RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A."

Transkrypt

1 RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za październik 2011 r. Bydgoszcz, 8 listopada 2011 r.

2 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych październik 2011 r. 2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. Zarząd z siedzibą w Bydgoszczy, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2011 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych październik 2011 r. W październiku 2011 r. nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby mied istotny wpływ na kondycję finansową oraz jej wyniki finansowe. W raportowanym okresie Spółka nabyła portfel wierzytelności od Klienta działającego w branży ubezpieczeniowej, o łącznej wartości 2,1 mln zł. Na zapłatę ceny przeznaczona została częśd środków finansowych, pochodzących z emisji obligacji, wyemitowanych przez Spółkę. O zawarciu umowy informowano w raporcie EBI nr 52/2011 z dnia 14 października 2011 r. W omawianym okresie Zarząd Spółki podpisał dwa aneksy do umów przelewu wierzytelności zawartych z Klientem z branży teleinformatycznej dotyczących pakietu biznesowego oraz pakietu masowego. Umowy te zostały zawarte przez Spółkę przed jej debiutem w Alternatywnym Systemie Obrotu Rynku NewConnect. W rezultacie uległa zmniejszeniu wartośd należności głównej i odsetek od wierzytelności zakupionych przez Spółkę od tego Klienta we wrześniu 2010 r., w szczególności: w ramach pakietu biznesowego należnośd główna zakupionych wierzytelności zmniejszyła się do kwoty ,62 zł tj. o ,01 zł, natomiast odsetki od wierzytelności zmniejszyły się do kwoty ,51 zł tj. o 6.731,07 zł, w ramach pakietu masowego należnośd główna zakupionych wierzytelności zmniejszyła się do kwoty ,03 tj. o ,93 zł, natomiast odsetki od wierzytelności zmniejszyły się do kwoty ,01 tj. o ,84 zł. W związku z powyższym na rachunek zwrócona została nadpłata z tytułu uiszczonej przez Spółkę ceny za nabyte w wyniku ww. umów wierzytelności, w łącznej kwocie ,42 zł Strona 2 z 6

3 31 października br. do Spółki wpłynęło pismo zawierające oświadczenie Pani Krystyny Gottman o rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej, o czym informowano w raporcie bieżącym EBI nr 54/2011 z dnia 31 października 2011 roku. Rezygnacja została uzasadniona względami osobistymi. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej odbędzie się poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez jednego z Akcjonariuszy Założycieli, w ramach uprawnienia przysługującego mu na podstawie 14 ust. 1 Statutu Spółki. Ponadto w październiku 2011 r. spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała spłaty, wraz z należnym oprocentowaniem, pożyczki udzielonej jej przez na podstawie umowy z dnia 16 sierpnia br. Przeznaczeniem pożyczki w kwocie ,00 zł był rozwój nowych produktów i usług (o spłacie pożyczki informowano w raporcie bieżącym EBI nr 53/2011 z dnia 18 października 2011 r.). W miesiącu objętym raportem Spółka kontynuowała działania w zakresie dochodzenia roszczeo na drodze elektronicznego postępowania upominawczego. Łącznie od początku roku, w ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, przekazano do rozpoznania w tym trybie spraw, co stanowi 98,74% prognoz zakładanych przez Zarząd na 2011 rok. Do 31 października 2011 roku uzyskała w ramach spraw kierowanych do e-sądu nakazów zapłaty o wartości przedmiotu sporu ,97zł. Klauzule wykonalności nadano nakazom. Łącznie w ramach spraw kierowanych do e-sądu (kupionych i zleconych) w omawianym miesiącu na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano sprawy o wartości przedmiotu sporu w wysokości ,32 zł. W październiku br., realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, wzięła udział w ośmiu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej i teleinformatycznej. Przystąpiła także do dwóch przetargów na obsługę wierzytelności w ramach zlecenia od dwóch Klientów z branży finansowej. Równolegle Spółka oczekuje na wyniki dwóch przetargów, w których wzięła udział w poprzednich miesiącach. W raportowanym okresie zadecydowano o przedłużeniu na kolejny rok współpracy z Grant Thornton Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok Podmiot ten będzie przeprowadzał audyt czwarty rok z rzędu, a zatem doskonale zna profil działalności Spółki i jej politykę rachunkowości. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółki do uzgodnienia szczegółowych warunków umowy z biegłym rewidentem. O zawarciu ww. umów, Zarząd poinformuje w stosownym raporcie bieżącym EBI. 18 października br. udzieliła oprocentowanej na warunkach rynkowych pożyczki spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. Pożyczka w kwocie 749 tys. zł została przeznaczona na zapłatę ceny za nabywaną przez spółkę zależną pakiety wierzytelnośd. Kwota pożyczki pochodziła z wolnych środków posiadanych przez Termin spłaty pożyczki został ustalony na 31 marca 2012 r. Należy także wspomnied, iż w październiku podpisała umowę z nowym dostawcą usług telefonii komórkowej dla Spółki. Zmiana dotychczasowego operatora pozwoli na znaczącą, bo na poziomie ok. 50 proc., redukcję kosztów tych usług realizowanych w ramach podejmowanych działao biznesowych. Strona 3 z 6

4 W październiku br., po zweryfikowaniu danych finansowych za rok 2010, międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet przyznała Spółce prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Wyróżnienie to trafia w ręce tylko tych przedsiębiorców, którzy według ekspertów z D&B Poland odznaczają się najwyższym poziomem stabilności. Potwierdza ono bardzo dobrą kondycję i płynnośd finansową, wysokie bezpieczeostwo transakcji biznesowych z firmą, terminowośd regulowania zobowiązao wobec kontrahentów oraz wysoki poziom rentowności. W opinii Zarządu Spółki, certyfikat ten jest szczególnie ważny ze względu na fakt, iż coraz bardziej cenieni i poszukiwani na rynku są tacy partnerzy biznesowi, którzy odpowiedzialnie wywiązują się ze swoich zobowiązao i gwarantują najwyższe standardy współpracy. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to kolejne wyróżnienie poświadczające wiarygodnośd finansową i stabilnośd Od 2007 roku Spółka nieprzerwanie znajduje się na Białej Liście solidnych i rzetelnych przedsiębiorców. Oznacza to, że systematycznie poddaje się weryfikacji, na podstawie której co kwartał potwierdzana jest jej wysoka moralnośd płatnicza. 27 października Prezes Zarządu Spółki, Pan Krzysztof Matela, wygłosił wykład pt. Warunki skutecznej komunikacji w windykacji w ramach konferencji Strategie windykacyjne organizowanej przez Business Media Solutions sp. z o.o., adresowanej do przedstawicieli biur windykacji oraz działów zajmujących się rozliczeniami z kontrahentami. Dzieo później, tj. 28 października, Pan Matela uczestniczył jako prelegent w konferencji Zarządzanie płynnością finansową, organizowanej przez Grupę MMC Polska. Podczas wykładu pt.: Zarządzanie wierzytelnościami w warunkach wysokich oczekiwao finansowych opowiedział o budowaniu optymalnych ścieżek windykacyjnych oraz sposobach mierzenia ich efektywności. W ramach działao na rzecz lokalnej społeczności w październiku Zarząd Spółki podjął decyzję o zaangażowaniu w organizację XII edycji koncertu charytatywnego Głosy dla Hospicjum organizowanego przez Stowarzyszenie im. Sue Ryder, które w ten sposób propaguje ideę opieki paliatywnej i hospicyjnej. 2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Spółkę w okresie objętym niniejszym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem opublikowała następujące raporty EBI: r. - raport nr 51/2011 Raport miesięczny wrzesieo 2011 r., r. raport nr 52/2011 Zawarcie przez umowy znaczącej nabycie portfela wierzytelności od spółki działającej w branży ubezpieczeniowej., r. - raport nr 53/2011 Spłata przez spółkę zależną - EGB Finanse Sp. z o.o. pożyczki udzielonej przez, r. raport nr 54/2011 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. W okresie objętym niniejszym raportem nie publikowała raportów ESPI. Strona 4 z 6

5 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w okresie objętym raportem W październiku 2011 roku Spółka kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach wcześniej zawartych umów, w tym zakupionych ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F oraz emisji obligacji. Windykacja wspomnianych portfeli następuje zgodnie z przewidywaniami i założonym modelem finansowym. Spółka rozpoczęła także windykację wierzytelności z portfela nabytego w październiku 2011 r. informuje, iż wartośd portfela wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się w sposób następujący: 1) Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w październiku 2011 roku: Wartośd portfela Liczba Wierzytelności kupione zł Wierzytelności zlecone zł RAZEM zł ) Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2011 roku (narastająco od stycznia do października 2011 roku): Wartośd portfela Liczba Wierzytelności kupione zł Wierzytelności zlecone zł RAZEM zł Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w październiku 2011 r., pochodzą z następujących sektorów: usług teleinformatycznych 7,22%, usług finansowych 92,19%, usług publicznych 0,59%. Spółka zależna pozyskała w raportowanym okresie wierzytelności o łącznej wartości ponad 872 tys. zł w ramach umów zlecenia od klientów sektora MSP. Strona 5 z 6

6 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, opublikowane zostaną: 14 grudnia 2011 r. raport miesięczny za listopad 2011 r., Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Matela Prezes Zarządu Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu Strona 6 z 6

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2014 roku Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Informacje o jednostce dominującej... 4 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za maj 2015 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za maj 2015 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za maj 2015 roku Warszawa, 12 czerwca 2015 roku Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011-31.12.2011

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011-31.12.2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011-31.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 Strona 1 Spis treści 1. Informacje Ogólne

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014 RAPORT MIESIĘCZNY za miesiąc czerwiec 2014 14 lipca 2014 3 RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.201131.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo