Contessa 1000 A Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine"

Transkrypt

1 Cntessa 1000 A Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres przelewwy PL

2 Ø

3

4 PL 1. Infrmacje gólne Infrmacje dtyczące instrukcji bsługi Wyjaśnienie symbli Odpwiedzialnść prducenta i gwarancja Ochrna praw autrskich Deklaracja Zgdnści Bezpieczeństw Infrmacje gólne Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa przy zastswaniach urządzenia Użytkwanie zgdnie z przeznaczeniem Transprt, pakwanie i magazynwanie Kntrla dstawy Opakwanie Magazynwanie Parametry techniczne Dane techniczne Zestawienie pdzespłów urządzenia Instalacja i bsługa urządzenia Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa Ustawienie i pdłączenie urządzenia Obsługa Czyszczenie i knserwacja Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa Czyszczenie i usuwanie kamienia Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa pdczas knserwacji Mżliwe usterki Utylizacja 80 Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Niemcy Faks: +49 (0)

5 1. Infrmacje gólne 1.1 Infrmacje dtyczące instrukcji bsługi Niniejsza instrukcja bsługi zawiera pis instalacji urządzenia, jeg bsługi raz knserwacji i służy jak ważne źródł infrmacji raz pradnik. Znajmść i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej wskazówek dtyczących bezpieczeństwa i bsługi stanwi warunek bezpiecznej i prawidłwej pracy z urządzeniem. Pnadt należy przestrzegać lkalnych przepisów dtyczących zapbiegania wypadkm raz zasad BHP. Instrukcja bsługi stanwi integralny element urządzenia i należy ją przechwywać w pbliżu urządzenia, aby sby instalujące urządzenie, prwadzące prace knserwacyjne i bsługujące lub czyszczące urządzenie miały d niej stały dstęp. 1.2 Wyjaśnienie symbli Ważne wskazówki dtyczące bezpieczeństwa raz kwestii technicznych znaczn w niniejszej instrukcji bsługi dpwiednimi symblami. Wskazówek tych należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć ewentualnych wypadków, uszczerbku na życiu i zdrwiu sób raz szkód rzeczwych. UWAGA! Symbl ten znacza zagrżenia mgące prwadzić d pwstania brażeń ciała. Należy bezwzględnie i skrupulatnie przestrzegać niniejszych wskazówek BHP, a w dpwiednich sytuacjach zachwać szczególną strżnść. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrżenie prądem elektrycznym! Symbl ten zwraca uwagę na zagrżenia prądem elektrycznym. Ignrwanie wskazówek dtyczących bezpieczeństwa stwarza niebezpieczeństw dniesienia brażeń ciała lub utraty życia. OSTRZEŻENIE! Tym symblem znaczn wskazówki, których ignrwanie mże, w knsekwencji, dprwadzić d uszkdzenia urządzenia, jeg nieprawidłweg działania lub / i awarii. WSKAZÓWKA! Ten symbl wskazuje na prady raz infrmacje isttne dla efektywnej i bezawaryjnej pracy urządzenia. OSTRZEŻENIE! Grąca pwierzchnia zewnętrzna! Symbl strzega przed grącą pwierzchnią urządzenia pdczas jeg pracy. Lekceważenie strzeżenia grsie pparzeniem!

6 1.3 Odpwiedzialnść prducenta i gwarancja Wszystkie infrmacje zawarte w niniejszej instrukcji bsługi zstały zestawine przy uwzględnieniu bwiązujących przepisów, aktualnej wiedzy knstruktrskiej i inżynierskiej raz naszej wiedzy, a także naszych wielletnich dświadczeń. Również tłumaczenia instrukcji bsługi zstały wyknane jak najbardziej rzetelnie. Nie mżemy jednak przejąć dpwiedzialnści za ewentualne błędy w tłumaczeniu. Wersją rzstrzygającą jest załączna instrukcja bsługi w języku niemieckim. W przypadku zamówienia mdeli specjalnych lub pcji ddatkwych, raz w sytuacji zastswania najnwszych zdbyczy wiedzy technicznej, dstarczne urządzenie mże różnić się d bjaśnień raz rysunków zawartych w niniejszej instrukcji bsługi. W razie wątpliwści prsimy kntakt z prducentem. WSKAZÓWKA! Przed rzpczęciem jakichklwiek prac, a w szczególnści przed uruchmieniem urządzenia, należy dkładnie zapznać się z treścią niniejszej instrukcji bsługi. Prducent nie dpwiada za szkdy i uszkdzenia pwstałe wskutek nieprzestrzegania infrmacji zawartych w instrukcji bsługi. Instrukcję bsługi należy przechwywać bezpśredni przy urządzeniu; pnadt musi być na dstępna dla wszystkich sób pracujących z urządzeniem. Zastrzegamy sbie praw d wprwadzania zmian technicznych w prdukcie, służących pprawie właściwści użytkwych urządzenia raz jeg ulepszaniu. 1.4 Ochrna praw autrskich Niniejsza instrukcja bsługi raz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjęcia i inne elementy pdlegają chrnie prawem autrskim. Bez uzyskania pisemnej zgdy prducenta, zabrania się pwielania treści instrukcji bsługi w jakiejklwiek frmie i w jakiklwiek spsób (także fragmentów), raz wykrzystywania lub / i przekazywania jej zawartści sbm trzecim. Naruszenia pwyższeg skutkują bwiązkiem wypłaty dszkdwania. Zastrzegamy sbie praw d dchdzenia dalszych rszczeń. WSKAZÓWKA! Dane, teksty, rysunki, zdjęcia i inne pisy zawarte w niniejszej instrukcji, pdlegają chrnie prawem autrskim raz prawem chrny własnści przemysłwej. Każde nadużycie w jej wykrzystaniu jest karalne. 1.5 Deklaracja Zgdnści Urządzenie spełnia aktualnie bwiązujące nrmy raz wytyczne Unii Eurpejskiej. Pwyższe ptwierdzamy w Deklaracji Zgdnści WE. W razie ptrzeby chętnie prześlemy Państwu dpwiednią Deklarację Zgdnści

7 2. Bezpieczeństw Niniejszy rzdział zawiera zarys infrmacji, dtyczących wszystkich isttnych aspektów związanych z bezpieczeństwem. Pnadt pszczególne rzdziały zawierają knkretne wskazówki (znaczne symblami), dtyczące bezpieczeństwa i mające zapbiegać pwstawaniu zagrżeń. Należy także przestrzegać infrmacji z piktgramów, tabliczek raz napisów umieszcznych na urządzeniu i zadbać t, aby były ne czytelne. Przestrzeganie wszystkich wskazówek dtyczących bezpieczeństwa gwarantuje ptymalną chrnę raz bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia. 2.1 Infrmacje gólne Urządzenie zstał wyknane wg aktualnie uznanych zasad techniki. Jednakże urządzenie mże stanwić źródł zagrżeń, jeśli będzie używane niewłaściwie lub niezgdnie z jeg przeznaczeniem. Znajmść treści zawartych w instrukcji bsługi jest jednym z warunków kniecznych d unikania zagrżeń raz błędów, a tym samym pzwala na bezpieczne i bezawaryjne użytkwanie urządzenia. O ile nie uzyskan wyraźniej zgdy prducenta, zabrania się dknywać jakichklwiek zmian lub mdyfikacji urządzenia, aby uniknąć ewentualnych zagrżeń i zapewnić ptymalne działanie. Urządzenie wln używać tylk wtedy, gdy jeg stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i pzwala na bezpieczną pracę. 2.2 Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa przy zastswaniach urządzenia Dane dtyczące bezpieczeństwa pracy dnszą się d rzprządzeń Unii Eurpejskiej bwiązujących w chwili prdukcji urządzenia. Jeśli urządzenie jest użytkwane w warunkach przemysłwych, t przez cały kres eksplatacji jeg użytkwnik jest zbwiązany d sprawdzania zgdnści zalecanych śrdków bezpieczeństwa pracy z aktualnym stanem regulacji w tej kwestii i d przestrzegania nwych przepisów. W przypadku stswania urządzenia pza Unią Eurpejską, należy przestrzegać ustawwych wymgów BHP i regulacji bwiązujących w miejscu zastswania urządzenia. Oprócz wskazówek BHP zawartych w niniejszej instrukcji bsługi, należy również przestrzegać przepisów BHP raz wytycznych w zakresie chrny śrdwiska, bwiązujących i specyficznych dla miejsca zastswania urządzenia

8 OSTRZEŻENIE! Urządzenie nie jest przeznaczne d użytkwania przez sby (w tym także dzieci) granicznej sprawnści fizycznej, sensrycznej czy umysłwej lub z niedstatecznym dświadczeniem i/lub niedstateczną wiedzą, chyba że sby te znajdują się pd nadzrem sby dpwiedzialnej za ich bezpieczeństw lub trzymały d niej wskazówki, jak należy używać urządzenie. Dzieci pwinny znajdwać się pd nadzrem, aby mieć pewnść, że nie bawią się urządzeniem. Niniejszą instrukcję bsługi należy starannie przechwywać. W przypadku udstępniania urządzenia sbm trzecim, kniecznie należy przekazać im także instrukcję bsługi. Wszyscy użytkwnicy muszą stswać się d infrmacji zawartych w niniejszej instrukcji bsługi raz przestrzegać wskazówek BHP. Urządzenie wln stswać tylk w pmieszczeniach zamkniętych. 2.3 Użytkwanie zgdnie z przeznaczeniem Urządzenie pracuje bezpiecznie tylk wtedy, kiedy jest używane zgdnie ze swim przeznaczeniem. Wszelka ingerencja w urządzenie, jeg mntaż raz prace knserwacyjne, musi wyknywać dpwiedni serwis specjalistyczny. Ekspres przelewwy przeznaczny jest tylk d przygtwywania napjów parznych przez filtr, takich jak kawa, z zastswaniem kawy mielnej przeznacznej d zaparzania z użyciem filtra, raz zimnej wdy. Ekspres przelewwy nie mże być m.in. stswany d: - przygtwywania innych napjów niż kawa parzna; - przygtwywania wdy ciepłej lub grącej; - pdgrzewania lub dprwadzania d wrzenia płynów zawierających cukier, substancje słdzące, kwasy, ługi lub alkhl; - napełniania i pdgrzewania płynów i materiałów łatwpalnych, szkdliwych dla zdrwia, łatw się ulatniających itp. OSTRZEŻENIE! Stswanie urządzenia w celu różnym lub dbiegającym d jeg nrmalneg przeznaczenia jest zabrnine i uznawane za użytkwanie niezgdne z przeznaczeniem. Wyklucza się jakieklwiek rszczenia wbec prducenta lub / i jeg pełnmcników z tytułu szkód pwstałych wskutek użytkwania urządzenia niezgdnie z jeg przeznaczeniem. Odpwiedzialnść za szkdy pwstałe w czasie użytkwania urządzenia w spsób niezgdny z jeg przeznaczeniem pnsi tylk i wyłącznie użytkwnik

9 3. Transprt, pakwanie i magazynwanie 3.1 Kntrla dstawy P dtarciu dstawy należy niezwłcznie sprawdzić, czy urządzenie jest kmpletne i czy nie zstał uszkdzne pdczas transprtu. W przypadku stwierdzenia widcznych uszkdzeń transprtwych, należy dmówić przyjęcia urządzenia lub dknać przyjęcia warunkweg. Zakres szkdy należy wpisać d dkumentów przewzwych / listu przewzweg spedytra. Następnie należy zgłsić reklamację. Ukryte szkdy należy zgłsić bezpśredni p ich stwierdzeniu, gdyż rszczenia dszkdwawcze mżna zgłaszać tylk w ramach bwiązujących terminów reklamacji. 3.2 Opakwanie Prsimy nie wyrzucać kartnu d urządzenia. Mże n być ptrzebny d przechwywania urządzenia, przy przeprwadzce lub pdczas wysyłki urządzenia d naszeg punktu serwisweg w razie wystąpienia ewentualnych uszkdzeń. Przed uruchmieniem urządzenia należy całkwicie usunąć z nieg zewnętrzny i wewnętrzny materiał pakwaniwy. WSKAZÓWKA! Przy utylizacji pakwania należy przestrzegać przepisów bwiązujących w danym kraju. Materiały pakwaniwe nadające się d pwtórneg użytku, należy wprwadzić d recyklingu. Prsimy sprawdzić, czy urządzenie raz akcesria są w kmplecie. Jeżeli brakwałby jakiś części, prsimy skntaktwać się z naszym Działem Obsługi Klienta. 3.3 Magazynwanie Opakwanie należy pzstawić zamknięte d mmentu instalacji urządzenia, a pdczas przechwywania należy stswać się d znaczeń dtyczących spsbu ustawienia i magazynwania pakwania. Opakwane urządzenia należy przechwywać zawsze zgdnie z pniższymi warunkami: - nie składwać na wlnym pwietrzu, - przechwywać w suchym pmieszczeniu, chrniąc przed kurzem, - nie wystawiać na działanie agresywnych śrdków, - chrnić przed działaniem prmieni słnecznych, - unikać wstrząsów mechanicznych, - w przypadku dłuższeg magazynwania (pwyżej trzech miesięcy), regularnie kntrlwać stan wszystkich części raz pakwania, w razie kniecznści urządzenie dświeżyć i dnwić

10 4. Parametry techniczne 4.1 Dane techniczne Nazwa Ekspres przelewwy Cntessa 1000 Nr art.: A Wyknanie: Stal chrmw-niklwa Mc przyłączeniwa: 230 V ~ 50 Hz 2000 W Czas parzenia: Minimalna ilść zaparzana: Wydajnść na gdzinę: Wymiary: Akcesria: Waga: Zastrzegamy sbie praw dknywania zmian technicznych! k. 7 minut / dzbanek szklany k. 0,5 litra 16 litrów szer. 215 x gł. 385 x wys. 460 mm 1 dzbanek szklany (1,8 litra) 6,5 kg Akcesria ddatkwe (nie dstarczane w zestawie) Bartscher Filtr kszykwy papierwy (1000 filtrów w pakwaniu) Bartscher Filtr kszykwy papierwy (250 filtrów w pakwaniu) Nr. art.: Nr. art.: Dzbanek szklany d ekspresów d kawy Uniwersalny dzbanek pjemnść: 1,8 litra Nr. art.: Bartscher Odkamieniacz d ekspresów przelewwych (30 trebek p 15 g) Nr. art.:

11 4.2 Zestawienie pdzespłów urządzenia WSKAZÓWKA! Na rzkładanej strnie niniejszej instrukcji zamieszczny zstał przegląd najważniejszych pdzespłów ekspresu przelewweg. Pdczas czytania instrukcji należy zawsze mieć tę strnę twartą. 1 Górna płyta utrzymująca ciepł 2 Włącznik/wyłącznik górnej płyty utrzymującej ciepł 3 Włącznik/wyłącznik ekspresu przelewweg 4 Pjemnik na wdę 5 Dlna płyta utrzymująca ciepł 6 Dzbanek szklany 7 Ksz filtra 8 Pkrywa twru d napełniania zimną wdą 9 Lampka kntrlna (wskaźnik pracy) 10 Śruba spustwa wdy 11 Kabel przyłączeniwy d sieci 12 Przycisk RESET

12 5. Instalacja i bsługa urządzenia 5.1 Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrżenie prądem elektrycznym! Urządzenie mże pracwać tylk pdłączne d prawidłw zainstalwaneg gniazda pjedynczeg z uziemieniem. Wtyczki urządzenia nie wln wyjmwać z gniazdka, ciągnąc za przewód. Przewód nie mże dtykać grących przedmitów. Należy zwrócić uwagę, aby przewód nie miał kntaktu ani ze źródłami ciepła, ani z strymi krawędziami. Przewód nie mże zwisać ze stłu ani z baru. NIGDY nie należy napełniać zbirnika na wdę grącą wdą. Nie dlewać wdy d grąceg urządzenia, urządzenie musi być najpierw wystudzne. OSTRZEŻENIE! Grąca pwierzchnia! Pdczas pracy niektóre elementy urządzenia bardz się nagrzewają. Aby uniknąć pparzenia, nie należy dtykać grących elementów! Nie należy używać urządzenia, jeśli jest n niesprawne lub uszkdzne alb spadł na pdłgę. Nie należy używać akcesriów ani części zamiennych, które nie są zalecane przez prducenta. Mże t prwadzić d pwstania sytuacji niebezpiecznych dla użytkwnika, urządzenie mże ulec uszkdzeniu lub spwdwać uszczerbek na zdrwiu i życiu sób, a pnadt skutkuje t utratą gwarancji. Przewdu nie wln układać na wykładzinie dywanwej ani na innych materiałach termizlacyjnych. Przewdu nie wln zakrywać. Przewód należy trzymać z dala d bszaru rbczeg i nie wln zanurzać g w wdzie. W czasie pracy, urządzenia nie wln przesuwać ani bracać. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrżenie prądem elektrycznym! W przypadku niewłaściwej instalacji, urządzenie mże spwdwać brażenia ciała. Przed instalacją urządzenia, należy prównać parametry prądu miejscwej sieci z parametrami zasilania urządzenia (patrz tabliczka znaminwa). Urządzenie pdłączyć tylk, jeżeli pwyższe dane są ze sbą zgdne! Należy przestrzegać wskazówek dtyczących bezpieczeństwa!

13 5.2 Ustawienie i pdłączenie urządzenia Rzpakwać urządzenie i usunąć cały materiał pakwy. Urządzenie należy ustawić na płaskim, pewnym miejscu, które wytrzyma jeg ciężar i jest dprna na działanie temperatury. Abslutnie nie wln ustawiać urządzenia na palnym pdłżu (jak np.: brus, dywan, itp.). Nie wln ustawiać urządzenia w pbliżu twarteg gnia, pieców elektrycznych, pieców grzewczych ani innych źródeł ciepła. Obwód prądu z gniazdem musi być zabezpieczny przez najmniej 16 A. Pdłączenie tylk d gniazda ścienneg; nie wln stswać rzgałęźnika ani gniazd wielkrtnych. Urządzenie ustawić w taki spsób, aby był łatwy dstęp d wtyczki i aby w razie ptrzeby mżna był szybk wyłączyć urządzenie z prądu. 5.3 Obsługa Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem należy przepuścić przez ekspres przelewwy d 2 d 3 razy wdę bez ddania kawy, celem przepłukania urządzenia (5.3 Przygtwanie kawy, Krk 1-8). P pierwszym uruchmieniu (uwarunkwane budwą systemu) w pjemniku na wdę pzstaje zawsze trchę wdy, należy uwzględnić t przy pnwnym napełnianiu wdy. Zawsze nalewać d pjemnika na wdę tylk tyle wdy, ile się zmieści w dzbanku szklanym, który należy d zakresu dstawy. Zaparzna ilść kawy dpwiada ilści napełninej wdy. Wąż przelewwy Jeżeli przez nieuwagę nalejemy d pjemnika na wdę zbyt dużą ilść wdy, jej nadmiar spłynie przez wąż przelewwy. Przed użyciem dkładnie wypłukać dzbanek szklany i kszyk na filtr ciepłą wdą i delikatnym śrdkiem d mycia, następnie przepłukać czystą wdą i dkładnie wysuszyć. Obudwę urządzenia przetrzeć wilgtną ściereczką i suszyć miękką ściereczką. Pdłączyć urządzenie d dpwiednieg, pjedynczeg gniazdka. Ekspres przelewwy jest gtwy d użycia

14 Przygtwanie kawy 1. Wyjąć kszyk na filtr i włżyć d nieg dpwiedni filtr firmy Bartscher (Nr. artykułu lub ). 2. Nasypać d papierweg filtra żądaną ilść kawy (k. 6 g na filiżankę). 3. Kszyk na filtr umcwać w prwadnicy i wsunąć d kńca, d pru. 4. Żądaną ilść zimnej, świeżej wdy pitnej nalać d pjemnika na wdę, maks. 1,8 Litra. Należy uwzględnić minimalną wymaganą ilść wdy d parzenia, która wynsi 0,5 litra. OSTRZEŻENIE! Pjemnik na wdę napełniać tylk świeżą wdą pitną. Nigdy nie sypać cukru, kawy, herbaty ani kawy d twru d napełniania w ekspresie przelewwym ani nie nalewać mleka! 5. Dzbanek szklany pstawić na dlnej płycie utrzymującej ciepł, w taki spsób, aby twór wltwy dzbanka szklaneg znajdwał się pd twrem wyltwym kszyka na filtr. 6. Ekspres przelewwy włączyć przy pmcy włącznika główneg. Zapala się lampka kntrlna. 7. P krótkim czasie grąca kawa zaczyna spływać d dzbanka szklaneg. WSKAZÓWKA! Pdczas zaparzania kawy słychać jak przepływa gtująca się wda. W tym mmencie z ekspresu przelewweg ulatnia się niewielka ilść pary wdnej. 8. P zakńczeniu prcesu parzenia ekspres przelewwy wyłącza się autmatycznie, a czerwna lampka kntrlna ( wskaźnik włączenia urządzenia) gaśnie. Kawa jest gtwa d pdania

15 6. Czyszczenie i knserwacja 6.1 Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa Przed czyszczeniem urządzenia lub rzpczęciem prac naprawczych, urządzenie należy dłączyć d źródła zasilania (wyjąć wtyczkę z gniazdka) i dczekać, aż stygnie. Nie wln stswać żadnych żrących detergentów i należy uważać, aby d urządzenia nie przedstała się wda. Aby uniknąć prażenia prądem nie wln nigdy zanurzać urządzenia, kabla ani wtyczki w wdzie lub innej cieczy. OSTRZEŻENIE! Urządzenie nie jest przystswane d bezpśrednieg spryskiwania strumieniem wdy. Dlateg nie wln używać d czyszczenia urządzenia strumienia wdy pd ciśnieniem! 6.2 Czyszczenie i usuwanie kamienia Regularne czyszczenie OSTRZEŻENIE! Zawsze przed myciem, przenszeniem lub transprtwaniem ekspresu przelewweg pjemnik na wdę musi być pusty. Pnieważ (zgdnie z działaniem systemu) zawsze trchę wdy pzstaje w wężach przelewwych i pjemniku na wdę, w przypadku dłuższej przerwy w krzystaniu z urządzenia należy wylać resztki wdy przy pmcy znajdującej się z tyłu urządzenia (na dle) śruby spustwej spuścić wdę i umyć urządzenie. Śruba spustwa UWAGA! Niebezpieczeństw pparzenia! Wdę spuścić dpier wtedy, gdy urządzenie i wda stygły. Na zakńczenie pnwnie dkręcić śrubę spustwą. Przy krótszych kresach nieużywania wystarczy przepuścić przez ekspres przelewwy czystą wdę, bez użycia kawy

16 Jeśli urządzenie przez dłuższy kres nie był używane, należy pwtórzyć krki 1 8 (5.3 Przygtwanie kawy ), bez używania kawy. Dzbanek szklany i ksz filtra pwinny być przepłukane p każdym zastswaniu. Należy używać wyłącznie miękkiej ściereczki i nigdy nie stswać żadneg rdzaju grubych śrdków czyszczących czyścików, które mgły by pryswać metal. Aby usunąć dciski palców i zabrudzenia w zupełnści wystarczą prste śrdki myjące i wda. W wyjątkwych sytuacjach mżna zastswać także rztwór ctu i wdy, jak również zwykłe, nie stre kuchenne śrdki czyszczące lub znajdujące się w handlu śrdki czyszczące d czyszczenia pwierzchni ze stali szlachetnych. P czyszczeniu należy zastswać miękką, suchą ściereczkę d suszenia i wyplerwania pwierzchni. Regularne dkamienianie OSTRZEŻENIE! Aby przedłużyć żywtnść urządzenia i utrzymać jakść parznej kawy, ekspres przelewwy musi być regularnie dkamieniany! Reklamacje nie są uznawane, jeśli ekspres przelewwy nie był dkamieniany regularnie jak t pisan w instrukcji bsługi. Teg rdzaju reklamacje nie pdlegają naprawm gwarancyjnym! Pdczas pracy ekspresu przelewweg dchdzi, w zależnści d lkalnej twardści wdy, d dkładania się sadu w wewnętrznych elementach urządzenia. Aby utrzymać urządzenie w jak najlepszym stanie i upewnić się, że każdy prces parzenia daje najlepsze rezultaty, urządzenie należy d czasu d czasu dkamieniać. Aby usuwać leje, plamy z kawy i uprczywe sady, przy intensywnym użytkwaniu urządzenie musi być dkładnie czyszczne i dkamieniane c dwa tygdnie. D czyszczenia należy stswać dstępne pwszechnie w handlu śrdki czyszczące d ekspresów przemysłwych. Opisany pniżej prces dkamieniania należy także przeprwadzić, gdy tylk przygtwywanie kawy trwa dłużej niż zwykle, dgłsy gtwania są bardziej słyszalne lub jeśli ekspres wyłącza się, chciaż w zbirniku na wdę znajduje się jeszcze wda (np. w przypadku wdy bardz zwapninej). D dkamieniania urządzenia zalecamy sprawdzny przez nas śrdek Bartscher Odkamieniacz d ekspresów przelewwych : (Nr. art.: ; Opakwanie: 30 trebek p 15 g). Rzpuścić zawartść jednej trebki (15 g) w k. 1-1,5 litrach wdy. Rztwór ze śrdkiem dkamieniającym wlać d zbirnika na wdę ekspresu przelewweg

17 Wsunąć ksz filtra w prwadnice (bez kawy). Pusty dzbanek szklany pstawić pd kszem filtra, na dlną płytę utrzymującą ciepł. Włączyć włącznik urządzenia jak przy nrmalnej pracy. Kiedy niewielka część rztwru skapie d dzbanka szklaneg, wyłączyć urządzenie. Odczekać 5 6 minut, aby pzstała część rztwru mgła ddziaływać na sady z kamienia, a następnie pnwnie włączyć urządzenie. Kiedy rztwór w całści przepłynął przez urządzenie, wyłączyć włącznik i usunąć rztwór. P dkamienianiu pwtórzyć prces wrzenia tylk z wdą jeszcze 2-3 razy. Następnie usunąć z ekspresu pzstałą wdę pprzez dkręcenie śruby spustwej na tylnej ścianie (na dle) urządzenia. Dzbanek szklany wypłukać kilkakrtnie ciepłą wdą. Urządzenie jest pnwnie gtwe d parzenia kawy. P dkamienianiu należy dkładnie umyć ręce. UWAGA! Pdczas dkamieniania nie należy pzstawiać ekspresu bez nadzru! Pdczas dkamieniania należy używać rękawic chrnnych i kularów chrnnych! Czyszczenie dzbanka szklaneg Twarda wda mże pzstawiać we wnętrzu dzbanka białe, mineralne sady. Kawa zabarwia najczęściej te sady i pzstawia znwu brązwawy sad. Aby usunąć te pzstałści należy pstępwać w następujący spsób: 1. Przygtwać rztwór ctu i grącej wdy w równych prprcjach. 2. Pzstawić ten rztwór na k. 20 min w dzbanku szklanym, a następnie wylać rztwór. 3. Wypłukać dkładnie dzbanek szklany i suszyć g miękką ściereczką. Nie używać żadnych grubych śrdków czyszczących. Mgą ne pryswać pwierzchnię. OSTRZEŻENIE! Dzbanek szklany nie jest przystswany d mycia w zmywarce!

18 6.3 Wskazówki dtyczące bezpieczeństwa pdczas knserwacji C jakiś czas należy sprawdzać, czy kabel sieciwy nie jest uszkdzny. Nie wln używać urządzenia, jeśli kabel jest uszkdzny. Jeżeli kabel jest uszkdzny, musi zstać wymieniny przez serwis alb wykwalifikwaneg elektryka, celem uniknięcia zagrżenia. W razie wystąpienia uszkdzeń lub usterek należy zwrócić się d sklepu specjalistyczneg lub d naszeg serwisu. Należy zwrócić uwagę na wskazówki dt. szukania usterek w punkcie 7. Prace knserwacyjne i naprawcze mgą prwadzić wyłącznie sby wykwalifikwane, stsując przy tym ryginalne części zamienne raz akcesria. Nie należy pdejmwać prób naprawy urządzenia na własną rękę. 7. Mżliwe usterki PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Urządzenie jest włączne, lampka kntrlna (zasilania) nie zapala się. Urządzenie jest włączne, jednak nie działa. Urządzenie wyłącza się. Urządzenie jest włączne, lampka kntrlna zapala się, ale nie wypływa grąca wda. Wtyczka źle włżna. Bezpiecznik dciął dpływ prądu. Uszkdzna lampka kntrlna. Uszkdzny włącznik. Urządzenie jest zakamienine Uaktywniła się chrna przed przegrzaniem. Uszkdzny termstat. Uszkdzna grzałka główna. Uszkdzny termstat. Włżyć pprawnie wtyczkę. Sprawdzić bezpiecznik, pdłączyć urządzenie d inneg gniazda. Skntaktwać się z handlwcem. Skntaktwać się z handlwcem. Wyjąć wtyczkę i schłdzić urządzenie, wcisnąć przycisk Reset w tylnej części urządzenia. Urządzenie dkamienić. Wyjąć wtyczkę i schłdzić urządzenie, wcisnąć przycisk Reset w tylnej części urządzenia. Skntaktwać się z handlwcem. Skntaktwać się z handlwcem. Skntaktwać się z handlwcem

19 PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Urządzenie jest włączne, lampka kntrlna nie zapala się, nie wypływa grąca wda. Uszkdzna płytka sterwnicza. Uszkdzny włącznik pzimu napełnienia. Skntaktwać się z handlwcem. Skntaktwać się z handlwcem. Przy włączaniu wyskakuje bezpiecznik. Spięcie elektryczne. Skntaktwać się z handlwcem. Przytczne pwyżej przypadki prblematyczne mają służyć tylk, jak przykład rientacyjny. Jeśli wystąpią takie lub pdbne prblemy, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i przerwać użytkwanie. W celu sprawdzenia i naprawy należy zwrócić się d wykwalifikwaneg persnelu lub d prducenta. 8. Utylizacja Stare urządzenia P zakńczeniu kresu eksplatacji, stare urządzenie należy pddać utylizacji, zgdnie z bwiązującymi w danym kraju regulacjami. Zalecamy skntaktwać się ze specjalistyczną firmą lub nawiązać kntakt z kmórką ds. utylizacji we władzach gminy. UWAGA! Aby wykluczyć ewentualne nadużycia i związane z tym zagrżenia, należy przed ddaniem urządzenia d utylizacji zadbać t, by nie dał się g pnwnie uruchmić. W tym celu należy dłączyć urządzenie d zasilania i dciąć kabel zasilający. WSKAZÓWKA! Pdczas utylizacji urządzenia należy pstępwać zgdnie z właściwymi przepisami państwwymi lub reginalnymi. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Niemcy Faks: +49 (0)

Clean Maxx 10854628. Ręczne urządzenie do czyszczenia parą Instrukcja obsługi

Clean Maxx 10854628. Ręczne urządzenie do czyszczenia parą Instrukcja obsługi Clean Maxx 10854628 Ręczne urządzenie d czyszczenia parą Instrukcja bsługi Spis treści Oznaczenie symbli użytych w instrukcji..2 Wskazówki bezpieczeństwa 3 Użycie zgdne z przeznaczeniem 3 Niebezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

Cleanmaxx. Akumulatorowy odkurzacz ręczny Turbo. Instrukcja obsługi

Cleanmaxx. Akumulatorowy odkurzacz ręczny Turbo. Instrukcja obsługi 11358371 Cleanmaxx Akumulatrwy dkurzacz ręczny Turb Instrukcja bsługi Drdzy Klienci, cieszymy się, że zdecydwaliście się na zakup Ręczneg dkurzacza akumulatrweg Turb Clean Maxx. T zasilane akumulatrem

Bardziej szczegółowo

FM6 RADIOBUDZIK Z WYŚWIETLACZEM LCD I LATARKĄ ŁADOWANY PROMIENIAMI SŁONECZNYMI/DYNAMEM INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

FM6 RADIOBUDZIK Z WYŚWIETLACZEM LCD I LATARKĄ ŁADOWANY PROMIENIAMI SŁONECZNYMI/DYNAMEM INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 RADIOBUDZIK Z WYŚWIETLACZEM LCD I LATARKĄ ŁADOWANY PROMIENIAMI SŁONECZNYMI/DYNAMEM INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 01.06.2011 2 Instrukcja bsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczna jest dla użytkwników w krajach

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowy odkurzacz na mokro i na sucho

Akumulatorowy odkurzacz na mokro i na sucho 11325057 - Akumulatrwy dkurzacz CleanMaxx Akumulatrwy dkurzacz na mkr i na such Instrukcja bsługi Spis treści Znaczenie symbli w niniejszej instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczestwa... 3 Użytkwanie zgdne

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Piecyka z termoobiegiem RED Grovn. RED Grovn. wersja 1.12

Instrukcja obsługi Piecyka z termoobiegiem RED Grovn. RED Grovn. wersja 1.12 Instrukcja bsługi Piecyka z termbiegiem RED Grvn Wersja 1.10 RED Grvn 1 / 11 1. Wstęp 1.1 Spis treści 1. Wstęp 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 02 Spis treści Budwa piecyka Dane techniczne Zabezpieczenia piecyka Bezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

Wskazówka na temat ustalania grubości mielenia.

Wskazówka na temat ustalania grubości mielenia. Wskazówka na temat ustalania grubści mielenia. Szanwna Klientk, szanwny Kliencie! Cieszy nas, że zdecydwali się Państw na zakup 4-częściweg zestawu młynków d przypraw Maxx Cuisine. Od tej chwili mgą Państw

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180 Instrukcja instalacji liniwych prmienników kwarcwych TIS ENGINEERING Mdele szeregu S1A010 S3F180 UWAGI Prszę przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją urządzenia. Prjekty rzmieszczenia, dbru dpwiednich

Bardziej szczegółowo

Parowy mop. Instrukcja obsługi.

Parowy mop. Instrukcja obsługi. Parwy mp. Instrukcja bsługi. Szanwni Państw, Dziękujemy i gratulujemy wybru H2O Steam Mp. Urządzenie t stanwi nwą, bardziej efektywną i higieniczną metdę czyszczenia, niż knwencjnalne metdy. H2O Stam Mp

Bardziej szczegółowo

o Pub czynny jest od godziny 18.00.

o Pub czynny jest od godziny 18.00. REGULAMIN PUBU 1 GODZINY OTWARCIA PUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE Pub czynny jest d gdziny 18.00. Gdzina zamknięcia Pubu ustalana jest przez Kierwnictw- stswnie d klicznści Opłata za wejście d Pubu

Bardziej szczegółowo

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis SlarFlex LM SlarFlex LM 1. Opis SlarFlex LM t gama wyskiej jakści farb fleksgraficznych utrwalanych prmieniami UV, umżliwiająca zakładm prwadzącym druk na wąskiej wstędze materiału druk bezpśrednich lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aquaplus

Instrukcja obsługi aquaplus Dla użytkwnika nstrukcja bsługi aquaplus Gazwy wiszący kcił grzewczy z warstwwym pdgrzewaczem zasbnikwym PL VU 28-7 VU 282-7 SPS TREŚ Uwagi gólne nfrmacje dla klienta...................................3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH Uwaga: Skntaktuj się z miejscwym kminiarzem, ew. mistrzem kminiarskim! Przeczytaj uważnie całą instrukcję mntażu i bsługi! Przy mntażu i bsłudze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Construction. Zalecenia stosowania systemu. Sika CarboDur NSM do wzmacniania. konstrukcji zbrojeniem przypowierzchniowym Sika Services AG

Construction. Zalecenia stosowania systemu. Sika CarboDur NSM do wzmacniania. konstrukcji zbrojeniem przypowierzchniowym Sika Services AG Cnstructin Zalecenia stswania systemu N : 850 41 07 Autr: A. Baier Sika CarbDur NSM d wzmacniania Miejsce składwania: Crprate Intranet knstrukcji zbrjeniem przypwierzchniwym Sika Services AG Słwa kluczwe:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny sejf na dokumenty. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 777734. Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE

Elektroniczny sejf na dokumenty. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 777734. Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE Elektrniczny sejf na dkumenty Instrukcja bsługi Nr prduktu: 777734 Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE Elektrniczna skrzynka depzytwa ma na celu chrnić ważne dkumenty i cenne rzeczy. Zbudwana jest z slidnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 201555 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 2015 2 UWAGA!!! Przed przystąpieniem d pracy prsimy zapznanie się z niniejszą instrukcją. Niedpwiednie użycie mże byd niebezpiecznie dla

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Opracował: Mirosław Rynduch ekspert kulinarny. strona 1

Opracował: Mirosław Rynduch ekspert kulinarny. strona 1 PRAKTYCZNE INSTRUKCJE ODNOŚNIE HIGIENY, KULTURY I ORGANIZACJI PRACY W KUCHNIACH HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z KULINARNYM PRZYGOTOWYWANIEM POTRAW Z MIĘSA ZWIERZĄT RZEŹNYCH Opracwał: Mirsław

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłszenie publikwane w BZP Numer głszenia: 165283-2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanwny Panie

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POPRAWNEGO PAKOWANIA PRZESYŁEK

PORADNIK POPRAWNEGO PAKOWANIA PRZESYŁEK PORADNIK POPRAWNEGO PAKOWANIA PRZESYŁEK CEL POPRAWNEGO PAKOWANIA PRZESYŁKI Aby nadana przez Państwa przesyłka bezpiecznie dtarła d adresata, bwiązkiem jej nadawcy jest prawidłwe przygtwanie jej d przewzu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Radio łazienkowe Renkforce D- R1308. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Zakres dostawy. Nr produktu:

Radio łazienkowe Renkforce D- R1308. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Zakres dostawy.  Nr produktu: Radi łazienkwe Renkfrce D- R1308 Instrukcja bsługi Nr prduktu: 325573 Nr prduktu: 325575 niebieski szary Wersja 04/10 1. Przeznaczenie Radi jest bryzgdprne, dzięki czemu dpwiednie d użytku pd prysznicem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do rąk do montażu ściennego V2/0214

Instrukcja obsługi. Suszarka do rąk do montażu ściennego V2/0214 PL Instrukcja obsługi Suszarka do rąk do montażu ściennego 1850000 V2/0214 POLSKI Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi, a następnie

Bardziej szczegółowo

Łazy: Przebudowa strefy saun w Parku Wodnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łazy: Przebudowa strefy saun w Parku Wodnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łazy: Przebudwa strefy saun w Parku Wdnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: V zamówienia publiczneg zawarcia umwy ramwej ustanwienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób Wrcław: Dstawa aparatu d znieczulenia gólneg dla drsłych, dzieci i nwrdków, jeg mntaż - instalację, uruchmienie i przeszklenie pracwników Zamawiająceg w zakresie bsługi Numer głszenia: 224782-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.jaroslaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.jaroslaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzz.jarslaw.pl Jarsław: dstawa prfesjnalnych śrdków czystści d systemu sprzątania, ręczników papierwych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIÓW ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Stadler Form. Fred. Instrukcja obsługi

Stadler Form. Fred. Instrukcja obsługi Stadler Frm Fred Instrukcja bsługi Dziękujemy za zakup wyjątkweg parweg nawilżacza pwietrza Fred. Nawilżacz dstarczy Ci wiele satysfakcji raz plepszy pwietrze w Twim dmu. Pdbnie jak w przypadku wszystkich

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

x 1/1 GN x 1/2 GN x 1/3 GN V6/0211

x 1/1 GN x 1/2 GN x 1/3 GN V6/0211 200.230 1 x 1/1 GN 200.232 2 x 1/2 GN 200.233 3 x 1/3 GN V6/0211 PL 1. Informacje ogólne 122 1.1 Informacje dotyczące instrukcji obsługi 122 1.2 Wyjaśnienie symboli 122 1.3 Odpowiedzialność producenta

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Indeks strna 1. Użytkwanie RCS PLUS 2 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatra 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zer 3.2. Kalibracja 3 2.1. Kalibracja zera 3 2.2. Kalibracja zakresu 4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci

Szczecin: usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/92/15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TeeGourmet

Instrukcja obsługi TeeGourmet Instrukcja obsługi TeeGourmet Item No. 1800/1810 1 Instrukcja obsługi... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Informacje o instrukcji... 3 1.3 Ostrzeżenia... 3 1.4 Ograniczenia odpowiedzialności... 4 1.5 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, wózka d przewżenia chrych, wózka d przewżenia czystej bielizny,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Radm: Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni w m. Brudnów Numer głszenia: 233000-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Kraków: USŁUGA PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAWY KSEROKOPIAREK Numer głszenia: 97692-2013; data zamieszczenia: 12.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Lublin: Inkubatr z atmsferą CO2 i hipksją raz pjemnik na przechwywanie próbek w LN2

Bardziej szczegółowo