FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla punktów akceptacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla punktów akceptacyjnych"

Transkrypt

1 FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla punktów akceptacyjnych dotyczy stosunków umownych pomiędzy FlexKom International Holding SA Burgstrasse Kreuzlingen Szwajcaria / Kanton Thurgau reprezentowana przez Rudolf Engelsberger, CEO, z siedzibą tamże ( FlexKom ) a detalistą jako osobą fizyczną w charakterze przedsiębiorcy lub jako osobą fizyczną w charakterze przedsiębiorcy detalicznego ( punkt akceptacyjny ) Preambuła FlexKom oferuje na warunkach ustalonych w przedmiotowych OWH jako twórca i użytkownik systemu FlexKom w ramach swoich usług serwisowych typowo detalistom w licznych państwach użytkowanie mobilnej funkcji skanowania względnie systemu kart do realizacji koncepcji marketingowej cashback. Punkty akceptacyjne umożliwiają własnym klientom przy pomocy udostępnionych im przez FlexKom kart klienckich ( FlexCard ) lub przez skanowanie kodu QR przy pomocy wcześniej ściągniętej na nadający się do tego telefon komórkowy aplikacji ( FlexApp ) udział w systemie FlexKom. Dzięki temu klient może zbierać punkty ( FlexMoneys ) i wykorzystać swoje zebrane punkty na oferowane przez FlexKom usługi serwisowe (np. FlexCall) lub wypłacić je sobie w wartościach pieniężnych. Punkt akceptacyjny będzie otrzymywał od wszystkich wydanych przez niego FlexApps i FlexCards udział z tytułu obrotów stosownie do 5 ustęp 5 tych OWH. Dotyczy to nie tylko zakupów w sklepie wydającego punktu akceptacyjnego, lecz również zakupów w każdym innym punkcie akceptacyjnym. Na potrzeby korzystania z tego systemu FlexApp i FlexCard FlexKom wyposaży wyszukanych z reguły detalistów jako punkty akceptacyjne w jeden bądź kilka terminali Point of Sale ( FlexPos ). Jako punkt akcep-tacyjny FlexApp i FlexCard otrzyma on m.in. od niezależnych i samo-dzielnych partnerów handlowych FlexKom ( niezależni partnerzy FlexKom ) niezbędne wsparcie konieczne do instalacji i praktycznego użytkowania FlexPos. Partner FlexKom ma obowiązek identyfikowania się wobec przedstawicieli punktu akceptacyjnego jako taki przy pomocy dowodu wystawionego przez FlexKom na partnera FlexKom. Punkt akceptacyjny nie ma wobec FlexKom obowiązku ponoszenia bieżących kosztów za prowadzenie FlexPos. Jedynie za korzystanie z udostępnionych przez FlexKom punktowi akceptacyjnemu i jego klientom na drodze elektronicznych usług serwisowych FlexKom ma prawo do wynagrodzenia ( wynagrodzenie serwisowe ) w wysokości procentowego udziału w obrotach zrealizowanych w punkcie akceptacyjnym przez klientów FlexKom. Za odpowiednie funkcjonujące łącze internetowe odpowiedzialny jest punkt akceptacyjny.

2 W celu osiągnięcia celu umownego strony zawierają poniższe porozu-mienie: 1 Zakres obowiązywania (1) Poniższe OWH są elementem każdej umowy FlexKom International Holding SA, Burgstraße 8, 8280 Kreuzlingen, Szwajcaria, re-prezentowanej przez Chief Executive Officer pana Rudolfa Engelsberger, z siedzibą tamże i punktu akceptacyjnego. (2) FlexKom świadczy swoje usługi wyłącznie na podstawie tych OWH. 2 Przedmiot umowy (1) W punkcie akceptacyjnym może/mogą zostać zainstalowane na każdy prowadzony w nim lokal handlowy jeden bądź kilka FlexPos. (2) Punkt akceptacyjny może przy pomocy spersonalizowanych kodów QR i FlexCards, które są przyporządkowane do zainstalowanego w nim terminalu/ów FlexPos, werbować klientów. Ci zarejestrują się wówczas sami w FlexKom i będą przyporządkowani do wydającego punktu akceptacyjnego. Punkt akceptacyjny otrzymuje z tytułu wszystkich zakupów offline, jak również online jego bezpośrednio pod nim zarejestrowanych i do niego tak bezpośrednio przyporządkowanych klientów ( klienci punktu akceptacyjnego ) procentowy udział ( prowizja punktu akceptacyjnego ) w wynagrodzeniu serwisowym. Punktowi akceptacyjnemu ta prowizja punktu akceptacyjnego zostaje przyznana zarówno z wynagrodzenia serwisowego, które FlexKom otrzymuje od innych trzecich punktów akceptacyjnych (na podstawie zakupów od klientów punktu akceptacyjnego w innych punktach akceptacyjnych FlexKom), jak i z takiego wynagrodzenia serwisowego, które FlexKom sam otrzymuje z tytułu zakupów klientów punktu akceptacyjnego w przedmiotowym punkcie akceptacyjnym. (3) Punkt akceptacyjny może (dodatkowo do liczby ujętej w ramach FlexPos) w każdej chwili nabywać kolejne spersonalizowane FlexCards i FlexApps na warunkach oferowanych przez FlexKom. 3 Ogólne warunki (1) Punkt akceptacyjny musi być osobą prawną, spółka osobową lub osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia i również jest poza tym w pełni zdolna do czynności prawnych, jak również spełnia cechy przedsiębiorcy stosownie do danego obowiązującego prawa krajowego. Jeśli w przypadku punktu akceptacyjnego chodzi o spółkę osobową, bądź osobę prawną, to musi ona podać wszystkie niezbędne informacje o tej spółce (jak np. członek zarządu, siedziba spółki, siedziba i numer według rejestru handlowego) przy rejestracji punktu akceptacyjnego. FlexKom zastrzega sobie prawo do zażądania od punktu akceptacyjnego dokumentów, które potwierdzają cechy przedsiębiorcy (np. wyciąg z rejestru handlowego, statut spółki lub zaświadczenie o działalności gospodarczej). (2) Zawarcie umowy pomiędzy FlexKom, a punktem akceptacyjnym odbywa się na drodze elektronicznej, ze strony punktu akcepta-cyjnego poprzez wypełnienie i przekazanie rejestracji handlowca na stronie Web com ( wniosek handlowca ), a ze strony FlexKom poprzez następujące po nim przyjecie takiej oferty na mocy porozumienia punktu akceptacyjnego drogą mailową. Stosowane w tym celu formularze online uchodzą za element umowy. (3) Punkt akceptacyjny jest zobowiązany do kompletnego i prawidło-wego wypełnienia odpowiedniego formularza online w ramach rejestracji online i zaakceptowania przedmiotowych OWH poprzez kliknięcie przed wysłaniem

3 wniosku handlowca. Zmiany danych osobowych lub przedsiębiorstwa punktu akceptacyjnego należy niezwłocznie zgłosić do FlexKom poprzez odpowiednie skorygo-wanie stosownych danych w znajdującym się pod www. flexkom.com BackOffice punktu akceptacyjnego, w rubryce Moje dane. FlexKom zastrzega sobie w danym przypadku uzy-skanie dalszych informacji (wykraczających poza dane zażądane w ramach rejestracji online) od punktu akceptacyjnego. Wniosek przekazany przez punkt akceptacyjny jest ważny przez 12 miesię-cy od rejestracji online. (4) FlexKom zastrzega sobie prawo do odrzucanie wniosków han-dlowców w każdej chwili w trakcie ich obowiązywania według własnego uznania bez jakiegokolwiek uzasadnienia. 4 Obowiązki punktu akceptacyjnego (1) Punkt akceptacyjny zobowiązuje się do nie podawania żadnych nie-prawdziwych bądź wprowadzających w błąd danych o produktach umownych bądź systemie dystrybucji FlexKom, które mogłyby zaszko-dzić postrzeganiu firmy FlexKom i spokrewnionych z nią przedsię-biorstw. (2) Punkt akceptacyjny jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w systemie FlexKom, aby w sposób trwa ły zabezpieczyć klientom korzyści z systemu FlexKom. Działania konieczne do aktywnego statusu wynika-ją w szczególności jednak nie ostatecznie z 5 (1), (3) (5). (3) Punkt akceptacyjny w obrocie gospodarczym nie jest uprawniony do określania marek konkurencyjnych firm w sposób negatywny, pogardli-wy bądź w inny nieprzepisowy sposób względnie do negatywnego bądź pogardliwego wyrażania się o innych konkurencyjnych przedsiębior-stwach. (4) Punkt akceptacyjny będzie z reguły przestrzegał zdrowej konkurencji i zmierzał do kooperacyjnej relacji wobec innych punktów akceptacyj-nych FlexKomu. (5) Punkt akceptacyjny jest zobowiązany do ochrony haseł i kodów login przed dostępem osób trzecich. (6) Punktowi akceptacyjnemu nie wolno naruszać w swojej działalności praw FlexKomu, przedsiębiorców powiązanych z FlexKomem oraz przedsiębiorstw i osób trzecich, do naprzykrzania się im bądź narusza-nia obowiązującego prawa. Obowiązuje przy tym w szczególności także zakaz wysyłania niepożądanych maili reklamowych, faxów reklamowych bądź sms reklamowych (spam). Poza tym niedozwolone jest nadużywanie bądź podejmowanie sprzecznych z prawem działań, jak np. stosowanie niedozwolonej bądź nieuczciwej reklamy. (7) Punkt akceptacyjny nie może w obrocie gospodarczym stwarzać wrażenia, że działa w imieniu FlexKomu. Nie wolno mu wnioskować ani zaciągać na zlecenia bądź w imieniu FlexKomu kredytów, dokonywać wydatków, zaciągać zobowiązań, otwierać kont bankowych bądź zawierać innych umów. (8) Wszelkie materiały prezentacyjne, reklamowe, szkoleniowe i filmowe itd. (wraz ze zdjęciami) FlexKomu są chronione prawami autorskimi. Bez wyraźnej pisemnej zgody FlexKomu nie mogą być one przez punkt akceptacyjny ani w całości ani w formie wyciągów powielane, rozpowszechniane, publicznie udostępniane bądź opracowywane, o ile nie jest to stosownie do tych OWH wyraźnie dopuszczone bądź nie zostały one celowo udostępnione przez FlexKom punktowi akceptacyjnemu w celach reklamowych. (9) Nawet stosowanie marek, tytułów zakładowych i oznaczeń handlo-wych FlexKomu wykraczające poza uprawnienia tych OWH względnie wykraczające poza materiały udostępnione w celach reklamowych przez FlexKom jest dozwolone tylko za wyraźną pisemną zgodą.

4 (10) Punktowi akceptacyjnemu nie wolno udzielać odpowiedzi na zapy-tania prasowe o FlexKom, produkty umowne, system dystrybucji bądź inne świadczenia FlexKomu, o ile po uprzednim uzgodnieniu nie zosta-nie na to udzielona pisemna zgoda. Punkt akceptacyjny jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania wszelkich zapytań prasowych do FlexKomu. (11) Punkt akceptacyjny wyraża gotowość do udzielenia FlexKomowi upoważnienia do obciążania rachunku bankowego w ciężar jego wska-zanego rachunku bankowego na dobro rachunku bankowego FlexKomu. FlexKom jest uprawniony w drodze tego upoważnienia do obciążania rachunku bankowego do żądania wymagalnego już wynagrodzenia serwisowego, jak również zaliczek w wysokości drobnych kwot do kwoty dopuszczalnej zgodnie z prawem danego kraju na poczet przyszłego wymaganego na rzecz FlexKom wynagrodzenia serwisowego. Na drodze zlecenia do inkasa żądane przez FlexKom zaliczki na poczet przyszłego należnego wynagrodzenia serwisowego są dopuszczalne wyłącznie w jednym wymiarze, które w każdej chwili mają za wynik sumę środków zaliczkowych (wraz z zapisanymi punktowi akceptacyjnemu na dobro prowizjami punktu akceptacyjnego) punktu akceptacyjnego wynoszącą maksymalnie 50,- EUR. Wpływy drobnych kwot wykraczające poza tę sumę z konta punktu akceptacyjnego na zaliczki na poczet wymagalnego w przyszłości wynagrodzenia serwisowego są niedopuszczalne i nie będą dokonywane przez FlexKom. Zaliczka na poczet wymagalnego w przyszłości wynagrodzenia serwisowego jest niezbędna, aby ze strony FlexKom móc klientowi niezwłocznie po dokonanym zakupie w punkcie akceptacyjnym zapisać na dobro zapewniony rabat w formie dających się wykorzystać punktów FlexMoneys w ciężar uiszczanego przez punkt akceptacyjny na rzecz FlexKom wynagrodzenia serwisowego. Punkt akceptacyjny jest zobowiązany na koncie firmowym, odnośnie którego istnieje upoważnienie do obciążania rachunku na rzecz FlexKomu, do zapewnienia odpowiednich środków, które w każdej chwili pokryją uiszczane na rzecz FlexKomu wynagrodzenie serwisowe, jak również zaliczkę na przyszłe wymagalne wynagrodzenie serwisowe. Jeśli zobowiązanie to nie zostanie dochowane, to również świadczenia w myśl 5 nie będą mogły być realizowane ze strony FlexKomu. Gdyby FlexKom i punkt akceptacyjny miały zawrzeć umowę bez istnie-nia upoważnienia do obciążania rachunku, to FlexKom w każdej chwili będzie miał prawo do zażądania udzielenia przez punkt akceptacyjny upoważnienia do obciążania rachunku, a w przypadku odmowy udziele-nia takowej do wypowiedzenia umowy. Punkty akceptacyjne, na których koncie gospodarczym w ich ciężar nie zostało udzielone upoważnienie do obciążania rachunku, mają same obowiązek w każdej chwili zadba-nia na czas o przelew w celu pokrycia wynagrodzenia serwisowego, jak również zaliczek na poczet wymagalnego w przyszłości wynagrodzenia serwisowego, tak by klientowi ze strony FlexKomu niezwłocznie po dokonanym zakupie w punkcie akceptacyjnym mógł zostać zapisany na dobro zapewniony rabat w formie FlexMoneys. Jeśli niezbędny przelew nie nastąpi - jeśli nie zostało udzielone upoważnienie do obciążania konta - to wymienione skutki również będą dotyczyły punktu akceptacyjnego. FlexKom zobowiązuje się wobec punktu akceptacyjnego ze swojej strony do rozporządzalności prowizją punktów akceptacyjnych. Strony umowy uzgadniają zgodnie, że prowizja punktów akceptacyjnych będzie wzajemnie rozliczana z wynagrodzeniem serwisowym względnie zaliczkami na poczet wymagalnego w przyszłości wynagrodzenia serwi-sowego. Punkt akceptacyjny w każdej chwili będzie mógł w udostępnionym mu przez FlexKom pod back-office dokonywać przelewów z sald na jego dobro na jego konto firmowe w zakresie wykraczającym poza maksymalną kwotę środków zaliczkowych w wysokości 50,- EUR. Ponadto punkt akceptacyjny w każdej chwili będzie mógł zasięgnąć szczegółowych informacji o wszystkich notach uznaniowych i obciążeniach na swoim prowadzonym w FlexKomie koncie rozliczeniowym, jak również o dokonanych przelewach. 5 Utworzenie i prowadzenie systemu przez FlexKom (1) Instalacja FlexPos w punkcie akceptacyjnym odbywa się poprzez samodzielnego partnera FlexKomu. Instalacja FlexPos obejmuje utwo-rzenie różnych Tolls marketingowych w BackOffice, jak na przykład sys-tem sms i vi-

5 deo mail. Punkt akceptacyjny ma obowiązek zagwarantowania zastosowalności kierowania danych z połączeniem internetowym. Może to nastąpić poprzez router wlan bądź zastosowanie kart SIM z odpowiednią taryfą danych. (2) FlexKom zaangażuje specjalnie szkolonych samodzielnych partne-rów FlexKomu, którzy przeszkolą punkt akceptacyjny odnośnie stoso-wania i odnośnie obchodzenia się z systemem, aby zapoznać punkt akceptacyjny i jego pracowników z systemem. Punkt akceptacyjny zadba o to, aby z reguły jeden przeszkolony pracownik był obecny / byli obecni podczas zwyczajowych godzin pracy w lokalu handlowym / w lokalach handlowych punktu akceptacyjnego. FlexKom utworzy hotline serwisową, której szczegóły będzie można wywołać pod com. (3) Punkt akceptacyjny pozwala sprawującym nad nim opiekę samo-dzielnym partnerom FlexKomu na udzielania mu wsparcia w jego lokalu handlowym / jego lokalach handlowych przy wydawaniu jego klientom FlexCards względnie FlexApps. Klienci FlexKomu będą celowo prowadzeni przez FlexKom do punktów akceptacyjnych i motywowani do zakupów. Punkt akceptacyjny zobowiązuje się do założenia naklejki FlexKomu w dobrze widocznym miejscu w punktach handlowych (jak witryny, strefa drzwi wejściowych itp.), by odwdzięczyć się jako detalista FlexKomu. FlexPos musi być w lokalu handlowym zainstalowany w sposób widoczny dla wszystkich klientów FlexApp & FlexCard w strefie kasy. Klientowi FlexKomu zostanie zwrócona uwaga na FlexApp i poprzez strefę kliencką strony na punkt akceptacyjny oraz na życzenie poprzez FlexApp zostanie on pokierowany nawigacją do lokalu handlowego punktu akceptacyjnego. (4) Punkt akceptacyjny po otrzymaniu całej ceny sprzedaży za sprzeda-ne na rzecz klientów FlexKomu produkty i/lub usługi winien wprowadzić całą cenę sprzedaży do FlexPos. Pod warunkiem, że FlexKom będzie mógł w całości rozliczyć z punktem akceptacyjnym należne wynagro-dzenie serwisowe (w przypadku posiadania wystarczających środków na koncie rozliczeniowym FlexKomu punktu akceptacyjnego) i będzie mógł je pobrać z konta rozliczeniowego punktu akceptacyjnego zapisze na dobro klientowi FlexKomu niezwłocznie 50% wynagrodzenia serwisowego jako dodatkowo udzielony rabat za dokonany przez klienta FlexKomu w punkcie akceptacyjnym zakup na jego FlexApp lub jego FlexCard jako dające się wykorzystać punkty w formie FlexMoneys. Punkt akceptacyjny zobowiązuje się zadbać o poprawne użycie FlexPos i kontrolowanie powstałych w ciągu dnia księgowań w swoim BackOffice. Gdyby powstały nieprawidłowe księgowania, np. przez błędne wprowa-dzenia danych, to punkt akceptacyjny zobowiązuje się niezwłocznie do nawiązania kontaktu z FlexKomem, aby poinformować o tym FlexKom. FlexKom nie odpowiada za błędne księgowania. (5) Punkt akceptacyjny ma obowiązek uiszczania wynagrodzenia serwi-sowego za wszystkie wygenerowane przez FlexKom i wprowadzone do FlexPos obroty, którego wysokość leży w ramach swobodnego uznania punktu akceptacyjnego, jednak w zależności od branży w której działa lokal handlowy punktu akceptacyjnego, nie może być niższe niż uzgod-niona minimalna stawka. System wylicza od tego automatycznie kwotę rabatu powrotnie odpro-wadzaną na rzecz klienta FlexKomu, prowizję należną punktowi akcep-tacyjnemu i wszystkie pozostałe, uiszczane na rzecz dalszych upraw-nionych systemu kwoty, których dalsze rozliczenie nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez punkt akceptacyjny na rzecz FlexKomu należnego wynagrodzenia serwisowego. FlexKom rozdzieli wynagrodzenie serwi-sowe netto w sposób zautomatyzowany jak poniżej: 50% w formie punktów FlexMoneys idzie na rzecz tego klienta FlexKo-mu, który dokonał zakupu. Ta kwota FlexMoneys zostanie zapisana na dobro FlexApp względnie FlexCard klienta FlexKomu.

6 20% w zostanie zatrzymane przez FlexKom na konserwację i rozwój systemu, prowadzenie systemu, działania promocyjne, jak również po-krycie kosztów bezpośrednich FlexKomu. 30% zostanie rozdzielonych pomiędzy pozostałych uczestników sprze-daży, doradztwa i opieki systemu FlexKom, przy czym 20% tych 30%, a więc 6% wynagrodzenia serwisowego netto otrzyma ewentualnie ten punkt akceptacyjny jako prowizję punktu akceptacyjnego, który zwerbo-wał danego klienta FlexKomu i po raz pierwszy zarejestrował który swoim zakupem dokonał obrotu w dowolnym punkcie akceptacyjnym FlexKomu powodując prowizję punktu akceptacyjnego. (6) FlexKom jest uprawniony do zasięgania informacji o obrotach punktu akceptacyjnego i do publikowania związanych z tym faktów na stronie web nie publikując jednak konkretnych liczb o obrotach. FlexKom jest uprawniony do przekazywania statystyki o obrotach i no-tach uznaniowych FlexMoneys i do ich publikowania nie zdradzając jednak szczegółowych informacji punktu akceptacyjnego. (7) FlexKom będzie publikować informacje o lokalu handlowym / loka-lach handlowych punktu akceptacyjnego bezpośrednio po instalacji i zatwierdzeniu FlexPos w lokalach handlowych punktu akceptacyjnego na stronie web FlexKomu pod Punkt akceptacyjny wyraża na to zgodę, aby FlexKom mógł sporządzać i publikować zdjęcia lokalu handlowego bądź lokali handlowych punktu akceptacyjnego. (8) FlexKom poinformuje punkt akceptacyjny o tym uprzednio przed wy-konaniem zdjęć filmowych i fotograficznych i uzgodni wybierany w tym celu okres czasu z punktem akceptacyjnym. Punkt akceptacyjny jest uprawniony do umiejscowienia na utworzonym dla niego adresie na wyżej wymienionej stronie wed lub w ramach FlexApp także własnych zdjęć bądź video, aby zaprezentować swoje produkty lub usługi oraz ewentualne tymczasowe oferty. FlexKom będzie w tym celu działać wspierająco i poprzez stronę web względnie w ramach FlexApp będzie przeprowadzać na rzecz punktu akceptacyjnego bezpłatne działania reklamowe. (9) FlexKom zastrzega sobie prawo do wprowadzenia systemu rating-system poprzez punkty akceptacyjne w którym zostanie między innymi oszacowany przeciętny okres czasu potrzebny na opracowanie płatności aż do uznania na dobro klienta FlexMoneys i na udostępnienie wyników klientom FlexKomu. 6 Upomnienie, odszkodowanie, zwolnienie z odpowiedzialności (1) Przy pierwszym naruszeniu obowiązków wymienionych w 5 przez punkt akceptacyjny ma miejsce pisemne upomnienie przez FlexKom przy wyznaczeniu terminu z reguły 10 dni względnie w przypadku innych odpowiednich bezwzględnie obowiązujących przepisów krajowych właśnie przy ich zachowaniu, w celu usunięcia naruszenia obowiązków. (2) Punkt akceptacyjny odpowiada za wszystkie szkody powstałe firmie FlexKom na skutek naruszenia obowiązków w myśl 3 i 4 lub poza tym na skutek naruszenia OWH bądź innych umownych lub ustawowych praw FlexKomu, poza przypadkiem gdy punkt akceptacyjny nie odpo-wiada za naruszenie obowiązków. (3) Punkt akceptacyjny zwalnia FlexKom z odpowiedzialności na wypa-dek dokonania przez osobę trzecią naruszenia jednego z wymienionych w 3 oraz 4 uregulowanych obowiązków bądź pozostałego naruszenia punktu akceptacyjnego wobec obowiązującego prawa, na pierwsze żądanie FlexKomu. W szczególności punkt akceptacyjny zobowiązuje się o tyle do poniesienia wszelkich kosztów, w szczególności kosztów adwokackich, sądowych i z tytułu odszkodowania, które z tego tytułu powstaną we FlexKomie.

7 (4) FlexKom nie odpowiada za skutki ekonomiczne nieprawidłowo za-księgowanych FlexMoneys, które powstaną na skutek nieprawidłowego obchodzenia się bądź nieodpowiedniego zastosowania FlexPos względnie wprowadzenia nieprawidłowych kwot do FlexPos. 7 Czas trwania i zakończenie umowy, blokada świadczeń, śmierć przedsiębiorcy działającego jako punkt akceptacyjny, skutki zakoń-czenia (1) Umowa zawarta na podstawie tych OWH zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez punkt akceptacyjny na podstawie zwykłego wypowiedzenia w każdej chwili w terminie 30 dni. W takim przypadku strony wzajemnie rozliczają ze sobą swoje należno-ści i zobowiązania, a wszystkie w chwili zakończenia umowy otwarte zobowiązania strony należy niezwłocznie pokryć. FlexKom rezygnuje ze swojego prawa do wykonania zwykłego wypowiedzenia. (2) FlexKom niezależnie od 7 (1) zastrzega sobie prawo do nadzwy-czajnego wypowiedzenia. FlexKom jest jednak stosownie do tego uprawione do nadzwyczajnego wypowiedzenia wobec punktu akceptacyjnego, gdy pisma i przesyłki do niego będą wracały z adnotacją przeprowadził się, zmarł, nie odebrał, nieznany lub podobne, a punkt akceptacyjny w ciągu 30 dni nie poprawi nieprawidłowych danych. Przed wypowiedzeniem FlexKom wezwie punkt akceptacyjny o ile to możliwe i należy się tego spodziewać na drodze upomnienia do po-prawienia swoich danych w ciągu 10-dniowego terminu. (3) FlexKom zastrzega sobie ponadto prawo do nadzwyczajnego wypo-wiedzenia, w szczególności w przypadku naruszenia obowiązków wy-mienionych 4 wzgl. 5, o ile punkt akceptacyjny nie wykona w terminie swojego obowiązku usunięcia stosownie do 6 lub po naruszeniu obowiązków ponownie dojdzie w późniejszym czasie do niego bądź do porównywanego naruszenia. W przypadku naruszenia obowiązków uregulowanych w 3 FlexKom bez uprzedniego upomnienia będzie upoważniony do nadzwyczajnego wypowiedzenia. (4) Ponadto powód nadzwyczajnego wypowiedzenia dla każdej strony występuje wówczas, gdy przeciwko drugiej stronie zostanie otwarte po-stępowanie w sprawie niewypłacalności bądź otwarcie zostało oddalone z powodu braku masy bądź też druga strona stanie się niewypłacalna lub w ramach egzekucji zostanie złożone oświadczenie o niewypłacalności odpowiadające zasadom danego kraju, w którym ma swoją siedzibę punkt akceptacyjny. (5) Gdyby punkt akceptacyjny nie stosował się do postanowień 4 (2) w związku z 5 i 4 (11), to FlexKom zastrzega sobie prawo do wstrzyma-nia urządzeń systemowych i serwisu wymienionych w 5 i zwolnienia ich dopiero po spełnieniu zobowiązań punktu akceptacyjnego względnie do zrealizowania not uznaniowych FlexMoneys wobec klienta FlexKom powstałych poprzez zakupy w danym punkcie akceptacyjnym dopiero po pełnym pokryciu swoich zobowiązań płatniczych stosownie do tych OWH. W przypadku nieściągalności jakiejś należności FlexKom zastrzega sobie prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia, z zachowa-niem postanowień z 6 i 7 (3). (6) Umowa kończy się najpóźniej wraz ze śmiercią punktu akceptacyjnego, jeśli ten jest osobą fizyczną w charakterze przedsiębiorcy bądź na wypadek wpisu punktu akceptacyjnego do rejestru handlowego wraz z jego wykreśleniem z rejestru handlowego. Umowa może być dziedziczona z zachowaniem ustawowych warunków. Ze spadkobiercą/spadkobiercami musi zostać wówczas zawarta nowa umowa w ciągu 6 miesięcy od śmierci punktu akceptacyjnego, na mocy której wejdzie on / wejdą oni w prawa i obowiązki spadkodawcy. Zgon należy potwierdzić aktem zgonu. Należy przedłożyć stwierdzenie nabycia spadku i - o ile jest testament o dziedziczeniu umowy - nota-rialnie poświadczoną kopię testamentu. Po bezowocnym upływie sze-ściomiesięcznego terminu wszystkie prawa i obowiązku z umowy prze-chodzą na FlexKom. Wyjątkowo 6-miesieczny termin

8 przedłuża się o odpowiedni okres, o ile jest on nieproporcjonalnie krótki dla spadko-biercy/spadkobierców. (7) Przejęcie umowy po stronie punktu akceptacyjnego bez zgody FlexKomu jest niedopuszczane. (8) Wypowiedzenie przez stronę składającą wypowiedzenie winno na-stąpić z zachowaniem formy pisemnej na drodze pocztowej. (9) Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia istnieje bez szkody dla dalszych roszczeń. (10) Wraz z zakończeniem umowy poprzez nadzwyczajne wypowiedzenie ze strony FlexKomu lub poprzez zwyczajne wypowiedzenie ze strony punktu akceptacyjnego punktowi akceptacyjnemu nie przysługuje prawo do prowizji bądź innych świadczeń FlexKomu. W przypadku za-kończenia umowy poprzez uzasadnione nadzwyczajne wypowiedzenie ze strony punktu akceptacyjnego prawo punktu akceptacyjnego do pro-wizji punktu akceptacyjnego z zakupów klientów punktów akceptacyj-nych w trzecich punktach akceptacyjnych pozostaje nienaruszone. 8 Porozumienie o dochowaniu tajemnicy Punkt akceptacyjny zobowiązuje się do dochowania tajemnicy odnośnie ujawnionych mu przez negocjacje nad umową informacje, tajemnice o produktach i projekcie, w szczególności zobowiązuje się do niezwracania się do innych detalistów i klientów, z którymi FlexKom zaplanował skontaktowanie się. Strony zobowiązują się dodatkowo do przestrzegania odpowiednich postanowień z zakresu prawa o ochronie danych. 9 Odpowiedzialność (1) FlexKom odpowiada za inne powstałe szkody na skutek naruszenia życia, ciała i zdrowia jedynie wtedy, o ile te polegają na celowym lub wynikającym z poważnego zaniedbania działania lub zawinionego naruszenia istotnego obowiązku umownego FlexKomu, jego pracowników lub pomocników w spełnieniu świadczenia. Dotyczy to również szkód z tytułu naruszenia obowiązków w przypadku negocjacji umownych, jak również z tytułu podjęcia działań niedozwolonych. Wykraczająca poza to odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest wykluczona. Inaczej brzmiące konieczne krajowe przepisy prawne obowiązują bez względu na to. (2) Odpowiedzialność poza naruszeniem życia, ciała i zdrowia lub celo-wego bądź wynikającego z poważnego zaniedbania zachowania FlexKomu, jego pracowników lub pomocników w spełnieniu, ograniczona do typowych przewidywalnych przy zawarciu umowy szkód, a poza tym co do wysokości ograniczona jest do typowych umownych przeciętnych szkód. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconego zysku. Inaczej brzmiące bezwzględnie obowiązujące krajowe przepisy obowiązują bez względu na to. (3) Za szkody obojętnie jakiego rodzaju powstałe na skutek utraty da-nych na serwerach odpowiada FlexKom, poza przypadkami wynikający-mi z poważnego zaniedbania bądź celowej winy FlexKomu, jego pra-cowników bądź pomocników w spełnieniu świadczenia. Zapisane treści punktu akceptacyjnego są dla FlexKomu obcymi informacjami w myśl ustawy o telemediach. Należy przestrzegać odpowiednich bezwzględnie obowiązujących przepisów. (4) Postanowienia ustawy o odpowiedzialności za produkty względnie danego bezwzględnie obowiązującego odpowiedniego prawa krajowego pozostają nienaruszone.

9 10 Działania reklamowe, dotacje, przetwarzanie danych (1) Wszelkie koszty działań reklamowych i pozostałe dotacje FlexKomu ze skutkiem na przyszłość mogą zostać w każdej chwili odwołane. (2) Przetwarzanie danych przez FlexKom odbywa się dla punktu akcep-tacyjnego bezpłatnie. 11 Przedawnienie Wszelkie roszczenia z tej umowy przedawniają się dla obu stron w cią-gu sześciu miesięcy, o ile bezwzględnie obowiązujące prawo krajowe nie przewiduje dłuższego terminu. Termin przedawnienia rozpoczyna się wraz z wymagalnością roszczenia bądź z chwilą powstania roszcze-nia lub rozpoznawalności roszczenia. 12 Przeniesienie przedsiębiorstwa FlexKom zastrzega sobie prawo do przeniesienia swojego przedsiębiorstwa, a więc wszystkich praw i obowiązków, w całości lub części, na osoby trzecie, o ile następca prawny będzie się trzymał ustawowych przepisów i obowiązujących umów. 13 Stosowane prawo / Właściwość sądowa (1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa kupna UN. Nie naruszone pozostają bezwzględnie obowiązujące postanowienia państwa, w którym punkt akceptacyjny ma swoją siedzibę. (2) Jeśli punktem akceptacyjnym jest kupiec, osoba prawna prawa pu-blicznego lub publiczno-prawny majątek odrębny, który nie ma ogólnej właściwości sądowej w Niemczech lub po zawarciu umowy przeniesie swoją siedzibę poza Niemcy, bądź jego siedziba w chwili składania powództwa nie będzie znana, to miejscem właściwości sądowej będzie Monachium. Nie naruszone pozostają bezwzględnie obowiązujące postanowienia państwa, w którym punkt akceptacyjny ma swoją siedzibę. 14 Postanowienia końcowe (1) FlexKom jest uprawniony do każdej zmiany OWH. FlexKom będzie zgłaszał zmiany w Backoffice z odpowiednim wyprzedzeniem z reguły wynoszącym jeden miesiąc. Punkt akceptacyjny ma prawo, o ile nie zgadza się na zmiany oraz zmiany obciążają jego prawa, do nadzwyczajnego wypowiedzenia umo-wy po uprzedzeniu, w dalszym ciągu obowiązuje 7 (9). Wyraźnie przyjmuje on zmiany, o ile w terminie czterech tygodni od wejścia w życie zmiany nie nastąpi pisemne wypowiedzenie bądź nie nastąpi to na mocy czynnej zgody. W takim przypadku strony rozliczą ze sobą ich należności i zobowiązania, a wszystkie w chwili zakończenia umowy otwarte zobowiązania stron należy niezwłocznie uregulować. (2) Dodatkowe uzgodnienia, zmiany lub uzupełnienia tej umowy wyma-gają dla ich skuteczności prawnej formy pisemnej. Dotyczy to również rezygnacji z wymogu formy pisemnej. (3) Gdyby poszczególne postanowienia tej umowy były nieważne bądź niewykonalne lub miały stać się nieskuteczne bądź niewykonalne po zawarciu umowy, to skuteczność umowy w pozostałej części nie zosta-nie przez to naruszona. Powyższe postanowienie obowiązuje odpo-wiednio w przypadku, gdyby miało się okazać, że umowa posiada luki.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Stan: Grudzień 2013 Ingenious Technologies Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Ks. Bogusława 1/3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL)

Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL) Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL) 1 Przedmiot Umowy i zawarcie Umowy 1.1 Przedmiot Umowy Przedmiot Umowy Członkowskiej Trusted Shops (Umowa) został zdefiniowany w niniejszych Ogólnych Warunkach Członkostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe my paysafecard

Ogólne Warunki Handlowe my paysafecard Ogólne Warunki Handlowe my paysafecard Stan na dzień: 10/2013 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konto my paysafecard jest wydawane i administrowane przez Prepaid Services Company Limited (zwaną poniżej PSC

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki przystąpienia do usług Private Banking...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH

Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH Ogóle warunki handlowe firmy Toll Collect GmbH w zakresie użytkowania płatnych dróg szybkiego ruchu w systemie automatycznym i manualnym Spis treści wersja 1.01 / stan na 07.05.2003 A. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo