/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK"

Transkrypt

1 PRZEGL Nr 2 EPIDEMIOL Badania 2005; 59: serologicznych i molekularnych markerów HCV 511 Ewa Brojer BADANIA SEROLOGICZNYCH I MOLEKULARNYCH MARKERÓW HCV U DAWCÓW KRWI W POLSCE Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa Zak³ad Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Kierownik: Barbara Zupañska W pracy omówiono algorytmy i przedstawiono wyniki badañ przegl¹dowych i weryfikacyjnych HCV u polskich krwiodawców. U dawców bada siê obecnoœæ przeciwcia³ anty-hcv, a u tych u których przeciwcia³ siê nie wykrywa poszukuje siê materia³u genetycznego HCV RNA metodami biologii molekularnej. S³owa kluczowe: dawcy krwi, anty-hcv, HCV RNA Key words: blood donors, anti-hcv, HCV RNA CEL I SKALA BADAÑ DAWCÓW KRWI Celem s³u by krwi jest zapewnienie chorym wystarczaj¹cej iloœci bezpiecznej krwi koniecznej dla ratowania ich ycia. Badania przegl¹dowe dawców w kierunku markerów wirusowych s¹ jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeñstwa przetoczeñ. Nie mniej wa ny jest sposób kwalifikacji dawcy dokonywany przez lekarza przed ka dym oddaniem krwi (1). Generalnie, dawcami nie mog¹ byæ osoby chore przewlekle, te które przeby³y ó³taczkê i takie, które nale ¹ do grup ryzyka zaka eñ wirusowych. Dyskwalifikacje czasowe spowodowane s¹ chorobami ostrymi, zabiegami operacyjnymi, inwazyjn¹ diagnostyk¹ medyczn¹. Oddawanie krwi w Polsce jest dobrowolne i nieodp³atne, poniewa wiadomo, e czêstoœæ zaka eñ wirusami u dawców oddaj¹cych krew w celach zarobkowych jest wiêksza ni wœród dawców kieruj¹cych siê pobudkami altruistycznymi. W Polsce tylko 0.5% krwi pobieranej jest od dawców otrzymuj¹cych rekompensaty finansowe. Rocznie w Polsce pobiera siê oko³o 1 miliona donacji. Dokonuje siê badañ u oko³o 180 tysiêcy dawców pierwszorazowych (w innych krajach okreœlanych czêsto jako kandydaci na krwiodawców) oraz u oko³o 250 tysiêcy dawców wielokrotnych, którzy regularnie oddaj¹ krew. Badania przegl¹dowe w kierunku wykrycia markerów wirusowych prowadzi siê testami posiadaj¹cymi miêdzynarodowe certyfikaty (obecnie certyfikat CE). Stosuje siê testy o najwy szej czu³oœci i swoistoœci. Du ¹ uwagê zwraca siê na walidacjê stosowanych metod i kontrolê jakoœci ich przeprowadzania.

2 E Brojer 512 Nr 2 ALGORYTM BADANIA MARKERÓW ZAKA ENIA HCV U DAWCÓW KRWI Przed ka dym oddaniem krwi u dawcy wykonuje siê badanie przeciwcia³ anty-hcv. Ka dy dawca z dodatnim wynikiem testu jest odsuniêty od oddania krwi. U dawców bez przeciwcia³ obligatoryjnie wykonuje siê badania testami biologii molekularnej (lub badanie antygenu rdzeniowego HCV), które pozwalaj¹ wykryæ zaka enie HCV przed pojawieniem siê przeciwcia³. U dawców wielokrotnych, u których wykryje siê przeciwcia³a, wykonuje siê dodatkowo badania weryfikacyjne: bada siê RNA HCV, a u tych, u których nie wykrywa siê RNA, bada siê przeciwcia³a testem uzupe³niaj¹cym opartym na technice Western Blot. Celem tych badañ jest udzielenie dawcy mo liwie wyczerpuj¹cej informacji co do charakteru wykrytych przeciwcia³. U dawców pierwszorazowych z dodatnimi wynikami testu przegl¹dowego w kierunku przeciwcia³ anty-hcv nie wykonuje siê badañ weryfikacyjnych. Kierowani s¹ oni do lekarzy pierwszego kontaktu, którzy powinni poprowadziæ ich dalsz¹ diagnostykê. WYNIKI BADAÑ PRZEGL DOWYCH ANTY-HCV I BADAÑ WERYFIKACYJNYCH U DAWCÓW Z PRZECIWCIA AMI Czêstoœæ powtarzalnie dodatnich wyników testów przegl¹dowych anty-hcv u polskich dawców jest wy sza ni obserwowana w wiêkszoœci krajów Europy Zachodniej. Wed³ug danych Rady Europy w 2002 roku w Polsce wykrywalnoœæ przeciwcia³ anty-hcv wœród dawców pierwszorazowych wynosi³a 891/ , a wœród dawców wielokrotnych 70/ Porównanie tych wyników z wynikami w innych krajach przedstawia tabela I. Tabela I. Table I. Czêstoœæ wykrywania przeciwcia³ anty HCV u dawców krwi w Polsce i w innych krajach wed³ug danych Rady Europy The frequency of anti-hcv detection in blood donors in Poland and other European countries based on Council of Europe data.udm /LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK SLHUZV]RUD]RZ\FK ZLHORNURWQ\FK 3ROVND /LWZD àrwzd %XáJDULD )UDQFMD +RODQGLD 1RUZHJLD :LHOND%U\WDQLD

3 Badania serologicznych i molekularnych markerów HCV Nr Analizy czêstoœci wykrywania przeciwcia³ s¹ w polskim krwiodawstwie prowadzone regularnie. W ci¹gu ostanich 10 lat obserwuje siê wyraÿny (o 21% rocznie) spadek wykrywalnoœci osób z przeciwcia³ami wœród dawców wielokrotnych. W grupie dawców pierwszorazowych, stanowi¹cych do pewnego stopnia reprezentacjê populacji zdrowych osób yj¹cych w Polsce, tendencja zni kowa jest nieznaczna i wynosi ok. 4% rocznie (2). Jeœli przyjmie siê, e rocznie pion krwiodawstwa w Polsce bada oko³o 400 tysiêcy osób, a œrednio u 0,5% uzyskuje siê powtarzalnie dodatnie wyniki testów przegl¹dowych, to ogólna liczba osób z przeciwcia³ami anty-hcv wynosi rocznie oko³o 2 tysi¹ce osób. Tyle osób kierowanych jest wiêc do lekarzy pierwszego kontaktu w celu dalszej diagnostyki (2). Nie ma jak dot¹d opracowañ oceniaj¹cych, jaka czêœæ z tych osób korzysta z porad lekarzy specjalistów chorób zakaÿnych. U dawców wielokrotnych wykonuje siê badania weryfikacyjne RNA HCV. Wyniki badañ uzyskane w roku 2003 przedstawia tabela II. Przeanalizowano czêstoœæ wykrywania RNA HCV w próbkach osocza, w których uzyskano ró ne wartoœci ekstynkcji próbki badanej do kontroli (S/Co) w teœcie przegl¹dowym. Ogólnie RNA wykryto u 18% dawców z przeciwcia³ami. Czêstoœæ RNA HCV zale a³a od wartoœci S/Co testu przegl¹dowego. Przy wartoœci >4,0 RNA HCV wykryto u 65% osób. Podobne wyniki uzyskiwali inni autorzy (3). W badaniach tych podkreœla siê, e wartoœæ S/Co powy ej 3,8 ma du ¹ wartoœæ prognostyczn¹ dla przewidywania, e badana osoba jest zaka ona HCV. Analiza wartoœci S/Co testu EIA u dawców wielokrotnych, których próbki by³ skierowane na badania w IHiT wskazuje, e jedynie u 27% stwierdzono wysokie >4 wartoœci S/Co, a a u 52% osób wartoœci te waha³y siê od 1,0-1,99 (tabela II). Niskie wartoœci S/Co w teœcie EIA, szczególnie w populacji o niskim ryzyku zaka enia, jak¹ s¹ dawcy krwi, z du ym prawdopodobieñstwem reprezentuj¹ tzw. wyniki biologiczne fa³szywie dodatnie (BFP ang. biologically false positive) o nieznanym pod³o u (4). Wœród rozwa anych przyczyn takich wyników wymienia siê szczepienia przeciw grypie czy obecnoœæ autoprzeciwcia³ (5,6). Nale- y w tym miejscu przypomnieæ, e w badaniach wczeœniejszych, zarówno tych, przepro- Tabela II. Table II. Zale noœæ wykrywania RNA HCV u dawców z przeciwcia³ami anty- HCV od wartoœci S/Co testu EIA The correlation of HCV RNA detection in anti-hcv positive blood donors and the S/Co value of EIA test 7HVWDQW\+&9(,$ /LF]ED :\QLN 6&R %DGDQ\FK 51$+&9GRGDWQLFK 6áDERGRGDWQL 'RGDWQL 6LOQLHGRGDWQL! 2JyáHP

4 E Brojer 514 Nr 2 Tabela III. Table III. Czêstoœæ wykrywania przeciwcia³ w teœcie RIBA u dawców z dodatnimi wynikami testów przegl¹dowych, a bez wykrywanego RNA HCV RIBA results in EIA anti-hcv positive/hcv RNA negative blood donors Gvp ihihqh C8W SI6C8W SD76 SD76 ƒyv SD76 %$ ' ' $! % "% $( à wadzanych w IHiT, jak i w innych krajach, czêstoœæ wykrywania RNA HCV u dawców z przeciwcia³ami by³a wy sza i wynosi³a oko³o 60-80%; nie analizowano w nich jednak wartoœci S/Co w teœcie przegl¹dowym (7,8). Dodatkowe informacje o zaka eniu HCV wnosz¹ badania testami RIBA, LiaTek lub inne oparte na technice Western Blot, w których bada siê reaktywnoœæ przeciwcia³ do poszczególnych bia³ek HCV. Ich wartoœæ do potwierdzenia swoistoœci przeciwcia³ wykrywanych w badaniach przegl¹dowych. jest doœæ ograniczona, czêsto bowiem uzyskiwane wyniki s¹ w¹tpliwe (9). U polskich dawców test ten jest stosowany tylko u dawców wielokrotnych z przeciwcia³ami w teœcie EIA bez wykrytego RNA HCV. Analiza przeprowadzona na podstawie kolejnych próbek, które wp³ynê³y do naszego laboratorium z Reginalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wykaza³a, e u 6 % takich dawców wyniki RIBA s¹ dodatnie, 36% w¹tpliwe i 59% ujemne (tabela III). Wynik dodatni testu RIBA potwierdza swoistoœæ przeciwcia³, a wyniki ujemne z du ym prawdopodobieñstwem wskazuj¹, e wynik testu przegl¹dowego jest fa³szywie dodatni i nie wynika z zaka enia HCV obecnie lub w przesz³oœci. Wyniki w¹tpliwe testu RIBA wnosz¹ natomiast ma³o informacji, co do oceny, czy dawca jest zaka ony HCV. Czêstoœæ wykrywania RNA u takich osób jest niska (9). Nie mo na wykluczyæ, e RNA HCV mo e zostaæ wykryte w kolejnym badaniu. Z naszych nieopublikowanych doœwiadczeñ wynika te, e u czêœci dawców, w¹tpliwe wyniki testu RIBA, a tak e wyniki RIBA ujemne, przy dodatnich wynikach testu przegl¹dowego utrzymuj¹ siê przez wiele miesiêcy mimo, e nie wykrywa siê RNA HCV. Wiadomo, e u oko³o 15-30% osób, które wyeliminowa³y zaka enie HCV dochodzi do obni enia stê enia przeciwcia³, a tak e zaniku ich wykrywalnoœci (10). To zjawisko tzw. serorewersji nie jest dostatecznie poznane. BADANIA PRZEGL DOWE TECHNIKAMI BIOLOGII MOLEKULARNEJ W CELU WYKRYCIA RNA HCV U DAWCÓW BEZ PRZECIWCIA Od 2000 roku dawcy krwi w wiêkszoœci krajów rozwiniêtych, w tym w Polsce badani s¹ w kierunku markerów wirusowych nie tylko technikami serologicznymi lecz tak e technikami opartymi na namna aniu kwasów nukleinowych wirusów (technika PCR polymerase chain reaction lub TMA transcription mediated amplification), co pozwala na identyfikacjê dawców z aktywnym zaka eniem HCV przed pojawieniem siê przeciwcia³ w okresie okienka serologicznego (9-14). W wiêkszoœci krajów bada siê dawców w kierunku RNA HCV; w niektórych krajach równolegle wykonuje siê badania HIV RNA,

5 Badania serologicznych i molekularnych markerów HCV Nr a w nielicznych dodatkowo HBV DNA. Stosuje siê dwa podstawowe algorytmy badañ: wykrywanie materia³u genetycznego wirusów w zlanych w pule próbek od wielu dawców lub w próbkach od pojedynczych dawców. Najczêœciej badane s¹ tzw. pule osocza zlane próbki od 8-96 dawców. W Polsce do roku 2004 badano pule po 48 donacji metod¹ PCR u ywaj¹c testu Cobas Ampliscreen HCV firmy Roche Diag. W roku 2003, w niektórych Centrach Krwiodawstwa ten system badañ zast¹piono badaniami pojedynczych donacji metod¹ TMA, testem Procleix HCV/ HIV1 firmy Chiron Corp. Od 2005 roku, ze wzglêdu na wprowadzenie badañ HBV DNA wymagaj¹cych wiêkszej czu³oœci testu do wykrycia zaka enia, badana pula nie mo e sk³adaæ z wiêcej ni 24 donacji. Technik¹ TMA bada siê, jak dotychczas, pojedyncze próbki. Czêstoœæ wykrywania RNA HCV u dawców bez przeciwcia³ waha siê w ró nych krajach od 0-4,3 na 1 milion donacji (tabela IV) (11-16). Najwiêcej, bo blisko 40 mln badañ wykonano w USA i u 170 dawców bez przeciwcia³ wykryto RNA HCV (17). W Polsce przebadano dotychczas 3,6 mln i RNA HCV wykryto u 62 dawców bez przeciwcia³ (17 na 1 milion donacji). Badania RNA HCV u dawców bez przeciwcia³ zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo wirusologiczne przetoczeñ. Przy stosowaniu badañ technikami biologii molekularnej pulowanego osocza ryzyko zaka enia wynosi 1: 1,16 mln, a przy zastosowaniu badañ pojedynczych próbek 1: 2,3 mln. Tabela IV. Table IV. Porównanie czêstoœci wykrywania RNA HCV w próbkach osocza dawców bez przeciwcia³ anty-hcv w ró nych krajach The comparison of HCV RNA frequency in plasma samples of anti-hcv negative blood donors in various countries.udm :LHONR üsxol /LF]ED+&951$ GRGDWQLFK PLOLRQGRQDFML $QJOLD $XVWUDOLD )UDQFMD +RODQGLD -DSRQLD.DQDGD 1LHPF\ 3ROVND 86$ Wczesne wykrycie zaka enia u dawcy mo e mieæ te znaczenie dla przebiegu choroby i daje mo liwoœæ wczesnego rozpoczêcia leczenia. Wiadomo, e poziom wiremii w okresie okienka serologicznego jest wy szy ni po pojawieniu siê przeciwcia³. Mo na siê spodziewaæ, e w okresie okienka serologicznego zwiêkszone mo e byæ ryzyko prze-

6 E Brojer 516 Nr 2 Tabela V. Table V. Ryzyko zaka enia przez krew przy zastosowaniu ró nych metod badania dawców The influence of screening method on the risk of HCV infection by blood transfusion 0HWRGDEDGDQLDGDZFyZ :LUXV SRMHG\QF]HGRQDFMH W\ONREDGDQLDDQW\+&9 0LQLSXOH1$7 1$7 +&9 QDW\V QDPOQ QDPOQ niesienia zaka enia drogami, które generalnie nie s¹ w przypadku HCV uwa ane za istotne (kontakty seksualne, przeniesienie wertykalne, przeniesienie w obrêbie rodziny). Informowanie dawcy o tym, e jest zaka ony, ogranicza wiêc równie rozprzestrzenianie siê HCV. Obserwacje dawców z wczeœnie wykrytym (w okienku serologicznym ) zaka eniem HCV pozwalaj¹ na badanie naturalnego przebiegu zaka enia u osób bez objawów ostrego zapalenia w¹troby typu C i na wykonywanie w tej grupie badañ epidemiologicznych. Nasze badania przeprowadzone u tych dawców pozwoli³y na ustalenie Ÿróde³ zaka enia u czêœci z nich. Dawcy informowani o tym, e wykryto u nich RNA HCV, a nie wykryto jeszcze przeciwcia³, przypominali sobie ryzykowne zachowania, czy sytuacje maj¹ce miejsce w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy (14). Ustaliliœmy te, e czêstoœæ genotypów HCV wœród osób bez przeciwcia³ jest odmienna ni w grupach przewlekle zaka onych; wiêksza jest czêstoœæ genotypów 3a i 4, a mniejsza genotypu 1b (16), Dalsze badania tej grupy powinny odpowiedzieæ na pytanie, jaka czêœæ tych dawców i po jakim czasie od zaka enia wyeliminuje wirusa. Jak dot¹d HCV RNA i przeciwcia³a anty-hcv w kolejnych próbkach wykryto u wszystkich dawców, a badanie dalszych próbek wykaza³o eliminacjê jedynie u dwóch osób spoœród 62 osób z tej grupy. Z pewnoœci¹ wiêc rozwa aæ nale y opracowanie schematu leczenia dla dawców krwi z ostrym, bezobjawowym zaka eniem HCV, których sukcesywnie identyfikowaæ bêdzie pion krwiodawstwa. W podsumowaniu nale y podkreœliæ, e metody badañ dawców stosowane obecnie na œwiecie i w Polsce nie tylko zapewniaj¹ maksymalne bezpieczeñstwo biorcom krwi lecz tak e spe³niaj¹ ogromn¹ rolê w identyfikacji osób zaka onych HCV. Dodatkowo, dziêki wprowadzeniu do badañ rutynowych w krwiodawstwie metod biologii molekularnej zaka- eni dawcy wielokrotni oraz ci, u których wykryto zaka enia w okresie okienka serologicznego zostaj¹ skierowani do lekarzy z wynikami wykrywania RNA HCV podstawowego badania potwierdzaj¹cego aktualnie tocz¹c¹ siê infekcjê. E Brojer SEROLOGICAL AND MOLECULAR MARKERS OF HCV INFECTION IN POLISH BLOOD DONORS SUMMARY The algorythms of blood donor screening for HCV and veryfication of the results of screening tests are presented. Currently blood donors in Poland are tested for anti-hcv and those with no antibodies are screened using molecular biology methods for HCV RNA.

7 Badania serologicznych i molekularnych markerów HCV Nr PIŒMIENNICTWO 1. Sabliñski J, êtowska, Krwiodawstwo i Krwiolecznictwo. Zbiór Przepisów. Warszawa, Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Instytut Hematologii i Transfuzjologii 2000: Seyfried H, Grabarczyk P, Brojer E, i in. Wyniki badañ przegl¹dowych przeciwcia³ anty-hcv i RNA HCV u Polskich dawców krwi. Przegl Epidemiol (z³o one do druku). 3. Dufour DR, Talastas M, Fernandez MD, i in. Low-positive anti-hepatitis C virus enzyme immunoassay results: an important predictor of low likelihood of hepatitis C infection. Clin Chem 2003;49: Kiely P, Stewart Y, Castro L. Analysis of voluntary blood donors with biologic false reactivity on chemiluminescent immunoassays and implications for donor management. Transfusion 2003;43: Theilmann L, Blazek M, Goeser T, i in. False-positive anti-hcv tests in rheumatoid arthritis. Lancet 1990;335: Simonsen L, Buffington J, Shapiro CN, i in. Multiple false reactions in viral antibody screening assays after influenza vaccination. Am J Epidemiol 1995;141: Alonso C, Pedroso ML, de Sanjose S, i in. Hepatitis C virus among blood donors: follow-up study. Transfusion 1994;34: Moraczewska Z, Mikulska M, Brojer, E i in. Wykrywanie RNA HCV wœród polskich dawców krwi oraz w preparatach osoczopochodnych. Acta Haematol Pol 2000; 31: Lemaire JM, Courouce AM, Defer C, i in. HCV RNA in blood donors with isolated reactivities by third-generation RIBA. Transfusion 2000;40: Rodger AJ, Roberts S, Lanigan A, i in. Assessment of long-term outcomes of community-acquired hepatitis C infection in a cohort with sera stored from 1971 to Hepatology 2000; 32(3): Eglin R. Implementation of genome amplification technology for HCV RNA detection. Transfusion Medicine 2002;12: Brojer E, Liszewski G, Ni nik, i in. Detection of HCV core antigen in HCV RNA positive, anti- HCV negative blood donations from Polish blood donors. Transfusion 2001;41: Jarvis LM, Simmonds P. Scottish experience with NAT. Transfusion Medicine 2002;12: Brojer E, êtowska M, Gronowska A, i in. Rozpoznanie wczesnego etapu zaka enia HCV u dawców krwi poprzez badanie RNA HCV nowe wyzwanie dla transfuzjologii i hepatologii. Pol Merk Lek 2004;17: Brojer E, Letowska M, Gronowska A. Nucleic acid testing for virus screening in Polish blood donors. Transfus Med 2004;14(1): Brojer E, Gronowska A, Medyñska J, i in. The HCV genotype frequency in HCV RNA positive/ anti-hcv negative blood donors identified in NAT screening program in Poland. Transfusion 2004;44(12): Stramer SL, Glynn SA, Kleinman SH, i in. Detection of HIV-1 and HCV infections among antibody-negative blood donors by nucleic acid-amplification testing. N Engl J Med 2004; 351(8): Adres autora: Prof. dr hab. Ewa Brojer Zak³ad Immunologii Hematologiczanej i Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ul. Chocimska 5, Warszawa

PRACA ORYGINALNA. Elżbieta Ćwikowska, Izabela Michalczak, Karolina Stasik-Pierechod, Danuta Pruszkowska, Barbara Wyrwińska, Małgorzata Szafran

PRACA ORYGINALNA. Elżbieta Ćwikowska, Izabela Michalczak, Karolina Stasik-Pierechod, Danuta Pruszkowska, Barbara Wyrwińska, Małgorzata Szafran PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2010, tom 3, nr 2, 55 61 Copyright 2010 Via Medica ISSN 1689 6017 Badania technikami biologii molekularnej wirusów zapalenia wątroby typu B i typu C oraz

Bardziej szczegółowo

GENOTYPY HCV U POLSKICH DAWCÓW KRWI W OKRESIE 1995-2007 1

GENOTYPY HCV U POLSKICH DAWCÓW KRWI W OKRESIE 1995-2007 1 PRZEGL EPIDEMIOL 2008; 62: 163-169 Ewa Brojer, Piotr Grabarczyk, Aneta Kopacz, Anna Potępa, Joanna Medyńska, Justyna Smolarczyk-Wodzyńska, Magdalena Łętowska GENOTYPY HCV U POLSKICH DAWCÓW KRWI W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW U DAWCÓW KRWI W POLSCE

BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW U DAWCÓW KRWI W POLSCE PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 591-595 Problemy zakażeń Piotr Grabarczyk, Aneta Kopacz, Ewa Sulkowska, Dorota Kubicka-Russel, Maria Mikulska, Ewa Brojer, Magdalena Łętowska BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV u dawców krwi

Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV u dawców krwi PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2009, 40, Nr 1, str. 45 54 PIOTR GRABARCZYK, GRZEGORZ LISZEWSKI, MARIA MIKULSKA, ANETA KOPACZ, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, EWA BROJER, GRUPA BADAWCZA

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakaŝeń wirusowych wykrywanych w RCKiK w Bydgoszczy w latach

Epidemiologia zakaŝeń wirusowych wykrywanych w RCKiK w Bydgoszczy w latach PRACA ORYGINALNA Original Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 3, str. 549 557 MAŁGORZATA MAJKOWSKA Epidemiologia zakaŝeń wirusowych wykrywanych w RCKiK w Bydgoszczy w latach 2000-2009 Epidemiology

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci Załącznik nr 1 do Umowy Nr../ZiSS/2014 z dnia... PROJEKT FOLDERU 1. Folder powinien zawierać informacje o finansowaniu folderu ze środków pozyskanych przez Miasto Słupsk w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

Bardziej szczegółowo

Analiza molekularnych i serologicznych markerów zakażenia HIV u polskich krwiodawców

Analiza molekularnych i serologicznych markerów zakażenia HIV u polskich krwiodawców ARTYKUŁ ORYGINALNY Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 1, 1 7 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Analiza molekularnych i serologicznych markerów zakażenia HIV u polskich krwiodawców Molecular

Bardziej szczegółowo

Częstość zakażeń wirusem HIV w populacji krwiodawców w Polsce w latach 1988 2007

Częstość zakażeń wirusem HIV w populacji krwiodawców w Polsce w latach 1988 2007 PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2008, tom 1, nr 1, 20 27 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1689 6017 Częstość zakażeń wirusem HIV w populacji krwiodawców w Polsce w latach 1988 2007 Prevalence

Bardziej szczegółowo

Ocena aktywności AlAT jako testu pomagającego wykluczać dawców krwi zakażonych wirusem zapalenia wątroby

Ocena aktywności AlAT jako testu pomagającego wykluczać dawców krwi zakażonych wirusem zapalenia wątroby PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2008, tom 1, nr 1, 28 35 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1689 6017 Ocena aktywności AlAT jako testu pomagającego wykluczać dawców krwi zakażonych wirusem

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 1 65-70 Rekomendacje Recommendations Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej

Bardziej szczegółowo

Systemy diagnostyczne stosowane do wykrywania zakaŝeń wirusem HIV w latach 1987 do 2009 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Systemy diagnostyczne stosowane do wykrywania zakaŝeń wirusem HIV w latach 1987 do 2009 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa PRACA ORYGINALNA Original Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 3, str. 531 539 L. BASTA 1, B. MAZUR 2, E. RUDOWSKA 1, S. DYLĄG 1, B. DRYBAŃSKA 1 Systemy diagnostyczne stosowane wykrywania zakaŝeń

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew*

Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew* ARTYKUŁ REDAKCYJNY Journal of Transfusion Medicine 2008, tom 1, nr 1, 1 19 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1689 6017 Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew* Diagnostics of blood transmitted

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Wydanie II Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 2, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład

Bardziej szczegółowo

"Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008".

Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008. Ministerstwo Zdrowia PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWA Nazwa programu: "Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008".

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Witamy w naszej Stacji Dializ Dlaczego potrzebujê przeszczepienia nerki? Kiedy nerki przestaj¹ funkcjonowaæ istniej¹ trzy dostêpne metody leczenia: Hemodializa

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Formularz nr 1 Nr sprawy RCKiK/18-I/9/2015 (pieczęć Oferenta) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. A.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników do badań RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV oraz do badań

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 sierpnia.2004 r. (poz. 91) S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA w Raciborzu Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 79 5284 Poz. 690 i 691

Dziennik Ustaw Nr 79 5284 Poz. 690 i 691 Dziennik Ustaw Nr 79 5284 Poz. 690 i 691 10. Na poszczególnych etapach zwalczania brucelozy wykonuje si odka anie: 1) zapobiegawcze, przeprowadzane w celu ochrony zwierzàt przed brucelozà; 2) bie àce,

Bardziej szczegółowo

Sugerowany profil testów

Sugerowany profil testów ZWIERZĘTA FUTERKOWE Alergologia Molekularna Rozwiąż niejasne przypadki alergii na zwierzęta futerkowe Użyj komponentów alergenowych w celu wyjaśnienia problemu wielopozytywności wyników testów na ekstrakty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW opracowany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w dniu 27 kwietnia 2005r. 1.Szkolenie podstawowe SZKOLENIE

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Rozpowszechnienie zakażeń HCV Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zakażeni HCV stanowią

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Krajowa Rada do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 1. t V.L R ^ VM Warszawie :BA! Warszawa, 29 marca 2013 roku 1 5. 2013 rdz, J ( f $ Szanowna Pani dr n. med. Grażyna Rogala - Pawelczyk Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Naczelna Izba Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Praca oryginalna Original Article

Praca oryginalna Original Article diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostic 2010 Volume 46 Number 4 371-378 Praca oryginalna Original Article Korelacja pomiędzy badaniem anty-hcv a HCV RNA. Problemy interpretacyjne wynikające

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Journal of Transfusion Medicine 2009, tom 2, nr 3, Copyright 2009 Via Medica ISSN PRACA ORYGINALNA

Journal of Transfusion Medicine 2009, tom 2, nr 3, Copyright 2009 Via Medica ISSN PRACA ORYGINALNA PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2009, tom 2, nr 3, 137 149 Copyright 2009 Via Medica ISSN 1689 6017 Roczne doświadczenie w badaniu metodami biologii molekularnej ludzkiego wirusa niedoboru

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ (dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są objęte tajemnicą lekarską)

KWESTIONARIUSZ (dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są objęte tajemnicą lekarską) KWESTIONARIUSZ (dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są objęte tajemnicą lekarską) Pytania zawarte w Kwestionariuszu powstały min. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności AIDS. Ze względu na skalę zakażeń i tempo rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 1. Leczeniem powinni być objęci chorzy z ostrym, przewlekłym zapaleniem wątroby oraz wyrównaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań laboratoryjnych ( antygenu HBs, test potwierdzenia antygenu HBs, przeciwciała anty Western Blot)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

L.Dz.RCKiK/4395/2008 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa

L.Dz.RCKiK/4395/2008 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA Szczecin, dnia 18.12.2008 r. L.Dz.RCKiK/4395/2008 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa Dotyczy: Protestu Firmy

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów w Polsce

Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów w Polsce Pszenny Probl Hig A Epidemiol i wsp. Epidemiologia 2012, 93(3): zakażeń 579-585 wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów 579 Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Ryzyko przeniesienia choroby od dawcy do biorcy przeszczepu Zakażenia bakteryjne,

Bardziej szczegółowo

7 Oparzenia termiczne

7 Oparzenia termiczne 7 Oparzenia termiczne Nastêpstwa i zagro enia... 162 Jak oparzenie penetruje w g³¹b skóry?.... 163 Zagro enia przy rozleg³ych oparzeniach.... 164 Kiedy nale y iœæ do lekarza?... 164 Preparaty naturalne

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań wirusów: RNA-HCV, DNA- HBV, RNA-HIV w materiale pobranym od dawców krwi

Projekt umowy. na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań wirusów: RNA-HCV, DNA- HBV, RNA-HIV w materiale pobranym od dawców krwi Projekt umowy na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań wirusów: RNA-HCV, DNA- HBV, RNA-HIV w materiale pobranym od dawców krwi umowa zawarta dnia roku w Zielonej Górze pomiędzy Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C WZW typu C

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C WZW typu C Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Wirusowe Zapalenie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Waldemar Halota HCV RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Instytut Ochrony Zdrowia Członkowie Rady Konsultacyjnej Waldemar Halota, Robert Flisiak, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Tomasiewicz, Mirosław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 lutego 2013 r.

WYROK z dnia 11 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 185/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 11 lutego 2013 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

2. Co to jest HIV? Ludzki wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. To skrót od angielskiej nazwy Human Immunodeficiency Virus.

2. Co to jest HIV? Ludzki wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. To skrót od angielskiej nazwy Human Immunodeficiency Virus. Runda I 1. Co oznacza skrót AIDS? AIDS jest skrótem od angielskiego określenia dla nabytego zespołu niedoboru odporności (Acquired Immune Deficiency Syndrome). 2. Co to jest HIV? Ludzki wirus nabytego

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV HCV zidentyfikowany w 1989 roku należy do rodziny Flaviviridae zawiera jednoniciowy RNA koduje białka strukturalne i niestrukturalne (co najmniej 10) ma 6 podstawowych

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. KRS.., NIP. Regon, zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie w imieniu, którego działa: o następującej treści:

Projekt umowy. KRS.., NIP. Regon, zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie w imieniu, którego działa: o następującej treści: Projekt umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywanie badań dla 25 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA B19 metodami NAT dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV. Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - klinika, diagnostyka, leczenie

Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV. Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - klinika, diagnostyka, leczenie Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - klinika, diagnostyka, leczenie HCV zidentyfikowany w 1989 roku nalezy do rodziny Flaviviridae zawiera jednoniciowy RNA

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Wykaz pojęć i skrótów

Wykaz pojęć i skrótów Wykaz pojęć i skrótów CKiK RCKiK KKCz KKP KPK FFP NAT HBV HCV VNRD Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: Regionalne Centra Krwiodawstwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a) testy przesiewowe

Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a) testy przesiewowe Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a. testy przesiewowe b. test Western blot 2. Kto powinien zrobić sobie test na HIV? 3. Kiedy wykonywać testy HIV? 4. Dzieci kobiet zakażonych HIV 5. Gdzie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE Opis świadczenia KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE 1. Charakterystyka świadczenia 1.1 nazwa świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roœlin. CommonGround. œrodki ochrony roœlin: ludzie i idee

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roœlin. CommonGround. œrodki ochrony roœlin: ludzie i idee CommonGround œrodki ochrony roœlin: ludzie i idee Idea projektu COMMONGROUND Ýywnoœã wolna od chorób i szkodników Dostêpnoœã ywnoœci a wybór konsumenta Rolnictwo integrowane Bioró norodnoœã Odbiór spoùeczny

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 201 r. Poz. 118 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 października 201 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Twierdzenie Bayesa Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Niniejszy skrypt ma na celu usystematyzowanie i uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat twierdzenia Bayesa i jego zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy SPZOZ/SAN/ZP/63/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Formularz Szczegółowy Oferty

Formularz Szczegółowy Oferty Załącznik nr do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-9/6 Formularz Szczegółowy Oferty Uwaga: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leków (Pakiet nr, 2, 3, 4, 5, 6) w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm Page 1 of 5 Lublin: Zadanie I. Dostawa etykiet samoprzylepnych (w rolkach) na pojemniki z wytwarzanymi składnikami krwi oraz na próbki pilotujące wraz z taśmą barwiącą - do drukarek termotransferowych

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo