REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ustalony przez Dyrektora Regionalnego Centrum na podstawie: art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm. ) oraz 7 ust. 2 statutu nadanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2012 r. ( Dz. Urz. MZ z dnia r. poz. 31 ) Lublin dnia r. 1

2 S p i s t r e ś c i Rozdział I - Postanowienia ogólne, określenie podmiotu, podstawy prawne funkcjonowania. Rozdział II - Zadania Regionalnego Centrum. Rozdział III - Działalność lecznicza. Rozdział IV - Zarządzanie, odpowiedzialność kadry zarządzającej. Rozdział V - Struktura organizacyjna. Rozdział VI - Działy, Ośrodek Dawców Szpiku, Terenowe Oddziały podległe Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych, sposób kierowania oraz związana z tym odpowiedzialność, warunki współdziałania. Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych, Działów i Terenowych Oddziałów. Rozdział VII - Pion administracyjny. Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno Administracyjnych, Dział Ekonomiczno - Administracyjny, Dział Zamówień, Główny Księgowy, Dział Księgowości, Dział SłuŜb Pracowniczych. Zadania. Rozdział VIII - Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika Dyrektora do Spraw Jakości, Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego, Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka, Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego, Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronności, Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony PrzeciwpoŜarowej. Zadania. Rozdział IX - Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niŝ finansowane ze środków Publicznych. Rozdział X - Wytyczne ogólne. Rozdział XI - Postanowienia końcowe. 2

3 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne, określenie podmiotu, podstawy prawne funkcjonowania 1 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zwane dalej Regionalnym Centrum jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister do spraw zdrowia. 2. Regionalne Centrum posiada osobowość prawną, jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , oraz do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem Siedzibą Regionalnego Centrum jest Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego Regulamin organizacyjny został opracowany na podstawie Statutu nadanego przez Ministra Zdrowia zarządzeniem z dnia r. ( Dz. Urz. Min. Zdrowia z dnia r. poz. 31 ). 5. Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu jest schemat organizacyjny przedstawiający wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum w ujęciu graficznym. 6. Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu jest schemat organizacyjny Ośrodka Dawców Szpiku w ujęciu graficznym. 7. Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu jest schemat organizacyjny Pracowni Krwinek Płytkowych i Białych w ujęciu graficznym. Regionalne Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 1. ustawy z dnia r. o publicznej słuŝbie krwi ( Dz. U. Nr 106, poz. 681 ze zm.), 2. ustawy z dnia r. o działalności leczniczej ( Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm. ), 3. ustawy z dnia r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381) 4. statutu nadanego przez Ministra Zdrowia, 5. niniejszego Regulaminu Ustalenia regulaminu określają wewnętrzną strukturę Regionalnego Centrum, kompetencje organów w zakresie świadczonej działalności oraz zadania komórek organizacyjnych. 2. Komórki organizacyjne obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania, koordynacji prac, wymiany informacji i opinii. 3. Uszczegółowieniem postanowień niniejszego regulaminu są indywidualne zakresy czynności poszczególnych pracowników. R o z d z i a ł II Zadania Regionalnego Centrum 4 Celem działania Regionalnego Centrum jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew oraz jej składniki, a takŝe w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze. 3

4 5 Do zadań Regionalnego Centrum naleŝy w szczególności: 1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi, 2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w Regionalnym Centrum, 3) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych, 4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników, 5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym KrzyŜem i jednostkami organizacji pozarządowych, 6) zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne, 7) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi, 8) udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią, 9) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych, 10) sprawowanie nadzoru w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 11) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. 12) dystrybucja produktów krwiopochodnych i innych produktów leczniczych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych, 13) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, 14) prowadzenie działalności naukowo badawczej i prac badawczo- rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie, 15) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej słuŝby zdrowia na potrzeby obronne państwa, 16) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty, 17) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, 18) prowadzenie działalności w zakresie mroŝenia tkanek, 19) immunizacja dawców w celu pozyskania osocza do produkcji immunoglobulin, 20) transport krwi i jej składników do podmiotów leczniczych, 21) pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz wykonywanie innych czynności naleŝących do ośrodka dawców szpiku wynikających z przepisów prawa, 22) testowanie próbek do badań oraz testowanie komórek, tkanek i narządów, 23) diagnostyka wrodzonych skaz krwotocznych, 24) prowadzenie rejestru chorych na wrodzone skazy krwotoczne. Wykonując swoje zadania Regionalne Centrum współpracuje w szczególności: 1) z innymi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 2) innymi podmiotami leczniczymi, 3) instytutami badawczymi, 4) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, 5) organizacjami społecznymi, 6) fundacjami. 6 R o z d z i a ł III Działalność lecznicza 7 1. Regionalne Centrum wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 2. Regionalne Centrum udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem naleŝytej staranności, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. 4

5 3. Pomieszczenia oraz sprzęt medyczny Regionalnego Centrum odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności, oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych określonego w odrębnych przepisach. 4. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. 8 Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: 1) badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, 2) badania diagnostyczne osób wymienionych w pkt. 1, 3) orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników, 4) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych oraz leczniczych produktów krwiopochodnych, 5) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania surowic diagnostycznych i innych preparatów, 6) ustalanie wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia, 7) udzielanie porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych następstw dla zdrowia dawcy oraz leczenia powikłań i następstw, 8) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi, równieŝ w przypadkach powikłań poprzetoczeniowych, 9) wykonywanie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa, 10) diagnostyka i udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem chorych ze skazami krwotocznymi 11) wykonywanie badań: a) układu hemostazy, b) immunohematologicznych, w tym HLA, c) genetycznych (biologia molekularna), d) wirusologicznych (HBsAg, anty-hcv, anty-hiv) oraz odczynów kiłowych, e) innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań Regionalnego Centrum. 9 Świadczenia zdrowotne są udzielane w : Dziale Dawców i Pobierania Krwi, Dziale Analiz Lekarskich, Dziale Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew, Dziale Immunologii Transfuzjologicznej, Dziale Preparatyki, Dziale Ekspedycji, Dziale Zapewnienia Jakości, Ośrodku Dawców Szpiku, w siedzibie Regionalnego Centrum w Lublinie ul. I Armii Wojska Polskiego 8, oraz w Terenowych Oddziałach. R o z d z i a ł IV Zarządzanie, odpowiedzialność kadry zarządzającej Za zarządzanie Regionalnym Centrum ponosi odpowiedzialność Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz. 2. Dyrektora Regionalnego Centrum powołuje Minister Zdrowia. 3. Dyrektor jest przełoŝonym wszystkich pracowników Regionalnego Centrum. 5

6 4. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy: 1/ Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych, 2/ Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych. 5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora Dyrektor Regionalnego Centrum moŝe ustanawiać pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i określać zakres umocowania. Pełnomocnictw udziela Dyrektor na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 2. Dyrektor udziela następujących pełnomocnictw: 1/ szczególnych do wykonywania określonych zadań lub czynności prawnych, 2/ procesowych do występowania w imieniu Regionalnego Centrum przed sądami i innymi organami orzekającymi. 12 Utworzenie, likwidację lub reorganizację poszczególnych komórek organizacyjnych działów, terenowych oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy zarządza Dyrektor Regionalnego Centrum i składa wniosek do Ministra Zdrowia o wprowadzenie tych zmian do statutu. W/w zmiany organizacyjne mogą być wprowadzane w Ŝycie w Regionalnym Centrum po zmianie statutu zarządzeniem Ministra Zdrowia ogłoszonym w dzienniku urzędowym. 13 W zakresie zarządzania Regionalnym Centrum Dyrektor stosuje w zaleŝności od potrzeb odpowiednie formy przekazywania zadań do realizacji, a w szczególności: 1/ zarządzenia, polecenia słuŝbowe lub pisma rozsyłane wg rozdzielnika, 2/ pisemne lub ustne polecenia indywidualnie kierowane bezpośrednio do Zastępców Dyrektora, Kierowników Działów, Terenowych Oddziałów, Pracowni lub innych pracowników, 3/ polecenia przekazywane wszystkim zainteresowanym w formie ustaleń dokonanych podczas narad, odpraw, spotkań roboczych itp. 14 W zakresie zarządzania Regionalnym Centrum Dyrektor w szczególności: 1. zatwierdza plany finansowe, 2. prowadzi i realizuje politykę kadrowo płacową, 3. zarządza mieniem Regionalnego Centrum, 4. odpowiada za wyniki działalności, 5. podejmuje decyzje w sprawach dotyczących Regionalnego Centrum. 15 Dyrektorowi Regionalnego Centrum podlegają bezpośrednio: 1. Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych - Kierownik Ośrodka Dawców Szpiku, Osoba Odpowiedzialna, 2. Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno Administracyjnych, 3. Główny Księgowy, 4. Dział SłuŜb Pracowniczych, 5. Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika Dyrektora do Spraw Jakości, 6. Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego, 7. Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka, 8. Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego, 9. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 6

7 10. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronności, 11. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony PrzeciwpoŜarowej, 12. Osoba Wykwalifikowana w zakresie wykonywanych czynności Działalnością poszczególnych pionów kierują: Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych i Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno- Administracyjnych. 2. Zastępcy Dyrektora ponoszą odpowiedzialność za prawidłową działalność i wyniki pracy podległych pionów. R o z d z i a ł V Struktura organizacyjna 1. Regionalne Centrum wykonuje działalność leczniczą w Przedsiębiorstwie pod nazwą : Lubelskie Centrum Krwi W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą: 1/ Dział Dawców i Pobierania Krwi, 2/ Dział Analiz Lekarskich, 3/ Dział Preparatyki, 4/ Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew, 5/ Dział Immunologii Transfuzjologicznej, 6/ Dział Zapewnienia Jakości, 7/ Ośrodek Dawców Szpiku, 8/ Dział Ekspedycji, 9/ Dział Ekonomiczno- Administracyjny 10/ Dział Zamówień, 11/ Dział Księgowości, 12/ Dział SłuŜb Pracowniczych 13/ Terenowy Oddział w Zamościu, 14/ Terenowy Oddział w Chełmie, 15/ Terenowy Oddział w Białej Podlaskiej, 16/ Terenowy Oddział w Lublinie, 17/ Terenowy Oddział w Łukowie, 18/ Terenowy Oddział w Puławach, 19/ Terenowy Oddział w Lubartowie, 20/ Terenowy Oddział w Kraśniku, 21/ Terenowy Oddział we Włodawie, 22/ Terenowy Oddział w Tomaszowie Lubelskim, 23/ Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika Dyrektora do Spraw Jakości, 24/ Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego, 25/ Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka, 26/ Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego, 27/ Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 28/ Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronności, 29/ Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony PrzeciwpoŜarowej, 7

8 R o z d z i a ł V I Działy, Terenowe Oddziały podległe Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych, sposób kierowania oraz związana z tym odpowiedzialność, warunki współdziałania Zadania Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych, Działów i Terenowych Oddziałów Świadczenia zdrowotne w Regionalnym Centrum wykonywane są w oparciu o obowiązujące procedury, przez wykwalifikowany i upowaŝniony personel. 2. Kierownicy Działów, Pracowni i Terenowych Oddziałów oraz zatrudnieni w nich pracownicy wykonujący świadczenia zdrowotne zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur. Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych 1. Podległe bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych Działy, Terenowe Oddziały oraz stanowisko pracy: 1/ Dział Dawców i Pobierania Krwi, 2/ Dział Analiz Lekarskich, 3/ Dział Preparatyki, 4/ Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew, 5/ Dział Immunologii Transfuzjologicznej, 6/ Dział Zapewnienia Jakości, 7/ Ośrodek Dawców Szpiku, 8/ Dział Ekspedycji, 9/ Terenowy Oddział w Zamościu, 10/ Terenowy Oddział w Chełmie, 11/ Terenowy Oddział w Białej Podlaskiej, 12/ Terenowy Oddział w Lublinie, 13/ Terenowy Oddział w Łukowie, 14/ Terenowy Oddział w Puławach, 15/ Terenowy Oddział w Lubartowie, 16/ Terenowy Oddział w Kraśniku, 17/ Terenowy Oddział we Włodawie, 18/ Terenowy Oddział w Tomaszowie Lubelskim, 19/ Stanowisko Specjalisty ds. Upowszechniania Honorowego Krwiodawstwa Zadania 1. odpowiedzialność za przestrzeganie medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz wydawania, 2. odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów wynikających z ustawy o transplantologii, 3. nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie pracy podległych Działów i Terenowych Oddziałów, 4. sprawowanie specjalistycznego nadzoru nad podmiotami leczniczymi na terenie województwa w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 5. udzielanie porad i konsultacji w zakresie krwiodawstwa oraz związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, 6. nadzór nad opracowywaniem procedur GMP oraz ich akceptacja, 7. nadzór nad zapewnieniem jakości w Regionalnym Centrum, 8. prowadzenie analizy odczynów i wstrząsów poprzetoczeniowych we współpracy z Dyrektorem Regionalnego Centrum, 8

9 9. planowanie zapotrzebowania na krew i jej składniki dla podmiotów leczniczych i podejmowanie działań w celu ich zabezpieczenia, 10. nadzór nad zaopatrzeniem i dystrybucją koncentratów czynników krzepnięcia na terenie województwa lubelskiego, 11. nadzorowanie gospodarki krwią i krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych, przeprowadzanie okresowych kontroli oraz analizowanie zuŝycia krwi i jej składników w tych podmiotach, 12. nadzór merytoryczny nad pracowniami serologii i transfuzjologii w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, 13. nadzorowanie zaopatrzenia w preparaty gamma anty D na terenie województwa lubelskiego i współpraca w tym zakresie z Narodowym Centrum Krwi, 14. planowanie i nadzorowanie zaopatrzenia w pojemniki do pobierania i preparatyki krwi, zestawy do pobierania osocza, aparaturę medyczną, czynniki krzepnięcia, surowice wzorcowe i odczynniki do badań diagnostycznych, 15. analiza obsady osobowej, stymulowanie oszczędnej i racjonalnej gospodarki personalnej i sprzętowomateriałowej, 16. nadzór nad organizowaniem i przebiegiem akcji honorowego krwiodawstwa, 17. popularyzowanie zdobyczy i postępów wiedzy transfuzjologicznej wśród fachowego personelu Regionalnego Centrum, 18. nadzór nad organizowaniem szkoleń i dokształcaniem lekarzy oraz innego personelu medycznego Regionalnego Centrum i podmiotów leczniczych w zakresie krwiodawstwa, krwiolecznictwa i badań serologicznych grup krwi, 19. nadzór nad organizowaniem szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz badań immunohematologicznych na potrzeby krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 20. nadzór nad opracowywaniem cennika na badania laboratoryjne i usługi świadczone przez Regionalne Centrum, 21. współdziałanie z Zastępcą Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych i Głównym Księgowym, 22. współpraca z Narodowym Centrum Krwi i Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz z frakcjonatorami osocza, 23. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Regionalnego Centrum. Dział Dawców i Pobierania Krwi D z i a ł y 20 W skład Działu wchodzą: Rejestracja Dawców, Gabinety Lekarskie, Pracownia Pobierania Krwi oraz Stanowisko Pielęgniarki InstruktaŜowej. Działem kieruje Kierownik, który sprawuje nadzór nad naleŝytym wykonywaniem zadań Działu oraz nad Rejestracjami Dawców, Gabinetami Lekarskimi i Pracowniami Pobierania Krwi w Terenowych Oddziałach. 1. rejestracja i kwalifikowanie dawców i kandydatów na dawców do oddania krwi pełnej oraz zabiegów plazmaferezy i trombaferezy, 2. rejestracja i kwalifikowanie kandydatów do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, 3. prowadzenie ewidencji i rejestru dawców, 4. prowadzenie Rejestru potencjalnych nosicieli zakaŝeń wirusowych krwi przenoszonych drogą krwi oraz współpraca w tym zakresie z Terenowymi Oddziałami Regionalnego Centrum w Lublinie, innymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Narodowym Centrum Krwi w Warszawie oraz innymi placówkami słuŝby krwi, 5. pobieranie krwi i jej składników, stacjonarne i podczas terenowych akcji poboru krwi, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo dawcy, biorcy i personelu, 9

10 6. dokonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu wytworzenia przeciwciał anty - HBs i anty D we współpracy z Pracownią Immunizacji Dawców i Działu Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew, 7. pobieranie osocza od zimmunizowanych dawców, 8. opieka nad dawcami krwi w trakcie pobytu w Regionalnym Centrum i na terenowych akcjach poboru krwi, 9. wydawanie dawcom ekwiwalentu Ŝywieniowego, 10. udzielanie konsultacji przez upowaŝnionych lekarzy z DDiPK w zakresie leczenia składnikami krwi, 11. wykonywanie zabiegów aferezy leczniczej, 12. przekazywanie pobranej krwi i jej składników do Działu Preparatyki Regionalnego Centrum, 13. przekazywanie pobranych próbek krwi do badań kwalifikacyjnych do Działu Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew i do Działu Immunologii Transfuzjologicznej, 14. kontrola pracy Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum w zakresie realizacji procedur związanych z pobieraniem krwi i jej składników oraz przestrzegania zasad aseptyki i higieny, a takŝe prawidłowego wykorzystania sprzętu uŝywanego przy pobieraniu krwi i jej składników, 15. szkolenie pracowników w zakresie realizacji procedur związanych z rejestracją, kwalifikowaniem dawców krwi i kandydatów do CRNDSiKP oraz pobieraniem krwi i jej składników, 16. szkolenie personelu medycznego w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 17. kontrola nad gospodarką składnikami krwi w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego przez upowaŝnionych lekarzy transfuzjologów, 18. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, 19. przestrzeganie zasad aseptyki i higieny - pracy i pomieszczeń. 21 Warunki i zakres współdziałania z innymi Działami. Dział Dawców i Pobierania Krwi współpracuje z innymi Działami Regionalnego Centrum w następującym zakresie: z Działem Analiz Lekarskich kwalifikacji dawców do oddania krwi lub jej składników na podstawie wyników badań przekazanych z Działu Analiz Lekarskich. z Działem Preparatyki: przekazywanie pobranej krwi i jej składników, zgłoszeń, dotyczących odstępstw w procedurach pobierania krwi i jej składników, mających wpływ na bezpieczeństwo bakteriologiczne i jakość składników krwi, zamówień na koncentraty krwinek płytkowych z trombaferezy automatycznej. z Działem Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew : kierownik Działu Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew informuje kierownika Działu Dawców i Pobierania Krwi o stwierdzeniu dodatnich wyników badań wirusologicznych i odczynów kiłowych u dawcy oraz przekazuje mu odnośne wyniki badań, kierownik Działu Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew wspólnie z kierownikiem Działu Dawców i Pobierania Krwi decydują ( na podstawie uzyskanych wyników badań ) o postępowaniu z dawcą wymagającym dalszej diagnostyki wirusologicznej lub w kierunku kiły, z Działem Immunologii Transfuzjologicznej: z Pracownią Serologii Grup Krwi Dawców: przekazywania próbek krwi dawców do badań serologicznych, wzywania dawców o określonym fenotypie grup krwi, dokonywania dyskwalifikacji stałej i tymczasowej dawcy z powodów serologicznych, na podstawie informacji uzyskanej od serologa. z Pracownią Krwinek Płytkowych i Białych: pobierania krwi i jej składników dla pacjentów immunizowanych w zakresie antygenów HLA, kwalifikowania dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. z Pracownią Badań Konsultacyjnych: pobierania krwi i jej składników od dawców o określonym fenotypie grup krwi dla pacjentów zimmunizowanych. 10

11 z Pracownią Immunizacii Dawców: realizacji programu immunizacji dawców RhD (ujemnych) krwinkami RhD + (dodatnimi). z Działem Zapewnienia Jakości: sporządzania i zarządzania dokumentacją systemu zapewnienia jakości, oceny jakościowej wyrobów medycznych, reklamacji wyrobów medycznych, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, walidacji i kontroli sprzętu i procedur wykonywanych w dziale, okresowych i bieŝących przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej, kontroli Terenowych Oddziałów i gospodarki krwią w podmiotach leczniczych uprawnionych do przetaczania krwi, wystąpienia odchyleń i awarii, kontroli jakości składników krwi. z Działem Ekspedycji: wzywania dawców w przypadku niedoborów składników krwi. 22 Warunki i zakres współdziałania z podmiotami leczniczymi: 1/ Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 2/ Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 3/ Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, 4/ Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW w Warszawie wzajemne przekazywanie informacji o dawcach, u których wykryto markery WZW, w wybranych przypadkach wzajemne przekazywanie informacji o dawcach zdyskwalifikowanych. Stacjami Sanitarno - Epidemiologicznymi: SSE przekazują do Działu Dawców i Pobierania Krwi informacje o zachorowaniach na wirusowe zapalenie wątroby oraz o wykryciu markerów WZW wśród mieszkańców objętych działaniem RCKiK, przeprowadzają okresowe kontrole sanitarne Regionalnego Centrum w Lublinie, otrzymują z Działu Dawców i Pobierania Krwi zgłoszenie o wykryciu u dawców markerów WZW, HIV. Wojewódzką Przychodnią Skórno-Wenerologiczną w Lublinie: otrzymuje z Działu Dawców i Pobierania Krwi zgłoszenia o wykryciu u dawcy zakaŝenia kiłą. Lekarzami Rodzinnymi: jeŝeli stan zdrowia dawcy wymaga dodatkowych badań lub leczenia specjalistycznego, lekarz Regionalnego Centrum wydaje odpowiednie skierowanie do lekarza rodzinnego. Poradnią dla Nosicieli HIV w Warszawie, ul. Leszno 17: w przypadku stwierdzenia u dawcy nosicielstwa wirusa HIV, otrzymuje on za pokwitowaniem skierowanie do tej poradni. 23 Dział Preparatyki W skład Działu wchodzą: Pracownia Preparatyki Krwi, Pracownia ZamraŜania Składników Krwi i Pracownia Napromieniowywania Składników Krwi. Działem kieruje Kierownik, który jest jednocześnie Kierownikiem Pracowni Preparatyki Krwi i Pracowni Napromieniowywania Składników Krwi. Kierownik Działu sprawuje nadzór nad pracą Działu oraz nad Pracownią Preparatyki Krwi w Terenowym Oddziale w Zamościu. Pracownią ZamraŜania Składników Krwi kieruje Kierownik, który słuŝbowo podlega kierownikowi Działu. Kierownik Działu sprawuje nadzór nad naleŝytym wykonywaniem zadań Działu i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. 1. przyjmowanie krwi z Działu Dawców i Pobierania Krwi, Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum oraz z terenowych akcji poboru krwi w celu poddania preparatyce, 11

12 2. rozdział krwi na składniki komórkowe i osocze, preparatyka wtórna KKCz, KKP i osocza, 3. prowadzenie dokumentacji wytwarzanych składników krwi, 4. udział w kwalifikowaniu składników krwi do lecznictwa i frakcjonowania, 5. przekazywanie składników krwi do Działu Ekspedycji, 6. stały nadzór nad zachowaniem prawidłowych warunków przechowywania krwi i jej składników, 7. zamraŝanie osoczowych i komórkowych składników krwi ( KKCz i KKP ), 8. przechowywanie i karencjonowanie mroŝonych składników krwi, 9. obsługa wysyłki osocza do fabrycznego frakcjonowania, 10. przyjmowanie zamówień z podmiotów leczniczych i realizowanie zapotrzebowań na koncentraty krwinek płytkowych, 11. napromieniowywanie składników krwi, 12. szkolenie w zakresie preparatyki krwi, 13. nadzór nad Pracownią Preparatyki Krwi w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum w Zamościu, 14. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, 15. przestrzeganie zasad aseptyki i higieny pracy i pomieszczeń. 24 Warunki i zakres współdziałania z innymi działami i oddziałami Działalność Działu Preparatyki jest ściśle powiązana z innymi Oddziałami i Działami Regionalnego Centrum w zakresie: Z Oddziałami i Działem Dawców i Pobierania Krwi : przyjmowania pobranej tam krwi pełnej i osocza oraz koncentratów krwinek płytkowych, z Działem Ekspedycji: przekazywania wytwarzanych składników krwi zakwalifikowanych do lecznictwa, wykonywania dodatkowej preparatyki składników krwi na zlecenie odbiorcy. z Działem Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew: przekazywania wyników dotyczących wykonywanych tam badań, przekazywania próbek osocza w celu wykonania powtórnych badań. z Pracownią Serologii Grup Krwi Dawców : kwalifikacji składników krwi do uŝycia, przekazywania segmentów drenów składników krwi, w celu wykonania powtórnych badań. z Działem Zapewnienia Jakości: sporządzania i zarządzania dokumentacją systemu zapewnienia jakości, oceny jakościowej wyrobów medycznych, reklamacji wyrobów medycznych, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, walidacji i kontroli sprzętu i procedur wykonywanych w dziale, okresowych i bieŝących przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej, kontroli Terenowych Oddziałów, wystąpienia odchyleń i awarii, kontroli jakości składników krwi. kwalifikowania składników krwi do lecznictwa i frakcjonowania, wysyłek osocza, Dział Preparatyki współpracuje równieŝ: z oddziałami podmiotów leczniczych całego województwa w zakresie bezpośredniego przyjmowania i realizacji zamówień na koncentraty krwinek płytkowych oraz wytwórniami farmaceutycznymi w zakresie dostarczania określonego w umowach rodzaju i ilości osocza do frakcjonowania. Dział Analiz Lekarskich 25 W skład Działu wchodzą: Pracownia Analiz Lekarskich i Pracownia Skaz Krwotocznych. Działem kieruje Kierownik, który sprawuje nadzór nad naleŝytym wykonywaniem zadań Działu oraz nad Stanowiskami Analiz 12

13 Lekarskich w Terenowych Oddziałach i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Poszczególnymi pracowniami kierują Kierownicy, którzy podlegają słuŝbowo Kierownikowi Działu. Zadania : 1. pobieranie próbek krwi od: kandydatów na dawców oraz dawców krwi i jej składników przed kwalifikacją lekarską w warunkach stacjonarnych oraz na terenowych akcjach poboru krwi, kandydatów do centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej na badania układu zgodności tkankowej, dorosłych pacjentów zgłaszających się do Regionalnego Centrum w Lublinie celem wykonania badań: serologicznych grup krwi, koagulologicznych, wirusologicznych i układu zgodności tkankowej, 2. wykonywanie badań laboratoryjnych kwalifikujących kandydatów na dawców oraz dawców do oddania krwi lub jej składników oraz badań kontrolnych, 3. wykonywanie badań układu hemostazy w kierunku diagnostyki wrodzonych i nabytych osoczowych skaz krwotocznych oraz trombofili, a takŝe badań konsultacyjnych w przypadkach koagulopatii na zlecenie podmiotów leczniczych oraz osób fizycznych, 4. wykonywanie badań koagulologicznych dla celów kontroli jakości składników krwi, na zlecenie Działu Zapewnienia Jakości, 5. prowadzenie rejestru chorych z wrodzonymi skazami krwotocznymi oraz wydawanie Kart Chorego Wrodzone Skazy Krwotoczne, 6. udzielanie konsultacji w zakresie diagnostyki koagulologicznej, 7. szkolenie pracowników Pracowni Badań Konsultacyjnych Regionalnego Centrum w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych w ramach pracy zmianowej, 8. szkolenie osób odbywających staŝe specjalizacyjne w zakresie badań hematologicznych obowiązujących w krwiodawstwie oraz badań koagulologicznych, 9. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, 10. przestrzeganie zasad aseptyki i higieny pracy i pomieszczeń. 26 Warunki i zakres współdziałania z innymi Działami i podmiotami leczniczymi W celu zapewnienia naleŝytej jakości świadczeń zdrowotnych Dział współpracuje z lekarzami transfuzjologami Regionalnego Centrum oraz podmiotami leczniczymi województwa lubelskiego w zakresie: udzielania wyczerpujących informacji dotyczących rodzaju wykonywanych świadczeń, warunków jakie muszą być spełnione by świadczenie mogło być wykonywane, interpretacji uzyskanych wyników badań, konsultacji koagulologicznych. Warunki i zakres współdziałania Działu Analiz Lekarskich z innymi Działami: Działem Preparatyki: przekazywania próbek do badań kontroli jakości składników krwi w zakresie koagulologii. Działem Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew: przekazywania próbek krwi dawców i pacjentów do badań wirusologicznych, Działem Immunologii Transfuzjologicznej: przekazywania próbek krwi dawców i pacjentów do badań serologicznych i HLA, przyjmowania próbek pacjentów i wykonywania citowych badań koagulologicznych poza godzinami pracy Pracowni Skaz Krwotocznych, Działem Ekspedycji w zakresie: transportu próbek krwi dawców i pacjentów, przekazywania wyników badań pacjentów do jednostek zlecających badania, konsultacji dotyczących badań koagulologicznych. Działem Zapewnienia Jakości w zakresie: sporządzania i zarządzania dokumentacją systemu zapewnienia jakości, oceny jakościowej wyrobów medycznych, 13

14 reklamacji wyrobów medycznych, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, walidacji i kontroli sprzętu i procedur wykonywanych w dziale, okresowych i bieŝących przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej, kontroli Terenowych Oddziałów, wystąpienia odchyleń i awarii, kontroli jakości składników krwi. 27 Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew W skład Działu wchodzą: Pracownia Biologii Molekularnej i Pracownia Serodiagnostyki Wirusów i Kiły. Działem kieruje Kierownik, który jest jednocześnie Kierownikiem Pracowni Biologii Molekularnej. Kierownik Działu sprawuje nadzór nad całością pracy Działu i ponosi odpowiedzialność za naleŝyte wykonanie zadań Działu. Pracownią Serodiagnostyki Wirusów i Kiły kieruje Kierownik, który podlega słuŝbowo Kierownikowi Działu. 1. wykonywanie diagnostyki wirusologicznej technikami biologii molekularnej wymaganej do zakwalifikowania krwi i jej składników do wykorzystania w lecznictwie lub przez frakcjonatorów osocza, 2. wykonywanie badań na obecność: 1/ kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu B ( DNA HBV ), 2/ kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C ( RNA HCV ), 3/ kwasu nukleinowego ludzkiego wirusa upośledzenia odporności ( RNA HIV ), 4/ kwasu nukleinowego Parvowirusa B19 ( DNA B19V ), 5/ kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu A ( RNA HAV ), 3. wykonywanie badań wirusologicznych oraz badań w kierunku kiły metodami serologicznymi, wymaganych do zakwalifikowania krwi i jej składników do lecznictwa lub przez frakcjonatorów osocza, 4. wykonywanie badań na obecność: 1/ powierzchniowego antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B (HBs Ag) wraz z testem potwierdzenia, 2/ przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-hcv), 3/ przeciwciał przeciw ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności (anty- HIV1/2), 4/ przeciwciał przeciw Treponema pallidum (krętek blady) test kiłowy, 5/ przeciwciał anty-hbs u dawców zimmunizowanych, kwalifikowanych do pobierania osocza do produkcji immunoglobuliny anty HBs, 5. dokonywanie wirusologicznej kwalifikacji krwi i jej składników, 6. wysyłanie próbek na badania weryfikujące w zakresie diagnostyki wirusów i kiły do laboratorium referencyjnego, 7. zawiadamianie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o dodatnich wynikach badań, 8. typowanie dawców do zabiegów uodpornienia w celu otrzymania osocza z wysokim poziomem przeciwciał anty-hbs, 9. archiwizowanie próbek krwi dawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, 10. prowadzenie szkoleń w zakresie diagnostyki wirusów i kiły, 11. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, 12. przestrzeganie zasad aseptyki i higieny pracy i pomieszczeń. 28 Współpraca z Działami Regionalnego Centrum w zakresie: Działem Dawców i Pobierania Krwi: Dział Dawców i Pobierania Krwi pobiera dla Działu Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew próbki do badań wirusologicznych, 14

15 do Działu Dawców i Pobierania Krwi przekazywane są wyniki badań dawców z wykrytymi markerami zakaŝenia, prowadzona jest współpraca w zakresie obsługi dawców immunizowanych anty-hbs. Działem Analiz Lekarskich: Dział Analiz Lekarskich pobiera próbki od dawców wezwanych na kontrolne badania wirusologiczne, jak równieŝ od pacjentów zgłaszających się do Regionalnego Centrum celem wykonania badań wirusologicznych, Działem Immunologii Transfuzjologicznej: do Działu Immunologii Transfuzjologicznej przekazywane są listy Wyniki badań" z wynikami badań dla donacji oddanych w danym dniu. Działem Preparatyki: przekazywania list z wynikami badań dla donacji oddanych w danym dniu, przekazywania próbek do archiwum. Działem Ekspedycji: przekazywania wyników badań do Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum i do jednostek zlecających, transportu próbek do badań wirusologicznych. Działem Zapewnienia Jakości: sporządzania i zarządzania dokumentacją systemu zapewnienia jakości, oceny jakościowej wyrobów medycznych, reklamacji wyrobów medycznych, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, walidacji i kontroli sprzętu i procedur wykonywanych w dziale, okresowych i bieŝących przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej, wystąpienia odchyleń i awarii. 29 Współpraca z podmiotami leczniczymi: z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w zakresie badań weryfikacyjnych, oraz wymaganej sprawozdawczości, współpraca z innymi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa w zakresie diagnostyki dawców z województwa lubelskiego, ze szpitalami wg bieŝących zleceń, wykonywanie badań wirusologicznych dla innych Centrów Krwiodawstwa, Narodowym Centrum Krwi w zakresie wymaganej sprawozdawczości. Dział Immunologii Transfuzjologicznej 30 W skład Działu wchodzą: Pracownia Serologii Grup Krwi Dawców, Pracownia Badań Konsultacyjnych, Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych, Pracownia Immunizacji Dawców. Działem kieruje Kierownik, który sprawuje nadzór nad naleŝytym wykonaniem zadań Działu i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Poszczególnymi Pracowniami kierują Kierownicy, którzy podlegają słuŝbowo Kierownikowi Działu. 1. opracowywanie serologicznie próbek krwi dawców pobranych w siedzibie Regionalnego Centrum, w Terenowych Oddziałach Regionalnego Centrum i podczas terenowych akcji poboru krwi, 2. kontrola serologiczna krwi i jej składników pobranej w siedzibie Regionalnego Centrum, w Terenowych Oddziałach i podczas terenowych akcji poboru krwi, 3. dokonywanie serologicznej kwalifikacji krwi i jej składników, 4. kwalifikowanie krwi i jej składników do lecznictwa i frakcjonowania, 5. wykonywanie oznaczeń grup krwi do celów trwałej ewidencji, 15

16 6. wykonywanie serologicznych badań konsultacyjnych i rutynowych dla pacjentów, na zlecenie podmiotów leczniczych woj. lubelskiego, 7. diagnostyka odczynów poprzetoczeniowych, 8. udzielanie konsultacji w tematyce leczenia składnikami krwi, 9. wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie antygenów zgodności tkankowej oraz przeciwciał anty - HLA dla potrzeb celowanej terapii krwią i jej składnikami na terenie województwa, jak równieŝ zajmowanie się diagnostyką odczynów potransfuzyjnych, 10. oznaczanie antygenów zgodności tkankowej dla potrzeb transplantacyjnych oraz prowadzenie rekrutacji osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, 11. typowanie dawców do immunizacji w celu pozyskania osocza do produkcji immunoglobuliny anty- D, 12. zajmowanie się ekspedycją osocza pobranego od dawców immunizowanych do frakcjonatora, 13. wydawanie immunoglobuliny anty-d do podmiotów leczniczych województwa lubelskiego na podstawie złoŝonych imiennych zapotrzebowań, 14. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, 15. przestrzeganie zasad aseptyki i higieny - pracy i pomieszczeń. 31 Współdziałanie Działu Immunologii Transfuzjologicznej z innymi Działami w zakresie: Działem Zapewnienia Jakości: sporządzania i zarządzania dokumentacją systemu zapewnienia jakości, oceny jakościowej wyrobów medycznych, nadawanie uprawnień serologicznych i ich weryfikacji, reklamacji wyrobów medycznych, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, walidacji i kontroli sprzętu i procedur wykonywanych w dziale, okresowych i bieŝących przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej, kontroli Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banków Krwi oraz gospodarki krwią podmiotów leczniczych woj. lubelskiego, wystąpienia odchyleń i awarii, analizy odczynów poprzetoczeniowych, kontroli jakości składników krwi, kwalifikowania składników krwi do lecznictwa i frakcjonowania. Z Działem Dawców i Pobierania Krwi: przyjmowania próbek krwi dawców do badań serologicznych, wzywania dawców o określonym fenotypie grup krwi, przekazywania informacji, na podstawie których dokonywana jest dyskwalifikacja stała lub tymczasowa dawcy z powodów serologicznych, pobierania krwi i jej składników dla pacjentów zimmunizowanych, kwalifikowania dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców i Krwi Pępowinowej, realizacji programu immunizacji dawców RhD (ujemnych) krwinkami RhD + (dodatnimi). Działem Ekspedycji: przyjmowania próbek krwi dawców i pacjentów do badań serologicznych, realizacji zamówień na składniki krwi i produkty krwiopochodne. Działem Analiz Lekarskich : przyjmowania próbek krwi dawców i pacjentów do badań serologicznych i HLA, przyjmowania próbek pacjentów i wykonywania citowych badań koagulologicznych poza godzinami pracy Pracowni Skaz Krwotocznych, Współpraca z podmiotami leczniczymi: z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w zakresie konsultacji dotyczących badań serologicznych, 32 16

17 z innymi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa w zakresie poszukiwania krwi o rzadkich fenotypach, z Narodowym Centrum Krwi w zakresie sprawozdań z dystrybucji immunoglobuliny anty-d do podmiotów leczniczych województwa lubelskiego. Dział Zapewnienia Jakości 33 W skład Działu Zapewnienia Jakości wchodzą: Pracownia Kontroli Jakości z Laboratorium Kontrolnym, Pracownia Nadzoru Serologicznego, Pracownia Nadzoru Transfuzjologicznego, Pracownia Cytometrii Przepływowej, Stanowisko Inspektora Ochrony Radiologicznej. Działem kieruje Kierownik, który jest jednocześnie kierownikiem Pracowni Kontroli Jakości i sprawuje nadzór nad całością pracy Działu. Poszczególnymi pracowniami kierują Kierownicy Pracowni, którzy słuŝbowo podlegają Kierownikowi Działu. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność za naleŝyte wykonanie zadań Działu. 1. sprawowanie nadzoru w poszczególnych Działach, Pracowniach i Terenowych Oddziałach Regionalnego Centrum w Lublinie: organizacyjnego i w zakresie wyposaŝenia w sprzęt i aparaturę, merytorycznego - kwalifikacji personelu i zapewnienia jakości wykonywanych procedur oraz kontroli dokumentacji, 2. opracowywanie i nadzorowanie dokumentów systemu zapewnienia jakości, 3. natychmiastowe powiadamianie Dyrekcji o powstałych sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wytwarzanych składników krwi i wiarygodność wyników badań, 4. zbieranie informacji o odchyleniach i awariach, 5. szkolenie pracowników Regionalnego Centrum w zakresie wykonywanych procedur, 6. kontrola metod pracy walidacje, kwalifikacje, kalibracje i kontrole technik laboratoryjnych, procesów wytwarzania składników krwi, sprzętu i aparatury, warunków przechowywania i transportu krwi i jej składników, 7. kontrola jakości krwi i jej składników, wykonywanie kontrolnych badań mikrobiologicznych, 8. nadzór nad kwalifikowaniem krwi i jej składników do lecznictwa i frakcjonowania, 9. postępowania wyjaśniające w przypadkach wątpliwych, dotyczące dawców, donacji i wytworzonych składników krwi, 10. dyskwalifikacja i niszczenie krwi i jej składników, 11. przeprowadzanie procedury look back śledzenie losów składników krwi z poprzednich donacji dawców, u których wykryto markery wirusów, 12. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji krwi i jej składników, 13. udzielanie konsultacji w zakresie leczenia składnikami krwi, 14. nadzór nad jakością wyrobów medycznych uŝywanych w Regionalnym Centrum, 15. przeprowadzanie kontroli dostawców wyrobów medycznych i usług, 16. dopuszczanie do uŝycia odczynników diagnostycznych stosowanych w badaniach serologicznych, 17. przygotowywanie i przeprowadzanie audytów (kontroli i inspekcji ) Działów i Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum, 18. kontrola i nadzór merytoryczny nad pracowniami serologicznymi znajdującymi się poza strukturą Regionalnego Centrum obejmujący kwalifikacje personelu, zapewnienie jakości wykonywanych badań, kontrolę stosowanych technik serologicznych, kontrolę dokumentacji, 19. analiza serologiczna i transfuzjologiczna odczynów poprzetoczeniowych we współpracy z Zastępcą Dyrektora do Spraw Medycznych, 20. kontrola i nadzór nad gospodarką krwią na oddziałach szpitalnych, 21. organizacja i nadzór nad szkoleniem w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa pracowników Regionalnego Centrum i personelu medycznego podmiotów leczniczych, w tym weryfikowanie personelu wykonującego badania serologiczne, 22. wewnętrzny nadzór i kontrola w zakresie bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 17

18 23. szkolenie i nadzór nad szkoleniem pracowników Regionalnego Centrum w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, 24. kontrola zmian, odchyleń, reklamacji i ich trendowanie, 25. analiza zuŝycia krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych na terenie woj. lubelskiego, 26. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, 27. przestrzeganie zasad aseptyki i higieny pracy i pomieszczeń. 34 Warunki i zakres współdziałania z podmiotami leczniczymi: nadzór nad gospodarką krwią w podmiotach leczniczych uprawnionych do przetaczania składników krwi, nadzór nad Pracowniami Immunologii Transfuzjologicznej i Bankami Krwi województwa lubelskiego, opracowywanie odczynów poprzetoczeniowych oraz wprowadzanie postępowania naprawczego, współpraca z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii oraz Narodowym Centrum Krwi w Warszawie. Ośrodek Dawców Szpiku Kierownikiem Ośrodka Dawców Szpiku jest Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych natomiast Zastępcą Kierownika Ośrodka jest Kierownik Pracowni Krwinek Płytkowych i Białych. 2. W skład Ośrodka Dawców Szpiku wchodzą: 1/ Komórka ds. finansowych i prowadzenia dokumentacji potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych, 2/ Komórka ds. koordynacji pozyskiwania, badania i udostępniania komórek krwiotwórczych, 3/ Komórka ds. edukacji transplantologicznej, 4/ Pracownia Badań HLA, 5/ Sekretariat, 6/ Komórka ds. promocji. 3. Zadania 1. pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, 2. kwalifikacja dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, 3. pobieranie próbek krwi na badania zgodności tkankowej od dawców zakwalifikowanych do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej z uwzględnieniem ich odpowiedniego oznakowania, 4. transport próbek pobranych poza siedzibą Regionalnego Centrum w Lublinie, 5. przechowywanie próbek z uwzględnieniem odpowiedniego oznakowania pojemników zbiorczych, 6. wykonywanie badań antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej zgodnie z istniejącymi procedurami, 7. przechowywanie i aktualizacja danych dotyczących potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, 8. przechowywanie i przekazywanie danych o pozyskanych dawcach allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, 9. powiadamianie potencjalnego dawcy allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej o konieczności pobrania od niego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, 10. skierowanie dawcy do podmiotu leczniczego w celu wykonania u niego specjalistycznych badań, przeprowadzenia kwalifikacji i pobrania szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem leczniczym, 11. sprawowanie opieki nad dawcą szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, co obejmuje: bezpieczny transport do podmiotu leczniczego pobierającego szpik lub komórki krwiotwórcze krwi obwodowej, koordynowanie pobytu w podmiocie leczniczym, 18

19 koordynowanie okresowych badań lekarskich, w tym specjalistycznych po pobraniu szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, 12. współpraca z innymi ośrodkami dawców szpiku i ośrodkami przeszczepiającymi szpik i komórki krwiotwórcze krwi obwodowej, 13. edukacja i promocja transplantologii, w tym pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Dział Ekspedycji 36 Działem kieruje Kierownik, który sprawuje nadzór nad wykonaniem zadań Działu i ponosi związaną z tym odpowiedzialność. 1. przechowywanie składników krwi i produktów krwiopochodnych przeznaczonych do celów leczniczych, 2. przyjmowanie zamówień na składniki krwi i produkty krwiopochodne od podmiotów leczniczych i Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum, 3. wydawanie składników krwi i produktów krwiopochodnych podmiotom leczniczym i Terenowym Oddziałom Regionalnego Centrum, 4. preparatyka i napromieniowanie składników krwi w czasie poza godzinami pracy Działu Preparatyki, 5. prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu składników krwi i produktów krwiopochodnych, 6. stały nadzór nad zachowaniem prawidłowych warunków przechowywania krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych, 7. nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia warunków transportu krwi, jej składników i produktów leczniczych krwiopochodnych, 8. przyjmowanie próbek krwi na badania wykonywane w Regionalnym Centrum w Lublinie, 9. przyjmowanie i prawidłowe zabezpieczanie wszystkich materiałów przysyłanych do Regionalnego Centrum w czasie pracy zmianowej, 10. przyjmowanie zgłoszeń odczynów poprzetoczeniowych oraz materiałów do badań tych odczynów, 11. udzielanie informacji podmiotom leczniczym na temat posiadanych zapasów składników krwi i produktów krwiopochodnych, 12. całodobowe natychmiastowe powiadamianie Dyrekcji o sytuacjach katastroficznych oraz innych mogących wymagać zwiększonego zaopatrzenia w krew, 13. prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości z zakresu przyjęć i wydań składników krwi oraz produktów krwiopochodnych, 14. przestrzeganie zasad aseptyki i higieny pracy i pomieszczeń. 37 Współpraca Działu Ekspedycji z innymi Działami i podmiotami leczniczymi Dział Ekspedycji prowadzi stałą współpracę z innymi Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie kraju, Narodowym Centrum Krwi, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz podmiotami leczniczymi województwa lubelskiego. Współpracuje równieŝ z innymi Działami Regionalnego Centrum w zakresie: z Działem Dawców i Pobierania Krwi: wzywania dawców w przypadku niedoborów składników krwi. z Działem Preparatyki: przekazywania wytwarzanych składników krwi zakwalifikowanych do lecznictwa, wykonywania dodatkowej preparatyki składników krwi na zlecenie odbiorcy. z Działem Analiz Lekarskich: konsultacji dotyczących badań koagulologicznych, transportu próbek krwi dawców i pacjentów, przekazywanie wyników badań pacjentów do jednostek zlecających badania. 19

20 z Działem Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew : przekazywania wyników badań do Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum i do jednostek zlecających, transportu próbek krwi do badań wirusologicznych. z Działem Immunologii Transfuzjologicznej: realizacji zamówień na składniki krwi i produkty krwiopochodne, przyjmowania próbek krwi dawców i pacjentów do badań serologicznych, z Działem Zapewnienia Jakości: sporządzania i zarządzania dokumentacją systemu zapewnienia jakości, oceny jakościowej składników krwi i wyrobów medycznych, reklamacji składników krwi i wyrobów medycznych, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, walidacji i kontroli sprzętu i procedur wykonywanych w dziale, kontroli Terenowych Oddziałów, okresowych i bieŝących przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej, wystąpienia odchyleń i awarii. 38 Wszystkie Działy i Oddziały Terenowe współpracują z Administratorem systemu komputerowego, ze Specjalistą ds. Upowszechniania Honorowego Krwiodawstwa, z Pełnomocnikiem Dyrektora do Spraw Jakości, kaŝdy we właściwym dla siebie zakresie: ze Specjalistą ds. Upowszechniania Honorowego Krwiodawstwa: organizowania i uczestnictwa w terenowych akcji poboru krwi i promocji honorowego krwiodawstwa. z Administratorem systemu komputerowego: współpraca w zakresie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania i walidacji systemu komputerowego oraz eliminowania błędów i awarii, z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Jakości: wprowadzania i przestrzegania zasad jakości. 39 Ponadto wszystkie Działy działalności podstawowej współpracują z Działami administracyjnymi Regionalnego Centrum oraz z Terenowymi Oddziałami, kaŝdy we właściwym dla siebie zakresie: Współpraca z Działami: 1/ Z Działem Ekonomiczno- Administracyjnym w zakresie: zaopatrzenia Działu w konieczne materiały i sprzęt, zgłaszania napraw sprzętu i aparatury, zgłaszanie walidacji aparatury medycznej, sporządzania wymaganych zestawień i sprawozdań, organizowania transportu krwi i jej składników oraz osocza, 2/ Z Działem Zamówień w zakresie: zamówień składanych przez Dział, opracowania opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zamówień składanych przez Dział, kasacji środków trwałych stanowiących wyposaŝenie Działu, sporządzania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych innym podmiotom leczniczym. 3/ Z Działem Księgowości w zakresie: sporządzania kart wyceny procedur w celu określenia kosztów funkcjonowania Działu, sporządzania wymaganych bieŝących zestawień. rozliczania wytwarzanych składników krwi. 20

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Dz.Urz.MZ.2012.31 z dnia 2012.05.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 23 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 sierpnia.2004 r. (poz. 91) S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA w Raciborzu Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lutego 2004 r. Dz.Urz.MZ.04.2.16 2004.06.29 zm. Dz.Urz.MZ.04.5.57 1 2005.12.30 zm. Dz.Urz.MZ.05.18.98 1 2006.07.01 zm. Dz.Urz.MZ.06.10.52 1 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 23 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 23 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 23 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia czwartek, 16 marca 2017 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia czwartek, 16 marca 2017 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 53 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245 ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dz.Urz.MZ.2012.53 z dnia 2012.07.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 października 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW opracowany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w dniu 27 kwietnia 2005r. 1.Szkolenie podstawowe SZKOLENIE

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PSZ.VIII.9612.12.2016 Kielce dnia 11 sierpnia 2016 r. 6wii';n}Ki.;/,v.sKi wc/ąn WO-IKWÓDZKI L.ciz. Pod JUS (>d;_h:r;i! Ol.);.;}'!^'! KKrnt,.;! 1 1. 08. 2016 Pan Jerzy Stalmasiński

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 9001/2008 w aspekcie akredytacji Ministerstwa

Norma ISO 9001/2008 w aspekcie akredytacji Ministerstwa SYMPOZJUM CCJ "DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA" Norma ISO 9001/2008 w aspekcie akredytacji Ministerstwa mgr Agnieszka Goller Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego KOŚCIELISKO,

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 października 2016 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Diagnostyczno-Badawczemu Chorób

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

USTAWA. z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej USTAWA z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2003 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 26 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2215. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki

Bardziej szczegółowo

Organizację leczenia krwią określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r. Dz. U. z dnia 04 stycznia 2013 r. Poz.

Organizację leczenia krwią określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r. Dz. U. z dnia 04 stycznia 2013 r. Poz. Zadania Szpitalnego Banku Krwi Gospodarka krwią w podmiocie leczniczym 1 Organizację leczenia krwią określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r. Dz. U. z dnia 04 stycznia 2013 r. Poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2013 z dnia 23.10.2013 r. Regulamin Organizacyjny REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE TQM -Technical Quality Manual 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SP ZOZ W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SP ZOZ W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN WEWNĘTRZNY REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SP ZOZ W BIAŁYMSTOKU I. Postanowienia ogólne 1. Na czele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ stoi Dyrektor,

Bardziej szczegółowo

"Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008".

Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008. Ministerstwo Zdrowia PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWA Nazwa programu: "Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008".

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią. w Opolu. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

S T A T U T. 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią. w Opolu. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik Nr l do zarządzenia Nr 8 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. (poz. RWD) Nr 18 S T A T U T 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Opolu Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 1)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej ) z dnia 6 maja 207 r. (Dz.U. z 207 r. poz. 026) Na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej słuŝbie krwi. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej słuŝbie krwi. Rozdział 1. Przepisy ogólne (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.) USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej słuŝbie krwi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady pobierania, przechowywania i przetwarzania krwi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 53 4833 Poz. 319 319 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. Poz. 1026

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. Poz. 1026 Warszawa, dnia 26 maja 207 r. Poz. 026 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 6 maja 207 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 maja 207 r. Poz. 026 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 6 maja 207 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 28

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 28 Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 28 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Dz.U.07.06 z dnia 07.05.6 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 6 maja 07 r. Wejście w życie: 7 czerwca 07 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI Lp. Przepis projektu ustawy Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 1 Art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi: art. 1 otrzymuje brzmienie: Art. 1. Ustawa określa: 1) organizację i zadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 58. 1. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2013 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2013 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2) Dziennik Ustaw Nr 54 4878 Poz. 330 330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2) Na podstawie art. 16a ust. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1393 UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Uchwała Nr XVII/231/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu Opolskiemu Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T Załącznik do Uchwały Nr... /2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... 2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XV/183/12 Rady Powiatu w Nysie z 27 kwietnia 2012r STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku)

STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku) STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku Aneks obowiązuje od 21 października 2015 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ 138/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Podmiotu leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r.

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Doc. dr hab. Magdalena Łętowska Prof.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2016 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2016 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Przedmiot Regulaminu Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75 Podstawy funkcjonowania RCKiK Regionalne Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XII/ 105 / 2012 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym statucie jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE "KOLORY" z/s w Lesznie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE KOLORY z/s w Lesznie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE "KOLORY" z/s w Lesznie 1 & 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny NZOZ Hospicjum Domowe "Kolory" z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 469 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 469 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 469 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 681 USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 681 USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 681 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 332. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY UCHWAŁA NR XXVIII/527/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego Uchwała Nr XVII/230/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek,

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/473/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY RADECZNICA 2012 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

STATUT Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu Uchwała Nr XV/195/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW Procedura udzielania pozwoleń Ministra Zdrowia na czynności polegające na pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2008r.

z dnia 30 kwietnia 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr. 21/2008 Dyrektora WORD w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Gospodarka krwią w szpitalu w wymiarze ekonomicznym

Gospodarka krwią w szpitalu w wymiarze ekonomicznym Gospodarka krwią w szpitalu w wymiarze ekonomicznym Bogusław Grabowski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu W procesie leczenia krwią można wyróżnić kilka obszarów 1. Medyczny - wskazania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7691

Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7691 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7691 UCHWAŁA NR XXIV/682/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 31 maja 2012 r. w Czarnym Dunajcu.

UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 31 maja 2012 r. w Czarnym Dunajcu. UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oryginał / Kopia nr. Data: Edycja V Str. 1 z 5

Oryginał / Kopia nr. Data: Edycja V Str. 1 z 5 Edycja V Str. 1 z 5 Poprzednia edycja była opatrzona numerem SOP 04/DIT/03 E IV 1. Cel procedury Określenie jednoznacznych zasad zlecania, pobierania, transportu i przyjmowania immunohematologicznych wykonywanych.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.97.106.681 1999.01.01 zm. Dz.U.1998.117.756 art. 13 2002.10.01 zm. Dz.U.2001.126.1382 art. 12 2004.01.13 zm. Dz.U.2003.223.2215 art. 1 2007.09.29 zm. Dz.U.2007.166.1172 art. 6 USTAWA z dnia 22 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEJ PUBLICZNEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAMOŚCIU

STATUT SAMODZIELNEJ PUBLICZNEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAMOŚCIU STATUT SAMODZIELNEJ PUBLICZNEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAMOŚCIU 1 z 9 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, gmina Chęciny

S T A T U T. Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, gmina Chęciny Załącznik do Uchwały Nr XLIV/805/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku S T A T U T Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, gmina Chęciny (Tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 333 UCHWAŁA NR XXXIV/458/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM Załączni k nr 1 do uchwały Nr Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia sierpnia 2013 r. PROJEKT STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 2295 UCHWAŁA NR XXI/118/2012 RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

Pan Arkadiusz Bonder Laboratoria RH+ Sp. z o.o. ul. Młynarska 39/ Piaseczno

Pan Arkadiusz Bonder Laboratoria RH+ Sp. z o.o. ul. Młynarska 39/ Piaseczno Warszawa, 22 grudnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.111.2016 Pan Arkadiusz Bonder Laboratoria RH+ Sp. z o.o. ul. Młynarska 39/8 05-500 Piaseczno W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na

Bardziej szczegółowo