FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla punktów akceptacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla punktów akceptacyjnych"

Transkrypt

1 FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla punktów akceptacyjnych dotyczy stosunków umownych pomiędzy FlexKom International Holding SA Burgstrasse Kreuzlingen Szwajcaria / Kanton Thurgau reprezentowana przez Rudolf Engelsberger, CEO, z siedzibą tamże ( FlexKom ) a detalistą jako osobą fizyczną w charakterze przedsiębiorcy lub jako osobą fizyczną w charakterze przedsiębiorcy detalicznego ( punkt akceptacyjny ) Preambuła FlexKom oferuje na warunkach ustalonych w przedmiotowych OWH jako twórca i użytkownik systemu FlexKom w ramach swoich usług serwisowych typowo detalistom w licznych państwach użytkowanie mobilnej funkcji skanowania względnie systemu kart do realizacji koncepcji marketingowej cashback. Punkty akceptacyjne umożliwiają własnym klientom przy pomocy udostępnionych im przez FlexKom kart klienckich ( FlexCard ) lub przez skanowanie kodu QR przy pomocy wcześniej ściągniętej na nadający się do tego telefon komórkowy aplikacji ( FlexApp ) udział w systemie FlexKom. Dzięki temu klient może zbierać punkty ( FlexMoneys ) i wykorzystać swoje zebrane punkty na oferowane przez FlexKom usługi serwisowe (np. FlexCall) lub wypłacić je sobie w wartościach pieniężnych. Punkt akceptacyjny będzie otrzymywał od wszystkich wydanych przez niego FlexApps i FlexCards udział z tytułu obrotów stosownie do 5 ustęp 5 tych OWH. Dotyczy to nie tylko zakupów w sklepie wydającego punktu akceptacyjnego, lecz również zakupów w każdym innym punkcie akceptacyjnym. Na potrzeby korzystania z tego systemu FlexApp i FlexCard FlexKom wyposaży wyszukanych z reguły detalistów jako punkty akceptacyjne w jeden bądź kilka terminali Point of Sale ( FlexPos ). Jako punkt akcep-tacyjny FlexApp i FlexCard otrzyma on m.in. od niezależnych i samo-dzielnych partnerów handlowych FlexKom ( niezależni partnerzy FlexKom ) niezbędne wsparcie konieczne do instalacji i praktycznego użytkowania FlexPos. Partner FlexKom ma obowiązek identyfikowania się wobec przedstawicieli punktu akceptacyjnego jako taki przy pomocy dowodu wystawionego przez FlexKom na partnera FlexKom. Punkt akceptacyjny nie ma wobec FlexKom obowiązku ponoszenia bieżących kosztów za prowadzenie FlexPos. Jedynie za korzystanie z udostępnionych przez FlexKom punktowi akceptacyjnemu i jego klientom na drodze elektronicznych usług serwisowych FlexKom ma prawo do wynagrodzenia ( wynagrodzenie serwisowe ) w wysokości procentowego udziału w obrotach zrealizowanych w punkcie akceptacyjnym przez klientów FlexKom. Za odpowiednie funkcjonujące łącze internetowe odpowiedzialny jest punkt akceptacyjny.

2 W celu osiągnięcia celu umownego strony zawierają poniższe porozu-mienie: 1 Zakres obowiązywania (1) Poniższe OWH są elementem każdej umowy FlexKom International Holding SA, Burgstraße 8, 8280 Kreuzlingen, Szwajcaria, re-prezentowanej przez Chief Executive Officer pana Rudolfa Engelsberger, z siedzibą tamże i punktu akceptacyjnego. (2) FlexKom świadczy swoje usługi wyłącznie na podstawie tych OWH. 2 Przedmiot umowy (1) W punkcie akceptacyjnym może/mogą zostać zainstalowane na każdy prowadzony w nim lokal handlowy jeden bądź kilka FlexPos. (2) Punkt akceptacyjny może przy pomocy spersonalizowanych kodów QR i FlexCards, które są przyporządkowane do zainstalowanego w nim terminalu/ów FlexPos, werbować klientów. Ci zarejestrują się wówczas sami w FlexKom i będą przyporządkowani do wydającego punktu akceptacyjnego. Punkt akceptacyjny otrzymuje z tytułu wszystkich zakupów offline, jak również online jego bezpośrednio pod nim zarejestrowanych i do niego tak bezpośrednio przyporządkowanych klientów ( klienci punktu akceptacyjnego ) procentowy udział ( prowizja punktu akceptacyjnego ) w wynagrodzeniu serwisowym. Punktowi akceptacyjnemu ta prowizja punktu akceptacyjnego zostaje przyznana zarówno z wynagrodzenia serwisowego, które FlexKom otrzymuje od innych trzecich punktów akceptacyjnych (na podstawie zakupów od klientów punktu akceptacyjnego w innych punktach akceptacyjnych FlexKom), jak i z takiego wynagrodzenia serwisowego, które FlexKom sam otrzymuje z tytułu zakupów klientów punktu akceptacyjnego w przedmiotowym punkcie akceptacyjnym. (3) Punkt akceptacyjny może (dodatkowo do liczby ujętej w ramach FlexPos) w każdej chwili nabywać kolejne spersonalizowane FlexCards i FlexApps na warunkach oferowanych przez FlexKom. 3 Ogólne warunki (1) Punkt akceptacyjny musi być osobą prawną, spółka osobową lub osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia i również jest poza tym w pełni zdolna do czynności prawnych, jak również spełnia cechy przedsiębiorcy stosownie do danego obowiązującego prawa krajowego. Jeśli w przypadku punktu akceptacyjnego chodzi o spółkę osobową, bądź osobę prawną, to musi ona podać wszystkie niezbędne informacje o tej spółce (jak np. członek zarządu, siedziba spółki, siedziba i numer według rejestru handlowego) przy rejestracji punktu akceptacyjnego. FlexKom zastrzega sobie prawo do zażądania od punktu akceptacyjnego dokumentów, które potwierdzają cechy przedsiębiorcy (np. wyciąg z rejestru handlowego, statut spółki lub zaświadczenie o działalności gospodarczej). (2) Zawarcie umowy pomiędzy FlexKom, a punktem akceptacyjnym odbywa się na drodze elektronicznej, ze strony punktu akcepta-cyjnego poprzez wypełnienie i przekazanie rejestracji handlowca na stronie Web com ( wniosek handlowca ), a ze strony FlexKom poprzez następujące po nim przyjecie takiej oferty na mocy porozumienia punktu akceptacyjnego drogą mailową. Stosowane w tym celu formularze online uchodzą za element umowy. (3) Punkt akceptacyjny jest zobowiązany do kompletnego i prawidło-wego wypełnienia odpowiedniego formularza online w ramach rejestracji online i zaakceptowania przedmiotowych OWH poprzez kliknięcie przed wysłaniem

3 wniosku handlowca. Zmiany danych osobowych lub przedsiębiorstwa punktu akceptacyjnego należy niezwłocznie zgłosić do FlexKom poprzez odpowiednie skorygo-wanie stosownych danych w znajdującym się pod www. flexkom.com BackOffice punktu akceptacyjnego, w rubryce Moje dane. FlexKom zastrzega sobie w danym przypadku uzy-skanie dalszych informacji (wykraczających poza dane zażądane w ramach rejestracji online) od punktu akceptacyjnego. Wniosek przekazany przez punkt akceptacyjny jest ważny przez 12 miesię-cy od rejestracji online. (4) FlexKom zastrzega sobie prawo do odrzucanie wniosków han-dlowców w każdej chwili w trakcie ich obowiązywania według własnego uznania bez jakiegokolwiek uzasadnienia. 4 Obowiązki punktu akceptacyjnego (1) Punkt akceptacyjny zobowiązuje się do nie podawania żadnych nie-prawdziwych bądź wprowadzających w błąd danych o produktach umownych bądź systemie dystrybucji FlexKom, które mogłyby zaszko-dzić postrzeganiu firmy FlexKom i spokrewnionych z nią przedsię-biorstw. (2) Punkt akceptacyjny jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w systemie FlexKom, aby w sposób trwa ły zabezpieczyć klientom korzyści z systemu FlexKom. Działania konieczne do aktywnego statusu wynika-ją w szczególności jednak nie ostatecznie z 5 (1), (3) (5). (3) Punkt akceptacyjny w obrocie gospodarczym nie jest uprawniony do określania marek konkurencyjnych firm w sposób negatywny, pogardli-wy bądź w inny nieprzepisowy sposób względnie do negatywnego bądź pogardliwego wyrażania się o innych konkurencyjnych przedsiębior-stwach. (4) Punkt akceptacyjny będzie z reguły przestrzegał zdrowej konkurencji i zmierzał do kooperacyjnej relacji wobec innych punktów akceptacyj-nych FlexKomu. (5) Punkt akceptacyjny jest zobowiązany do ochrony haseł i kodów login przed dostępem osób trzecich. (6) Punktowi akceptacyjnemu nie wolno naruszać w swojej działalności praw FlexKomu, przedsiębiorców powiązanych z FlexKomem oraz przedsiębiorstw i osób trzecich, do naprzykrzania się im bądź narusza-nia obowiązującego prawa. Obowiązuje przy tym w szczególności także zakaz wysyłania niepożądanych maili reklamowych, faxów reklamowych bądź sms reklamowych (spam). Poza tym niedozwolone jest nadużywanie bądź podejmowanie sprzecznych z prawem działań, jak np. stosowanie niedozwolonej bądź nieuczciwej reklamy. (7) Punkt akceptacyjny nie może w obrocie gospodarczym stwarzać wrażenia, że działa w imieniu FlexKomu. Nie wolno mu wnioskować ani zaciągać na zlecenia bądź w imieniu FlexKomu kredytów, dokonywać wydatków, zaciągać zobowiązań, otwierać kont bankowych bądź zawierać innych umów. (8) Wszelkie materiały prezentacyjne, reklamowe, szkoleniowe i filmowe itd. (wraz ze zdjęciami) FlexKomu są chronione prawami autorskimi. Bez wyraźnej pisemnej zgody FlexKomu nie mogą być one przez punkt akceptacyjny ani w całości ani w formie wyciągów powielane, rozpowszechniane, publicznie udostępniane bądź opracowywane, o ile nie jest to stosownie do tych OWH wyraźnie dopuszczone bądź nie zostały one celowo udostępnione przez FlexKom punktowi akceptacyjnemu w celach reklamowych. (9) Nawet stosowanie marek, tytułów zakładowych i oznaczeń handlo-wych FlexKomu wykraczające poza uprawnienia tych OWH względnie wykraczające poza materiały udostępnione w celach reklamowych przez FlexKom jest dozwolone tylko za wyraźną pisemną zgodą.

4 (10) Punktowi akceptacyjnemu nie wolno udzielać odpowiedzi na zapy-tania prasowe o FlexKom, produkty umowne, system dystrybucji bądź inne świadczenia FlexKomu, o ile po uprzednim uzgodnieniu nie zosta-nie na to udzielona pisemna zgoda. Punkt akceptacyjny jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania wszelkich zapytań prasowych do FlexKomu. (11) Punkt akceptacyjny wyraża gotowość do udzielenia FlexKomowi upoważnienia do obciążania rachunku bankowego w ciężar jego wska-zanego rachunku bankowego na dobro rachunku bankowego FlexKomu. FlexKom jest uprawniony w drodze tego upoważnienia do obciążania rachunku bankowego do żądania wymagalnego już wynagrodzenia serwisowego, jak również zaliczek w wysokości drobnych kwot do kwoty dopuszczalnej zgodnie z prawem danego kraju na poczet przyszłego wymaganego na rzecz FlexKom wynagrodzenia serwisowego. Na drodze zlecenia do inkasa żądane przez FlexKom zaliczki na poczet przyszłego należnego wynagrodzenia serwisowego są dopuszczalne wyłącznie w jednym wymiarze, które w każdej chwili mają za wynik sumę środków zaliczkowych (wraz z zapisanymi punktowi akceptacyjnemu na dobro prowizjami punktu akceptacyjnego) punktu akceptacyjnego wynoszącą maksymalnie 50,- EUR. Wpływy drobnych kwot wykraczające poza tę sumę z konta punktu akceptacyjnego na zaliczki na poczet wymagalnego w przyszłości wynagrodzenia serwisowego są niedopuszczalne i nie będą dokonywane przez FlexKom. Zaliczka na poczet wymagalnego w przyszłości wynagrodzenia serwisowego jest niezbędna, aby ze strony FlexKom móc klientowi niezwłocznie po dokonanym zakupie w punkcie akceptacyjnym zapisać na dobro zapewniony rabat w formie dających się wykorzystać punktów FlexMoneys w ciężar uiszczanego przez punkt akceptacyjny na rzecz FlexKom wynagrodzenia serwisowego. Punkt akceptacyjny jest zobowiązany na koncie firmowym, odnośnie którego istnieje upoważnienie do obciążania rachunku na rzecz FlexKomu, do zapewnienia odpowiednich środków, które w każdej chwili pokryją uiszczane na rzecz FlexKomu wynagrodzenie serwisowe, jak również zaliczkę na przyszłe wymagalne wynagrodzenie serwisowe. Jeśli zobowiązanie to nie zostanie dochowane, to również świadczenia w myśl 5 nie będą mogły być realizowane ze strony FlexKomu. Gdyby FlexKom i punkt akceptacyjny miały zawrzeć umowę bez istnie-nia upoważnienia do obciążania rachunku, to FlexKom w każdej chwili będzie miał prawo do zażądania udzielenia przez punkt akceptacyjny upoważnienia do obciążania rachunku, a w przypadku odmowy udziele-nia takowej do wypowiedzenia umowy. Punkty akceptacyjne, na których koncie gospodarczym w ich ciężar nie zostało udzielone upoważnienie do obciążania rachunku, mają same obowiązek w każdej chwili zadba-nia na czas o przelew w celu pokrycia wynagrodzenia serwisowego, jak również zaliczek na poczet wymagalnego w przyszłości wynagrodzenia serwisowego, tak by klientowi ze strony FlexKomu niezwłocznie po dokonanym zakupie w punkcie akceptacyjnym mógł zostać zapisany na dobro zapewniony rabat w formie FlexMoneys. Jeśli niezbędny przelew nie nastąpi - jeśli nie zostało udzielone upoważnienie do obciążania konta - to wymienione skutki również będą dotyczyły punktu akceptacyjnego. FlexKom zobowiązuje się wobec punktu akceptacyjnego ze swojej strony do rozporządzalności prowizją punktów akceptacyjnych. Strony umowy uzgadniają zgodnie, że prowizja punktów akceptacyjnych będzie wzajemnie rozliczana z wynagrodzeniem serwisowym względnie zaliczkami na poczet wymagalnego w przyszłości wynagrodzenia serwi-sowego. Punkt akceptacyjny w każdej chwili będzie mógł w udostępnionym mu przez FlexKom pod back-office dokonywać przelewów z sald na jego dobro na jego konto firmowe w zakresie wykraczającym poza maksymalną kwotę środków zaliczkowych w wysokości 50,- EUR. Ponadto punkt akceptacyjny w każdej chwili będzie mógł zasięgnąć szczegółowych informacji o wszystkich notach uznaniowych i obciążeniach na swoim prowadzonym w FlexKomie koncie rozliczeniowym, jak również o dokonanych przelewach. 5 Utworzenie i prowadzenie systemu przez FlexKom (1) Instalacja FlexPos w punkcie akceptacyjnym odbywa się poprzez samodzielnego partnera FlexKomu. Instalacja FlexPos obejmuje utwo-rzenie różnych Tolls marketingowych w BackOffice, jak na przykład sys-tem sms i vi-

5 deo mail. Punkt akceptacyjny ma obowiązek zagwarantowania zastosowalności kierowania danych z połączeniem internetowym. Może to nastąpić poprzez router wlan bądź zastosowanie kart SIM z odpowiednią taryfą danych. (2) FlexKom zaangażuje specjalnie szkolonych samodzielnych partne-rów FlexKomu, którzy przeszkolą punkt akceptacyjny odnośnie stoso-wania i odnośnie obchodzenia się z systemem, aby zapoznać punkt akceptacyjny i jego pracowników z systemem. Punkt akceptacyjny zadba o to, aby z reguły jeden przeszkolony pracownik był obecny / byli obecni podczas zwyczajowych godzin pracy w lokalu handlowym / w lokalach handlowych punktu akceptacyjnego. FlexKom utworzy hotline serwisową, której szczegóły będzie można wywołać pod com. (3) Punkt akceptacyjny pozwala sprawującym nad nim opiekę samo-dzielnym partnerom FlexKomu na udzielania mu wsparcia w jego lokalu handlowym / jego lokalach handlowych przy wydawaniu jego klientom FlexCards względnie FlexApps. Klienci FlexKomu będą celowo prowadzeni przez FlexKom do punktów akceptacyjnych i motywowani do zakupów. Punkt akceptacyjny zobowiązuje się do założenia naklejki FlexKomu w dobrze widocznym miejscu w punktach handlowych (jak witryny, strefa drzwi wejściowych itp.), by odwdzięczyć się jako detalista FlexKomu. FlexPos musi być w lokalu handlowym zainstalowany w sposób widoczny dla wszystkich klientów FlexApp & FlexCard w strefie kasy. Klientowi FlexKomu zostanie zwrócona uwaga na FlexApp i poprzez strefę kliencką strony na punkt akceptacyjny oraz na życzenie poprzez FlexApp zostanie on pokierowany nawigacją do lokalu handlowego punktu akceptacyjnego. (4) Punkt akceptacyjny po otrzymaniu całej ceny sprzedaży za sprzeda-ne na rzecz klientów FlexKomu produkty i/lub usługi winien wprowadzić całą cenę sprzedaży do FlexPos. Pod warunkiem, że FlexKom będzie mógł w całości rozliczyć z punktem akceptacyjnym należne wynagro-dzenie serwisowe (w przypadku posiadania wystarczających środków na koncie rozliczeniowym FlexKomu punktu akceptacyjnego) i będzie mógł je pobrać z konta rozliczeniowego punktu akceptacyjnego zapisze na dobro klientowi FlexKomu niezwłocznie 50% wynagrodzenia serwisowego jako dodatkowo udzielony rabat za dokonany przez klienta FlexKomu w punkcie akceptacyjnym zakup na jego FlexApp lub jego FlexCard jako dające się wykorzystać punkty w formie FlexMoneys. Punkt akceptacyjny zobowiązuje się zadbać o poprawne użycie FlexPos i kontrolowanie powstałych w ciągu dnia księgowań w swoim BackOffice. Gdyby powstały nieprawidłowe księgowania, np. przez błędne wprowa-dzenia danych, to punkt akceptacyjny zobowiązuje się niezwłocznie do nawiązania kontaktu z FlexKomem, aby poinformować o tym FlexKom. FlexKom nie odpowiada za błędne księgowania. (5) Punkt akceptacyjny ma obowiązek uiszczania wynagrodzenia serwi-sowego za wszystkie wygenerowane przez FlexKom i wprowadzone do FlexPos obroty, którego wysokość leży w ramach swobodnego uznania punktu akceptacyjnego, jednak w zależności od branży w której działa lokal handlowy punktu akceptacyjnego, nie może być niższe niż uzgod-niona minimalna stawka. System wylicza od tego automatycznie kwotę rabatu powrotnie odpro-wadzaną na rzecz klienta FlexKomu, prowizję należną punktowi akcep-tacyjnemu i wszystkie pozostałe, uiszczane na rzecz dalszych upraw-nionych systemu kwoty, których dalsze rozliczenie nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez punkt akceptacyjny na rzecz FlexKomu należnego wynagrodzenia serwisowego. FlexKom rozdzieli wynagrodzenie serwi-sowe netto w sposób zautomatyzowany jak poniżej: 50% w formie punktów FlexMoneys idzie na rzecz tego klienta FlexKo-mu, który dokonał zakupu. Ta kwota FlexMoneys zostanie zapisana na dobro FlexApp względnie FlexCard klienta FlexKomu.

6 20% w zostanie zatrzymane przez FlexKom na konserwację i rozwój systemu, prowadzenie systemu, działania promocyjne, jak również po-krycie kosztów bezpośrednich FlexKomu. 30% zostanie rozdzielonych pomiędzy pozostałych uczestników sprze-daży, doradztwa i opieki systemu FlexKom, przy czym 20% tych 30%, a więc 6% wynagrodzenia serwisowego netto otrzyma ewentualnie ten punkt akceptacyjny jako prowizję punktu akceptacyjnego, który zwerbo-wał danego klienta FlexKomu i po raz pierwszy zarejestrował który swoim zakupem dokonał obrotu w dowolnym punkcie akceptacyjnym FlexKomu powodując prowizję punktu akceptacyjnego. (6) FlexKom jest uprawniony do zasięgania informacji o obrotach punktu akceptacyjnego i do publikowania związanych z tym faktów na stronie web nie publikując jednak konkretnych liczb o obrotach. FlexKom jest uprawniony do przekazywania statystyki o obrotach i no-tach uznaniowych FlexMoneys i do ich publikowania nie zdradzając jednak szczegółowych informacji punktu akceptacyjnego. (7) FlexKom będzie publikować informacje o lokalu handlowym / loka-lach handlowych punktu akceptacyjnego bezpośrednio po instalacji i zatwierdzeniu FlexPos w lokalach handlowych punktu akceptacyjnego na stronie web FlexKomu pod Punkt akceptacyjny wyraża na to zgodę, aby FlexKom mógł sporządzać i publikować zdjęcia lokalu handlowego bądź lokali handlowych punktu akceptacyjnego. (8) FlexKom poinformuje punkt akceptacyjny o tym uprzednio przed wy-konaniem zdjęć filmowych i fotograficznych i uzgodni wybierany w tym celu okres czasu z punktem akceptacyjnym. Punkt akceptacyjny jest uprawniony do umiejscowienia na utworzonym dla niego adresie na wyżej wymienionej stronie wed lub w ramach FlexApp także własnych zdjęć bądź video, aby zaprezentować swoje produkty lub usługi oraz ewentualne tymczasowe oferty. FlexKom będzie w tym celu działać wspierająco i poprzez stronę web względnie w ramach FlexApp będzie przeprowadzać na rzecz punktu akceptacyjnego bezpłatne działania reklamowe. (9) FlexKom zastrzega sobie prawo do wprowadzenia systemu rating-system poprzez punkty akceptacyjne w którym zostanie między innymi oszacowany przeciętny okres czasu potrzebny na opracowanie płatności aż do uznania na dobro klienta FlexMoneys i na udostępnienie wyników klientom FlexKomu. 6 Upomnienie, odszkodowanie, zwolnienie z odpowiedzialności (1) Przy pierwszym naruszeniu obowiązków wymienionych w 5 przez punkt akceptacyjny ma miejsce pisemne upomnienie przez FlexKom przy wyznaczeniu terminu z reguły 10 dni względnie w przypadku innych odpowiednich bezwzględnie obowiązujących przepisów krajowych właśnie przy ich zachowaniu, w celu usunięcia naruszenia obowiązków. (2) Punkt akceptacyjny odpowiada za wszystkie szkody powstałe firmie FlexKom na skutek naruszenia obowiązków w myśl 3 i 4 lub poza tym na skutek naruszenia OWH bądź innych umownych lub ustawowych praw FlexKomu, poza przypadkiem gdy punkt akceptacyjny nie odpo-wiada za naruszenie obowiązków. (3) Punkt akceptacyjny zwalnia FlexKom z odpowiedzialności na wypa-dek dokonania przez osobę trzecią naruszenia jednego z wymienionych w 3 oraz 4 uregulowanych obowiązków bądź pozostałego naruszenia punktu akceptacyjnego wobec obowiązującego prawa, na pierwsze żądanie FlexKomu. W szczególności punkt akceptacyjny zobowiązuje się o tyle do poniesienia wszelkich kosztów, w szczególności kosztów adwokackich, sądowych i z tytułu odszkodowania, które z tego tytułu powstaną we FlexKomie.

7 (4) FlexKom nie odpowiada za skutki ekonomiczne nieprawidłowo za-księgowanych FlexMoneys, które powstaną na skutek nieprawidłowego obchodzenia się bądź nieodpowiedniego zastosowania FlexPos względnie wprowadzenia nieprawidłowych kwot do FlexPos. 7 Czas trwania i zakończenie umowy, blokada świadczeń, śmierć przedsiębiorcy działającego jako punkt akceptacyjny, skutki zakoń-czenia (1) Umowa zawarta na podstawie tych OWH zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez punkt akceptacyjny na podstawie zwykłego wypowiedzenia w każdej chwili w terminie 30 dni. W takim przypadku strony wzajemnie rozliczają ze sobą swoje należno-ści i zobowiązania, a wszystkie w chwili zakończenia umowy otwarte zobowiązania strony należy niezwłocznie pokryć. FlexKom rezygnuje ze swojego prawa do wykonania zwykłego wypowiedzenia. (2) FlexKom niezależnie od 7 (1) zastrzega sobie prawo do nadzwy-czajnego wypowiedzenia. FlexKom jest jednak stosownie do tego uprawione do nadzwyczajnego wypowiedzenia wobec punktu akceptacyjnego, gdy pisma i przesyłki do niego będą wracały z adnotacją przeprowadził się, zmarł, nie odebrał, nieznany lub podobne, a punkt akceptacyjny w ciągu 30 dni nie poprawi nieprawidłowych danych. Przed wypowiedzeniem FlexKom wezwie punkt akceptacyjny o ile to możliwe i należy się tego spodziewać na drodze upomnienia do po-prawienia swoich danych w ciągu 10-dniowego terminu. (3) FlexKom zastrzega sobie ponadto prawo do nadzwyczajnego wypo-wiedzenia, w szczególności w przypadku naruszenia obowiązków wy-mienionych 4 wzgl. 5, o ile punkt akceptacyjny nie wykona w terminie swojego obowiązku usunięcia stosownie do 6 lub po naruszeniu obowiązków ponownie dojdzie w późniejszym czasie do niego bądź do porównywanego naruszenia. W przypadku naruszenia obowiązków uregulowanych w 3 FlexKom bez uprzedniego upomnienia będzie upoważniony do nadzwyczajnego wypowiedzenia. (4) Ponadto powód nadzwyczajnego wypowiedzenia dla każdej strony występuje wówczas, gdy przeciwko drugiej stronie zostanie otwarte po-stępowanie w sprawie niewypłacalności bądź otwarcie zostało oddalone z powodu braku masy bądź też druga strona stanie się niewypłacalna lub w ramach egzekucji zostanie złożone oświadczenie o niewypłacalności odpowiadające zasadom danego kraju, w którym ma swoją siedzibę punkt akceptacyjny. (5) Gdyby punkt akceptacyjny nie stosował się do postanowień 4 (2) w związku z 5 i 4 (11), to FlexKom zastrzega sobie prawo do wstrzyma-nia urządzeń systemowych i serwisu wymienionych w 5 i zwolnienia ich dopiero po spełnieniu zobowiązań punktu akceptacyjnego względnie do zrealizowania not uznaniowych FlexMoneys wobec klienta FlexKom powstałych poprzez zakupy w danym punkcie akceptacyjnym dopiero po pełnym pokryciu swoich zobowiązań płatniczych stosownie do tych OWH. W przypadku nieściągalności jakiejś należności FlexKom zastrzega sobie prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia, z zachowa-niem postanowień z 6 i 7 (3). (6) Umowa kończy się najpóźniej wraz ze śmiercią punktu akceptacyjnego, jeśli ten jest osobą fizyczną w charakterze przedsiębiorcy bądź na wypadek wpisu punktu akceptacyjnego do rejestru handlowego wraz z jego wykreśleniem z rejestru handlowego. Umowa może być dziedziczona z zachowaniem ustawowych warunków. Ze spadkobiercą/spadkobiercami musi zostać wówczas zawarta nowa umowa w ciągu 6 miesięcy od śmierci punktu akceptacyjnego, na mocy której wejdzie on / wejdą oni w prawa i obowiązki spadkodawcy. Zgon należy potwierdzić aktem zgonu. Należy przedłożyć stwierdzenie nabycia spadku i - o ile jest testament o dziedziczeniu umowy - nota-rialnie poświadczoną kopię testamentu. Po bezowocnym upływie sze-ściomiesięcznego terminu wszystkie prawa i obowiązku z umowy prze-chodzą na FlexKom. Wyjątkowo 6-miesieczny termin

8 przedłuża się o odpowiedni okres, o ile jest on nieproporcjonalnie krótki dla spadko-biercy/spadkobierców. (7) Przejęcie umowy po stronie punktu akceptacyjnego bez zgody FlexKomu jest niedopuszczane. (8) Wypowiedzenie przez stronę składającą wypowiedzenie winno na-stąpić z zachowaniem formy pisemnej na drodze pocztowej. (9) Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia istnieje bez szkody dla dalszych roszczeń. (10) Wraz z zakończeniem umowy poprzez nadzwyczajne wypowiedzenie ze strony FlexKomu lub poprzez zwyczajne wypowiedzenie ze strony punktu akceptacyjnego punktowi akceptacyjnemu nie przysługuje prawo do prowizji bądź innych świadczeń FlexKomu. W przypadku za-kończenia umowy poprzez uzasadnione nadzwyczajne wypowiedzenie ze strony punktu akceptacyjnego prawo punktu akceptacyjnego do pro-wizji punktu akceptacyjnego z zakupów klientów punktów akceptacyj-nych w trzecich punktach akceptacyjnych pozostaje nienaruszone. 8 Porozumienie o dochowaniu tajemnicy Punkt akceptacyjny zobowiązuje się do dochowania tajemnicy odnośnie ujawnionych mu przez negocjacje nad umową informacje, tajemnice o produktach i projekcie, w szczególności zobowiązuje się do niezwracania się do innych detalistów i klientów, z którymi FlexKom zaplanował skontaktowanie się. Strony zobowiązują się dodatkowo do przestrzegania odpowiednich postanowień z zakresu prawa o ochronie danych. 9 Odpowiedzialność (1) FlexKom odpowiada za inne powstałe szkody na skutek naruszenia życia, ciała i zdrowia jedynie wtedy, o ile te polegają na celowym lub wynikającym z poważnego zaniedbania działania lub zawinionego naruszenia istotnego obowiązku umownego FlexKomu, jego pracowników lub pomocników w spełnieniu świadczenia. Dotyczy to również szkód z tytułu naruszenia obowiązków w przypadku negocjacji umownych, jak również z tytułu podjęcia działań niedozwolonych. Wykraczająca poza to odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest wykluczona. Inaczej brzmiące konieczne krajowe przepisy prawne obowiązują bez względu na to. (2) Odpowiedzialność poza naruszeniem życia, ciała i zdrowia lub celo-wego bądź wynikającego z poważnego zaniedbania zachowania FlexKomu, jego pracowników lub pomocników w spełnieniu, ograniczona do typowych przewidywalnych przy zawarciu umowy szkód, a poza tym co do wysokości ograniczona jest do typowych umownych przeciętnych szkód. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconego zysku. Inaczej brzmiące bezwzględnie obowiązujące krajowe przepisy obowiązują bez względu na to. (3) Za szkody obojętnie jakiego rodzaju powstałe na skutek utraty da-nych na serwerach odpowiada FlexKom, poza przypadkami wynikający-mi z poważnego zaniedbania bądź celowej winy FlexKomu, jego pra-cowników bądź pomocników w spełnieniu świadczenia. Zapisane treści punktu akceptacyjnego są dla FlexKomu obcymi informacjami w myśl ustawy o telemediach. Należy przestrzegać odpowiednich bezwzględnie obowiązujących przepisów. (4) Postanowienia ustawy o odpowiedzialności za produkty względnie danego bezwzględnie obowiązującego odpowiedniego prawa krajowego pozostają nienaruszone.

9 10 Działania reklamowe, dotacje, przetwarzanie danych (1) Wszelkie koszty działań reklamowych i pozostałe dotacje FlexKomu ze skutkiem na przyszłość mogą zostać w każdej chwili odwołane. (2) Przetwarzanie danych przez FlexKom odbywa się dla punktu akcep-tacyjnego bezpłatnie. 11 Przedawnienie Wszelkie roszczenia z tej umowy przedawniają się dla obu stron w cią-gu sześciu miesięcy, o ile bezwzględnie obowiązujące prawo krajowe nie przewiduje dłuższego terminu. Termin przedawnienia rozpoczyna się wraz z wymagalnością roszczenia bądź z chwilą powstania roszcze-nia lub rozpoznawalności roszczenia. 12 Przeniesienie przedsiębiorstwa FlexKom zastrzega sobie prawo do przeniesienia swojego przedsiębiorstwa, a więc wszystkich praw i obowiązków, w całości lub części, na osoby trzecie, o ile następca prawny będzie się trzymał ustawowych przepisów i obowiązujących umów. 13 Stosowane prawo / Właściwość sądowa (1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa kupna UN. Nie naruszone pozostają bezwzględnie obowiązujące postanowienia państwa, w którym punkt akceptacyjny ma swoją siedzibę. (2) Jeśli punktem akceptacyjnym jest kupiec, osoba prawna prawa pu-blicznego lub publiczno-prawny majątek odrębny, który nie ma ogólnej właściwości sądowej w Niemczech lub po zawarciu umowy przeniesie swoją siedzibę poza Niemcy, bądź jego siedziba w chwili składania powództwa nie będzie znana, to miejscem właściwości sądowej będzie Monachium. Nie naruszone pozostają bezwzględnie obowiązujące postanowienia państwa, w którym punkt akceptacyjny ma swoją siedzibę. 14 Postanowienia końcowe (1) FlexKom jest uprawniony do każdej zmiany OWH. FlexKom będzie zgłaszał zmiany w Backoffice z odpowiednim wyprzedzeniem z reguły wynoszącym jeden miesiąc. Punkt akceptacyjny ma prawo, o ile nie zgadza się na zmiany oraz zmiany obciążają jego prawa, do nadzwyczajnego wypowiedzenia umo-wy po uprzedzeniu, w dalszym ciągu obowiązuje 7 (9). Wyraźnie przyjmuje on zmiany, o ile w terminie czterech tygodni od wejścia w życie zmiany nie nastąpi pisemne wypowiedzenie bądź nie nastąpi to na mocy czynnej zgody. W takim przypadku strony rozliczą ze sobą ich należności i zobowiązania, a wszystkie w chwili zakończenia umowy otwarte zobowiązania stron należy niezwłocznie uregulować. (2) Dodatkowe uzgodnienia, zmiany lub uzupełnienia tej umowy wyma-gają dla ich skuteczności prawnej formy pisemnej. Dotyczy to również rezygnacji z wymogu formy pisemnej. (3) Gdyby poszczególne postanowienia tej umowy były nieważne bądź niewykonalne lub miały stać się nieskuteczne bądź niewykonalne po zawarciu umowy, to skuteczność umowy w pozostałej części nie zosta-nie przez to naruszona. Powyższe postanowienie obowiązuje odpo-wiednio w przypadku, gdyby miało się okazać, że umowa posiada luki.

FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla Punktów Akceptacyjnych

FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla Punktów Akceptacyjnych FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla Punktów Akceptacyjnych dotyczy stosunków umownych pomiędzy FlexKom International Holding SA Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Szwajcaria /

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki KTM spółki FlexKom

Ogólne warunki KTM spółki FlexKom Ogólne warunki KTM spółki FlexKom pomiędzy FlexKom International Holding AG Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Szwajcaria / Kanton Thurgau ( FlexKom ) oraz.. ( Inwestor ) Preambuła FlexKom oferuje zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki FlexKobi spółi FlexKom

Ogólne Warunki FlexKobi spółi FlexKom Ogólne Warunki FlexKobi spółi FlexKom pomiędzy FlexKom International Holding AG Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Szwajcaria / Kanton Thurgau ( FlexKom ) oraz _ Punktem Akceptującym FlexKobi Preambuła FlexKom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ**

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ** REGULAMINWSPÓŁPRACYPARTNERSKIEJ NASZAERASp.zo.o. I. DEFINICJE SformułowaniaużytewniniejszymRegulaminiemająnastępująceznaczenie: NASZAERA NaszaEraSp.zo.o.zsiedzibąwŻyrardowiepodadresem:ul.Okrzei29b,wpisanado

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

chcą pozyskiwać udzielane w ramach systemu weeconomy rabaty, korzystając ze swojego tabletu lub smartfona;

chcą pozyskiwać udzielane w ramach systemu weeconomy rabaty, korzystając ze swojego tabletu lub smartfona; Ogólne warunki handlowe firmy weeconomy AG dla weepartnerów Firma weeconomy AG (zwana dalej weeconomy) oferuje nowoczesną formę programu rabatowego i lojalnościowego dla przedsiębiorców i usługodawców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r.

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r. Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia 27.01.2017 r. 1. Organizator Organizatorem szkoleń jest FCPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi. OI.271.1.0025.2012 Pawłowice, dn. 13.06.2012r. Odpowiedź nr 1 do przetargu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz dla oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL ZASADY OGÓLNE REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wydawca- właściciel tygodnika Twoje Tychy i portalu Tychy.pl- Śródmieście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez:

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez: Umowa agencyjna zawarta w dniu w pomiędzy: zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP : 2) 3) Imię i nazwisko:, reprezentowaną przez: Stanowisko: zwaną dalej Dającym zlecenie, a zam. w

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Miesięczna wysokość Rabatu (wartość brutto)

Miesięczna wysokość Rabatu (wartość brutto) Regulamin Promocji RODZINA PLUSA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja RODZINA PLUSA ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) i obejmuje: a. osoby fizyczne zatrudnione na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

1. Oferta Promocyjna FORMUŁA STACJONARNA BIZBOX skierowana jest do Użytkowników Ofert w ramach promocji z taryfą SIM FORMUŁA BIZBOX.

1. Oferta Promocyjna FORMUŁA STACJONARNA BIZBOX skierowana jest do Użytkowników Ofert w ramach promocji z taryfą SIM FORMUŁA BIZBOX. obowiązuje od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Oferta Promocyjna FORMUŁA STACJONARNA BIZBOX skierowana jest do Użytkowników Ofert w ramach promocji z taryfą

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO +48 812 78 76 flora@florapoint.pl www.florapoint.pl Warszawa ul.mrówcza 212 04-953 Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku Str. 1/5 Dane spółki: data Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Nazwa spółki: spółki: Numer rejestru KRS: Nr REGON: Nr NIP:... Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. U M O W A Nr 0 / 2008 dotycząca prac interwencyjnych

1. U M O W A Nr 0 / 2008 dotycząca prac interwencyjnych WZÓR UMOWY O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH NA 6 MIESIĘCY PUP XI 2 / 9403 / / pi / 07 1. U M O W A Nr 0 / 2008 dotycząca prac interwencyjnych zawarta w dniu. r. pomiędzy: Starostą Powiatu Poznańskiego,

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB Ogólne zasady Programu Lojalnościowego DASTAN CLUB 1.Program lojalnościowy DASTAN CLUB (zwany dalej "Programem") organizowany jest przez firmę DASTAN-SKLEPY

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży 1. Definicje Zasady niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży. Klient osoba fizyczna, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, która jest nabywcą produktów od FLDRUK. Produkt obwód drukowany (płytka) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze Część III. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus 1 Zakres 2 Zawarcie Umowy 3 Prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru 4 Ceny 5 Dostawa 6 Termin płatności, zwłoka 7 Potrącenia, zatrzymania 8 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo