Epidemiologia zakaŝeń wirusowych wykrywanych w RCKiK w Bydgoszczy w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Epidemiologia zakaŝeń wirusowych wykrywanych w RCKiK w Bydgoszczy w latach"

Transkrypt

1 PRACA ORYGINALNA Original Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 3, str MAŁGORZATA MAJKOWSKA Epidemiologia zakaŝeń wirusowych wykrywanych w RCKiK w Bydgoszczy w latach Epidemiology of viral infections detected in RCKiK Bydgoszcz in years Pracownia Diagnostyki Wirusologicznej i Bakteriologicznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Dyrektor: Paweł Wojtylak STRESZCZENIE W krwiodawstwie kaŝda donacja badana jest w kierunku obecności wirusów: HBV (HBsAg lub/i DNA HBV), HCV (anty-hcv lub/i RNA HCV) i HIV (anty-hiv1/2 lub/i RNA HIV) [1,2]. Największą liczbę zakaŝonych HIV wykryto w roku 2001 (3 dawców pierwszorazowych i 1 wielokrotny) oraz w roku 2009 (3 dawców pierwszorazowych i 5 wielokrotnych). Zwiększony odsetek osób zakaŝonych w 2009 prawdopodobnie wynika z przenoszenia drogą ryzykownych kontaktów seksualnych. Liczba potwierdzonych zakaŝeń wirusem HCV zwykle mieściła się w przedziale osób w ciągu jednego roku. Najwięcej dawców zakaŝonych HCV stwierdzono w roku 2004 (127 przypadków). Liczba potwierdzonych zakaŝeń HBV wzrastała od 2000 do 2007 roku i ustabilizowała się na wysokim poziomie (powy- Ŝej 110 zakaŝeń rocznie). Większość zakaŝonych to dawcy pierwszorazowi. Wśród nich w latach dominowały zakaŝenia HCV, a od roku 2005 większość stanowią zakaŝenia HBV. Najmniejszą częstość zakaŝeń u dawców pierwszorazowych stwierdza się dla wirusa HIV. Po wprowadzeniu badań NAT wykryto kilka zakaŝeń u dawców wielokrotnych bez markerów serologicznych. Pierwszorazowi dawcy krwi stanowią bezpośrednie odwzorowanie występowania zakaŝeń w całej populacji. Dawcy wielokrotni stanowią grupę osób o niskiej częstości występowania zakaŝeń wirusami HIV, HCV i HBV. ZakaŜenia HBV wśród dawców województwa kujawsko-pomorskiego dominują nad zakaŝeniami HCV. Zwiększenie czułości technik NAT zwiększyło częstość wykrywania wirusów przenoszonych drogą krwi u dawców wielokrotnych. SŁOWA KLUCZOWE: Dawcy krwi Epidemiologia HCV HIV HBV. SUMMARY Each blood donation is tested for the presence of: HBV (HBsAg and/or HBV DNA), HCV (anti-hcv and/or HCV RNA) and HIV (anti-hiv1/2 and/or HIV RNA) [1,2]. The largest number of HIV was detected in 2001 (3 first-time donors and 1 repeat donor) and 2009 (3 first-time donors and 5 repeat donors). Increased percentage of people infected in 2009, probably due to transmission through unsafe sexual contact. The number of confirmed HCV infection usually ranged from 56 to 84 people in one year. Most donors infected with HCV were detected in 2004 (127 cases). The number of confirmed HBV infection increased from 2000 to 2007 and stabilized at a high level (more than 110 infections per year). Most of the infected was first-time donors. Among first-time donors in was dominated by HCV infection, and since 2005 a majority of HBV infection. The lowest incidence of infection in first-time donor states for HIV. Following the introduction of NAT testing detected more infections in repeat donors without serologic markers. First-time blood donors represent a direct mapping of the prevalence of infections in the general population. Repeat donors stated a group of people with a low incidence of HIV, HCV and HBV infections. HBV infection among donors of the Kujawsko-Pomorskie dominate the HCV infection. Increased sensitivity of NATs increased frequency of virus detection in repeat donors. KEY WORDS: Blood donors Epidemiology HCV HIV and HBV. Przetaczanie krwi wiąŝe się z ryzykiem przeniesienia róŝnorodnych chorób zakaźnych. Wirusy HIV, HCV i HBV przenoszone są drogą krwi, a zakaŝenia wywołane tymi wirusami przez długi czas

2 550 M. MAJKOWSKA pozostają bezobjawowe i z duŝym prawdopodobieństwem doprowadzić mogą do wystąpienia przewlekłej choroby i (lub) śmierci [1]. Dlatego obecnie w krwiodawstwie w Polsce kaŝda donacja badana jest w kierunku obecności: wirusa HBV (wykrywanie antygenu powierzchniowego HBsAg lub/i DNA HBV), wirusa HCV (wykrywanie przeciwciał anty-hcv lub/i RNA HCV) i wirusa HIV (wykrywanie przeciwciał anty-hiv1/2 lub/i RNA HIV) [1, 2]. W RCKiK w Bydgoszczy do diagnostyki powyŝszych czynników metodami serologicznymi wykorzystuje się aparaturę zapewniającą maksymalną automatyzację badań. Ich podstawą jest wykazywanie reakcji antygen przeciwciało. W zaleŝności od doboru substratów i sposobu pomiaru w ostatnim 10- leciu stosowano reakcje: immunoenzymatyczne ELISA, chemiluminescencyjne oraz chemiluminescencji wzmocnionej. Testy przesiewowe charakteryzują się bardzo wysoką czułością, a w celu potwierdzenia swoistego charakteru kaŝdego dodatniego wyniku stosuje się dodatkowo testy potwierdzające i uzupełniające [1, 2]. Badania te wykonywane są w IHiT (Cobas Ampliscreen HBV HCV HIV, Ultrio Procleix HBV HCV HIV, badanie ilościowe HBV HCV, genotypy HCV, polimorfizm HBV, a-hbs, a-hbc, a-hbe, HBeAg) lub w naszej pracowni (test neutralizacji HBsAg oraz RNA HCV i DNA HBV dla pojedynczych donacji). Wprowadzenie do diagnostyki metod biologii molekularnej dało moŝliwość stwierdzenia zakaŝenia w okresie tzw. okienka serologicznego [1, 3, 4] i drugiego okienka serologicznego, wykrycia tzw. ukrytego zakaŝenia [4] oraz większego prawdopodobieństwa wykrywania róŝnych form polimorficznych wirusów [3]. Od stycznia 2002 r. rozpoczęto badanie RNA HCV dla wszystkich dawców (w pulach po 48 donacji). Badanie RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV wprowadzono do rutynowej diagnostyki od stycznia 2005 r. (pule po 24 donacji), a badanie real time PCR typu multiplex w pulach po 6 donacji od stycznia 2007 roku. Z danych PZH [5, 6] (Tabela 1, Rycina 1.) wynika, Ŝe w Polsce w latach obserwuje się utrzymywanie porównywalnej liczby wykrywanych zakaŝeń HIV (zwykle około 700 nowo zakaŝonych osób). Tabela 1. Liczba zgłoszonych przypadków zakaŝeń HIV, zachorowań na WZW C i WZW B w Polsce w latach [5, 6] Table 1. Number of reported cases of HIV infections, the incidence of hepatitis C and hepatitis B in Poland in [5, 6] HIV WZW C WZW B ROK Polska Polska Kuj.-Pom. Polska Kuj.-Pom

3 Epidemiologia zakaŝeń wirusowych w latach Ryc. 1. Liczba nowo wykrytych zakaŝeń HIV, zachorowań na WZW C i zachorowań na WZW B Fig. 1. The number of HIV infections, the incidence of hepatitis C and the incidence of hepatitis B Największą liczbę osób zakaŝonych stwierdzono w roku osób. W latach 2000 i 2001 zdecydowaną większość stanowiły zakaŝenia wywołane stosowaniem doŝylnych środków odurzających [5].Wśród zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby na początku dziesięciolecia przewaŝało WZW typu B (ponad 35% więcej zachorowań), w roku 2002 obserwowano wyrównanie się stosunku WZW B do WZW C. Obecnie zauwaŝa się wyraźną przewagę zachorowań na WZW C. Wysoki odsetek chorych na WZW typu C spowodowany jest w duŝej mierze brakiem szczepionki przeciw wirusowi HCV i niewielką świadomością o drogach przenoszenia zakaŝeń (zabiegi medyczne, skaŝone igły, zabiegi stomatologiczne, tatuaŝe, przekłuwanie ciała, hemodializa, akupunktura, przybory do golenia) [7, 8]. Największą ilość zachorowań na WZW C stwierdzono w roku 2005 (blisko 3 tys. przypadków). Liczba zachorowań na WZW typu B wykazuje ciągłą tendencję spadkową, począwszy od roku 2000, gdzie stwierdzono 2825 zachorowań, aŝ po lata gdzie ich liczba obniŝyła się o niemal połowę osiągając wartość poniŝej 1500/rok. Obecnie Polska charakteryzuje się niską zapadalnością na WZW B, porównywalną z krajami europejskimi. Wpływ na to ma przede wszystkim poprawa warunków w placówkach słuŝby zdrowia oraz wdroŝony w latach program powszechnych szczepień noworodków. Zmniejszanie się ilości zachorowań na WZW B moŝe wynikać równieŝ z niestabilności rejestracji zachorowań [8]. W RCKiK w Bydgoszczy odnotowuje się [9] ciągły wzrost liczby osób oddających krew (Tabela 2, Rycina 2), z których większość stanowią dawcy wielokrotni. W ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba dawców pierwszorazowych zwiększyła się ponad 100% (od 6724 do 14623). W mniejszym stopniu (około 50%) zaobserwowano wzrost liczby dawców wielokrotnych (z do ). Stosunek ten świadczy o przypadkowości decyzji o oddawaniu krwi osoba pierwszy raz oddająca krew często nie decyduje się na ponowne oddanie, (dlatego liczba dawców wielokrotnych nie wzrasta proporcjonalnie do pierwszorazowych). Zwykle obserwujemy zwiększanie się liczby oddanych jednostek (Tabela 2) (zmniejszony pobór w 2005 i 2006 roku). Wśród pobranej krwi znaczącą większość stanowią donacje pochodzące od dawców wielokrotnych (wpływ kilkukrotnych oddań w ciągu jednego roku).

4 552 M. MAJKOWSKA ROK Tabela 2. Liczba potwierdzonych zakaŝeń wirusami HIV, HCV, HBV wśród dawców RCKiK w Bydgoszczy w latach [9] Table 2. The number of confirmed HIV, HCV, HBV infections among RCKiK Bydgoszcz donors [9] Status dawcy Liczba donacji Liczba donacji Liczba dawców HIV HCV HBV Tylko NAT HIV Tylko NAT HCV Potwierdzony HIV 1/2 Potwierdzony HCV Potwierdzony HBV 2000 P NB 61 NB 57 NB W NB 8 NB 1 NB 2001 P NB 75 NB 56 NB W NB 4 NB 2 NB 2002 P NB NB W NB NB 2003 P NB NB W NB NB 2004 P NB NB W NB NB 2005 P W P W P W P W P W NB nie badano Tylko NAT HBV Ryc. 2. Liczba dawców na rok - RCKiK w Bydgoszczy Fig. 2. The number of donors per year - RCKiK in Bydgoszcz Liczba potwierdzonych zakaŝeń HIV w RCKiK w Bydgoszczy (Tabela 2, Ryc.3) zwykle waha się w granicach od 1 do 3 dawców na rok.

5 Epidemiologia zakaŝeń wirusowych w latach Ryc. 3. Liczba potwierdzonych zakaŝeń HIV RCKiK w Bydgoszczy Fig. 3. The number of confirmed HIV infection RCKiK in Bydgoszcz W roku 2002 i 2005 nie wykryto obecności wirusa HIV u Ŝadnego z dawców. Większą liczbę zaka- Ŝonych stwierdzono w 2001 roku (4 dawców, z których 1 był wielokrotny) oraz w 2009 roku (aŝ u 8 dawców, 5 osób wśród dawców wielokrotnych). Zwiększony odsetek osób zakaŝonych w roku 2009 prawdopodobnie wynika z przenoszenia wirusa drogą ryzykownych kontaktów seksualnych. Nie zaobserwowano znaczącego wzrostu liczby zakaŝonych w 2004 roku, w którym PZH odnotował bardzo duŝą liczbę dawców zakaŝonych wirusem HIV (160 osób) [6]. Ryc. 4. Liczba potwierdzonych zakaŝeń HCV RCKiK w Bydgoszczy Fig. 4. The number of confirmed HCV infections RCKiK in Bydgoszcz Liczba potwierdzonych zakaŝeń wirusem HCV wśród dawców naszego RCKiK w ostatnim dziesięcioleciu wynosiła 704 i zwykle mieściła się w granicach osób w ciągu jednego roku. Większość z wykrytych zakaŝeń stwierdzano u dawców pierwszorazowych. Niewielki odsetek zakaŝonych stanowili dawcy wielokrotni. Najwięcej dawców zakaŝonych HCV stwierdzono w roku 2004 (127 przypadków), co moŝe skutkować znacznym wzrostem zachorowalności na WZW C w roku 2005, w którym wg PZH wystąpiła największa liczba zachorowań na WZW C zarówno w skali krajowej jak i woje-

6 554 M. MAJKOWSKA wództwa kujawsko-pomorskiego (długi okres inkubacji wirusa). Najmniej zakaŝonych HCV stwierdzono w roku 2007 (56 potwierdzonych zakaŝeń). Statystyki wykazują, Ŝe kujawsko-pomorskie naleŝy do województw o najwyŝszej zapadalności na WZW B [6, 7], co potwierdzają badania dawców w naszym RCKiK (Tabela 2, Rycina 5). Ryc. 5. Liczba potwierdzonych zakaŝeń HBV RCKiK w Bydgoszczy Fig. 5. The number of confirmed HBV infections RCKiK in Bydgoszcz Liczba potwierdzonych zakaŝeń HBV wzrastała od 2000 do 2007 roku i choć się ustabilizowała, to utrzymuje się na wysokim poziomie (powyŝej 110 zakaŝeń rocznie). Wbrew raportom PZH stwierdzającym przewagę zachorowalności na WZW C, wśród dawców RCKiK w Bydgoszczy wykrywano większą liczbę zakaŝeń HBV (w ostatnich 3 latach niemal dwukrotnie więcej). Większość zakaŝonych osób stanowili dawcy pierwszorazowi (821 osób w ciągu 10 lat), dawców wielokrotnych zakaŝonych HBV było 18. Po wprowadzeniu do rutynowej diagnostyki metod biologii molekularnej udało nam się wykryć kilka zakaŝeń u osób nieposiadających markerów serologicznych zakaŝenia (Tabela 2, Rycina 6). Ryc. 6. Liczba potwierdzonych zakaŝeń wykrytych metodami biologii molekularnej (bez markerów serologicznych) RCKiK w Bydgoszczy Fig. 6. The number of confirmed infections NAT only (without the serological markers) RCKiK in Bydgoszcz

7 Epidemiologia zakaŝeń wirusowych w latach W roku 2005 (metoda PCR w pulach po 24 donacji) stwierdzono obecność HBV DNA u jednego dawcy wielokrotnego. W roku 2007 (metoda real-time PCR w pulach po 6 donacji) 1 przypadek HCV RNA i 3 HBV DNA u dawców wielokrotnych, a w dawców wielokrotnych z HBV DNA. Wzrastająca liczba osób oddających krew powodować moŝe pozorne zwiększanie się liczby zaka- Ŝonych, dlatego wprowadzono pojęcie częstości zakaŝeń na 100 tys. dawców (Tabela 3). Tabela 3. Częstość występowania zakaŝeń HIV, HCV i HBV u dawców krwi w RCKiK w Bydgoszczy [9] Table 3. The prevalence of HIV, HCV and HBV infections in blood donors in RCKiK in Bydgoszcz [9] ROK Status dawcy Liczba dawców Częstość HIV na Częstość HCV na Częstość HBV na 100 tys. dawców 100 tys. dawców 100 tys. dawców 2000 Pierwszorazowi ,87 907,20 847,71 Wielokrotni ,53 7, Pierwszorazowi , ,42 831,35 Wielokrotni ,76 27,05 13, Pierwszorazowi ,84 722,12 Wielokrotni ,40 6, Pierwszorazowi ,00 909, ,66 Wielokrotni ,54 5, Pierwszorazowi , ,58 760,14 Wielokrotni ,73 10, Pierwszorazowi ,51 617,94 Wielokrotni ,37 11, Pierwszorazowi ,21 467,94 697,81 Wielokrotni ,85 10, Pierwszorazowi ,04 352,00 723,55 Wielokrotni ,95 15, Pierwszorazowi ,28 478,26 813,76 Wielokrotni , , Pierwszorazowi ,52 423,99 752,24 Wielokrotni ,76 13,66 0 Ryc. 7. Częstość zakaŝeń na 100 tys. dawców pierwszorazowych RCKiK w Bydgoszczy Fig. 7. The prevalence of infections per 100,000. first-time donors RCKiK in Bydgoszcz

8 556 M. MAJKOWSKA Wśród dawców pierwszorazowych (Rycina 7) częstość zakaŝeń HIV na początku dekady wykazywała róŝne wahania, a począwszy od 2006 roku zauwaŝa się sukcesywny wzrost częstości zakaŝeń tym wirusem. Od 2005 roku zauwaŝa się nagłe zmniejszenie częstości zakaŝeń HCV. Największą częstość zakaŝeń HBV stwierdzono w roku 2003 (1133,66 na 100 tys. dawców), mimo, Ŝe najwięcej wykrytych zakaŝeń wirusem HBV odnotowano w latach (Rycina 5). Częstość zakaŝeń wirusem HBV w latach pozostałych utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Wśród dawców pierwszorazowych w pierwszym pięcioleciu dominowały zakaŝenia HCV (oprócz roku 2003), a od roku 2005 sytuacja uległa odwróceniu (wspomniana wcześniej wysoka zapadalność na WZW B w naszym województwie), natomiast najmniejszą częstość zakaŝeń stwierdza się dla wirusa HIV. Podobnie wśród dawców wielokrotnych (Tabela 3, Rycina 8) wirus HCV miał największy udział w zakaŝeniach w latach Wprowadzenie technik NAT w roku 2005 zwiększyło częstość wykrywania zakaŝeń innymi wirusami (wartości poszczególnych są do siebie zbliŝone). Ryc. 8. Częstość zakaŝeń na 100 tys. dawców wielokrotnych RCKiK w Bydgoszczy Fig. 8. The prevalence of infections per 100,000. multiple donors RCKiK in Bydgoszcz PODSUMOWANIE Pierwszorazowi dawcy krwi zwykle stanowią bezpośrednie odwzorowanie występowania zakaŝeń w całej populacji. Dawcy wielokrotni stanowią grupę wyselekcjonowanych osób, świadomych potencjalnych zagroŝeń, unikających ryzykownych zachowań i charakteryzującą się duŝo niŝszą częstością występowania zakaŝeń wirusami HIV, HCV i HBV. Mała liczba zakaŝeń HIV u dawców krwi jest odzwierciedleniem niskiej częstość zakaŝeń tym wirusem w ogólnej populacji. Wykrywalność zakaŝeń HBV wśród dawców województwa kujawsko-pomorskiego nie pokrywa się ze zmniejszeniem ogólnopolskiej zachorowalności na WZW B. Częstość zakaŝeń wirusem HCV wykazuje tendencje zniŝkowe, zarówno wśród dawców jak i w ogólnej populacji polskiej. Zwiększenie czułości technik NAT oraz zmniejszenie puli zwiększyło częstość wykrywania wirusów przenoszonych drogą krwi w okienku serologicznym, ukrytym zakaŝeniu lub w przypadku występowania mutantów wirusa, zwłaszcza u dawców wielokrotnych.

9 Epidemiologia zakaŝeń wirusowych w latach PIŚMIENNICTWO 1. Korsak J, Łętowska M. (red.) Transfuzjologia kliniczna. α-medica Press 2009; Łętowska M (red.). Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej słuŝby krwi. Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krewi. Warszawa, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Brojer E. Badania molekularne czynników zakaźnych u krwiodawców podnoszenie bezpieczeństwa przetoczeń i wykrywanie potencjalnych zagroŝeń. Acta Haematologica Polonica 2007; 38 (2): Brojer E, Grabarczyk P, Liszewski G, Łętowska M, Allain JP. i Zespół ds. Badań Wirusologicznych Regionalnych Cen. Krwiod. I Krwiolecz. Analiza serologiczna i molekularna donacji HBsAg ( ) HBV DNA (+) zidentyfikowana w trakcie badań przeglądowych u polskich dawców krwi. Acta Haematologica Polonica 2007; 38 (2): Roczne biuletyny: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Roczniki od 2000 do Uaktualnienia rocznych biuletynów: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce-uaktualnienie. NIZP-PZH oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Roczniki od 2000 do Madaliński K. Badania przeglądowe zakaŝeń wirusem zapalenia wątroby typu C. Abbott Voice Nr 2009; 2(20): Wojtyniak B, Goryński P. (red.). Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008; ; 9. Dane uzyskane z systemu komputerowego Bank Krwi RCKiK w Bydgoszczy. Praca wpłynęła do Redakcji r. i została zakwalifikowana do druku r. Adres słuŝbowy Autora: Mgr Małgorzata Majkowska Pracownia Diagnostyki Wirusologicznej i Bakteriologicznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy ul. Markwarta Bydgoszcz tel (do 74)

BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW U DAWCÓW KRWI W POLSCE

BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW U DAWCÓW KRWI W POLSCE PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 591-595 Problemy zakażeń Piotr Grabarczyk, Aneta Kopacz, Ewa Sulkowska, Dorota Kubicka-Russel, Maria Mikulska, Ewa Brojer, Magdalena Łętowska BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PRACA ORYGINALNA. Elżbieta Ćwikowska, Izabela Michalczak, Karolina Stasik-Pierechod, Danuta Pruszkowska, Barbara Wyrwińska, Małgorzata Szafran

PRACA ORYGINALNA. Elżbieta Ćwikowska, Izabela Michalczak, Karolina Stasik-Pierechod, Danuta Pruszkowska, Barbara Wyrwińska, Małgorzata Szafran PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2010, tom 3, nr 2, 55 61 Copyright 2010 Via Medica ISSN 1689 6017 Badania technikami biologii molekularnej wirusów zapalenia wątroby typu B i typu C oraz

Bardziej szczegółowo

Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w krwiodawstwie w latach 2005 2010

Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w krwiodawstwie w latach 2005 2010 PRACA ORYGINALNA Original Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 3, str. 541 547 KAMILLA KLEDZIK Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w krwiodawstwie

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania w diagnostyce zakażeń wirusów przenoszonych przez krew

Algorytmy postępowania w diagnostyce zakażeń wirusów przenoszonych przez krew Algorytmy postępowania w diagnostyce zakażeń wirusów przenoszonych przez krew Ewa Sulkowska, Piotr Grabarczyk Zakład Wirusologii IHiT XIX Zjazd PTDL Wrzesień 2017, Kraków Dawca krwi, kandydat na dawcę

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZPPZH w okresie od października 0 r. do

Bardziej szczegółowo

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV NA ZAKAŻENIE HBV i HCV Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 18.04.2016r. Aneta Bardoń-Błaszkowska HBV - Hepatitis B Virus Simplified diagram of the structure of hepatitis B virus, Autor

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażenia HIV na przykładzie dawców RCKiK we Wrocławiu

Epidemiologia zakażenia HIV na przykładzie dawców RCKiK we Wrocławiu ARTYKUŁ poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2015, tom 8, nr 4, 162 167 Copyright 2015 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ISSN 1689 6017 Epidemiologia zakażenia HIV na przykładzie dawców RCKiK we

Bardziej szczegółowo

"Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008".

Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008. Ministerstwo Zdrowia PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWA Nazwa programu: "Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008".

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Rozpowszechnienie zakażeń HCV Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zakażeni HCV stanowią

Bardziej szczegółowo

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B Wirus zapalenia wątroby typu B Kliniczne następstwa zakażenia odsetek procentowy wyzdrowienie przewlekłe zakażenie Noworodki: 10% 90% Dzieci 1 5 lat: 70% 30% Dzieci starsze oraz 90% 5% - 10% Dorośli Choroby

Bardziej szczegółowo

Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV u dawców krwi

Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV u dawców krwi PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2009, 40, Nr 1, str. 45 54 PIOTR GRABARCZYK, GRZEGORZ LISZEWSKI, MARIA MIKULSKA, ANETA KOPACZ, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, EWA BROJER, GRUPA BADAWCZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

GENOTYPY HCV U POLSKICH DAWCÓW KRWI W OKRESIE 1995-2007 1

GENOTYPY HCV U POLSKICH DAWCÓW KRWI W OKRESIE 1995-2007 1 PRZEGL EPIDEMIOL 2008; 62: 163-169 Ewa Brojer, Piotr Grabarczyk, Aneta Kopacz, Anna Potępa, Joanna Medyńska, Justyna Smolarczyk-Wodzyńska, Magdalena Łętowska GENOTYPY HCV U POLSKICH DAWCÓW KRWI W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2016 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2016 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 1 65-70 Rekomendacje Recommendations Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C WZW typu C

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C WZW typu C Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Wirusowe Zapalenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2013 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2013 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w woj. Podkarpackim alność PKD

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w woj. Podkarpackim alność PKD Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w woj. Podkarpackim Działalno alność PKD Rzeszów, wrzesień 2007 r. W województwie podkarpackim do 31.08.br. odnotowano : 1. ogółem 189 zakaŝeń HIV potwierdzonych serologicznie,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Wydanie II Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 2, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula, Zdolska Wioleta. Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach 2010-2014 = Epidemiology of hepatitis C in Poland in 2010-2014.

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia raka szyjki

Epidemiologia raka szyjki Epidemiologia raka szyjki W 2004 roku na raka szyjki macicy (kanału łączącego trzon macicy z pochwą) zachorowało blisko 3 500 Polek, a prawie 2 000 zmarło z jego powodu. Wśród wszystkich zachorowań kobiet

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015

Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015 N A R O D O W Y I N S T Y T U T Z D R O W I A P U B L I C Z N E G O P A Ń S T W O W Y Z A K Ł A D H I G I E N Y 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Centrala: (+48 22) 54-21-400, Dyrektor: (+48 22) 849-76-12

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku Aneks obowiązuje od 21 października 2015 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

WZW C rok po przełomie. Dr hab. med. Anna Piekarska, Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi Szpital Biegańskiego w Łodzi

WZW C rok po przełomie. Dr hab. med. Anna Piekarska, Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi Szpital Biegańskiego w Łodzi WZW C rok po przełomie Dr hab. med. Anna Piekarska, Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi Szpital Biegańskiego w Łodzi Transmisja HCV w Polsce Zakażenia krwiopochodne drogą płciową

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ Lek. med. Jacek Krajewski Praktyka Lekarza Rodzinnego Jacek Krajewski Seminarium Nowe perspektywy w leczeniu HCV znaczenie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Ocena aktywności AlAT jako testu pomagającego wykluczać dawców krwi zakażonych wirusem zapalenia wątroby

Ocena aktywności AlAT jako testu pomagającego wykluczać dawców krwi zakażonych wirusem zapalenia wątroby PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2008, tom 1, nr 1, 28 35 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1689 6017 Ocena aktywności AlAT jako testu pomagającego wykluczać dawców krwi zakażonych wirusem

Bardziej szczegółowo

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Waldemar Halota HCV RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Instytut Ochrony Zdrowia Członkowie Rady Konsultacyjnej Waldemar Halota, Robert Flisiak, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Tomasiewicz, Mirosław

Bardziej szczegółowo

01.10 Międzynarodowy Dzień Walki z WZW typu C

01.10 Międzynarodowy Dzień Walki z WZW typu C 01.10 Międzynarodowy Dzień Walki z WZW typu C Problem HCV - epidemiologia Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych światowych zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 73/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Ryzyko przeniesienia choroby od dawcy do biorcy przeszczepu Zakażenia bakteryjne,

Bardziej szczegółowo

/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK

/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK PRZEGL Nr 2 EPIDEMIOL Badania 2005; 59:511 517 serologicznych i molekularnych markerów HCV 511 Ewa Brojer BADANIA SEROLOGICZNYCH I MOLEKULARNYCH MARKERÓW HCV U DAWCÓW KRWI W POLSCE Instytut Hematologii

Bardziej szczegółowo

Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV. Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka

Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV. Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Rozpowszechnienie zakazen HCV Swiatowa Organizacja Zdrowia szacuje, ze zakazeni HCV stanowia

Bardziej szczegółowo

Wirusowe zapalenie wątroby typu B w województwie opolskim w latach 2001-2010

Wirusowe zapalenie wątroby typu B w województwie opolskim w latach 2001-2010 Matejuk Hygeia Public A, Simon Health K. 2012, Wirusowe 47(2): zapalenie 231-235 wątroby typu B w województwie opolskim w latach 2001-2010 231 Wirusowe zapalenie wątroby typu B w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA PORÓWNAWCZA ZACHOROWAŃ NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY W POLSCE, W MIASTACH I NA OBSZARACH WIEJSKICH, W LATACH

STATYSTYCZNA ANALIZA PORÓWNAWCZA ZACHOROWAŃ NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY W POLSCE, W MIASTACH I NA OBSZARACH WIEJSKICH, W LATACH FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 258 (49), 221 228 Liliana ZAREMBA-PECHMANN STATYSTYCZNA ANALIZA PORÓWNAWCZA ZACHOROWAŃ NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew*

Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew* ARTYKUŁ REDAKCYJNY Journal of Transfusion Medicine 2008, tom 1, nr 1, 1 19 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1689 6017 Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew* Diagnostics of blood transmitted

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ustalony przez Dyrektora Regionalnego Centrum na podstawie: art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Zapadalność. I.3. Zapadalność

Zapadalność. I.3. Zapadalność I.3. Zapadalność Ocenę stanu zdrowia ludności uzupełniają informacje na temat rozpowszechniania się chorób w populacji. Rejestracja przypadków zachorowań jest trudniejsza w porównaniu z odnotowywaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zwane dalej SWK

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zwane dalej SWK SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zwane dalej SWK Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 III.

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

- Human. - Immunodeficenc. - Virus. (ludzki) (upośledzenie odporności immunologicznej) (wirus)

- Human. - Immunodeficenc. - Virus. (ludzki) (upośledzenie odporności immunologicznej) (wirus) H I V - Human (ludzki) - Immunodeficenc (upośledzenie odporności immunologicznej) - Virus (wirus) Drogi zakaŝenia HIV Kontakt zakaŝonej krwi z krwią lub błoną śluzową osoby niezakaŝonej, np. uŝywanie tej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 201 r. Poz. 118 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 października 201 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę

Bardziej szczegółowo

WIEK I STAŻ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA Z ZAWODOWYM WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B I C

WIEK I STAŻ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA Z ZAWODOWYM WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B I C Medycyna Pracy 213;64(1):19 28 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Jacek Parszuto 1 Bogdan Jaremin 2 Paweł Zagożdżon 3 Aneta Bardoń 4 Anna Obuchowska http://dx.doi.org/1.137/mp.893/213/3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY ( WYPIS )

REGULAMIN PORZĄDKOWY ( WYPIS ) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA im. dr Konrada Vietha W RADOMIU 26-612 Radom ul. B. Limanowskiego 42 REGULAMIN PORZĄDKOWY ( WYPIS ) DROGA DAWCY W RCKiK RADOM - SCHEMAT Gabinet Lekarski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert. PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA W 2016 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert. PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA W 2016 r. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA W 2016 r. I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO 1. Problem zdrowotny - wirusowe zapalenie wątroby

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 185/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. o projekcie programu Pilotażowy Program wykrywania zakażeń WZW typu B i C dla

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV Wątroba to największy i bardzo ważny narząd! Produkuje najważniejsze białka Produkuje żółć - bardzo istotny czynnik w procesie trawienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikrobiologii. Wirusy bezkomórkowe formy materii oŝywionej

Podstawy mikrobiologii. Wirusy bezkomórkowe formy materii oŝywionej Podstawy mikrobiologii Wykład 3 Wirusy bezkomórkowe formy materii oŝywionej Budowa wirusów Wirusy nie mają budowy komórkowej, zatem pod względem biologicznym nie są organizmami Ŝywymi! Są to twory nukleinowo

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Krajowa Rada do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 1. t V.L R ^ VM Warszawie :BA! Warszawa, 29 marca 2013 roku 1 5. 2013 rdz, J ( f $ Szanowna Pani dr n. med. Grażyna Rogala - Pawelczyk Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Naczelna Izba Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 lutego 2013 r.

WYROK z dnia 11 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 185/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 11 lutego 2013 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu PROGRAM WHO ELIMINACJI ODRY/RÓŻYCZKI Program eliminacji odry i różyczki został uchwalony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia 28 maja 2003 roku. Realizacja

Bardziej szczegółowo

HIV nie śpi. W dzisiejszych czasach o wirusie mówi się mniej niż kiedyś, lecz to wcale nie znaczy, że problem zniknął wręcz przeciwnie.

HIV nie śpi. W dzisiejszych czasach o wirusie mówi się mniej niż kiedyś, lecz to wcale nie znaczy, że problem zniknął wręcz przeciwnie. HIV nie śpi W dzisiejszych czasach o wirusie mówi się mniej niż kiedyś, lecz to wcale nie znaczy, że problem zniknął wręcz przeciwnie. Paulina Karska kl. 2GB -1- Strona 1 z 8 Spis treści : 1. Wstęp- ogólnie

Bardziej szczegółowo

dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych zapadalność na IChP w poszczególnych grupach wiekowych

dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych zapadalność na IChP w poszczególnych grupach wiekowych Warszawa, 15.06.2015 Rekomendacje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO) dotyczące realizacji szczepień obowiązkowych, skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OFERTY Numer postępowania: NA-ZP-250/07/09/16 Załącznik nr 1 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OFERTY A.1 Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi tj. testów

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Agnieszka Warda-Sporniak Główny Inspektorat Weterynarii gorączka Q tabela 4 choroby rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. Załącznik nr 1 Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników 1. Kryteria dopuszczenia dawców do oddawania

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów w Polsce

Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów w Polsce Pszenny Probl Hig A Epidemiol i wsp. Epidemiologia 2012, 93(3): zakażeń 579-585 wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów 579 Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DAWCÓW DO ODDAWANIA KRWI PEŁNEJ I JEJ SKŁADNIKÓW

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DAWCÓW DO ODDAWANIA KRWI PEŁNEJ I JEJ SKŁADNIKÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z dnia 9 maja 2005 r.) Na podstawie art. 16 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zastosowania analizatora cobas p 312 do automatyzacji fazy przedanalitycznej badań wirusologicznych w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Zastosowania analizatora cobas p 312 do automatyzacji fazy przedanalitycznej badań wirusologicznych w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ARTYKUŁ POGLĄDOWY Journal of Transfusion Medicine 2016, tom 9, nr 1, 24 31 Copyright 2016 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ISSN 1689 6017 Zastosowania analizatora cobas p 312 do automatyzacji fazy przedanalitycznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz pojęć i skrótów

Wykaz pojęć i skrótów Wykaz pojęć i skrótów CKiK RCKiK KKCz KKP KPK FFP NAT HBV HCV VNRD Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: Regionalne Centra Krwiodawstwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

Częstość zakażeń wirusem HIV w populacji krwiodawców w Polsce w latach 1988 2007

Częstość zakażeń wirusem HIV w populacji krwiodawców w Polsce w latach 1988 2007 PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2008, tom 1, nr 1, 20 27 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1689 6017 Częstość zakażeń wirusem HIV w populacji krwiodawców w Polsce w latach 1988 2007 Prevalence

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Dz.U.05.79.691 2007.11.15 zm. Dz.U.07.212.1568 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 Program został opracowany w Wydziale Zdrowia i Spraw Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka styczeń, 2015r. 1. OPIS PROBLEMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 Program został opracowany w Wydziale Zdrowia i Spraw Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka styczeń, 2015r. 1. OPIS PROBLEMU

Bardziej szczegółowo

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C HCV Wirusowe zapalenie wtroby typu C Kampania edukacyjna dla uczniów szkół rednich. Temat: Wirusowe zapalenie wtroby typu C. Inicjator działa: Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV Prometeusze Patronat merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ ICD - 10 B 18.1 - przewlekłe zapalenie wątroby typu B

Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ ICD - 10 B 18.1 - przewlekłe zapalenie wątroby typu B załącznik nr 25 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ ICD - 10 B 18.1 - przewlekłe zapalenie wątroby

Bardziej szczegółowo

Propozycja założeń strategii zwalczania WZW-C - wnioski z Projektu KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV

Propozycja założeń strategii zwalczania WZW-C - wnioski z Projektu KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV Nowe perspektywy w leczeniu HCV- znaczenie diagnostyki i edukacji. WATCH HEALTH CARE. Warszawa, 6 czerwca 2017r. Propozycja założeń strategii zwalczania WZW-C - wnioski z Projektu KIK/35 Zapobieganie zakażeniom

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 06.06.2017 r. Systemowe

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 25 czerwca br., znak: SPS /14, przy którym przekazano interpelację poseł Beaty

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 25 czerwca br., znak: SPS /14, przy którym przekazano interpelację poseł Beaty Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 25 czerwca br., znak: SPS-023-26988/14, przy którym przekazano interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie boreliozy i chorób odkleszczowych,

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 maja 2011 r. Przewodniczący:

z dnia 6 maja 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 847/11 WYROK z dnia 6 maja 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2011r. odwołania

Bardziej szczegółowo

Geneza powstania Programu

Geneza powstania Programu Postępy w biegłości wykonywania badań przedtransfuzyjnych, ocenie i formułowaniu wyników w czasie prowadzenia Krajowego Programu Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 189/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki zakażeń HCV dla Gminy Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka zakażeń EBV

Diagnostyka zakażeń EBV Diagnostyka zakażeń EBV Jakie wyróżniamy główne konsekwencje kliniczne zakażenia EBV: 1) Mononukleoza zakaźna 2) Chłoniak Burkitta 3) Potransplantacyjny zespół limfoproliferacyjny Jakie są charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści :

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści : Warszawa, dnia 05.09.2012r. Znak: ZZP/ZP/91/692/12 W Y K O N A W C Y Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w sprawie dostawy testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi tj. testy wirusologiczne

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 1. Leczeniem powinni być objęci chorzy z ostrym, przewlekłym zapaleniem wątroby oraz wyrównaną

Bardziej szczegółowo

Maria Gołębiowska, Małgorzata Bądyra-Kowalik, Ryszard Kuchciak

Maria Gołębiowska, Małgorzata Bądyra-Kowalik, Ryszard Kuchciak PRZEGL EPIDEMIOL 2003;57:619 24 Maria Gołębiowska, Małgorzata Bądyra-Kowalik, Ryszard Kuchciak BEZOBJAWOWE NOSICIELSTWO ANTYGENU HBS U DZIECI KIEROWANYCH NA LECZENIE SZPITALNE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW opracowany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w dniu 27 kwietnia 2005r. 1.Szkolenie podstawowe SZKOLENIE

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej

Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej Temat lekcji: Planowanie doświadczeń biologicznych jak prawidłowo zaplanować próbę kontrolną? Cele kształcenia IV etap edukacyjny: 1. Wymagania ogólne:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 sierpnia.2004 r. (poz. 91) S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA w Raciborzu Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania 1.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 2 grudnia 2013 r. Protokolant: Rafał Komoń

WYROK. z dnia 2 grudnia 2013 r. Protokolant: Rafał Komoń WYROK z dnia 2 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce

Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce Magdalena Rosińska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Jak powstają statystyki dotyczące HIV? Osoby,

Bardziej szczegółowo

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Szanowna Pani, Do listopada 2014r. kobiety ciężarne mają możliwość bezpłatnego przebadania się w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby C (HCV). Stanowią

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Wirusologia

Mikrobiologia - Wirusologia 5650 Wirus cytomegalii - przeciwciała Mikrobiologia - Wirusologia 3 próbki płynnego ludzkiego osocza (>0,7 ml). Przeciwciała przeciwko CMV całkowite, klasy: IgG, IgM, IgG awidność i komentarz 5635 Wirus

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo leczenia krwią i jej składnikami

Bezpieczeństwo leczenia krwią i jej składnikami PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2008, 39, Nr 4, str. 677 686 DIONIZA MARCINIAK-BIELAK Bezpieczeństwo leczenia krwią i jej składnikami Safety of blood transfusion Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Dz.U.05.79.691 2007-11-15 zm. Dz.U.2007.212.1568 1 2010-02-02 zm. Dz.U.2010.7.50 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PO ZMIANACH Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów wirusologicznych HBsAg z testami potwierdzenia, testów anty-hcv, testów anty-hiv 1/2, testów do

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n.med. Jarosław Drobnik prof. nadzw. PMWSZ Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego WNoZ Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. n.med. Jarosław Drobnik prof. nadzw. PMWSZ Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego WNoZ Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dr hab. n.med. Jarosław Drobnik prof. nadzw. PMWSZ Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego WNoZ Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu HCV wirusowe zapalenie wątroby typem wirusa C (dawniej nie A /

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 12 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 646/11 WYROK z dnia 12 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo