Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV u dawców krwi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV u dawców krwi"

Transkrypt

1 PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2009, 40, Nr 1, str PIOTR GRABARCZYK, GRZEGORZ LISZEWSKI, MARIA MIKULSKA, ANETA KOPACZ, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, EWA BROJER, GRUPA BADAWCZA ds. WIRUSÓW REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAW- STWA I KRWIOLECZNICTWA Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV u dawców krwi Practical consequences of HBV DNA screening implementation in blood donors Z Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Brojer Z Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Transfuzjologicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii Kierownik: Doc. dr hab. Magdalena Łętowska STRESZCZENIE W pracy omówiono metodyką i wyniki badań przeglądowych DNA HBV, które w roku 2005 wprowadzono jako obowiązkowe u polskich dawców krwi obok dotychczas wykonywanych badań anty-hcv, anty-hiv, HBsAg i RNA HCV. Podsumowano teŝ wyniki analiz serologicznych (anty-hbc,anty-hbs, anty-hbe) i molekularnych (poziomu wiremii i analizy sekwencji genu kodujacego białko HBs u dawców z DNA HBV, a bez HBsAg. SŁOWA KLUCZOWE: Dawcy krwi DNA HBV HBsAg Ukryte zakaŝenia HBV SUMMARY In present paper we review methodology and results of obligatory HBV DNA screening launched in 2005 in Polish blood donors. We present the results of serological (anti-hbc, anti- HBs, HBsAg and anti-hbe) and molecular (viraemia level and sequence analysis of the gene encoding HBs antigen) study of HBV DNA positive donors without HBsAg. KEY WORDS: Blood donors DNA HBV HBsAg Occult HBV WSTĘP Stan obecny wirusologicznych badań przeglądowych dawców krwi technikami biologii molekularnej na świecie Od 2000 roku dawcy krwi w krajach rozwiniętych, w tym w Polsce, badani są w kierunku markerów wirusowych nie tylko technikami serologicznymi (anty-hcv, anty-hiv i HBsAg), lecz takŝe technikami opartymi na namnaŝaniu kwasów nukleinowych wirusów techniką PCR (polymerase chain reaction reakcja łańcuchowa

2 46 P. GRABARCZYK i wsp. polimerazy) lub TMA (transcription mediated amplification namnaŝanie przez transkrypcję). Badania molekularne pozwalają na identyfikację dawców z aktywnym zaka- Ŝeniem w okresie okienka serologicznego i mają wyŝszą czułość niŝ badania serologiczne. Stosuje się róŝne algorytmy badań. Najczęściej bada się techniką PCR tzw. pule osocza zlane próbki od wielu (6 96) dawców. Alternatywną metodą TMA badane są na ogół pojedyncze próbki. Obligatoryjnie bada się dawców w kierunku RNA HCV; w niektórych krajach równolegle wykonuje się badania RNA HIV, a w nielicznych DNA HBV [1, 2, 3, 4]. Badania DNA HBV wykonywane są rutynowo od kilku lat tylko w nielicznych krajach np. w Niemczech i w Japonii [5, 6]. W obu tych krajach wykonuje się badania w pulach osocza złoŝonych z próbek 96 dawców. W roku 2005 w Polsce rozpoczęto badania DNA HBV. Przedmiotem obecnej pracy jest przedstawienie przyczyn i celów, dla których te badania wprowadzono oraz prezentacja ich wstępnych wyników. PRZYCZYNY WPROWADZENIA BADAŃ DNA HBV Ocenia się, Ŝe na świecie Ŝyje około 300 mln osób zakaŝonych HBV. Polska nale- Ŝy do krajów o wysokim stopniu zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw typu B) [7]. Do roku 2005 badania przeglądowe dawców krwi w naszym kraju były oparte, podobnie jak w innych krajach Europy na badaniu HBsAg metodą immunoenzymatyczną. Częstość wykrywania antygenu HBs u dawców pierwszorazowych w ostatnich latach wynosiła około od 0,04% do 1,4% w zaleŝności od regionu (8). Wśród dawców regularnie oddających krew była około 10 krotnie niŝsza. Zgodnie z analizami prowadzonymi w innych krajach [9] ryzyko przeniesienia zakaŝenia HBV przez krew badaną jedynie metodami serologicznymi wynosi około 1: (Tabela 1). Tabela 1. Ryzyko przeniesienia zakaŝenia przez przetoczenie w zaleŝności od metod badań przeglądowych dawców (wg Stramer, 2004)* [4] Table 1. Estimated risk of transfusion transmitted infection for different blood donors screening methods (according S.Stramer, 2004) [4] Wirus Badania serologiczne Badania molekularne w mini pulach w poj. donacjach HIV 0,75 (1: ) 0,52 (1: ) 0,33 (1: ) HCV 4,3 (1: ) 0,61 (1: ) 0,43 (1: ) HBV 5,5 (1: ) 4,8 (1: ) 2,4 (1: ) *dane dotyczą Stanów Zjednoczonych, gdzie częstość markerów zakaŝenia wirusem HBV i HCV jest niŝsza niŝ w Polsce. RYZYKO ZAKAśENIA HBV PRZEZ KREW BADANĄ SEROLOGICZNIE I METODY JEGO OGRANICZANIA Największe ryzyko przeniesienia zakaŝenia HBV przez krew badaną testami serologicznymi wiąŝe się z przetoczeniem krwi pobranej u dawcy we wczesnym okresie zakaŝenia, przed pojawieniem się HBsAg [10, 11]. W przeciwieństwie do zakaŝenia

3 Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV 47 HCV poziom wiremii HBV w okresie okienka serologicznego jest niski i wynosi od kilku kopii do kilku tysięcy kopii DNA w ml osocza. Wirus namnaŝa się powoli liczba wirionów podwaja się co 2 6 dni [5, 12]. W następnym okresie, w ostrej fazie zakaŝenia, gdy we krwi wykrywany jest antygen HBs DNA-emia wynosi od kopii/ ml. Antygen HBs wykrywa się w surowicy jako pierwszy serologiczny marker zakaŝenia po około 30 do 60 dniach po ekspozycji. Moment wykrycia zakaŝenia zaleŝy od czułości stosowanych testów. Testy serologiczne oparte na technikach enzymatycznych, które w Polsce były uzywane do roku 2006 mają czułość 0,13 0,62 ng HBsAg/ml, co odpowiada około IU DNA HBV/ml (1 IU= około 4 kopii). Testy nowej generacji oparte na chemiluminometrii mają czułość 0,07 0,12 ng/ml ( IU DNA HBV/ml) [11]. Czułość analityczna testów opartych na technikach biologii molekularnej jest wyŝsza i dla testu TMA (Chiron Corp) wynosi około 6 16 IU DNA HBV/ml [13, 14], a dla testu Ampliscreen HBV (Roche Diag) około 5 IU/ml [15]. UŜycie tych metod do badań przeglądowych pozwala na skrócenie okienka serologicznego przy badaniach pulowanego osocza o 9 11 dni, a pojedynczych donacji o dni. Drugą przyczyną przeniesienia zakaŝenia HBV przez krew dawcy badanego w kierunku HBsAg moŝe być tzw. ukryte zakaŝenie HBV manifestujące się obecnością DNA HBV przy niewykrywaniu antygenu HBs [10]. Taki stan moŝe mieć charakter przewlekły u tzw. zdrowych nosicieli HBV lub moŝe wystąpić w końcowych etapach zakaŝenia, które ulega ograniczeniu (tzw. drugie okienko serologiczne przed wytworzeniem anty-hbs, lub w okresie późniejszym, gdy poziom anty-hbs spada). W tych dwóch grupach osób poziom DNA HBV w osoczu jest na ogół bardzo niski waha się od kilku do kilkudziesięciu kopii w mililitrze. Nie wykrycie HBsAg w trakcie toczącej się infekcji ma często związek z zakaŝeniem mutantem HBV. Mutanty mogą mieć zmienioną strukturę antygenu powierzchniowego tak, Ŝe nie istnieją w nim epitopy rozpoznawane przez testy serologiczne uŝywane do wykrywania HBsAg. Poziom wiremii u osób zakaŝonych takim mutantem moŝe być, choć nie musi, stosunkowo wysoki. Nie wykrywanie antygenu wynika bowiem z jego własności antygenowych, a nie ze zbyt małej czułości testu serologicznego. W genomie zmutowanych szczepów obecne są inne niŝ w szczepie dzikim podstawienia amninokwasów w regionie a, szczególnie w pętli 4 w pozycji 145. Mutacje mogą zachodzić teŝ w promotorze białek rdzenia lub w regionie pre-core. Niektóre mutanty wirusa cechują się zmniejszoną zdolnością replikacji wirusa [16, 17]. U osób z ukrytym zakaŝeniem HBV wykrywa się na ogół przeciwciała anty-hbc. Obecne u nich mogą teŝ być inne serologiczne markery zakaŝenia (anty-hbe, czy niskie stęŝenie anty-hbs). Nie jest znana częstość wykrywania ukrytego zakaŝenia HBV szczególnie wśród osób bez objawów klinicznych. W regionach o endemicznym występowaniu zakaŝenia HBV, ukryte zakaŝenie wykrywano u 1 24% osób z anty- HBc [10, 18]. W badania przeprowadzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie anty-hbc wykryto u 60/1012 dawców krwi (6%). U Ŝadnego z nich nie wykryto DNA HBV przy pomocy testu TMA o czułości 5 IU/ml (J. Kuśmierczyk informacja ustna).

4 48 P. GRABARCZYK i wsp. WaŜnym zagadnieniem z punktu widzenia bezpieczeństwa biorców krwi jest zakaźność preparatów krwi od osób z ukrytym zakaŝeniem HBV. ZaleŜy ona od dawki wirusa oraz od stanu immunologicznego biorcy, a w przypadku HBV takŝe od stęŝenia przeciwciał anty-hbs, które mają własności neutralizujące. Wysokie stęŝenie tych przeciwciał chroni przed przeniesieniem zakaŝenia, a przy niskim poziomie anty-hbs (<0.1IU/ml) około 10% donacji moŝe przenieść zakaŝenie [19]. UwaŜa się, Ŝe krew dawców z przeciwciałami anty-hbc, u których nie wykrywa się HBV DNA nie moŝe być źródłem zakaŝenia. Krew opisanego ostatnio dawcy, u którego wykryto DNA HBV dopiero przy pomocy ultra czułej metody (stęŝenie 3,8 IU/ml) nie przeniosła zakaŝenia. W archiwalnych próbkach osocza tego dawcy wykryto DNA HBV w stęŝeniu od 8 do 260 IU/ml. W badaniach typu look back nie wykazano przeniesienia zakaŝenia przez preparaty krwi przygotowane z tych donacji [20]. BADANIA DNA HBV W POLSCE Metodyka badań przeglądowych i weryfikacyjnych Badania przeglądowe DNA HBV wykonywane są w Pracowniach Biologii Molekularnej w 12 Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Stosuje się dwie metody badań. W Centrach w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Olsztynie, Poznaniu, Raciborzu wykonuje się badania metodą PCR (Cobas Ampliscreen HBV Roche) ze zlanych w pulę próbek od 24 dawców. Od początku 2007 stopniowo wprowadzano badania oparte na technice Real time PCR testem typu multiplex (HCV,HBV,HIV) Cobas 201 w pulach po 6 donacji. W Centrach w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie i Szczecinie wykonuje się badania pojedynczych próbek metodą TMA (Ultrio HBV/HCV/HIU; Chiron Corp). Test Ultrio jest, podobnie jak test Cobas 201 testem typu multiplex. Dodatni wynik badania świadczy o obecności RNA HCV, RNA HIV lub DNA HBV. Dla ustalenia, który z wirusów jest obecny w próbce trzeba wykonać dalsze badania trzema testami wykrywającymi kaŝdy z badanych wirusów (tzw. testy dyskryminacji). Zgodnie z przyjętym obecnie algorytmem krew od wszystkich dawców bez markerów serologicznych z dodatnimi wynikami testów molekularnych, a takŝe dawców, których wyniki badań wzbudzają wątpliwości (np. dodatnie w teście typu multiplex, a ujemne we wszystkich trzech testach dyskryminacji) jest niszczona. Osocze tych dawców oraz dostępne próbki archiwalne i nowo pobrane są przesyłane do IHiT w celu dalszych badań. Wykonuje się w nich badania DNA HBV; jeśli ilość osocza jest wystarczająca to izolację DNA wykonuje się metodą automatyczną (Nuclisens Extractor- Biomerieux) z duŝej objętości (2 ml). Ocenia się teŝ poziom wiremii (Amplicor Monitor HBV Roche Diag lub techniką real time PCR Arthus) oraz wykonuje badania serologicznych markerów zakaŝenia HBV: HBsAg testami o wyŝszej czułości, niŝ te uŝyte do badań przeglądowych oraz badania anty-hbc, anty-hbs, anty-hbe i HBeAg.

5 Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV 49 Wyniki badań przeglądowych oraz charakterystyka serologiczna i molekularna donacji HBV DNA dodatnich HBsAg ujemnych Do końca 2005 roku badania DNA HBV wykonano w próbkach osocza dawców bez markerów serologicznych. DNA HBV wykryto w 8/ próbek badanych w pulach oraz w 9/ badanych pojedynczo testem TMA. Dodatkowo DNA HBV wykryto w 11 próbkach, w których wyniki testu Ultrio były dodatnie, a wyniki testu dyskryminującego ujemne. Częstość wykrywania DNA HBV wynosiła 0,003% (1:36000). Poziom wiremii w momencie wykrycia DNA HBV przy ujemnym wyniku testu przeglądowego HBsAg wynosił od <10 IU/ml do 4, IU/ml. Wiremia u 21/28 dawców była około 10 IU/ml, u 4/ do 1000 IU, a u , IU/ml. U dwóch dawców z poziomem wiremii 3, i 1, IU/ml wykryto HBsAg testem o wyŝszej czułości. Tabela 2. Analiza markerów serologicznych w próbkach dawców bez HBsAg z wykrytym DNA HBV Table 2. Serological markers analysis in blood donors samples HBsAg negative, HBV DNA positive Przeciwciała anty- HBc Liczba dawców IgM Total HBs HBe HBe Ag Dwudziestu trzech dawców było badanych w kierunku anty-hbs, anty-hb-c i anty-hbe (Tabela 2). U 4 nie wykryto Ŝadnych markerów serologicznych HBV. Badania kolejnych próbek u 3 z nich potwierdziły, Ŝe dawca w momencie wykrycia DNA HBV był w okienku serologicznym w następnej próbce wykryto HBsAg. U jednego z nich po 11 tygodniach nie wykryto HBsAg ani DNA HBV. Wykryto natomiast anty- HBc, anty-hbe i anty HBs. Aktywność ALT była w granicach normy. Dawca nie zgłaszał Ŝadnych dolegliwości i nie miał świadomości, Ŝe przebył zakaŝenia HBV (Rycina 1 AR). U 17 dawców badania wykazały obecność anty-hbc: u 8 był to jedyny marker serologiczny, u 6 towarzyszyły mu przeciwciała anty-hbe, u 2 dawców przeciwciała anty-hbs, a u 1 przeciwciała anty-hbs i anty-hbe. U jednego dawcy wykryto tylko przeciwciała anty-hbs, a u jednego anty-hbs i anty-hbe. Przykładowe wyniki badań kolejnych próbek u analizowanych dawców przedstawiono na Rycinie 1.

6 50 P. GRABARCZYK i wsp. AR kopie HBV DNA\ml ALAT 15 HBcAb-/- ALAT 20 HBcAb-/- HBsAb- HBeAb- HBsAg tygodnie ALAT 20 HBcAb+/+ HBsAb+ HBeAb+ PA ALAT 11 HBcAb -/ + HBeAg + HBsAg + kopie HBV DNA/ml ALAT 18 HBc Ab -/- HBs Ab - ALAT 22 HBcAb -/ tygodnie

7 Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV 51 PW HBV DNA kopie/ml ALAT 25 HBcAb+/- HBsAb- HBeAb+(66) HBsAg- ALAT 28 HBcAb+/- HBsAb- HBeAb+(67) ALAT 38 HBcAb+/- HBsAb- HBeAb+(65) ALAT 34 HBcAb+/- HBsAb- HBeAb+(61) tygodnie KB HBcAb+/+ HBeAb +(82) poziom wiremii (kopie/ml) tygodnie HBcAb+/+ HBcAb+/- HbeAg - HBeAb +(87) HBeAb +

8 52 P. GRABARCZYK i wsp. HM anty HBs IU/L ALAT 20 DNA HBV - nb HBcAb +/- ALAT 15 DNA HBV - nb HBcAb +/- ALAT 20 DNA HBV - HBcAb +/ tygodnie ALAT 20 DNA HBV - HBcAb +/- ALAT 23 DNA HBV - HBcAb+/ - ALAT 23 DNA HBV + HBcAb +/- Ryc. 1. Badania kolejnych próbek osocza dawców, u których w badaniach przeglądowych wykryto HBV DNA, a nie wykryto HBsAg. AR PA zakaŝenie HBV w okienku serologicznym bez Ŝadnych markerów serologicznych; PW przewlekłe ukryte zakaŝenie; KB faza eliminacji zakaŝenia, HM zakaŝenie ukryte, (oznaczenia ab przeciwciała, ag antygen, nb nie badane, HBcAb+/ : wynik badania anty HBc total/igm) Fig. 1. Testing of follow-up and look-back plasma samples from blood donors with HBV DNA screening assay positive results and HBsAg negative: AR PA HBV infection in window period without any serological marker, PW chronic occult infection, KB infection limitation, HM chronic occult infection (abreviations: ab - antibodies, ag antigen, nb not tested, HBcAb+/ : testing results of anti HBc total/igm) PODSUMOWANIE Wykrycie DNA HBV u dawcy krwi powoduje odsunięcie od oddawania krwi, czego konsekwencją jest z pewnością zwiększenie bezpieczeństwa przetoczeń (Tabela 1). Inną konsekwencją prowadzonych badań jest przekazywanie dawcom informacji o wykryciu DNA HBV bez wykrytego HBsAg. Dawca jest kierowany do lekarza pierwszego kontaktu, który powinien zająć się jego dalszymi losami. Niestety nie jest obecnie wiadomo jaki schemat postępowania naleŝy przyjąć. Nie ma na ten temat opinii równieŝ w innych krajach. KaŜdy przypadek wymaga indywidualnej obserwacji i decyzji. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, Ŝe poziom wiremii u dawców w momencie identyfikacji zakaŝenia HBV jest niski. Dla wypowiedzenia się jaki etap zaka- Ŝenia zidentyfikowano, jaka jest prognoza i jaki sposób postępowania naleŝy przyjąć konieczne jest wykonanie panelu badań serologicznych i molekularnych w próbce

9 Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV 53 wyjściowej, w kolejnych próbkach dawcy oraz ewentualnie w dostępnych próbkach wcześniejszych. W naszych badaniach wykazaliśmy, Ŝe identyfikujemy dawców na róŝnych etapach zakaŝenia. Spośród dawców bez markerów serologicznych u wszystkich prócz jednego w kolejnej próbce wykryto HBsAg, co potwierdziło, Ŝe zidentyfikowano u nich zakaŝenie w okienku serologicznym. Dalsze obserwacje u jednego z dawców z okienka wykazały bardzo szybkie samowyleczenie z eliminacją HBsAg i DNA HBV. Dawcy z DNA HBV i z obecnymi przeciwciałami anty-hbc i/lub anty-hbs i/ lub anty-hbe stanowili natomiast bardzo zróŝnicowaną grupę. Byli wśród nich dawcy we wczesnym okresie zakaŝenia z przeciwciałami anty-hbc klasy IgM i dawcy w okresie zdrowienia, gdy zanika HBsAg, a jeszcze nie pojawia się anty-hbs. U niektórych dawców obserwowano przewlekłe ukryte zakaŝenie z wahającym się poziomem wiremii. U jednego z badanych wykryto mutację w pozycji 145 genu S. Wydaje się, Ŝe ocena ilości DNA HBV oraz analiza mutacji genomu wirusa stanowią konieczne badania konsultacyjne w tej grupie dawców. Bardzo waŝne byłoby poddanie tej grupy dawców specjalistycznym badaniom hepatologicznym by ocenić istotność kliniczną ukrytego zakaŝenia. Z pewnością badania dawców z wykrytym DNA HBV pozwalają na nowe obserwacje naturalnego przebiegu zakaŝenia HBV i mogą wnieść nowe dane na temat biologii tego znanego od wielu lat wirusa. Obserwacje dawców z okienka pozwolą na analizę częstości i przebiegu samoistnej eliminacji zakaŝenia u osób, które nie mają Ŝadnych objawów klinicznych i w inny sposób niŝ badania w krwiodawstwie nie byłyby zidentyfikowane. Dodatkowe badania takich osób (np. badania HLA, badania immunologicznej odpowiedzi komórkowej) mogą zidentyfikować nieznane dotąd mechanizmy skutecznej walki organizmu z zakaŝeniem HBV oraz istotne czynniki rokownicze. Badania u dawców z ukrytym zakaŝeniem pozwolą poszerzyć wiedzę o naturze tego zjawiska. Podziękowania Badania przeglądowe DNA HBV dawców krwi wykonane były w Pracowniach Biologii Molekularnej Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Raciborzu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie. Wszystkie te Centra, a takŝe Centra w Słupsku, Olsztynie, Zielonej Górze, Katowicach, i Radomiu prowadziły badania lekarskie, badania ALT i badania serologiczne oraz dostarczały do IHiT próbki osocza dawców. Dziękujemy wszystkim Pracownikom RCKiK za ich wysiłek. Badania częściowo finansowane z projektu badawczego nr N /3601 finansowanego przez MNiSW. PIŚMIENNICTWO 1. Coste J, Reesink HW, Engelfriet P i wsp. International Forum. Implementation of donors screening for infectious agents transmitted by blood by nucleic acid technology: update to Vox Sang 2005; 88:

10 54 P. GRABARCZYK i wsp. 2. Brojer E. Implementation of donor sreening for infectious agents transmitted by blood by nucleic acid technology in Poland.Vox Sang, 2005; 89: Brojer E, Łetowska M, Gronowska A. Nucleic Acid Testing for virus screening in Polish blood donors. Transf Med 2004; 14: Stramer SL, Glynn SA, Kleinman SH, i wsp. National Heart, Lung and Blood Institute Nucleic Acid Test Study Group: Detection of HIV-1 and HCV infections among antibody-negative blood donors by nucleic acid-amplification testing. N Engl J Med. 2004; 351: Roth K, Weber W i wsp. NAT for HBV and anti-hbc testing increase blood safety. Transfusion 2002; 42 (7): Murokawa, H, Yoshikawa, A, Ohnuma H i wsp. Epidemiology of blood donors in Japan, positive for hepatitis B virus and hepatitis C virus by nucleic acid amplification testing. Vox Sang 2005; 88: Magdzik W. Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce do 2002 roku. PZH. Warszawa Seyfried H, Grabarczyk P, Mikulska M. i wsp. Analiza częstości wykrywania antygenu HBs u polskich dawców krwi w latach (w przygotowaniu do druku). 9. Stramer S.L. US NAT yield: where are we after 2 years? Transfusion Clinique et Biol 2003; 10: Alain JP. Occult hepatitis B infection: implications in transfusion.vox Sang 2004; 86: Biswas R, Tabor E, Hsia CC, i wsp. Comparative sensitivity of HBV NATs and HBsAg assays for detection of acute HBV infection. Transfusion 2003; 43: Yoshikawa A, Gotanda Y, Itabashi M i wsp. HBV NAT positive blood donors in the early and late stages of HBV infection: analyses of the window period and kinetics of DNA HBV. Vox Sang 2005; 88: Brojer E, Łętowska M, Medyńska J. i wsp. Validation of Procleix Ultrio assay in Poland. Vox Sang 2004, 87 (suppl 3): Chudy M, Amberg I, Hanker-Dusel C. i wsp. Procleix Ultrio Assay performance trial. Vox Sang 2004; 87 (suppl 3), Koppelman M, Sjerps M, Reesink H i wsp. Evaluation of Cobas AmpliPrep-AmpliScreen assay for DNA HBV screening. Vox Sang 2004; 87 (suppl 3): Iwamoto M, Jernigan DB, Kao J. i wsp. A molecular analysisis of pres/susrface and pre-core.core promoter genes of hepatitis B virus in chronic hepatitis C patients with occult HBV infection. J Med Virol 2002; 68: Yamamoto K, Horkita M, Tsuda F. i wsp. Naturally occurring escape mutants of hepatitis B virus with various mutations in the S gene in carriers seropositive for antibody to hepatitis B surface antigen. J Virol 1994; 68: Kleinman SH, Kuhmns MC, Todd DS i wsp. Frequency of DNA HBV detection in US blood donors testing positive for anti-hbc: implications for transfusion transmission and donor screening. Transfusion 2003; 43: Mosley JW, Stevens CE, Aach RD i wsp. Donor screening for antibody to hepatitids B core antigen and hepatitis B virus infection in transfusion recipients. Transfusion 1995; 35: Dreier J, Kroger M, Diekmann J. i wsp. Low-level viraemia of hepatitis B virus in an anti-hbc- and anti-hbs-positive blood donor. Transfus Med 2004; 14: Praca wpłynęła do Redakcji r. i została zakwalifikowana do druku r. Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Ewa Brojer Instytut Hematologii i Transfuzzjologii ul. Chocimska Warszawa

PRACA ORYGINALNA. Elżbieta Ćwikowska, Izabela Michalczak, Karolina Stasik-Pierechod, Danuta Pruszkowska, Barbara Wyrwińska, Małgorzata Szafran

PRACA ORYGINALNA. Elżbieta Ćwikowska, Izabela Michalczak, Karolina Stasik-Pierechod, Danuta Pruszkowska, Barbara Wyrwińska, Małgorzata Szafran PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2010, tom 3, nr 2, 55 61 Copyright 2010 Via Medica ISSN 1689 6017 Badania technikami biologii molekularnej wirusów zapalenia wątroby typu B i typu C oraz

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW U DAWCÓW KRWI W POLSCE

BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW U DAWCÓW KRWI W POLSCE PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 591-595 Problemy zakażeń Piotr Grabarczyk, Aneta Kopacz, Ewa Sulkowska, Dorota Kubicka-Russel, Maria Mikulska, Ewa Brojer, Magdalena Łętowska BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakaŝeń wirusowych wykrywanych w RCKiK w Bydgoszczy w latach

Epidemiologia zakaŝeń wirusowych wykrywanych w RCKiK w Bydgoszczy w latach PRACA ORYGINALNA Original Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 3, str. 549 557 MAŁGORZATA MAJKOWSKA Epidemiologia zakaŝeń wirusowych wykrywanych w RCKiK w Bydgoszczy w latach 2000-2009 Epidemiology

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania w diagnostyce zakażeń wirusów przenoszonych przez krew

Algorytmy postępowania w diagnostyce zakażeń wirusów przenoszonych przez krew Algorytmy postępowania w diagnostyce zakażeń wirusów przenoszonych przez krew Ewa Sulkowska, Piotr Grabarczyk Zakład Wirusologii IHiT XIX Zjazd PTDL Wrzesień 2017, Kraków Dawca krwi, kandydat na dawcę

Bardziej szczegółowo

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B Wirus zapalenia wątroby typu B Kliniczne następstwa zakażenia odsetek procentowy wyzdrowienie przewlekłe zakażenie Noworodki: 10% 90% Dzieci 1 5 lat: 70% 30% Dzieci starsze oraz 90% 5% - 10% Dorośli Choroby

Bardziej szczegółowo

GENOTYPY HCV U POLSKICH DAWCÓW KRWI W OKRESIE 1995-2007 1

GENOTYPY HCV U POLSKICH DAWCÓW KRWI W OKRESIE 1995-2007 1 PRZEGL EPIDEMIOL 2008; 62: 163-169 Ewa Brojer, Piotr Grabarczyk, Aneta Kopacz, Anna Potępa, Joanna Medyńska, Justyna Smolarczyk-Wodzyńska, Magdalena Łętowska GENOTYPY HCV U POLSKICH DAWCÓW KRWI W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK

/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK PRZEGL Nr 2 EPIDEMIOL Badania 2005; 59:511 517 serologicznych i molekularnych markerów HCV 511 Ewa Brojer BADANIA SEROLOGICZNYCH I MOLEKULARNYCH MARKERÓW HCV U DAWCÓW KRWI W POLSCE Instytut Hematologii

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażenia HIV na przykładzie dawców RCKiK we Wrocławiu

Epidemiologia zakażenia HIV na przykładzie dawców RCKiK we Wrocławiu ARTYKUŁ poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2015, tom 8, nr 4, 162 167 Copyright 2015 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ISSN 1689 6017 Epidemiologia zakażenia HIV na przykładzie dawców RCKiK we

Bardziej szczegółowo

Journal of Transfusion Medicine 2009, tom 2, nr 3, Copyright 2009 Via Medica ISSN PRACA ORYGINALNA

Journal of Transfusion Medicine 2009, tom 2, nr 3, Copyright 2009 Via Medica ISSN PRACA ORYGINALNA PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2009, tom 2, nr 3, 137 149 Copyright 2009 Via Medica ISSN 1689 6017 Roczne doświadczenie w badaniu metodami biologii molekularnej ludzkiego wirusa niedoboru

Bardziej szczegółowo

Ocena aktywności AlAT jako testu pomagającego wykluczać dawców krwi zakażonych wirusem zapalenia wątroby

Ocena aktywności AlAT jako testu pomagającego wykluczać dawców krwi zakażonych wirusem zapalenia wątroby PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2008, tom 1, nr 1, 28 35 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1689 6017 Ocena aktywności AlAT jako testu pomagającego wykluczać dawców krwi zakażonych wirusem

Bardziej szczegółowo

"Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008".

Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008. Ministerstwo Zdrowia PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWA Nazwa programu: "Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008".

Bardziej szczegółowo

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV NA ZAKAŻENIE HBV i HCV Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 18.04.2016r. Aneta Bardoń-Błaszkowska HBV - Hepatitis B Virus Simplified diagram of the structure of hepatitis B virus, Autor

Bardziej szczegółowo

Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Ryzyko przeniesienia choroby od dawcy do biorcy przeszczepu Zakażenia bakteryjne,

Bardziej szczegółowo

Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego.

Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego. Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego. Hanna Berak Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Wskazania do leczenia lamiwudyną nieskuteczna

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Wirusologia

Mikrobiologia - Wirusologia 5650 Wirus cytomegalii - przeciwciała Mikrobiologia - Wirusologia 3 próbki płynnego ludzkiego osocza (>0,7 ml). Przeciwciała przeciwko CMV całkowite, klasy: IgG, IgM, IgG awidność i komentarz 5635 Wirus

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Wirusologia

Mikrobiologia - Wirusologia 5650 Wirus cytomegalii - przeciwciała Mikrobiologia - Wirusologia 3 próbki płynnego ludzkiego osocza (>0,7 ml). Przeciwciała przeciwko CMV całkowite, klasy: IgG, IgM, IgG awidność i komentarz 5635 Wirus

Bardziej szczegółowo

Białko jako marker molekularny

Białko jako marker molekularny Białko jako marker molekularny Markery białkowe: - obecność lub brak (lub zmiana ilości) określonego białka wskazuje na istnienie określonej zmiany fizjologicznej lub chorobowej (np. pojawienie się we

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

metody diagnostyczne

metody diagnostyczne Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu E sytuacja epidemiologiczna oraz metody diagnostyczne Piotr Grabarczyk Zakład Wirusologii XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Kraków, 3-6

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów w Polsce

Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów w Polsce Pszenny Probl Hig A Epidemiol i wsp. Epidemiologia 2012, 93(3): zakażeń 579-585 wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów 579 Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2013 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2013 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku Aneks obowiązuje od 21 października 2015 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

Ukryte zakaŝenie wirusem HBV w hematologii i transfuzjologii

Ukryte zakaŝenie wirusem HBV w hematologii i transfuzjologii PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2009, 40, Nr 2, str. 435 449 EWA BROJER Ukryte zakaŝenie wirusem HBV w hematologii i transfuzjologii Occult B infection in haematology and blood

Bardziej szczegółowo

Zastosowania analizatora cobas p 312 do automatyzacji fazy przedanalitycznej badań wirusologicznych w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Zastosowania analizatora cobas p 312 do automatyzacji fazy przedanalitycznej badań wirusologicznych w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ARTYKUŁ POGLĄDOWY Journal of Transfusion Medicine 2016, tom 9, nr 1, 24 31 Copyright 2016 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ISSN 1689 6017 Zastosowania analizatora cobas p 312 do automatyzacji fazy przedanalitycznej

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2016 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2016 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA PL 4.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 318/25 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 27 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Geneza powstania Programu

Geneza powstania Programu Postępy w biegłości wykonywania badań przedtransfuzyjnych, ocenie i formułowaniu wyników w czasie prowadzenia Krajowego Programu Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Ewa Brojer, Magdalena Łętowska. Czynniki zakaźne przenoszone przez krew

Ewa Brojer, Magdalena Łętowska. Czynniki zakaźne przenoszone przez krew SPRAWOZDANIE Journal of Transfusion Medicine 2010, tom 3, nr 1, 27 33 Copyright 2010 Via Medica ISSN 1689 6017 Sprawozdanie z XIX Regionalnego Zjazdu Międzynarodowego Towarzystwa Przetaczania Krwi (ISBT)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PO ZMIANACH Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów wirusologicznych HBsAg z testami potwierdzenia, testów anty-hcv, testów anty-hiv 1/2, testów do

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota

Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota PRZEGL EPIDEMIOL 2007; 61: 427-431 Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota SZYBKA ODPOWIEDŹ WIRUSOLOGICZNA W PRZEBIEGU LECZENIA PEGYLOWANYM INTERFERONEM ALFA-2A PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U DZIECI

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew*

Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew* ARTYKUŁ REDAKCYJNY Journal of Transfusion Medicine 2008, tom 1, nr 1, 1 19 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1689 6017 Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew* Diagnostics of blood transmitted

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. L 39/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA DECYZJE. L 39/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.2.2009 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 lutego 2013 r.

WYROK z dnia 11 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 185/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 11 lutego 2013 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Systemy diagnostyczne stosowane do wykrywania zakaŝeń wirusem HIV w latach 1987 do 2009 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Systemy diagnostyczne stosowane do wykrywania zakaŝeń wirusem HIV w latach 1987 do 2009 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa PRACA ORYGINALNA Original Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 3, str. 531 539 L. BASTA 1, B. MAZUR 2, E. RUDOWSKA 1, S. DYLĄG 1, B. DRYBAŃSKA 1 Systemy diagnostyczne stosowane wykrywania zakaŝeń

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

METODA REAL - TIME PCR W DIAGNOSTYCE ZAKAŻEŃ WIRUSEM EPSTEINA-BARR

METODA REAL - TIME PCR W DIAGNOSTYCE ZAKAŻEŃ WIRUSEM EPSTEINA-BARR MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2009, 61: 253-258 Agnieszka Trzcińska, Joanna Siennicka METODA REAL - TIME PCR W DIAGNOSTYCE ZAKAŻEŃ WIRUSEM EPSTEINA-BARR Zakład Wirusologii NIZP-PZH w Warszawie Kierownik: doc.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka zakażeń EBV

Diagnostyka zakażeń EBV Diagnostyka zakażeń EBV Jakie wyróżniamy główne konsekwencje kliniczne zakażenia EBV: 1) Mononukleoza zakaźna 2) Chłoniak Burkitta 3) Potransplantacyjny zespół limfoproliferacyjny Jakie są charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15693 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW opracowany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w dniu 27 kwietnia 2005r. 1.Szkolenie podstawowe SZKOLENIE

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Rozpowszechnienie zakażeń HCV Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zakażeni HCV stanowią

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia raka szyjki

Epidemiologia raka szyjki Epidemiologia raka szyjki W 2004 roku na raka szyjki macicy (kanału łączącego trzon macicy z pochwą) zachorowało blisko 3 500 Polek, a prawie 2 000 zmarło z jego powodu. Wśród wszystkich zachorowań kobiet

Bardziej szczegółowo

Częstość zakażeń wirusem HIV w populacji krwiodawców w Polsce w latach 1988 2007

Częstość zakażeń wirusem HIV w populacji krwiodawców w Polsce w latach 1988 2007 PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2008, tom 1, nr 1, 20 27 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1689 6017 Częstość zakażeń wirusem HIV w populacji krwiodawców w Polsce w latach 1988 2007 Prevalence

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 1 65-70 Rekomendacje Recommendations Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ ICD - 10 B 18.1 - przewlekłe zapalenie wątroby typu B

Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ ICD - 10 B 18.1 - przewlekłe zapalenie wątroby typu B załącznik nr 25 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ ICD - 10 B 18.1 - przewlekłe zapalenie wątroby

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo leczenia krwią i jej składnikami

Bezpieczeństwo leczenia krwią i jej składnikami PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2008, 39, Nr 4, str. 677 686 DIONIZA MARCINIAK-BIELAK Bezpieczeństwo leczenia krwią i jej składnikami Safety of blood transfusion Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA Wirusowego Zapalenia Wątroby

DIAGNOSTYKA Wirusowego Zapalenia Wątroby 11-08 / 010PL99028A / Ten dokument nie jest prawnie obowiazujacy. biomerieux zastrzega prawa do modyfikacji bez powiadomienia / BIOMERIEUX i jego niebieskie logo, VIDIA, Vironostika, VIDAS sa zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OFERTY Numer postępowania: NA-ZP-250/07/09/16 Załącznik nr 1 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OFERTY A.1 Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi tj. testów

Bardziej szczegółowo

Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w krwiodawstwie w latach 2005 2010

Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w krwiodawstwie w latach 2005 2010 PRACA ORYGINALNA Original Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 3, str. 541 547 KAMILLA KLEDZIK Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w krwiodawstwie

Bardziej szczegółowo

Analiza molekularnych i serologicznych markerów zakażenia HIV u polskich krwiodawców

Analiza molekularnych i serologicznych markerów zakażenia HIV u polskich krwiodawców ARTYKUŁ ORYGINALNY Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 1, 1 7 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Analiza molekularnych i serologicznych markerów zakażenia HIV u polskich krwiodawców Molecular

Bardziej szczegółowo

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści :

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści : Warszawa, dnia 05.09.2012r. Znak: ZZP/ZP/91/692/12 W Y K O N A W C Y Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w sprawie dostawy testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi tj. testy wirusologiczne

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 1. Leczeniem powinni być objęci chorzy z ostrym, przewlekłym zapaleniem wątroby oraz wyrównaną

Bardziej szczegółowo

Ukryte zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B u krwiodawców w Tajlandii

Ukryte zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B u krwiodawców w Tajlandii TŁUMACZENIE Journal of Transfusion Medicine 2011, tom 4, nr 3, 143 154 Copyright 2011 Via Medica ISSN 1689 6017 Ukryte zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B u krwiodawców w Tajlandii Occult hepatitis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ustalony przez Dyrektora Regionalnego Centrum na podstawie: art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 21. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 21. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18. ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria Kwalifikacji 1.1. Do programu są kwalifikowani świadczeniobiorcy w wieku powyżej 3 lat, chorzy na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, charakteryzujący się obecnością

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Andrzej Kaczmarek Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Stacja Dializ Nr 1 w Pleszewie

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Andrzej Kaczmarek Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Stacja Dializ Nr 1 w Pleszewie UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Andrzej Kaczmarek Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Stacja Dializ Nr 1 w Pleszewie Przeciwciała przeciw antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży Zalecenia polskiej grupy ekspertów, 2014

Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży Zalecenia polskiej grupy ekspertów, 2014 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics Diagn Lab 2015; 51(2): 157-168 Rekomendacje Recommendations Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży Zalecenia polskiej

Bardziej szczegółowo

Bankowanie próbek krwi dawców i biorców a podnoszenie bezpieczeństwa przetoczeń krwi

Bankowanie próbek krwi dawców i biorców a podnoszenie bezpieczeństwa przetoczeń krwi PRACA POGLĄDOWA Journal of Transfusion Medicine 2011, tom 4, nr 3, 136 142 Copyright 2011 Via Medica ISSN 1689 6017 Bankowanie próbek krwi dawców i biorców a podnoszenie bezpieczeństwa przetoczeń krwi

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Wydanie II Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 2, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład

Bardziej szczegółowo

starszych na półkuli zachodniej. Typową cechą choroby jest heterogenny przebieg

starszych na półkuli zachodniej. Typową cechą choroby jest heterogenny przebieg STRESZCZENIE Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęstszą białaczką ludzi starszych na półkuli zachodniej. Typową cechą choroby jest heterogenny przebieg kliniczny, zróżnicowane rokowanie. Etiologia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 201 r. Poz. 118 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 października 201 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 12 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 646/11 WYROK z dnia 12 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Oferowana ilość pełnych opakowań. Nr katalogowy. wielkość opakowania

Oferowana ilość pełnych opakowań. Nr katalogowy. wielkość opakowania Załącznik Nr 2.. Nowy PAKIET I ODCZYNNIKI, MATERIAŁY ZUŻYWALNE ORAZ KONTROLE DO PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ DO OZNACZEŃ IMMUNOTRANSFUZJOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM MIKROMETODY ŻELOWEJ OPARTEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Dz.U.05.79.691 2007-11-15 zm. Dz.U.2007.212.1568 1 2010-02-02 zm. Dz.U.2010.7.50 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DAWCÓW DO ODDAWANIA KRWI PEŁNEJ I JEJ SKŁADNIKÓW

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DAWCÓW DO ODDAWANIA KRWI PEŁNEJ I JEJ SKŁADNIKÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z dnia 9 maja 2005 r.) Na podstawie art. 16 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY ( WYPIS )

REGULAMIN PORZĄDKOWY ( WYPIS ) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA im. dr Konrada Vietha W RADOMIU 26-612 Radom ul. B. Limanowskiego 42 REGULAMIN PORZĄDKOWY ( WYPIS ) DROGA DAWCY W RCKiK RADOM - SCHEMAT Gabinet Lekarski

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. załącznik nr 5 do zarządzenia 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 r. załącznik nr 33 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z

Bardziej szczegółowo

Pracownia Diagnostyki Molekularnej. kierownik dr n. med. Janusz Stańczak. tel. (22) tel. (22)

Pracownia Diagnostyki Molekularnej. kierownik dr n. med. Janusz Stańczak. tel. (22) tel. (22) kierownik dr n. med. Janusz Stańczak tel. (22) 33 55 261 tel. (22) 33 55 278 e-mail jstanczak@zakazny.pl 1 / 6 1. Struktura Pracownia Diagnostyki Molekularnej (PDM) zawiera trzy działy: Mikrobiologii Klinicznej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Dz.U.05.79.691 2007.11.15 zm. Dz.U.07.212.1568 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej MedTrends 2016 Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze, 18-19 marca 2016 r. Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykaz pojęć i skrótów

Wykaz pojęć i skrótów Wykaz pojęć i skrótów CKiK RCKiK KKCz KKP KPK FFP NAT HBV HCV VNRD Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: Regionalne Centra Krwiodawstwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 2 grudnia 2013 r. Protokolant: Rafał Komoń

WYROK. z dnia 2 grudnia 2013 r. Protokolant: Rafał Komoń WYROK z dnia 2 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. Załącznik nr 1 Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników 1. Kryteria dopuszczenia dawców do oddawania

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY Marta Wróblewska Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY Marta Wróblewska Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY Marta Wróblewska Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny WIRUSY ZAPALENIA WĄTROBY Pierwotnie hepatotropowe: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HGV Inne

Bardziej szczegółowo

WĄTROBOWOKOMÓRKOWY. Prof. Jacek Juszczyk

WĄTROBOWOKOMÓRKOWY. Prof. Jacek Juszczyk ZAKAŻENIE HBV A RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Prof. Jacek Juszczyk Przewodniczący Polskiej lk Grupy Ekspertów HBV Historia naturalna zakażenia HBV Historia naturalna przewlekłego zapalenia wątroby typu B jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 52 3291 Poz. 270 270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B. Załącznik nr do zarządzenia Nr./2008/DGL Prezesa NFZ Nazwa programu: PROFILAKTYKA I TERAPIA KRWAWIEŃ U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B. ICD- 10 D 66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII D 67 Dziedziczny niedobór

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 1)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej ) z dnia 6 maja 207 r. (Dz.U. z 207 r. poz. 026) Na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wirusowe zapalenia wątroby

Wirusowe zapalenia wątroby Wirusowe zapalenia wątroby Dr hab. n. med. Joanna Musialik Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb 1 Wirusowe

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Doc. dr hab. Magdalena Łętowska Prof.

Bardziej szczegółowo

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA GAMMA anty-hbs 200 Roztwór do wstrzykiwań Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Należy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a) testy przesiewowe

Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a) testy przesiewowe Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a. testy przesiewowe b. test Western blot 2. Kto powinien zrobić sobie test na HIV? 3. Kiedy wykonywać testy HIV? 4. Dzieci kobiet zakażonych HIV 5. Gdzie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I 1. API 20 E zastosowanie: identyfikacja Salmonella, Yersinia; opakowanie zawiera 25 pasków; 2. Suspension Medium (5ml) zastosowanie: identyfikacja Salmonella; produkt płynny; składowe

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. Poz. 1026

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. Poz. 1026 Warszawa, dnia 26 maja 207 r. Poz. 026 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 6 maja 207 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 maja 207 r. Poz. 026 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 6 maja 207 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 7 862 Poz. 50 50 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej

Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej Temat lekcji: Planowanie doświadczeń biologicznych jak prawidłowo zaplanować próbę kontrolną? Cele kształcenia IV etap edukacyjny: 1. Wymagania ogólne:

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków przechowywania na wyniki oznaczeń poziomu przeciwciał w próbkach ludzkiej surowicy

Wpływ warunków przechowywania na wyniki oznaczeń poziomu przeciwciał w próbkach ludzkiej surowicy MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2011, 63: 189-193 Wiesław Truszkiewicz Wpływ warunków przechowywania na wyniki oznaczeń poziomu przeciwciał w próbkach ludzkiej surowicy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Dz.U.07.06 z dnia 07.05.6 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 6 maja 07 r. Wejście w życie: 7 czerwca 07 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikrobiologii. Wirusy bezkomórkowe formy materii oŝywionej

Podstawy mikrobiologii. Wirusy bezkomórkowe formy materii oŝywionej Podstawy mikrobiologii Wykład 3 Wirusy bezkomórkowe formy materii oŝywionej Budowa wirusów Wirusy nie mają budowy komórkowej, zatem pod względem biologicznym nie są organizmami Ŝywymi! Są to twory nukleinowo

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA IMMUNOHEMATOLOGICZNA KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO MATCZYNO-PŁODOWEGO. Katarzyna Szczudło Dział Immunologii Transfuzjologicznej RCKiK Katowice

DIAGNOSTYKA IMMUNOHEMATOLOGICZNA KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO MATCZYNO-PŁODOWEGO. Katarzyna Szczudło Dział Immunologii Transfuzjologicznej RCKiK Katowice DIAGNOSTYKA IMMUNOHEMATOLOGICZNA KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO MATCZYNO-PŁODOWEGO Katarzyna Szczudło Dział Immunologii Transfuzjologicznej RCKiK Katowice Badania immunohematologiczne u kobiet w ciąży grupa

Bardziej szczegółowo

Badanie obecności fragmentów genu RHD u dawców RhD ujemnych z zastosowaniem minipulowania i technologii real-time PCR

Badanie obecności fragmentów genu RHD u dawców RhD ujemnych z zastosowaniem minipulowania i technologii real-time PCR PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2008, tom 1, nr 1, 40 45 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1689 6017 Badanie obecności fragmentów genu RHD u dawców RhD ujemnych z zastosowaniem minipulowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 maja 2011 r. Przewodniczący:

z dnia 6 maja 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 847/11 WYROK z dnia 6 maja 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2011r. odwołania

Bardziej szczegółowo