Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających"

Transkrypt

1 Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Rząd RP na lata

2 PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa I. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego W ramach osi priorytetowej wspierane będą działania nakierowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MSP, m.in. poprzez inwestycje oraz finansowanie wydatków związanych ze wsparciem instrumentów inżynierii finansowej. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielane będzie na wdrożenie projektów związanych z wprowadzeniem innowacji produktowej lub procesowej. W ramach wsparcia bezpośrednich inwestycji przedsiębiorstw, innowacyjność będzie jednym z kryteriów merytorycznych, branych pod uwagę podczas oceny projektów. W zależności od poziomu innowacyjności, dla kryteriów przypisana zostanie odpowiednia waga punktowa. Realizowane będą działania wspierające proces internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez granty na uczestnictwo w targach i wystawach międzynarodowych. W celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu podjęte zostaną przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie stref inwestycyjnych. W ramach osi priorytetowej wdrażane będą operacje związane z podnoszeniem jakości i dostępności instrumentów wsparcia oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, włącznie ze wzmocnieniem zasobów przedmiotowych instytucji oraz stworzeniem warunków do włączania się tych instytucji w regionalne, krajowe oraz międzynarodowe sieci i projekty. Podjęte będą także działania z zakresu zwiększenia dostępu do poręczeń i kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. W celu stworzenia regionalnego systemu transferu technologii przewiduje się tworzenie centrów transferu technologii i rozbudowę sieciowych systemów informatycznych. Wspierane będą procesy związane z rozwojem i powstawaniem innowacyjnych klastrów oraz powiązań kooperacyjnych, a także nastawione na wzmocnienie zasobów własnych instytucji 2

3 wspierających sektor MSP w zakresie innowacji. W ramach wsparcia rozwiązań innowacyjnych realizowane będą projekty z zakresu podnoszenia jakości infrastruktury związanej z badaniami i rozwojem technologicznym. Wspierane będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacyjności, m.in. z następujących branż: ICT, przemysł chemiczny, przemysł drzewno-meblarski, budownictwo, elektronika, elektrotechnika. Wsparcie biznesu w ramach RPO WZ powinno skupiać się na sektorze MSP. Dopuszczalne jest wsparcie dla dużych przedsiębiorstw po spełnieniu następujących warunków: wyjątek, rozmiary inwestycji poniżej 2 mln euro, wyraźna, zasadnicza korzyść dla regionu (np. wkład na rzecz utworzenia klastra). Istnieje konieczność zachowania maksymalnego proponowanego progu 10% bezpośredniego wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. Dla wzmocnienia finansowego wsparcia przedsiębiorczości zakłada się wykorzystanie możliwości tworzenia i rozwoju instrumentów finansowania, jakie oferuje inicjatywa wspólnotowa JEREMIE, która obejmie wsparcie przedsiębiorstw, innowacje w przedsiębiorstwach, ulepszony dostęp do finansowania dla MŚP, a także operacje finansowe w skali mikro wspierane w ramach Osi priorytetowej nr 1. CHARAKTERYSTYKA 1. Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje Poddziałanie Bezpośrednie inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność oraz zdolność inwestycyjną MŚP związane z realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktu, procesu produkcyjnego oraz 3

4 dywersyfikacji produkcji i świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług. Wartość kosztów kwalifikujących się do pomocy. minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów 40 tyś PLN maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów 4 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE na poziomie projektu: 60% kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw, z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu 40 % kosztów kwalifikowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze transportu Małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 2. Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje Poddziałanie Inwestycje MSP w nowe technologie W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty związane z innowacyjnymi technologiami, rozumiane jako projekty zakładające wdrożenie technologii stosowanej w Polsce krócej niż 3 lata. Priorytetowo traktowane będą projekty, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy, a także projekty zlokalizowane na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 4

5 Wartość kosztów kwalifikujących się do pomocy. minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów 40 tyś PLN maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów 8 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE na poziomie projektu: 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro, małych przedsiębiorstw, z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu 40 % kosztów kwalifikowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze transportu Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje Poddziałanie Inwestycje MSP w zakresie ochrony środowiska W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego podnoszące konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez minimalizację oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz podnoszenia efektywności tej działalności w szczególności poprzez wprowadzanie zmian w produkcji w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno ściekowej lub gospodarki odpadami. Dotacje będą przeznaczone na realizację inwestycji prowadzących do zastosowania w produkcji nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych przyjaznych środowisku. 5

6 Wartość kosztów kwalifikujących się do pomocy. minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów 20 tyś PLN maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów 1 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE na poziomie projektu: 60% kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw, z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu 40 % kosztów kwalifikowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze transportu Mikro małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 4. Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie Działanie 1.2 Innowacje o transfer technologii Poddziałanie Proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu Poddziałanie Zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MSP Poddziałanie Infrastruktura B+R Zapisy dotyczące Działania 1.2 zostaną uzupełnione po przedstawieniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji na temat możliwości wystąpienia pomocy publicznej w tym Działaniu oraz podstawy prawnej do przyznawania pomocy w ramach proponowanych poddziałań. 7. Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie 6

7 Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Celem działania jest polepszenie przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej w postaci stworzenia infrastruktury technicznej. Priorytetowo traktowane będą projekty, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy, a także projekty zlokalizowane na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wartość kosztów kwalifikujących się do pomocy. minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów 4 mln PLN maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów 40 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE na poziomie projektu: 50% kosztów kwalifikowanych Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi m.in. parkami przemysłowymi, parkami naukowo - technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej, np. jednostki samorządu terytorialnego, agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych podmiotów. Informacje szczegółowe na stronie: 7

8 II. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Celem działania jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4, a także wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu Wędka Technologiczna. Działanie 4.1 jest II etapem realizowanego w ramach priorytetu 1 działania 1.4, które polega na dofinansowaniu projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe). Przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych Maksymalna wartość wsparcia na poziomie projektu: 85% 2. Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Działanie ma na celu wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Ponadto, przyczyni się do zwiększenia wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego przez przedsiębiorców jako jednej z przewag konkurencyjnych. 8

9 Przedsiębiorcy, Maksymalna wartość wsparcia na poziomie projektu: 85% Udział cross financingu w finansowaniu działania : Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu i maksymalnie 1 mln PLN 3 Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Przedsiębiorcy, Maksymalna wartość wsparcia na poziomie projektu: 85% Udział cross financingu w finansowaniu działania : Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu i maksymalnie 1 mln PLN 4. Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych: 9

10 Celem działania jest poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki poprzez zwiększenie liczby inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym w sektorach produkcyjnym lub generujących znaczną liczbę nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie. Beneficjenci działania przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa (preferowane inwestycje MSP) Minimalna wartość projektu: 1) minimalna wartość projektu realizowanego w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji wsektorze produkcyjnym 160 mln PLN, 2) nie dotyczy poddziałania Maksymalna wartość projektu: nie ma określonej wartości maksymalnej projektu 1) maksymalna intensywność wsparcia dla projektów w poddziałaniu 4.5.1wynosi 15% wydatków kwalifikowanych, w tym: - na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP wartości wydatków kwalifikowanych części szkoleniowej projektu), - na część doradczą 600 tys. PLN (50% wartości wydatków kwalifikowanych części doradczej projektu). 2) maksymalna intensywność wsparcia dla projektów realizowanych w poddziałaniu wynosi 30% wartości wydatków kwalifikowanych (z wyłączeniem projektów B+R). W przypadku projektów B+R realizowanych w poddziałaniu intensywność wsparcia zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj. maksymalna intensywność 70% wartości wydaktów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wartość wsparcia na poziomie projektu: 85% Udział cross financingu w finansowaniu działania : Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu i maksymalnie 1 mln PLN 10

11 5. Oś priorytetowa 5 Dyfuzja innowacji Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Celem działania jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych, poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej. Beneficjenci działania MSP Maksymalna wartość wsparcia na poziomie projektu: 85% 6. Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych18, niezbędnych do świadczenia tych usług. Beneficjenci działania Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji, rozumianego jako wpis do odpowiedniego rejestru Maksymalna wartość wsparcia na poziomie projektu: 85% 11

12 7. Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców. Beneficjenci działania Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na podstawie zawartych umów o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez wdrażanie i integrację nowych systemów informatycznych (lub dotychczasowych systemów informatycznych) i automatyzację realizowanych między sobą procesów biznesowych z wyłączeniem klastrów innowacyjnych. Maksymalna wartość wsparcia na poziomie projektu: 85% Udział cross financingu w finansowaniu działania : Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu Informacje szczegółowe na stronie: 12

13 III. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 1.Oś priorytetowa 4 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Działanie 4.3: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) W ramach działania wspierane będą inwestycje pozwalające przedsiębiorcy wdrożyć najlepsze dostępne techniki, umożliwiające dostosowanie dużych przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego, co jest niezbędne do ich funkcjonowania w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt. b) w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami programu pomocy de minimis.. Minimalna wartość projektu - 8 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania tys. PLN 2. Oś priorytetowa 4 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Działanie 4.4: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno ściekowej W ramach działania wspierane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji istniejących instalacji lub urządzeń przemysłowych prowadzącej do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi z odpadów, do zmniejszenia energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych oraz 13

14 do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko, zgodnie ze standardami unijnymi. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt. b) w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami programu pomocy de minimis.. Minimalna wartość projektu - 8 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania 20 mln PLN 3. Oś priorytetowa 4 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Działanie 4.5: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Pomoc dla dużych przedsiębiorców będzie ukierunkowana na inwestycje w zakresie ochrony powietrza i dostosowanie istniejących obiektów do wymagań wynikających z dyrektywy 80/01/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt. b) w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami programu pomocy de minimis.. Minimalna wartość projektu 8 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania 20 mlnpln 14

15 4. Oś priorytetowa 4 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych. Pomoc będzie przeznaczona dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne. Dofinansowana inwestycja powinna przyczynić się do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustaw dotyczących postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów (opakowania i odpady opakowaniowe, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy wycofane z eksploatacji). Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt. b) w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami programu pomocy de minimis.. Minimalna wartość projektu 8 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania 20 mlnpln 5. Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie przebudowy i budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji. 15

16 Przedsiębiorcy Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 mln PLN Nie ma określonej wartości maksymalnej projektu Minimalna kwota wsparcia - Dla jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 mln. 6 Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii. W ramach działania realizowane będą kompleksowe projekty z zakresu budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej; ograniczenie strat sieciowych i dodatkowo ograniczenie czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców. Przedsiębiorcy Minimalna wartość projektu 20 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia 50 mln PLN Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu: 85% 7. Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 16

17 W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorcy Minimalna wartość projektu: projekty o minimalnej wartości - 20 mln PLN, z zastrzeżeniem następujących wyjątków: - dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych wartość projektu 10 mln PLN 8. Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie produkcji biokomponentów i biopaliw, w tym również biopaliw drugiej generacji. Przedsiębiorcy Minimalna wartość projektu 20 mln PLN 9 Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 9.6 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. W ramach działania wspierane będą inwestycje w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do umożliwienia dostarczania do Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. 17

18 Przedsiębiorcy Minimalna wartość projektu 20 mln PLN Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu: 85% 10. Oś priorytetowa X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Działanie 10.1 Rozwój systemów przemysłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego Realizacja działania obejmuje rozbudowę oraz tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej, budowę obiektów i urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych oraz wzrost pojemności magazynów gazu ziemnego. Przedsiębiorcy Minimalna wartość projektu 20 mln PLN Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu: 85% 11. Oś priorytetowa X Bezpieczeństwo energetyczne Działanie 11.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji W ramach działania będą realizowane projekty z zakresu budowy lub rozbudowy sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych, przede wszystkim na terenach Polski północno-wschodniej. 18

19 Przedsiębiorcy Minimalna wartość projektu 8 mln PLN Maksymalna wartość projektu nie została określona Informacje szczegółowe na stronie: 19

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 46 PRZEDSIĘBIORSTWO MAREK SMOLEŃ I REGION NR 6/2014 Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw Marek Smoleń 1 Wstęp Kończąca się perspektywa finansowa

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo