I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne 1.1 Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA prowadzone przez spółkę pod firmą Controlling Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości PLN, zwane dalej Wykonawcą lub Biurem, świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych: zwykłych, specjalistycznych i przysięgłych w oferowanych językach, kierunkach i trybach tłumaczeń, jak również wybrane usługi pokrewne, w szczególności związane z korektą językową (dalej: Usługi lub Tłumaczenie ), na rzecz różnego rodzaju podmiotów (dalej: Zamawiający ), na warunkach określonych w niniejszym dokumencie zwanym Ogólne warunki świadczenia Usług (dalej: OWŚU ) oraz zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego (dalej: Zamówienie ) i zaakceptowanym przez Biuro 1.2 Wszelkie wykonywane przez Biuro Usługi realizowane są zgodnie z treścią OWŚU, chyba, że umowa zawarta z danym podmiotem, w sposób wyraźny, inaczej reguluje wzajemne prawa i obowiązki. 1.3 Decydując się na skorzystanie z Usług świadczonych przez Biuro, Zamawiający potwierdza, iż akceptuje w całości postanowienia OWŚU. II. Warunki realizacji zlecenia 2.1 Zamawiający, drogą mailową lub przez zapytanie on-line, wysyła Wykonawcy tekst, którego dotyczyć ma usługa tłumaczenia, w celu jej wyceny. Po otrzymaniu tekstu Biuro dokonuje szacunkowej wyceny kosztów wykonania Usługi (dalej: Wycena ). Biuro odsyła mailem Wycenę do Zamawiającego. Wycena ma charakter orientacyjny. Wycena nie może stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń ze strony Zamawiającego pod adresem Biura. Należność za wykonaną Usługę ustalona przez Biuro po jej wykonaniu nie powinna jednak różnić się od Wyceny więcej niż o 20%. 2.2 Dokument, który ma być przedmiotem Usługi może być dostarczony Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, poczty, kuriera bądź osobiście. 2.3 Po akceptacji przez Zamawiającego Wyceny, Zamawiający otrzymuje od Biura dokument Zamówienia (dalej: Zamówienie ), po czym oczekuje jego akceptacji dokonanej w formie pisemnej, opatrzonej pieczęcią firmową oraz podpisem osoby upoważnionej do składania zamówień, która to akceptacja stanowi zamówienia wykonania Usługi objętej Wyceną. 2.4 W przypadku podpisanej umowy o stałej współpracy lub zgody na mailową akceptację zlecenia, Strony ustalają, że mailowa akceptacja Wyceny przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia, bez konieczności podpisywania odpowiedniego formularza, pod warunkiem przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia. 2.5 Zamawiający wraz z Zamówieniem powinien przekazać Wykonawcy, na piśmie, wszystkie ewentualne instrukcje dotyczące wykonania Usługi, a także poinformować o przeznaczeniu

2 dokumentu, który ma być przedmiotem Usługi. W przypadku gdy wymaganiem Zamawiającego jest jednolita, fachowa terminologia, konieczne jest przekazanie do Biura fachowego słownictwa oraz umożliwienie Biuru konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego. 2.6 W przypadku tłumaczenia przysięgłego, tłumaczenie może być rozpoczęte na podstawie wyraźnego skanu dokumentu wysłanego mailem lub faxem do Biura. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający chce otrzymać tłumaczenie przysięgłe z adnotacją, że tłumaczenie zostało wykonane na podstawie oryginału, dokument powinien być dostarczony przez Zamawiającego w oryginale i okazany przy odbiorze tłumaczenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie posiada oryginału, tłumacz wykonujący Usługę umieści na przetłumaczonym dokumencie adnotację, że Usługa zostało wykonana na podstawie kopii. 2.7 Biuro zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego Zamówienia w przypadku, kiedy przekazane przez Zamawiającego dokumenty nie odpowiadają treści złożonego Zamówienia, jak również wtedy, gdy zawierają one treści wulgarne lub naruszające czyjeś dobre imię, bądź też stwarzają podejrzenie naruszenia praw lub dóbr osób trzecich. O ewentualnej odmowie przyjęcia danego Zamówienia, wraz z jej uzasadnieniem, Zamawiający poinformowany zostanie przez Biuro za pośrednictwem wiadomości Biuro wykonuje Usługi w formie pisemnej: według poziomu trudności: Specjalistyczne - w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu. Specjalistyczne PLUS jest to wariant, gdzie tłumaczenie specjalistyczne wykonane jest z dodatkową weryfikacją i korektą drugiego tłumacza. Przysięgłe - to dokumenty w postaci papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią i notą, poświadczającą za ich zgodność z oryginałem. Dokumenty tego typu mogą być opracowane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych. w czterych grupach językowych: Grupa I: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski Grupa II: hiszpański, włoski Grupa III: pozostałe języki europejskie Grupa IV: wszystkie języki poza-europejskie oraz w trzech kierunkach tłumaczenia: z języka obcego na język polski z języka polskiego na język obcy z języka obcego na język obcy 2.9 Usługi są wykonywane w trybie: Standardowym - do 5 stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego dziennie, lub do 7 stron rozliczeniowych tłumaczenia przysięgłego, Pilnym - od 6 do 10 stron rozliczeniowych dziennie tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego, lub od 8 do 14 stron tłumaczenia przysięgłego Ekspresowym - powyżej 10 stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie, lub powyżej 14 stron rozliczeniowych tłumaczenia przysięgłego dziennie.

3 2.10 Tryby pilny i ekspresowy wiążą się ze zwiększeniem jednostkowej ceny za stronę obliczeniową Minimalny termin realizacji Zamówienia w trybie standardowym wynosi 2 dni robocze Tłumaczenie w ilości do 10 stron z dnia na dzień jest rozliczane w trybie pilnym, a Tłumaczenie w ilości od 10 do 20 stron z dnia na dzień rozliczane jest w trybie ekspresowym. Tłumaczenia powyżej 20 stron z dnia na dzień wymagają indywidualnej wyceny i uzgodnienia Termin realizacji Usługi liczony jest od dnia złożenia Zamówienia, pod warunkiem, że Zamówienie jest wysłane i zatwierdzone przez Zamawiającego przed godziną 14-tą; jeżeli nastąpi to później, wówczas termin realizacji Zamówienia liczony jest od następnego dnia po dniu złożenia Zamówienia Przy ustalaniu terminu realizacji Zamówienia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także dnia przekazania Zamawiającemu wykonanego Tłumaczenia Jeśli nie uzgodniono inaczej, przekazanie Tłumaczenia następuje po godzinie 14-tej dnia stanowiącego termin realizacji Zamówienia uzgodniony przez Zamawiającego i Biuro Po zakończeniu wykonywania Zamówienia, w przypadku Tłumaczeń niewymagających uwierzytelnienia, Tłumaczenie standardowo przekazywane jest Zamawiającemu w formie pliku elektronicznego W przypadku Tłumaczeń przysięgłych, Tłumaczenie przekazywane jest Zamawiającemu zawsze w formie wydruku, w jednym egzemplarzu, kolejne egzemplarze mogą być przekazane po uiszczeniu dodatkowej zapłaty Wszystkie wykonane Tłumaczenia są przechowywane i archiwizowane przez Biuro przez okres 10 lat Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo w materiałach marketingowych Biura w celu informowania o klientach Biura W przypadku podpisania umowy z Biurem, Zamawiający nie będzie podejmował żadnych działań, które mogłyby naruszać dobre imię Wykonawcy i jego renomę. III. Ustalenie cen za usługę 3.1 Podstawę rozliczenia objętości tłumaczenia pisemnego stanowi liczba zawartych w nim stron obliczeniowych, przy czym strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnianych obejmuje 1500 znaków ze spacjami oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku strony tłumaczenia przysięgłego. Liczba znaków ustalana jest automatycznie na podstawie statystyki wyrazów. 3.2 Dodatki do ceny podstawowej: tłumaczenie specjalistyczne PLUS ze standardową korektą drugiego tłumacza specjalisty: cena podstawowa +30%

4 tłumaczenie specjalistyczne PLUS ze standardową korektą drugiego tłumacza native a: cena podstawowa +40% tłumaczenie wykonane przez native speaker a: cena podstawowa +20% tłumaczenie specjalistyczne z korektą do publikacji: wycena indywidualna tryb pilny: cena podstawowa +25% tryb ekspresowy: cena podstawowa +50% tryb superekspresowy: wycena indywidualna przyjęcie lub oddanie zlecenia w weekend: dopłata +50 zł korekta standardowa obcego tłumaczenia: wycena indywidualna redakcja obcego tłumaczenia do publikacji: wycena indywidualna dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego: 50% ceny podstawowej uwierzytelnianie przetłumaczonego już tekstu: 50% ceny podstawowej jeżeli przekazany przez Zamawiającego tekst jest trudnym do odczytania rękopisem, Biuro zastrzega sobie prawo do podwyższenia, w oparciu o uprzednie ustalenia z Zamawiającym, ceny za wykonanie jego tłumaczenia o dopłatę w wysokości maksimum 50% ceny podstawowej, wynikającej z aktualnego cennika Biura. cena za tłumaczenia tabel, układów graficznych, wstawianie rysunków ustalana jest indywidualnie. tłumaczenia dokumentów nieedytowalnych: wycena indywidualna krótkie teksty (slogany, reklamowe, etykiety, itp.): ryczałt/ wycena indywidualna 3.3 Koszt wysyłki Tłumaczenia przysięgłego Zamawiającemu za pośrednictwem poczty czy też usługi kurierskiej, ponosi każdorazowo Biuro, przy czym związana z nim kwota doliczona zostaje do ceny za wykonanie Usługi. 3.4 W przypadku, kiedy przekazanie przez Zamawiającego przeznaczonych do tłumaczenia dokumentów źródłowych nastąpiło za pośrednictwem poczty tradycyjnej, usługi kurierskiej lub też bezpośrednio w siedzibie Biura, dokumenty te zwrócone zostają Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu Zamówienia. Koszt zwrotu dokumentów źródłowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub też usługi kurierskiej ponosi każdorazowo Biuro, przy czym związana z nim kwota doliczona zostaje do ceny wykonanej Usługi. 3.5 Wszystkie stawki za wykonane przez Biuro usługi na rzecz Zamawiającego są cenami netto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do kwoty należnej Wykonawcy za Usługę doliczany będzie aktualnie obowiązujący podatek VAT. IV. Płatność 4.1 Podstawą rozliczenia dokonywanego z Zamawiającym jest liczba stron w gotowym Tłumaczeniu. 4.2 Liczba stron tłumaczenia specjalistycznego oraz specjalistycznego PLUS obliczana jest z dokładnością do pół strony, zaokrąglonych w górę. W przypadku tłumaczenia przysięgłego każda rozpoczęta strona liczona jest jak przetłumaczona pełna strona. 4.3 Minimalna opłata za tłumaczenie specjalistyczne i specjalistyczne PLUS równa jest cenie jednej strony tekstu Tłumaczenia. 4.4 Płatność za wykonaną Usługę na rzecz Zamawiającego, który nie jest związany z Biurem umową o stałej współpracy, winna być dokonana przez Zamawiającego przelewem, na

5 podstawie wystawionej przez Biuro faktury, w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. 4.5 Płatność za wykonaną Usługę na rzecz Zamawiającego, który jest związany z Biurem umową o stałej współpracy, winna być dokonana przez Zamawiającego przelewem, na podstawie wystawionej przez Biuro faktury, w terminie do 14 dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. 4.6 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności faktury, Biuro zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,5% kwoty, na jaką wystawiona została faktura, za każdy dzień zwłoki. 4.7 W przypadku nieterminowego wykonania Zamówienia z winy Biura, Biuro udzieli Zamawiającemu upustu w cenie za wykonaną Usługę, którego wysokość ustalana będzie w drodze odrębnego porozumienia z Zamawiającym. 4.8 Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty na poczet wynagrodzenia należnego za wykonanie zamówionej Usługi przed przystąpieniem do jej wykonywania. 4.9 Zamawiający, którzy nie są związani z Biurem umową o stałej współpracy i zamawiający Tłumaczenie w ilości powyżej 5 stron jednorazowo, zobowiązani są do dokonania przedpłaty w kwocie równej 50% należności za wykonanie Usługi, określonej w Wycenie Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do Tłumaczenia, które otrzymał w ramach wykonania Usługi, w chwili zapłacenia całej należności za Usługę, na następujących polach eksploatacji: utrwalania tłumaczeń dowolną techniką, w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową; zwielokrotnienia tłumaczeń, w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową; wprowadzenia tłumaczeń do pamięci komputera; wprowadzenia tłumaczeń lub jego egzemplarzy do obrotu; najmu, dzierżawy lub użyczenia tłumaczeń lub jego egzemplarzy; publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania tłumaczeń; wprowadzenia i publicznego udostępnienia tłumaczeń w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych. V. Zachowanie poufności i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji 5.1 Biuro oraz współpracujący z nim Tłumacze zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych w związku z wykonywanym na rzecz Zamawiającego Tłumaczeniem, w szczególności do zachowania w tajemnicy treści tłumaczonych dokumentów. 5.2 Zamawiający może zwrócić się do Biura o wszelkie informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia. Natomiast niedopuszczalne pod żadnym pozorem jest kontaktowanie się Zamawiającego z Tłumaczem bez wiedzy i zgody Biura. Zamawiający zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych kroków, przez okres 12 miesięcy od zakończenia realizacji ostatniego

6 Zamówienia przez Biuro, zmierzających do zatrudnienia lub angażowania do obsługi jego zamówień Tłumaczy współpracujących z Biurem, bez wiedzy i pisemnej zgody uzyskanej od Biura. VI. Reklamacje i anulowanie zlecenia 6.1 Wszelkie uwagi dotyczące wykonania Zamówienia należy zgłaszać w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od daty odbioru Tłumaczenia; brak zgłoszenia uwag w tym terminie oznacza przyjęcie Tłumaczenia bez zastrzeżeń i późniejsze reklamacje nie będą przez Biuro uwzględniane. Zgłaszane uwagi mogą dotyczyć jedynie wad powstałych z winy osoby wykonującej Tłumaczenie. W razie reklamacji, Tłumaczenie jest przekazywane ponownie do Tłumacza w celu dokonania niezbędnych poprawek. W przypadku dalszego sporu, kwestie wskazane w reklamacji rozstrzyga niezależny redaktor/weryfikator. 6.2 Przy zleceniach w trybie ekspresowym, Biuro zastrzega sobie prawo do zaangażowania więcej niż jednego tłumacza do zlecenia oraz nie zachowania jednolitej terminologii tłumaczenia. Tłumaczenia ekspresowe nie podlegają standardowym warunkom gwarancji (punkt 6.1) i w żadnym wypadku nie dotyczą poprawek stylistycznych. 6.3 Reklamacja nie będzie uznana w przypadku: Wprowadzenia zmian niespójnych z wcześniejszymi ustaleniami między klientem a BALAJCZA, Wprowadzenia zmian zawierających błędy merytoryczne lub językowe, Dokonania zmiany sensu tekstu źródłowego (dopisanie lub usunięcie fragmentów, interpretowanie tekstu źródłowego, dostosowanie go do specyfiki polskiego rynku lub polityki marketingowej firmy), Żądania całkowitej zmiany stylu tekstu źródłowego (np. napisanego trudnym, technicznym językiem, mało czytelnego), Zastosowania przez BALAJCZA terminologii poprawnej, zgodnej ze słownikiem, o ile klient nie zalecił własnej, preferowanej terminologii, Wprowadzenia zmian stylistycznych z dobrego na dobre. 6.4 Zamawiający ma prawo anulować złożone Zamówienie, w dowolnym momencie jego realizacji, przy czym odwołanie to powinno mieć formę pisemną. W przypadku odwołania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest jednak do uiszczenia zapłaty za tą część Usługi, która zrealizowana została do momentu anulowania Zamówienia, jak również do pokrycia wszelkich innych udokumentowanych kosztów, poniesionych przez Biuro w związku z realizacją Zamówienia. 6.5 Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania Tłumaczenia, jeżeli Biuro było gotowe je wykonać, lecz doznało przeszkody z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Jednakże w takim przypadku Zamawiający może odliczyć kwotę, zaoszczędzoną przez Biuro z powodu niewykonania Tłumaczenia.. VII. Zakres odpowiedzialności biura 7.1 Biuro posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

7 7.2 Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym Tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub też niejasności w obrębie dokumentu źródłowego, czy też wynikające z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego. 7.3 Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu Tłumaczenia powstałych z powodu siły wyższej. 7.4 W przypadku dokumentu przeznaczonego do publikacji zakłada się, że Zamawiający dokona adaptacji stylistycznej przetłumaczonego tekstu we własnym zakresie, gdyż cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowego opracowania pod względem merytorycznym i językowym, które na życzenie Zamawiającego może być wykonane przez Biuro, za dodatkowa opłatą. Warunki takiej usługi będą określane indywidualnie, w zawartej przez strony umowie. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi dodatkowego opracowania do publikacji przed przystąpieniem Biura do wykonywania Tłumaczenia. 7.5 Biuro traktuje wszystkie materiały przekazane mu do tłumaczenia jako posiadające uregulowany status w zakresie praw autorskich, umożliwiający przetłumaczenie ich przez Biuro. Zamawiający uchroni Biuro przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu jakiegokolwiek naruszenia ich praw do materiałów poprzez dokonanie Tłumaczenia. 7.6 Biuro nie wyraża zgody na udostępnianie jego Tłumaczeń innym tłumaczom w celu korekty, bez jego wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie. Biuro zrzeka się odpowiedzialności za wykonane przez nie Tłumaczenia, które zostaną przekazane bez jego zgody innym tłumaczom lub biurom tłumaczeń do jakiejkolwiek modyfikacji. 7.7 Wysokość odszkodowania za potencjalne szkody poniesione przez Zamawiającego, związane z realizacją Zamówienia, do którego zapłaty zobowiązane będzie Biuro ograniczona jest do kwoty równej jednokrotnemu wynagrodzeniu netto, należnemu za wykonanie danego Tłumaczenia. Biuro odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste Zamawiającego będące bezpośrednim następstwem zachowania Biura. VIII. Warunki świadczenia tłumaczeń ustnych 8.1 Zamawiający, drogą mailową, przesyła wszystkie dane niezbędne do poprawnej realizacji Zamówienia. W przypadku tłumaczeń o tematyce specjalistycznej Zamawiający przekazuje materiały, które pomogą Tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia, najpóźniej 3 dni robocze przed dniem realizacji Zamówienia. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zamawiający przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji, liczbę uczestników i teksty wygłaszanych referatów. 8.2 Biuro zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania Zamówienia. O ewentualnej odmowie przyjęcia danego Zamówienia, wraz z jej uzasadnieniem, Zamawiający poinformowany zostanie przez Biuro za pośrednictwem wiadomości Tłumaczenie konsekutywne i przysięgłe ustne może być realizowane przez jednego Tłumacza, pod warunkiem że w trakcie jego trwania raz na maksimum 1,5 godziny Zamawiający zapewni tłumaczowi minimum 20 minutową przerwę. Tłumaczenia konsekutywne rozliczane są do pełnej

8 godziny zawsze wzwyż, gdyż minimalny blok tłumaczenia przysięgłego ustnego obejmuje 3 godziny zegarowe. 8.4 W przypadku gdy danego dnia tłumaczenie ustne trwa dłużej niż 8 godzin, każda kolejna godzina pracy tłumacza rozliczana jest oddzielnie, z zastosowaniem stawki godzinowej za tłumaczenie ustne powiększonej o dopłatę w wysokości 50%, zaś powyżej 10 godzin z dopłatą w wysokości 100%. 8.5 W przypadku tłumaczenia symultanicznego konieczna jest obecność dwóch tłumaczy, a koszt realizacji zlecenia uwzględnia jednoczesne świadczenie przez nich usługi tłumaczenia ustnego. 8.6 Minimalny blok tłumaczenia ustnego symultanicznego obejmuje 4 godziny zegarowe, przy czym w przypadku tłumaczeń wyjazdowych, tzn. takich, które związane są z koniecznością dojazdu Tłumacza na odległość większą niż 30 km od siedziby Biura w Warszawie, lub od miejsca zamieszkania tłumacza poza Warszawą, minimalne zlecenie obejmuje dwa bloki tłumaczenia ustnego, czyli 8 godzin zegarowych nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa w rzeczywistości krócej. W przypadku tłumaczenia symultanicznego zarówno pierwszy jak i drugi rozpoczęty czterogodzinny blok tłumaczeniowy traktowany jest zawsze jako pełen blok. 8.7 Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych są świadczone w miejscu, które wymaga dojazdu powyżej 30km od siedziby Biura w Warszawie, lub od miejsca zamieszkania tłumacza poza Warszawą, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wyżywienia oraz 100% stawki tłumaczenia ustnego, za każdą rozpoczętą godzinę podróży. 8.8 Czas pracy tłumacza obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (przerwy na posiłki, przerwy organizacyjne w spotkaniach, czas przejazdu tłumacza wraz z Zamawiającym w inne miejsce itp.). 8.9 Jeśli tłumaczenie ustne wykonywane jest w sobotę, niedzielę, dzień ustawowo wolny od pracy, bądź też w porze nocnej, tzn. w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, koszt wykonania Usługi wzrasta o 100% Podstawę rozliczenia Usługi tłumaczenia ustnego stanowi liczba godzin, przez jakie Tłumacz pozostaje do dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania formularza rozliczenia godzin pracy przekazanego przez tłumacza po wykonaniu tłumaczenia Na podstawie podpisanego formularza Biuro wystawia Zamawiającemu fakturę uwzględniającą faktyczny czas świadczenia Usługi, z zastosowaniem zasad rozliczania Zamówień opisanych w niniejszych warunkach świadczenia Usług tłumaczeń ustnych oraz ceny jednostkowej za godzinę tłumaczenia, zawartej w formularzu zlecenia W przypadku odwołania tłumaczenia przez Zamawiającego na 7 dni przed umówioną datą tłumaczenia, Zamawiający uiści 50% uzgodnionego wynagrodzenia, a na 3 dni 100% Odwołanie to powinno mieć formę pisemną, i powinno być niezwłocznie przesłane faksem lub jako wiadomość . Otrzymanie przekazanego w powyższy sposób odwołania zlecenia potwierdzone zostać powinno przez Biuro.

9 8.14 W przypadku odwołania zamówionego wcześniej tłumaczenia ustnego Zamawiający zobowiązany jest również do pokrycia wszelkich innych udokumentowanych kosztów, poniesionych przez Biuro w związku z przygotowaniem do realizacji zleconego tłumaczenia w szczególności, lecz nie tylko, kosztów zakupionych biletów na dojazd tłumacza lub tłumaczy do miejsca realizacji zamówionej Usługi oraz powrót z powyższego miejsca, kosztów rezerwacji noclegu lub noclegów w miejscu realizacji zamówionej Usługi itp. IX. Warunki wynajęcia sprzętu do tłumaczenia symultanicznego 9.1 W przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych), jeżeli Zamawiający zamawia wyłącznie usługi tłumaczeniowe, jest on zobowiązany zapewnić sprawny sprzęt audio. W przypadku niesprawnej aparatury Tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia. 9.2 W przypadku zamawiania sprzętu do tłumaczenia symultanicznego od Biura, Zamawiający odpowiada materialnie za utratę i uszkodzenia urządzeń włącznie z mikrofonami, odbiornikami i słuchawkami podczas trwania konferencji. W szczególności zadba o to, aby pomieszczenie było zabezpieczone w czasie przerw, w tym także nocnych, i nie było wykorzystywane w innych celach. 9.3 W przypadku wynajmu odbiorników do tłumaczenia symultanicznego lub pilotów do głosowania, Zamawiający wskazuje jeden z dwóch sposobów dystrybucji pośród uczestników spotkania. Zamawiający proszony jest o wybranie dogodnego sposobu podczas składania zamówienia: 1. Na odpowiedzialność Zamawiającego: Odbiorniki są przekazywane Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku zagubienia przekazanych odbiorników odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 2. Pod zastaw dowodów tożsamości: Odbiorniki są wydawane przez personel Biura, na podstawie dokumentów tożsamości uczestników oraz zwracane przy odbiorze nie uszkodzonego sprzętu. Wydawanie odbiorników przez Biuro niesie ze sobą dodatkowy koszt. X. Postanowienia końcowe 10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian w OWŚU. Warszawa, dnia 20 lipca 2010 Wersja 3.3 Aktualizacja

WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. II Składanie i przyjmowanie zleceń a. III Tłumaczenie pisemne a.

WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. II Składanie i przyjmowanie zleceń a. III Tłumaczenie pisemne a. WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. EBS GROUP s.c. Tłumaczenia 24.pl zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług. b. Usługi wykonywane przez EBS

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Tłumaczenia Mickiewicz ul. Kąpielowa 10B, 65-383 Zielona Góra Tel.: (0048) 669-259-424 Email: tlumaczeniamickiewicz@tlumaczeniamickiewicz.pl Strona internetowa: www.tlumaczeniamickiewicz.pl Regulamin współpracy

Bardziej szczegółowo

Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura i naszych tłumaczy oraz copywriterów.

Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura i naszych tłumaczy oraz copywriterów. 1 Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura i naszych tłumaczy oraz copywriterów. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH, OBSŁUGI KONFERENCJI I WYNAJMU SPRZĘTU KONFERENCYJNEGO PRZEZ BLACKBIRD GROUP SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH, OBSŁUGI KONFERENCJI I WYNAJMU SPRZĘTU KONFERENCYJNEGO PRZEZ BLACKBIRD GROUP SP. Z O.O. 1 Chcąc zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości, wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura, tłumaczy oraz zespołu pracującego przy obsłudze konferencji. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 4/DWM/PN/2015 W dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne 1.1. Celem Centrum Lingwistyczno-Kulturowego NOVA EUROPA (dalej w tekście Centrum) jest realizacja tłumaczeń pisemnych, ustnych oraz uwierzytelnionych na rzecz swoich

Bardziej szczegółowo

2. Biuro Tłumaczeń BRITISH AND AMERICAN CENTRE", zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym regulaminem.

2. Biuro Tłumaczeń BRITISH AND AMERICAN CENTRE, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym regulaminem. BIURO TŁUMACZEŃ BRITISH AND AMERICAN CENTRE 25-025 KIELCE, ul. Jana Pawła II 13 lokal 17 tel./fax: +48 41 362 20 23, tel. kom.: +48 606 392 763 e-mail: info@jezykobcy.com www: www.jezykobcy.com REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo