MARKA KORPORACYJNA I WIZERUNEK FIRMY. Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKA KORPORACYJNA I WIZERUNEK FIRMY. Definicje"

Transkrypt

1 Branding korporacyjny opiera się na tradycji brandingu produktu. Cel jest ten sam wyróżnienie i zdobycie uznania. Jednak aktywność marketingowa jest tu znacznie bardziej złożona. Prowadzona na poziomie organizacji a nie pojedynczego produktu, z orientacją na szeroką grupę interesariuszy. Przedmiot: Marka Korporacyjna Prowadzący: M. Daszkiewicz Opracowanie na podstawie: Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014 MARKA KORPORACYJNA I WIZERUNEK FIRMY Definicje Co może mieć markę? Markowym produktem może być dobro materialne, usługa, punkt sprzedaży, osoba, miejsce, organizacja, idea bądź zespół tych elementów. Uniwersalność kreowania marki sprawia, że markę może mieć także organizacja. Każdy podmiot gospodarczy, jeśli tylko podejmie właściwe kroki, może stworzyć silną i cenioną markę korporacyjną. Marka korporacyjna to unikalny zespół cech i elementów, który może zapewnić firmie trwałe wyróżnienie i znaczenie dla jego rynków docelowych i w szeroko pojętym otoczeniu. Marka korporacyjna jest wizualnym, werbalnym i behawioralnym wyrazem unikalnego modelu biznesowego danej organizacji [S. Knox, D. Bickerton]. Markę korporacyjną będziemy traktować jako markę całej organizacji niezalanie od tego czy składa się ona z jednego podmiotu gospodarczego czy kilku 1. Branding korporacyjny - to planowy i systematyczny proces tworzenia oraz utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji jako całości, poprzez umiejętne zarządzanie zachowaniami, komunikacją i symboliką firmy. 1 Niektórzy autorzy proponują tu wyraźne rozróżnienie na markę firmową (w przypadku pojedynczego podmiotu gospodarczego) oraz markę korporacyjną (w przypadku organizacji składającej się z kilku podmiotów). W trakcie kursu mówiąc o marce korporacyjnej będziemy mieli na uwadze obie te kategorie. Grupa interesariuszy jest grupą, w przypadku której istnieje chociaż jeden wspólny dla niej i organizacji interes (oparty o wartości materialne, wymagania i oczekiwania grup, zbiorowości, jednostek). Grupa interesariuszy ma/może mieć wpływ (bezpośredni lub pośredni) na funkcjonowanie firmy, a firma poprzez swoją działalności wpływa bądź może wpływać na tą grupę. Do grup interesariuszy należą: pracownicy i ich rodziny, potencjalni pracownicy, aktualni i potencjalni nabywcy dóbr i usług, użytkownicy dóbr i usług, społeczności lokalne, społeczeństwo jako ogół, środowiska finansowe, media, inwestorzy, akcjonariusze, konkurenci, partnerzy, grupy nacisku, stowarzyszenia branżowe, handlowe, zawodowe, władze centralne i lokalne, organizacje polityczne, liderzy opinii, instytucje badawcze i doradcy, instytucje naukowe i kulturalne, gospodarcze szkoły, uczelnie i inne placówki oświatowe. Marka korporacyjna a marka produktowa Wymiar Marka produktowa Marka korporacyjna pojedynczy produkt lub Przedmiot, zakres cała organizacja (obejmuje grupa powiązanych i skala korporację i jej ofertę) produktów Zarządzanie menedżer marki dyrektor zarządzający Odpowiedzialność dział marketingu cała organizacja Grupy odbiorców zewnętrzni klienci wiele grup wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy Komunikacja (środki) komunikacja marketingowa (reklama, PR, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży) całościowa wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja korporacji, różne kanały i środki (oferta, kultura, zachowanie zarządu, pracowników, komunikacja nieformalna, nowe media ) krótki cykl życia Horyzont czasowy długi cykl życia organizacji produktu Źródło: Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa

2 Znaczenie silnej marki korporacyjnej Na wzrost znaczenia marki korporacyjnej wpływają następujące czynniki: Przyspieszenie i skrócenie cyklu życia wielu kategorii produktów Rosnące koszty kreowania i utrzymywania marek produktowych Podstępująca standaryzację wielu produktów Dominacja usług i wzrost znaczenia personelu Rozwój koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility) Rozwój technologii cyfrowej i szeroki dostęp do informacji Wzrost znaczenia zasobów niematerialnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej Dobra marka korporacyjna: zwiększa zainteresowanie produktami i działaniami firmy, wpływa na wzrost lojalności i wydajności zatrudnionych, zwiększa zainteresowanie pracą w przedsiębiorstwie, ułatwia współpracę z dostawcami i dystrybutorami, zwiększa wiarygodność na rynku finansowym, zwiększenie zdolności poszukiwania partnerów (np. w aliansach strategicznych), zwiększa możliwości w zakresie pozyskania kapitału i przyciągania inwestorów, rozszerza dostępne opcje decyzyjne (np. rozszerza możliwy do zastosowania przedział cenowy poprzez podniesienie granicy postrzeganej wartości), ułatwia wprowadzanie na rynek nowych produktów itd. Identyfikacja oraz właściwe rozumienie powiązań występujących w rodzinie marek stanowi klucz do odpowiedniego zarządzania portfolio danego podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorca, posiadający w swoim portfelu wiele marek, musi odpowiedzieć sobie na pytanie czy należy podkreślać zależności pomiędzy nimi, czy raczej kreować ich autonomiczną tożsamość, a także czy dana marka powinna mówić słowami producenta, czy też sama za siebie. Ustalenie wzajemnych zależności pomiędzy markami danej organizacji, uporządkowanie często bardzo złożonego portfolio przedsiębiorstwa wymaga od menedżerów podjęcia decyzji w zakresie tzw. architektury marki. Pojęcie to odnosi się do zorganizowanej struktury (portfela) marek, w której to strukturze zaznaczono role poszczególnych oznaczeń (marek produktów oraz oznaczenia organizacji) a także określono naturę relacji występujących pomiędzy nimi. Specjaliści zajmujący się architekturą marki wyróżniają trzy podstawowe rodzaje tożsamości tożsamość monolityczną, jednorodną (jedna marka dla wszystkich produktów przedsiębiorstwa, występująca też często jako jego firma), odrębne tożsamości pojedynczych marek (pewna liczba marek pozornie niepowiązanych ani między sobą, ani z całą organizacją) oraz tożsamości podżyrowane (struktury hybrydyczne, połączenie tożsamości monolitycznej z tożsamością marek) rysunek TRZY GŁÓWNE RODZAJE ARCHITEKTURY MAREK Wartość marki i kapitał marki Odwołując się do różnych definicji wartości, jakie pojawiają się w literaturze przedmiotu można przyjąć, że wartość marki składa się z dwóch, wzajemnie od siebie zależnych, kategorii: wartości finansowej (Brand Value) oraz opartej na konsumencie wartości marketingowej, określanej mianem kapitału marki (Brand Equity). Według Kellera kapitał marki pojawia się wtedy, gdy konsument ma wysoki poziom świadomości i znajomości marki, a w jego pamięci są utrwalone pewne silne, pozytywne i unikalne skojarzenia związane z daną marką. Wartość marki zależy zatem od jej wizerunku w wymiarze kognitywnym, afektywnym i behawioralnym. Prawdziwą miarą siły marki jest bowiem to, co konsumenci myślą, czują i robią w odniesieniu do marki. Taka interpretacja wartości marki sugeruje duże znaczenie aspektów wizerunkowych w budowaniu silnej marki korporacyjnej. Wizerunek firmy a architektura marki Kształtowanie spójnej architektury marki nie jest zadaniem łatwym, co więcej wybór konkretnej struktury nazewniczej niesie za sobą określone konsekwencje, tak w obszarze zarządzania markami, jak i kreacji całościowego wizerunku firmy. Marki indywidualne najczęściej stosowana gdy: produkty przedsiębiorstwa zasadniczo różnią się pod względem surowcowym, technologii wytwarzania, przeznaczenia, właściwości i cen, istnieje znaczne zróżnicowanie oczekiwań nabywców (poszukują oni ściśle określonych korzyści) produkt kierowany jest do konkretnego segmentu rynku, dopasowany do jego odmiennych potrzeb, dotychczasowe marki są ściśle związane z oferowanymi produktami, zajmując jednoznaczną, tradycyjną pozycję w świadomości konsumentów, podczas gdy dla nowego produktu planowany jest odmienny wizerunek, istnieje duży potencjał nabywczy, uzasadniający ponoszenie wysokich nakładów na promocję nowej marki, występuje ryzyko niepowodzenia (los nowowprowadzanych produktów jest niepewny) a przedsiębiorstwo nie chce ryzykować swej reputacji. 2

3 Marka wspólna wykorzystywana jest zwykle gdy: występują niewielkie różnice między wytwarzanymi produktami produkty przedsiębiorstwa odznaczają się pokrewieństwem surowca, procesu technologicznego lub przeznaczenia, przedsiębiorstwo produkuje dobra komplementarne, bądź też stosuje strategię specjalizacji asortymentowej (tj. wytwarza jedną określoną kategorię produktu), istnieje słabe zróżnicowanie potrzeb nabywców (poszukują oni zbliżonych korzyści), istnieje niewielki potencjał nabywczy (mała sprzedaż danego produktu), świadomość istnienia marki wśród konsumentów osiągnęła wysoki poziom, a sama marka cieszy się dobra reputacją. Marki łączone (tożsamość podżyrowana) dotyczy najczęściej podmiotów, mających następujące cechy: rozwinęły się poprzez przejęcia wykupywały przedsiębiorstwa, z których każde miało własną nazwę, kulturę, tradycję oraz reputację wśród grona swoich odbiorców, stanowią organizacje wielosektorowe, operujące w szerokim zakresie działalności, zdarzyło im się nabyć konkurencyjne względem siebie asortymenty produktów, chciałyby utrzymać renomę zakupionych marek, ale jednocześnie próbują narzucić im swój własny styl zarządzania oraz swoje nastawienie do rynku, mają pewne szczególne grupy odbiorców, takie jak branża finansowa, twórcy opinii, czy klienci, na których chcą wywrzeć wrażenie swoim ogólnym rozmiarem i siłą, a do tego chcą podkreślić swoją spójność; często działają w wielu różnych krajach, gdzie zmienia się nie tylko asortyment ich produktów, ale też różna jest reputacja firmy Rodzaje strategii w zakresie architektury marki. Modelowe strategie markowania charakterystyka Strategia Marki indywidualne Marka grupowa Marka rodzinna wspólna Marka rodzinna parasol Marka łączona wspierana Marka łączona zależna Opis każdemu produktowi przedsiębiorstwa przypisana jest wyłączna dla niego (nie związana z firmą) nazwa marki wraz z towarzyszącym jej odmiennym (indywidualnym) sposobem pozycjonowania PRZYKŁAD: oferta koncernu Procter&Gamble oraz Unilever kilka podobnych produktów, o komplementarnych cechach, posiada wspólną nazwę marki wraz ze wspólną strategią pozycjonowania PRZYKŁAD: seria kosmetyków do pielęgnacji włosów L Oréal Professionnel wspólną marką objęte są wszystkie produkty przedsiębiorstwa, a marce towarzyszy jeden wspólny sposób pozycjonowania PRZYKŁAD: Virgin, Benetton wspólną marką objęte są różne produkty przedsiębiorstwa, funkcjonujące na często bardzo odmiennych rynkach, przy czym każdy z nich ma własny program komunikacji oraz odmienny (indywidualny) sposób pozycjonowania PRZYKŁAD: Daewoo, Philips połączenie marki-matki oraz marki indywidualnej; dominuje marka indywidualna, marka-matka stanowi wsparcie; marka wspierająca (marka-matka) staje się gwarantem jakości, wzmacniającym pierwszoplanową, silną markę indywidualną PRZYKŁAD: oferta korporacji Nestlé (KitKat, Nescafé, Nesquick) połączenie marki-matki oraz marki indywidualnej; dominuje markamatka uzupełniana przez markę indywidualną; marka-matka rozciąga kontrolę nad marką indywidualną, obdarza ją wyjątkowością i przyczynia się do jej akceptacji oraz wzrostu popularności PRZYKŁAD: oferta korporacji Microsoft (Word, Excel, Access) Źródło: Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014, s. 46 3

4 WIZERUNEK I REPUTACJA problemy definicyjne Różne koncepcje definiowania relacji między reputacją a wizerunkiem Koncepcja Główni przedstawiciele koncepcji Relacje między wizerunkiem a reputacją Analogii Abratt, Bernays, Dichter, wizerunek reputacja Rozróżnienia Brown, Cox, Grunig wizerunek reputacja Barich i Kotler Mason reputacja wizerunek Balmer, Fombrun wizerunek reputacja W definicjach formułowanych przez przedstawicieli koncepcji analogii wizerunek jest równoznaczny z pojęciem reputacji. Za terminy o identycznym znaczeniu uznawał je m.in. E. Dichter który definiował wizerunek (reputację) jako ogólne wrażenie dotyczące firmy Według Ph. Kotlera nich termin wizerunek stanowi sumę przekonań, postaw i wrażeń, które osoba lub grupa posiada wobec obiektu. Traktuje on reputację firmy jako czynnik, który razem z poziomem społecznej świadomości wpływa na wizerunek firmy. Według Ch. Fombruna reputacja firmy jest odbiciem (fotografią), które godzi wiele wizerunków firmy powstałych w grupach otoczenia. Na postrzeganie firmy mają wpływ wizerunki: marki, branży, produktów, kraju pochodzenia, osób Przyjmujemy, że reputacja jest jednym z wymiarów wizerunku firmy. Opierając się na teorii postaw uznajemy, że na wizerunek składają się identyfikacja i reputacja, stanowiąc odpowiednio wymiar kognitywny i afektywny. Identyfikacja firmy jest określana przez przekonania, opinie i stan wiedzy na jej temat. Reputacja wynika z poziomu zaufania, akceptacji działań oraz nastawienia do firmy. Źródło: Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014 Określając wizerunek firmy powinniśmy więc znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Jak my widzimy naszą firmę? (wizerunek własny) Jak widzą naszą firmę inni? (wizerunek zewnętrzny) Jak chcemy by inni widzieli naszą firmę? (wizerunek idealny) Jaki obraz możemy stworzyć w obecnych warunkach? (wizerunek realny) TOŻSAMOŚĆ FIRMY TOŻSAMOŚĆ FIRMY zespół atrybutów i wartości umożliwiających prezentowanie siebie i swoich osiągnięć w szczególnie wyrazisty sposób, czyli przedstawienie się przez samą firmę otoczeniu celem bezbłędnej identyfikacji siebie i swoich wyrobów bądź usług. WEDŁUG W. OLINSA, ORGANIZACJA TWORZĄCA SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ POWINNA ODPOWIEDZIEĆ SOBIE NA 4 PYTANIA: Kim jesteśmy?, Czym się zajmujemy?, Jak to robimy?, Gdzie chcemy dojść? O ile tożsamość jest pewnym zestawem cech, które organizacja pragnie wykształcić i przekazać otoczeniu i swoim członkom, o tyle wizerunek jest skutkiem jej projekcji w świadomości odbiorców. Wizerunek rozumiany jako wyobrażenie o firmie powstające w świadomości odbiorców jest pochodną struktury i wyrazistości tożsamości oraz umiejętności jej przekazywania, systemów wartości i potrzeb adresatów, doświadczeń uzyskanych w kontaktach z firmą i działań konkurentów. Pozycjonowanie przedsiębiorstwa ma zatem charakter zarówno czynny (wybór szeroko pojętych środków oddziaływania na adresatów wizerunku), jak i bierny (odbiorcy sami pozycjonują organizację w swoich umysłach) Wielkowymiarowość wizerunku Wizerunek własny Wyraża to, co myślą o organizacji jej członkowie (lustrzany) Wizerunek zewnętrzny Odzwierciedla to, jak organizacja jest postrzegana przez (zwany też rzeczywistym) otoczenie. Wizerunek pożądany Wizerunek, do którego chcemy dążyć w długim okresie. (docelowy, idealny) Wizerunek realny Wizerunek możliwy do osiągnięcia w istniejących warunkach. 4

5 Elementy ekspresji tożsamości korporacyjnej Elementy Definicja Charakterystyka i przykłady Produkt Środowisko Komunikacja To, co organizacja robi i sprzedaje. Fizyczne otoczenie marki korporacyjnej. Sposób, w jaki firma przemawia do ludzi, do wszystkich odbiorców (co mówi o sobie, o tym co robi i czym jest) W przypadku firm, które projektują, wytwarzają i sprzedają rzeczy, produkt jest zwykle centralnym elementem, który pozwala na wyrażanie tożsamości. Przykładem może być Apple, którego produkty poprzez kreatywne rozwiązania i doskonałe wzornictwo definiują i współtworzą markę korporacyjną. Mimo iż inne elementy wspierają i umacniają tożsamość firmy, to właśnie produkt jest podstawowym elementem, poprzez który postrzegamy Apple. Podobnie jest w przypadku firm samochodowych, gdzie komunikacja, środowisko i zachowanie (zwłaszcza sposób sprzedawania i serwisowania) stanowią ważne elementy wyrażania tożsamości, ale to właśnie produkt wyraża ideę marki Volvo czy Alfa Romeo. Elementy środowiskowe silnie wpływają na tzw. doświadczanie marki. Dla wielu hoteli to właśnie jakość otoczenia (wygląd budynków, wnętrz, lokalizacja, klimat, który gwarantuje określoną jakość przeżyć) stanowi najsilniejszy element, w którym eksponowana jest tożsamość marki. Przykładem może być awangardowy hotel Blow Up Hall w Poznaniu, będący jednocześnie galerią sztuki współczesnej. Innym przykładem jest Holiday Inn. Wiele osób ceni sobie tą markę, ze względu na przewidywalność związaną z wyglądem i warunkami we wszystkich hotelach sieci. Tożsamość niektórych firm powstaje głownie w procesie działań komunikacyjnych. Coca Cola ma tożsamość wykreowaną i stale rozwijaną poprzez prowadzone na ogromną skalę działania promocyjne. Poprzez te działania Coca Cola dąży do tego, aby stać się częścią stylu życia konsumentów na całym świecie. Rozwój Internetu sprawia, że komunikacja z firmą staję się coraz częściej dwukierunkowa. Zwiększa się też wymiana informacji dotyczących firm i ich marek między konsumentami. Komunikacja korporacyjna staje się Zachowanie Sposób jaki ludzie marki zachowują się wobec siebie i wobec otoczenia. więc coraz bardziej złożona. Zachowania przedstawicieli firmy mają największe znaczenie w usługach. Klasycznym przykładem marek ocenianych na podstawie zachowań pracowników są linie lotnicze. To czego doświadczamy w kontaktach z firmą lotniczą, w znaczonej mierze jest wynikiem zachowań ludzi. Stanowią oni o marce firmy. Linie Turkish Airlines podkreślają niezwykłe umiejętności swoich szefów kuchni, jak i charakterystyczną turecką gościnność. Wielu producentów marek produktowych także konkuruje na polu usług, kładąc nacisk na zachowania swoich pracowników w kontaktach z klientami. Obecnie nie ma właściwie organizacji, w której czynniki behawioralne nie odgrywałyby znaczącej roli. Źródło: Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014, s TOŻSAMOŚĆ I SYSTEM IDENTYFIKACJI FIRMY Elementy, które powodują, że przedsiębiorstwo jest rozpoznawane przez otoczenie, tworzą jego TOŻSAMOŚĆ Budowanie tożsamości firmy polega m.in. na stworzeniu i umiejętnym wdrożeniu systemu identyfikacji. Opracowanie takiego systemu umożliwia prezentację przedsiębiorstwa na zewnątrz i wykształcenie w umysłach uczestników otoczenia odpowiedniej tożsamości firmy. System Identyfikacji Firmy składa się z elementów wizualnych i pozawizualnych System taki powinien być sformalizowany w postaci KSIĘGI TOŻSAMOŚCI FIRMY (CORPORATE IDENTITY MANUAL). 5

6 Wizerunek a tożsamość Występowanie pełnej zgodności między tożsamością a wizerunkiem należałoby uznać za sytuację idealną. Najczęściej mamy jednak do czynienia z występowaniem między nimi większych lub mniejszych rozbieżności. Wśród przyczyn ich powstawania można wymienić: niewłaściwy dobór cech tożsamości, rozdźwięk między deklarowanymi a rzeczywistymi zachowaniami organizacji, działania konkurencji, zmienność otoczenia. Zarządzanie zmianą wizerunku firmy Na etapie diagnostycznym prowadzi się analizę tożsamości i wizerunku. Na ich podstawie dokonywana jest analiza spójności, w wyniku której określa się rozbieżności pomiędzy tożsamością a wizerunkiem.. Wizerunek firmy jako reakcja na komunikowaną tożsamość Żródło: Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014, s.62 CZYNNIKI SKŁANIAJĄCE DO AKTYWNYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM MARKĄ KORPORACYJNĄ Zmiany w strukturze organizacji Nowe produkty, nowe rozwiązania i nowe usługi Przestarzały wizerunek Wewnętrznie sprzeczny wizerunek Brak lub osłabienie lojalności odbiorców Zmiany w krajobrazie współzawodnictwa Zmiany charakterystyki uczestników otoczenia Wejście na nowe rynki (nowe segmenty rynku, umiędzynarodowienie działalności i powoływanie zagranicznych filii, ekspansja branżowa itp.) Pojawienie się nowych metod i narzędzi promocji 6

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Nowy dyrektor marketingu - dlaczego? str. 17. Sześć grzechów śmiertelnych struktury silosowej str. 20

Wstęp. Nowy dyrektor marketingu - dlaczego? str. 17. Sześć grzechów śmiertelnych struktury silosowej str. 20 Spis treści Przedmowa str. 11 Podziękowania str. 15 Wstęp. Nowy dyrektor marketingu - dlaczego? str. 17 Sześć grzechów śmiertelnych struktury silosowej str. 20 Niewłaściwa alokacja zasobów marketingowych

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu Strategia marketingowa Klucz do Marketing Po co jest dział marketingu w firmie? Sprzedaż Wprowadzanie nowych marek Opracowywanie materiałów reklamowych Organizowanie promocji sprzedaży Support dla działu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA INFORMACJE O PROGRAMIE

PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA INFORMACJE O PROGRAMIE PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA 2016-2022 INFORMACJE O PROGRAMIE W PREZENTACJI Dlaczego i po co powstał Program Strategiczny Promocji (PSP)? W jaki sposób PSP pomaga realizować cele

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU Katowice, data 25.11.2010 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PLAN WYSTĄPIENIA Tożsamość a wizerunek firmy Elementy składowe i wyróżniki tożsamości Funkcje i rodzaje wizerunku System

Bardziej szczegółowo

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci.

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci. o nas. W I LIKE ART zajmujemy się budowaniem wizerunku marek i dostarczaniem skutecznych rozwiązań graficznych. Nasze prace obejmują szeroko rozumiane działania projektowe, od identyfikacji wizualnej po

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Strategia dr Bartłomiej Kurzyk 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Cele Jakie cele mogą pojawić się w planie marketingowym? Podajcie przykłady

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji marketingowej

Analiza sytuacji marketingowej Analiza sytuacji marketingowej dr Bartłomiej Kurzyk OFERTA KONKURENCJI POTRZEBY KLIENTÓW ZDOLNOŚCI FIRMY 1 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MACIERZ BCG ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jesteś producentem telewizorów.

Bardziej szczegółowo

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Produkt turystyczny jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu popytowym jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Branding, strategia budowania marki. tel.: ; ;

SZKOLENIE. Branding, strategia budowania marki. tel.: ; ; SZKOLENIE Branding, strategia budowania marki tel.: +48 22 100-48-96; +48 607-341-275; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Edukacja brandingowa 2016. Studia podyplomowe oraz kursy z zakresu brandingu

Edukacja brandingowa 2016. Studia podyplomowe oraz kursy z zakresu brandingu Edukacja brandingowa 2016 Studia podyplomowe oraz kursy z zakresu brandingu Studia zarządzania marką Szkoła Główna Handlowa w Warszawie akcent na tematykę marketingową i operacyjną zróżnicowany i unikalny

Bardziej szczegółowo

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START INTEGRAL DEVELOPMENT DLA MAREK NOWEJ ERY Na polskim rynku pojawia się coraz więcej marek nowej ery są to marki, które powstały

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY Branża wnętrzarsko-budowlana

CASE STUDY Branża wnętrzarsko-budowlana Triple PR CASE STUDY Branża wnętrzarsko-budowlana Klient: VINDEREN Marki: CERAMSTIC MORGAN & MÖLLER CERAMSTIC O marce: Polska marka płytek ceramicznych, gresów oraz mozaik. Istnieje na rynku od ponad 10

Bardziej szczegółowo

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu Marketing Kształtowanie wizerunku za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych Wizerunek Pojęcie wizerunku oznacza najczęściej obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie. Stanowi zbiór przekonań, myśli

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Szablon Biznes Planu

Szablon Biznes Planu Szablon Biznes Planu Wprowadzenie [Jest bramą do sukcesu Twojego biznes planu. W tym miejscu zwracasz uwagę na to co chcesz zrobić i dlaczego chcesz to zrobić. Powinno to być napisane tak, aby jasnym był

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18 MARKETING MIX OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela Biała Podlaska 2006-01-18 Marketing mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojciech Gasparski Centrum Etyki Biznesu WSPiZ im. im. L Koźmińskiego & IFiS IFiS PAN PAN SWOBODA GOSPODARCZA W ETYCZNYCH RAMACH W ustawie

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów

Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów zalicza się wszelkiego rodzaju usługi, a także osoby,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1

Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1 Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1 Analiza rynku produkcji motoryzacyjnej uwzględnia kategorie: producentów /producentów samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli/, nabywców

Bardziej szczegółowo

Lojalność. śći programy. Wprowadzenie warsztatowe

Lojalność. śći programy. Wprowadzenie warsztatowe Lojalność śći programy lojalnościowe Wprowadzenie warsztatowe Copyright Synergia Sp. z o.o. 2010 Obsługa klienta Budowanie lojalności zaczyna sięod dobrej obsługi klienta Klienta i obsługa Czym firmy działające

Bardziej szczegółowo