Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych dla rozwoju e-usług realizowanych przez MSP w Polsce w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych dla rozwoju e-usług realizowanych przez MSP w Polsce w latach 2007-2013"

Transkrypt

1 Kamila Brylska-Michałek * Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych dla rozwoju e-usług realizowanych przez MSP w Polsce w latach Wstęp Rozwój e-usług w Polsce jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość rynkową, gospodarczą i konsumpcyjną. Coraz częściej e- usługi postrzegane są jako synonim nowoczesności, wyraz postępu, element tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Z jednej strony procesowi temu sprzyja wzrastająca liczba osób posiadających komputer i mających dostęp do Internetu (wzrost 2010/2006 o 27,5 % [Dąbrowska i inni, 2011, s. 23], z drugiej strony dynamiczny wzrost możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną [Dąbrowska i inni, 2009, s. 7]. Niniejsze opracowanie poświęcone jest czynnikowi, który napędza rozwoju e-usług w Polsce, jakim są fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata Metodami służącymi do realizacji celu artykułu były: 1) krytyczna analiza literatury między innymi z zakresu zarządzania oraz ekonomii, 2) szczegółowa analiza dokumentów programowych regionalnych programów operacyjnych województw, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ponadto wytycznych oraz regionalnych i krajowych (KSI) raportów z realizacji programów, 3) korespondencja elektroniczna z wykorzystaniem Wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) adresowana do Instytucji Zarządzających RPO, 4) telefoniczne wywiady ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji przeznaczone dla Instytucji Zarządzających zajmujących się wdrażaniem regionalnych programów operacyjnych województw oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. * Mgr, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Cieszkowskiego 7/83, Łódź,

2 38 Kamila Brylska-Michałek Wszystkie metody badań wzajemnie się uzupełniały, w wyniku czego powstał obraz możliwości wykorzystania oraz znaczenia finansowania e-usług w Polsce ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 1. Istota e-usług E-usługi można określić jako nową formę świadczenia usług, a także zaspokojenia potrzeb przy wykorzystaniu Internetu, od momentu kontaktowania się firmy z klientem celem przedstawienia oferty, poprzez zamówienie usługi, jej świadczenie i kontakt po wykonaniu usługi. Internetowa forma świadczenia usług pozwala na większą standaryzację usług i może dotyczyć pełnej lub fragmentarycznej obsługi e- klientów w ramach procesu obsługi właściwego dla danego rodzaju usług [Dąbrowska, 2008, s. 44]. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez e-usługę należy rozumieć usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. E-usługi pozwalają na dokonywanie tych samych czynności bardziej ekonomicznie i efektywnie oraz umożliwiają bardziej elastyczne funkcjonowanie firm i koncentrowanie się na kreowaniu nowych produktów, które wytworzą dodatkowe przychody, niż usługi tradycyjne [Gersham, 2002]. Poza tym, e-usługi pozwalają na dokonywanie czynności w czasie rzeczywistym, dlatego wspomagają proces podejmowania decyzji w tych gałęziach gospodarczych, w których nawet niewielkie zmiany trendów zewnętrznych mają istotne znaczenie [Dąbrowska, 2009, s. 41]. Stała dostępność e-usług jest ważnym elementem, zarówno z punktu widzenia klienta instytucjonalnego jak i indywidualnego. Potrzeba stałej dostępności e-usług wynika z trybu życia jaki można obecnie zaobserwować. Potencjalni usługobiorcy są obecnie bardzo zajęci przez większość dnia, w związku z czym starają się wykorzystać każdą wolną chwilę na załatwienie swoich spraw i podtrzymanie kontaktów. Oczekują zatem, że będzie można korzystać z e-usług o dowolnej porze dnia i nocy.

3 Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych 39 Ponadto za e-usługami przemawiają takie cechy, jak wygoda dla użytkowników oraz niski koszt świadczenia. Komfort użytkowników e-usług wynika głównie z samej natury ich świadczenia. Większość dostępnych aktualnie e-usług jest nastawiona na użytkownika i ma za zadanie zaoferować mu świadczenia, w sposób najbardziej dla niego atrakcyjny. Model biznesowy świadczenia e-usług w przeważającej części uzależnia przychód od liczby użytkowników z niej korzystających. Usługodawcy prześcigają się w związku z tym w oferowaniu coraz to nowszych udogodnień i funkcjonalności, aby wyprzedzić konkurencję i zdobyć jak największą liczbę klientów. Rozwój e-usług podąża w kierunku, aby użytkownicy mogli dostać więcej, w krótszym czasie i z wykorzystaniem jeszcze bardziej intuicyjnego interfejsu. Wydaje się, iż ten element jest najważniejszym motorem, który przyciąga usługobiorców i jednocześnie jest motorem sprawczym rozwoju e-usług. Ponadto, w praktyce na wygodę użytkowników składa się kilka elementów w tym takie jak: funkcjonalność oraz ergonomia rozwiązania, której składnikiem jest responsywność, tj. zdolność systemu do szybkiej reakcji i odpowiedzi na działania użytkownika. Niski koszt świadczenia e-usług w porównaniu z prowadzeniem analogicznej działalności bez wykorzystania technologii informatycznych daje poważną przewagę na rynku. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie sklepów internetowych, gdzie koszty działalności w formie e-usług dają możliwość obniżenia ceny, co stanowi konkurencję dla tradycyjnych sklepów. Zdaje sobie z tego sprawę i próbuje to wykorzystać coraz więcej firm zatem potencjalnie korzyści z tego wynikające będą z czasem stopniowo coraz mniejsze [Kawecki i inni, 2012, s ]. Mając na uwadze rozwój Internetu, a także wymienione powyżej preferencje i predyspozycje konsumentów oraz trendy rynku przewiduje się, iż w niedalekiej przyszłości e-usługi będą dostępne na każde żądanie w miejscu i porze kiedy są potrzebne [Dąbrowska, 2009, s ]. 2. Fundusze strukturalne jako czynnik rozwoju e-usług realizowanych przez MSP Polityka UE na lata ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na całym swoim obszarze. Realizowana jest przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym, tj.: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS).

4 40 Kamila Brylska-Michałek Z uwagi na finansowanie projektów z zakresu e-usług najważniejszym jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, gdyż z niego pochodzą środki na realizację programów, w ramach których można kreować e-usługi, tj. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz regionalnych programów operacyjnych [http://www.funduszeeuropejskie. gov.pl, dostęp dnia r.] Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest jednym z 6 krajowych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W systemie wdrażania główną instytucją nadzorującą i zarządzającą jest Instytucja Zarządzająca, której rolę pełni Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Duża część zadań została przekazana na zasadzie delegacji uprawnień Instytucjom Pośredniczącym pierwszego i drugiego stopnia, do których zaliczamy: Ośrodek Przetwarzania Informacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Polska Organizacja Turystyczna, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki. W latach w ramach PO IG beneficjenci otrzymują wsparcie w wysokości 10,186 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów. Z kwoty tej 8,658 miliarda euro to środki z EFRR, a pozostałe 1,527 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego. Fundusze w ramach PO IG zostały podzielone na dziewięć priorytetów: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, 2. Infrastruktura sfery B+R, 3. Kapitał dla innowacji, 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, 5. Dyfuzja innowacji, 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, 9. Pomoc techniczna. Osie priorytetowe są podzielone na szczegółowe działania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie [Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dostęp dnia r.] Osią priorytetową w ramach której można ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu e-usług jest oś 8 Społeczeństwo informacyjne

5 Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych 41 - zwiększanie innowacyjności gospodarki. W ramach osi ósmej zostały w tym celu wyodrębnione dwa działania: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Beneficjentami ósmej osi PO IG mogą zostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem działania 8.1 jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej oraz wytworzenie produktów cyfrowych, koniecznych do świadczenia e-usługi. Dany beneficjent może otrzymać wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1, przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Natomiast celem działania 8.2 jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej oraz wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (tzw. Business to-business B2B). Przedmiotem wsparcia są przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym, oraz organizacyjnym, które prowadzą do powstania relacji usługowej między współpracującymi przedsiębiorcami realizowanej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami. Projekt w ramach działania 8.2 także nie może być objęty dofinansowaniem przez okres dłuższy niż 24 miesięcy [Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostęp dnia r.]. Działania 8.1 oraz 8.2 cieszą się dużą popularności wśród beneficjentów, co przedstawia tablica nr 1, prezentująca alokację środków oraz stan realizacji działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dzień 05 listopada 2012 r.. Na realizację działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej zostało przeznaczone ,00 EUR ( ,90 PLN). Na dzień 5 listopada 2012 roku zostało podpisanych umów na łączną wartość dofinansowania ,51 PLN, co stanowi 66 % założonego wykonania.

6 42 Kamila Brylska-Michałek Tablica 1. Alokacja środków oraz stan realizacji działań 8.1 i 8.2 PO IG na dzień 5 listopada 2012 r. Działanie Alokacja w EUR Alokacja w PLN Podpisane umowy Wartość dofinansowania w Liczba PLN , , , , , ,27 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PO IG [Tabela_Wdrozenie_POIG_ 05_ 11_2012, dostęp dnia r.]. Przeciętna wartość dofinansowania projektu wyniosła PLN. Na realizację działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B zostało przeznaczone ,00 EUR ( ,27 PLN). Na dzień 5 listopada 2012 roku zostało podpisanych umów na łączną wartość dofinansowania ,27 PLN, co stanowi 33 % alokacji środków. Przeciętna wartość dofinansowania projektu wyniosła PLN. Wartość wydatków kwalifikowanych realizowanych projektów nie może być niższa niż 20 tys. PLN oraz nie może przekraczać 1 mln PLN. Projekty dofinansowywane są do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych [Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r.] Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są programami stworzonymi do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie poszczególnych regionów kraju (województw) w takich dziedzinach jak: transport, energia, innowacja i przedsiębiorczość, infrastruktura społeczna, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, rewitalizacja, turystyka, kultura, energia oraz potencjał instytucji i administracji. Celami programów są poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województw. Wojewódzkie jednostki samorządowe posiadają własne Instytucje Wdrożeniowe zajmujące się obsługą RPO w danym regionie. RPO są przystosowane do potrzeb poszczególnych regionów, dlatego są skonstruowane inaczej i funkcjonują na nieco odmiennych warunkach w każdym województwie [http://ec.europa.eu/polska, dostęp dnia r.]. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych jedynie cztery województwa zdecydowały się na wyodrębnienie działań dedykowa-

7 Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych 43 nych dla e-usług realizowanych przez przedsiębiorców. Są to województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie oraz warmińskomazurskie. W ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w osi priorytetowej nr 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego zostało wyodrębnione działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Celem głównym tego działania jest zwiększenie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce poprzez m.in. reorganizację przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy oraz tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP. Beneficjentami realizującymi projekty w ramach działania 4.3 mogą być: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawskopomorskiego, działające min. 12 miesięcy [Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dostęp dnia r.]. Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego przeznaczyła na niniejsze działanie EUR. Zaplanowano, iż wkład ze środków europejskich wynosić będzie EUR, poza tym przewidziano także dofinansowanie ze środków z budżetu krajowego. Przy założonej alokacji finansowej określono także wielkość środków prywatnych na poziomie EUR. W ramach RPO Województwa Łódzkiego działaniem dedykowanym dla e-usług zostało działanie 4.3 E-technologie dla przedsiębiorstw w osi priorytetowej nr 4 Społeczeństwo informacyjne. Celem działania jest wsparcie inwestycyjne MSP, które planują swój rozwój na rynku w oparciu o świadczenie usług internetowych (on-line). W ramach działania dofinansowanie otrzymają projekty MSP dotyczące zakupów inwestycyjnych oraz ich wdrożenia w celu świadczenia usług on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT, czyli m.in. e-handel, e-edukacja i e-szkolenia, tworzenie sieci. Ponadto w ramach działania 4.3 wspierane są projekty w zakresie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych (typu B2B) w formie elektronicznej obejmujących maksymalnie dwa MSP. Do dofinansowania kwalifikują się również projekty z zakresu cyfryzacji kin lub produkcji i transmisji telewizyjnej w technologii cyfrowej zakładające rozwój działalności beneficjenta w Internecie (on-line).

8 44 Kamila Brylska-Michałek Beneficjentami działania 4.3 mogą zostać mikro i małe przedsiębiorstwa prosperujące na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy, natomiast ograniczenie to nie obowiązuje średnich przedsiębiorstw [Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, dostęp dnia r.]. Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Łódzkiego przeznaczyła na niniejsze działanie EUR. Zaplanowano, iż wkład ze środków europejskich wynosić będzie EUR, poza tym przewidziano także dofinansowanie ze środków z budżetu krajowego. Przy założonej alokacji finansowej określono wielkość środków prywatnych na poziomie EUR. Należy zwrócić uwagę na niedużą wielkość środków prywatnych w stosunku do alokacji finansowej działania, z czego wynika, że udział dofinansowania poszczególnych projektów z zakresu e-usług w województwie łódzkim są na bardzo wysokim poziomie (85 %), korzystnym dla beneficjentów. W ramach RPO Województwa Mazowieckiego w osi priorytetowej nr 2 Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza zostało wyodrębnione działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP. Celem działania jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w MSP. Wsparcie ma prowadzić do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności MSP w procesie wdrażania i skutecznego wykorzystywania ICT lub tworzenia nowych rozwiązań i e-usług. Przykładami projektów realizowanych w ramach działania 2.3 są: zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, w tym: zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning) oraz systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management), usług doradczych dotyczących zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, budowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie. Wsparcie otrzymają mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja) działające na terenie Województwa Mazowieckiego. Na działanie 2.3 przeznaczono EUR. Zaplanowano, iż wkład ze środków europejskich wynosić będzie EUR, poza

9 Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych 45 tym przewidziano dofinansowanie ze środków z budżetu krajowego. Przy założonej alokacji finansowej określono wielkość środków prywatnych na poziomie EUR. W ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego w osi priorytetowej 7. Infrastruktura społeczeństwa Informacyjnego zostało wyodrębnione działanie 7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych i poddziałanie Usługi i aplikacje dla MŚP. Celem poddziałania jest intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych i aplikacji dla Małych Średnich Przedsiębiorstw na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach poddziałania można realizować następujące projekty: rozwój i promocja e-usług umożliwiających na Warmii i Mazurach budowanie i rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w tym budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w zakresie e- handlu, turystyki, tworzenia sieci kooperacji między przedsiębiorstwami przy wykorzystaniu narzędzi i platform elektronicznych. Tworzenie lub uczestnictwo w Wirtualnych Organizacjach Sieciowych (Network-Virtual-Organisation NVO), tworzenie i rozbudowa narzędzi i systemów informatycznych w MŚP prowadzących do osiągania sprawnej organizacji. wewnętrznej (back-office), sprawnej obsługi klientów (front-office) oraz zapewnienia interoperacyjności systemów. Projekty w zakresie integracji działań biznesowych między kooperującymi firmami, wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów, systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, integracja systemów, budowa i rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy MŚP i ich kontrahentami, tworzenie i rozwój serwisów i portali społecznościowych oraz usług on-line dla firm. Wsparcie otrzymują mikro i mali przedsiębiorcy działające min. 12 miesięcy oraz średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności i inni [Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, dostęp dnia r.]. Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego przeznaczyła na niniejsze działanie EUR. Zaplanowano, iż wkład ze środków europejskich wynosić będzie EUR, poza tym przewidziano dofinansowanie ze środków

10 46 Kamila Brylska-Michałek z budżetu krajowego. Przy założonej alokacji finansowej określono wielkość środków prywatnych na poziomie EUR. Realizację działań dedykowanych e-usługom i zagadnieniom z zakresu technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w MSP w wybranych województwach przedstawia tablica nr 2. Tablica 2. Realizację działań dedykowanych e-usługom i zagadnieniom z zakresu technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w MSP w wybranych województwach Województwo Działanie / Poddziałanie Liczba podpisanych umów o dofinansowanie Wartość realizowanych projektów w PLN Wartość dofinansowania realizowanych projektów w PLN Kujawsko- 4.3 rozwój komercyjnych e-usług Pomorskie , ,10 IV.3 e-technologie Łódzkie dla przedsiębiorców , , technologie Mazowieckie informacyjne dla komunikacyjne i , ,23 MSP 7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług tele- Warmińsko- Mazurskie informatycznych / , , Usługi i aplikacje dla MŚP Razem: , ,04 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI (SIMK) na dzień r. [www.funduszeeuropejskie.pl, dostęp dnia r.]. Na dzień 30 listopada 2012 roku z trzech wymienionych działań i poddziałania zostało podpisanych 623 umów na łączną wartość projektów ,56 PLN. Dofinansowanie z pomocy publicznej wyniosło ,04 PLN. Projekty są bardzo zróżnicowane i dotyczą prawie wszystkich sektorów życia gospodarczego. W pozostałych dwunastu RPO województw nie zostały wyszczególnione działania dla projektów z zakresu e-usług realizowanych przez przedsiębiorstwa. Pomimo to w ramach działań adresowanych do MSP mających na celu ich rozwój i podnoszenie konkurencyjności i innowa-

11 Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych 47 cyjności można realizować projekty z zakresu e-usług. Za przykład może posłużyć województwo lubuskie, gdzie w ramach działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa i 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje zostało podpisanych 7 umów z zakresu e-usług na łączną wartość dofinansowania ,04 PLN. Innym przykładem jest województwo podlaskie, gdzie w ramach działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw podpisano 5 umów na realizację projektów z zakresu e-usług na łączną wartość dofinansowania ,91 PLN 1. Należy zauważyć, iż w RPO gdzie zostały wyodrębnione działania dla realizacji projektów z zakresu e-usług skala tych inwestycji jest nieporównywalnie większa niż w jednostkach samorządu terytorialnego gdzie nie przewidziano dedykowanych działań dla tego typu działalności, jednak nie jest to niemożliwe. Zakończenie Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają szerokie spektrum możliwości wykorzystania pomocy publicznej w celu kreowania i rozwoju e- usług w swoich organizacjach. Największym źródłem środków na realizację projektów z tej dziedziny jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Za pomocą EFRR wdrażane są zarówno działania 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata oraz regionalne programy operacyjne poszczególnych województw. Znaczenie finansowania z funduszów strukturalnych dla rozwoju e-usług ma dwa podstawowe wymiary. Po pierwsze, jest to wymiar rozwoju regionalnego, w wyniku którego wsparcie projektów ma na celu tworzenie społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w kontekście rozwoju technologicznego oraz zapewnienie szerszych możliwości wykorzystania technologii cyfrowych. Po drugie, wymiar rozwoju jednostki gospodarczej. Dzięki finansowaniu UE przedsiębiorstwo może w szerszym i głębszym wymiarze 1 Wyniki badań przeprowadzonych w grudniu 2012 r. za pomocą Wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz telefonicznych wywiadów z przedstawicielami wszystkich szesnastu województw odpowiedzialnych za wdrażanie oraz realizację regionalnych programów operacyjnych oraz przedstawicielem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Badanie zostało oparte o wystandaryzowany kwestionariusz ankietowy składający się z pytań zamkniętych i otwartych.

12 48 Kamila Brylska-Michałek wdrażać zmiany, nie ograniczając się tylko do własnych środków. Wdraża zaplanowane innowacje szybciej od konkurencji i tym samym szybciej się rozwija [Choroszczak, Mikulec, 2012, s. 52]. Rozwój przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie do swojej oferty e-usług prowadzi do poprawy ich produktywności i efektywności oraz wzrostu satysfakcji klientów. Nowe rodzaje usług otwierają nowe rynki i nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy [Babiak, 2008, s. 177]. Należy jednak zauważyć, iż otrzymanie dofinansowania UE na realizację projektu to jest jedynie połowa sukcesu. Niemniej ważne jest prawidłowe rozliczenie się z każdej otrzymanej złotówki, co sprawia problem wielu beneficjentom, niejednokrotnie prowadząc do ich upadłości. Literatura 1. Babiak J. (2008), Fundusze Europejskie a innowacyjność polskie gospodarki, Studio Emka, Warszawa. 2. Choroszczak J. Mikulec M. (2012), Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i zagrożenia, Poltex, Warszawa. 3. Dąbrowska A. (2008), Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa. 4. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa. 5. Dąbrowska A., Szepieniec-Puchalska D., Radziukiewicz M., Szymańska A. (2011), Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniuktur, Warszawa. 6. Gersham A.V. (2002), Haw web services will redefine service economy, Outlook. 7. dostęp dnia r. 8. dostęp dnia r. 9. Kawecki T., Koralewski M., Kośmider A., Langer J., Mamrot S., Manuszak C., Nowak F., Pucher J., Sadowska P., Sokołowski P., Szewczyk K., Tomaszewski J., Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), (2012), Rozwój sektora e-usług na świecie II edycja, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, https://www.web.gov.pl/g2/big/2012_07/371ad2dadfdb2eb28c14ab85 66f83ba8.pdf, dostęp dnia r.

13 Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Grudzień 2011, we/attachments/116/program_innowacyjna_gospodarka_zatwierdz ony_przez_ke_ pdf, dostęp dnia r. 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.). 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Dz. U. Nr 21, poz Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , Olsztyn, 14 sierpnia 2012 r., dostęp dnia r. 14. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata (Uszczegółowienie RPO WM), Warszawa, październik 2012 r., 3f361c1251.pdf, dostęp dnia r. 15. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , Łódź, 28 listopada 2012, a7f589dc75d3/u_rpo_wl_ _2.pdf?mod=ajperes, dostęp dnia r. 16. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Toruń, wrzesień 2012 r. dostęp dnia r. 17. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Warszawa,

14 50 Kamila Brylska-Michałek Lists/Dokumenty%20programwe/Attachments/115/Szczegolowy_opi s_priorytetow_ver16_zatwierdzona_ pdf, dostęp dnia r. Streszczenie E-usługi określane są jako nowa forma świadczenia usług zaspokajanych przy wykorzystaniu Internetu. Rozwój e-usług w Polsce jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość rynkową, gospodarczą i konsumpcyjną. Z jednej strony procesowi temu sprzyja wzrastająca liczba osób posiadających komputer i mających dostęp do Internetu, z drugiej strony dynamiczny wzrost możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ważnego czynnika wpływającego na rozwój e-usług w Polsce jakim są fundusze strukturalne na lata Dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego, który jest źródłem finansowania PO IG oraz RPO województw zostało dofinansowane ok projektów związanych z kreowaniem i rozwojem e-usług. Znaczenie finansowania z funduszów strukturalnych dla rozwoju e-usług ma dwa podstawowe wymiary. Po pierwsze, jest to wymiar rozwoju regionalnego, w wyniku którego wsparcie projektów ma na celu tworzenie społeczeństwa informacyjnego. Po drugie, wymiar rozwoju jednostki gospodarczej. Dzięki finansowaniu UE przedsiębiorstwo może w szerszym i głębszym wymiarze wdrażać zmiany, nie ograniczając się tylko do własnych środków. Metodami służącymi do osiągnięcia zamierzonego celu artykułu były: wnikliwa analiza literatury przedmiotu i dokumentów programowych regionalnych programów operacyjnych województw, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz badanie przeprowadzone w grudniu 2012 r. za pomocą Wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i telefonicznych wywiadów z przedstawicielami szesnastu województw odpowiedzialnych za wdrażanie oraz realizację regionalnych programów operacyjnych oraz przedstawicielem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Słowa kluczowe fundusze europejskie, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Possibility and importance of EU financing for web services development carry out by SME in Poland in the years (Summary) E-services are defined as a new form of services on the Internet. The development of e-services in Poland is a response to the changing reality of the market, business and consumption. An increasing number of people with a computer and having access to the Internet and the dynamic growth of the

15 Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych 51 provision of services electronically process promotes the development of such services. The purpose of this article is to present an important factor in the development of e-services in Poland, which is the Structural Funds for the years 2007 to The European Regional Development Fund has financed about projects related to the creation and development of e-services. The importance of financing from the structural funds for the development of e-services has two main dimensions. Firstly, it is a dimension of regional development, which resulted in support for projects aimed at the creation of the information society. Secondly, the dimension of the enterprise development. Thanks to EU funding, enterprises may, in a broader and deeper dimension implement changes, not limited to their own resources. Methods to achieve the objective of the article were careful analysis of the literature and program documents provinces regional operational programs, the Innovative Economy Operational Programme and a study conducted in December 2012 with Requests for public information under Article 2 paragraphs. 1 of the Law on Access to Public Information dated 6 September 2001 (Journal of Laws No. 112, item. 1198), and telephone interviews with representatives of the sixteen regions responsible for the implementation and execution of regional operational programs and a representative of the Innovative Economy Operational Programme. Keywords european fund, Operating Programme Innovative Economy

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Anna Bobka-Adwent GARR S.A. Forum Gospodarcze InvestExpo, 21.03.2011 r. Programy Operacyjne Podstawowymi instrumentami

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu dotacje z POIG, RPO WM, POKL 2 Innowacyjna Gospodarka 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 6.1 Paszport

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

TWÓJ POMYSŁ+ NASZA WIEDZA =SUKCES. Olsztyn, 19 VI 2012 r.

TWÓJ POMYSŁ+ NASZA WIEDZA =SUKCES. Olsztyn, 19 VI 2012 r. TWÓJ POMYSŁ+ NASZA WIEDZA =SUKCES Olsztyn, 19 VI 2012 r. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 2013 Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012 Wsparcie na e-biznes Kielce 2012 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Udział środków unijnych w kształtowaniu struktury finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Udział środków unijnych w kształtowaniu struktury finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Wojciech Kozłowski * Udział środków unijnych w kształtowaniu struktury finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego Wstęp Unia Europejska identyfikuje niedostateczny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2 Czym jest POIG? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Ryszard Boguszewski EuroCompass Sp. z o.o. Janów Lubelski, 8 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

PO Polska Wschodnia 2014 2020

PO Polska Wschodnia 2014 2020 PO Polska Wschodnia 2014 2020 Cel główny POPW wsparcie MŚP w zakresie działalności innowacyjnej tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej tworzenie nowych modeli

Bardziej szczegółowo

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 Łódź, 13 listopada 2014 r. Nowa perspektywa 2014-2020 Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Eksport w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo