Contessa 1000 A Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine"

Transkrypt

1 Cntessa 1000 A Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres przelewwy PL

2 Ø

3

4 PL 1. Infrmacje gólne Infrmacje dtyczące instrukcji bsługi Wyjaśnienie symbli Odpwiedzialnść prducenta i gwarancja Ochrna praw autrskich Deklaracja Zgdnści Bezpieczeństw Infrmacje gólne Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa przy zastswaniach urządzenia Użytkwanie zgdnie z przeznaczeniem Transprt, pakwanie i magazynwanie Kntrla dstawy Opakwanie Magazynwanie Parametry techniczne Dane techniczne Zestawienie pdzespłów urządzenia Instalacja i bsługa urządzenia Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa Ustawienie i pdłączenie urządzenia Obsługa Czyszczenie i knserwacja Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa Czyszczenie i usuwanie kamienia Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa pdczas knserwacji Mżliwe usterki Utylizacja 80 Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Niemcy Faks: +49 (0)

5 1. Infrmacje gólne 1.1 Infrmacje dtyczące instrukcji bsługi Niniejsza instrukcja bsługi zawiera pis instalacji urządzenia, jeg bsługi raz knserwacji i służy jak ważne źródł infrmacji raz pradnik. Znajmść i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej wskazówek dtyczących bezpieczeństwa i bsługi stanwi warunek bezpiecznej i prawidłwej pracy z urządzeniem. Pnadt należy przestrzegać lkalnych przepisów dtyczących zapbiegania wypadkm raz zasad BHP. Instrukcja bsługi stanwi integralny element urządzenia i należy ją przechwywać w pbliżu urządzenia, aby sby instalujące urządzenie, prwadzące prace knserwacyjne i bsługujące lub czyszczące urządzenie miały d niej stały dstęp. 1.2 Wyjaśnienie symbli Ważne wskazówki dtyczące bezpieczeństwa raz kwestii technicznych znaczn w niniejszej instrukcji bsługi dpwiednimi symblami. Wskazówek tych należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć ewentualnych wypadków, uszczerbku na życiu i zdrwiu sób raz szkód rzeczwych. UWAGA! Symbl ten znacza zagrżenia mgące prwadzić d pwstania brażeń ciała. Należy bezwzględnie i skrupulatnie przestrzegać niniejszych wskazówek BHP, a w dpwiednich sytuacjach zachwać szczególną strżnść. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrżenie prądem elektrycznym! Symbl ten zwraca uwagę na zagrżenia prądem elektrycznym. Ignrwanie wskazówek dtyczących bezpieczeństwa stwarza niebezpieczeństw dniesienia brażeń ciała lub utraty życia. OSTRZEŻENIE! Tym symblem znaczn wskazówki, których ignrwanie mże, w knsekwencji, dprwadzić d uszkdzenia urządzenia, jeg nieprawidłweg działania lub / i awarii. WSKAZÓWKA! Ten symbl wskazuje na prady raz infrmacje isttne dla efektywnej i bezawaryjnej pracy urządzenia. OSTRZEŻENIE! Grąca pwierzchnia zewnętrzna! Symbl strzega przed grącą pwierzchnią urządzenia pdczas jeg pracy. Lekceważenie strzeżenia grsie pparzeniem!

6 1.3 Odpwiedzialnść prducenta i gwarancja Wszystkie infrmacje zawarte w niniejszej instrukcji bsługi zstały zestawine przy uwzględnieniu bwiązujących przepisów, aktualnej wiedzy knstruktrskiej i inżynierskiej raz naszej wiedzy, a także naszych wielletnich dświadczeń. Również tłumaczenia instrukcji bsługi zstały wyknane jak najbardziej rzetelnie. Nie mżemy jednak przejąć dpwiedzialnści za ewentualne błędy w tłumaczeniu. Wersją rzstrzygającą jest załączna instrukcja bsługi w języku niemieckim. W przypadku zamówienia mdeli specjalnych lub pcji ddatkwych, raz w sytuacji zastswania najnwszych zdbyczy wiedzy technicznej, dstarczne urządzenie mże różnić się d bjaśnień raz rysunków zawartych w niniejszej instrukcji bsługi. W razie wątpliwści prsimy kntakt z prducentem. WSKAZÓWKA! Przed rzpczęciem jakichklwiek prac, a w szczególnści przed uruchmieniem urządzenia, należy dkładnie zapznać się z treścią niniejszej instrukcji bsługi. Prducent nie dpwiada za szkdy i uszkdzenia pwstałe wskutek nieprzestrzegania infrmacji zawartych w instrukcji bsługi. Instrukcję bsługi należy przechwywać bezpśredni przy urządzeniu; pnadt musi być na dstępna dla wszystkich sób pracujących z urządzeniem. Zastrzegamy sbie praw d wprwadzania zmian technicznych w prdukcie, służących pprawie właściwści użytkwych urządzenia raz jeg ulepszaniu. 1.4 Ochrna praw autrskich Niniejsza instrukcja bsługi raz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjęcia i inne elementy pdlegają chrnie prawem autrskim. Bez uzyskania pisemnej zgdy prducenta, zabrania się pwielania treści instrukcji bsługi w jakiejklwiek frmie i w jakiklwiek spsób (także fragmentów), raz wykrzystywania lub / i przekazywania jej zawartści sbm trzecim. Naruszenia pwyższeg skutkują bwiązkiem wypłaty dszkdwania. Zastrzegamy sbie praw d dchdzenia dalszych rszczeń. WSKAZÓWKA! Dane, teksty, rysunki, zdjęcia i inne pisy zawarte w niniejszej instrukcji, pdlegają chrnie prawem autrskim raz prawem chrny własnści przemysłwej. Każde nadużycie w jej wykrzystaniu jest karalne. 1.5 Deklaracja Zgdnści Urządzenie spełnia aktualnie bwiązujące nrmy raz wytyczne Unii Eurpejskiej. Pwyższe ptwierdzamy w Deklaracji Zgdnści WE. W razie ptrzeby chętnie prześlemy Państwu dpwiednią Deklarację Zgdnści

7 2. Bezpieczeństw Niniejszy rzdział zawiera zarys infrmacji, dtyczących wszystkich isttnych aspektów związanych z bezpieczeństwem. Pnadt pszczególne rzdziały zawierają knkretne wskazówki (znaczne symblami), dtyczące bezpieczeństwa i mające zapbiegać pwstawaniu zagrżeń. Należy także przestrzegać infrmacji z piktgramów, tabliczek raz napisów umieszcznych na urządzeniu i zadbać t, aby były ne czytelne. Przestrzeganie wszystkich wskazówek dtyczących bezpieczeństwa gwarantuje ptymalną chrnę raz bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia. 2.1 Infrmacje gólne Urządzenie zstał wyknane wg aktualnie uznanych zasad techniki. Jednakże urządzenie mże stanwić źródł zagrżeń, jeśli będzie używane niewłaściwie lub niezgdnie z jeg przeznaczeniem. Znajmść treści zawartych w instrukcji bsługi jest jednym z warunków kniecznych d unikania zagrżeń raz błędów, a tym samym pzwala na bezpieczne i bezawaryjne użytkwanie urządzenia. O ile nie uzyskan wyraźniej zgdy prducenta, zabrania się dknywać jakichklwiek zmian lub mdyfikacji urządzenia, aby uniknąć ewentualnych zagrżeń i zapewnić ptymalne działanie. Urządzenie wln używać tylk wtedy, gdy jeg stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i pzwala na bezpieczną pracę. 2.2 Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa przy zastswaniach urządzenia Dane dtyczące bezpieczeństwa pracy dnszą się d rzprządzeń Unii Eurpejskiej bwiązujących w chwili prdukcji urządzenia. Jeśli urządzenie jest użytkwane w warunkach przemysłwych, t przez cały kres eksplatacji jeg użytkwnik jest zbwiązany d sprawdzania zgdnści zalecanych śrdków bezpieczeństwa pracy z aktualnym stanem regulacji w tej kwestii i d przestrzegania nwych przepisów. W przypadku stswania urządzenia pza Unią Eurpejską, należy przestrzegać ustawwych wymgów BHP i regulacji bwiązujących w miejscu zastswania urządzenia. Oprócz wskazówek BHP zawartych w niniejszej instrukcji bsługi, należy również przestrzegać przepisów BHP raz wytycznych w zakresie chrny śrdwiska, bwiązujących i specyficznych dla miejsca zastswania urządzenia

8 OSTRZEŻENIE! Urządzenie nie jest przeznaczne d użytkwania przez sby (w tym także dzieci) granicznej sprawnści fizycznej, sensrycznej czy umysłwej lub z niedstatecznym dświadczeniem i/lub niedstateczną wiedzą, chyba że sby te znajdują się pd nadzrem sby dpwiedzialnej za ich bezpieczeństw lub trzymały d niej wskazówki, jak należy używać urządzenie. Dzieci pwinny znajdwać się pd nadzrem, aby mieć pewnść, że nie bawią się urządzeniem. Niniejszą instrukcję bsługi należy starannie przechwywać. W przypadku udstępniania urządzenia sbm trzecim, kniecznie należy przekazać im także instrukcję bsługi. Wszyscy użytkwnicy muszą stswać się d infrmacji zawartych w niniejszej instrukcji bsługi raz przestrzegać wskazówek BHP. Urządzenie wln stswać tylk w pmieszczeniach zamkniętych. 2.3 Użytkwanie zgdnie z przeznaczeniem Urządzenie pracuje bezpiecznie tylk wtedy, kiedy jest używane zgdnie ze swim przeznaczeniem. Wszelka ingerencja w urządzenie, jeg mntaż raz prace knserwacyjne, musi wyknywać dpwiedni serwis specjalistyczny. Ekspres przelewwy przeznaczny jest tylk d przygtwywania napjów parznych przez filtr, takich jak kawa, z zastswaniem kawy mielnej przeznacznej d zaparzania z użyciem filtra, raz zimnej wdy. Ekspres przelewwy nie mże być m.in. stswany d: - przygtwywania innych napjów niż kawa parzna; - przygtwywania wdy ciepłej lub grącej; - pdgrzewania lub dprwadzania d wrzenia płynów zawierających cukier, substancje słdzące, kwasy, ługi lub alkhl; - napełniania i pdgrzewania płynów i materiałów łatwpalnych, szkdliwych dla zdrwia, łatw się ulatniających itp. OSTRZEŻENIE! Stswanie urządzenia w celu różnym lub dbiegającym d jeg nrmalneg przeznaczenia jest zabrnine i uznawane za użytkwanie niezgdne z przeznaczeniem. Wyklucza się jakieklwiek rszczenia wbec prducenta lub / i jeg pełnmcników z tytułu szkód pwstałych wskutek użytkwania urządzenia niezgdnie z jeg przeznaczeniem. Odpwiedzialnść za szkdy pwstałe w czasie użytkwania urządzenia w spsób niezgdny z jeg przeznaczeniem pnsi tylk i wyłącznie użytkwnik

9 3. Transprt, pakwanie i magazynwanie 3.1 Kntrla dstawy P dtarciu dstawy należy niezwłcznie sprawdzić, czy urządzenie jest kmpletne i czy nie zstał uszkdzne pdczas transprtu. W przypadku stwierdzenia widcznych uszkdzeń transprtwych, należy dmówić przyjęcia urządzenia lub dknać przyjęcia warunkweg. Zakres szkdy należy wpisać d dkumentów przewzwych / listu przewzweg spedytra. Następnie należy zgłsić reklamację. Ukryte szkdy należy zgłsić bezpśredni p ich stwierdzeniu, gdyż rszczenia dszkdwawcze mżna zgłaszać tylk w ramach bwiązujących terminów reklamacji. 3.2 Opakwanie Prsimy nie wyrzucać kartnu d urządzenia. Mże n być ptrzebny d przechwywania urządzenia, przy przeprwadzce lub pdczas wysyłki urządzenia d naszeg punktu serwisweg w razie wystąpienia ewentualnych uszkdzeń. Przed uruchmieniem urządzenia należy całkwicie usunąć z nieg zewnętrzny i wewnętrzny materiał pakwaniwy. WSKAZÓWKA! Przy utylizacji pakwania należy przestrzegać przepisów bwiązujących w danym kraju. Materiały pakwaniwe nadające się d pwtórneg użytku, należy wprwadzić d recyklingu. Prsimy sprawdzić, czy urządzenie raz akcesria są w kmplecie. Jeżeli brakwałby jakiś części, prsimy skntaktwać się z naszym Działem Obsługi Klienta. 3.3 Magazynwanie Opakwanie należy pzstawić zamknięte d mmentu instalacji urządzenia, a pdczas przechwywania należy stswać się d znaczeń dtyczących spsbu ustawienia i magazynwania pakwania. Opakwane urządzenia należy przechwywać zawsze zgdnie z pniższymi warunkami: - nie składwać na wlnym pwietrzu, - przechwywać w suchym pmieszczeniu, chrniąc przed kurzem, - nie wystawiać na działanie agresywnych śrdków, - chrnić przed działaniem prmieni słnecznych, - unikać wstrząsów mechanicznych, - w przypadku dłuższeg magazynwania (pwyżej trzech miesięcy), regularnie kntrlwać stan wszystkich części raz pakwania, w razie kniecznści urządzenie dświeżyć i dnwić

10 4. Parametry techniczne 4.1 Dane techniczne Nazwa Ekspres przelewwy Cntessa 1000 Nr art.: A Wyknanie: Stal chrmw-niklwa Mc przyłączeniwa: 230 V ~ 50 Hz 2000 W Czas parzenia: Minimalna ilść zaparzana: Wydajnść na gdzinę: Wymiary: Akcesria: Waga: Zastrzegamy sbie praw dknywania zmian technicznych! k. 7 minut / dzbanek szklany k. 0,5 litra 16 litrów szer. 215 x gł. 385 x wys. 460 mm 1 dzbanek szklany (1,8 litra) 6,5 kg Akcesria ddatkwe (nie dstarczane w zestawie) Bartscher Filtr kszykwy papierwy (1000 filtrów w pakwaniu) Bartscher Filtr kszykwy papierwy (250 filtrów w pakwaniu) Nr. art.: Nr. art.: Dzbanek szklany d ekspresów d kawy Uniwersalny dzbanek pjemnść: 1,8 litra Nr. art.: Bartscher Odkamieniacz d ekspresów przelewwych (30 trebek p 15 g) Nr. art.:

11 4.2 Zestawienie pdzespłów urządzenia WSKAZÓWKA! Na rzkładanej strnie niniejszej instrukcji zamieszczny zstał przegląd najważniejszych pdzespłów ekspresu przelewweg. Pdczas czytania instrukcji należy zawsze mieć tę strnę twartą. 1 Górna płyta utrzymująca ciepł 2 Włącznik/wyłącznik górnej płyty utrzymującej ciepł 3 Włącznik/wyłącznik ekspresu przelewweg 4 Pjemnik na wdę 5 Dlna płyta utrzymująca ciepł 6 Dzbanek szklany 7 Ksz filtra 8 Pkrywa twru d napełniania zimną wdą 9 Lampka kntrlna (wskaźnik pracy) 10 Śruba spustwa wdy 11 Kabel przyłączeniwy d sieci 12 Przycisk RESET

12 5. Instalacja i bsługa urządzenia 5.1 Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrżenie prądem elektrycznym! Urządzenie mże pracwać tylk pdłączne d prawidłw zainstalwaneg gniazda pjedynczeg z uziemieniem. Wtyczki urządzenia nie wln wyjmwać z gniazdka, ciągnąc za przewód. Przewód nie mże dtykać grących przedmitów. Należy zwrócić uwagę, aby przewód nie miał kntaktu ani ze źródłami ciepła, ani z strymi krawędziami. Przewód nie mże zwisać ze stłu ani z baru. NIGDY nie należy napełniać zbirnika na wdę grącą wdą. Nie dlewać wdy d grąceg urządzenia, urządzenie musi być najpierw wystudzne. OSTRZEŻENIE! Grąca pwierzchnia! Pdczas pracy niektóre elementy urządzenia bardz się nagrzewają. Aby uniknąć pparzenia, nie należy dtykać grących elementów! Nie należy używać urządzenia, jeśli jest n niesprawne lub uszkdzne alb spadł na pdłgę. Nie należy używać akcesriów ani części zamiennych, które nie są zalecane przez prducenta. Mże t prwadzić d pwstania sytuacji niebezpiecznych dla użytkwnika, urządzenie mże ulec uszkdzeniu lub spwdwać uszczerbek na zdrwiu i życiu sób, a pnadt skutkuje t utratą gwarancji. Przewdu nie wln układać na wykładzinie dywanwej ani na innych materiałach termizlacyjnych. Przewdu nie wln zakrywać. Przewód należy trzymać z dala d bszaru rbczeg i nie wln zanurzać g w wdzie. W czasie pracy, urządzenia nie wln przesuwać ani bracać. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrżenie prądem elektrycznym! W przypadku niewłaściwej instalacji, urządzenie mże spwdwać brażenia ciała. Przed instalacją urządzenia, należy prównać parametry prądu miejscwej sieci z parametrami zasilania urządzenia (patrz tabliczka znaminwa). Urządzenie pdłączyć tylk, jeżeli pwyższe dane są ze sbą zgdne! Należy przestrzegać wskazówek dtyczących bezpieczeństwa!

13 5.2 Ustawienie i pdłączenie urządzenia Rzpakwać urządzenie i usunąć cały materiał pakwy. Urządzenie należy ustawić na płaskim, pewnym miejscu, które wytrzyma jeg ciężar i jest dprna na działanie temperatury. Abslutnie nie wln ustawiać urządzenia na palnym pdłżu (jak np.: brus, dywan, itp.). Nie wln ustawiać urządzenia w pbliżu twarteg gnia, pieców elektrycznych, pieców grzewczych ani innych źródeł ciepła. Obwód prądu z gniazdem musi być zabezpieczny przez najmniej 16 A. Pdłączenie tylk d gniazda ścienneg; nie wln stswać rzgałęźnika ani gniazd wielkrtnych. Urządzenie ustawić w taki spsób, aby był łatwy dstęp d wtyczki i aby w razie ptrzeby mżna był szybk wyłączyć urządzenie z prądu. 5.3 Obsługa Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem należy przepuścić przez ekspres przelewwy d 2 d 3 razy wdę bez ddania kawy, celem przepłukania urządzenia (5.3 Przygtwanie kawy, Krk 1-8). P pierwszym uruchmieniu (uwarunkwane budwą systemu) w pjemniku na wdę pzstaje zawsze trchę wdy, należy uwzględnić t przy pnwnym napełnianiu wdy. Zawsze nalewać d pjemnika na wdę tylk tyle wdy, ile się zmieści w dzbanku szklanym, który należy d zakresu dstawy. Zaparzna ilść kawy dpwiada ilści napełninej wdy. Wąż przelewwy Jeżeli przez nieuwagę nalejemy d pjemnika na wdę zbyt dużą ilść wdy, jej nadmiar spłynie przez wąż przelewwy. Przed użyciem dkładnie wypłukać dzbanek szklany i kszyk na filtr ciepłą wdą i delikatnym śrdkiem d mycia, następnie przepłukać czystą wdą i dkładnie wysuszyć. Obudwę urządzenia przetrzeć wilgtną ściereczką i suszyć miękką ściereczką. Pdłączyć urządzenie d dpwiednieg, pjedynczeg gniazdka. Ekspres przelewwy jest gtwy d użycia

14 Przygtwanie kawy 1. Wyjąć kszyk na filtr i włżyć d nieg dpwiedni filtr firmy Bartscher (Nr. artykułu lub ). 2. Nasypać d papierweg filtra żądaną ilść kawy (k. 6 g na filiżankę). 3. Kszyk na filtr umcwać w prwadnicy i wsunąć d kńca, d pru. 4. Żądaną ilść zimnej, świeżej wdy pitnej nalać d pjemnika na wdę, maks. 1,8 Litra. Należy uwzględnić minimalną wymaganą ilść wdy d parzenia, która wynsi 0,5 litra. OSTRZEŻENIE! Pjemnik na wdę napełniać tylk świeżą wdą pitną. Nigdy nie sypać cukru, kawy, herbaty ani kawy d twru d napełniania w ekspresie przelewwym ani nie nalewać mleka! 5. Dzbanek szklany pstawić na dlnej płycie utrzymującej ciepł, w taki spsób, aby twór wltwy dzbanka szklaneg znajdwał się pd twrem wyltwym kszyka na filtr. 6. Ekspres przelewwy włączyć przy pmcy włącznika główneg. Zapala się lampka kntrlna. 7. P krótkim czasie grąca kawa zaczyna spływać d dzbanka szklaneg. WSKAZÓWKA! Pdczas zaparzania kawy słychać jak przepływa gtująca się wda. W tym mmencie z ekspresu przelewweg ulatnia się niewielka ilść pary wdnej. 8. P zakńczeniu prcesu parzenia ekspres przelewwy wyłącza się autmatycznie, a czerwna lampka kntrlna ( wskaźnik włączenia urządzenia) gaśnie. Kawa jest gtwa d pdania

15 6. Czyszczenie i knserwacja 6.1 Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa Przed czyszczeniem urządzenia lub rzpczęciem prac naprawczych, urządzenie należy dłączyć d źródła zasilania (wyjąć wtyczkę z gniazdka) i dczekać, aż stygnie. Nie wln stswać żadnych żrących detergentów i należy uważać, aby d urządzenia nie przedstała się wda. Aby uniknąć prażenia prądem nie wln nigdy zanurzać urządzenia, kabla ani wtyczki w wdzie lub innej cieczy. OSTRZEŻENIE! Urządzenie nie jest przystswane d bezpśrednieg spryskiwania strumieniem wdy. Dlateg nie wln używać d czyszczenia urządzenia strumienia wdy pd ciśnieniem! 6.2 Czyszczenie i usuwanie kamienia Regularne czyszczenie OSTRZEŻENIE! Zawsze przed myciem, przenszeniem lub transprtwaniem ekspresu przelewweg pjemnik na wdę musi być pusty. Pnieważ (zgdnie z działaniem systemu) zawsze trchę wdy pzstaje w wężach przelewwych i pjemniku na wdę, w przypadku dłuższej przerwy w krzystaniu z urządzenia należy wylać resztki wdy przy pmcy znajdującej się z tyłu urządzenia (na dle) śruby spustwej spuścić wdę i umyć urządzenie. Śruba spustwa UWAGA! Niebezpieczeństw pparzenia! Wdę spuścić dpier wtedy, gdy urządzenie i wda stygły. Na zakńczenie pnwnie dkręcić śrubę spustwą. Przy krótszych kresach nieużywania wystarczy przepuścić przez ekspres przelewwy czystą wdę, bez użycia kawy

16 Jeśli urządzenie przez dłuższy kres nie był używane, należy pwtórzyć krki 1 8 (5.3 Przygtwanie kawy ), bez używania kawy. Dzbanek szklany i ksz filtra pwinny być przepłukane p każdym zastswaniu. Należy używać wyłącznie miękkiej ściereczki i nigdy nie stswać żadneg rdzaju grubych śrdków czyszczących czyścików, które mgły by pryswać metal. Aby usunąć dciski palców i zabrudzenia w zupełnści wystarczą prste śrdki myjące i wda. W wyjątkwych sytuacjach mżna zastswać także rztwór ctu i wdy, jak również zwykłe, nie stre kuchenne śrdki czyszczące lub znajdujące się w handlu śrdki czyszczące d czyszczenia pwierzchni ze stali szlachetnych. P czyszczeniu należy zastswać miękką, suchą ściereczkę d suszenia i wyplerwania pwierzchni. Regularne dkamienianie OSTRZEŻENIE! Aby przedłużyć żywtnść urządzenia i utrzymać jakść parznej kawy, ekspres przelewwy musi być regularnie dkamieniany! Reklamacje nie są uznawane, jeśli ekspres przelewwy nie był dkamieniany regularnie jak t pisan w instrukcji bsługi. Teg rdzaju reklamacje nie pdlegają naprawm gwarancyjnym! Pdczas pracy ekspresu przelewweg dchdzi, w zależnści d lkalnej twardści wdy, d dkładania się sadu w wewnętrznych elementach urządzenia. Aby utrzymać urządzenie w jak najlepszym stanie i upewnić się, że każdy prces parzenia daje najlepsze rezultaty, urządzenie należy d czasu d czasu dkamieniać. Aby usuwać leje, plamy z kawy i uprczywe sady, przy intensywnym użytkwaniu urządzenie musi być dkładnie czyszczne i dkamieniane c dwa tygdnie. D czyszczenia należy stswać dstępne pwszechnie w handlu śrdki czyszczące d ekspresów przemysłwych. Opisany pniżej prces dkamieniania należy także przeprwadzić, gdy tylk przygtwywanie kawy trwa dłużej niż zwykle, dgłsy gtwania są bardziej słyszalne lub jeśli ekspres wyłącza się, chciaż w zbirniku na wdę znajduje się jeszcze wda (np. w przypadku wdy bardz zwapninej). D dkamieniania urządzenia zalecamy sprawdzny przez nas śrdek Bartscher Odkamieniacz d ekspresów przelewwych : (Nr. art.: ; Opakwanie: 30 trebek p 15 g). Rzpuścić zawartść jednej trebki (15 g) w k. 1-1,5 litrach wdy. Rztwór ze śrdkiem dkamieniającym wlać d zbirnika na wdę ekspresu przelewweg

17 Wsunąć ksz filtra w prwadnice (bez kawy). Pusty dzbanek szklany pstawić pd kszem filtra, na dlną płytę utrzymującą ciepł. Włączyć włącznik urządzenia jak przy nrmalnej pracy. Kiedy niewielka część rztwru skapie d dzbanka szklaneg, wyłączyć urządzenie. Odczekać 5 6 minut, aby pzstała część rztwru mgła ddziaływać na sady z kamienia, a następnie pnwnie włączyć urządzenie. Kiedy rztwór w całści przepłynął przez urządzenie, wyłączyć włącznik i usunąć rztwór. P dkamienianiu pwtórzyć prces wrzenia tylk z wdą jeszcze 2-3 razy. Następnie usunąć z ekspresu pzstałą wdę pprzez dkręcenie śruby spustwej na tylnej ścianie (na dle) urządzenia. Dzbanek szklany wypłukać kilkakrtnie ciepłą wdą. Urządzenie jest pnwnie gtwe d parzenia kawy. P dkamienianiu należy dkładnie umyć ręce. UWAGA! Pdczas dkamieniania nie należy pzstawiać ekspresu bez nadzru! Pdczas dkamieniania należy używać rękawic chrnnych i kularów chrnnych! Czyszczenie dzbanka szklaneg Twarda wda mże pzstawiać we wnętrzu dzbanka białe, mineralne sady. Kawa zabarwia najczęściej te sady i pzstawia znwu brązwawy sad. Aby usunąć te pzstałści należy pstępwać w następujący spsób: 1. Przygtwać rztwór ctu i grącej wdy w równych prprcjach. 2. Pzstawić ten rztwór na k. 20 min w dzbanku szklanym, a następnie wylać rztwór. 3. Wypłukać dkładnie dzbanek szklany i suszyć g miękką ściereczką. Nie używać żadnych grubych śrdków czyszczących. Mgą ne pryswać pwierzchnię. OSTRZEŻENIE! Dzbanek szklany nie jest przystswany d mycia w zmywarce!

18 6.3 Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa pdczas knserwacji C jakiś czas należy sprawdzać, czy kabel sieciwy nie jest uszkdzny. Nie wln używać urządzenia, jeśli kabel jest uszkdzny. Jeżeli kabel jest uszkdzny, musi zstać wymieniny przez serwis alb wykwalifikwaneg elektryka, celem uniknięcia zagrżenia. W razie wystąpienia uszkdzeń lub usterek należy zwrócić się d sklepu specjalistyczneg lub d naszeg serwisu. Należy zwrócić uwagę na wskazówki dt. szukania usterek w punkcie 7. Prace knserwacyjne i naprawcze mgą prwadzić wyłącznie sby wykwalifikwane, stsując przy tym ryginalne części zamienne raz akcesria. Nie należy pdejmwać prób naprawy urządzenia na własną rękę. 7. Mżliwe usterki PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Urządzenie jest włączne, lampka kntrlna (zasilania) nie zapala się. Urządzenie jest włączne, jednak nie działa. Urządzenie wyłącza się. Urządzenie jest włączne, lampka kntrlna zapala się, ale nie wypływa grąca wda. Wtyczka źle włżna. Bezpiecznik dciął dpływ prądu. Uszkdzna lampka kntrlna. Uszkdzny włącznik. Urządzenie jest zakamienine Uaktywniła się chrna przed przegrzaniem. Uszkdzny termstat. Uszkdzna grzałka główna. Uszkdzny termstat. Włżyć pprawnie wtyczkę. Sprawdzić bezpiecznik, pdłączyć urządzenie d inneg gniazda. Skntaktwać się z handlwcem. Skntaktwać się z handlwcem. Wyjąć wtyczkę i schłdzić urządzenie, wcisnąć przycisk Reset w tylnej części urządzenia. Urządzenie dkamienić. Wyjąć wtyczkę i schłdzić urządzenie, wcisnąć przycisk Reset w tylnej części urządzenia. Skntaktwać się z handlwcem. Skntaktwać się z handlwcem. Skntaktwać się z handlwcem

19 PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Urządzenie jest włączne, lampka kntrlna nie zapala się, nie wypływa grąca wda. Uszkdzna płytka sterwnicza. Uszkdzny włącznik pzimu napełnienia. Skntaktwać się z handlwcem. Skntaktwać się z handlwcem. Przy włączaniu wyskakuje bezpiecznik. Spięcie elektryczne. Skntaktwać się z handlwcem. Przytczne pwyżej przypadki prblematyczne mają służyć tylk, jak przykład rientacyjny. Jeśli wystąpią takie lub pdbne prblemy, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i przerwać użytkwanie. W celu sprawdzenia i naprawy należy zwrócić się d wykwalifikwaneg persnelu lub d prducenta. 8. Utylizacja Stare urządzenia P zakńczeniu kresu eksplatacji, stare urządzenie należy pddać utylizacji, zgdnie z bwiązującymi w danym kraju regulacjami. Zalecamy skntaktwać się ze specjalistyczną firmą lub nawiązać kntakt z kmórką ds. utylizacji we władzach gminy. UWAGA! Aby wykluczyć ewentualne nadużycia i związane z tym zagrżenia, należy przed ddaniem urządzenia d utylizacji zadbać t, by nie dał się g pnwnie uruchmić. W tym celu należy dłączyć urządzenie d zasilania i dciąć kabel zasilający. WSKAZÓWKA! Pdczas utylizacji urządzenia należy pstępwać zgdnie z właściwymi przepisami państwwymi lub reginalnymi. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Niemcy Faks: +49 (0)

Parowy mop. Instrukcja obsługi.

Parowy mop. Instrukcja obsługi. Parwy mp. Instrukcja bsługi. Szanwni Państw, Dziękujemy i gratulujemy wybru H2O Steam Mp. Urządzenie t stanwi nwą, bardziej efektywną i higieniczną metdę czyszczenia, niż knwencjnalne metdy. H2O Stam Mp

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo