WARUNKI TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNE ZAGOSPODAROWANIA WODY TERMALNEJ W UNIEJOWIE ROZPRAWA DOKTORSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNE ZAGOSPODAROWANIA WODY TERMALNEJ W UNIEJOWIE ROZPRAWA DOKTORSKA"

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU WARUNKI TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNE ZAGOSPODAROWANIA WODY TERMALNEJ W UNIEJOWIE ROZPRAWA DOKTORSKA AUTOR: MGR INŻ. ANETA SAPIŃSKA-ŚLIWA PROMOTOR: PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GONET KRAKÓW, MAJ

2 Dziękuję serdecznie mojemu promotorowi Panu Prof. Andrzejowi Gonetowi za cierpliwość i życzliwość oraz pomoc merytoryczną okazaną w trakcie pisania pracy. Pracę niniejszą dedykuję Mojemu mężowi Tomaszowi oraz dzieciom Wojtusiowi i Małgosi. 2

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE TEZA PRACY CEL PRACY MODELOWANIE EKSPLOATACJI ZŁÓŻ WÓD TERMALNYCH MODELE ANALITYCZNE Proste modelowanie pola temperatury MODELOWANIE NUMERYCZNE Etapy modelowania zbiornika geotermalnego Dyskretyzacja i metody analizy numerycznej SYMULATOR NUMERYCZNY TOUGH Model matematyczny Warunki brzegowe i początkowe Wartość ciśnienia dennego BILANS ENERGII GEOTERMALNEJ ZAWARTEJ W SZKIELECIE SKALNYM I PRZESTRZENI POROWEJ SKAŁY ZBIORNIKOWEJ CZAS ŻYCIA UKŁADU GEOTERMALNEGO TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA BUDOWY ORAZ EKSPLOATACJI INSTALACJI GEOTERMALNYCH UTRATA CHŁONNOŚCI ZŁOŻA KOROZJA INSTALACJI WGŁĘBNEJ I POWIERZCHNIOWEJ WYTRĄCANIE I DEPONOWANIE OSADÓW Oszacowanie powstawania minerałów wtórnych w instalacjach geotermalnych Określanie tendencji wytrącania się węglanu wapnia i korozyjności za pomocą wybranych wskaźników MIKROFLORA BAKTERYJNA Polskie doświadczenia z zakresu występowania bakterii w wodach termalnych Francuskie doświadczenia z zakresu występowania bakterii w wodach termalnych MONITORING INSTALACJI GEOTERMALNEJ ORAZ WÓD TERMALNYCH ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ POPRAWIAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE UKŁADU GEOTERMALNEGO Materiały odporne na korozję Ochrona inhibitorowa Kwasowanie strefy przyodwiertowej Testy czystości przed zatłaczaniem Osłona azotowa Parametry eksploatacji MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA CIEPŁA KASKADOWY ODBIÓR ENERGII BEZPOŚREDNIA I POŚREDNIA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ BEZPOŚREDNIE WYKORZYSTANIE CIEPŁA Ogrzewanie wnętrz Ogrzewanie termalnych basenów odkrytych Ogrzewanie w rolnictwie Ogrzewanie w przemyśle na przykładzie suszarnictwa Ogrzewanie na potrzeby odladzania i odśnieżania powierzchni Ogrzewanie rybnych stawów hodowlanych POŚREDNIE WYKORZYSTANIE CIEPŁA SZCZYTOWE OBCIĄŻENIA GRZEWCZE W CIEPŁOWNIACH GEOTERMALNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WODY TERMALNEJ ORAZ SYSTEMU EKSPLOATACJI REKREACJA BALNEOLOGIA MINERAŁY

4 5.4. KOSMETYKI WTŁACZANIE WODY TERMALNEJ DO WARSTW WODONOŚNYCH EKONOMICZNA OCENA PROJEKTÓW GEOTERMALNYCH OBLICZENIE WARTOŚCI OBECNEJ WARTOŚĆ BIEŻĄCA NETTO RYZYKO W PROJEKTACH GEOTERMALNYCH ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW MOŻLIWOŚCI POPRAWY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH WPŁYW OTOCZENIA GEOLOGICZNE WARUNKI WYSTĘPOWANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W UNIEJOWIE HISTORIA BADAŃ HYDROGEOLOGICZNYCH I WYNIKI WIERCEŃ W UNIEJOWIE ROZPOZNANIE GEOLOGICZNO-ZŁOŻOWE WÓD TERMALNYCH W UNIEJOWIE WŁAŚCIWOŚCI KOLEKTORSKIE SERII ZŁOŻOWEJ UNIEJOWA ZASOBY ZŁOŻA SYMULACJA EKSPLOATACJI ZŁOŻA GEOTERMALNEGO W UNIEJOWIE ZAŁOŻENIA Geometria złoża Ciśnienie denne w warunkach przepływu nieizotermicznego Rozkład parametrów złożowych BUDOWA MODELU CYFROWEGO ZŁOŻA WARUNKI POCZĄTKOWE I BRZEGOWE DLA MODELOWANYCH FRAGMENTÓW ZŁOŻA MODELOWANIE STANU NATURALNEGO ZŁOŻA KALIBRACJA MODELU ZAŁOŻENIA WIELOWARIANTOWYCH SYMULACJI EKSPLOATACJI WODY TERMALNEJ W UNIEJOWIE W warunkach aktualnych przy pełnym wykorzystaniu ciepła (prognoza 1) W warunkach zwiększonego pozyskania ciepła i niepełnego zatłaczania wody do złoża (prognoza 2) W warunkach zwiększonego pozyskania ciepła i pełnego zatłaczania wody do złoża (prognoza 3) PODSUMOWANIE SYMULACJI TECHNICZNE UWARUNKOWANIA EKSPLOATACJI CIEPŁOWNI W UNIEJOWIE SPADEK CHŁONNOŚCI WARSTWY ZŁOŻOWEJ W UNIEJOWIE KOROZJA INSTALACJI WGŁĘBNEJ I POWIERZCHNIOWEJ PRZEWIDYWANIE WYSTĄPIENIA NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W INSTALACJI GEOTERMALNEJ Określanie wskaźników nasycenia dla minerałów możliwych do wytrącenia Badanie wskaźników wytrącania się węglanu wapnia i korozyjności wody MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ W INSTALACJI GEOTERMALNEJ W UNIEJOWIE Ochrona inhibitorowa Osłona azotowa Miękkie kwasowanie Włókna szklane w nowym odwiercie PROPOZYCJE PROWADZENIA MONITORINGU CHEMIZMU WODY TERMALNEJ ORAZ BADAŃ ELEMENTÓW POWIERZCHNIOWEJ INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA WODY I CIEPŁA GEOTERMALNEGO W UNIEJOWIE ISTNIEJĄCY POTENCJAŁ ENERGETYCZNY INSTALACJI GEOTERMALNEJ AKTUALNE WYKORZYSTANIE WODY I CIEPŁA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA WODY KONCEPCJA ROZBUDOWY SYSTEMU ASPEKT EKOLOGICZNY

5 11. ANALIZA EKONOMICZNA ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO W UNIEJOWIE OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE (OPIS SCENARIUSZY) KONSTRUKCJA WARIANTÓW ANALIZY EKONOMICZNEJ WARTOŚCI WSKAŹNIKA NPV ANALIZA WRAŻLIWOŚCI Scenariusz odniesienia Scenariusz pesymistyczny Scenariusz optymistyczny WNIOSKI LITERATURA SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW

6 1. Wprowadzenie W ostatnich latach w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie zagospodarowaniem energii geotermalnej oraz wód termalnych. Lokalne zagospodarowanie energii daje możliwość uniezależnienia się od rynku paliw kopalnych wykorzystywanych w ciepłownictwie. W Polsce, ze względu na udokumentowane występowanie przede wszystkim niskotemperaturowych wód termalnych, ich zagospodarowanie ogranicza się do różnych systemów ciepłowniczych oraz na potrzeby rekreacji. Nowoczesne technologie umożliwiają sięganie po głębiej zalegające wody termalne o wyższych temperaturach, co umożliwia zagospodarowanie energii do produkcji prądu elektrycznego. W chwili obecnej w Polsce nie istnieje żadna elektrownia geotermalna. Zdolność produkcyjna zainstalowanych obecnie w Europie instalacji geotermalnych do wytwarzania energii elektrycznej wynosi 957,3 MW, natomiast moc zainstalowana instalacji grzewczych wykorzystujących wody termalne o niskiej i średniej entalpii wynosi 6600 MW. Każdego roku obserwuje się wzrost o około 50 MW tego typu instalacji (Antics, Sanner 2007). Polityka energetyczna UE ukierunkowana jest na zmniejszenie o 20% emisji CO 2, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie źródeł energii w roku 2020 do poziomu 20% oraz redukcję całkowitego zużycia energii o 20%. Ogólnoświatowe trendy w tym zakresie obejmują zagadnienia poruszone m.in. w protokole z Kioto, a ostatnio były tematem Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP14, która odbyła się w grudniu 2008 r. w Poznaniu. Strategia i perspektywy rozwojowe europejskiej polityki energetycznej muszą już wykraczać poza rok 2060 w świetle przedstawionych prognoz wzrostu dwu- lub nawet trzykrotnego światowego zapotrzebowania na energię w tymże roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 221/23 z dnia ). Wykorzystywanie na szerszą skalę energii wód termalnych wymaga zastosowania nowych rozwiązań techniczno-technologicznych, gdyż składniki zawarte w wodach przyczyniają się do wywoływania procesów korozji i wytrącania osadów zarówno w powierzchniowych rurociągach jak i w odwiertach. Niezmiernie ważną jest analiza technologiczno-ekonomiczna, która wskazać może najkorzystniejsze rozwiązania dla danego przedsięwzięcia. Wody eksploatowane w Uniejowie są podziemnymi wodami termalnymi zalegającymi w utworach dolnej kredy Niżu Polskiego. Pomimo swoich udowodnionych właściwości balneologicznych nie są wodami leczniczymi w rozumieniu przepisów prawa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r.). W pracy opisano zagadnienia związane z interdyscyplinarną dziedziną, jaką jest eksploatacja i wykorzystanie wód termalnych. Zagadnienie to stanowi element geoenergetyki, działu nauki i techniki związanego z poszukiwaniem, udostępnianiem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, transportem i wykorzystaniem ciepła ziemi, a także jego magazynowaniem w strukturach geologicznych Teza pracy Poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych możliwa jest poprawa efektywności ekonomicznej podmiotu zajmującego się pozyskiwaniem oraz sprzedażą ciepła i wody termalnej w Uniejowie. 6

7 W celu udowodnienia tezy: - wykonano geologiczno-złożową analizę występowania dolnokredowych wód termalnych, - wykonano symulacje eksploatacji złoża z wykorzystaniem numerycznego symulatora TOUGH2.0, - przeanalizowano techniczno-technologiczne problemy instalacji geotermalnej w Uniejowie, - wykonano analizy możliwości zagospodarowania wody termalnej oraz ciepła, - wykonano ekonomiczne analizy różnych rozwiązań przyjmując za kryterium wartość bieżącą netto wraz z analizą wrażliwości Cel pracy Mimo iż pierwsza polska ciepłownia geotermalna powstała na Podhalu w końcu XX wieku, istniejące systemy geotermalne borykają się z różnymi problemami natury techniczno-technologicznej, i w konsekwencji ekonomicznymi. Problemy te wynikają najczęściej z zastosowanej technologii zarówno na etapie wiercenia otworów jak i tworzenia systemu ciepłowniczego, które są często nieprzystosowane do warunków pracy ciepłowni. Według opinii w sprawie wykorzystania energii geotermicznej wydanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w 2005 r., poszczególne etapy procesu technologicznego muszą zostać stopniowo poprawione i zracjonalizowane, aby koszty użytkowania energii geotermicznej były konkurencyjne. Obszar Niżu Polskiego, na którym zlokalizowana jest ciepłownia w Uniejowie stanowi perspektywiczny obszar pozyskiwania wód termalnych w Polsce. Powodzenie nowych instalacji geotermalnych jest uwarunkowane zastosowaniem odpowiednich rozwiązań techniczno-technologicznych, zapewniających jak największą sprzedaż ciepła. Głównym celem pracy jest zidentyfikowanie wpływu różnych rozwiązań technologicznych na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia. Przyjęte rozwiązania mają według autora największy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie geotermalnych instalacji ciepłowniczych. Bezawaryjna praca systemu geotermalnego wpływa bezpośrednio na wynik finansowy przedsiębiorstw zajmujących się pozyskiwaniem oraz sprzedażą ciepła i/lub wody termalnej. Celem poznawczym jest możliwie wszechstronne rozpoznanie możliwości zagospodarowania wód termalnych. Dzięki takiemu zagospodarowaniu możliwe jest osiąganie zysków, które poprawią ekonomiczną stronę inwestycji geotermalnych. Zasadność tych celów jest podyktowana wcześniejszą analizą warunków hydrodynamicznych pracy złoża, z którego ujmowane są wody termalne w Uniejowie. 7

8 2. Modelowanie eksploatacji złóż wód termalnych W zbiorniku wód termalnych zachodzi szereg zjawisk wiążących się z wymianą energii i masy. Zjawiska te determinowane są przestrzenną i dynamiczną zmiennością pola temperatury i ciśnienia w złożu. Zmianom może podlegać także chemiczna struktura skał i płynu złożowego. Dokładność modelowania matematycznego złoża wód termalnych zależy od przyjęcia założeń upraszczających w odniesieniu do fizycznych własności złoża i płynu. Założenia te mogą obejmować zmienność z temperaturą i ciśnieniem parametrów skał i wody takich jak np. gęstość, lepkość, ciepło właściwe, przewodność cieplna, a także zmienność koncentracji związków chemicznych z uwzględnieniem własności ośrodka przepuszczalnego, zmienność nasycenia gazami itp. Matematyczne modele, zawierające równania opisujące przykładowo wymienione zależności zmienności parametrów fizycznych i chemicznych, są skomplikowane i niejednokrotnie przydatne w praktyce tylko przy założeniu ich numerycznego rozwiązania. Uwzględnienie wielu zjawisk powoduje znaczną komplikację modeli, niejednokrotnie brak możliwości rozwiązania analitycznego, a także wydłużenie czasu realizacji obliczeń numerycznych. Celem modelowania złoża wód termalnych jest prognozowanie przepływu płynów i energii w złożu. Umożliwia ono projektowanie nowych zakładów ciepłowniczych bazujących na cieple geotermalnym i planowanie eksploatacji istniejących pod kątem warunków złożowych Modele analityczne Ze względu na złożoność i liczbę problemów związanych z eksploatacją wód termalnych istnieje wiele analitycznych opisów zjawiska. Poniżej przedstawiono wybrane z nich. Założono nieprzepuszczalne granice w stropie i spągu warstwy wodonośnej oraz udostępnienie odwiertem całej miąższości. Przy izotermicznym nieustalonym przepływie płynu w jednorodnym ośrodku przepuszczalnym, wg prawa Darcy ego opis złoża we współrzędnych radialnych przedstawili Matthews i Russel (1967), Grant i in. (1982) oraz Horne (1995): p 2 p p D 1 2 t r r r (2.1) w której D oznacza: D k (2.2) c a gdzie: p ciśnienie, Pa, c a współczynnik ściśliwości całkowitej, Pa -1. k współczynnik przepuszczalności skały zbiornikowej, m 2, współczynnik lepkości dynamicznej, Pas. Współczynnik ściśliwości całkowitej określa się ze wzoru: c a f 1 c r c (2.3) 8

9 gdzie: c f współczynnik ściśliwości płynu, Pa -1, c r współczynnik ściśliwości skały, Pa -1. Wśród rozwiązań równania (2.1) jest zależność Theisa. Rozkład ciśnienia wokół odwiertu na podstawie (Grant i in. 1982) wyznaczyć można z wykorzystaniem wykładniczej funkcji całkowej (Dake 1978): za pomocą wzoru: x e Ei ( u) dx (2.4) x u 2 Q w r p( r, t) Ei 4 k b 4 D t (2.5) gdzie: p(r,t) spadek ciśnienia po czasie t w odległości r od osi otworu, Pa, Q strumień objętości eksploatowanej wody, m 3 s -1, w współczynnik lepkości dynamicznej, Pas, b miąższość warstwy wodonośnej, m, t czas, s. Wartość ciśnienia w sytuacji oddziaływania na warstwę wodonośną kilku odwiertów wyznaczana jest zgodnie z zasadą superpozycji, jako suma wpływu każdego z odwiertów w danym punkcie złoża przy założeniach jak dla pojedynczego odwiertu (Matthews, Russell 1967): gdzie: N liczba otworów. N i1 p( x, y, t) p x, y, t (2.6) Dla dubletu zbudowanego z otworu eksploatacyjnego i chłonnego zależność na dynamiczne ciśnienie w dowolnym punkcie złoża na podstawie (2.6) wyznaczyć można z zależności (Bear 1972): i p( r, t) p z 2 2 Q w r 2 r1 Ei Ei 4 k b 4 D t 4 D t (2.7) gdzie: p z ciśnienie złożowe, Pa. Model o parametrach skupionych oparty jest na równaniu przepływu masy (Axelsson 1989). Złoże wód termalnych zdefiniowane jest jako sieć zbiorników połączonych umownymi kanałami. Zaletą równań przedstawionych przez Axelssona (1994) jest brak konieczności dokładnego opisu budowy złoża oraz szybkość i prostota modelowania. Wymagane jednak jest zarejestrowanie wartości ciśnienia z okresu wcześniejszej eksploatacji. Na podstawie zarejestrowanych zmian ciśnienia i wydajności w czasie przeprowadza się kalibrację modelu, po której można dokonać prognozy. Brak w tym modelu analizy zmian temperatury w czasie, przez co model ten może być stosowany do szybkich, szacunkowych obliczeń. 9

10 Proste modelowanie pola temperatury Prędkość przemieszczania się frontu chłodnego w złożu wody termalnej, zwłaszcza przy prowadzeniu eksploatacji za pomocą dubletu odwiertów, ma istotne znaczenie dla żywotności systemu. Znajomość prędkości przemieszczania się i położenia frontu wody wychłodzonej w złożu umożliwia określenie czasu przepływu schłodzonej wody do otworu eksploatacyjnego. Bilans energii w ośrodku porowatym dla przepływu jednofazowego przedstawia równanie w postaci jednowymiarowej dla przyjętej stałej wartości współczynnika przewodzenia ciepła złoża (Mercier, Faust 1975): 2 T 1 r (T) C r (T) T w (T) C w (T) T w (T) C w (T) T u 2 t x x gdzie: T temperatura, K, t czas, s, - współczynnik porowatości, -, r gęstość matrycy skalnej, kgm -3, w gęstość wody, kgm -3, C r ciepło właściwe matrycy skalnej, Jkg -1 K -1, C w ciepło właściwe wody, Jkg -1 K -1, u w prędkość filtracji wody, ms -1, - współczynnik przewodności cieplnej skał, Wm -1 K -1. w (2.8) Można założyć, że przemieszczanie się frontu chłodnego ma charakter tłokowy. Odzwierciedla to sytuację, w której przy założonym braku kondukcyjnej wymiany ciepła następuje gwałtowne przejście ze strefy wychłodzonej do strefy ciepłej. Front zaburzenia (pole temperatury) przemieszcza się zarówno przez szkielet skalny jak i przez płyn złożowy. Prędkość przemieszczania się frontu chłodnego jest w takim układzie mniejsza od prędkości przepływu płynu. Równanie (2.8) przyjmuje wtedy postać: u C t 1 r Cr w C w x T w w w T 0 (2.9) Rozwiązaniem równania (2.9) jest zależność wiążąca prędkość przemieszczania się frontu temperatury z prędkością przemieszczania się wody: v v T w w (2.10) 1 w C r Cr w Cw gdzie: v T prędkość przemieszczania się zaburzenia temperatury, ms -1, v w prędkość przemieszczania się wody, ms -1. Rozwiązanie równania (2.8), umożliwiające wyznaczenie rozkładu temperatury, musi uwzględniać przewodzenie ciepła w złożu. Wprowadzenie kondukcji powoduje złagodzenie przejścia od strefy ochłodzonej do strefy wygrzanej. Łagodność tego przejścia jest proporcjonalna do wartości współczynnika przewodzenia ciepła skał. Przy założeniu stałości ciepła właściwego i gęstości, wartość temperatury złoża w funkcji czasu i położenia 10

11 11 określa zależność przedstawiona przez Carslawa i Jaegera (1950). Równanie opisujące położenie frontu chłodnego podczas eksploatacji dubletu geotermalnego oparto o bilans entalpii. Przedstawili je Gringarten i Sauty (1975): f w w r r w w r r w w r r f f t C C b C C b C C t Q t x ) ( (2.11) gdzie: x droga przebyta przez front wychłodzony, m, Q strumień objętości eksploatowanej i zatłaczanej wody, m 3 s -1, t f czas przebycia przez front chłodny odległości x pomiędzy otworami dubletu, s. Czas dotarcia frontu wychłodzonego do otworu eksploatacyjnego można określić zakładając drogę przebytą przez front wychłodzony równą odległości pomiędzy odwiertami dubletu. Może być to interpretowane jako okres żywotności dubletu przy określonych parametrach temperaturowych układu odbioru ciepła. Czas ten jest podany w postaci uwikłanej: f w w r r w w r r w w r r f t C C b C C b C C d t Q (2.12) W 1981 r. Sauty sformułował model uproszczony, zakładający izotropową poziomą jednorodną warstwę wodonośną przy braku cieplnego oddziaływania z formacjami zalegającymi ponad i poniżej niej. Czas przemieszczenia się frontu ochłodzonego pomiędzy otworem chłonnym a eksploatacyjnym w tym modelu wyznacza się z zależności (Sauty 1981): w w w w r r B C C C Q d b t (2.13) gdzie: d - odległość pomiędzy otworami dubletu, m. Wzory powyższe nie powinny być stosowane do określania prognoz celem dokumentowania zasobów. Nie dają możliwości uwzględnienia istotnych parametrów kształtujących warunki hydrotermalne w złożu (Kapuściński i in. 1997). Bardziej skomplikowany model analityczny przemieszczania się frontu temperatury w warstwie podczas zatłaczania ochłodzonej wody do złoża przedstawili Stopa i Wojnarowski (2002). Wpływ temperatury na prędkość propagacji frontu chłodnego w tym modelu, ujęty został dzięki uwzględnieniu temperaturowych zależności własności płynów złożowych i skał (gęstości i ciepła właściwego). Bilansowy model systemu geotermalnego uwzględnia zmienność ciśnienia, temperatury i składu mineralnego wody termalnej w złożu. Zmienność składu chemicznego zakłada dopływ wody o innym składzie chemicznym z sąsiadujących warstw. Oparty został o równania bilansu masy, bilansu energii i koncentracji związków chemicznych (Axelsson 2000). Model ten może znaleźć zastosowanie w przypadku złóż o stosunkowo małej objętości, ograniczonych po bokach i w spągu warstwą nieprzepuszczalną oraz warstwą półprzepuszczalną w stropie, umożliwiającą infiltrację wody o niższej temperaturze. Zastosowany może być do szacunkowych analiz małych złóż wód termalnych zwłaszcza w strefach wulkanicznych.

12 2.2. Modelowanie numeryczne Złoże geotermalne charakteryzować może się niejednorodnością ośrodka skalnego, która przejawia się zmiennością przestrzenną takich parametrów jak porowatość, przepuszczalność, przewodność cieplna itp. Złoże opisują wielkości skalarne (porowatość absolutna, nasycenie) i wielkości wektorowe lub tensorowe (takie jak przepuszczalność czy przewodność hydrauliczna). Wartości niektórych parametrów mogą dodatkowo wykazywać anizotropię (np. współczynnik przewodzenia ciepła). Parametry ośrodka skalnego i płynów są zależne od czynników wiążących się z eksploatacją złoża, głównie od ciśnienia i temperatury. Rozwiązanie tak skomplikowanych zależności, stanowiących model matematyczny zjawisk zachodzących w złożu geotermalnym w ujęciu przestrzennym i dynamicznym, jest możliwe jedynie przy zastosowaniu metod numerycznych. Rozwijająca się technika komputerowa umożliwia symulacje eksploatacji z analizą zmian już nie tylko podstawowych parametrów termodynamicznych w czasie i przestrzeni, ale coraz bardziej skomplikowanych układów, z uwzględnianiem coraz większej liczby współzależnych parametrów Etapy modelowania zbiornika geotermalnego Budowa modelu matematycznego złoża wody termalnej składa się z trzech zasadniczych etapów: wykonania modelu koncepcyjnego złoża, modelu stanu naturalnego złoża i modelu eksploatacji (Bodvarsson in. 1986; Axelsson 1999). Model koncepcyjny bazuje na danych geologicznych dotyczących budowy złoża, pomiarach geofizycznych, geochemicznych oraz na testach otworowych. Model taki stosowany jest do wstępnego określenia możliwości eksploatacyjnych oraz do wskazania rejonów perspektywicznych. Model koncepcyjny jest ogólną charakterystyką złoża w zakresie kształtu, zasięgu i warunków brzegowych. Określa on parametry złożowe, do których należy zaliczyć kierunki przepływu, wartości ciśnienia i temperatury oraz własności fizyczne jak przepuszczalność, porowatość, pojemność cieplna skał i płynu złożowego, przewodność cieplna skał, lepkość oraz gęstość (Bodvarsson, Witherspoon 1989). Budowa modelu matematycznego stanu naturalnego złoża bazuje na modelu koncepcyjnym. Stan przed rozpoczęciem eksploatacji wyznaczany jest przez model stanu naturalnego. Model eksploatacji jest rozszerzeniem modelu stanu naturalnego o opis zmian wywołanych eksploatacją i/lub zatłaczaniem. W przypadku nowego złoża modeluje się zachowanie parametrów złożowych podczas symulowanej eksploatacji, które może być skorygowane w przyszłości na podstawie realnego układu. Dla złoża posiadającego już historię eksploatacji, wykonuje się symulację tego okresu na potrzeby kalibracji modelu, a następnie przedstawia się prognozę zmian parametrów eksploatacyjno-złożowych Dyskretyzacja i metody analizy numerycznej Dokonanie dyskretyzacji równań opisujących zjawiska zachodzące w złożu wody termalnej jak i parametrów ośrodka porowatego jest konieczne do opisu przepływu celem jego rozwiązania metodami numerycznymi. Obliczeń zmian parametrów w poszczególnych elementach w tak przekształconym ośrodku dokonuje się w kolejnych przedziałach czasowych. Elementy złoża sprowadza się do bloków siatki numerycznej, a czas eksploatacji do określonych kroków czasowych. Od liczby bloków w siatce numerycznej użytej w modelu zależy dokładność opisu złoża i parametrów związanych z przepływem masy. Liczba bloków ograniczona jest 12

13 w praktyce mocą obliczeniową komputera oraz czasem realizacji symulacji. Dyskretyzacja zmiennych przestrzennych i czasu wnosi pewne niedokładności do matematycznego modelu rozpatrywanego procesu. W celu rozwiązywania skomplikowanych zagadnień w czasie i przestrzeni opracowano wiele metod numerycznych. Najbardziej rozpowszechnione są: metoda elementów skończonych, metoda różnic skończonych i metoda elementów brzegowych Symulator numeryczny TOUGH2.0 Symulator eksploatacji złoża wód termalnych TOUGH2.0 (Transport Of Unsaturated Groundwater and Heat) powstał w Lawrence Berkeley Laboratory przede wszystkim do modelowania złóż geotermalnych. Program ten wykorzystuje model matematyczny zdefiniowany równaniami różniczkowymi opisanymi poniżej, które rozwiązywane są za pomocą metody uogólnionych różnic skończonych (Pruess i in. 1999). TOUGH2.0 jest numerycznym symulatorem trójwymiarowego przepływu masy i ciepła dla wieloskładnikowego i wielofazowego płynu w ośrodku porowatym i szczelinowym. Program rozwiązuje równanie bilansu masy i energii. Dopływ płynu opisany jest prawem Darcy`ego z uwzględnieniem wielofazowości płynu a także dyfuzji masy we wszystkich fazach. Przepływ ciepła uwzględnia zarówno kondukcję jak i konwekcję. Opis warunków termodynamicznych bazuje na założeniu lokalnej równowagi wszystkich faz. Parametry płynu jak i ośrodka porowatego mogą być dowolnymi nieliniowymi funkcjami podstawowych parametrów termodynamicznych (Pruess i in. 1999). Parametry mieszaniny płynów takie jak nasycenie, lepkość, gęstość i entalpia właściwa są obliczane w trakcie symulacji dla każdego bloku modelu jako funkcje ciśnienia i temperatury. Zdefiniowane są one równaniami stanu Model matematyczny Równanie bilansu masy i energii dla przepływu płynu wielofazowego w złożu geotermalnym przedstawiono w postaci zależności (Finsterle, Pruess 1996; Moridis, Pruess 1998; Pruess i in. 1999): d dt κ κ κ M dvn dγn q dvn Vn Γn Vn F n (2.14) gdzie: V n dowolny podobszar złoża, n powierzchnia ograniczająca podobszar V n, M akumulacja masy lub energii w jednostce objętości, indeks określający składniki przepływającego płynu (woda, powietrze, H 2, CO 2 i inne związki chemiczne) dla =1..nk, =nk+1 oznacza równanie opisujące przepływ ciepła. F strumień masy lub ciepła, q wydajność źródła, n wektor normalny do powierzchni n skierowany do wewnątrz objętości V n. Akumulacja masy dla składników przepływającego płynu dana jest wzorem: κ κ M S ρ X (2.15) β β β β 13

14 gdzie: indeks określający fazy w jakich występują składniki płynu (ciecz, para), współczynnik porowatości, -, S nasycenie fazą, -, gęstość fazy, kgm -3, X udział masowy składnika w fazie, -. Akumulację ciepła dla systemu wielofazowego opisuje zależność: M nk1 1 r C r T S e (2.16) gdzie: r gęstość skał, kgm -3, C r ciepło właściwe skały, Jkg -1 K -1, e energia wewnętrzna właściwa poszczególnej fazy, Jkg -1, T temperatura, K. Strumień masy opisuje zależność: F X F (2.17) Strumień ciepła zawiera składnik zarówno kondukcyjny jak i konwekcyjny, opisany jest zależnością: gdzie: - przewodność cieplna, Wm -1 K -1, h - entalpia właściwa fazy, Jkg -1. nk1 F λ T h F (2.18) Podstawowy model symulatora TOUGH2.0 uzupełniają równania, które opisują m. in. zależności lepkości i gęstości od ciśnienia i temperatury. W przypadku jednofazowego przepływu wody czystej podstawowymi zmiennymi są ciśnienie i temperatura, pozostałe parametry są zależnościami zmiennych podstawowych wyznaczanymi na podstawie zależności empirycznych. Układ równań dla takich założeń upraszcza się do postaci: d dt d dt ρ dv F n dγ q dv (2.19) w n w n n Vn Γn Vn 1 C T e dv λ T h F ndγ q dv (2.20) r r w w n w w n T n Vn Γn Vn k ρ F k P ρ g rw w w w w μ w (2.21) Zastosowana do rozwiązywania równań modelu matematycznego symulatora TOUGH2.0 metoda uogólnionych różnic skończonych polega na dyskretyzacji całego obszaru przepływu dostatecznie małymi regionami lub elementami i zastosowaniu bilansu masy i energii w każdym elemencie (Narasimhan,Witherspoon 1976; Yu-Shu Wu, Pruess 1998). 14

15 Warunki brzegowe i początkowe Różniczkowe równania przepływu masy i ciepła wykorzystywane przez symulator TOUGH2.0 muszą być uzupełnione warunkami brzegowymi, przedstawiającymi zmiany ciśnienia i temperatury na brzegu analizowanego obszaru oraz warunkiem początkowym, opisującym rozkład tych parametrów w całym obszarze w chwili początkowej. Dla równań opisujących zjawiska zachodzące w złożu geotermalnym, najczęściej stosowane są warunki brzegowe Dirchleta, Neumanna i Cauchy ego (Pruess i in. 1999). Warunek brzegowy Dirchleta określa wartość ciśnienia i temperatury na brzegu obszaru. Przy dyskretyzacji zadawane są ich wartości w blokach siatki. Tego typu warunki opisują sytuację, gdy warstwa kontaktuje się bezpośrednio z powierzchniowym zbiornikiem wodnym lub posiada wychodnie na powierzchni terenu. Warunek brzegowy Neumanna opisuje dopływ płynów lub ciepła do złoża. W przypadku wystąpienia bariery nieprzepuszczalnej na brzegu obszaru brak jest dopływającego strumienia masy i/lub ciepła. Warunki Cauchy ego opisują zjawisko infiltracji na granicy obszaru złoża dla przepływu masy lub wnikania ciepła. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku kontaktu złoża z warstwą półprzepuszczalną w stropie, przez którą następuje dopływ wody o temperaturze niższej niż w złożu Wartość ciśnienia dennego Podczas numerycznego modelowania eksploatacji otworowej rozmiar bloku ze zdefiniowanym odwiertem może znacznie przekraczać jego średnicę. Dlatego też ciśnienie obliczone w tym bloku różni się od ciśnienia dennego w odwiercie. Różnica ta zależy od wielkości bloku (Hadgu i in. 1995). W literaturze znaleźć można sposoby wyznaczania ciśnienia dennego w odwiercie dla przepływu ustalonego (Schwabe, Brand 1967). Przy założeniu, że obliczone ciśnienie w bloku równe jest średniemu ciśnieniu w części złoża reprezentowanej przez blok, można ciśnienie denne określić z zależności (Peaceman 1977; 1978): p blok p blok p w Q x 1 ln 2 k b r 2 w (2.22) W określaniu ciśnienia dennego w odwiercie zastosować można indeks produkcji: gdzie: x, y wymiary bloku, m. PI ln 2 k b (2.23) x y 1 r 2 w Dzięki temu uzyskuje się zależność (Coats i in. 1974): p blok p w Q PI (2.24) 15

16 Wprowadzając ekwiwalentny promień bloku, tzn. promień, na którym ciśnienie w stanie ustalonym równe jest obliczonemu ciśnieniu w bloku, zależność na ciśnienie przyjmuje wtedy postać (Peaceman 1977; 1978): P blok P w Q r ln 2 k b r ek w (2.25) w której promień ekwiwalentny r ek dany jest wzorem: r ek, 2 x 0 (2.26) Kalibracja modelu złoża dokonywana jest w oparciu o wartość ciśnienia dennego, którą określa się na podstawie wyników z historii eksploatacji. Przy określaniu tego ciśnienia wykorzystuje się pomiary ciśnienia głowicowego. Należy w obliczeniach uwzględnić zmianę gęstości wody termalnej z temperaturą, mineralizację wody oraz straty ciśnienia podczas przepływu przez odwierty eksploatacyjne i chłonne Bilans energii geotermalnej zawartej w szkielecie skalnym i przestrzeni porowej skały zbiornikowej Dla określenia zasobów energii geotermalnej zbiornika dolnokredowego należy wykonać obliczenia bilansu masy i energii. Bilans masowy złoża o niskiej entalpii ma postać (Kjaran, Eliasson 1983): W b W W W (2.27) r w d gdzie: W b naturalny dopływ masy wody do złoża, kg, W r dopływ masy wody chłodnej z odwiertów chłonnych oraz ze źródeł naturalnych, kg, W w eksploatacja masy ze złoża z odwiertów produkcyjnych, kg, W d naturalny ubytek masy wody w strefie odpływu, kg. Bilans energii dla takiego złoża ma postać: h W h W h W h W b b r r w w d (2.28) gdzie: h entalpia płynu, Jkg -1. Energia zgromadzona w zbiorniku dolnokredowym jest sumą energii zgromadzonej w skale oraz energii zgromadzonej w wodzie. Zależność określająca całkowitą energię zgromadzoną w zbiorniku ma postać (Edwards i in. 1982; Kjaran, Eliasson 1983): Q z ( c (1 ) c ) T b A gdzie: c r ciepło właściwe skały zbiornikowej, Jkg -1 K -1, r gęstość skały zbiornikowej, kgm -3, - współczynnik porowatości,-, c w ciepło właściwe wody termalnej, Jkg -1 K -1, w gęstość wody termalnej, kgm -3, ΔT różnica temperatur między złożem, a otoczeniem, K, b miąższość warstwy wodonośnej, m, A powierzchnia złoża, m 2. r r w w (2.29) 16

17 Dla określenia dopływu ciepła do zbiornika geotermalnego, które jest konieczne przy modelowaniu przepływu ciepła w złożu, wymagane jest określenie charakterystyki wymiany ciepła w ośrodku porowatym. Istnieją dwa sposoby transportu ciepła w ośrodku porowatym: kondukcja i konwekcja (Kjaran, Eliasson 1983). Kondukcja jest procesem przepływu ciepła w ośrodku skalnym spowodowanym gradientem temperatur. Opisana jest przez prawo Fouriera: gdzie: q gęstość strumienia ciepła, Wm -2, λ współczynnik przewodności cieplnej, Wm -1 K -1, T - gradient temperatury, Km -1. x T q (2.30) x W oparciu o wzór (2.30) wprowadzone zostało ogólne równanie kondukcyjnego transportu ciepła w układzie przestrzennym, które dla ośrodka jednorodnego o gęstości ρ i cieple właściwym c przybiera postać (Kapuściński, Rodzoch 2006): 2 T 2 x 2 T 2 y 2 T 2 z T t (2.31) gdzie: - współczynnik dyfuzji termicznej: c (2.32) Istnieją dwa typy konwekcji: swobodna i wymuszona. Wymiana ciepła za pomocą konwekcji naturalnej w porowatej warstwie wodonośnej spowodowana jest różnicą temperatur. Natomiast konwekcja wymuszona wywołana jest przez zewnętrze gradienty ciśnień i bardziej lub mniej jest niezależna od rozkładu temperatury. Najczęściej w złożu geotermalnym mamy do czynienia z obiema rodzajami konwekcji. Przy czym w złożach naturalnych dominuje konwekcja swoboda, a w złożach, w których prowadzona jest eksploatacja może przeważać konwekcja wymuszona. Do opisu procesu konwekcji wykorzystywana jest bezwymiarowa liczba kryterialna Rayleigha (Kjaran, Eliasson 1983; Kutasov 1999): R a w g w c w k T b gdzie: g przyspieszenie ziemskie, ms -2, α współczynnik termicznej rozszerzalności objętościowej wody, K -1, ΔT pionowy gradient temperatury, K, k współczynnik przepuszczalności dla wody, m 2, λ r współczynnik przewodności cieplnej skał nasyconych wodą, Wm -1 K -1, υ w współczynnik lepkości kinematycznej wody, m 2 s -1. r Na podstawie danych doświadczalnych wykazano, iż konwekcja wody w warstwie porowatej rozpoczyna się dla liczby kryterialnej Ra>40 (Kutasov 1999). (2.33) 17

18 Stosunek strumienia ciepła przekazywanego na drodze konwekcji do strumienia ciepła przewodzonego określony jest za pomocą liczby kryterialnej Nusselta. Dla liczb Nusselta i Rayleigha istnieje zależność empiryczna (Kjaran, Eliasson 1983): Nu 2 3 Ra Jeśli przyjąć równość strumienia ciepła przewodzenia i konwekcji w stropie wartwy wodonośnej (spągu warstwy izolacyjnej), strumień ciepła skierowany pionowo może być określony jako strumień przewodnictwa w warstwie izolującej. Równanie Fouriera przyjmuje postać: oraz q T T (2.34) o przew 1 przew (2.35) q D b T T D gdzie: D miąższość warstwy izolującej, m, b miąższość warstwy wodonośnej, m, T o temperatura w stropie warstwy nadległej o niskiej przepuszczalności, K, T 1 temperatura w spągu warstwy zbiornika geotermalnego, K, λ przew, λ konw średnia przewodność cieplna skał, Wm -1 K -1. o konw 1 konw (2.36) Iloraz równania (2.35) i (2.36) pozwala określić bezwymiarową liczbę Nusselta (Długosz 1996): Nu q q konw 1 konw (2.37) przew h D przew 2.5. Czas życia układu geotermalnego W nawiązaniu do przytoczonych modeli konieczne wydaje się jasne zdefiniowanie czasu życia układu geotermalnego. W przypadku złóż geotermalnych można czas życia utożsamiać z długością życia dubletu geotermalnego. Długość życia dubletu geotermalnego definiowana jest jako czas, po którym temperatura wody z odwiertu produkcyjnego spadnie o 3 o C w wyniku przesuwania się frontu chłodnego. Przyjęcie takiej wartości jest uznawane za nie powodujące istotnych zmian w systemie dostarczającym ciepło dla użytkowników. Po tym okresie wymagane są prace adaptacyjne odbiorników ciepła dla utrzymania żądanych parametrów medium ogrzewającego (Ney 2001). W świetle zagospodarowania wody termalnej o stosunkowo niskiej temperaturze autor proponuje ogólną definicję długości życia dubletu geotermalnego dla przepływu nominalnego wody termalnej, jako czas, po którym nastąpi stała w czasie zmiana temperatury na głowicy geotermalnej, w wyniku dojścia frontu chłodnego, o najmniejszą wartość dokładności czujnika temperatury po uwzględnieniu błędu pomiaru. W przypadku wód termalnych o temperaturze poniżej projektowanych nominalnych parametrów zasilania sieci ciepłowniczej, nawet nieznaczny spadek temperatury powoduje wzrost udziału źródła szczytowego w ogólnym bilansie energetycznym, co przekłada się na wynik finansowy zakładu geotermalnego. 18

19 W tym szczególnym przypadku geotermalnej sieci ciepłowniczej w Uniejowie, temperatura wody termalnej jest niższa niż zaprojektowana temperatura zasilania niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej o parametrach 70/35 o C. 19

20 3. Technologiczne uwarunkowania budowy oraz eksploatacji instalacji geotermalnych Praca geotermalnej instalacji ciepłowniczej, w której wykorzystuje się zmineralizowaną wodę termalną, związana jest najczęściej z trudnościami wynikającymi przede wszystkim z procesów korozji oraz wytrącania się i osadzania związków chemicznych. Znajomość szeregu rozwiązań techniczno-technologicznych pozwala na zapobieganie negatywnym procesom, jakie mogą mieć miejsce zarówno w instalacji powierzchniowej jak i w otworach. W poniższych podrozdziałach opisane zostaną zjawiska korozji, wytrącania i deponowania osadów wtórnych oraz wpływu mikroflory bakteryjnej na utratę chłonności złoża Utrata chłonności złoża Utratę chłonności można zdefiniować jako proces związany z kolmatacją strefy przyodwiertowej w odwiercie chłonnym, której objawem jest się wzrost ciśnienia zatłaczania wody do tego odwiertu. Utrata chłonności w zależności od konstrukcji odwiertu, warunków prowadzenia eksploatacji, może oznaczać dla różnych instalacji geotermalnych osiągnięcie różnych wartości ciśnień tłoczenia. Do tej pory nie została ustalona wartość bezpiecznego ciśnienia, przy którym należy bezwzględnie zaprzestać zatłaczanie. Te parametry są indywidualną cechą każdego złoża, przy określonych warunkach instalacyjno-ekspolatacyjnych. Dla zaprojektowanej geotermalnej instalacji ciepłowniczej najwyższe dopuszczalne ciśnienie zatłaczania wyznacza wytrzymałość tejże instalacji. Przykładowa analiza wpływu wybranych czynników na wielkość ciśnienia zatłaczania złoża wód termalnych w Pyrzycach w wybranym okresie została opisana w literaturze (Maliszewski 2004). Opiera się ona na metodach statystyki matematycznej wraz z nieliniową regresję danych ciepłowniczych. Nie brano pod uwagę zalecanych parametrów prowadzenia eksploatacji tj. określonego dla danej instalacji (złoża) wielkości poboru i ciągłości zatłaczania wody, jak również stałości schłodzenia wody (Parecki, Biernat 2007). Zatłaczanie wód termalnych po odebraniu ciepła jest metodą pozbycia się wykorzystanych wód, kiedy nie jest możliwy ich zrzut do cieków powierzchniowych. Ponadto dodatkową zaletą zatłaczania jest utrzymywanie ciśnienia złożowego (Kapuściński i in.1997). Czynniki wpływające na utratę chłonności można generalnie podzielić na trzy grupy: - zależne od złoża (m.in. skład fizykochemiczny wody termalnej, rozpuszczonych gazów, budowa i morfologia formacji geologicznej, ciśnienie złożowe), - zależne od budowy instalacji wgłębnej i powierzchniowej (m.in. konstrukcja dolnej części odwietu, zastosowane materiały w systemie obiegu wody termalnej, zastosowanie osłony azotowej w odwiercie eksplotacyjnym), - zależne od prowadzenia eksploatacji złoża (m.in. liczba przerw w pracy systemu geotermalnego). Aby określić jakie czynniki decydują o utracie chłonności, każde złoże i instalację ujmującą wody termalne należy rozpatrywać indywidualnie. 20

21 Według Bradley a (1989) początkowa wielkość zatłaczania wody do odwiertu chłonnego zależy od efektywnej przepuszczalności, lepkości dynamicznej wody, miąższości warstwy chłonnej, promienia efektywnego odwiertu, ciśnienia złożowego i zatłaczania. Zasadniczym problemem związanym z zatłaczaniem wód do warstwy złożowej jest utrata chłonności. Literatura podaje różne przyczyny utraty chłonności. Soboń (1990) podzielił czynniki wpływające na proces zatłaczania do kolektora porowego na bezpośrednio i pośrednio wpływające na technologię zatłaczania. Bezpośredni wpływ na zatłaczanie mają takie czynniki jak m.in.: - zawartość fazy stałej w zatłaczanej wodzie, - zawartość gazów, - porowatość i przepuszczalność kolektora chłonnego, - ciśnienie płynów złożowych w kolektorze chłonnym, - temperatura zatłaczanej wody, - stopień uszkodzenia strefy przyodwiertowej w wyniku procesu wiercenia, - konstrukcja dolnej części odwiertu chłonnego. Czynniki pośrednio wpływające na proces zatłaczania to: - zmiana przekroju rur na skutek osadzania się związków chemicznych, - kolmatacja filtra, - kolmatacja strefy przyodwiertowej w wyniku prowadzenia iniekcji wody z zawartością fazy stałej, - zmiana chropowatości rur stalowych w wyniku korozji. Wright i Chilingarian (1989) oraz Collins (1975) zwiększenie się ciśnienia tłoczenia wody do odwiertu chłonnego, a tym samym utratę chłonności, przypisują następującym czynnikom: - ograniczonej strukturze geologicznej (zamknięta pustka), - pęcznieniu iłów, - tworzeniu i depozycji nierozpuszczalnego materiału w złożu, - przemieszczaniu się cząstek ze złoża spowodowanym rozpuszczaniem się lepiszcza skał (cząstki takie zamykają kanały porowe redukując przepuszczalność), - obecności zawieszonych cząstek stałych w wodzie, które zatykają pory redukując przepuszczalność. Utrata chłonności może być związana z jednym lub kilkoma jednocześnie czynnikami. Szczegółowy opis wcześniej wymienionych czynników odpowiedzialnych za utratę chłonności przedstawił Nagy (2001), który klasyfikuje cząstki zawieszone na: - cząstki adherentne (przyklejają się do powierzchni ciała stałego lub tworzą film pokrywający powierzchnię skały), - cząstki nieadherentne, - cząstki, które mogą być adherentne lub nieadherentne w zależności od okoliczności (ił, produkty korozji, bakterie, związki chemiczne). 21

22 Największy udział we wszystkich opisanych wyżej trzech zjawiskach mają cząstki adherentne. Istnieje pogląd, że wodę z nieadherentnymi cząstkami o średnicach mniejszych od średnicy kanału porowego można bez szkody wtłaczać do złoża. Jeżeli zawieszone cząstki stałe zawierają wyłącznie piasek, to zwykle mogą być bez przeszkód przefiltrowane przez złoże bez utraty chłonności. Inaczej jest w przypadku obecności w zawiesinie iłu lub mułu (nawet bardzo drobnego). Takie cząstki tworzą filtr nieprzepuszczalny, znacznie obniżając chłonność. Woda nie powinna zawierać żadnych cząstek adherentnych. Jeżeli brak jest informacji odnośnie ich istnienia, zawsze należy założyć, iż takie cząstki będą się w złożu wytracać. Zaleca się generalnie utrzymanie zawartości cząstek stałych na poziomie poniżej 2 mgdm -3 w celu utrzymania chłonności przez dłuższy czas (Nagy 2001). W literaturze spotyka się wiele opracowań, wg których czynnikiem odpowiedzialnym za utratę chłonności uważa się przede wszystkim wytrącanie fazy stałej z wód termalnych (Wright, Chilingarian 1989; Nagy 2001; Seibt, Kellner 2003; Ungemach 2003). Przyjmuje się, że najważniejszym czynnikiem, na który wpływ ma przedsiębiorca, jest ograniczenie ilości wytrącanych cząstek stałych (Wright, Chilingarian 1989). Wright i Chilingarian (1989) jako ważniejsze przyczyny wytrącania się cząstek stałych przyjmują: - piaszczenie odwiertu produkcyjnego, - przedawkowanie środków chemicznych, - niekompatybilność wody zatłaczanej i złożowej (rodzimej), - dopływ powietrza do systemu geotermalnego, - dopływ wody niekompatybilnej z innej warstwy, - flokulacja cząstek za systemem filtrów. Ungemach (2003) dodatkowo przywołuje takie czynniki jak: - drobna migracja cząstek w obrębie złoża, - pułapka gazów, - zmiany termodynamiczne (ciśnienia i temperatury) wywoływane przez proces zatłaczania, - wielkość natężenia przepływu zatłaczanej wody. Seibt i Kellner (2003) za najważniejsze czynniki odpowiedzialne za wytrącanie cząstek stałych uważają: - uwalnianie się cząstek w wyniku erozji, - chemiczną nietolerancję zatłaczanych i schłodzonych wód z wodami termalnymi warstwy chłonnej, - wprowadzenie produktów korozji z obiegu wody termalnej, - techniczne niedoskonałości instalacji. Wright i Chilingarian (1989) za możliwe problemy wywołane obecnością stałych cząstek uważają m.in. osadzanie się wytrąconych cząstek wewnątrz rur systemu tłocznego, zatykanie kanałów porowych i zmniejszenie przepuszczalności, tworzenie dodatkowego nieprzepuszczalnego filtru w złożu. Typy uszkodzeń wywołanych przez cząstki stałe opisane zostały także przez Barkmana i Davidsona (1972). 22

23 3.2. Korozja instalacji wgłębnej i powierzchniowej Korozja jest destrukcyjną interakcją fizykochemiczną między materiałem i agresywnym środowiskiem, z którym się styka. Korozja powoduje zmianę właściwości materiału, skutkującą zmianą jego funkcji i jego środowiska (Amalhay i in. 1994b). Czynniki fizyczne i chemiczne wpływające na korozję w wodach termalnych zostały szeroko opisane w literaturze m.in. przez: Ellis i in. (1981, 1999); Roscoe (1990); Andritsosa i in. (2008). Do najistotniejszych czynników chemicznych należą: H +, Cl -, H 2S/HS -, SO 4 2-, O 2, CO 2/HCO 3 -. Wśród czynników fizycznych znaleźć można: prędkość przepływu, temperaturę i ph. Rodzaje i przyczyny powstawania korozji metali w środowisku wód termalnych przedstawiono w tabeli 3.1. Korozyjność wód termalnych zmienia się znacznie w zależności od ich składu fizykochemicznego. Znając procesy korozji, wymagane jest zastosowanie w instalacjach geotermalnych odpowiednich materiałów i urządzeń oraz określenie i prowadzenie działań zapobiegających powstawaniu korozji (Ungemach 2004a; 2004b; Andritsos i in. 2008). Ze względu na dostępność, niskie koszty, łatwą podatność na obróbkę i właściwości fizyczne najczęściej rury okładzinowe i filtry wykonywano ze stali. Materiał ten jednak jest podatny na agresywne środowisko wód termalnych, czego następstwem jest są uszkodzenia rur i i filtrów (Roscoe 1990). W instalacji geotermalnej korozja może powodować: - zmniejszenie żywotności odwiertów geotermalnych i instalacji powierzchniowej nawet o połowę zakładanego czasu pracy, - ryzyko uszkodzenia ścian rur okładzinowych, a tym samym możliwość mieszania się wód termalnych z innymi wodami, - formowanie się i osadzanie związków chemicznych na ścianie wewnętrznej rur okładzinowych, co powoduje zmniejszenie chłonności. Dobór odpowiednich materiałów wykorzystywanych w kontakcie z wodą geotermalną był przedmiotem cyklicznych badań na Podhalu (Banaś i in. 2007). Autorzy Ellis (1981), Ellis i Conover (1981) stworzyli system klasyfikacji korozyjności wód termalnych ze względu na ich podatność na korozję w stosunku do zastosowanych materiałów. W systemie tym wody termalne zostały podzielone na 6 klas ze względu na skład chemiczny płynów oraz agresywność korozyjną w stosunku do stali węglowej i innych materiałów. Badano takie parametry jak: całkowite stężenie jonów korozyjnych wyrażone w ppm (Total Key Species - TKS), zawartość chlorków, ph i temperaturę płynu na wypływie. Całkowite stężenie jonów korozyjnych stanowi suma rozpuszczonych cząstek stałych takich jak: chlorki, siarczany, węglany, wodorowęglany, specjacje siarczków i specjacje amonowe. W większości wód termalnych na całkowite stężenie jonów korozyjnych składają się przeważnie jony Cl -, SO 4 2- i HCO 3 -. System ten pozwala na ocenę podatności korozyjnej wody, co umożliwia już na etapie projektowania dobrać odpowiednie materiały i technologie, a tym samym pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z modernizacją instalacji. Należy jednak dla każdego złoża indywidualnie prowadzić badania korozyjności i monitorować typowe dla danych warunków problemy. Niskotemperaturowe zasoby wód termalnych zostały podzielone na dwie podgrupy Va i Vb (tabela 3.2). System ten stanowi poszerzoną wersję systemu zaproponowanego przez DeBerry, Ellisa i Thomasa (1978). 23

24 Tabela 3.1. Rodzaje i przyczyny korozji różnych gatunków metali w środowisku wód termalnych (zmodyfikowana na podstawie Nagy 2001) Materiał Formy korozji Parametry środowiska Ograniczenia i środki ostrożności ph nagły wzrost szybkości korozji dla ph<6 nagły wzrost szybkości korozji dla stężenia jonów chlorki ogólna chlorkowych powyżej 2% szybkość przepływu należy ograniczyć przepływ od 1,524 do 2,134 ms -1 Stal miękka i niskostopowa Stal ferrytyczna Stal austenityczna Stal martenzytyczna i żeliwo stopowe Stopy tytanowe Stopy niklowe Stopy miedziane wżerowa, szczelinowa siarczkowa naprężeniowa ogniwo galwaniczne wżerowa, szczelinowa naprężeniowa wżerowa, szczelinowa miedzyziarnowa siarczkowa naprężeniowa, pozostałe rodzaje korozji jak dla stali austenitycznej wżerowa, szczelinowa ogniwo galwaniczne wżerowa, szczelinowa wżerowa, ogólna temperatura chlorki wytrącone osady H 2S temperatura kontakt z bardziej szlachetnymi metalami chlorki wytrącone osady wolny przepływ lub stagnacja tlen chlorki, temperatura chlorki tlen, temperatura wytrącone osady wolny przepływ lub stagnacja tlen chlorki, temperatura H 2S, temperatura naprężenia, twardość chlorki, temperatura, ph kontakt z bardziej szlachetnym metalem chlorki, temperatura H 2S, chlorki, temperatura amoniak, ph podatność wzrasta ze wzrostem temperatury i stężenia chlorków należy usunąć wytraconye osady i nie dopuszczać do tworzenia się nowych wystąpienie tego typu korozji już przy bardzo niskich stężeniach H 2S ryzyko wystąpienia korozji jest większe w niskich temperaturach unikać połączeń typu katodowego ogólnie podatność wzrasta ze wzrostem stężenia i temperatury nie dopuszczać do tworzenia się osadów należy unikać wolnych przepływów i warunków stagnowania silnie zwiększa podatność na korozję zastosować właściwe spawanie i obróbkę cieplną zależnie od występowania innych czynników korozja szczelinowa może wystąpić przy stężeniu Cl - 5 ppm, O 2100 ppb i temperaturze t60 o C jak dla stali ferrytycznej unikać tworzenia się osadów należy unikać wolnych przepływów i warunków stagnowania tlen silnie zwiększa podatność na korozję unikać przez właściwe spawanie i dobór procedur obróbki cieplnej intensywniejsza korozja przy niskich temperaturach należy używać niski stan naprężeń dla materiałów maksymalna temperatura dla której obserwuje się odporność stopu zależy od ph i zawartości chlorków możliwość wywołania wodorowej korozji pęcherzykowej podobnie jak stale nierdzewne z wyjątkiem stopów bardziej odpornych na korozję szczelinową; wysokie wydajności przepływu stężenie H2S już o wartości 0,1 ppm może wywołać korozję zależnie od ph i rodzaju stopu 24

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Maszyn Cieplnych Optymalizacja Procesów Cieplnych Ćwiczenie nr 3 Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji Częstochowa 2002 Wstęp. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju geotermii w Polsce Słupsk,

Koncepcja rozwoju geotermii w Polsce Słupsk, Koncepcja rozwoju geotermii w Polsce Słupsk, 22.11.2005 J. Błażejewski, Z. Bociek, W. Górecki, N. Maliszewski, K. Owczarek, A. Sadurski, J. Szewczyk, M. Śliwińska Energia geotermiczna energia odnawialna,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej. 1. Wstęp

Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej. 1. Wstęp Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej 1. Wstęp Współczynnik wnikania ciepła podczas konwekcji silnie zależy od prędkości czynnika. Im prędkość czynnika jest większa, tym współczynnik wnikania ciepła

Bardziej szczegółowo

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi. WYMIANA (TRANSPORT) CIEPŁA Trzy podstawowe mechanizmy transportu ciepła (wymiany ciepła): 1. PRZEWODZENIIE - przekazywanie energii od jednej cząstki do drugiej, za pośrednictwem ruchu drgającego tych cząstek.

Bardziej szczegółowo

WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA

WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA Prof. M. Kamiński Gdańsk 2015 PLAN Znaczenie procesowe wymiany ciepła i zasady ogólne Pojęcia i definicje podstawowe Ruch ciepła na drodze przewodzenia Ruch ciepła na

Bardziej szczegółowo

wymiana energii ciepła

wymiana energii ciepła wymiana energii ciepła Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 rodzaje energii magnetyczna kinetyczna cieplna światło dźwięk

Bardziej szczegółowo

ul. 28 Czerwca 1956 r., 398, Poznań tel. (61) , fax (061) ,

ul. 28 Czerwca 1956 r., 398, Poznań tel. (61) , fax (061) , Poznań, dn. 22 lipca 2013r. Charakterystyka wydajności cieplnej gruntu dla inwestycji w Szarocinie k. Kamiennej Góry na podstawie danych literaturowych oraz wykonanych robót geologicznych. Wykonawca: MDW

Bardziej szczegółowo

Instalacja geotermalna w Pyrzycach - aspekty techniczne

Instalacja geotermalna w Pyrzycach - aspekty techniczne Instalacja geotermalna w Pyrzycach - aspekty techniczne Bogusław Zieliński Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 27, 74-200 Pyrzyce bzielinski@geotermia.inet.pl Warszawa, 06 marzec 2017 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Termodynamika. Część 12. Procesy transportu. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Termodynamika. Część 12. Procesy transportu. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Termodynamika Część 12 Procesy transportu Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Zjawiska transportu Zjawiska transportu są typowymi procesami nieodwracalnymi zachodzącymi w przyrodzie. Zjawiska te polegają

Bardziej szczegółowo

Janusz Kośmider. Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych

Janusz Kośmider. Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych Janusz Kośmider Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych Zielona Góra 2010 Spis treści Słowo wstępne..................................... 5 1. Dopływ płynów złożowych do odwiertów...................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa

Instrukcja stanowiskowa POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku Zakład Aparatury Przemysłowej LABORATORIUM WYMIANY CIEPŁA I MASY Instrukcja stanowiskowa Temat:

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu DICTRA do symulacji numerycznej przemian fazowych w stopach technicznych kontrolowanych procesem dyfuzji" Roman Kuziak

Zastosowanie programu DICTRA do symulacji numerycznej przemian fazowych w stopach technicznych kontrolowanych procesem dyfuzji Roman Kuziak Zastosowanie programu DICTRA do symulacji numerycznej przemian fazowych w stopach technicznych kontrolowanych procesem dyfuzji" Roman Kuziak Instytut Metalurgii Żelaza DICTRA jest pakietem komputerowym

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW GEOTERMALNYCH W POLSCE WSPIERANIE PRZEZ PIG PIB ROZWOJU GEOTERMII ŚREDNIOTEMPERATUROWEJ W POLSCE

POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW GEOTERMALNYCH W POLSCE WSPIERANIE PRZEZ PIG PIB ROZWOJU GEOTERMII ŚREDNIOTEMPERATUROWEJ W POLSCE POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW GEOTERMALNYCH W POLSCE WSPIERANIE PRZEZ PIG PIB ROZWOJU GEOTERMII ŚREDNIOTEMPERATUROWEJ W POLSCE Program Geologia Złożowa i Gospodarcza Zespół Wód Uznanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Kajetan Wilczyński Maciej Zybała Gabriel Pihan Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał Statyka Cieczy i Gazów Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał 1. Podstawowe założenia teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał: Ciała zbudowane są z cząsteczek. Pomiędzy cząsteczkami

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36 Wykład 1 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 5 października 2015 1 / 36 Podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny To zbiór niezależnych elementów, które oddziałują ze sobą tworząc integralną

Bardziej szczegółowo

Zapora ziemna analiza przepływu nieustalonego

Zapora ziemna analiza przepływu nieustalonego Przewodnik Inżyniera Nr 33 Aktualizacja: 01/2017 Zapora ziemna analiza przepływu nieustalonego Program: MES - przepływ wody Plik powiązany: Demo_manual_33.gmk Wprowadzenie Niniejszy Przewodnik przedstawia

Bardziej szczegółowo

wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące)

wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące) Wymiana ciepła podczas wrzenia 1. Wstęp wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące) współczynnik wnikania

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

WGGIOŚ Egzamin inżynierski 2014/2015 WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GÓRNICTWO I GEOLOGIA

WGGIOŚ Egzamin inżynierski 2014/2015 WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GÓRNICTWO I GEOLOGIA WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GÓRNICTWO I GEOLOGIA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Geologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów ANALIZA PRZEKAZYWANIA CIEPŁA I FORMOWANIA SIĘ PROFILU TEMPERATURY DLA NIEŚCIŚLIWEGO, LEPKIEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO W PRZEWODZIE ZAMKNIĘTYM Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia będzie obserwacja procesu formowania

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne W3. Zjawiska transportu Zjawiska transportu zachodzą gdy układ dąży do stanu równowagi. W zjawiskach

Bardziej szczegółowo

Badania naturalnego pola temperatury gruntu w rejonie aglomeracji poznańskiej i przykład ich zastosowania

Badania naturalnego pola temperatury gruntu w rejonie aglomeracji poznańskiej i przykład ich zastosowania Badania naturalnego pola temperatury gruntu w rejonie aglomeracji poznańskiej i przykład ich zastosowania Konferencja Przemarzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczędnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli.

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych Strona 1 z 5 Cel ćwiczenia Prezentacja metod stacjonarnych i dynamicznych pomiaru

Bardziej szczegółowo

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych w rurach gładkich i wewnętrznie ożebrowanych Karol Majewski Sławomir Grądziel Plan prezentacji Wprowadzenie Wstęp do obliczeń Obliczenia numeryczne Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Przewodność cieplna Pole temperaturowe Gradient temperatury Prawo Fourier a...15

Przedmowa Przewodność cieplna Pole temperaturowe Gradient temperatury Prawo Fourier a...15 Spis treści 3 Przedmowa. 9 1. Przewodność cieplna 13 1.1. Pole temperaturowe.... 13 1.2. Gradient temperatury..14 1.3. Prawo Fourier a...15 1.4. Ustalone przewodzenie ciepła przez jednowarstwową ścianę

Bardziej szczegółowo

GeoDH. Warsztaty Szkoleniowe

GeoDH. Warsztaty Szkoleniowe Promote Geothermal District Heating Systems in Europe Promowanie geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w Europie GeoDH Warsztaty Szkoleniowe 13.10.2014 Uniejów Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi

Bardziej szczegółowo

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej termodynamika - podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas świata. Parametry układu termodynamicznego - wielkości fizyczne, za pomocą których opisujemy stan układu termodynamicznego,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu.

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu. 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych Warszawa, r. Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16 1 Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w Polsce 70 % suma poborów wód podziemnych około 70% wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

1. BILANSOWANIE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH

1. BILANSOWANIE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH 1. BILANSOWANIE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH Ośrodki materialne charakteryzują dwa rodzaje różniących się zasadniczo od siebie wielkości fizycznych: globalne (ekstensywne) przypisane obszarowi przestrzeni fizycznej,

Bardziej szczegółowo

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi. WYMIANA (TRANSPORT) CIEPŁA Trzy podstawowe mechanizmy transportu ciepła (wymiany ciepła):. PRZEWODZENIE - przekazywanie energii od jednej cząstki do drugiej, za pośrednictwem ruchu drgającego tych cząstek.

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn MECHANIKA PŁYNÓW Płyn - Każda substancja, która może płynąć, tj. pod wpływem znikomo małych sił dowolnie zmieniać swój kształt w zależności od naczynia, w którym się znajduje, oraz może swobodnie się przemieszczać

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42 Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe.

Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe. Wymiana ciepła podczas skraplania (kondensacji) 1. Wstęp Do skraplania dochodzi wtedy, gdy para zostaje ochłodzona do temperatury niższej od temperatury nasycenia (skraplania, wrzenia). Ma to najczęściej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól p l temperatury. Tomasz Bujok promotor: dr hab. Jerzy Bodzenta, prof. Politechniki Śląskiej

Wykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól p l temperatury. Tomasz Bujok promotor: dr hab. Jerzy Bodzenta, prof. Politechniki Śląskiej Wykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól p l temperatury metodą elementów w skończonych Tomasz Bujok promotor: dr hab. Jerzy Bodzenta, prof. Politechniki Śląskiej Plan prezentacji Założenia

Bardziej szczegółowo

Czym jest prąd elektryczny

Czym jest prąd elektryczny Prąd elektryczny Ruch elektronów w przewodniku Wektor gęstości prądu Przewodność elektryczna Prawo Ohma Klasyczny model przewodnictwa w metalach Zależność przewodności/oporności od temperatury dla metali,

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Poznań. 05.01.2012r Politechnika Poznańska Projekt ukazujący możliwości zastosowania programu COMSOL Multiphysics Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalizacji Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZ. BMiP, PŁOCK

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego Politechnika Częstochowska Katedra Inżynierii Energii NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego dr hab. inż. Zbigniew BIS, prof P.Cz. dr inż. Robert ZARZYCKI Wstęp

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Zapora ziemna analiza przepływu ustalonego

Zapora ziemna analiza przepływu ustalonego Przewodnik Inżyniera Nr 32 Aktualizacja: 01/2017 Zapora ziemna analiza przepływu ustalonego Program: MES - przepływ wody Plik powiązany: Demo_manual_32.gmk Wprowadzenie Niniejszy Przewodnik przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A, p 2, S E C B, p 1, S C [W] wydajność pompowania C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt dn dt dn / dt - ilość cząstek przepływających w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii

Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii Leszek Pająk, Antoni Barbacki pajak.leszek@gmail.com AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ Ciepło i temperatura Pojemność cieplna i ciepło właściwe Ciepło przemiany Przejścia między stanami Rozszerzalność cieplna Sprężystość ciał Prawo Hooke a Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Optymalne technologie wiertnicze dla ciepłownictwa geotermalnego w Polsce

Optymalne technologie wiertnicze dla ciepłownictwa geotermalnego w Polsce Optymalne technologie wiertnicze dla ciepłownictwa geotermalnego w Polsce Tomasz Śliwa (sliwa@agh.edu.pl), Aneta Sapińska-Śliwa, Rafał Wiśniowski AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Wiertnictwa,

Bardziej szczegółowo

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Rytro, sierpień 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk GENEZA POWSTANIA GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów

Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów Mateusz Szubel, Mariusz Filipowicz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II J. Szantyr Wykład nr 6 Przepływy w przewodach zamkniętych II W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej złożonymi rurociągami. Jeżeli strumień płynu nie ulega rozgałęzieniu, mówimy o rurociągu prostym.

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

Q strumień objętości, A przekrój całkowity, Przedstawiona zależność, zwana prawem filtracji, została podana przez Darcy ego w postaci równania:

Q strumień objętości, A przekrój całkowity, Przedstawiona zależność, zwana prawem filtracji, została podana przez Darcy ego w postaci równania: Filtracja to zjawiso przepływu płynu przez ośrode porowaty (np. wody przez grunt). W więszości przypadów przepływ odbywa się ruchem laminarnym, wyjątiem może być przepływ przez połady grubego żwiru lub

Bardziej szczegółowo

Algorytmy optymalizacji systemu ICT wspomagające zarządzanie siecią wodociągową

Algorytmy optymalizacji systemu ICT wspomagające zarządzanie siecią wodociągową Katowice GPW 2014 Algorytmy optymalizacji systemu ICT wspomagające zarządzanie siecią wodociągową Jan Studziński 1 1. Wstęp Cel projektu Usprawnienie zarządzania siecią wodociągową za pomocą nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i symulacja zagadnień biomedycznych PROJEKT BARTŁOMIEJ GRZEBYTA, JAKUB OTWOROWSKI

Modelowanie i symulacja zagadnień biomedycznych PROJEKT BARTŁOMIEJ GRZEBYTA, JAKUB OTWOROWSKI Modelowanie i symulacja zagadnień biomedycznych PROJEKT BARTŁOMIEJ GRZEBYTA, JAKUB OTWOROWSKI Spis treści Wstęp... 2 Opis problemu... 3 Metoda... 3 Opis modelu... 4 Warunki brzegowe... 5 Wyniki symulacji...

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY.

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY. Sprawdzanie warunków cieplno-wilgotnościowych projektowanych przegród budowlanych (wymagania formalne oraz narzędzie: BuildDesk Energy Certificate PRO) Opracowanie: BuildDesk Polska Nowe Warunki Techniczne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE BDNIE WYMIENNIK CIEPŁ TYPU RUR W RURZE. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z konstrukcją, metodyką obliczeń cieplnych oraz poznanie procesu przenikania ciepła w rurowych wymiennikach ciepła..

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć. Sorpcyjne Systemy Energetyczne. Adsorpcyjne systemy chłodnicze. Klasyfikacja. Klasyfikacja adsorpcyjnych systemów chłodniczych

Plan zajęć. Sorpcyjne Systemy Energetyczne. Adsorpcyjne systemy chłodnicze. Klasyfikacja. Klasyfikacja adsorpcyjnych systemów chłodniczych Plan zajęć Sorpcyjne Systemy Energetyczne Adsorpcyjne systemy chłodnicze dr inż. Bartosz Zajączkowski Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych kontakt:

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Nowy Targ, styczeń 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy, szybko przekształcił się w zadanie

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM. Paweł Michnikowski

ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM. Paweł Michnikowski ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM Paweł Michnikowski W publikacji przedstawiono: dynamiczne metody wyznaczania zużycia energii do ogrzewania lokalu, prostą metodę godzinową,

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych

Metoda Elementów Skończonych Projekt Metoda Elementów Skończonych w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Wykonali: Dziamski Dawid Krajcarz Jan BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2012-2013 Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Stręk Spis treści 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Joanna Szulczyk Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE. PROJEKTY I INSTALACJE EKSPLOATOWANE

WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE. PROJEKTY I INSTALACJE EKSPLOATOWANE INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych 31-261 Kraków ul. Wybickiego 7 WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ W

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne procesów, podobieństwo i zmiana skali

Modele matematyczne procesów, podobieństwo i zmiana skali Modele matematyczne procesów, podobieństwo i zmiana skali 20 kwietnia 2015 Zadanie 1 konstrukcji balonu o zadanej sile oporu w ruchu. Obiekt do konstrukcji (Rysunek 1) opisany jest następującą F = Φ(d,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

Aerodynamika I Efekty lepkie w przepływach ściśliwych.

Aerodynamika I Efekty lepkie w przepływach ściśliwych. Aerodynamika I Efekty lepkie w przepływach ściśliwych. przepłw wokół profilu RAE-2822 (M = 0.85, Re = 6.5 10 6, α = 2 ) Efekty lepkie w przepływach ściśliwych Równania ruchu lepkiego płynu ściśliwego Całkowe

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Oddział we Wrocławiu. Görlitz

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Oddział we Wrocławiu. Görlitz Görlitz 17.11.2014 Pakiet programów MIKE opracowany na Politechnice Duńskiej, zmodyfikowany przez Duński Instytut Hydrauliki, Zasady działania modeli: MIKE NAM - model konceptualny o parametrach skupionych,

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint B.Papiernik i M. Hajto na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę:

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: Projektanci często zadają pytanie jak oszacować przewidywaną temperaturę dymu, będącą kluczowym parametrem w doborze klasy odporności temperaturowej wentylatorów oddymiających? Niniejszy artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

Analiza wymiarowa jest działem matematyki stosowanej, którego zadaniem jest wyznaczenie, poprawnej pod względem wymiarowym, postaci wzorów fizycznych.

Analiza wymiarowa jest działem matematyki stosowanej, którego zadaniem jest wyznaczenie, poprawnej pod względem wymiarowym, postaci wzorów fizycznych. Analiza wymiarowa Prof. dr hab. Małgorzata Jaros, prof. SGGW Analiza wymiarowa jest działem matematyki stosowanej, którego zadaniem jest wyznaczenie, poprawnej pod względem wymiarowym, postaci wzorów fizycznych.

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie wiatru, cyrkulacja powietrza w atmosferze. Historia wykorzystania energii wiatru, typy wiatraków występujących na ziemiach polskich

1. Pojęcie wiatru, cyrkulacja powietrza w atmosferze. Historia wykorzystania energii wiatru, typy wiatraków występujących na ziemiach polskich WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Energetyka

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Efekty fizyczne uszkodzeń radiacyjnych c.d.

Materiały Reaktorowe. Efekty fizyczne uszkodzeń radiacyjnych c.d. Materiały Reaktorowe Efekty fizyczne uszkodzeń radiacyjnych c.d. Luki (pory) i pęcherze Powstawanie i formowanie luk zostało zaobserwowane w 1967 r. Podczas formowania luk w materiale następuje jego puchnięcie

Bardziej szczegółowo

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych Instrukcja do ćwiczenia III Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia (Rys. ) jest to urządzenie

Bardziej szczegółowo

Destylacja z parą wodną

Destylacja z parą wodną Destylacja z parą wodną 1. prowadzenie iele związków chemicznych podczas destylacji przy ciśnieniu normalnym ulega rozkładowi lub polimeryzacji. by możliwe było ich oddestylowanie należy wykonywać ten

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WGG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WGG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Matematyka stosowana Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WGG-1-304-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 27 Przepływy w kanałach otwartych I

J. Szantyr Wykład nr 27 Przepływy w kanałach otwartych I J. Szantyr Wykład nr 7 Przepływy w kanałach otwartych Przepływy w kanałach otwartych najczęściej wymuszane są działaniem siły grawitacji. Jako wstępny uproszczony przypadek przeanalizujemy spływ warstwy

Bardziej szczegółowo

1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych Klasyfikacja sieci cieplnych... 19

1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych Klasyfikacja sieci cieplnych... 19 Spis treści Przedmowa... 11 Część I. Zasady projektowania sieci cieplnych... 15 1. Uwagi ogólne i podstawowe pojęcia... 17 1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych............... 18 1.2.

Bardziej szczegółowo

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWYWANIA RAPORTÓW POCZĄTKOWYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWYWANIA RAPORTÓW POCZĄTKOWYCH PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWYWANIA RAPORTÓW POCZĄTKOWYCH WARSZAWA, 31 MARCA 2015 1 Agenda Poszczególne etapy przygotowania raportu początkowego Analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika - Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek

Bardziej szczegółowo