dowego minimalna wysoko pomieszczenia serwisowego to 420 cm Uwarunkowania ochrony rodowiska: Nale y uwzgl dni zalecenia okre lone w nast puj cych dokumentach: 1. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie znak: RDO -06-WOO -6650/45-25/09/lp z dnia r. o rodowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S17 Kurów Lublin Piaski /Zadanie 1, 2, 3 i 4/ odcinek w ze Sielce w ze Witosa z w czeniem do drogi krajowej Lublin Piaski, 2. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie, znak: RDO -06-WOO -6651/6-4-3/10/lp z dnia 28 grudnia 2010r uzgadniaj ce realizacj przedsi wzi cia Budowa drogi ekspresowej S 17 na odcinku Kurów Lublin Piaski, zadanie nr 1 - odcinek Kurów od w a Sielce do w a Bogucin wraz z w ami, 3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie znak: WOO LP z dnia 12 pa dziernika 2011 r. uzgadniaj ce realizacj przedsi wzi cia Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów Lublin Piaski, Zadanie nr 3: odcinek w ze D browica w ze Lubartów (wraz z w em) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: w ze Lubartów granica administracyjna miasta Lublina. Ponadto dokumenty te okre laj wymogi oraz obostrzenia, jakie nale y wype ni na etapie prowadzenia prac budowlanych podczas realizacji Obwodów. Do udost pnienia tut. Oddzia posiada równie : 1. Raport o oddzia ywaniu na rodowisko dla drogi ekspresowej S17 Kurów Lublin Piaski /Zadanie 1, 2, 3 i 4/ odcinek w ze Sielce w ze Witosa z w czeniem do drogi krajowej Lublin Piaski opracowany na etapie decyzji rodowiskowej, 2. Raport o oddzia ywaniu na rodowisko dla drogi ekspresowej S 17 na odcinku Kurów Lublin Piaski, zadanie nr 1 - odcinek Kurów od w a Sielce do w a Bogucin wraz z ami, opracowany na potrzeby powtórnej oceny etapie decyzji ZRID, 3. Raport o oddzia ywaniu na rodowisko dla drogi ekspresowej S 17 na odcinku Kurów Lublin Piaski, zadanie nr 3- odcinek w ze D browica w ze Lubartów (wraz z em) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: w ze Lubartów granica administracyjna miasta Lublina, opracowany na potrzeby powtórnej oceny etapie decyzji ZRID, W opracowaniach tych znajduje si ocena oddzia ywania Obwodów Utrzymania na rodowisko a tak e zalecenia dot. sposobu zagospodarowania tych obiektów oraz zastosowania rodków minimalizuj cych oddzia ywanie Obwodów na rodowisko (m.in. sposób odwodnienia, o wietlenie obwodu, wprowadzenie nasadze zieleni izolacyjnej), które nale y uwzgl dni w opracowywanych dokumentach. Magazyn soli Magazyn soli i instalacj do produkcji solanki nale y zaprojektowa w sposób eliminuj cy dostawanie si do wn trza obiektów wód opadowych. Nale y przyj stosowanie nawierzchni

20 szczelnych. Odcieki z nawierzchni (np. z roztopu niegu / lodu podczas za adunku solarek) b odprowadzane do kanalizacji - pod warunkiem zachowania parametrów cieków - lub do zbiornika bezodp ywowego celem pó niejszej utylizacji. Ze wzgl du na gromadzenie znacznej ilo ci rodków chemicznych, których wprowadzenie do rodowisko mog oby spowodowa nieodwracalne szkody wymagane jest, aby Wykonawca projektu magazynu soli i instalacji produkcji solanki zastosowa rozwi zania ochronne, m.in. z zakresu ochrony rodowiska gruntowo-wodnego, czyni ce magazyn oraz obszar OUS obiektem niekwalifikuj cym si do grupy przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko. Parametry substancji wykorzystywanych do produkcji solanek i do zimowego utrzymania dróg: L.p. Substancja Wzór sumaryczny numer RTECS zwrot ryzyka 1. chlorek sodu NaCl VZ brak 2. chlorek wapnia CaCl2 EV Xi: R36 3. chlorek magnezu MgCl2 - Xi: R36/37/38 cieki Na terenie Obwodu Utrzymania powstawa b cieki sanitarne oraz cieki technologiczne. Je li mo liwe - przyj odprowadzanie cieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku sieci lub znacznych nak adów na budow przy cza nale y zaprojektowa biologiczn oczyszczalni cieków. Sk ad cieków powinien odpowiada wymogom zawartym w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). cieki technologiczne pochodzi b m.in. z mycia pojazdów, gara y (wody roztopowe zbierane z posadzek) i z warsztatu oraz z pomieszcze magazynu soli. W celu podczyszczenia nale y zaprojektowa odpowiednie osadniki i separatory substancji ropopochodnych. Zastosowane urz dzenia i metody powinny zapewnia osi gni cie parametrów pozwalaj cych na odprowadzenie oczyszczonych cieków do naturalnych cieków wodnych. Odpady Nale y za, e odpady b segregowane i przechowywane w warunkach zapewniaj cych ochron przed nadmiernym nawodnieniem oraz przedostawaniem si odcieków do rodowiska. Kontenery planowa do ustawiania w obr bie wyznaczonych obszarów z nawierzchni szczeln. Wody opadowe z nawierzchni b zbierane odwodnieniami liniowymi do wpustów i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub technologicznej - odpowiednio dla przeanalizowanych mo liwo ci wyst pienia zanieczyszcze niebiodegradowalnych. Ha as Ze wzgl du na prac w obr bie OUS pojazdów i urz dze mog cych emitowa znaczne ilo ci ha asu nale y w pomieszczeniach przeznaczonych na sta y pobyt ludzi stosowa rozwi zania niweluj ce oddzia ywanie ha asu i drga. S to m.in. okna d wi koszczelne. W pomieszczeniach narad, korytarzach, pomieszczeniach biurowych stosowa ok adziny i materia y d wi koch onne eliminuj ce pog os i propagacj ha asu. Ropopochodne Przyj, e materia y ropopochodne zapasowe lub przepracowane a tak e elementy nimi zabrudzone (np. pojemniki, cz ci) b przechowywane w sposób eliminuj cy mo liwo przedostania si substancji do rodowiska, kumulacji oparów, samozap onu. Pomieszczenia przechowuj ce oleje powinny by wyposa one wann olejow lub próg zapewniaj cy wy apanie przechowywanej obj to ci materia u. Stosowane w pomieszczeniach urz dzenia powinny spe nia wymogi dyrektywy ATEX. Odwentylowanie pomieszcze nie mo e by prowadzone zbiorczo z innymi pomieszczeniami. Wyrzutnie powietrza lokalizowa w sposób uniemo liwiaj cy przedostawanie si par do czerpni powietrza wentylacyjnego. Wody opadowe

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko

Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko ul. Dukielska 13/16a 35-505 Rzeszów NIP 813-287-47-57 tel. 662-297-817 OBIEKT: INWESTOR: Droga powiatowa nr 1078R Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania)

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania) PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania),,przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 etap I: odcinek o długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000 0+390 Obiekt: Inwestor: Studium:

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie 1 1. Program inwestycji: PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie a) celowość inwestycji: Program inwestycji przewiduje wykonanie nowych inwestycji oraz modernizację istniejących

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydziale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01f 45112000-5

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01f 45112000-5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45112000-5 WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODĄ NA SUCHO, NA MOKRO CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby 1.Wstęp 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1.Opis techniczny 2.Uzgodnienia dokumentacji 3.Badania geotechniczne 4.Uprawnienia budowlane projektanta 5.Wypisy z rejestru gruntów 6.Część graficzna : orientacja w skali 1 :

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych KRAJOWA RADA ZARZ DÓW DRÓG POWIATOWYCH Przy cza. Wsparcie udzielone przez Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Część I Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ulicy Suchej w Czerwonaku.

Załącznik do SIWZ Część I Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ulicy Suchej w Czerwonaku. Załącznik do SIWZ Część I Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ulicy Suchej w Czerwonaku. Parametry ulicy: 1) Długość odcinka: ok. 240 m 2) Szerokość jezdni: 5,50-6,00 m 4) Zjazdy do posesji i dojścia

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach.

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. EGZEMPLARZ NR 1 ORGANIZACJA RUCHU BRANŻA Drogowa ZADANIE: Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. OBIEKT Projekt branży drogowej INWESTOR Miasto Sulmierzyce AUTOR NR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Opis projektu II. Część rysunkowa: 1. Projekt zagospodarowania terenu - zakres objęty przetargiem 2010 - etap IIIC...rys.nr U1/ZC 2. Zestawienie zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Zadanie nr 1: Modernizacja części technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani CZĘŚĆ III WYKAZ CEN 2 WYKAZ CEN (PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 162/2007 Rektora AR z dnia 22.11.07 Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Niniejszy Regulamin wydano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH...

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH... WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego. 2. Nazwa firmy i adres Ubezpieczonego, je eli jest inn osob ni Ubezpieczaj cy. Je

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa i zakres opracowania Umowa z Inwestorem, Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, Pomiary uzupełniające, Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego, Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka

Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka Nr tomu: II Faza: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Branża: DROGI Kod CPV: 71.32.20.00 Temat:

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz TEMAT BRANŻA INWESTOR OPRACOWAŁ Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny. Drogowa Gmina i Miasto Raszków mgr inż. Wiktor

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy P R O J B U D K O M - S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII DROGOWEJ 62-800 KALISZ ul. RUMIŃSKIEGO 3 TEL.0 62-76 76 675 NIP 618-004 - 84 99 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy Branża : Obiekt : Adres

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej Dziennik Ustaw Nr 93-3348 - Poz. 588 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki: 1) przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, 2) pokrywania kosztów przyłączenia, 3) obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kolonia Druga gmina Kamionka. m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11

INFORMACJA. Kolonia Druga gmina Kamionka. m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zamierzenie budowlane: Adres: Oczyszczalnia Ścieków w m. Samoklęski Kolonia Druga gmina Kamionka m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA (ETAP I) KANCELARIA PREZYDENTA R.P. WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 INWESTYCJA : WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM I MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM SOBIKÓW, GM. GÓRA KALWARIA,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. BAS-WAL-1014/10 Informacja prawna w sprawie przepisów regulujących problematykę umiejscawiania farm wiatrowych W obecnym stanie prawnym brak jest odrębnych przepisów regulujących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 27 lutego 2014 r. VII G 211/01/14. wszyscy Wykonawcy. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 3

Zielona Góra, 27 lutego 2014 r. VII G 211/01/14. wszyscy Wykonawcy. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 3 Zielona Góra, 27 lutego 2014 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU

PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Budowa zjazdu wraz z przebudow uk adu komunikacyjnego przy gimnazjum nr.1 w Pi czowie SPIS TRE CI

Budowa zjazdu wraz z przebudow uk adu komunikacyjnego przy gimnazjum nr.1 w Pi czowie SPIS TRE CI Budowa zjazdu wraz z przebudow uk adu komunikacyjnego przy gimnazjum nr.1 w Pi czowie SPIS TRE CI Cz opisowa: 1. Podstawa opracowania... 2 2. Inwestor... 2 3. Cel i zakres opracowania... 2 4. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.7.2012 Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie projektowania: ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL TRANSPORT 18 4.1. Transport Transport, w szczególności towarów niebezpiecznych, do których należą środki ochrony roślin, jest zagadnieniem o charakterze przygotowawczym nie związanym ściśle z produkcją

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D - 06.03.01 CINANIE I UZUPE NIANIE POBOCZY SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 3 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Ochrona przeciwpożarowa. 1. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. - powierzchnia użytkowa : 1672,65 m 2, - wysokość liczona od najniżej

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo