Kryteria Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektami. Struktura organizacyjna Trwała Nietrwała, ograniczona w czasie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektami. Struktura organizacyjna Trwała Nietrwała, ograniczona w czasie"

Transkrypt

1 Projekty są realizowane - w działalności operacyjnej: przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, przedsięwzięcia produkcyjne związane z wytwarzaniem złożonych obiektów, przedsięwzięcia organizacji sieci zbytu, - w działalności kierowniczej: przedsięwzięcia restrukturyzacyjne, przedsięwzięcia inwestycyjne, przedsięwzięcia marketingowe, programy poprawy jakości itd., - w działalności pomocniczej: przedsięwzięcia remontowe, programy racjonalizacji zużycia energii, programy ochrony środowiska itp. Przedsięwzięcia występują nie tylko w przedsiębiorstwach, lecz także w innych instytucjach: administracji publicznej, obronności, szkolnictwie, ochronie zdrowia itd. Klasyczne, tradycyjne metody zarządzania nastawione na harmonizację działań prostych i powtarzalnych okazały się mało skuteczne w planowaniu oraz kontroli realizacji przedsięwzięć. Opracowanie nowych, efektywnych metod zrządzania przedsięwzięciami na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku doprowadziło do podziału problematyki zarządzania przedsiębiorstwem na dwie dziedziny: - zarządzania przedsiębiorstwem koncentrującego się na działaniach powtarzalnych i prostych, - zarządzania przedsięwzięciami koncentrującego się na działaniach złożonych, niepowtarzalnych, określanego mianem zarządzania projektami Kryteria Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektami Zadania Powtarzalne Niepowtarzalne Struktura organizacyjna Trwała Nietrwała, ograniczona w czasie Złożoność działań Mała, Średnia Duża, bardzo duża Czas realizacji Krótki Długi Nakłady, koszty Małe, średnie Duże, bardzo duże Ryzyko Średnie Wysokie Kompetencje fachowe Średnie Wysokie Innowacyjność Niewielka Duża Standaryzacja Wysoka Niska Projekty "Przedsięwzięcie - według definicji prakseologicznej - to działanie złożone, wielopodmiotowe, przeprowadzane zgodnie z planem, który ze względu na skomplikowanie bywa sporządzany przy pomocy specjalnych metod" Przedmiotem zarządzania przedsięwzięciami są złożone przedsięwzięcia specjalnego rodzaju, określane mianem projektów, natomiast problematyka zarządzania przedsięwzięciami określana jest mianem zarządzania projektami. Pojęcie projektu jako kluczowe dla omawianej problematyki wymaga sprecyzowania. Oto główne cechy projektów. Pierwszą cechą określającą projekty jest ich cel - projekt jako "działanie podejmowane dla spowodowania rezultatów oczekiwanych przez stronę zamawiającą". Drugą istotną cechą projektów jest ich niepowtarzalność. Strategor stwierdza, ze zadanie, któremu służą projekty, "ma charakter niepowtarzalny zarówno w zakresie koncepcji, jak i realizacji", i "jest odpowiedzią na jakąś jednostkową potrzebę"

2 Według definicji Project Management Institute projekt to działanie "podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego wyrobu lub usługi" R. Hammer określa projekty jako "jednorazowo realizowane działanie" Grupp jako"jednorazową działalność" Następną cechą projektów jest ich złożoność. R. Hammer określa projekty jako "większe działania", "kompleksowe", "wieloprzedmiotowe", tzn. takie, "w których planowaniu, kierowaniu i realizacji bierze najczęściej udział wiele działów danego przedsiębiorstwa (czy nawet wiele przedsiębiorstw)". Złożoność jako cechę charakterystyczną projektów podkreś1ił w dowcipny sposób w latach 60. amerykański senator z Ohio S.M. Young, wyjaśniając, ze "projekt to każde zlecenie lub zadanie, którego nie można załatwić w trakcie jednej rozmowy telefonicznej". Za istotną cechę projektów uznaje się także ich określoność. B. Grupp opisuje to ogólnie jako "jasno zdefiniowaną działalność"; inni precyzują to w odniesieniu do konkretnych zjawisk. Najczęściej wskazywana jest określoność projektu w czasie. Według Project Management Institute projekt to "określone w czasie działanie", a według K. Kukuły jest to działanie "zawarte w skończonym przedziale czasu, z wyróżnionym początkiem i końcem. Określoność terminów realizacji projektu podkreślają takie w swoich definicjach R. Hammer - działania, "których początek i koniec są ściśle ustalone" - i B. Grupp - projekt jest "czasowo ograniczony (terminem początkowym i końcowym)". B. Grupp zwraca takie uwagę na określoność kosztową projektu, definiując go jako działalność, "której koszty dają się wyliczyć i oszacować". Strategor wprowadza dodatkowe cechy określoności projektu zarówno w odniesieniu do czasu, jak i miejsca oraz uwarunkowań. Niektóre definicje projektu podkreślają jego autonomię oraz przynajmniej częściową niezależność od innych działań realizowanych w przedsiębiorstwie. Strategor wskazuje, że realizacja projektów "przebiega w sposób niezależny od reszty działalności przedsiębiorstwa". B. Grupp uznaje za projekty te działania, "które ze względu na ich wielkość i złożoność nie dają się zrealizować przez istniejące instancje przedsiębiorstwa". G. Lesniak-Łebkowska zaznacza, że projekt jest "wydzielony z toku codziennej, rutynowej pracy, jest realizowany równolegle z nią lub z całkowitym oddelegowaniem członków zespołu do realizacji projektu" Konsekwencją przedstawionych cech projektów jest wyższa niż w przypadku innych działań trudność realizacji oraz wyższe ryzyko niepowodzenia projektu Biorąc pod uwagę omówione cechy, projekt można zdefiniować jako niepowtarzalne (realizowane jednorazowo), złożone przedsięwzięcie zawarte w skończonym przedziale czasu - z wyróżnionym początkiem i końcem - realizowane zespołowo (wielopodmiotowo), w sposób względnie niezależny od powtarzalnej działalności przedsiębiorstwa, za pomocą specjalnych metod oraz technik. Przyjmując taką definicję, trzeba wskazać na różnice w interpretacji pojęcia "projekt" między językiem polskim i językiem angielskim. W języku polskim projekt to zamierzony plan działania, postępowania lub tylko pomysł, a takie plan, szkic jakiegoś przedsięwzięcia. Odpowiednikiem polskiego słowa "projektowanie" jest angielskie określenie "design". Natomiast angielskie określenie "Project" w etymologii pokrewnej z polskim projektem oznacza m.in. polskie "przedsięwzięcie", a takie "plan" Pomimo wykazanych powyżej różnic językowych zamienne używanie pojęć "złożone przedsięwzięcie" i "projekt" wydaje się uzasadnione. Rozumienie pojęcia "projekt" jako złożonego przedsięwzięcia nie utrwaliło się jeszcze wprawdzie w potocznym języku, natomiast zostało zaakceptowane w języku fachowym z zakresu zarządzania.

3 Pojęcie programu jest niekiedy traktowane jako nadrzędne w stosunku do projektów. Według tej interpretacji programy: - są bardziej złożone, drogie i obarczone większym ryzykiem niz. projekty, - wiążą się ze zmianami w działalności przedsiębiorstwa, priorytetach i ideach, - są trudne do zaplanowania i zdefiniowania, - angażują większą liczbę zmieniającego się personelu, - są bardziej uwarunkowane politycznie w swoim charakterze, - częściej kończą się niepowodzeniem, trudniej opracować miary ich sukcesu, - stwarzają większe problemy utrzymania motywacji, zaangażowania i wiary kierownictwa. Podstawowe parametry projektów Zgodnie z przedstawioną definicją, istotą projektów jako złożonych przedsięwzięć jest ich określoność. Dotyczy ona podstawowych wielkości charakteryzujących projekt, inaczej podstawowych parametrów projektu, takich jak: - spełnienie wymagań (performance), - koszty realizacji (cost), - czas realizacji (time). Celem realizacji projektu jest osiągnięcie wszystkich określonych wyżej parametrów na założonym poziomie Sprowadza się to do prostej reguły: dobrze (spełnienie wymagań), tanio (koszty) i szybko (czas).

4 Parametr kosztowy jest najczęściej wyrażany w postaci 1imitu nakładów i kosztów, który nie powinien być przekroczony. Limit ten powinien także dotyczyć głównych części składowych projektu. Czas jako parametr projektu można interpretować dwojako: 1) okres1a on okres, w którym projekt powinien być zrealizowany, 2) okres1a terminy ka1en darzowe realizacji projektu. Parametr ten, podobnie jak parametr kosztowy, można także odnieść do głównych części składowych projektu.

5 Niektórzy specjaliści ds. zarządzania projektami wprowadzają jako dodatkowy parametr zakres projektu (scope). Jest to istotne w przypadku przedstawiania zaleznosci występujących między podstawowymi parametrami projektu Koszty projektu są funkcją jego zakresu (2), wymagań (W) oraz czasu (C), K = f(z, W, C). Zakres projektu natomiast za1ezy od: wymagań odnośnie do wyników projektu, wyznaczonego 1imitu kosztów i czasu przeznaczonego na realizację projektu itd. Za1eznosci przedstawione na rysunku 1.4 wskazują, ze podstawowe parametry projektu są ze sobą scis1e powiązane. Nie mogą więc być okre 1ane autonomicznie, 1ecz z uwzg1ędnieniem wzajemnych ograniczeń i oddziaływań. Spełnienie wymagań odnosi się do wymogów jakościowych dotyczących wyniku projektu. Ponieważ projekty dotyczą obiektów złożonych, wymagania stanowią w praktyce obszerne i złożone zestawy (katalogi) wymagań. W przypadku niektórych projektów - np. budowlanych - zakres i sposób opisu wymagań są sformalizowane. Istotne jest, aby były one sformułowane jednoznacznie, ale nieograniczały inwencji twórczej wykonawców. Rodzaje projektów W praktyce mamy do czynienia z bardzo dużą różnorodnością projektów. Jednak można uporządkować projekty, grupując je według specyficznych cech. Zarządzanie projektami - według definicji amerykańskiego Project Management lnstitute - to dziedzina zarządzania zajmująca się zastosowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań zleceniodawców projektów. W. Kriiger określa zarządzanie projektami jako koncepcję zarządzania złożonymi przedsięwzięciami24. Pomiędzy obydwoma określeniami zarządzania projektami występują wzajemne, ścisłe związki: zarządzanie projektami jako dziedzina wiedzy tworzy źródło wiedzy dla zarządzania projektami w konkretnych sytuacjach. Aby podkreślić specyfikę zarządzania projektami, warto przytoczyć na koniec charakterystykę zarządzania projektami podaną przez E. Turbana i J.R. Mereditha, która określa typowe cechy projektów, główne cechy zarządzania projektami oraz symptomy niewłaściwego zarządzania nimi.

6 Krótka historia zarządzania projektami Zarządzanie projektami ma rodowód praktyczny. Do jego powstania i rozwoju przyczyniły się potrzeby planowania i kontroli rea1izacji wielkich projektów niemoz1iwych do zarządzania za pomocą tradycyjnych metod. Pierwszym impulsem nowoczesnego zarządzania projektarni była realizacja amerykańskiego projektu Manhattan poświęconego budowie bomby atomowej, rozpoczęta w 1941 r. Przy okazji tego projektu opracowano specjalne metody planowania i kontro1i rea1izacji. Ze względu na tajemnicę wojskową metody te nie były początkowo upowszechniane. Zastosowano je ponownie i udoskonalono przy okazji realizacji amerykańskich programów wojskowych (np. projekt Polaris) oraz projektów kosmicznych (np. projekt Apollo). Pierwsze cywilne zastosowania metod zarządzania projektami miały miejsce pod koniec lat 40. w związku z uruchomieniem amerykańskich programów pomocowych dla Europy (tzw. plan Marshalla). W następnych latach rozwój zarządzania projektami związany był z rea1izacją wielkich projektów (rysunek 1.7). Na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku zarządzanie projektami weszło szeroko do zastosowań cywilnych. W tym okresie opracowano i udoskonalono podstawowe metody zarządzania projektami, czyli metody sieciowe25: - CPM (Critical Path Method) w 1957 r., - PERT (Program Evaluation and Review Technique) w 1958 r., - MPM (Metra Potential Method) w 1958 r., - GAN (Generalized Activity Network) w 1962 r., - PDM (Precedence Diagramming Method) w 1964 r., - GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) w 1966 r. Momentem przełomowym dla rozwoju zarządzania projektami było opublikowanie w 1966 r. przez lotnictwo wojskowe USA serii poradników opisujących doświadczenia zarządzania projektami, znanych jako System Program Management. Lata 70. ubiegłego wieku to okres intensywnego rozwoju zarządzania projektami, zarówno praktycznego, jak i teoretycznego. W tym czasie opracowano i zweryfikowano praktycznie główne rozwiązania instytucjonalne zarządzania projektami. Rozwój zarządzania projektami w latach 70. został zahamowany ze względu na barierę obliczeniową. Pokonanie jej stało się możliwe w latach 80. i 90. ubiegłego wieku w związku z pojawieniem się na rynku tanich i wydajnych komputerów. W tym okresie opracowano najważniejsze programy obliczeniowe z zakresu zarządzania projektami. Pod koniec ubiegłego wieku zarządzanie projektami wzbogacono 0 personalne oraz kulturowe problemy i ich rozwiązania. Obecnie zarządzanie projektami stanowi rozbudowaną i komp1etną dziedzinę zarządzania dysponującą sprawdzonymi praktycznie metodami zarządzania, rozbudowanym systemem kształcenia oraz licznymi stowarzyszeniami rozwijającymi i propagującymi wiedzę z tego zakresu. Potwierdzeniem odrębności zarządzania projektami jako samodzielnej dziedziny zarządzania jest pojawienie się nowej grupy zawodowej - menedżerów (kierowników) projektów.

7

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA I WSPÓŁCZESNE TRENDY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA I WSPÓŁCZESNE TRENDY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA I WSPÓŁCZESNE TRENDY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Iwona ŁAPUŃKA, Iwona PISZ Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest analiza tendencji rozwojowych zarządzania projektami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Jolanta SŁONIEC Streszczenie: Publikacja prezentuje zmiany w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania projektem informatycznym

Wybrane elementy zarządzania projektem informatycznym Marian KOPCZEWSKI 1), Ewa CZAPIK-KOWALEWSKA, Joanna KRAWCZYK 2) 1) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 2) Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, Politechnika Koszalińska E-mail:marian.kopczewski@tu.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Por. Michał Boni / Radosław Zubek, Jak zaplanować zmiany w prawie, http://www.rp.pl/artykul/ 340497.html?print=tak

Por. Michał Boni / Radosław Zubek, Jak zaplanować zmiany w prawie, http://www.rp.pl/artykul/ 340497.html?print=tak 1.1. Operacjonizacja pojęcia projektu legislacyjny zawiera kilka-, kilkanaście najważniejszych projektów politycznych rządu, publicznie ogłaszanych przez premiera. Ich terminowe urzeczywistnienie uwiarygodnia

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 113 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PROJEKTOWEGO PRZY WDROŻENIU INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA

ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PROJEKTOWEGO PRZY WDROŻENIU INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PROJEKTOWEGO PRZY WDROŻENIU INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Waldemar SKOMUDEK Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład zastosowania podejścia projektowego

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW Opracowanie merytoryczne i druk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBIGNIEW J. KLONOWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM MODELE ROZWOJU I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW 2004 Recenzenci Witold CHMIELARZ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI NR POKL 04.01.01-00-250/09 Realizator projektu POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Ewa Mazur-Wierzbicka ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Wprowadzenie Konsekwencją postępującej globalizacji, komercjalizacji i poszukiwaniem a następnie

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo