I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne 1.1 Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA prowadzone przez spółkę pod firmą Controlling Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości PLN, zwane dalej Wykonawcą lub Biurem, świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych: zwykłych, specjalistycznych i przysięgłych w oferowanych językach, kierunkach i trybach tłumaczeń, jak również wybrane usługi pokrewne, w szczególności związane z korektą językową (dalej: Usługi lub Tłumaczenie ), na rzecz różnego rodzaju podmiotów (dalej: Zamawiający ), na warunkach określonych w niniejszym dokumencie zwanym Ogólne warunki świadczenia Usług (dalej: OWŚU ) oraz zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego (dalej: Zamówienie ) i zaakceptowanym przez Biuro 1.2 Wszelkie wykonywane przez Biuro Usługi realizowane są zgodnie z treścią OWŚU, chyba, że umowa zawarta z danym podmiotem, w sposób wyraźny, inaczej reguluje wzajemne prawa i obowiązki. 1.3 Decydując się na skorzystanie z Usług świadczonych przez Biuro, Zamawiający potwierdza, iż akceptuje w całości postanowienia OWŚU. II. Warunki realizacji zlecenia 2.1 Zamawiający, drogą mailową lub przez zapytanie on-line, wysyła Wykonawcy tekst, którego dotyczyć ma usługa tłumaczenia, w celu jej wyceny. Po otrzymaniu tekstu Biuro dokonuje szacunkowej wyceny kosztów wykonania Usługi (dalej: Wycena ). Biuro odsyła mailem Wycenę do Zamawiającego. Wycena ma charakter orientacyjny. Wycena nie może stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń ze strony Zamawiającego pod adresem Biura. Należność za wykonaną Usługę ustalona przez Biuro po jej wykonaniu nie powinna jednak różnić się od Wyceny więcej niż o 20%. 2.2 Dokument, który ma być przedmiotem Usługi może być dostarczony Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, poczty, kuriera bądź osobiście. 2.3 Po akceptacji przez Zamawiającego Wyceny, Zamawiający otrzymuje od Biura dokument Zamówienia (dalej: Zamówienie ), po czym oczekuje jego akceptacji dokonanej w formie pisemnej, opatrzonej pieczęcią firmową oraz podpisem osoby upoważnionej do składania zamówień, która to akceptacja stanowi zamówienia wykonania Usługi objętej Wyceną. 2.4 W przypadku podpisanej umowy o stałej współpracy lub zgody na mailową akceptację zlecenia, Strony ustalają, że mailowa akceptacja Wyceny przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia, bez konieczności podpisywania odpowiedniego formularza, pod warunkiem przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia. 2.5 Zamawiający wraz z Zamówieniem powinien przekazać Wykonawcy, na piśmie, wszystkie ewentualne instrukcje dotyczące wykonania Usługi, a także poinformować o przeznaczeniu

2 dokumentu, który ma być przedmiotem Usługi. W przypadku gdy wymaganiem Zamawiającego jest jednolita, fachowa terminologia, konieczne jest przekazanie do Biura fachowego słownictwa oraz umożliwienie Biuru konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego. 2.6 W przypadku tłumaczenia przysięgłego, tłumaczenie może być rozpoczęte na podstawie wyraźnego skanu dokumentu wysłanego mailem lub faxem do Biura. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający chce otrzymać tłumaczenie przysięgłe z adnotacją, że tłumaczenie zostało wykonane na podstawie oryginału, dokument powinien być dostarczony przez Zamawiającego w oryginale i okazany przy odbiorze tłumaczenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie posiada oryginału, tłumacz wykonujący Usługę umieści na przetłumaczonym dokumencie adnotację, że Usługa zostało wykonana na podstawie kopii. 2.7 Biuro zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego Zamówienia w przypadku, kiedy przekazane przez Zamawiającego dokumenty nie odpowiadają treści złożonego Zamówienia, jak również wtedy, gdy zawierają one treści wulgarne lub naruszające czyjeś dobre imię, bądź też stwarzają podejrzenie naruszenia praw lub dóbr osób trzecich. O ewentualnej odmowie przyjęcia danego Zamówienia, wraz z jej uzasadnieniem, Zamawiający poinformowany zostanie przez Biuro za pośrednictwem wiadomości Biuro wykonuje Usługi w formie pisemnej: według poziomu trudności: Specjalistyczne - w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu. Specjalistyczne PLUS jest to wariant, gdzie tłumaczenie specjalistyczne wykonane jest z dodatkową weryfikacją i korektą drugiego tłumacza. Przysięgłe - to dokumenty w postaci papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią i notą, poświadczającą za ich zgodność z oryginałem. Dokumenty tego typu mogą być opracowane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych. w czterych grupach językowych: Grupa I: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski Grupa II: hiszpański, włoski Grupa III: pozostałe języki europejskie Grupa IV: wszystkie języki poza-europejskie oraz w trzech kierunkach tłumaczenia: z języka obcego na język polski z języka polskiego na język obcy z języka obcego na język obcy 2.9 Usługi są wykonywane w trybie: Standardowym - do 5 stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego dziennie, lub do 7 stron rozliczeniowych tłumaczenia przysięgłego, Pilnym - od 6 do 10 stron rozliczeniowych dziennie tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego, lub od 8 do 14 stron tłumaczenia przysięgłego Ekspresowym - powyżej 10 stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie, lub powyżej 14 stron rozliczeniowych tłumaczenia przysięgłego dziennie.

3 2.10 Tryby pilny i ekspresowy wiążą się ze zwiększeniem jednostkowej ceny za stronę obliczeniową Minimalny termin realizacji Zamówienia w trybie standardowym wynosi 2 dni robocze Tłumaczenie w ilości do 10 stron z dnia na dzień jest rozliczane w trybie pilnym, a Tłumaczenie w ilości od 10 do 20 stron z dnia na dzień rozliczane jest w trybie ekspresowym. Tłumaczenia powyżej 20 stron z dnia na dzień wymagają indywidualnej wyceny i uzgodnienia Termin realizacji Usługi liczony jest od dnia złożenia Zamówienia, pod warunkiem, że Zamówienie jest wysłane i zatwierdzone przez Zamawiającego przed godziną 14-tą; jeżeli nastąpi to później, wówczas termin realizacji Zamówienia liczony jest od następnego dnia po dniu złożenia Zamówienia Przy ustalaniu terminu realizacji Zamówienia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także dnia przekazania Zamawiającemu wykonanego Tłumaczenia Jeśli nie uzgodniono inaczej, przekazanie Tłumaczenia następuje po godzinie 14-tej dnia stanowiącego termin realizacji Zamówienia uzgodniony przez Zamawiającego i Biuro Po zakończeniu wykonywania Zamówienia, w przypadku Tłumaczeń niewymagających uwierzytelnienia, Tłumaczenie standardowo przekazywane jest Zamawiającemu w formie pliku elektronicznego W przypadku Tłumaczeń przysięgłych, Tłumaczenie przekazywane jest Zamawiającemu zawsze w formie wydruku, w jednym egzemplarzu, kolejne egzemplarze mogą być przekazane po uiszczeniu dodatkowej zapłaty Wszystkie wykonane Tłumaczenia są przechowywane i archiwizowane przez Biuro przez okres 10 lat Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo w materiałach marketingowych Biura w celu informowania o klientach Biura W przypadku podpisania umowy z Biurem, Zamawiający nie będzie podejmował żadnych działań, które mogłyby naruszać dobre imię Wykonawcy i jego renomę. III. Ustalenie cen za usługę 3.1 Podstawę rozliczenia objętości tłumaczenia pisemnego stanowi liczba zawartych w nim stron obliczeniowych, przy czym strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnianych obejmuje 1500 znaków ze spacjami oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku strony tłumaczenia przysięgłego. Liczba znaków ustalana jest automatycznie na podstawie statystyki wyrazów. 3.2 Dodatki do ceny podstawowej: tłumaczenie specjalistyczne PLUS ze standardową korektą drugiego tłumacza specjalisty: cena podstawowa +30%

4 tłumaczenie specjalistyczne PLUS ze standardową korektą drugiego tłumacza native a: cena podstawowa +40% tłumaczenie wykonane przez native speaker a: cena podstawowa +20% tłumaczenie specjalistyczne z korektą do publikacji: wycena indywidualna tryb pilny: cena podstawowa +25% tryb ekspresowy: cena podstawowa +50% tryb superekspresowy: wycena indywidualna przyjęcie lub oddanie zlecenia w weekend: dopłata +50 zł korekta standardowa obcego tłumaczenia: wycena indywidualna redakcja obcego tłumaczenia do publikacji: wycena indywidualna dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego: 50% ceny podstawowej uwierzytelnianie przetłumaczonego już tekstu: 50% ceny podstawowej jeżeli przekazany przez Zamawiającego tekst jest trudnym do odczytania rękopisem, Biuro zastrzega sobie prawo do podwyższenia, w oparciu o uprzednie ustalenia z Zamawiającym, ceny za wykonanie jego tłumaczenia o dopłatę w wysokości maksimum 50% ceny podstawowej, wynikającej z aktualnego cennika Biura. cena za tłumaczenia tabel, układów graficznych, wstawianie rysunków ustalana jest indywidualnie. tłumaczenia dokumentów nieedytowalnych: wycena indywidualna krótkie teksty (slogany, reklamowe, etykiety, itp.): ryczałt/ wycena indywidualna 3.3 Koszt wysyłki Tłumaczenia przysięgłego Zamawiającemu za pośrednictwem poczty czy też usługi kurierskiej, ponosi każdorazowo Biuro, przy czym związana z nim kwota doliczona zostaje do ceny za wykonanie Usługi. 3.4 W przypadku, kiedy przekazanie przez Zamawiającego przeznaczonych do tłumaczenia dokumentów źródłowych nastąpiło za pośrednictwem poczty tradycyjnej, usługi kurierskiej lub też bezpośrednio w siedzibie Biura, dokumenty te zwrócone zostają Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu Zamówienia. Koszt zwrotu dokumentów źródłowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub też usługi kurierskiej ponosi każdorazowo Biuro, przy czym związana z nim kwota doliczona zostaje do ceny wykonanej Usługi. 3.5 Wszystkie stawki za wykonane przez Biuro usługi na rzecz Zamawiającego są cenami netto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do kwoty należnej Wykonawcy za Usługę doliczany będzie aktualnie obowiązujący podatek VAT. IV. Płatność 4.1 Podstawą rozliczenia dokonywanego z Zamawiającym jest liczba stron w gotowym Tłumaczeniu. 4.2 Liczba stron tłumaczenia specjalistycznego oraz specjalistycznego PLUS obliczana jest z dokładnością do pół strony, zaokrąglonych w górę. W przypadku tłumaczenia przysięgłego każda rozpoczęta strona liczona jest jak przetłumaczona pełna strona. 4.3 Minimalna opłata za tłumaczenie specjalistyczne i specjalistyczne PLUS równa jest cenie jednej strony tekstu Tłumaczenia. 4.4 Płatność za wykonaną Usługę na rzecz Zamawiającego, który nie jest związany z Biurem umową o stałej współpracy, winna być dokonana przez Zamawiającego przelewem, na

5 podstawie wystawionej przez Biuro faktury, w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. 4.5 Płatność za wykonaną Usługę na rzecz Zamawiającego, który jest związany z Biurem umową o stałej współpracy, winna być dokonana przez Zamawiającego przelewem, na podstawie wystawionej przez Biuro faktury, w terminie do 14 dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. 4.6 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności faktury, Biuro zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,5% kwoty, na jaką wystawiona została faktura, za każdy dzień zwłoki. 4.7 W przypadku nieterminowego wykonania Zamówienia z winy Biura, Biuro udzieli Zamawiającemu upustu w cenie za wykonaną Usługę, którego wysokość ustalana będzie w drodze odrębnego porozumienia z Zamawiającym. 4.8 Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty na poczet wynagrodzenia należnego za wykonanie zamówionej Usługi przed przystąpieniem do jej wykonywania. 4.9 Zamawiający, którzy nie są związani z Biurem umową o stałej współpracy i zamawiający Tłumaczenie w ilości powyżej 5 stron jednorazowo, zobowiązani są do dokonania przedpłaty w kwocie równej 50% należności za wykonanie Usługi, określonej w Wycenie Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do Tłumaczenia, które otrzymał w ramach wykonania Usługi, w chwili zapłacenia całej należności za Usługę, na następujących polach eksploatacji: utrwalania tłumaczeń dowolną techniką, w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową; zwielokrotnienia tłumaczeń, w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową; wprowadzenia tłumaczeń do pamięci komputera; wprowadzenia tłumaczeń lub jego egzemplarzy do obrotu; najmu, dzierżawy lub użyczenia tłumaczeń lub jego egzemplarzy; publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania tłumaczeń; wprowadzenia i publicznego udostępnienia tłumaczeń w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych. V. Zachowanie poufności i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji 5.1 Biuro oraz współpracujący z nim Tłumacze zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych w związku z wykonywanym na rzecz Zamawiającego Tłumaczeniem, w szczególności do zachowania w tajemnicy treści tłumaczonych dokumentów. 5.2 Zamawiający może zwrócić się do Biura o wszelkie informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia. Natomiast niedopuszczalne pod żadnym pozorem jest kontaktowanie się Zamawiającego z Tłumaczem bez wiedzy i zgody Biura. Zamawiający zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych kroków, przez okres 12 miesięcy od zakończenia realizacji ostatniego

6 Zamówienia przez Biuro, zmierzających do zatrudnienia lub angażowania do obsługi jego zamówień Tłumaczy współpracujących z Biurem, bez wiedzy i pisemnej zgody uzyskanej od Biura. VI. Reklamacje i anulowanie zlecenia 6.1 Wszelkie uwagi dotyczące wykonania Zamówienia należy zgłaszać w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od daty odbioru Tłumaczenia; brak zgłoszenia uwag w tym terminie oznacza przyjęcie Tłumaczenia bez zastrzeżeń i późniejsze reklamacje nie będą przez Biuro uwzględniane. Zgłaszane uwagi mogą dotyczyć jedynie wad powstałych z winy osoby wykonującej Tłumaczenie. W razie reklamacji, Tłumaczenie jest przekazywane ponownie do Tłumacza w celu dokonania niezbędnych poprawek. W przypadku dalszego sporu, kwestie wskazane w reklamacji rozstrzyga niezależny redaktor/weryfikator. 6.2 Przy zleceniach w trybie ekspresowym, Biuro zastrzega sobie prawo do zaangażowania więcej niż jednego tłumacza do zlecenia oraz nie zachowania jednolitej terminologii tłumaczenia. Tłumaczenia ekspresowe nie podlegają standardowym warunkom gwarancji (punkt 6.1) i w żadnym wypadku nie dotyczą poprawek stylistycznych. 6.3 Reklamacja nie będzie uznana w przypadku: Wprowadzenia zmian niespójnych z wcześniejszymi ustaleniami między klientem a BALAJCZA, Wprowadzenia zmian zawierających błędy merytoryczne lub językowe, Dokonania zmiany sensu tekstu źródłowego (dopisanie lub usunięcie fragmentów, interpretowanie tekstu źródłowego, dostosowanie go do specyfiki polskiego rynku lub polityki marketingowej firmy), Żądania całkowitej zmiany stylu tekstu źródłowego (np. napisanego trudnym, technicznym językiem, mało czytelnego), Zastosowania przez BALAJCZA terminologii poprawnej, zgodnej ze słownikiem, o ile klient nie zalecił własnej, preferowanej terminologii, Wprowadzenia zmian stylistycznych z dobrego na dobre. 6.4 Zamawiający ma prawo anulować złożone Zamówienie, w dowolnym momencie jego realizacji, przy czym odwołanie to powinno mieć formę pisemną. W przypadku odwołania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest jednak do uiszczenia zapłaty za tą część Usługi, która zrealizowana została do momentu anulowania Zamówienia, jak również do pokrycia wszelkich innych udokumentowanych kosztów, poniesionych przez Biuro w związku z realizacją Zamówienia. 6.5 Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania Tłumaczenia, jeżeli Biuro było gotowe je wykonać, lecz doznało przeszkody z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Jednakże w takim przypadku Zamawiający może odliczyć kwotę, zaoszczędzoną przez Biuro z powodu niewykonania Tłumaczenia.. VII. Zakres odpowiedzialności biura 7.1 Biuro posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

7 7.2 Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym Tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub też niejasności w obrębie dokumentu źródłowego, czy też wynikające z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego. 7.3 Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu Tłumaczenia powstałych z powodu siły wyższej. 7.4 W przypadku dokumentu przeznaczonego do publikacji zakłada się, że Zamawiający dokona adaptacji stylistycznej przetłumaczonego tekstu we własnym zakresie, gdyż cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowego opracowania pod względem merytorycznym i językowym, które na życzenie Zamawiającego może być wykonane przez Biuro, za dodatkowa opłatą. Warunki takiej usługi będą określane indywidualnie, w zawartej przez strony umowie. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi dodatkowego opracowania do publikacji przed przystąpieniem Biura do wykonywania Tłumaczenia. 7.5 Biuro traktuje wszystkie materiały przekazane mu do tłumaczenia jako posiadające uregulowany status w zakresie praw autorskich, umożliwiający przetłumaczenie ich przez Biuro. Zamawiający uchroni Biuro przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu jakiegokolwiek naruszenia ich praw do materiałów poprzez dokonanie Tłumaczenia. 7.6 Biuro nie wyraża zgody na udostępnianie jego Tłumaczeń innym tłumaczom w celu korekty, bez jego wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie. Biuro zrzeka się odpowiedzialności za wykonane przez nie Tłumaczenia, które zostaną przekazane bez jego zgody innym tłumaczom lub biurom tłumaczeń do jakiejkolwiek modyfikacji. 7.7 Wysokość odszkodowania za potencjalne szkody poniesione przez Zamawiającego, związane z realizacją Zamówienia, do którego zapłaty zobowiązane będzie Biuro ograniczona jest do kwoty równej jednokrotnemu wynagrodzeniu netto, należnemu za wykonanie danego Tłumaczenia. Biuro odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste Zamawiającego będące bezpośrednim następstwem zachowania Biura. VIII. Warunki świadczenia tłumaczeń ustnych 8.1 Zamawiający, drogą mailową, przesyła wszystkie dane niezbędne do poprawnej realizacji Zamówienia. W przypadku tłumaczeń o tematyce specjalistycznej Zamawiający przekazuje materiały, które pomogą Tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia, najpóźniej 3 dni robocze przed dniem realizacji Zamówienia. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zamawiający przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji, liczbę uczestników i teksty wygłaszanych referatów. 8.2 Biuro zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania Zamówienia. O ewentualnej odmowie przyjęcia danego Zamówienia, wraz z jej uzasadnieniem, Zamawiający poinformowany zostanie przez Biuro za pośrednictwem wiadomości Tłumaczenie konsekutywne i przysięgłe ustne może być realizowane przez jednego Tłumacza, pod warunkiem że w trakcie jego trwania raz na maksimum 1,5 godziny Zamawiający zapewni tłumaczowi minimum 20 minutową przerwę. Tłumaczenia konsekutywne rozliczane są do pełnej

8 godziny zawsze wzwyż, gdyż minimalny blok tłumaczenia przysięgłego ustnego obejmuje 3 godziny zegarowe. 8.4 W przypadku gdy danego dnia tłumaczenie ustne trwa dłużej niż 8 godzin, każda kolejna godzina pracy tłumacza rozliczana jest oddzielnie, z zastosowaniem stawki godzinowej za tłumaczenie ustne powiększonej o dopłatę w wysokości 50%, zaś powyżej 10 godzin z dopłatą w wysokości 100%. 8.5 W przypadku tłumaczenia symultanicznego konieczna jest obecność dwóch tłumaczy, a koszt realizacji zlecenia uwzględnia jednoczesne świadczenie przez nich usługi tłumaczenia ustnego. 8.6 Minimalny blok tłumaczenia ustnego symultanicznego obejmuje 4 godziny zegarowe, przy czym w przypadku tłumaczeń wyjazdowych, tzn. takich, które związane są z koniecznością dojazdu Tłumacza na odległość większą niż 30 km od siedziby Biura w Warszawie, lub od miejsca zamieszkania tłumacza poza Warszawą, minimalne zlecenie obejmuje dwa bloki tłumaczenia ustnego, czyli 8 godzin zegarowych nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa w rzeczywistości krócej. W przypadku tłumaczenia symultanicznego zarówno pierwszy jak i drugi rozpoczęty czterogodzinny blok tłumaczeniowy traktowany jest zawsze jako pełen blok. 8.7 Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych są świadczone w miejscu, które wymaga dojazdu powyżej 30km od siedziby Biura w Warszawie, lub od miejsca zamieszkania tłumacza poza Warszawą, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wyżywienia oraz 100% stawki tłumaczenia ustnego, za każdą rozpoczętą godzinę podróży. 8.8 Czas pracy tłumacza obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (przerwy na posiłki, przerwy organizacyjne w spotkaniach, czas przejazdu tłumacza wraz z Zamawiającym w inne miejsce itp.). 8.9 Jeśli tłumaczenie ustne wykonywane jest w sobotę, niedzielę, dzień ustawowo wolny od pracy, bądź też w porze nocnej, tzn. w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, koszt wykonania Usługi wzrasta o 100% Podstawę rozliczenia Usługi tłumaczenia ustnego stanowi liczba godzin, przez jakie Tłumacz pozostaje do dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania formularza rozliczenia godzin pracy przekazanego przez tłumacza po wykonaniu tłumaczenia Na podstawie podpisanego formularza Biuro wystawia Zamawiającemu fakturę uwzględniającą faktyczny czas świadczenia Usługi, z zastosowaniem zasad rozliczania Zamówień opisanych w niniejszych warunkach świadczenia Usług tłumaczeń ustnych oraz ceny jednostkowej za godzinę tłumaczenia, zawartej w formularzu zlecenia W przypadku odwołania tłumaczenia przez Zamawiającego na 7 dni przed umówioną datą tłumaczenia, Zamawiający uiści 50% uzgodnionego wynagrodzenia, a na 3 dni 100% Odwołanie to powinno mieć formę pisemną, i powinno być niezwłocznie przesłane faksem lub jako wiadomość . Otrzymanie przekazanego w powyższy sposób odwołania zlecenia potwierdzone zostać powinno przez Biuro.

9 8.14 W przypadku odwołania zamówionego wcześniej tłumaczenia ustnego Zamawiający zobowiązany jest również do pokrycia wszelkich innych udokumentowanych kosztów, poniesionych przez Biuro w związku z przygotowaniem do realizacji zleconego tłumaczenia w szczególności, lecz nie tylko, kosztów zakupionych biletów na dojazd tłumacza lub tłumaczy do miejsca realizacji zamówionej Usługi oraz powrót z powyższego miejsca, kosztów rezerwacji noclegu lub noclegów w miejscu realizacji zamówionej Usługi itp. IX. Warunki wynajęcia sprzętu do tłumaczenia symultanicznego 9.1 W przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych), jeżeli Zamawiający zamawia wyłącznie usługi tłumaczeniowe, jest on zobowiązany zapewnić sprawny sprzęt audio. W przypadku niesprawnej aparatury Tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia. 9.2 W przypadku zamawiania sprzętu do tłumaczenia symultanicznego od Biura, Zamawiający odpowiada materialnie za utratę i uszkodzenia urządzeń włącznie z mikrofonami, odbiornikami i słuchawkami podczas trwania konferencji. W szczególności zadba o to, aby pomieszczenie było zabezpieczone w czasie przerw, w tym także nocnych, i nie było wykorzystywane w innych celach. 9.3 W przypadku wynajmu odbiorników do tłumaczenia symultanicznego lub pilotów do głosowania, Zamawiający wskazuje jeden z dwóch sposobów dystrybucji pośród uczestników spotkania. Zamawiający proszony jest o wybranie dogodnego sposobu podczas składania zamówienia: 1. Na odpowiedzialność Zamawiającego: Odbiorniki są przekazywane Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku zagubienia przekazanych odbiorników odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 2. Pod zastaw dowodów tożsamości: Odbiorniki są wydawane przez personel Biura, na podstawie dokumentów tożsamości uczestników oraz zwracane przy odbiorze nie uszkodzonego sprzętu. Wydawanie odbiorników przez Biuro niesie ze sobą dodatkowy koszt. X. Postanowienia końcowe 10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian w OWŚU. Warszawa, dnia 20 lipca 2010 Wersja 3.3 Aktualizacja

Zasady Współpracy. w ramach realizacji usług językowych przez firmę Colibria Biuro Tłumaczeń Anna Mądry

Zasady Współpracy. w ramach realizacji usług językowych przez firmę Colibria Biuro Tłumaczeń Anna Mądry Zasady Współpracy w ramach realizacji usług językowych przez firmę Colibria Biuro Tłumaczeń Anna Mądry 1. Definicje 1.1 Dzień Roboczy każdy dzień powszedni z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI TŁUMACZEŃ

WARUNKI REALIZACJI TŁUMACZEŃ WARUNKI REALIZACJI TŁUMACZEŃ 1 Wstęp 1. Firma Dialog Biuro Tłumaczeń, Inh. Martin Sosna zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka niemieckiego i na język niemiecki oraz świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług tłumaczeń

Regulamin świadczenia usług tłumaczeń Regulamin świadczenia usług tłumaczeń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług tłumaczeń, zwany dalej: Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez MultiTłumaczenia.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI TŁUMACZEŃ OBOWIĄZUJĄCY W BIURZE TŁUMACZEŃ IN-TRANSLATE

REGULAMIN REALIZACJI TŁUMACZEŃ OBOWIĄZUJĄCY W BIURZE TŁUMACZEŃ IN-TRANSLATE Spis treści 1. Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń... 2 2. Składanie zamówień... 2 3. Realizacja Zamówień... 3 4. Odbiór Zamówień... 4 5. Płatność za zamówienie... 4 6. Rezygnacja klienta z realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych z siedzibą w Poznaniu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH Dagmara Toporowska oraz S.C. sporządzony i ważny od dnia 27.10.2014 roku. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA prowadzone przez spółkę pod firmą Controlling Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Translations Übersetzungs - und Dolmetscherbüro Biuro Tłumaczeń Koncepcja www.tlumaczenia-koncepcja.pl

Koncepcja Translations Übersetzungs - und Dolmetscherbüro Biuro Tłumaczeń Koncepcja www.tlumaczenia-koncepcja.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ KONCEPCJA 1 Postanowienia ogólne 1., zwane dalej Koncepcja zajmuje się świadczeniem usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym także tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe Podgórskiego Biura Tłumaczeń zwanego dalej Biurem Tłumaczeń

Ogólne Warunki Handlowe Podgórskiego Biura Tłumaczeń zwanego dalej Biurem Tłumaczeń Ogólne Warunki Handlowe Podgórskiego Biura Tłumaczeń zwanego dalej Biurem Tłumaczeń dotyczące wykonywania tłumaczeń w obrębie języków oferowanych przez Biuro Tłumaczeń zwanych dalej Tłumaczeniami. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

2. Biuro Tłumaczeń BRITISH AND AMERICAN CENTRE", zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym regulaminem.

2. Biuro Tłumaczeń BRITISH AND AMERICAN CENTRE, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym regulaminem. BIURO TŁUMACZEŃ BRITISH AND AMERICAN CENTRE 25-025 KIELCE, ul. Jana Pawła II 13 lokal 17 tel./fax: +48 41 362 20 23, tel. kom.: +48 606 392 763 e-mail: info@jezykobcy.com www: www.jezykobcy.com REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ecorrector REGULAMIN

ecorrector REGULAMIN ecorrector REGULAMIN ważny od dnia 01.03.2017 I DEFINICJE 1. ecorrector oznacza w niniejszym regulaminie markę własną MD Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 7, NIP 5213639510,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług 1 Postanowienia ogólne 1. Biuro Tłumaczeń MarTrad Maria Jędrzejczyk w dalszej części niniejszego Regulaminu zwane Biurem zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi oraz świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne świadczenia usług tłumaczeniowych przez ROSYJSKI.COM.PL

Warunki ogólne świadczenia usług tłumaczeniowych przez ROSYJSKI.COM.PL Wrocław, 01 października 08 Warunki ogólne świadczenia usług tłumaczeniowych przez ROSYJSKI.COM.PL Firma ROSYJSKI.COM.PL zobowiązuje się do wykonania zlecenia tłumaczenia zgodnie z podanymi warunkami.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający ustala następujące tryby tłumaczeń pisemnych (tłumaczenie i korekta tekstu):

Zamawiający ustala następujące tryby tłumaczeń pisemnych (tłumaczenie i korekta tekstu): Załącznik nr do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 14/U/PN/2013 1. Definicje i skróty Native speaker: rodzimy użytkownik danego języka, czyli osoba posługująca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. II Składanie i przyjmowanie zleceń a. III Tłumaczenie pisemne a.

WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. II Składanie i przyjmowanie zleceń a. III Tłumaczenie pisemne a. WARUNKI OGÓLNE I Postanowienia ogólne a. EBS GROUP s.c. Tłumaczenia 24.pl zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług. b. Usługi wykonywane przez EBS

Bardziej szczegółowo

III. Odwoływanie zleceń

III. Odwoływanie zleceń REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ EBS GROUP s.c. Tłumaczenia 24.pl I Postanowienia ogólne a. Podmiotem świadczącym usługi jest EBS GROUP s.c. Tłumaczenia 24.pl Anna Bętkowska, Agnieszka Imierowicz, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER TŁUMACZ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PREAMBUŁA

ALEKSANDER TŁUMACZ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PREAMBUŁA ALEKSANDER TŁUMACZ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego wzorca umowy dotyczą czynności wykonywanych na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez BIURO TŁUMACZEO VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. (zwane dalej VIVALANG ) 1 Warunki ogólne

Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez BIURO TŁUMACZEO VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. (zwane dalej VIVALANG ) 1 Warunki ogólne Obowiązuje od 1 września 2011 r. Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez BIURO TŁUMACZEO VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c. (zwane dalej VIVALANG ) 1 Warunki ogólne 1. VIVALANG świadczy odpłatne usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług biura tłumaczeń MIW

Regulamin korzystania z usług biura tłumaczeń MIW Regulamin korzystania z usług biura tłumaczeń MIW Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG PROMOCJA!!! TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE

CENNIK USŁUG PROMOCJA!!! TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE CENNIK USŁUG TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE PROMOCJA!!! Oferujemy specjalną cenę na tłumaczenia zwykłe podstawowe obejmujące tłumaczenia takich tekstów jak: proste listy, notatki, e-maile, itp. z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Usługi tłumaczeniowe

Zapytanie ofertowe. Usługi tłumaczeniowe Zapytanie ofertowe Usługi tłumaczeniowe W związku z planowanym zamówieniem publicznym w ramach projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, finansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych

Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych Artykuł 1. Zakres obowiązywania Regulaminu 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Wykonawcę usług, których przedmiotem są tłumaczenia pisemne.

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Współpracy

Ogólne Warunki Współpracy Ogólne Warunki Współpracy Poniższe Ogólne Warunki Współpracy (Regulamin) nie dotyczą Klientów indywidualnych (konsumentów). 1. Definicje 1.1. Klient osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

R EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ ALINGUA

R EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ ALINGUA R EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ ALINGUA 1 Warunki ogólne 1. Biuro Tłumaczeń Alingua, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym regulaminem, jak i aktualnym

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r.

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora spożywczego zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Ogólne Warunki Handlowe 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej Ogólnymi Warunkami odnoszą się do działalności spółki ef1 spol. s r. o. (zwanej dalej wykonawcą ) i osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Umowa nr..

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Umowa nr.. Umowa nr.. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Jeleniej Górze, pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99,

Bardziej szczegółowo

801 557 326 łatwo zapamiętać -> 801 55 SECO

801 557 326 łatwo zapamiętać -> 801 55 SECO Tłumaczenia pisemne (zwykłe) grupa JĘZYK TRYB STANDARDOWY do 5 stron dziennie na j.polski TRYB PILNY do 10 stron dziennie TRYB EKSPRESOWY do 15 stron dziennie na j.obcy na j.polski na j.obcy na j.polski

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

BIURO TŁUMACZEŃ oznacza stronę, która dostarcza tłumaczenie w toku normalnej działalności.

BIURO TŁUMACZEŃ oznacza stronę, która dostarcza tłumaczenie w toku normalnej działalności. Krzysztof Milewski t/a Baltica Translations 2/1, 6 Kildonan Drive Glasgow, G11 7XA Scotland (UK) Nr tel. 0141 384 1353 Tel. kom. 0758 371 5624 Email info@baltica.co.uk Strona www.baltica.co.uk REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Biuro Tłumaczeń Accent Ent.

Biuro Tłumaczeń Accent Ent. Kompleksowa Oferta Biuro Tłumaczeń Accent Ent. Naszą misją jest tworzenie mostów językowych pomiędzy firmami, projektami, pomysłami, kulturami i społecznościami. KIM JESTEŚMY? DOŚWIADCZENIE, PASJA, ENERGIA!

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 II. WYŁĄCZENIA... 3 III. GRUPA JĘZYKOWA DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 IV. RODZAJE I TRYBY

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia Tyczyn, dnia 2 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia 1. Zamawiający. ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 24/RTRP/2012 na świadczenie usługi tłumaczenia

Zapytanie ofertowe nr 24/RTRP/2012 na świadczenie usługi tłumaczenia Błażowa, dnia 29 października 2012 roku Zapytanie ofertowe nr 24/RTRP/2012 na świadczenie usługi tłumaczenia 1. ZAMAWIAJĄCY. ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. (obowiązuje od 1.11.2015 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Homecierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 9/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r.

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na usługi tłumaczenia strony internetowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali I. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /.

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. Załącznik nr 7 Oznaczenie postępowania: 2710/114/2014 Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. zawarta w dniu.2014 roku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ośrodkiem Transportu

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za BAK-WZP-ZZP.261.018.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Warszawa, 17 października

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-JJ-321-33/12 (687) Warszawa, 2012-07-31

DE-WZP-JJ-321-33/12 (687) Warszawa, 2012-07-31 DE-WZP-JJ-321-33/12 (687) Warszawa, 2012-07-31 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 26.04.2013 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 26.04.2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 26.04.2013 r. Biuro Dyrektora Generalnego MZ-AGZ-270-9524-3/JP/13 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR wzór. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR wzór. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego UMOWA NR wzór zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie, 02-516 przy ul. Starościńskiej 5, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

. Warszawa, dnia 19 marca 2015 r.

. Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. . Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne 1.1. Celem Centrum Lingwistyczno-Kulturowego NOVA EUROPA (dalej w tekście Centrum) jest realizacja tłumaczeń pisemnych, ustnych oraz uwierzytelnionych na rzecz swoich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZEŃ. 1 Zakres podmiotowy

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZEŃ. 1 Zakres podmiotowy 1 Zakres podmiotowy Niniejszy dokument - Ogólne Warunki Współpracy Regulamin Świadczenia Usług Tłumaczeń - zwany dalej Regulaminem, określają ramowe warunki współpracy pomiędzy, z siedzibą W Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia r.Prawo zamówień publicznych)

WZÓR UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia r.Prawo zamówień publicznych) Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych) zawarta w Katowicach pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SWZ UMOWA (WZÓR)

Załącznik nr 6 do SWZ UMOWA (WZÓR) Załącznik nr 6 do SWZ UMOWA (WZÓR) zawarta w Białymstoku w dniu r. pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym z siedzibą w Białymstoku (15-091) przy ulicy Rynek Kościuszki 2, telefon

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń

UMOWA NR.. Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń UMOWA NR.. Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń zawarta w dniu. w Toruniu pomiędzy: I. Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Uczelni

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo