"Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata ".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008"."

Transkrypt

1 Ministerstwo Zdrowia PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWA Nazwa programu: "Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata ". Podstawą do opracowania programu jest art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, upoważniający Ministra Zdrowia do opracowania m.in. programu zdrowotnego dotyczącego ważnych zjawisk epidemiologicznych. Zapewnienie bezpieczeństwa krwi i jej składników mieści się w pojęciu ważnych zjawisk epidemiologicznych. Biorąc powyższe pod uwagę Minister Zdrowia w świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 80 ustawy o finansach publicznych ma prawo opracować wieloletni program zdrowotny, o którym mowa w art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedstawiony program ma charakter wieloletni tylko w zakresie treści merytorycznej. Bowiem z punktu widzenia przepisów finansowych program ten ma charakter jednoroczny. Środki finansowe na realizację tego programu będą corocznie zabezpieczane w części 46 - Zdrowie, ustawy budżetowej. Wysokość środków finansowych: Rok PLN Planowana wielkość środków finansowych na lata będzie przedstawiana w II kwartale roku poprzedzającego. Planuje się : w 2006 r. - ok PLN, w 2007 r. ok PLN, w ok PLN. Warszawa, styczeń 2005 r. 1

2 Zgodność założeń programu z priorytetami polityki zdrowotnej państwa Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez stworzenie warunków umożliwiających przetaczanie pacjentom bezpiecznej krwi i jej składników oraz dążenie do osiągnięcia samowystarczalności Polski w produkty krwiopochodne, w szczególności czynnik krzepnięcia VIII do leczenia chorych na hemofilię A, immunoglobuliny do stosowania dożylnego, roztwory albuminy oraz immunoglobulinę anty-rhd do stosowania domięśniowego u kobiet w celu zapobiegania konfliktowi matczyno-płodowemu w zakresie antygenu D. Streszczenie Program obejmuje zakup testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi i pojemników do pobierania i preparatyki krwi, frakcjonowanie polskiego świeżo mrożonego osocza u frakcjonatora w celu uzyskania produktów krwiopochodnych oraz produkcję domięśniowej immunoglobuliny anty-rhd stosowanej u kobiet ciężarnych w celu zapobiegania konfliktowi matczyno-płodowemu w zakresie antygenu D. Na realizację programu zaplanowano w 2005 roku kwotę PLN. W latach przewidywany jest wzrost wielkości środków finansowych. Program realizowany jest od 1993 roku. Dzięki jego wdrożeniu znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo przetaczanej chorym krwi i jej składników, uległo znacznej poprawie leczenie chorych na hemofilię A (rozpoczęto program leczenia domowego), a także uchroniono wiele noworodków przed chorobą hemolityczną noworodków wywołaną niezgodnością antygenu D pomiędzy matką i płodem. Uzasadnienie W ramach Programu dokonywany jest zakup testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi i pojemników do pobierania i preparatyki krwi. Pozwala to, poprzez unifikację pojemników i testów, na przygotowywanie przez jednostki publicznej służby krwi nowoczesnych składników krwi zgodnych z zasadami dobrej praktyki wytwarzania, bezpiecznych dla pacjentów. Pozwala również na utrzymanie przez jednostki publicznej służby krwi zbliżonych do siebie kosztów wytwarzania krwi i jej składników - czyli jednakowych kosztów krwiolecznictwa ponoszonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Zaniechanie tych zakupów skutkowałoby: po pierwsze - wzrostem kosztów wytwarzania krwi i jej składników, a to spowodowałoby niekorzystne zwiększenie odpłatności wnoszonej przez szpitale; po drugie - w związku ze stale pogarszającą się sytuacją ekonomiczną jednostek publicznej służby krwi (rosnące długi szpitali w stosunku do jednostek służby krwi), mogłoby doprowadzić do ograniczenia pobierania krwi, a tym samym niedostatecznego zaopatrzenia szpitali w krew i jej składniki. Frakcjonowanie polskiego świeżo mrożonego osocza w przetwórni w celu uzyskania produktów krwiopochodnych jest realizowane przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii, który podpisał umowę z frakcjonatorem zagranicznym. Stanowi ono niezwykle ważny element samowystarczalności Polski w produkty krwiopochodne. W Polsce nie ma wytwórni, w której świeżo mrożone osocze poddane by było procesowi wytwarzania w celu uzyskania takich białek jak: koncentrat czynnika VIII do leczenia chorych na hemofilię A, albumina i immunoglobuliny do stosowania dożylnego. Frakcjonowanie powinno, więc być finansowane w ramach tego programu. Kontynuacja produkcji krajowej immunoglobuliny Gamma anty D jest niezbędna w celu zapobiegania chorobie hemolitycznej płodów/noworodków spowodowanej niszczeniem krwinek przez przeciwciała anty D. Choroba ta związana jest z wytwarzaniem tych przeciwciał przez 2

3 matki Rh ujemne stymulowane antygenem D płodu. Podawanie kobietom Rh ujemnym preparatów Gamma anty-d zapobiega immunizacji matek Rh ujemnych krwinkami Rh dodatnimi płodu. Program profilaktyki tego konfliktu po porodzie prowadzony jest przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii od ponad trzydziestu lat. Dzięki wprowadzeniu tego programu częstości występowania choroby hemolitycznej noworodka zmniejszyła się do poniżej 3%. Od maja 2004 IHiT we współpracy z krajowymi konsultantami w dziedzinie transfuzjologii klinicznej i w dziedzinie położnictwa i ginekologii wprowadził pilotażowy program profilaktyki w tym zakresie u kobiet w pierwszej ciąży w 6 województwach. Celem tego programu jest zmniejszenie częstości występowania choroby hemolitycznej noworodka do poniżej 1%. Produkowany przez BIOMED Lublin lek krwiopochodny spełnia kryteria Farmakopei Europejskiej i jest skuteczny w zapobieganiu konfliktowi matczyno-płodowemu w zakresie antygenu D. Opis programu: Celem programu jest zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych otrzymywanych od polskich krwiodawców. W Polsce rocznie wykonuje się około 1 miliona pobrań krwi i jej składników (donacji). Dawca oddający krew każdorazowo badany jest na obecność markerów wirusowego zapalenia wątroby typu B i C i nosicielstwo wirusa HIV. Z każdej jednostki krwi pełnej pobranej od dawcy uzyskuje się zwykle 3 składniki krwi: koncentrat krwinek czerwonych, koncentrat krwinek płytkowych i świeżo mrożone osocze. Otrzymanie tych 3 składników z jednej donacji krwi możliwe jest tylko dzięki zastosowaniu pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi. Jest to zasada szeroko stosowana przede wszystkim w krajach europejskich mająca na celu ograniczenie przenoszenia drogą krwi różnych czynników zakaźnych. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia drogą krwi wirusów prowadzone jest w ramach Programu finansowanie zakupu testów do badania markerów wirusów metodami serologicznymi. Krew i jej składniki są środkami leczniczymi, których stosowanie u chorych na całym świecie związane jest wciąż z niebezpieczeństwem przeniesienia chorób wirusowych. W celu maksymalnego zmniejszenia tego zagrożenia, oprócz badania na nosicielstwo kiły, przy każdym pobraniu krwi lub osocza wykonywane są u dawców badania metodami serologicznymi w celu wykrycia nosicielstwa HIV oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Częstość wykrywania nosicieli HIV wśród krwiodawców w Polsce nie jest wysoka i w ciągu ostatnich czterech lat waha się od 0,0015 do 0,0040%. W 2003 roku wynosiła 0,002%. Przy takiej częstości występowania nosicieli HIV ryzyko zakażenia tym retrowirusem biorców krwi (wtedy, kiedy dawca nie wytworzył jeszcze przeciwciał) jest mała, prawdopodobnie mniejsza niż jeden na milion. W ciągu ostatnich dziewięciu lat nie zanotowano w kraju ani jednego przypadku zakażenia biorców krwi lub jej preparatów retrowirusem powodującym AIDS. Częstość występowania nosicieli markerów wirusowego zapalenia wątroby typu B i C wśród kandydatów na dawców i dawców wielokrotnych jest w Polsce większa niż w krajach Europy Zachodniej i w roku 2003 wynosiła 0,12% dla HBV i 0,17% dla HCV. W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C (długi okres trwania tzw. okienka serologicznego, istnienie sero-ujemnych nosicieli), organizacje międzynarodowe zaleciły wprowadzenie od 1 lipca 1999 roku dodatkowych badań dawców, a przede wszystkim osocza, na obecność materiału genetycznego HCV przy użyciu 3

4 metod biologii molekularnej. Metody te polegają na powieleniu informacji genetycznej wirusa przy pomocy łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). W marcu 2000 roku rzorganizowano w IHiT pierwsze w Polsce laboratorium do badania donacji metodami biologii molekularnej, tym samym wprowadzono obowiązkowe badania HCV-RNA metodami biologii molekularnej (PCR lub TMA) osocza pobranego w 2000 roku i przeznaczonego do frakcjonowania. Od stycznia 2002 wprowadzono obowiązkowe badanie wszystkich donacji krwi i osocza na obecność RNA- HCV lub antygenu rdzeniowego HCV. Koszty tych badań ponosiły i ponoszą obecnie placówki służby krwi. Dzięki wprowadzeniu tych badań w 2002 roku wykryto w Polsce HCV u 20 dawców w okienku serologicznym, a w 2003 roku u 6-ciu. Obecnie laboratoria biologii molekularnej działają w następujących placówkach publicznej służby krwi w Polsce: w RCKiK w Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie, Rzeszowie, Kaliszu, Raciborzu, Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie oraz Krakowie. Nadzór merytoryczny nad tymi laboratoriami sprawuje IHiT. W III kwartale 2003 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii rozpoczął badania materiału genetycznego HBV u dawców w wybranych placówkach służby krwi. Z uwagi na dużą częstość nosicieli HBV w populacji polskiej, okazało się konieczne prowadzenie rutynowych badań DNA HBV w każdej donacji. Badania takie zostaną wprowadzone od 2 stycznia 2005 roku. Również od 2 stycznia 2005 roku zostanie wprowadzone badanie każdej donacji na obecność materiału genetycznego wirusa HIV. Zgodnie z wymogami frakcjonatora, badanie RNA HIV metodą biologii molekularnej w osoczu przeznaczonym do frakcjonowania zostało wprowadzone od 1 sierpnia 2004 roku. Koszty tych badań zostały włączone do opłat za krew i jej składniki na rok Większe bezpieczeństwo pobranej krwi zapewnia również staranna selekcja kandydatów na dawców oraz dawców wielokrotnych. Przed każdym oddaniem krwi lub osocza wypełniają oni szczegółowy kwestionariusz, dotyczący min. przebytych chorób, odbywają rozmowę z badającym ich lekarzem i podpisują informację o chorobach zakaźnych oraz ich krwi do celów leczniczych. W celu leczenia chorych składnikami krwi finansowany jest w ramach Programu zakup pojemników do pobierania i preparatyki krwi. Krew i jej składniki należą do najczęściej stosowanych środków leczniczych. W Polsce wykonuje się w ciągu roku ok. 1,5 miliona takich przetoczeń. Pobieranie od 1991 roku krwi do pojemników z tworzyw sztucznych umożliwiło realizację podstawowej zasady współczesnego krwiodawstwa, która polega na bezpiecznym uzyskaniu z jednego pobrania (donacji) krwi trzech jej składników: koncentratu krwinek czerwonych (KKCz), koncentratu krwinek płytkowych (KKP) i osocza. Tym samym możliwe stało się wprowadzenie racjonalnych metod współczesnego krwiolecznictwa tzn. leczenia składnikami krwi zamiast stosowanego uprzednio szeroko (przed 1991 r.) przetaczania pełnej krwi. Ilość pobieranej krwi zapewnia dostateczne zaopatrzenie placówek służby zdrowia w komórkowe preparaty krwi tj. krwinki czerwone i płytkowe. Można stwierdzić, że w tym zakresie osiągnięty jest w Polsce stan samowystarczalności tzn., że zapotrzebowania szpitali na krew i jej preparaty pokrywane są w 100%. Na uwagę zasługuje wspomniany już na wstępie fakt, że 99,5% pobranej krwi jest przetwarzana na poszczególne składniki. Przetaczanie krwi pełnej stanowiło 0,5% w 2003 roku. 4

5 Stosowanym powszechnie i dobrym wskaźnikiem, pozwalającym ocenić działalność służby krwi i możliwość zaopatrzenia szpitali w krew i jej preparaty jest liczba donacji (pobrań) krwi i osocza na 1000 mieszkańców w ciągu roku. W 2003 roku w Polsce wskaźnik ten wynosił 25 donacji na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym poziomie od pięciu lat, ponieważ tylko nieznacznie zmienia się roczna liczba donacji, która waha się w granicach ok. 1 miliona. W krajach Europy Zachodniej omawiany wskaźnik donacji wynosi od 40 do 50. Jednak w krajach tych zapotrzebowanie na krew i jej składniki jest większe, gdyż znacznie większa jest tam ( w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) liczba dużych, wymagających transfuzji, zabiegów chirurgicznych oraz zabiegów przeszczepienia wątroby, szpiku, nerek i innych narządów. Do roku 2008 planowany jest stopniowy wzrost donacji krwi pełnej o około 5% rocznie. Zakup wysokiej jakości pojemników w ramach Programu pozwala na uzyskanie, zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania, bezpiecznej krwi i jej składników i spełniającej wymogi Dyrektywy 98 Unii Europejskiej z dnia 27 stycznia 2003 roku. Frakcjonowanie polskiego świeżo mrożonego osocza W końcu lat 80-tych ubiegłego wieku, po wykryciu wirusa HIV udowodniono zakażenie wielu chorych na hemofilię tym wirusem poprzez przetaczanie koncentratów czynników krzepnięcia produktów leczniczych otrzymywanych w wytwórniach frakcjonowania osocza na drodze przemysłowej. Produkty te uzyskuje się po spulowaniu pojedynczych porcji osocza pochodzących od kilku do kilkunastu tysięcy dawców. W związku z tym Rada Europy wydała rekomendację o samowystarczalności poszczególnych krajów europejskich w krew i produkty krwiopochodne. Samowystarczalność oznacza stosowanie w danym kraju krwi i produktów krwiopochodnych pochodzących od własnych dawców. W 1993 roku rozpoczęto realizację takiego programu. Instytut Hematologii i Transfuzjologii podpisał umowę z zagranicznym frakcjonatorem, na przetwarzanie polskiego świeżo mrożonego osocza, pobranego od honorowych dawców w placówkach publicznej służby krwi w Polsce. Uzyskane z tego osocza produkty krwiopochodne po powrocie do Polski były rozprowadzane przez placówki służby krwi do zakładów opieki zdrowotnej. Program ten rozpoczęto od wysyłki litrów planując stopniowe coroczne zwiększanie ilości do litrów. Przetworzenie tej ostatniej ilości mogłoby zapewnić Polsce spełnienie normy WHO w leczeniu chorych na hemofilię tj. 2 j.m. na głowę mieszkańca. Niestety ograniczenie środków budżetowych pozwoliło na wysyłanie do dnia dzisiejszego tylko litrów świeżo mrożonego osocza rocznie. Kontynuowanie tego programu, chociaż w części zapewni realizację zasady samowystarczalności. Celem zaś powinno być zwiększanie nakładów na frakcjonowanie i doprowadzenie do możliwości frakcjonowania litrów rocznie. Produkcja immunoglobuliny anty-rhd do stosowania w celu zapobiegania chorobie hemolitycznej noworodków. Program profilaktyki konfliktu matczyno-płodowego u Rh ujemnych ciężarnych po porodzie rozpoczęto w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii ponad trzydzieści lat temu. Pobierano osocze od osób immunizowanych antygenem D i wytwarzano immunoglobulinę do stosowania domięśniowego. W roku 1987 produkcję tę, zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania, przeniesiono do Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED w Lublinie. Program 5

6 produkcji jest koordynowany przez IHiT. Następuje tu kwalifikacja osocza do produkcji, badania pośrednie i kwalifikacja produktu końcowego do obrotu. Kontynuacja produkcji krajowej immunoglobuliny Gamma anty D jest niezbędna w celu zapobiegania chorobie hemolitycznej płodów/noworodków spowodowanej niszczeniem krwinek przez przeciwciała anty D. Choroba ta związana jest z wytwarzaniem tych przeciwciał przez matki Rh ujemne stymulowane antygenem D płodu. Podawanie kobietom Rh ujemnym po porodzie preparatu Gamma anty-d zapobiega immunizacji matek Rh ujemnych krwinkami Rh dodatnimi płodu. Dzięki wprowadzeniu tego programu częstości występowania choroby hemolitycznej noworodka zmniejszyła się do poniżej 3%. Od maja 2004 IHiT we współpracy z krajowymi konsultantami w dziedzinie transfuzjologii klinicznej i w dziedzinie położnictwa i ginekologii wprowadził pilotażowy program profilaktyki w tym zakresie u kobiet w pierwszej ciąży w 6 województwach. Celem tego programu jest zmniejszenie częstości występowania choroby hemolitycznej noworodka do poniżej 1%. Produkowany przez BIOMED Lublin produkt krwiopochodny spełnia kryteria Farmakopei Europejskiej i jest skuteczny w zapobieganiu konfliktowi matczyno-płodowemu w zakresie antygenu D. Cel ogólny: Zapewnienie samowystarczalności Polski w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie ilości pobieranej krwi i osocza. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa krwi i jej składników. 3. Wprowadzenie nowych technologii w badaniu dawców i preparatyce krwi. 4. Działanie w celu uzyskania samowystarczalności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych. Sposób realizacji: Zakup: 1. jednorazowych pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi, 2. testów do badania metodami serologicznymi markerów wirusów przenoszonych drogą krwi ( HBsAg, anty-hiv1/2, anty-hcv), 3. frakcjonowanie polskiego świeżo mrożonego osocza ( realizacja umowy IHiT z ZLB Behring) 4. produkcja immunoglobuliny anty - D do profilaktyki konfliktu matczyno - płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh ( realizacja umowy z Wytwórnią Surowic i Szczepionek BIOMED w Lublinie ). Umowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Realizatorami Programu. 6

7 Realizatorzy Programu: Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służby krwi z późniejszymi zmianami realizatorami programu są następujące jednostki organizacyjne publicznej służby krwi: 1. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, 2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, 4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wrocławiu, 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Wymagania stawiane realizatorom: 1. Doświadczenie w realizacji Programu Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne. 2. Uprawnienia do pobierania krwi i oddzielania jej składników, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi / Dz. U. Nr 106,poz 681, z póź. zm./. 3. Posiadanie laboratorium wirusologicznego z możliwością wykonywania badań technikami serologicznymi markerów wirusów przenoszonych drogą krwi u dawców. Uzasadnienie prowadzenia programu: Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi /Dz. U. Nr 106,poz.681 z póź. zm./, ustawą o finansach publicznych program realizować mogą tylko wyżej wymienione jednostki. Jednostki te nadzorowane są merytorycznie przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii i uzyskały w 2004 roku akredytację Ministra Zdrowia. Przedkładany program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia od 1993 roku i był realizowany przez wyżej wymienione jednostki. W/w jednostki dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji tego Programu. 7

8 Kontynuacja zadań przewidzianych w Programie: Może być prowadzona zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U nr 210, poz.2135), ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106 z póź. zm.), ustawą o finansach publicznych tylko przez wyżej wymienione jednostki. Zadania do realizacji: 1. Zapewnienie realizatorom programu jednorazowych pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi zgodnie z wymogami dobrej praktyki wytwarzania / 1 donacja - 1 pojemnik /. 2. Zapewnienie realizatorom programu wysokiej jakości testów do badania metodami serologicznymi markerów wirusów przenoszonych drogą krwi /HBs, HIV, HCV/ w celu utrzymania bezpieczeństwa krwi i jej składników przekazywanych do zakładów opieki zdrowotnej /1 donacja - 1 zestaw testów/. 3. Zapewnienie realizatorom programu możliwości przetworzenia osocza na produkty krwiopochodne w wytwórni frakcjonowania osocza. 4. Zapewnienie realizatorom programu możliwości wytworzenia produktu krwiopochodnego immunoglobulina anty-d do profilaktyki konfliktu matczynopłodowego w zakresie antygenu D z układu Rh. Koordynator Konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. Czas realizacji programu: Wysokość środków przewidziana na realizację programu w 2005 roku: PLN Planowana wielkość środków finansowych na lata będzie przedstawiana w II kwartale roku poprzedzającego. Planuje się : w 2006 r. - ok PLN, w 2007 r. ok PLN, w ok PLN. Tryb udostępnienia środków: Zgodny z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (wraz z późniejszymi zmianami), ustawą o jednostkach badawczo rozwojowych, ustawą o finansach publicznych. 8

9 Minister Zdrowia zawrze umowy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii o przekazanie środków publicznych na Program Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne, obejmujące: 1. Frakcjonowanie osocza. 2. Produkcję immunoglobuliny anty - D. Minister Zdrowia zawrze umowy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o przekazanie środków publicznych na Program Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne, obejmujące roczne zapotrzebowanie na: 1. jednorazowe pojemniki z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi. 2. testy do badania metodami serologicznymi markerów wirusów przenoszonych drogą krwi / HBsAg, anty-hiv1/2, anty-hcv / w zależności od ilości donacji krwi pobranej przez poszczególne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w kraju. / wykaz zapotrzebowania w załączeniu/. Powyższe zadania są w całości finansowane ze środków budżetowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Za zarządzanie programem jest odpowiedzialny Minister Zdrowia, kierujący działem ochrona zdrowia i będący dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej w części 46 Zdrowie, ustawy budżetowej. Z upoważnienia Ministra Zdrowia nadzór nad realizacją Programu będzie sprawować Departament Polityki Zdrowotnej. Departament Polityki Zdrowotnej koordynować będzie działania dot. zakupionych przez Zakład Zamówień Publicznych Ministerstwa Zdrowia pojemników do pobierania i preparatyki krwi i jej składników oraz testów do oznaczania metodami serologicznymi markerów wirusologicznych u dawców krwi / HBsAg, anty-hiv1/2, anty-hcv/. Kosztorys: Szczegółowy plan rzeczowo finansowy na rok 2005 w załączeniu. Planowana wielkość środków finansowych na lata będzie przedstawiana w II kwartale roku poprzedzającego. Planuje się : w 2006 r. - ok PLN, w 2007 r. ok PLN, w ok PLN. W roku 2006 zaplanowano środki finansowe na frakcjonowanie polskiego świeżo mrożonego osocza w wysokości PLN, produkcja immunoglobuliny zł., testy wirusologiczne zł, pojemniki do pobierania i preparatyki krwi zł ( przyjęto wzrost pobrań krwi w stosunku do roku 2005 o 10%). W roku 2007 zaplanowano środki finansowe na frakcjonowanie osocza 57 mnl. zł, produkcja immunoglobuliny 2 mln zł., testy wirusologiczne ok zł., pojemniki do pobierania i preparatyki krwi ok zł. ( przyjęto wzrost pobrań krwi w stosunku do roku 2006 o 10%). W roku 2008 zaplanowano środki finansowe na frakcjonowanie osocza 57 mnl. zł, produkcja immunoglobuliny 2 mln zł., testy wirusologiczne ok zł., pojemniki do pobierania i preparatyki krwi ok zł. ( przyjęto wzrost pobrań krwi w stosunku do roku 2007 o 10%). 9

10 KALKULACJA KOSZTÓW FRAKCJONOWANIA 1 LITRA OSOCZA na rok 2005 Składniki frakcjonowania Koszt 1 litra w PLN Koszt litrów w PLN 1. Zbiórka i transport osocza i produktów 16, Ubezpieczenie wywożonego osocza i 1, produktów 3. Frakcjonowanie 279, Dopuszczenie preparatów do obrotu 1, RAZEM 299,10 PLN obsługa kontraktu (IHiT) 0,3% od kwoty przeznaczonej na frakcjonowanie PLN* Razem + podatek VAT 7% do zapłaty od przywożonych produktów. ogółem z podatkiem VAT PLN PLN PLN * kwota zawiera 22% podatku VAT 10

11 FRAKCJONOWANIE OSOCZA ( litrów) 2005 ROK Regionalne Ilość litrów Kwota (PLN) Centrum 1 Białystok (5,1%) Bydgoszcz (8,3%) Gdańsk (5,6%) Kalisz (4,6%) Katowice (6,0%) Kielce (2,8%) Kraków (5,05%) Lublin (5,6%) Łódź (5,05%) Olsztyn (3,7%) Opole (1,5%) Poznań (4,6%) Racibórz (4,6%) Radom (2,8%) Rzeszów (6,0%) Słupsk (3,2%) Szczecin (6,0%) Wałbrzych (5,6%) Warszawa (6,5%) Wrocław (4,6%) Zielona Góra (2,8%) Razem: (100%) Na frakcjonowanie przewidziano kwotę: PLN + obsługa kontraktu (IHiT) 0,3% PLN + podatek VAT 7% do zapłaty od przywożonych produktów PLN ogółem z podatkiem VAT PLN 11

12 Kalkulacja kosztów produkcji immunoglobuliny anty-d w 2005 r. ( ampułek anty-d-150 i ampułek anty-d-50) amp. Gamma anty-d amp. Gamma anty-d-50 z ok litrów osocza. Kosztorys 1. Wynagrodzenia z pochodnymi zł 2. Materiały: - osocze (625 l x 650 zł i 500 l x 750 zł) inne Usługa obca WSS Lublin ( amp. x 10,70 zł i amp. x 5,70 zł) Koszty ogólne (55% od poz. 1) Razem zł 7% VAT OGÓŁEM zł Cena 1 amp. anty-d ,48 zł brutto Cena 1 amp. anty-d-50-16,76 zł brutto Kwota została zwiększona w porównaniu z rokiem ubiegłym, ponieważ od maja 2004 IHiT we współpracy z krajowymi konsultantami w dziedzinie transfuzjologii klinicznej i w dziedzinie położnictwa i ginekologii wprowadził pilotażowy program profilaktyki w tym zakresie u kobiet w pierwszej ciąży w 6 województwach. 12

13

Iga Niczyporuk II rok licencjat

Iga Niczyporuk II rok licencjat Iga Niczyporuk II rok licencjat jeden z płynów ustrojowych w organizmie człowieka, którego objętość wynosi ok. 5 5,5 litrów. Krew spełnia czynności transportowe, dostarcza do tkanek tlen i substancje odżywcze,

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW opracowany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w dniu 27 kwietnia 2005r. 1.Szkolenie podstawowe SZKOLENIE

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW U DAWCÓW KRWI W POLSCE

BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW U DAWCÓW KRWI W POLSCE PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 591-595 Problemy zakażeń Piotr Grabarczyk, Aneta Kopacz, Ewa Sulkowska, Dorota Kubicka-Russel, Maria Mikulska, Ewa Brojer, Magdalena Łętowska BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 sierpnia.2004 r. (poz. 91) S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA w Raciborzu Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI Lp. Przepis projektu ustawy Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 1 Art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi: art. 1 otrzymuje brzmienie: Art. 1. Ustawa określa: 1) organizację i zadania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. 27 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba

Bardziej szczegółowo

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B Wirus zapalenia wątroby typu B Kliniczne następstwa zakażenia odsetek procentowy wyzdrowienie przewlekłe zakażenie Noworodki: 10% 90% Dzieci 1 5 lat: 70% 30% Dzieci starsze oraz 90% 5% - 10% Dorośli Choroby

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2013 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2013 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Rozpowszechnienie zakażeń HCV Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zakażeni HCV stanowią

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA GAMMA anty-hbs 200 Roztwór do wstrzykiwań Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Należy

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2016 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2016 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 1)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej ) z dnia 6 maja 207 r. (Dz.U. z 207 r. poz. 026) Na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ustalony przez Dyrektora Regionalnego Centrum na podstawie: art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 maja 207 r. Poz. 026 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 6 maja 207 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 177/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. o projekcie programu Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie Miasta Legionowo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15693 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku Aneks obowiązuje od 21 października 2015 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

WYCIECZKA DO LABORATORIUM WYCIECZKA DO LABORATORIUM W ramach projektu e-szkoła udaliśmy się do laboratorium w Krotoszynie na ul. Bolewskiego Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z kierowniczką laboratorium Panią Hanną Czubak Oprowadzała

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centra Oddziały Krwiodawcy Pobrana krew Krwiodawstwa terenowe (w jednostkach) i Krwiolecznictwa ogółem w tym honor. ogółem w tym honor.

Regionalne Centra Oddziały Krwiodawcy Pobrana krew Krwiodawstwa terenowe (w jednostkach) i Krwiolecznictwa ogółem w tym honor. ogółem w tym honor. TABLICA 3.3 STACJE I PUNKTY KRWIODAWSTWA W 1999 ROKU Regionalne Centra Oddziały Krwiodawcy Pobrana krew i Krwiolecznictwa ogółem w tym honor. ogółem w tym honor. P O L S K A 1998 436 437113 432221 819740

Bardziej szczegółowo

c) biorca oznacza osobę, u której wykonano przetoczenie krwi lub składników krwi;

c) biorca oznacza osobę, u której wykonano przetoczenie krwi lub składników krwi; L 256/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.10.2005 DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 61/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. o projekcie programu Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie miasta Legionowo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zwane dalej SWK

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zwane dalej SWK SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zwane dalej SWK Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. załącznik nr 5 do zarządzenia 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 r. załącznik nr 33 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lutego 2004 r. Dz.Urz.MZ.04.2.16 2004.06.29 zm. Dz.Urz.MZ.04.5.57 1 2005.12.30 zm. Dz.Urz.MZ.05.18.98 1 2006.07.01 zm. Dz.Urz.MZ.06.10.52 1 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. Załącznik nr 1 Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników 1. Kryteria dopuszczenia dawców do oddawania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Krajowa Rada do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 1. t V.L R ^ VM Warszawie :BA! Warszawa, 29 marca 2013 roku 1 5. 2013 rdz, J ( f $ Szanowna Pani dr n. med. Grażyna Rogala - Pawelczyk Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Naczelna Izba Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH POCHODZĄCYCH Z KRWI LUB OSOCZA LUDZKIEGO

WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH POCHODZĄCYCH Z KRWI LUB OSOCZA LUDZKIEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) ANEKS 14 WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH POCHODZĄCYCH Z KRWI LUB OSOCZA LUDZKIEGO 1. Cel 1.1. Wymagania zawarte w Aneksie są stosowane do produktów

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. Projekt z dnia 20 maja 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

HIV nie śpi. W dzisiejszych czasach o wirusie mówi się mniej niż kiedyś, lecz to wcale nie znaczy, że problem zniknął wręcz przeciwnie.

HIV nie śpi. W dzisiejszych czasach o wirusie mówi się mniej niż kiedyś, lecz to wcale nie znaczy, że problem zniknął wręcz przeciwnie. HIV nie śpi W dzisiejszych czasach o wirusie mówi się mniej niż kiedyś, lecz to wcale nie znaczy, że problem zniknął wręcz przeciwnie. Paulina Karska kl. 2GB -1- Strona 1 z 8 Spis treści : 1. Wstęp- ogólnie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia..2012 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia..2012 r. Projekt 02.10.2012 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia..2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży osocza (Ogólne warunki umowy)

Umowa sprzedaży osocza (Ogólne warunki umowy) Załącznik nr 2 do Warunków Konkursu Zawarta w dniu.. Umowa sprzedaży osocza (Ogólne warunki umowy) pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w.. z siedzibą przy ul. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży

Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży Podczas ciąży przeprowadzane są badania mające na celu rozpoznanie grupy krwi oraz wykrycie istnienia przeciwciał na czerwone krwinki. Badania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DAWCÓW DO ODDAWANIA KRWI PEŁNEJ I JEJ SKŁADNIKÓW

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DAWCÓW DO ODDAWANIA KRWI PEŁNEJ I JEJ SKŁADNIKÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z dnia 9 maja 2005 r.) Na podstawie art. 16 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 7 862 Poz. 50 50 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2) Dziennik Ustaw Nr 54 4878 Poz. 330 330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2) Na podstawie art. 16a ust. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2013 r. Poz. 944

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2013 r. Poz. 944 Warszawa, dnia 21 sierpnia 2013 r. Poz. 944 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C W Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2015r.

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C W Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2015r. Szkolenie dla samorządów i realizatorów Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C W Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2015r. dr n. med. Krzysztof Gierlotka specjalista chorób zakaźnych Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Dz.Urz.MZ.2012.31 z dnia 2012.05.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 23 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych

PROGRAM ZDROWOTNY. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych PROGRAM ZDROWOTNY Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych Okres realizacji: Lata 2009-2014 Podstawa prawna realizacji programu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNE, PREPARATYKI I WYDAWANIA SKŁADNIKÓW KRWI

UMOWA NR NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNE, PREPARATYKI I WYDAWANIA SKŁADNIKÓW KRWI Załącznik Nr 2 do SWK UMOWA NR NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNE, PREPARATYKI I WYDAWANIA SKŁADNIKÓW KRWI zawarta dnia w Zielonej Górze pomiędzy Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Waldemar Halota HCV RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Instytut Ochrony Zdrowia Członkowie Rady Konsultacyjnej Waldemar Halota, Robert Flisiak, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Tomasiewicz, Mirosław

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2016 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2016 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników Projekt z dnia 5 sierpnia 206 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 206 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania lub jej składników Na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści :

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści : Warszawa, dnia 05.09.2012r. Znak: ZZP/ZP/91/692/12 W Y K O N A W C Y Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w sprawie dostawy testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi tj. testy wirusologiczne

Bardziej szczegółowo

KTO ODDAJE KREW - OKAZUJE SERCE

KTO ODDAJE KREW - OKAZUJE SERCE Krew i jej składniki: Krew jest tkanką płynną, która krąży w naczyniach krwionośnych. Stanowi 8% całej masy ciała i jest zbudowana z części płynnej, czyli osocza oraz wyspecjalizowanych komórek czyli czerwonych

Bardziej szczegółowo

Geneza powstania Programu

Geneza powstania Programu Postępy w biegłości wykonywania badań przedtransfuzyjnych, ocenie i formułowaniu wyników w czasie prowadzenia Krajowego Programu Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015

Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015 N A R O D O W Y I N S T Y T U T Z D R O W I A P U B L I C Z N E G O P A Ń S T W O W Y Z A K Ł A D H I G I E N Y 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Centrala: (+48 22) 54-21-400, Dyrektor: (+48 22) 849-76-12

Bardziej szczegółowo

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Szanowna Pani, Do listopada 2014r. kobiety ciężarne mają możliwość bezpłatnego przebadania się w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby C (HCV). Stanowią

Bardziej szczegółowo

Krajowe Centrum ds. AIDS Postępowanie 01/2017 O G Ł O S Z E N I E

Krajowe Centrum ds. AIDS Postępowanie 01/2017 O G Ł O S Z E N I E O G Ł O S Z E N I E KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Zdrowia oraz zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym (tekst

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 53 4833 Poz. 319 319 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GAMMA anty-hbs 200 Roztwór do wtrzykiwań Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. Konkursu ofert na sprzedaż nadwyżek polskiego ludzkiego osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

WARUNKI KONKURSU. Konkursu ofert na sprzedaż nadwyżek polskiego ludzkiego osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Znak: ZZP-121/konkurs.osocze/15 Warszawa, dnia 07.07.2015r WARUNKI KONKURSU Dotyczy: Konkursu ofert na sprzedaż nadwyżek polskiego ludzkiego osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ.

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ. UMOWA NR... zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214

Bardziej szczegółowo

LICZBA SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH ORAZ LICZBA KONTROLI SUFO

LICZBA SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH ORAZ LICZBA KONTROLI SUFO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/wydzial-nadzoru-nad-sp/specjalistyczne-uzbroj/76256,liczba-specjalistycznychuzbrojonych-formacji-ochronnych-oraz-liczba-kontroli-su.html

Bardziej szczegółowo

C. Średnia liczba pacjentów leczona w ośrodku kwartalnie z uwzględnieniem rodzaju skazy.

C. Średnia liczba pacjentów leczona w ośrodku kwartalnie z uwzględnieniem rodzaju skazy. Wyniki raportu za 2013 rok sporządzone w oparciu o dane przesłane przez wojewódzkich koordynatorów ds. leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych - DOROŚLI A. Dane organizacyjne. 11 ośrodków dysponuje

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży osocza (Ogólne warunki umowy)

Umowa sprzedaży osocza (Ogólne warunki umowy) Załącznik nr 2 do Warunków Konkursu Zawarta w dniu.. Umowa sprzedaży osocza (Ogólne warunki umowy) pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w.. z siedzibą przy ul. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Kryteria dyskwalifikacji stałej dla dawców krwi allogenicznej. Przebycie poważnej choroby OUN

Kryteria dyskwalifikacji stałej dla dawców krwi allogenicznej. Przebycie poważnej choroby OUN Kryteria dyskwalifikacji stałej dla dawców krwi allogenicznej Zgodnie z załącznikiem Ministra Zdrowia z dn.31.12.2009r (DU nr 7 poz.50) Choroby układu krążenia Potencjalni dawcy z aktywną lub przebytą

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY ( WYPIS )

REGULAMIN PORZĄDKOWY ( WYPIS ) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA im. dr Konrada Vietha W RADOMIU 26-612 Radom ul. B. Limanowskiego 42 REGULAMIN PORZĄDKOWY ( WYPIS ) DROGA DAWCY W RCKiK RADOM - SCHEMAT Gabinet Lekarski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245 ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia czwartek, 16 marca 2017 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

NIK o systemie krwiodawstwa i krwiolecznictwa

NIK o systemie krwiodawstwa i krwiolecznictwa NIK o systemie krwiodawstwa i krwiolecznictwa 2015-01-19 06:10:00 Ilość pozyskiwanej krwi i osocza zapewnia Polsce samowystarczalność. Jednak rosnące zapotrzebowanie na krew i jej składniki, przy utrzymującej

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV Wątroba to największy i bardzo ważny narząd! Produkuje najważniejsze białka Produkuje żółć - bardzo istotny czynnik w procesie trawienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Elementami programu finansowanymi przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu:

OGŁOSZENIE. Elementami programu finansowanymi przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu: Warszawa, 08 luty 2012 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności AIDS. Ze względu na skalę zakażeń i tempo rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 201 r. Poz. 118 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 października 201 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 469 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 469 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 469 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B. Załącznik nr do zarządzenia Nr./2008/DGL Prezesa NFZ Nazwa programu: PROFILAKTYKA I TERAPIA KRWAWIEŃ U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B. ICD- 10 D 66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII D 67 Dziedziczny niedobór

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 27 stycznia 2003 r.

DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 27 stycznia 2003 r. DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpieczeństwa dla pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi ludzkiej

Bardziej szczegółowo

o krew dostarcza tkankom tlen (bierze udział w oddychaniu), w składniki energetyczne, mineralne, witaminy, hormony,

o krew dostarcza tkankom tlen (bierze udział w oddychaniu), w składniki energetyczne, mineralne, witaminy, hormony, Co to jest krew Krew płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy). Krew spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka: krwinki czerwone - są

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

NIE przyjmuje Pani jakiekolwiek leki w sposób przewlekły? NIE chorym na AIDS. NIE nosicielem wirusa HIV?

NIE przyjmuje Pani jakiekolwiek leki w sposób przewlekły? NIE chorym na AIDS. NIE nosicielem wirusa HIV? 28A Załącznik nr 1 do Umowy numer PL z dnia na usługę profilaktyczno-terapeutyczną polegającą na kwalifikacji i preparatyce krwi pępowinowej oraz przechowywaniu komórek macierzystych. Kwestionariusz dla

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi 2)

z dnia r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi 2) Projekt z dnia 29 listopada 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GAMMA anty-d 150 Roztwór do wstrzykiwań Immunoglobulinum humanum anti-d Immunoglobulina ludzka anty-d 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Łodzi

Izba Skarbowa w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Konsolidacja procesów pomocniczych od 1 kwietnia 2015 r. na podstawie: projektu ustawy o urzędach i izbach skarbowych projektu zarządzenia MF w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE. z dnia 22 marca 2004 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE. z dnia 22 marca 2004 r. 1 DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników. 1. Kryteria dopuszczenia dawców do oddawania krwi pełnej lub jej składników

Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników. 1. Kryteria dopuszczenia dawców do oddawania krwi pełnej lub jej składników Załącznik do rozporządzenia z dnia 2009 r. (Dz. U. Nr, poz. ) Kryteria kwalifikowania dawców do oddawania krwi pełnej i jej składników 1. Kryteria dopuszczenia dawców do oddawania krwi pełnej lub jej składników

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 1. Leczeniem powinni być objęci chorzy z ostrym, przewlekłym zapaleniem wątroby oraz wyrównaną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 23 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 23 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 23 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/604//2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/604//2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/604//2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2016 r. Warunki Konkursu Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dotyczące realizacji Programu wykrywania zakażeń

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Odczynniki do badania krwi 2013/S 176-303411. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Odczynniki do badania krwi 2013/S 176-303411. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303411-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Odczynniki do badania krwi 2013/S 176-303411 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej

Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej Temat lekcji: Planowanie doświadczeń biologicznych jak prawidłowo zaplanować próbę kontrolną? Cele kształcenia IV etap edukacyjny: 1. Wymagania ogólne:

Bardziej szczegółowo