MIASTO JEZIOR I ZIELENI. Sprawozdanie. Rady Miejskiej w Złotowie i Burmistrza Miasta Złotowa za lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIASTO JEZIOR I ZIELENI. Sprawozdanie. Rady Miejskiej w Złotowie i Burmistrza Miasta Złotowa za lata 2010 2014"

Transkrypt

1 MIASTO JEZIOR I ZIELENI Sprawozdanie Rady Miejskiej w Złotowie i Burmistrza Miasta Złotowa za lata

2 Sprawozdanie Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta Złotów tel fax Urząd Miejski w Złotowie Na okładce: Widok na promenadę przy Jeziorze Miejskim, fot. R. Judycki - 2 -

3 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa Szanowni Państwo Dobiega końca kolejna kadencja Rady Miejskiej w Złotowie oraz burmistrza miasta Złotowa. Na tę okoliczność składamy Państwu sprawozdanie będące podsumowaniem naszej czteroletniej działalności na rzecz rozwoju naszego miasta - Złotowa. Dzięki harmonijnej współpracy Burmistrza z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które pozytywnie wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, wypoczynek i rekreację naszych mieszkańców, opiekę społeczną, jak również na podniesienie standardów socjalnych oraz tych związanych z ochroną środowiska. Niniejsze opracowanie daje również Państwu możliwość dokonania oceny stopnia realizacji obietnic przedwyborczych. Zapraszamy do lektury sprawozdania i prosimy o sumienną ocenę i weryfikację naszej wspólnej, czteroletniej służby na rzecz dobra miasta Złotowa i jego mieszkańców. Podstawą działalności Rady Miejskiej w Złotowie był dokument pt. Kierunki działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata , opracowany na podstawie Strategii rozwoju Miasta Złotowa na lata oraz Planu rozwoju lokalnego Miasta Złotowa na lata Pierwszy rząd od lewej: Krzysztof Koronkiewicz, Henryk Golla, Anna Rogut, burmistrz Stanisław Wełniak, Alicja Andrzejewska, Mariola Wegner, Krzysztof Kulasek. Drugi rząd od lewej: Stanisław Pikulik, Kazimierz Steffen, Jarosław Białkowski, Jacek Lewandowski, Krzysztof Żelichowski, Roman Głyżewski, zastępca burmistrza Jerzy Kołodziejczyk. Radni nieobecni na zdjęciu: Krystian Cichański, Sylwester Szczerbiak, Stanisław Wojtuń. Fot. A. Świetlik

4 Sprawozdanie W skład Rady Miejskiej wchodziło 15 radnych: Alicja Andrzejewska, Jarosław Białkowski, Krystian Cichański, Roman Głyżewski (wiceprzewodniczący Rady), Henryk Golla, Krzysztof Koronkiewicz, Krzysztof Kulasek, Jacek Lewandowski, Stanisław Pikulik (przewodniczący Rady), Anna Rogut, Kazimierz Steffen, Sylwester Szczerbiak, Mariola Wegner, Stanisław Wojtuń, Krzysztof Żelichowski. Burmistrzem miasta był Stanisław Wełniak, pełniący tę funkcję od 1994 roku, jego zastępcą Jerzy Kołodziejczyk (od 1998 roku). Funkcję skarbnika pełni Jadwiga Skórcz, a sekretarza Aleksandra Zachęć. Koalicję większościową w Radzie stanowił klub Zadbajmy o Złotów - 10 radnych. Drugim klubem był Klub radnych Platforma Obywatelska RP 4 radnych. Jeden radny nie był zrzeszony w klubie. Rada Miejska dokonała wyboru 7 komisji: 1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złotowie 4 radnych, odbyła 112 posiedzeń. 2. Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych 5 radnych, odbyła 37 posiedzeń. 3. Komisja Gospodarki Miejskiej 6 radnych, odbyła 41 posiedzeń. 4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 5 radnych, odbyła 42 posiedzenia. 5. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego 5 radnych, odbyła 46 posiedzeń. 6. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 4 radnych, odbyła 38 posiedzeń. 7. Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta 5 radnych, odbyła 36 posiedzeń. Rada Miejska obradowała na 38 sesjach (stan na koniec września 2014 r.), na których podjęto 357 uchwał, które dotyczyły między innymi: budżetu miasta i jego zmian, podatków i opłat lokalnych, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania mieniem gminy, nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta Złotowa, nadawania nazw ulicom i rondom, spraw mieszkaniowych, oświaty, wyborów. Oprócz tego Rada uchwaliła programy strategiczne, takie jak: Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata , Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata , Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Złotowa na lata oraz coroczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, a także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa. Radni zgłosili (do końca września 2014 roku) 521 interpelacji, wniosków i zapytań

5 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa Finanse Gminy Miasto Złotów Na dochody Gminy Miasto Złotów składają się głównie dochody własne około 60%, w tym wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno prawnych (PCC), jak również podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (CIT), a także wpływy z opłat: skarbowej i targowej. Drugim co do wielkości składnikiem dochodów gminy jest subwencja ogólna, na którą głównie składa się subwencja oświatowa. Od 2011 roku nastąpił wzrost subwencji o 33% i o 17% wzrost dotacji udzielanej na zaspokojenie potrzeb publicznych mieszkańców Złotowa. Struktura dochodów w latach (w tys. zł) 100% 80% 60% % 20% % plan dochody własne dotacje subwencje Dochody i wydatki w latach (w tys. zł) plan dochody wydatki - 5 -

6 Sprawozdanie Planowane wydatki Gminy Miasto Złotów z końcem obecnej kadencji przekraczają planowane dochody o ok. 3,5 mln zł. Deficyt ten wynika ze znacznego poziomu wydatków inwestycyjnych. Jego pokrycie nastąpi z nadwyżki środków z lat ubiegłych. Oprócz wysokiego poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (18%), na uwagę zasługuje fakt utrzymującej się na wysokim poziomie nadwyżki operacyjnej budżetu (ponad 2 mln zł) Struktura wydatków w latach (w tys. zł) plan wydatki majątkowe wydatki bieżące W analizowanym okresie nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 29%, a wydatków bieżących o 16%, przy czym kwota wydatków ogółem na 1 mieszkańca gminy wzrosła o ok. 23%. Największy udział w wydatkach bieżących ogółem dotyczy oświaty i wychowania (ok. 35%) oraz wydatków związanych z opieką społeczną (ok. 20%) Ważniejsze wydatki budżetu w latach (w tys. zł) Transport i łączność (drogi) Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Oświata, wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Kultura i sport Administracja publiczna

7 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa 3500 Wydatki na 1 mieszkańca w latach (w tys.. zł) plan Zadłużenie miasta w latach (w tys. zł) plan W trakcie obecnej kadencji zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszy się o ok. 44% i na koniec 2014 roku będzie niższe niż 10 mln zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów gminy wyniesie 20% (przy maksymalnie możliwym 60%). Spłata kredytów zaciągniętych na zrealizowanie inwestycji rozłożona jest na kolejne lata, do roku Inwestycje Drogi, chodniki i ciągi pieszo rowerowe Rozwój infrastruktury komunalnej jest jednym z głównych celów zapisanych w Strategii. Niewątpliwe, wysokie miejsce w hierarchii inwestycji realizowanych podczas kadencji Rady Miejskiej w Złotowie w latach stanowią inwestycje drogowe. Należy pamiętać, że drogi służą nie tylko mieszkańcom miasta i działającym tutaj podmiotom gospodarczym, ale także ruchowi tranzytowemu. Są jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji. Z tych powodów

8 Sprawozdanie stanowią bardzo istotny element infrastruktury technicznej ich wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną gminy oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Warto przy tym zaznaczyć, iż oprócz dróg miejskich przez teren miasta przechodzą drogi wojewódzkie skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 188 i 189, (ulice: al. Adama Mickiewicza, Jastrowska, Powstańców, Partyzantów, Staszica, plac 31 Stycznia, ks. dr. B. Domańskiego, Chojnicka, Za Dworcem, Kujańska), a także drogi powiatowe (ulice: Norwida, Szpitalna, Kolejowa, Brzozowa, 8-go Marca, Obrońców Warszawy oraz droga na Świętą i droga na Zalesie). W ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono budowę nowych dróg, remont i modernizację już istniejących, a także budowę chodników i ścieżek rowerowych na drogach miejskich. Inwestycje te miały również na celu zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Warto wspomnieć tu o przebudowie ulic: Kr. Jadwigi, Plutonowego Michała Robaka, Szkolnej, część ulicy Nieznanego Żołnierza, ulicy Marii Zientary Malewskiej, Ogrodowej, Rzemieślniczej, Wodnej, Piotra Skargi, Gorzelnianej, ulic na Osiedlu Jeziorna. Na uwagę zasługuje także budowa części ulicy Zamkowej odcinek od ulicy Słonecznej do ulicy Potulickich, ulicy Jarzębinowej, ulic na Osiedlu Chojnicka Jana Kocika. Etapowej modernizacji poddano ulicę Jeziorną, Ogrodową, Świerkową. Przebudowana ulica Królowej Jadwigi, fot. UM Złotów Niewątpliwie jedną z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców Złotowa inwestycji była przebudowa ulic: Grudzińskich, Partyzantów i Jastrowskiej, realizowana na przełomie 2013 i 2014 roku. W ramach tej inwestycji wykonano: roboty drogowe związane z budową ronda, przebudowę mostu z betonowego na most stalowy, jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową i pieszo rowerową, budowę sygnalizacji świetlnej na żądanie przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP oraz konstrukcję pod reklamę (Kaczy Dołek) wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, mechanizmem obrotowym i figurami kaczek, a także monitoring. Uroczyste uruchomienie kaczej przeprawy na moście miało miejsce podczas inauguracji XX edycji Euro Eco Meeting w dniu 4 lipca 2014 r. Przebudowany most na rzece Głomia. Fot. UM Złotów

9 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa Obok inwestycji drogowych na uwagę zasługują również inwestycje związane z budową oświetlenia. Wybudowano oświetlenie drogowe w ulicach: Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Bolesława Krzywoustego i Plutonowego Robaka. Ponadto w oświetlenie drogowe wyposażono ulicę Ogrodową, Wodną i Piotra Skargi oraz wykonano oświetlenie ulicy Mokrej i chodnika przy ulicy Partyzantów. Dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców wykonano instalację doświetlenia przejść dla pieszych w ulicach: Norwida k/sklepu Biedronka, al. Piasta k/pss Społem i al. Mickiewicza k/kwiaciarni. Wybudowano również oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Miejskim i siłowni zewnętrznej na Półwyspie Rybackim oraz terenu zieleni miejskiej w rejonie ulic: Zamkowa, Promykowa, Hubego, 8-go Marca oraz placu zabaw przy ulicy Słowackiego. Wykonano iluminację zabytkowego kościoła p.w. Świętego Stanisława Kostki. W zakresie inwestycji sportowych w trakcie realizacji jest oświetlenie kortów tenisowych przy ulicy Staszica. Przebudowane skrzyżowanie ulic Grudzińskich, Partyzantów i Jastrowskiej, fot. J. Cichy Przebudowana ulica Grudzińskich, fot. J. Cichy Rekreacja W czasie trwania kadencji dokończona została jedna z prestiżowych dla miasta inwestycji pn. Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego, która współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka, Schemat I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wartość dofinansowania wyniosła ponad tys. zł Zakończono budowę ciągu pieszo rowerowego wokół Jeziora Miejskiego. W ramach realizacji tej inwestycji wybudowano kładkę pieszo rowerową przez rzekę Głomię, platformę widokową, pomost na łodzie rybackie wraz z dojazdem. Część promenady została wyposażona w monitoring. Oświetlono całą promenadę. Na tafli Jeziora Miejskiego zamontowano fontanny o wysokości słupa wody 10 m, wykonano faszynowanie i formowanie wyspy dla ptaków przy kładce pieszo rowerowej. Na całości powierzchni półwyspu wykonano plantowanie, teren promenady został oznakowany, ustawiono kosze i ławki. Na potrzeby rekreacji zainstalowano do dyspozycji mieszkańców siłownię zewnętrzną. Przy jednym z zejść na promenadę zamontowano posąg jelenia wraz z zegarem słonecznym. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia

10 Sprawozdanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miasta. Pozytywnie wpłynęła na rozwój turystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej i weekendowej oraz na promocję zdrowego trybu życia. Z każdym rokiem przybywa entuzjastów aktywnego spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy znacznie częściej wybierają rekreację ruchową taką jak bieganie, nordic walking, jazdę na rowerze oraz na łyżworolkach. Powstała infrastruktura pozwoliła na zaspokojenie Plac zabaw przy ulicy Władysława Reymonta, fot. UM Złotów potrzeb turystycznych i rekreacyjnych mieszkańców Złotowa. Obecnie promenada nad Jeziorem Miejskim w Złotowie wraz z wybudowaną infrastrukturą i urządzeniami do rekreacji stanowi jedną z ważniejszych punktów oferty turystycznej w powiecie złotowskim. Na potrzeby najmniejszych mieszkańców miasta Złotowa wybudowano nowoczesne place zabaw przy ulicy Jeziornej, Władysława Reymonta, Jana Kocika, Nieznanego Żołnierza i Spacerowej. Młodzieży i osobom starszym wybudowano drugą siłownię zewnętrzną, w Parku Miejskim przy al. Piasta. Do inwestycji związanych z letnim wypoczynkiem nad wodą należy dodać budowę pomostu na plaży przy ulicy Wioślarskiej, zagospodarowanie terenu przy stadionie z wydzieleniem 6 miejsc dla obsługi caravaningu, które wyposażono w przyłącza energetyczne. Sport Kadencja obfitowała również w inwestycje w infrastrukturę sportową. Wybudowano strzelnicę przy Górze Wilhelma. Całość obiektu została ogrodzona i wyposażona w kulochwyty. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej z Ligą Ochrony Kraju Klub Strzelecki SUPERMEN. Drugim przykładem dobrze obrazującym współpracę samorządu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi - Złotowskim Towarzystwem Tenisowym - jest realizacja zadania polegającego na budowie kortu do gry w tenisa ziemnego wraz z przyłączem do kanalizacji sanitarnej i przeniesieniem budynku gospodarczego. Przy ulicy Staszica wykonano kort tenisowy o nawierzchni z mączki ceglanej SPA przy basenie Laguna, fot. UM Złotów Zasadniczym zmianom uległa hala sportowa przy alei Mickiewicza. Przebudowano wejście, szatnie oraz pomieszczenia socjalne, zmodernizowano wentylację oraz wymieniono okna i ocieplono budynek.

11 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa Gruntownej przebudowie poddano również stadion sportowy przy alei Mickiewicza. Wymieniono nawierzchnię boiska z naturalnej na sztuczną trawę, wykonano bieżnię o nawierzchni z poliuretanu. Stadion zyskał oświetlenie i nowe ogrodzenie. Rozbudowę przeszedł miejski basen Laguna. Krytą pływalnię rozbudowano o część rehabilitacyjną, złożoną z niecki basenu rehabilitacyjno rekreacyjnego zawierającego hydromasaże i zespół saun składający się z sauny fińskiej, rzymskiej i na podczerwień. Inwestycje w ochronę środowiska W zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska warto zaznaczyć inwestycje związane z budową kanalizacji deszczowej przy al. Rodła, w ulicy Marii Zientary Malewskiej, Jana Kocika, Wodociągowej, rozbudową rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej w al. Piasta i Nieznanego Żołnierza oraz w ulicy Potulickich i Pellowskiego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Witosa, w obszarze ul. Wioślarskiej jezioro Zaleskie, Głębinowej, budową magistrali wodociągowej od placu 31 Stycznia w pasie jeziora Baba do ulicy Kościelnej, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Królowej Jadwigi, Rzemieślniczej i Jarzębinowej. Ważną z punktu widzenia zdrowia mieszkańców korzystających z ujęć miejskiej wody pitnej była budowa nowej stacji uzdatniania wody. W tym celu miasto dokapitalizowało Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie w wysokości 30% wartości inwestycji. Wniesiono również wkład do MZWiKu na przebudowę centralnej przepompowni ścieków. Miasto zabezpieczyło również środki na budowę obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy, który ma powstać dzięki współpracy kilku gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny i Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złotowie przy udziale inwestora zewnętrznego. W latach w ramach projektu Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich - Etap II odbudowano fragment jeziora Baba w Złotowie. Przystąpiono do zagospodarowania brzegów Jeziora Baba poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej i budowę platformy obserwacyjnej. W ramach tej inwestycji utwardzono ścieżkę pieszą oraz ustawiono tablice edukacyjne na temat flory i fauny żyjącej w i nad jeziorem Baba oraz postępującym procesie eutrofizacji zbiornika. Inwestorem projektu był Klub Przyrodników ze Świebodzina, a instytucjami współfinansującymi było Nadleśnictwo Złotów i Gmina Miasto Złotów. W działania ekologiczne zaangażowała się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie wraz z Nadleśnictwem Złotów poprzez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej i Ekologicznej Zwierzyniec. W 2010 roku wspólnie wzięli oni udział w ogólnopolskim pro- Ścieżka edukacyjna przy jeziorze Baba, fot. UM Złotów

12 Sprawozdanie jekcie edukacyjnym Zaadoptuj rzekę. Program ten znalazł się wśród pięciu najlepszych europejskich programów środowiskowych. Do działania chętnie przystąpiło 9 środowisk. Sygnatariusze paktu 22 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotowie podpisali PAKT DLA GŁOMI, na rzecz złotowskiego odcinka Głomi. W ramach projektu Zaadoptuj rzekę przeprowadzono między innymi akcje sprzątania brzegów Głomi oraz zajęcia terenowe - Czy znasz swoją rzekę? - na temat cech fizycznych rzeki i charakterystyki chemicznej wody w rzece. Pozostałe inwestycje oraz plany Kolumbarium na cmentarzu komunalnym, fot. UM Złotów Dla poprawienia komfortu osób korzystających z komunikacji autobusowej zamontowano wiaty przystankowe w zatoce autobusowej przy ulicy Partyzantów, Szpitalnej i Jastrowskiej. Rozbudowano monitoring miejski, w tym zamontowano kamery na rondzie przy kościele św. Rocha oraz w okolicy ronda przy Policji. W roku 2014 zakończyła się budowa I etapu kolumbarium. Powstało 114 nisz na urny oraz 73 ziemne kwatery. W zakresie gospodarki mieszkaniowej modernizacji poddano budynek przy alei Piasta W wyniku przebudowy z nadbudową budynku, w roku 2013 do użytku oddano 18 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 851,33 m 2. Na koniec 2013 r. Miejski Zakład Gospodarki Lokalami administrował 137 budynkami mieszkalnymi, z czego 46 budynków to własność Gminy Miasto Złotów, 80 budynków to współwłasność Gminy Miasto Złotów oraz osób, które wykupiły lokale, w 11 budynkach powstały wspólnoty mieszkaniowe. W latach MZGL przeprowadził szereg remontów i robót, w tym: roboty dekarskie i ogólnobudowlane, rozbiórkowe, instalacyjne (hydrauliczne i elektryczne), stolarskie, szklarskie, zduńskie, malarskie, remonty mieszkań i klatek schodowych. Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na koniec 2013 roku zarządzało 67 lokalami mieszkalnymi, jednym lokalem usługowym, dwoma pomieszczeniami użytkowymi, 2 garażami, które stanowią własność Spółki i są wynajmowane oraz 25 garażami, które zostały sprzedane, ale pozostają w zarządzie TBS-u. W 2014 roku Towarzystwo rozpoczęło budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni zabudowy 733 m 2, tj. 28 mieszkań oraz 5 garaży. W planach inwestycyjnych jest przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ulicy Wańkowicza, budowa dojazdu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dojazdu na ulicę Teofila Kokowskiego oraz budowa drogi dojazdowej od al. Piasta do ulicy Polnej. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji na budowę

13 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. W 2014 roku zakończona zostanie budowa oświetlenia szlaku turystycznego nad jeziorem Baba. Ponadto miasto rozpocznie realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej, w którym powstanie 8 mieszkań o wysokim standardzie socjalnym. Wartość inwestycji szacuje się na ponad 760 tys. złotych. Kultura Zmodernizowany budynek z mieszkaniami socjalnymi przy alei Piasta, fot. UM Złotów Na terenie miasta Złotowa działalnością w zakresie upowszechniania podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, ze szczególną dbałością, zajmuje się Muzeum Ziemi Złotowskiej. Muzeum corocznie organizuje szereg wystaw czasowych, imprez historyczno kulturalnych, kontynuuje również spotkania w ramach Złotowskiego Salonu Historycznego, z osobami pochodzącymi z terenu Złotowszczyzny, związanymi z naszym regionem lub tematem historycznym, którzy przybliżają mieszkańcom Złotowa bogatą przeszłość i różnorodność Ziemi Złotowskiej. Ponadto Muzeum prowadzi bogatą działalność wydawniczą. Pochwalić się może licznymi publikacjami o tematyce regionalnej, w tym publikacjami o następujących tytułach: Krajeńskie ścieżki, reprint monografii z 1928 roku Ziemia Złotowska, tłumaczenie na język polski monografii Otto Goerke Der Kreis Flatow, Z notesu Ericha Hoffmanna. Kronika Złotowa i okolic trzy tomy, Żydzi powiatu złotowskiego oraz Złotów nasz i wasz, część 2 i 3. We wrześniu 2012 roku Muzeum Ziemi Złotowskiej obchodziło 50-lecie istnienia. Zorganizowało z tej okazji imponującą dwudniową sesję naukową z udziałem sześciu profesorów-prelegentów oraz ekipy telewizji niemieckiej, współtworzącej z MZZ film dokumentalny Powrót do Złotowa. Natomiast w konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku przez ostatnie trzy lata Muzeum zdobywało nagrodę i wyróżnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Działalność naukowa i konserwatorska oraz Działalność wydawnicza. Prowadzeniem działalności kulturalno - oświatowej zajmuje się również Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie. Poza realizacją podstawowych zadań gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz popularyzacji czytelnictwa, instytucja podejmuje szereg inicjatyw integrujących lokalne środowisko. Prowadzi działania zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a coraz intensywniej także dla seniorów. Jest azylem lokalnych twórców, organizatorem wystaw, licznych konkursów i warsztatów. To bezpieczne i przyjazne miejsce wymiany myśli, nauki i rozrywki, bezpłatnego, równego dostępu do wiedzy

14 Sprawozdanie dla mieszkańców miasta i powiatu. To płaszczyzna spotkań z regionalistami, pasjonatami różnych dziedzin, ale także znanymi osobowościami ze świata literatury, kultury, telewizji itp. To w końcu przestrzeń, w której dosłownie i w przenośni można spotkać się na KAWIE (gdzie K to kultura, A - animacja, W - wiedza, I - informacja, E - edukacja). Działalnością kulturalno-rozrywkową zajmuje się Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej. ZCAS organizuje i współorganizuje przedsięwzięcia rozrywkowe oraz działania edukacyjno kulturalne, takie jak koncerty, spektakle, wystawy, imprezy okolicznościowe, które głównie odbywają się w budynku siedziby ZCAS, natomiast w okresie letnim w amfiteatrze miejskim, na placach miejskich, Półwyspie Rybackim i w Zagrodzie Krajeńskiej. Zapewnia obsługę techniczną i logistyczną imprez organizowanych w mieście. Przedmiotem działania ZCAS jest również organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym: Euro Eco Meetingu, ligi futsalu, piłki siatkowej, tenisa stołowego, waterpolo i zawodów pływackich. W tym celu ZCAS zajmuje się utrzymaniem i udostępnianiem powierzonych obiektów miejskich, a także zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach. Ponadto ZCAS był organizatorem strefy kibica podczas Euro 2012, którą odwiedziło prawie 10 tys. osób. Działalność społeczna i oświata Znaczną część wydatków w budżecie miejskim zajmuje oświata i pomoc społeczna. Na działalność oświatową miasto otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową. Nie pokrywa ona jednak wszystkich wydatków, dlatego miasto corocznie dokłada od 1,5 do 2 mln zł ze środków własnych. Samorząd finansuje działalność 4 przedszkoli miejskich, 3 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Poprzez dotację wspiera również Zespół Szkół Katolickich, obejmujący szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole. Dotowane są również powstałe w ostatnich latach na terenie miasta: Niepubliczny Żłobek Mali Odkrywcy, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny Marcinek oraz Sunny Days Anglojęzyczny Punkt Przedszkolny. W 2011 r. we wszystkich złotowskich szkołach podstawowych realizowany był projekt systemowy Sprężyna sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wyniosła ponad 220 tys. złotych. Uczniowie szkół podstawowych klas od I do III zostali objęci zajęciami dodatkowymi rozwijającymi zainteresowania bądź stymulującymi ich rozwój. Dzięki projektowi zwiększył się poziom wiedzy i umiejętności uczniów w obszarze realizacji podstawy programowej w edukacji polonistycznej, środowiskowo - przyrodniczej i matematycznej. Zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie same zapewnić sobie godnego bytowania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie. Od 2009 do końca 2013 roku Ośrodek z powodzeniem realizował projekt OTWARCI NA AKTYWNOŚĆ. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna

15 Rady Miejskiej i Burmistrza Złotowa osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta Złotowa, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami długotrwale bezrobotnymi. W ramach realizacji projektu aktywizacji poddano 112 osób, w tym 63 kobiety i 49 mężczyzn. W maju 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie zmienił siedzibę. Obecnie mieści się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 54, po przebudowie części pomieszczeń szkolnych ZSS Nr 1 w Złotowie. Nagrody i wyróżnienia Z pomocy Ośrodka obecnie korzysta 2264 osób w 986 rodzinach. Największymi problemami powodującymi konieczność korzystania z pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, a także problemy wynikające z nadużywania alkoholu. Średnio 600 rodzin na miesiąc otrzymuje dofinansowanie z budżetu miejskiego w formie dodatku mieszkaniowego oraz około 110 rodzin korzysta z tzw. dodatku energetycznego. Młodzież szkolna ucząca się w złotowskich szkołach otrzymuje stypendia szkolne Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb Certyfikat Jakości za budowę Promenady ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora Miejskiego wraz ze Skansenem. Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb Akt nadania w kategorii Wydarzenie Gospodarcze Roku za budowę Promenady ścieżki pieszo -rowerowej wokół Jeziora Miejskiego wraz ze Skansenem. Akt nadania Tytułu Rubinowy HIT 2011 za rozbudowę infrastruktury turystycznej, sportowej i drogowej w mieście Złotowie zgodnie z dokumentami strategicznymi Gminy Miasto Złotów. I miejsce, po raz dziesiąty, w Rankingu Najtańszy Urząd Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii najniższych wydatków bieżących na administrację przeliczonych na 1 mieszkańca w miastach powiatowych poniżej 20 tys. mieszkańców. Budowniczy Polskiego Sportu 2014 w ramach jubileuszowej XV edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu 2014 za rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz jej efektywnego wykorzystywania. Nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa W 2011 roku Rada Miejska w Złotowie podjęła uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa. W uznaniu zasług za zaangażowanie w rozwój kultury na Ziemi Złotowskiej, akty nadania otrzymały następujące osobowości: prof. Andrzej Kokowski znany i ceniony archeolog i wykładowca, autor wielu książek i publikacji; prof. Andrzej Tatarski znany i ceniony artysta, wybitny pianista i wykładowca; prof. Joachim Zdrenka znany i ceniony historyk i epigrafik, autor licznych publikacji i książek związanych z historią Złotowszczyzny; Janusz Sławiński znany i ceniony kompozytor i dyrygent, współtwórca Euro Eco Meetingu.

16 Złotów 2014

Budżet Gminy Miasto Złotów

Budżet Gminy Miasto Złotów Budżet Gminy Miasto Złotów 2013 Budżet 2013 Dochody Wydatki Wynik budżetowy 43.007.636,00 (większe o 6% niż w planie 2012) 47.496.734,00 (większe o 16% niż w planie 2012) -4.489.098,00 (większe o 12% niż

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 60.580 62.698

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. (dane w tys. zł) INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 DOCHODY PLAN: 49.225 WYKONANIE: 28.565 58% INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. Budżet 2014 Dochody 44.517.466 Wydatki 48.089.272 Deficyt 3.571.806 Dochody Budżetu w 2014 (w tys. zł) Wyszczególnienie Udziały w PIT Udziały

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA LATA 2014-2023 WPF - DOCHODY W TYS. ZŁ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. (dane w tys. zł) INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 DOCHODY PLAN: 61.458 WYKONANIE: 33.708 54,8% INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.57.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.57.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.57.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Złotowa na lata 2015 2018 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr II-00310-35/16

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok

Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok Wskaźniki, na których oparto budżet Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3 % Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2% BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco:

W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco: W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco: DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok

Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina 22 listopada 2016 r. Budżet Miasta Koszalina na 2017 r. Dochody 529.529.000 zł Wydatki 559.518.000 zł Deficyt 29.989.000

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA ZŁOTOWA

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA ZŁOTOWA GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA ZŁOTOWA (Obiekty podkreślone wpisane są do rejestru zabytków ) 1. Układ Urbanistyczny Miasta Złotowa 2. Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Panny Marii

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok Skarbnik Gminy o budżecie 2011 28 lutego 2011 roku Radni Gminy Dopiewo uchwalili budżet na 2011 rok. Dochody Gminy ustalone zostały na poziomie realnym i możliwym do wykonania.

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice Zebranie sprawozdawcze 15.03.2012 r. Studzienice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Dochody i wydatki Dochody 16.167.814,41 zł wykonanie 99,07% Wydatki 18.956.323,79 zł wykonanie 85,97%

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo