MIASTO JEZIOR I ZIELENI. Sprawozdanie. Rady Miejskiej w Złotowie i Burmistrza Miasta Złotowa za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIASTO JEZIOR I ZIELENI. Sprawozdanie. Rady Miejskiej w Złotowie i Burmistrza Miasta Złotowa za lata 2010 2014"

Transkrypt

1 MIASTO JEZIOR I ZIELENI Sprawozdanie Rady Miejskiej w Złotowie i Burmistrza Miasta Złotowa za lata

2 Sprawozdanie Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta Złotów tel fax Urząd Miejski w Złotowie Na okładce: Widok na promenadę przy Jeziorze Miejskim, fot. R. Judycki - 2 -

3 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa Szanowni Państwo Dobiega końca kolejna kadencja Rady Miejskiej w Złotowie oraz burmistrza miasta Złotowa. Na tę okoliczność składamy Państwu sprawozdanie będące podsumowaniem naszej czteroletniej działalności na rzecz rozwoju naszego miasta - Złotowa. Dzięki harmonijnej współpracy Burmistrza z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które pozytywnie wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, wypoczynek i rekreację naszych mieszkańców, opiekę społeczną, jak również na podniesienie standardów socjalnych oraz tych związanych z ochroną środowiska. Niniejsze opracowanie daje również Państwu możliwość dokonania oceny stopnia realizacji obietnic przedwyborczych. Zapraszamy do lektury sprawozdania i prosimy o sumienną ocenę i weryfikację naszej wspólnej, czteroletniej służby na rzecz dobra miasta Złotowa i jego mieszkańców. Podstawą działalności Rady Miejskiej w Złotowie był dokument pt. Kierunki działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata , opracowany na podstawie Strategii rozwoju Miasta Złotowa na lata oraz Planu rozwoju lokalnego Miasta Złotowa na lata Pierwszy rząd od lewej: Krzysztof Koronkiewicz, Henryk Golla, Anna Rogut, burmistrz Stanisław Wełniak, Alicja Andrzejewska, Mariola Wegner, Krzysztof Kulasek. Drugi rząd od lewej: Stanisław Pikulik, Kazimierz Steffen, Jarosław Białkowski, Jacek Lewandowski, Krzysztof Żelichowski, Roman Głyżewski, zastępca burmistrza Jerzy Kołodziejczyk. Radni nieobecni na zdjęciu: Krystian Cichański, Sylwester Szczerbiak, Stanisław Wojtuń. Fot. A. Świetlik

4 Sprawozdanie W skład Rady Miejskiej wchodziło 15 radnych: Alicja Andrzejewska, Jarosław Białkowski, Krystian Cichański, Roman Głyżewski (wiceprzewodniczący Rady), Henryk Golla, Krzysztof Koronkiewicz, Krzysztof Kulasek, Jacek Lewandowski, Stanisław Pikulik (przewodniczący Rady), Anna Rogut, Kazimierz Steffen, Sylwester Szczerbiak, Mariola Wegner, Stanisław Wojtuń, Krzysztof Żelichowski. Burmistrzem miasta był Stanisław Wełniak, pełniący tę funkcję od 1994 roku, jego zastępcą Jerzy Kołodziejczyk (od 1998 roku). Funkcję skarbnika pełni Jadwiga Skórcz, a sekretarza Aleksandra Zachęć. Koalicję większościową w Radzie stanowił klub Zadbajmy o Złotów - 10 radnych. Drugim klubem był Klub radnych Platforma Obywatelska RP 4 radnych. Jeden radny nie był zrzeszony w klubie. Rada Miejska dokonała wyboru 7 komisji: 1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złotowie 4 radnych, odbyła 112 posiedzeń. 2. Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych 5 radnych, odbyła 37 posiedzeń. 3. Komisja Gospodarki Miejskiej 6 radnych, odbyła 41 posiedzeń. 4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 5 radnych, odbyła 42 posiedzenia. 5. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego 5 radnych, odbyła 46 posiedzeń. 6. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 4 radnych, odbyła 38 posiedzeń. 7. Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta 5 radnych, odbyła 36 posiedzeń. Rada Miejska obradowała na 38 sesjach (stan na koniec września 2014 r.), na których podjęto 357 uchwał, które dotyczyły między innymi: budżetu miasta i jego zmian, podatków i opłat lokalnych, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania mieniem gminy, nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta Złotowa, nadawania nazw ulicom i rondom, spraw mieszkaniowych, oświaty, wyborów. Oprócz tego Rada uchwaliła programy strategiczne, takie jak: Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata , Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata , Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Złotowa na lata oraz coroczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, a także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa. Radni zgłosili (do końca września 2014 roku) 521 interpelacji, wniosków i zapytań

5 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa Finanse Gminy Miasto Złotów Na dochody Gminy Miasto Złotów składają się głównie dochody własne około 60%, w tym wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno prawnych (PCC), jak również podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (CIT), a także wpływy z opłat: skarbowej i targowej. Drugim co do wielkości składnikiem dochodów gminy jest subwencja ogólna, na którą głównie składa się subwencja oświatowa. Od 2011 roku nastąpił wzrost subwencji o 33% i o 17% wzrost dotacji udzielanej na zaspokojenie potrzeb publicznych mieszkańców Złotowa. Struktura dochodów w latach (w tys. zł) 100% 80% 60% % 20% % plan dochody własne dotacje subwencje Dochody i wydatki w latach (w tys. zł) plan dochody wydatki - 5 -

6 Sprawozdanie Planowane wydatki Gminy Miasto Złotów z końcem obecnej kadencji przekraczają planowane dochody o ok. 3,5 mln zł. Deficyt ten wynika ze znacznego poziomu wydatków inwestycyjnych. Jego pokrycie nastąpi z nadwyżki środków z lat ubiegłych. Oprócz wysokiego poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (18%), na uwagę zasługuje fakt utrzymującej się na wysokim poziomie nadwyżki operacyjnej budżetu (ponad 2 mln zł) Struktura wydatków w latach (w tys. zł) plan wydatki majątkowe wydatki bieżące W analizowanym okresie nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 29%, a wydatków bieżących o 16%, przy czym kwota wydatków ogółem na 1 mieszkańca gminy wzrosła o ok. 23%. Największy udział w wydatkach bieżących ogółem dotyczy oświaty i wychowania (ok. 35%) oraz wydatków związanych z opieką społeczną (ok. 20%) Ważniejsze wydatki budżetu w latach (w tys. zł) Transport i łączność (drogi) Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Oświata, wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Kultura i sport Administracja publiczna

7 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa 3500 Wydatki na 1 mieszkańca w latach (w tys.. zł) plan Zadłużenie miasta w latach (w tys. zł) plan W trakcie obecnej kadencji zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszy się o ok. 44% i na koniec 2014 roku będzie niższe niż 10 mln zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów gminy wyniesie 20% (przy maksymalnie możliwym 60%). Spłata kredytów zaciągniętych na zrealizowanie inwestycji rozłożona jest na kolejne lata, do roku Inwestycje Drogi, chodniki i ciągi pieszo rowerowe Rozwój infrastruktury komunalnej jest jednym z głównych celów zapisanych w Strategii. Niewątpliwe, wysokie miejsce w hierarchii inwestycji realizowanych podczas kadencji Rady Miejskiej w Złotowie w latach stanowią inwestycje drogowe. Należy pamiętać, że drogi służą nie tylko mieszkańcom miasta i działającym tutaj podmiotom gospodarczym, ale także ruchowi tranzytowemu. Są jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji. Z tych powodów

8 Sprawozdanie stanowią bardzo istotny element infrastruktury technicznej ich wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną gminy oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Warto przy tym zaznaczyć, iż oprócz dróg miejskich przez teren miasta przechodzą drogi wojewódzkie skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 188 i 189, (ulice: al. Adama Mickiewicza, Jastrowska, Powstańców, Partyzantów, Staszica, plac 31 Stycznia, ks. dr. B. Domańskiego, Chojnicka, Za Dworcem, Kujańska), a także drogi powiatowe (ulice: Norwida, Szpitalna, Kolejowa, Brzozowa, 8-go Marca, Obrońców Warszawy oraz droga na Świętą i droga na Zalesie). W ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono budowę nowych dróg, remont i modernizację już istniejących, a także budowę chodników i ścieżek rowerowych na drogach miejskich. Inwestycje te miały również na celu zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Warto wspomnieć tu o przebudowie ulic: Kr. Jadwigi, Plutonowego Michała Robaka, Szkolnej, część ulicy Nieznanego Żołnierza, ulicy Marii Zientary Malewskiej, Ogrodowej, Rzemieślniczej, Wodnej, Piotra Skargi, Gorzelnianej, ulic na Osiedlu Jeziorna. Na uwagę zasługuje także budowa części ulicy Zamkowej odcinek od ulicy Słonecznej do ulicy Potulickich, ulicy Jarzębinowej, ulic na Osiedlu Chojnicka Jana Kocika. Etapowej modernizacji poddano ulicę Jeziorną, Ogrodową, Świerkową. Przebudowana ulica Królowej Jadwigi, fot. UM Złotów Niewątpliwie jedną z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców Złotowa inwestycji była przebudowa ulic: Grudzińskich, Partyzantów i Jastrowskiej, realizowana na przełomie 2013 i 2014 roku. W ramach tej inwestycji wykonano: roboty drogowe związane z budową ronda, przebudowę mostu z betonowego na most stalowy, jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową i pieszo rowerową, budowę sygnalizacji świetlnej na żądanie przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP oraz konstrukcję pod reklamę (Kaczy Dołek) wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, mechanizmem obrotowym i figurami kaczek, a także monitoring. Uroczyste uruchomienie kaczej przeprawy na moście miało miejsce podczas inauguracji XX edycji Euro Eco Meeting w dniu 4 lipca 2014 r. Przebudowany most na rzece Głomia. Fot. UM Złotów

9 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa Obok inwestycji drogowych na uwagę zasługują również inwestycje związane z budową oświetlenia. Wybudowano oświetlenie drogowe w ulicach: Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Bolesława Krzywoustego i Plutonowego Robaka. Ponadto w oświetlenie drogowe wyposażono ulicę Ogrodową, Wodną i Piotra Skargi oraz wykonano oświetlenie ulicy Mokrej i chodnika przy ulicy Partyzantów. Dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców wykonano instalację doświetlenia przejść dla pieszych w ulicach: Norwida k/sklepu Biedronka, al. Piasta k/pss Społem i al. Mickiewicza k/kwiaciarni. Wybudowano również oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Miejskim i siłowni zewnętrznej na Półwyspie Rybackim oraz terenu zieleni miejskiej w rejonie ulic: Zamkowa, Promykowa, Hubego, 8-go Marca oraz placu zabaw przy ulicy Słowackiego. Wykonano iluminację zabytkowego kościoła p.w. Świętego Stanisława Kostki. W zakresie inwestycji sportowych w trakcie realizacji jest oświetlenie kortów tenisowych przy ulicy Staszica. Przebudowane skrzyżowanie ulic Grudzińskich, Partyzantów i Jastrowskiej, fot. J. Cichy Przebudowana ulica Grudzińskich, fot. J. Cichy Rekreacja W czasie trwania kadencji dokończona została jedna z prestiżowych dla miasta inwestycji pn. Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego, która współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka, Schemat I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wartość dofinansowania wyniosła ponad tys. zł Zakończono budowę ciągu pieszo rowerowego wokół Jeziora Miejskiego. W ramach realizacji tej inwestycji wybudowano kładkę pieszo rowerową przez rzekę Głomię, platformę widokową, pomost na łodzie rybackie wraz z dojazdem. Część promenady została wyposażona w monitoring. Oświetlono całą promenadę. Na tafli Jeziora Miejskiego zamontowano fontanny o wysokości słupa wody 10 m, wykonano faszynowanie i formowanie wyspy dla ptaków przy kładce pieszo rowerowej. Na całości powierzchni półwyspu wykonano plantowanie, teren promenady został oznakowany, ustawiono kosze i ławki. Na potrzeby rekreacji zainstalowano do dyspozycji mieszkańców siłownię zewnętrzną. Przy jednym z zejść na promenadę zamontowano posąg jelenia wraz z zegarem słonecznym. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia

10 Sprawozdanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miasta. Pozytywnie wpłynęła na rozwój turystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej i weekendowej oraz na promocję zdrowego trybu życia. Z każdym rokiem przybywa entuzjastów aktywnego spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy znacznie częściej wybierają rekreację ruchową taką jak bieganie, nordic walking, jazdę na rowerze oraz na łyżworolkach. Powstała infrastruktura pozwoliła na zaspokojenie Plac zabaw przy ulicy Władysława Reymonta, fot. UM Złotów potrzeb turystycznych i rekreacyjnych mieszkańców Złotowa. Obecnie promenada nad Jeziorem Miejskim w Złotowie wraz z wybudowaną infrastrukturą i urządzeniami do rekreacji stanowi jedną z ważniejszych punktów oferty turystycznej w powiecie złotowskim. Na potrzeby najmniejszych mieszkańców miasta Złotowa wybudowano nowoczesne place zabaw przy ulicy Jeziornej, Władysława Reymonta, Jana Kocika, Nieznanego Żołnierza i Spacerowej. Młodzieży i osobom starszym wybudowano drugą siłownię zewnętrzną, w Parku Miejskim przy al. Piasta. Do inwestycji związanych z letnim wypoczynkiem nad wodą należy dodać budowę pomostu na plaży przy ulicy Wioślarskiej, zagospodarowanie terenu przy stadionie z wydzieleniem 6 miejsc dla obsługi caravaningu, które wyposażono w przyłącza energetyczne. Sport Kadencja obfitowała również w inwestycje w infrastrukturę sportową. Wybudowano strzelnicę przy Górze Wilhelma. Całość obiektu została ogrodzona i wyposażona w kulochwyty. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej z Ligą Ochrony Kraju Klub Strzelecki SUPERMEN. Drugim przykładem dobrze obrazującym współpracę samorządu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi - Złotowskim Towarzystwem Tenisowym - jest realizacja zadania polegającego na budowie kortu do gry w tenisa ziemnego wraz z przyłączem do kanalizacji sanitarnej i przeniesieniem budynku gospodarczego. Przy ulicy Staszica wykonano kort tenisowy o nawierzchni z mączki ceglanej SPA przy basenie Laguna, fot. UM Złotów Zasadniczym zmianom uległa hala sportowa przy alei Mickiewicza. Przebudowano wejście, szatnie oraz pomieszczenia socjalne, zmodernizowano wentylację oraz wymieniono okna i ocieplono budynek.

11 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa Gruntownej przebudowie poddano również stadion sportowy przy alei Mickiewicza. Wymieniono nawierzchnię boiska z naturalnej na sztuczną trawę, wykonano bieżnię o nawierzchni z poliuretanu. Stadion zyskał oświetlenie i nowe ogrodzenie. Rozbudowę przeszedł miejski basen Laguna. Krytą pływalnię rozbudowano o część rehabilitacyjną, złożoną z niecki basenu rehabilitacyjno rekreacyjnego zawierającego hydromasaże i zespół saun składający się z sauny fińskiej, rzymskiej i na podczerwień. Inwestycje w ochronę środowiska W zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska warto zaznaczyć inwestycje związane z budową kanalizacji deszczowej przy al. Rodła, w ulicy Marii Zientary Malewskiej, Jana Kocika, Wodociągowej, rozbudową rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej w al. Piasta i Nieznanego Żołnierza oraz w ulicy Potulickich i Pellowskiego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Witosa, w obszarze ul. Wioślarskiej jezioro Zaleskie, Głębinowej, budową magistrali wodociągowej od placu 31 Stycznia w pasie jeziora Baba do ulicy Kościelnej, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Królowej Jadwigi, Rzemieślniczej i Jarzębinowej. Ważną z punktu widzenia zdrowia mieszkańców korzystających z ujęć miejskiej wody pitnej była budowa nowej stacji uzdatniania wody. W tym celu miasto dokapitalizowało Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie w wysokości 30% wartości inwestycji. Wniesiono również wkład do MZWiKu na przebudowę centralnej przepompowni ścieków. Miasto zabezpieczyło również środki na budowę obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy, który ma powstać dzięki współpracy kilku gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny i Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złotowie przy udziale inwestora zewnętrznego. W latach w ramach projektu Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich - Etap II odbudowano fragment jeziora Baba w Złotowie. Przystąpiono do zagospodarowania brzegów Jeziora Baba poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej i budowę platformy obserwacyjnej. W ramach tej inwestycji utwardzono ścieżkę pieszą oraz ustawiono tablice edukacyjne na temat flory i fauny żyjącej w i nad jeziorem Baba oraz postępującym procesie eutrofizacji zbiornika. Inwestorem projektu był Klub Przyrodników ze Świebodzina, a instytucjami współfinansującymi było Nadleśnictwo Złotów i Gmina Miasto Złotów. W działania ekologiczne zaangażowała się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie wraz z Nadleśnictwem Złotów poprzez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej i Ekologicznej Zwierzyniec. W 2010 roku wspólnie wzięli oni udział w ogólnopolskim pro- Ścieżka edukacyjna przy jeziorze Baba, fot. UM Złotów

12 Sprawozdanie jekcie edukacyjnym Zaadoptuj rzekę. Program ten znalazł się wśród pięciu najlepszych europejskich programów środowiskowych. Do działania chętnie przystąpiło 9 środowisk. Sygnatariusze paktu 22 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotowie podpisali PAKT DLA GŁOMI, na rzecz złotowskiego odcinka Głomi. W ramach projektu Zaadoptuj rzekę przeprowadzono między innymi akcje sprzątania brzegów Głomi oraz zajęcia terenowe - Czy znasz swoją rzekę? - na temat cech fizycznych rzeki i charakterystyki chemicznej wody w rzece. Pozostałe inwestycje oraz plany Kolumbarium na cmentarzu komunalnym, fot. UM Złotów Dla poprawienia komfortu osób korzystających z komunikacji autobusowej zamontowano wiaty przystankowe w zatoce autobusowej przy ulicy Partyzantów, Szpitalnej i Jastrowskiej. Rozbudowano monitoring miejski, w tym zamontowano kamery na rondzie przy kościele św. Rocha oraz w okolicy ronda przy Policji. W roku 2014 zakończyła się budowa I etapu kolumbarium. Powstało 114 nisz na urny oraz 73 ziemne kwatery. W zakresie gospodarki mieszkaniowej modernizacji poddano budynek przy alei Piasta W wyniku przebudowy z nadbudową budynku, w roku 2013 do użytku oddano 18 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 851,33 m 2. Na koniec 2013 r. Miejski Zakład Gospodarki Lokalami administrował 137 budynkami mieszkalnymi, z czego 46 budynków to własność Gminy Miasto Złotów, 80 budynków to współwłasność Gminy Miasto Złotów oraz osób, które wykupiły lokale, w 11 budynkach powstały wspólnoty mieszkaniowe. W latach MZGL przeprowadził szereg remontów i robót, w tym: roboty dekarskie i ogólnobudowlane, rozbiórkowe, instalacyjne (hydrauliczne i elektryczne), stolarskie, szklarskie, zduńskie, malarskie, remonty mieszkań i klatek schodowych. Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na koniec 2013 roku zarządzało 67 lokalami mieszkalnymi, jednym lokalem usługowym, dwoma pomieszczeniami użytkowymi, 2 garażami, które stanowią własność Spółki i są wynajmowane oraz 25 garażami, które zostały sprzedane, ale pozostają w zarządzie TBS-u. W 2014 roku Towarzystwo rozpoczęło budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni zabudowy 733 m 2, tj. 28 mieszkań oraz 5 garaży. W planach inwestycyjnych jest przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ulicy Wańkowicza, budowa dojazdu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dojazdu na ulicę Teofila Kokowskiego oraz budowa drogi dojazdowej od al. Piasta do ulicy Polnej. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji na budowę

13 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. W 2014 roku zakończona zostanie budowa oświetlenia szlaku turystycznego nad jeziorem Baba. Ponadto miasto rozpocznie realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej, w którym powstanie 8 mieszkań o wysokim standardzie socjalnym. Wartość inwestycji szacuje się na ponad 760 tys. złotych. Kultura Zmodernizowany budynek z mieszkaniami socjalnymi przy alei Piasta, fot. UM Złotów Na terenie miasta Złotowa działalnością w zakresie upowszechniania podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, ze szczególną dbałością, zajmuje się Muzeum Ziemi Złotowskiej. Muzeum corocznie organizuje szereg wystaw czasowych, imprez historyczno kulturalnych, kontynuuje również spotkania w ramach Złotowskiego Salonu Historycznego, z osobami pochodzącymi z terenu Złotowszczyzny, związanymi z naszym regionem lub tematem historycznym, którzy przybliżają mieszkańcom Złotowa bogatą przeszłość i różnorodność Ziemi Złotowskiej. Ponadto Muzeum prowadzi bogatą działalność wydawniczą. Pochwalić się może licznymi publikacjami o tematyce regionalnej, w tym publikacjami o następujących tytułach: Krajeńskie ścieżki, reprint monografii z 1928 roku Ziemia Złotowska, tłumaczenie na język polski monografii Otto Goerke Der Kreis Flatow, Z notesu Ericha Hoffmanna. Kronika Złotowa i okolic trzy tomy, Żydzi powiatu złotowskiego oraz Złotów nasz i wasz, część 2 i 3. We wrześniu 2012 roku Muzeum Ziemi Złotowskiej obchodziło 50-lecie istnienia. Zorganizowało z tej okazji imponującą dwudniową sesję naukową z udziałem sześciu profesorów-prelegentów oraz ekipy telewizji niemieckiej, współtworzącej z MZZ film dokumentalny Powrót do Złotowa. Natomiast w konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku przez ostatnie trzy lata Muzeum zdobywało nagrodę i wyróżnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Działalność naukowa i konserwatorska oraz Działalność wydawnicza. Prowadzeniem działalności kulturalno - oświatowej zajmuje się również Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie. Poza realizacją podstawowych zadań gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz popularyzacji czytelnictwa, instytucja podejmuje szereg inicjatyw integrujących lokalne środowisko. Prowadzi działania zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a coraz intensywniej także dla seniorów. Jest azylem lokalnych twórców, organizatorem wystaw, licznych konkursów i warsztatów. To bezpieczne i przyjazne miejsce wymiany myśli, nauki i rozrywki, bezpłatnego, równego dostępu do wiedzy

14 Sprawozdanie dla mieszkańców miasta i powiatu. To płaszczyzna spotkań z regionalistami, pasjonatami różnych dziedzin, ale także znanymi osobowościami ze świata literatury, kultury, telewizji itp. To w końcu przestrzeń, w której dosłownie i w przenośni można spotkać się na KAWIE (gdzie K to kultura, A - animacja, W - wiedza, I - informacja, E - edukacja). Działalnością kulturalno-rozrywkową zajmuje się Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej. ZCAS organizuje i współorganizuje przedsięwzięcia rozrywkowe oraz działania edukacyjno kulturalne, takie jak koncerty, spektakle, wystawy, imprezy okolicznościowe, które głównie odbywają się w budynku siedziby ZCAS, natomiast w okresie letnim w amfiteatrze miejskim, na placach miejskich, Półwyspie Rybackim i w Zagrodzie Krajeńskiej. Zapewnia obsługę techniczną i logistyczną imprez organizowanych w mieście. Przedmiotem działania ZCAS jest również organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym: Euro Eco Meetingu, ligi futsalu, piłki siatkowej, tenisa stołowego, waterpolo i zawodów pływackich. W tym celu ZCAS zajmuje się utrzymaniem i udostępnianiem powierzonych obiektów miejskich, a także zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach. Ponadto ZCAS był organizatorem strefy kibica podczas Euro 2012, którą odwiedziło prawie 10 tys. osób. Działalność społeczna i oświata Znaczną część wydatków w budżecie miejskim zajmuje oświata i pomoc społeczna. Na działalność oświatową miasto otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową. Nie pokrywa ona jednak wszystkich wydatków, dlatego miasto corocznie dokłada od 1,5 do 2 mln zł ze środków własnych. Samorząd finansuje działalność 4 przedszkoli miejskich, 3 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Poprzez dotację wspiera również Zespół Szkół Katolickich, obejmujący szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole. Dotowane są również powstałe w ostatnich latach na terenie miasta: Niepubliczny Żłobek Mali Odkrywcy, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny Marcinek oraz Sunny Days Anglojęzyczny Punkt Przedszkolny. W 2011 r. we wszystkich złotowskich szkołach podstawowych realizowany był projekt systemowy Sprężyna sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wyniosła ponad 220 tys. złotych. Uczniowie szkół podstawowych klas od I do III zostali objęci zajęciami dodatkowymi rozwijającymi zainteresowania bądź stymulującymi ich rozwój. Dzięki projektowi zwiększył się poziom wiedzy i umiejętności uczniów w obszarze realizacji podstawy programowej w edukacji polonistycznej, środowiskowo - przyrodniczej i matematycznej. Zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie same zapewnić sobie godnego bytowania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie. Od 2009 do końca 2013 roku Ośrodek z powodzeniem realizował projekt OTWARCI NA AKTYWNOŚĆ. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna

15 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta Złotowa, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami długotrwale bezrobotnymi. W ramach realizacji projektu aktywizacji poddano 112 osób, w tym 63 kobiety i 49 mężczyzn. W maju 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie zmienił siedzibę. Obecnie mieści się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 54, po przebudowie części pomieszczeń szkolnych ZSS Nr 1 w Złotowie. Nagrody i wyróżnienia Z pomocy Ośrodka obecnie korzysta 2264 osób w 986 rodzinach. Największymi problemami powodującymi konieczność korzystania z pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, a także problemy wynikające z nadużywania alkoholu. Średnio 600 rodzin na miesiąc otrzymuje dofinansowanie z budżetu miejskiego w formie dodatku mieszkaniowego oraz około 110 rodzin korzysta z tzw. dodatku energetycznego. Młodzież szkolna ucząca się w złotowskich szkołach otrzymuje stypendia szkolne Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb Certyfikat Jakości za budowę Promenady ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora Miejskiego wraz ze Skansenem. Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb Akt nadania w kategorii Wydarzenie Gospodarcze Roku za budowę Promenady ścieżki pieszo -rowerowej wokół Jeziora Miejskiego wraz ze Skansenem. Akt nadania Tytułu Rubinowy HIT 2011 za rozbudowę infrastruktury turystycznej, sportowej i drogowej w mieście Złotowie zgodnie z dokumentami strategicznymi Gminy Miasto Złotów. I miejsce, po raz dziesiąty, w Rankingu Najtańszy Urząd Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii najniższych wydatków bieżących na administrację przeliczonych na 1 mieszkańca w miastach powiatowych poniżej 20 tys. mieszkańców. Budowniczy Polskiego Sportu 2014 w ramach jubileuszowej XV edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu 2014 za rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz jej efektywnego wykorzystywania. Nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa W 2011 roku Rada Miejska w Złotowie podjęła uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa. W uznaniu zasług za zaangażowanie w rozwój kultury na Ziemi Złotowskiej, akty nadania otrzymały następujące osobowości: prof. Andrzej Kokowski znany i ceniony archeolog i wykładowca, autor wielu książek i publikacji; prof. Andrzej Tatarski znany i ceniony artysta, wybitny pianista i wykładowca; prof. Joachim Zdrenka znany i ceniony historyk i epigrafik, autor licznych publikacji i książek związanych z historią Złotowszczyzny; Janusz Sławiński znany i ceniony kompozytor i dyrygent, współtwórca Euro Eco Meetingu.

16 Złotów 2014

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII /317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Cele strategiczne Cele szczegółowe Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Realizacja celów w latach 2005-2013 Priorytet: Mieszkańcy 1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo

Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo Koniecznie przeczytaj Podsumowanie VI kadencji Lata 2010-2014 www.bardo.pl ( 6 ) PAŹDZIERNIK 2014 Nakład: 1500 sztuk r Egzemplarz bezpłatny Strony 2-27 Inwestycje Gminy Bardo Strony 4-13 Aktywność mieszkańców

Bardziej szczegółowo