Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Strona 1 z 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Strona 1 z 22"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Strona 1 z 22

2 Strona 2 z 22 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EGB INVESTMENTS S.A. 1. Nazwa i siedziba Spółki Firma EGB Investments Spółka Akcyjna Siedziba Bydgoszcz Adres ul. Kraszewskiego 1, Bydgoszcz Telefon +48 (52) Faks +48 (52) Adres poczty elektronicznej Strona internetowa NIP Regon Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data rejestracji w KRS 27 listopada 2001 r. Numer KRS Kapitał zakładowy Na dzieo bilansowy 31 grudnia 2010 r. kapitał własny Spółki wynosił ,22 zł, natomiast kapitał zakładowy, który został opłacony w całości, wynosił zł. Kapitał ten dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: sztuk akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, sztuk akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W dniu 27 września 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 941/2010 o wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect, przy czym wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z tym w dniu 29 września 2010 r. miało miejsce pierwsze notowanie Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F. Natomiast w dniu 5 listopada 2010 r., po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1155/2010 o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki. W dniu 10 listopada 2010 r. odbyło się pierwsze notowanie tych akcji. 3. Zmiany w kapitale zakładowym W 2010 r. miały miejsce trzy zmiany w kapitale zakładowym EGB Investments S.A.:

3 Strona 3 z lutego 2010 r. kapitał zakładowy uległ obniżeniu z kwoty zł do kwoty zł na skutek zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem przez Spółkę akcji własnych nabytych 3 grudnia 2009 r. 11 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o dokonaniu splitu wszystkich akcji Spółki, w wyniku którego każda jedna akcja o wartości nominalnej 100 zł podzielona została na sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Operacja ta nie wpłynęła na zmianę wysokości kapitału zakładowego, wzrosła natomiast ogólna liczba akcji Spółki z sztuk do sztuk. 29 października 2010 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę zł tj. z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji serii F, która w tym dniu została zarejestrowana. Nowi akcjonariusze objęli akcji serii F po cenie emisyjnej 1,95 zł za jedną akcję. 4. Władze Spółki Zarząd Spółki jest dwuosobowy i stanowią go: Krzysztof Matela Prezes Zarządu, Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu. Osoby zasiadające aktualnie w Zarządzie EGB Investments S.A., sprawują swoje funkcje niezmiennie od początku zawiązania Spółki w 1995 roku. Obecny skład Zarządu Emitenta został powołany w dniu 3 grudnia 2009 roku na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 09/2009 i nr 10/2009, a kolejne już kadencje członków Zarządu dobiegną kooca w dniu 3 grudnia 2012 roku. Rada Nadzorcza Spółki jest aktualnie pięcioosobowa i stanowią ją: Zbigniew Misztal Przewodniczący Rady Nadzorczej, Sławomir Rybka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Krystyna Gottman Sekretarz Rady Nadzorczej, Piotr Graban Członek Rady Nadzorczej, Mirosław Smoczyoski Członek Rady Nadzorczej. Kadencja obecnych członków Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej i dobiegnie kooca w dniu 11 czerwca 2013 roku. 5. Zmiany we władzach Spółki W roku 2010 nie odnotowano zmian w Zarządzie EGB Investments S.A. Wystąpiły natomiast zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki: W związku ze sfinalizowaniem transakcji wykupu menedżerskiego i wyjściem ze Spółki inwestorów instytucjonalnych, posiadających większośd w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, w dniu 11 czerwca 2010 r. wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej z ramienia inwestorów, a także pozostali jej członkowie złożyli rezygnacje z pełnionej funkcji. W dniu 11 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 3 o przyjęciu rezygnacji całego składu Rady Nadzorczej i zakooczeniu kadencji, a uchwałą nr 4 dokonało wyboru nowego składu, do którego weszli: Zbigniew Misztal, Sławomir Rybka, Krystyna Gottman, Andrzej Piecuch oraz Imre Pukhely. W dniu 21 czerwca 2010 r. uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odwołano z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Imre Pukhely, w miejsce którego uchwałą nr 4 powołano Pana Piotra Grabana.

4 Strona 4 z 22 W dniu 25 listopada 2010 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej, złożona przez Pana Andrzeja Piecucha, o czym poinformowano raportem bieżącym nr 18/2010, Celem uzupełniania składu Rady Nadzorczej po rezygnacji Pana Andrzeja Piecucha, akcjonariusz założyciel, Pan Krzysztof Matela, wykorzystując swoje osobiste uprawnienie wynikające z 14 pkt. 1 Statutu Spółki, w drodze pisemnego powiadomienia, powołał do składu Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana Mirosława Smoczyoskiego, o czym poinformowano raportem bieżącym nr 19/ Struktura akcjonariatu Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu według stanu na dzieo bilansowy 31 grudnia 2010 r. Struktura akcjonariatu na dzieo 31 grudnia 2010 r. *W tym liczba akcji będących w posiadaniu podmiotów zależnych tj.: Nuja Finance Ltd.(442 tys. akcji), Akerine Holding & Holding (1 110 tys. akcji) oraz Bramson Overseas Ltd. (666 tys. akcji) ** Wg stanu na r. Na dzieo sporządzenia niniejszego sprawozdania akcjonariusze założyciele, będący jednocześnie Członkami Zarządu Spółki, objęci są umową typu lock-up, zgodnie z którą zobowiązali się do niezbywania w okresie trwania umowy posiadanych przez nich akcji serii A, B, C i D oraz F (w przypadku ich objęcia), przy czym w rękach każdego z Członków Zarządu musi pozostawad minimum 80% akcji Spółki, posiadanych przez niego we wskazanym czasie. Na tych samych zasadach w dniu 4 sierpnia 2010 r. inny akcjonariusz EGB Investments S.A., tj. spółka prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych pod nazwą Donovan Worldwide S.A., posiadająca akcje serii C, podpisała umowę typu lock-up, na podstawie której zobowiązała się do niezbywania przez okres jednego roku co najmniej 80 % z posiadanych przez nią akcji. Umowy te zostały zawarte na okres roku licząc od dnia pierwszego notowania akcji Spółki. 7. Zmiany w strukturze akcjonariatu Mając na uwadze fakt, że dotychczasowi akcjonariusze Nova Polonia Private Equity Fund LLC (dalej Nova Polonia) oraz Nederlandse Financieringsmaatsschappij voor Ontwikkelingsladen N.V. (dalej FMO) pod koniec poprzedniego roku sprawozdawczego rozpoczęli działania związane z wystąpieniem ze Spółki, Zarząd EGB Investments S.A. kontynuował realizację procesu wykupu menadżerskiego. W wyniku podjętych działao do czerwca 2010 r., przy wykorzystaniu środków pozyskanych od Spółki jako wsparcie finansowe transakcji, Zarząd wraz ze spółką prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych Donovan Worldwide S.A. dokonał nabycia wszystkich akcji będących w rękach dotychczasowych

5 Strona 5 z 22 inwestorów instytucjonalnych (Nova Polonia i FMO). Rezultatem przeprowadzonych transakcji była zmiana struktury akcjonariatu EGB Investments S.A. Struktura akcjonariatu na dzieo 10 czerwca 2010 r. Ponadto w dniu 11 czerwca 2010 r. akcjonariusze Spółki podjęli decyzję o dokonaniu splitu akcji, podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty zł poprzez emisję do akcji serii F Spółki i wprowadzeniu akcji serii C, D i F oraz praw do akcji serii F (dalej PDA F) do publicznego obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. W sierpniu 2010 r. Donovan Worldwide S.A. przeniósł własnośd części posiadanych akcji EGB Investments S.A. na trzy, w pełni zależne od siebie podmioty. Strukturę akcjonariatu, po dokonaniu wspomnianych operacji, przedstawia poniższy wykres. Struktura akcjonariatu na dzieo 31 sierpnia 2010 r. *W tym liczba akcji będących w posiadaniu podmiotów zależnych tj.: Nuja Finance Ltd.(442 tys. akcji), Akerine Holding & Holding (1 110 tys. akcji) oraz Bramson Overseas Ltd. (666 tys. akcji) W związku ze zgłaszanym przez rynek bardzo dużym zainteresowaniem nabyciem akcji EGB Investments S.A., w dniu 28 lipca 2010 r. akcjonariusze podjęli uchwałę o zwiększeniu emisji akcji serii F, a tym samym o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty zł poprzez emisję do akcji serii F. Przeprowadzona oferta prywatna okazała się wielkim sukcesem Spółki. Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni złożyli zapisy na akcji Spółki, w związku z czym Zarząd Spółki, po zasięgnięciu opinii doradcy, podjął decyzję o dokonaniu redukcji. W jej wyniku przyjęto oferty 2 dużych inwestorów instytucjonalnych tj. Funduszy TFI (z czego

6 Strona 6 z 22 wobec jednego z nich zastosowano redukcję na poziomie 63,06%, pozostawiając jego udział na poziomie powyżej 5%) oraz 17 inwestorów indywidualnych i 1 drobnego inwestora instytucjonalnego, wobec których zastosowano proporcjonalną redukcję o 79,71%. Do puli inwestorów indywidualnych oraz drobnego inwestora instytucjonalnego zostali włączeni inwestorzy, którzy złożyli deklaracje woli objęcia akcji za kwotę powyżej zł. Tym, którzy złożyli deklaracje woli objęcia akcji za kwotę poniżej zł Zarząd Spółki był zmuszony odmówid przyjęcia oferty. Oferta prywatna została zamknięta z dniem 30 sierpnia 2010 r. i tego też dnia zakooczył się przydział akcji serii F. Struktura akcjonariatu na dzieo 28 września 2010 r. *W tym liczba akcji będących w posiadaniu podmiotów zależnych tj.: Nuja Finance Ltd.(442 tys. akcji), Akerine Holding & Holding (1 110 tys. akcji) oraz Bramson Overseas Ltd. (666 tys. akcji) W dniu 10 listopada 2010 r. Spółka uzyskała informację o przekroczeniu przez jednego z akcjonariuszy 5% kapitału zakładowego Spółki, co spowodowało kolejne zmiany w strukturze akcjonariatu. Struktura akcjonariatu na dzieo 10 listopada 2010 r. *W tym liczba akcji będących w posiadaniu podmiotów zależnych tj.: Nuja Finance Ltd.(442 tys. akcji), Akerine Holding & Holding (1 110 tys. akcji) oraz Bramson Overseas Ltd. (666 tys. akcji) ** Wg stanu na r. Dnia 11 stycznia 2011 r. Spółka została zawiadomiona przez jednego z akcjonariuszy o dokonaniu transakcji na akcjach, w wyniku których stan posiadania przez niego akcji EGB Investments S.A. spadł poniżej progu 5% kapitału zakładowego.

7 Strona 7 z 22 Struktura akcjonariatu na dzieo 11 stycznia 2011 r. *W tym liczba akcji będących w posiadaniu podmiotów zależnych tj.: Nuja Finance Ltd.(442 tys. akcji), Akerine Holding & Holding (1 110 tys. akcji) oraz Bramson Overseas Ltd. (666 tys. akcji) Ponadto w dniu 17 stycznia 2011 r. akcjonariusze - założyciele poinformowali o zmianie stanu posiadania akcji EGB Investments S.A., na skutek dokonania pozasesyjnej sprzedaży części akcji. Od tego dnia struktura akcjonariatu nie ulegała zmianie i na dzieo sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się tak, jak na poniższym wykresie. Struktura akcjonariatu na dzieo 15 kwietnia 2011 r. *W tym liczba akcji będących w posiadaniu podmiotów zależnych tj.: Nuja Finance Ltd.(442 tys. akcji), Akerine Holding & Holding (1 110 tys. akcji) oraz Bramson Overseas Ltd. (666 tys. akcji) 8. Informacja o posiadanych spółkach zależnych, oddziałach i zakładach EGB Investments S.A. tworzy grupę kapitałową z EGB Finanse Sp. z o.o., która funkcjonuje pod nazwą Grupa Kapitałowa EGB Investments. EGB Investments S.A. pełni w grupie kapitałowej rolę spółki dominującej, natomiast EGB Finanse Sp. z o.o. jest jedyną spółką zależną. Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów, a jej działalnośd prowadzona jest w siedzibie w Bydgoszczy.

8 Strona 8 z Zatrudnienie i sytuacja kadrowa Strategia zarządzania zasobami ludzkimi przyjęta w EGB Investments S.A., opiera się na założeniu, iż największym kapitałem Spółki, a jednocześnie silną przewagą konkurencyjną, są zatrudnieni w niej Pracownicy. Sposób budowania przez Spółkę relacji z Pracownikami, przyjęte metody zarządzania, kultura organizacyjna oraz nieustannie dokonywane inwestycje w kadry, są wyrazem najwyższej świadomości tego, iż lojalny, doświadczony i ambitny zespół to gwarancja sukcesu i dynamicznego rozwoju Spółki. W kontaktach z otoczeniem, w tym z Inwestorami, Klientami, Partnerami biznesowymi i Dłużnikami, Pracowników EGB Investments S.A. obowiązują zasady fair play, a zatem: profesjonalizm, rzetelnośd, zdrowa konkurencja oraz odpowiedzialnośd za swoje działania. Taka postawa przyczynia się do utrzymywania pozytywnego wizerunku Spółki, zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Ważnym założeniem polityki zarządzania zasobami ludzkimi jest stały, niezależny od szczebla w hierarchii organizacji dostęp do systemu szkoleo podnoszących kwalifikacje. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w grudniu 2009 roku Spółka otrzymała dotację unijną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Dzięki dotacji możliwe było zintensyfikowanie prowadzonych dotąd działao szkoleniowych i wdrożenie w 2010 roku rozbudowanego programu podnoszenia kwalifikacji, obejmującego różne obszary wiedzy i umiejętności. Łącznie w szkoleniach przeprowadzonych w ramach programu Wiedza kapitałem EGB Investments S.A. przeszkolonych zostało ponad 100 osób ze wszystkich biur i wydziałów Spółki. W całym roku 2010, pracownicy wzięli udział w ponad 40 szkoleniach, realizowanych w ramach projektu Wiedza kapitałem EGB Investmetns S.A. oraz dostępnych na rynku komercyjnym. W 2010 r. Spółka zatrudniała średnio 147 osób. Na dzieo 31 grudnia 2010 r. Spółka zatrudniała 161 osób, a struktura zatrudnienia przedstawiała się jak poniżej. Struktura zatrudnienia na dzieo 31 grudnia 2010 r.

9 Strona 9 z 22 II. SPÓŁKA NA TLE RYNKU Rok 2010 upłynął przede wszystkim pod znakiem przygotowao Spółki do wprowadzenia akcji EGB Investments S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Ponadto podjęto szereg działao mających na celu: inwentaryzację dotychczasowych kontaktów handlowych, nawiązywanie współpracy z nowymi Klientami, podtrzymywanie należytych relacji z dotychczasowymi Kontrahentami i uruchamianie kolejnych transakcji, a także poprawianiu dalsze usprawnianie organizacji Spółki. Duży nacisk położono na utrzymanie profesjonalnych relacji z partnerami zagranicznymi, zainteresowanymi zawarciem kontraktów w zakresie obsługi nabywanych przez te podmioty dużych portfeli wierzytelności korporacyjnych i detalicznych. W roku 2010 Spółka kontynuowała także na szeroką skalę proces badania rentowności wszystkich obszarów swojej działalności. Zasoby wierzytelności pozostające w obsłudze podlegały ciągłej inwentaryzacji w celu zwiększania efektywności, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji kosztów. W ubiegłym roku postępował dalszy rozwój całego rynku windykacji, na co wpływ miały przede wszystkim kolejne transakcje sprzedaży wierzytelności. Rok 2010 upłynął pod znakiem transakcji detalicznych - w tym obszarze zaobserwowad można było znaczne ożywienie, którego przejawem było ogłoszenie co najmniej kilkudziesięciu przetargów, z których kilkanaście dotyczyło wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 2 mld zł. Jednocześnie klienci położyli jeszcze większy nacisk na bieżący nadzór nad poziomem bezpieczeostwa obsługi portfeli przez firmy windykacyjne. Liczne audyty bezpieczeostwa, przeprowadzane przez potencjalnych kontrahentów zarówno na etapie wyboru firmy windykacyjnej, jak też w toku współpracy, miały na celu weryfikację zabezpieczeo informatycznych i fizycznych, zgodności procedur windykacyjnych z prawem (w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych), a także świadomości pracowników w zakresie bezpieczeostwa przetwarzania informacji o dłużnikach w procesie windykacji. W 2010 roku zauważyd można było wyraźną aktywizację dostawców wierzytelności, szczególnie z sektora bankowego. Umocniła się rola instytucji bankowych jako oferenta portfeli na rynku, a także odbiorcy usług oferowanych przez firmy windykacyjne w zakresie procesu odzyskiwania przeterminowanych wierzytelności, których wolumen i wartośd znacząco wzrosły na polskim rynku w związku z efektem kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego jesienią 2008 roku. Wg danych Narodowego Banku Polskiego na koniec grudnia 2010 r. łączna wartośd zagrożonych kredytów przedsiębiorstw sięgnęła 26,9 mld zł, a gospodarstw domowych 33,99 mld zł, co w porównaniu do stycznia 2010 roku stanowi wzrost odpowiednio o 11% i 32%, a w porównaniu do marca 2009 roku odpowiednio o 32,5% i 89,3%. Należy się spodziewad, iż banki, które dzięki zbyciu portfeli wierzytelności mogą obniżyd wartośd obowiązkowych rezerw, wymaganych w odniesieniu do należności zagrożonych, będą nadal zainteresowane przeprowadzaniem tego typu transakcji w kolejnych latach. Transakcje dotyczyd będą zarówno wierzytelności detalicznych, jak też dużych portfeli wierzytelności korporacyjnych. Ugruntowana zostanie także współpraca pomiędzy bankami a tymi firmami windykacyjnymi, które otrzymały ogólne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Zezwolenie takie świadczy bowiem o wysokiej wiarygodności firmy, posiadaniu odpowiedniego zaplecza prawnego oraz techniczno-osobowego do obsługi masowych portfeli, a także zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeostwa. Nadal więc istotne znaczenie odgrywad będą transakcje sekurytyzacyjne, które przyczyniają się do dynamicznego rozwoju całego rynku windykacji.

10 Strona 10 z 22 III. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU 2010 ORAZ PO JEGO ZAKOOCZENIU DO DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Istotne zdarzenia w zakresie działalności operacyjnej EGB Investments S.A. prowadzi działalnośd w czterech głównych segmentach tj.: windykacja wierzytelności własnych nabywanych od firm z różnych sektorów, świadczenie usług windykacyjnych na rzecz innych podmiotów, w tym przede wszystkim banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, obsługa wierzytelności sekurytyzowanych, zarówno korporacyjnych, zabezpieczonych hipotecznie i niezabezpieczonych, a także wierzytelności detalicznych świadczenie usług due diligence portfeli wierzytelności oferowanych na rynku do sprzedaży, w szczególności portfeli zabezpieczonych. W zakresie windykacji wierzytelności własnych na szczególną uwagę zasługuje zawarcie przez Spółkę w trzecim kwartale 2010 r. kilku znaczących umów, na podstawie których Spółka nabyła łącznie wierzytelności pieniężne o wartości 67,98 mln zł w stosunku do 69,6 tys. dłużników. Umowy te zawierane były z Klientami działającymi w branży teleinformatycznej. W segmencie usług windykacyjnych świadczonych na zlecenie Klientów, warte podkreślenia jest zawarcie umów o obsługę windykacyjną z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. Ponadto Spółka pozyskała nowego Klienta z branży ubezpieczeniowej AEGON Towarzystwo Ubezpieczeo na Życie S.A. oraz dwóch Klientów z branży teleinformatycznej INEA S.A. oraz Telekomunikacja NOVUM Sp. z o.o. W tym zakresie niewątpliwym sukcesem okazało się także skuteczne wdrożenie i uruchomienie nowej usługi skip tracingu dla podmiotów współpracujących z klientami detalicznymi. W segmencie obsługi wierzytelności sekurytyzowanych najistotniejsze, z punktu widzenia działalności Spółki, było rozpoczęcie w marcu 2010 roku działao windykacyjnych w stosunku do znacznego portfela bankowych wierzytelności detalicznych. Portfel ten został nabyty przez EGB Podstawowy Niestandardowy Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pod koniec 2009 roku. 2. Istotne zdarzenia o charakterze korporacyjnym Transakcja wykupu menedżerskiego Pod koniec 2009 roku dotychczasowi większościowi akcjonariusze EGB Investments S.A., tj. Nova Polonia i FMO, podjęli decyzje o wyjściu ze Spółki i sprzedaży wszystkich posiadanych akcji, które obejmowali od sierpnia 2004 roku. Nabycie akcji zostało zaproponowane akcjonariuszom założycielom (Zarząd Spółki), którzy wyrazili zainteresowanie przeprowadzeniem operacji nabycia akcji. W okresie od grudnia 2009 do czerwca 2010 r. Zarząd EGB Investments S.A. zrealizował proces wykupu menadżerskiego. Wraz ze spółką prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych Donovan Worldwide S.A., przy wykorzystaniu środków pozyskanych od Spółki jako wsparcie finansowe transakcji, Zarząd dokonał wykupu wszystkich akcji będących w rękach Nova Polonia oraz FMO. Rezultatem przeprowadzonych transakcji była zmiana struktury akcjonariatu EGB Investments S.A. Dalsze zmiany w akcjonariacie wiązały się z emisją akcji serii F i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.

11 Strona 11 z 22 Emisja akcji serii F Dnia 11 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o dokonaniu splitu akcji, podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty zł poprzez emisję do akcji serii F spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda i wprowadzeniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii C, D i F oraz Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F do publicznego obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. Emisja miała zostad przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie akcjami EGB Investments S.A., w dniu 28 lipca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o zwiększeniu emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, a tym samym o podwyższeniu kapitału zakładowego EGB Investments S.A. do kwoty zł poprzez emisję do akcji serii F. Subskrypcja prywatna została zamknięta 30 sierpnia 2010 r., kiedy to zakooczono podpisywanie umów objęcia akcji, dokonane zostały stosowne wpłaty i nastąpił przydział akcji. W dniu 06 września 2010 r. Zarząd Spółki dokonał dookreślenia wysokości kapitału zakładowego EGB Investments S.A. określając go na kwotę zł. Wpis dotyczący zmiany został dokonany przez sąd rejestrowy w dniu 29 października 2010 r. Wprowadzenie akcji serii C, D, F i Praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Podejmując decyzję o rozpoczęciu procesu wykupu menadżerskiego, Zarząd Spółki, będący jednocześnie jej akcjonariuszami założycielami, określił strategię Spółki na 2010 r., której głównym elementem było wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect. W związku z tym, w czerwcu 2010 r. Spółka zawarła umowę z Capital One Advisers Sp. z o.o., której przedmiotem było przygotowanie Dokumentu Informacyjnego. Ostateczną decyzję o wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii C, D, F i Praw do akcji serii F podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2010 r. W dniu 27 września 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 941/2010 o wprowadzeniu akcji serii C, D, F oraz Praw do akcji serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect, przy czym wprowadzenie do obrotu akcji nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. W dniu 29 września 2010 r. miało miejsce pierwsze notowanie Praw do akcji serii F. W czasie pierwszej sesji kurs wzrósł o 35,9 %, do ceny 2,65 zł i na zamknięciu wyniósł 2,88 zł. Natomiast w dniu 5 listopada 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1155/2010 o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect akcji serii C, D i F Spółki. W dniu 10 listopada 2010 r. odbyło się pierwsze notowanie tych akcji, a ich kurs zamknięcia wyniósł 2,87 zł. Emisja obligacji serii A W dniu 27 października 2010 r. Zarząd Spółki przedłożył Radzie Nadzorczej wniosek w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka miałaby uzyskad finansowanie do kwoty 20 mln zł, z przeznaczeniem na zakup oferowanych na rynku portfeli wierzytelności, znajdujących się w obszarze zainteresowania Spółki. Uchwałą z dnia 27 października Rada Nadzorcza przychyliła się do złożonego wniosku. W tym samym dniu Rada Nadzorcza przychyliła się do złożonego wniosku Zarządu i podjęła uchwałę o emisji przez Spółkę obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 20 mln zł, wyrażając jednocześnie zgodę na emisję obligacji serii A oraz upoważniając Zarząd Spółki do określenia warunków emisji. W 2010 r. nie doszło do sfinalizowania emisji obligacji. Natomiast w dniu 14

12 Strona 12 z 22 stycznia 2011 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o określeniu warunków emisji obligacji serii A na kwotę 3,1 mln zł i zawarł stosowne umowy z agentem i dealerem emisji, BRE Bankiem. 2 marca 2011 r. Zarząd Spółki podwyższył wartośd emisji obligacji serii A do kwoty 9,6 mln zł, a w dniu 30 marca 2011 r. do kwoty 13,3 mln zł. IV. DANE FINANSOWE 1. Istotne pozycje ze sprawozdania finansowego Spółki za rok /2009 Przychody ze sprzedaży ,45 zł ,18 zł 10,01% Zysk netto ,99 zł ,82 zł - 2,94% Suma bilansowa ,64 zł ,40 zł 53,59% Zarząd będzie wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, aby osiągnięty w 2010 r. zysk przeznaczony został w całości na kapitał zapasowy. 2. Istotne wskaźniki finansowe Spółki za rok Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 13,6% 8,6% Wskaźnik płynności 6,5 4,2 Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 15,7% 15,0% Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami 15,8% 26,4% 3. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy kooczący się 31 grudnia 2010 r. zostało przygotowane w oparciu o polskie standardy rachunkowości, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz ze zm.), a także zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych jest sporządzane metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Polityką rachunkowości obowiązującą w Spółce od dnia 1 stycznia 2002 r., przyjętą w dniu 31 grudnia 2001 r., ze zmianami. V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W roku sprawozdawczym EGB Investments S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia: Marzec 2010 r. Medal Europejski dla usługi Windykacja Masowych Pakietów Wierzytelności w ramach XX edycji konkursu Medal Europejski dla usług, organizowanego przez Business Centre Club

13 Strona 13 z 22 Maj 2010 r. Maj 2010 r. Maj 2010 r. Listopad 2010 r. Czwarty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2010, nagroda przyznawana przez Business Centre Club Tytuł Euro Leader 2010, przyznany w konkursie organizowanym przez Forum Liderów Polskich Tytuł Lider Rynku 2010, uzyskany w kategorii Firma w zakresie windykacji należności i obrót wierzytelnościami, przyznawany w konkursie organizowanym przez Forum Liderów Polskich Złota Statuetka Przedsiębiorstwo Fair Play 2010 oraz tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play, przyznawane przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badao nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym VI. ZMIANY ORGANIZACYJNE 1. Zmiany struktury organizacyjnej Z początkiem 2010 r. wprowadzono istotną zmianę w strukturze organizacyjnej Spółki polegającą na wydzieleniu Wydziału Poszukiwao w ramach Biura Windykacji. Pozwoliło to na sprawniejsze i bardziej skuteczne podejmowanie działao w zakresie poszukiwania informacji i danych dotyczących dłużników Spółki i jej kontrahentów, a także wpłynęło w sposób pozytywny na kierowanie procesem windykacji w Spółce i w rezultacie na wzrost efektywności Biura Windykacji. Zmianie uległa nazwa jednego z biur, które przemianowano na Biuro Administracji i Logistyki, przy czym nowa nazwa odzwierciedla funkcje pełnione przez tą jednostkę organizacyjną. Oprócz spraw administracyjnych do jej zadao należy także koordynowanie działao logistycznych w szczególności w zakresie wydruków pism, wysyłek korespondencji, zarządzania flotą samochodową. Struktura organizacyjna na dzieo 6 stycznia 2010 r.

14 Strona 14 z 22 W lipcu 2010 r. ze struktur Biura Zarządu wydzielono Biuro Marketingu, które przyjęło na siebie realizację zadao związanych z umacnianiem wizerunku Spółki, promocją usług, prowadzeniem działao z zakresu Public Relations oraz Investor Relations. Zmiana ta podyktowana została między innymi potrzebą usprawnienia kanałów komunikacji Spółki z rynkiem i różnymi grupami interesariuszy, w związku z procesem upublicznienia Spółki i jej funkcjonowaniem w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. Struktura organizacyjna na dzieo 1 lipca 2010 r. Po przeprowadzonych zmianach Spółka w tym stanie organizacyjnym funkcjonowała do kooca roku sprawozdawczego. 2. Inwestycje Główną inwestycją Spółki w roku sprawozdawczym było dokonanie w trzecim kwartale 2010 r. zakupów dużych portfeli wierzytelności od trzech podmiotów z branży teleinformatycznej. Łącznie dokonano zakupu 69,6 tys. wierzytelności o łącznej wartości 67,98 mln zł. Źródłem finansowania zakupu przedmiotowych portfeli były środki pozyskane z emisji akcji serii F, środki własne, a także środki pozyskane z udzielonych Spółce kredytów oraz środki z emisji obligacji serii A Spółki. Windykacja nabytych w 2010 r. portfeli przyczyniła się do osiągnięcia wyniku Spółki za rok 2010, a co najważniejsze - wpłynie ona także na poziom wyników w kolejnych latach działalności Spółki. Pozostałe inwestycje w Spółce w roku 2010 dotyczyły infrastruktury wspomagającej proces windykacji wierzytelności. Charakter wspomnianych inwestycji determinowany był przez wzrost wolumenu i wartości portfela obsługiwanych wierzytelności, a także związany z tym wzrost zatrudnienia. Dokonano m.in. rozbudowy centrali telefonicznej oraz dostosowano jej funkcjonalności do współpracy z innymi narzędziami wspomagającymi i usprawniającymi obsługę wierzytelności. Z uwagi na planowany wzrost wysyłek korespondencji, podyktowany zakładanym zakupem znaczących portfeli, a także w celu zagwarantowania pełnego bezpieczeostwa w sferze wydruków i wysyłki korespondencji, zakupiono do działającego w Spółce print house dodatkowy sprzęt w postaci maszyny pakującej oraz sprzętu komputerowego. W roku sprawozdawczym w znaczący sposób zmodyfikowano dotychczasowe narzędzia windykacyjne i ulepszono system monitoringu aktywności pracowników. W efekcie wprowadzonych zmian nastąpił wzrost wydajności, skuteczności i efektywności pracy osób prowadzących obsługę wierzytelności. Rozpoczęto także wdrażanie nowego rozwiązania w postaci internetowego łącza alternatywnego, które ma za zadanie zapewnid Spółce bezpieczeostwo i ciągłośd działania w zakresie łączności.

15 Strona 15 z 22 W 2010 roku kontynuowano także zapoczątkowany w marcu 2008 r. proces digitalizacji dokumentacji, w szczególności rozbudowywano i usprawniano procedury dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów. Wszelkie te działania przyczyniły się do zwiększenia sprawności i przejrzystości obiegu pism, korespondencji i akt dotyczących prowadzonych spraw, wzrostu odpowiedzialności pracowników w tym zakresie na każdym poziomie organizacyjnym EGB Investments S.A. Pozwoliły także na zarchiwizowanie dokumentacji, która w wersji papierowej nie będzie już w Spółce wykorzystywana. Chcąc sprostad wymaganiom stawianym przez rynek publiczny oraz wytycznym wynikającym z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, w kwietniu 2010 roku podjęta została decyzja o stworzeniu nowej, bardziej przejrzystej i funkcjonalnej strony internetowej Spółki, z wydzieloną częścią dotyczącą relacji inwestorskich, skonstruowaną w oparciu o modelowy serwis relacji inwestorskich przygotowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowa witryna Spółki, dzięki wdrożonym funkcjonalnościom, nie tylko usprawniła proces komunikacji z rynkiem, ale także dzięki wprowadzeniu punktów startowych na stronie głównej, umożliwiła użytkownikom (Klientom, Dłużnikom i Inwestorom) szybkie odnalezienie części serwisu zawierającej skierowane do nich treści. Nowa strona zaczęła funkcjonowad w dwóch wersjach językowych na początku lipca 2010 r. W 2010 roku Spółka realizowała dwa cykle szkoleo dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw. Wnioski w przedmiocie dofinansowania tych projektów złożone zostały we wrześniu 2009 roku, natomiast 7 kwietnia 2010 r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim odpowiednie umowy. Realizacja projektów szkoleniowych przypadła na rok 2010., ale ich definitywne rozliczenie, z uwagi na procedury obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim, nastąpi w 2011 r. Projekt Wiedza na trudne czasy realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2010 r., obejmował cykl szkoleo dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego, a jego celem było podniesienie kompetencji w zakresie negocjacji z dłużnikami oraz sprawnego zarządzania należnościami. Drugi z projektów, Wiedza kapitałem EGB Investments SA, był dedykowany pracownikom Spółki, którzy od stycznia do lipca 2010 r. zdobywali wiedzę i poszerzali umiejętności, niezbędne na zajmowanych stanowiskach pracy. Program oraz zakres tematyczny szkoleo stworzony został w oparciu o potrzeby zgłaszane przez Dyrektorów poszczególnych biur Spółki, jak i jej Pracowników. Zrealizowane szkolenia dotyczyły zarówno zagadnieo twardych tj. ściśle ukierunkowanej problematyki prawnej, języka angielskiego, wybranych aplikacji komputerowych, jak i tzw. miękkich umiejętności z zakresu skutecznych negocjacji, rekrutacji i motywacji pracowników czy radzenia sobie ze stresem. VII. SYTUACJA SPÓŁKI I PERSPEKTYWY JEJ DZIAŁANIA 1. Działalnośd Spółki w roku 2010 W roku 2010 roku Spółka zakupiła wierzytelności o łącznej wartości ,62 złotych w stosunku do dłużników, co wprawdzie stanowiło spadek do poprzedniego okresu sprawozdawczego ( ,79 zł), jednakże nabyte wierzytelności były znacząco wyższej jakości, co pozwoli na osiągnięcie wyższych parametrów ściągalności w kolejnych latach obsługi. Nabyte wierzytelności pochodziły głównie z sektora teleinformatycznego i miały charakter detaliczny. Ponadto Spółka zawarła łącznie 697 nowych umów o świadczenie usług windykacyjnych o łącznej wartości ,72 złotych w stosunku do dłużników. W porównaniu do roku 2009 nastąpił 42% spadek liczby zawartych umów oraz spadek o 33% wartości portfela przekazanego do obsługi. Jednocześnie odnotowano wzrost o 57% liczby wierzytelności przekazanych do obsługi co związane było ze zmianą struktury przekazywanych portfeli.

16 Strona 16 z 22 Wynikało to przede wszystkim z ukierunkowaniem działao Spółki na pozyskanie masowych wierzytelności detalicznych, które pozwalają na osiągnięcie wyższych parametrów ściągalności. Największy wzrost wśród portfeli zleconych odnotowano w sektorze obsługi wierzytelności ubezpieczeniowych oraz usług publicznych. Wartośd wierzytelności ubezpieczeniowych wyniosła250% wartości portfela pozyskanego do obsługi z roku 2009, przy czym odnotowano blisko dwukrotny wzrost liczby wierzytelności przekazywanych Spółce z tego sektora. Zwiększenie wolumenu obsługiwanych wierzytelności ubezpieczeniowych świadczy o doskonałej pozycji rynkowej Spółki, jej przewagach konkurencyjnych, wiąże się także z budowaniem niezbędnego w tym zakresie doświadczenia związanego z obsługą tego typu instrumentów. Spółka staje się coraz bardziej rozpoznawalna, umacnia swoją pozycję, co w przyszłości ułatwi jej pozyskanie nowych portfeli do obsługi. Spółka odnotowała również w roku 2010 wzrost wierzytelności z sektora usług publicznych, których wartośd wyniosła ponad 150% wierzytelności przyjętych w roku poprzednim, przy 37% wzroście liczby obsługiwanych wierzytelności z tego właśnie segmentu. W 2010 roku Spółka nabyła nowe wierzytelności z branży teleinformatycznej o wartości blisko 68 mln zł, co stanowiło ponad 22-krotnośd wartości portfeli nabytych z tej branży w roku Wzrost przyjętych do obsługi portfeli w roku 2010, szczególnie w wyżej wskazanych obszarach rynku windykacji, świadczy o znacznym rozwoju Spółki. Umowy, które Spółka podpisała w 2010 roku, podniosły zarówno bezpieczeostwo dalszego jej funkcjonowania, jak też zwiększyły możliwości rozwojowe w postaci napływu do obsługi nowych wierzytelności, a tym samym generowania większych przychodów. Spółka kontynuuje zapoczątkowaną w październiku 2008 r. obsługę wierzytelności sekurytyzowanych na rzecz EGB Podstawowego Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej EGB PNSFIZ), który nabył portfele korporacyjne od banku PEKAO S.A. Od marca 2010 r. na rzecz tego funduszu Spółka obsługiwała także znaczący portfel bankowych wierzytelności detalicznych, które EGB PNSFIZ nabył pod koniec 2009 roku. Współpraca w tym segmencie działalności Spółki przebiegała zgodnie z założonymi planami. Celem wzmocnienia działalności biznesowej oraz zdobycia kolejnych silnych przewag konkurencyjnych, w czerwcu 2010 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie o udzielenie generalnego zezwolenia na zarządzanie wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Do tej pory zarówno Spółka, jak i jej spółka zależna, legitymowały się indywidualnym zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego na zawarcie konkretnej umowy o obsługę wierzytelności sekurytyzowanych. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w dniu 2 grudnia 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję, zgodnie z którą EGB Investments S.A. uzyskała zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego (o czym informowano raportem bieżącym nr 20/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.). W roku 2010 Spółka świadczyła usługi due diligence bankowych wierzytelności korporacyjnych na rzecz jednej z największych instytucji finansowych na świecie, z którą w 2007 roku podpisana została umowa o współpracy w wyżej wymienionym obszarze. W ramach współpracy przeprowadzono szereg prawnych i ekonomicznych audytów wierzytelności wraz z niezbędnymi w tego typu usłudze wycenami zabezpieczeo. Warto podkreślid, iż due diligence jest ciągle usługą wysokiego poziomu, docenianą przez najbardziej wymagających Klientów. Posiadanie wykwalifikowanego i doświadczonego w tym zakresie zespołu Pracowników jest niezwykle istotną przewagą konkurencyjną. Świadczenie tej usługi od lat przyczynia się do podnoszenia poziomu przychodów Spółki, a także w przypadku nabycia wycenianego portfela (w sposób bezpośredni na własny rachunek, lub pośredni na rachunek funduszu sekurytyzacyjnego), ułatwia prowadzenie późniejszych działao windykacyjnych. Spółka nadal będzie dążyd do umacniania silnej pozycji konkurencyjnej na rynku, przede wszystkim poprzez zawieranie kontraktów z dotychczasowymi i nowymi Klientami, które powodowad będą zwiększenie portfela obsługiwanych przez Spółkę wierzytelności, zarówno nabywanych, jak i obsługiwanych na rzecz innych podmiotów. Narzędziem, które od kilku lat umożliwia i w dalszym ciągu umożliwiad będzie zwiększanie przychodów i wyników, jest między innymi sekurytyzacja wierzytelności bankowych. EGB Investments S.A. nadal poszukiwad będzie portfeli, które leżą w kręgu zainteresowao obsługiwanego przez Spółkę funduszu sekurytyzacyjnego. Istotny wpływ na przyszłe przychody Spółki

17 Strona 17 z 22 będzie mied także wzmożone zainteresowanie ze strony banków, firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów oferowanymi przez Spółkę produktami. Wartym podkreślenia pozostaje również fakt pozytywnego przejścia przez Spółkę w lipcu 2010 r. corocznego audytu przeglądowego w zakresie weryfikacji zgodności wdrożonego w Spółce Systemu Zarządzania Jakości z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Pozytywnie zakooczył się dla Spółki także przeprowadzony w październiku 2010 r. coroczny audyt przeglądowy, w trakcie którego sprawdzana była zgodnośd wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeostwem Informacji z normą ISO 27001:2005. Audyty, przeprowadzone przez niezależną, zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną, dostarczyły obiektywnych dowodów na zgodnośd w wyżej wskazanych obszarach. Tym samym Spółka uzyskała prawo do dalszego posługiwania się certyfikatami, do czasu kolejnych audytów przeglądowych, które będą miały miejsce w drugiej połowie 2011 roku. W raportowanym okresie Spółka zawarła także umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny złotowy na kwotę zł (o czym informowano w raporcie bieżącym nr 22/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.). Pozyskane środki przeznaczone zostały na zapłatę ceny za wierzytelności nabyte we wrześniu 2010 r. od firm z sektora teleinformatycznego. Umowa została zabezpieczona przez Spółkę (pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, weksel in blanco i hipoteka kaucyjna na nieruchomości należącej do Spółki) oraz przez akcjonariuszy- założycieli (zastaw rejestrowy na części posiadanych akcji Spółki wraz z blokadami tych papierów wartościowych, hipoteki kaucyjne na nieruchomościach należących do akcjonariuszy). Ponadto w grudniu 2010 r. aneksowano umowę o kredyt w rachunku kredytowym, przedłużając okres jej obowiązywania o kolejny rok. Zawarto także, na okres roku, umowę o kredyt w rachunku bieżącym z innym z banków. Udzielone limity kredytowe przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności Spółki (o czym informowano w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku). 2. Portfel wierzytelności przyjęty przez Spółkę do obsługi w 2010 roku Wartośd i strukturę branżową portfela wierzytelności przyjętych przez Spółkę do obsługi w 2010 roku, (zakupionych i zleconych Spółce do obsługi), przedstawia poniższy rysunek. Struktura branżowa portfela wierzytelności przyjętego do obsługi w 2010 r. wg wartości wierzytelności Łączną liczbę oraz strukturę branżową wierzytelności przyjętych przez Spółkę do obsługi w 2010 roku (zakupionych i zleconych Spółce do obsługi), przedstawia poniższy rysunek.

18 Strona 18 z 22 Struktura branżowa portfela wierzytelności przyjętego do obsługi w 2010 r. wg liczby wierzytelności w portfelu 3. Raport o ryzyku Główne ryzyka i zagrożenia, które mogą pojawid się w związku z działalnością EGB Investments S.A., można podzielid na ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym oraz związane z działalnością Spółki. 3.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalnośd Ryzyko związane ze zmianą wysokości odsetek ustawowych Wysokośd odsetek ustawowych ma wpływ na działalnośd EGB Investments S.A. w zakresie, w jakim dopuszczalne jest żądanie od dłużników zapłaty kwoty odsetek za zwłokę w oparciu o poziom odsetek ustawowych, ustalany przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Zmiany poziomu odsetek ustawowych nie są dokonywane regularnie, w związku z czym często nie nadążają za zmianami rynkowych stóp procentowych. EGB Investments S.A. nie ma wpływu zarówno na częstotliwośd zmian, jak i ostateczny ich poziom. Należy jednak wskazad, iż przychody Spółki, których wysokośd uzależniona jest od tego czynnika, nie stanowią istotnej części w strukturze przychodów ze sprzedaży. Ryzyko związane z funkcjonowaniem organów sądowych i egzekucyjnych Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, EGB Investments S.A. jest stroną znacznej liczby postępowao sądowych. Nieuzasadnione opóźnienia występujące po stronie wymiaru sprawiedliwości, mogą spowodowad nieoczekiwane przesunięcia terminów ostatecznych rozstrzygnięd procesów windykacyjnych z wykorzystaniem drogi sądowej. Spółka podejmuje działania neutralizujące ewentualny brak drożności organów sądowych, wśród których znajduje się m.in. dokonywanie w porozumieniach z dłużnikami wyboru sądu rozpoznającego ewentualny spór. Dodatkowo Spółka stara się współpracowad z wybranymi, najbardziej efektywnymi spośród mu znanych, komornikami sądowymi, przez co ogranicza ryzyko przewlekłości procedur egzekucyjnych. Przyspieszeniu windykacji sądowej sprzyja uruchomienie w styczniu 2010 roku sądu elektronicznego. Spółka korzystała w minionym roku z możliwości kierowania spraw na drogę elektronicznego postępowania upominawczego i zamierza w latach kolejnych dalej intensyfikowad działania w tym zakresie. Ryzyko związane z wprowadzeniem ograniczeo w sprzedaży wierzytelności Działalnośd EGB Investments S.A. jest uzależniona od możliwości nabywania pakietów wierzytelności zbywanych przez pierwotnych wierzycieli. Hipotetyczne wprowadzenie zakazu dokonywania tego typu transakcji przez pierwotnych

19 Strona 19 z 22 wierzycieli lub znaczące ograniczenie tej możliwości, mogłoby w istotny sposób wpłynąd na podstawową działalnośd Spółki. W przeszłości dochodziło do nieskutecznych prób wprowadzenia takich ograniczeo w obrocie wierzytelnościami konsumenckimi. Dotychczas Spółka nie spotkała się z próbami wprowadzenia podobnych ograniczeo dotyczących wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego. Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego Przepisy prawa, jego interpretacje oraz praktyka stosowania ulegają w Polsce dośd częstym zmianom. Przepisy mogą zmieniad się na korzyśd przedsiębiorców, lecz mogą także powodowad negatywne skutki. W odniesieniu do Spółki, negatywne konsekwencje mogą wywoład zwłaszcza zmiany w zakresie prawa podatkowego, działalności gospodarczej, pracy i ubezpieczeo społecznych, czy prawa z zakresu papierów wartościowych, głównie nadzoru nad rynkiem finansowym i o funduszach inwestycyjnych. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest spójności w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę, może implikowad pogorszenie jej sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąd na osiągane wyniki i perspektywy jej rozwoju. Spółka ma wpływ na zminimalizowanie tego ryzyka jedynie poprzez oddziaływania związków pracodawców i stowarzyszeo, do których należy. Organizacje te bowiem mają prawną możliwośd opiniowania pewnych regulacji w trakcie prac na projektami legislacyjnym. Podkreślenia wymaga, iż chod interpretacje organów podatkowych bywają rozbieżne, to EGB Investments S.A., po przeprowadzonych kontrolach i postępowaniach przed sądem administracyjnym, uzyskała sprzyjające rozstrzygnięcia, co stawia ją w bardzo korzystnej sytuacji i świadczy o jej stabilnej pozycji. Ryzyko związane z wprowadzeniem przez ustawodawcę możliwości ogłoszenia przez konsumenta upadłości Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1572) wprowadzona została do polskiego porządku prawnego instytucja upadłości konsumenckiej, dotycząca osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których niewypłacalnośd powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne, w stosunku do których EGB Investments S.A. prowadzi działania windykacyjne, ostateczna kwota spłaty wierzytelności przez dłużnika w ramach postępowania upadłościowego może okazad się niższa, niż całkowita kwota zadłużenia. Krótki okres obowiązywania przepisów utrudnia w pełni wiarygodnie oszacowanie ich wpływu na działalnośd Spółki. Jednakże zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości, w całym 2010 roku liczba złożonych wniosków wyniosła 510, a jedynie 12 postępowao zakooczyło się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Działalnośd Spółki oraz poziom osiąganych wyników finansowych uzależnione są, w sposób bezpośredni i pośredni, od kształtowania się takich zmiennych makroekonomicznych, jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia, inflacja, wysokośd stóp procentowych, a także kształt polityki fiskalnej i monetarnej. Ogólna sytuacja gospodarcza pozostaje poza zasięgiem wpływu Spółki, jednakże w celu ograniczenia wystąpienia tego ryzyka EGB Investments S.A., przed podjęciem decyzji o zakupie nowego portfela wierzytelności bądź przyjęciem go do obsługi, dokonuje każdorazowo badania jakości portfela pod kątem możliwości realizacji efektywnej windykacji. Ryzyko związane z trudniejszym dostępem do kapitału Realizacja założonej przez Spółkę strategii uzależniona jest od skutecznego pozyskiwania kapitału. Zmiennośd sytuacji na rynkach finansowych, wynikająca z gorszych warunków ogólnogospodarczych, może negatywnie wpłynąd na dostęp Spółki do źródeł kapitału, czego konsekwencją może byd ograniczenie perspektyw rozwoju, brak możliwości

20 Strona 20 z 22 osiągnięcia zakładanych wyników finansowych, czy też odpowiednia zmiana założonej strategii. W celu ograniczenia ryzyka EGB Investments S.A. dąży do dywersyfikacji źródeł dostępu do kapitału, opierając swój rozwój na ostrożnej polityce finansowej. 3.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki Ryzyko upadłości znaczącego dłużnika Prowadzoną przez EGB Investments S.A. działalnośd windykacji wierzytelności własnych, a także obsługę oraz zarządzanie wierzytelnościami zleconymi przez klientów zewnętrznych, w tym fundusze sekurytyzacyjne, cechuje możliwośd ogłoszenia przez dłużnika upadłości. W przypadku ogłoszenia upadłości przez jednego lub kilku dłużników istnieje ryzyko, iż Spółka może mied trudności z odzyskaniem należności, co w konsekwencji może prowadzid do pogorszenia wyników finansowych i utraty przez niego płynności. W celu ograniczenia tego ryzyka, zbudowany został zróżnicowany m.in. pod względem branżowym i wartości pakietu, portfel dłużników, który dodatkowo jest stale monitorowany. Podkreślenia wymaga, iż w aktualnym portfelu nie ma takich dłużników, których pojedyncze upadłości mogłyby w sposób istotny zagrozid interesom Spółki. Ryzyko utraty płynności W przypadku zakupu wierzytelności na własny rachunek istnieje ryzyko, że w sytuacji, gdy zakupione wierzytelności nie wygenerują przepływów pieniężnych lub wygenerują je w późniejszym terminie od przewidywanego, Spółka może mied trudności z uregulowaniem zobowiązao wobec wierzycieli, co w konsekwencji może prowadzid do utraty płynności. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka EGB Investments S.A. prowadzi politykę zrównoważonego planowania przepływów pieniężnych, uwzględniając możliwośd opóźnieo w spłatach przez częśd dłużników, którzy są kategoryzowani wg poziomu płynności finansowej i poziomu wykonania zobowiązao. Ryzyko związane z zarządzaniem wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego Spółka zarządza wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego EGB PNSFIZ na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności przyznanego decyzją KNF z dnia 5 grudnia 2007 roku (DFL/4034/96/19/07/V/U/6-11/AG). Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami może odbywad się wyłącznie na zasadach określonych we wniosku o wydanie zezwolenia i dotyczyd wskazanej w nim puli wierzytelności. Zarządzanie wierzytelnościami na zasadach innych, niż określone we wniosku oraz w zakresie wierzytelności innych, niż wskazane we wniosku, wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia. Poza tym Spółka, jako podmiot zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami, zobowiązana jest do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych oraz wdrożenia i przestrzegania szczegółowych procedur związanych m.in. z zapobieganiem ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową, czy przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów. EGB Investments S.A. obowiązana jest ponadto informowad Komisję Nadzoru Finansowego o każdej zmianie w tym zakresie. Niezależnie Spółka jest zobligowana do prowadzenia działalności z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego. Działalnośd Spółki w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, która w razie stwierdzenia nieprawidłowości może cofnąd zezwolenie, o którym mowa w art. 192 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wskazad należy, iż wszystkie nowe pakiety wierzytelności sekurytyzowanych będą przez Spółkę obsługiwane w oparciu o uzyskane w 2010 roku ogólnym zezwoleniem.

21 Strona 21 z 22 Ryzyko związane z utratą wykwalifikowanej kadry Osobami kluczowymi dla działalności Spółki są Członkowie Zarządu oraz inne osoby, w tym przede wszystkim dyrektorzy i zastępcy dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych. Osoby te w znacznym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia aktualnej pozycji rynkowej, wobec czego ewentualna utrata którejkolwiek z nich może się wiązad z ryzykiem operacyjnym dla Spółki. Celem ograniczenia możliwości wystąpienia tego ryzyka, Spółka zawarła w latach poprzednich z kluczowymi pracownikami stosowne umowy o zakazie konkurencji. Wdrożyła także odpowiednie procedury funkcjonowania na wypadek ewentualnej utraty któregokolwiek ze specjalistów w taki sposób, by nie wiązało się to z utratą know-how w zakresie pozyskiwania nowych portfeli czy odzyskiwania należności. Ryzyko utarty kluczowych pracowników jest z punktu widzenia Zarządu Spółki znikome, z uwagi na stabilną i długoletnią współpracę, a także ze względu na oferowane warunki pracy oraz możliwośd podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleo, na które kieruje Spółka lub podejmowanych we własnym zakresie, z możliwością dofinansowania przez Spółkę danego kierunku kształcenia. Ryzyko związane z awarią systemu informatycznego Wystąpienie awarii systemu informatycznego wdrożonego w Spółce, w szczególności opracowanego autorskiego programu PDW, powodującej brak dostępu do niezbędnych danych, może negatywnie wpłynąd na prowadzoną przez EGB Investments S.A. działalnośd oraz osiągane wyniki finansowe. Minimalizacji ryzyka awarii systemu informatycznego powinien służyd fakt, iż główny system informatyczny Spółki (PDW) jest systemem autorskim, przez co usunięcie wszelkich awarii z nim związanych może nastąpid w stosunkowo krótkim czasie, bez konieczności angażowania podmiotów zewnętrznych. Ponadto celem zapewnienia ciągłości działania Spółka wypracowała odpowiednie procedury, na bieżąco korzysta z back-upów systemu, a także zawarła umowę, na mocy której posiada profesjonalną siedzibę zapasową. Ryzyko związane z nabywaniem nowych portfeli wierzytelności, błędną oceną nabywanych lub przyjmowanych do obsługi portfeli wierzytelności W przypadku braku zakupu nowych portfeli, wynikającego ze znikomej podaży, braku dostępu do kapitału lub działao podmiotów konkurencyjnych, Spółka może byd narażona na zahamowanie dynamiki rozwoju oraz brak realizacji założonych wyników finansowych. Aby zminimalizowad to ryzyko, Spółka buduje strukturę osiąganych przychodów bazując na kilku głównych liniach biznesowych, a także wprowadza do swojej oferty nowe produkty i usługi. Błędne oszacowanie jakości nabywanego przez Spółkę portfela może spowodowad, iż osiągane przez Spółkę przychody oraz wyniki finansowe będą odbiegad od poziomu pierwotnie założonego. Minimalizacji powyższego ryzyka sprzyjad powinno posiadane przez Spółkę doświadczenie, dzięki któremu możliwe jest zarządzanie pakietami wierzytelności pochodzącymi z różnych branż. O jego wysokim poziomie świadczy fakt, iż od wielu lat Spółka wykonuje usługi badania i wyceny portfeli wierzytelności również na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ryzyko związane z zakooczeniem współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej Zerwanie współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej (Kancelaria), która dzięki posiadanemu know-how wspomaga prawidłowe wykonywanie działalności windykacyjnej Spółki, mogłoby utrudnid, co najmniej w krótkim okresie, skuteczną windykację wierzytelności, w tym przede wszystkim dochodzonych na drodze sądowej. Należy jednak wskazad, iż Kancelaria prowadzi usługi wyłącznie na rzecz Spółki. Ponadto Jolanta Małgorzata Niewiarowska jest Wiceprezesem Zarządu Spółki, a także jednym z głównych jej akcjonariuszy.

22 Strona 22 z 22 Podkreślenia wymaga zatem obiektywna stabilnośd środowiska prawnego, w jakim funkcjonuje Spółka, chod w tym zakresie nie są możliwe do przewidzenia jakiekolwiek zmiany i ich kierunek. Ewentualne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu działania Spółki - jak wskazano powyżej - są znikome, aczkolwiek nie można całkowicie wykluczyd ich wystąpienia. Niemniej jednak Spółka stara się przewidywad sfery, w których mogą pojawiad się zagrożenia i podejmowad działania, które w najbardziej właściwy sposób pozwolą je wyeliminowad lub co najmniej zminimalizowad. VIII. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO EGB Investments S.A. wdrożyła zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, przyjętych uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., przy czym z zasad tych: pkt. 1 przyjęła z modyfikacją, wymienione dalej punkty przyjęła pod warunkiem wystąpienia zdarzeo z nich wynikających są to: pkt 3.14, pkt 3.16, pkt 3.17, pkt 3.18, pkt 10, pkt 12, pkt 13, pkt 13a, pkt 14, pkt 15 oraz pkt 16a. Wyjaśnienia dotyczące zakresu oraz formy stosowania zasad ładu korporacyjnego w pozostałym zakresie, zostały przedstawione przez Spółkę w oddzielnym dokumencie zatytułowanym Informacja Zarządu o stosowaniu przez EGB Investments S.A. zasad ładu korporacyjnego. IX. PODSUMOWANIE Rok 2010 był dla EGB Investments S.A. rokiem dużych zmian. Upłynął głównie pod znakiem przygotowao Spółki do procesu upublicznienia i wprowadzeniem akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. Ponadto charakteryzował się dalszą ekspansją Spółki w kierunku pozyskiwania Klientów, zarówno masowych, jak i indywidualnych, co zaowocowało podpisaniem licznych umów o przelew wierzytelności i świadczenie usług windykacyjnych. Spółka skupiła się na realizacji ustalonych strategii odzyskiwania należności własnych oraz obsługiwanych na rzecz innych podmiotów. Niezmiernie istotne było również podtrzymanie profesjonalnych relacji z dużymi kontrahentami zagranicznymi, zainteresowanymi od kilku lat polskim rynkiem wierzytelności, w szczególności inwestowaniem w duże portfele wierzytelności korporacyjnych oraz duże portfele masowych wierzytelności detalicznych. Spółka, w związku z jej znacznym rozwojem, dokonała przeobrażeo organizacyjnych, mających zapewnid sprawniejsze, a zarazem profesjonalne i rentowne funkcjonowanie. Jedną z najistotniejszych kwestii było także zakooczenie w 2010 roku procesu przeobrażeo w ramach struktury akcjonariatu EGB Investments S.A.. Doprowadził on do skupienia większości akcji w rękach jej założycieli oraz umożliwił dalszy rozwój poprzez wprowadzenia akcji do publicznego obrotu. Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2011 roku Krzysztof Matela Prezes Zarządu Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za sierpieo 2011 r. Bydgoszcz, 14 września 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB Investments S.A. ZA ROK 2010

RAPORT ROCZNY EGB Investments S.A. ZA ROK 2010 RAPORT ROCZNY EGB Investments S.A. ZA ROK 2010 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za lipiec 2013 r. Bydgoszcz, 6 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

Raport miesięczny EGB Investments S.A. Raport miesięczny EGB Investments S.A. za sierpień 2014 r. Bydgoszcz, 9 września 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 agenda Misja firmy Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 08.05.2012 r. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2011 /2010 67% 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2013, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2013, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2013, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za październik 2011 r. Bydgoszcz, 8 listopada 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY. Grupa Kapitalowa EGB Investments ZA ROK 2010

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY. Grupa Kapitalowa EGB Investments ZA ROK 2010 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY - Grupa Kapitalowa EGB Investments ZA ROK 2010 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS 5 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2014

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2014 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 214 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE (na 6.8.214 r. tj. na dzień publikacji raportu) EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za styczeo 2012 r. Bydgoszcz, 07 luty 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za grudzień 2012 r. Bydgoszcz, 9 stycznia 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) II Q 2012/ 58% 9 000 8 000 7 000

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Strona 2 z 24 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EGB INVESTMENTS S.A. 1. Nazwa i siedziba Spółki Firma

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku Warszawa, 13.08.2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. SIERPIEŃ 2012

RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. SIERPIEŃ 2012 RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. SIERPIEŃ 2012 14 września 2012 SPIS TREŚCI I II Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

BEST informacja o Spółce

BEST informacja o Spółce BEST informacja o Spółce marzec 14 r. BEST jest jedną z największych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu i windykacji wierzytelności na skalę masową. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna BIO-MED Investors Raport kwartalny za trzeci kwartał 15.11.2010 r. 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1 Podstawowe dane...2 1.2 Organy Emitenta...2 1.3 Struktura akcjonariatu...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Call Center Tools S.A.

Call Center Tools S.A. Prezentacja IPO Call Center Tools S.A. Debiut na rynku NewConnect 04.07.2011 r. Wprowadzenie Wyspecjalizowany podmiot o dużym potencjale wzrostu, który działa na dynamicznym rynku Call & Contact Centers

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB Investments S.A. ZA ROK 2011

RAPORT ROCZNY EGB Investments S.A. ZA ROK 2011 RAPORT ROCZNY EGB Investments S.A. ZA ROK 2011 SPIS TREŚCI List Zarządu WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo