SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

2 Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słubickiego. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji do podstawowych zadań Policji należy m.in: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej i w ruchu drogowym, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązującą w miejscach publicznych, współdziałanie z policjami innych państw na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów. Komendant Powiatowy realizuje ustawowe zadania Policji kierując pracą policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Na dzień 1 stycznia 2007 roku, Komenda Powiatowa posiadała ewidencyjnie 132 etaty policyjne i 10 etatów w korpusie służby cywilnej. Faktycznie pełniło służbę 125 funkcjonariuszy Policji i 10 pracowników korpusu służby cywilnej. Stan etatowy uległ zmianie w lutym i wynosił 130 etatów policyjnych oraz 10 etatów w korpusie służby cywilnej, a także w lipcu, kiedy to zwiększono o 4 stan etatowy pracowników korpusu służby cywilnej. Na koniec 2007 roku stan faktyczny wynosił 115 funkcjonariuszy i 14 pracowników korpusu służby cywilnej. Stan faktyczny zatrudnie nia funkcjonarius zy KPP styczeń grudzień 2

3 W 2007 roku ze stanu Komendy ubyło łącznie 14 funkcjonariuszy, w tym 6 przeszło na emeryturę, 4 zostało zwolnionych dyscyplinarnie, 1 został zwolniony po 12 miesiącach zawieszenia, a 3 zostało przeniesionych do innych jednostek. Do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach został przeniesiony 1 funkcjonariusz. Do służby przyjęto 3 kandydatów. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku służbę faktycznie pełniło 106 policjantów. 7 policjantów przebywało na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 2 policjantów przebywa na kursie podstawowym, posiadaliśmy 15 wakatów. 3

4 ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ. W sprawach o przestępstwa kryminalne wszczęto 1065 postępowań (dynamika 91%). WSZCZĘTE W.D % Postępowania przygotowawcze wszczęte o przestępstwa kryminalne. Przestępstw kryminalnych wykryto 927 (wskaźnik wykrywalności 64,8%) WYKRYTE WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI ,5% 64,8% Wykrywalność przestępstw kryminalnych. 4

5 Postępowania przygotowawcze wszczęte w latach przestępstwa kryminalne Wszczęte 5

6 Wykrywalność przestępstw kryminalnych w latach ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 68,20% 56,90% 60,50% 64,80% 60,00% 50,00% 47,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Wykrywalność 6

7 W pięciu podstawowych kategoriach wszczęto 549 postępowań przygotowawczych osiągając wskaźnik dynamiki 90%. Wykryto 247przestępstw, co dało wskaźnik wykrywalności 37,9% Kategoria przestępstw WSZCZĘTE W.D. rozboje i kradzieże rozbójnicze ,3% bójki i pobicia ,3% kradzież mienia % kradzież i kradzież z włamaniem do samochodów ,6% Kradzieże z włamaniem ,4% RAZEM % Postępowania przygotowawcze wszczęte w podstawowych kategoriach. WSKAŹNIK Kategoria przestępstw WYKRYWALNOŚCI rozboje i kradzieże rozbójnicze 75,0% 77,1% bójki i pobicia 83,3% 93,3% kradzież mienia 35,5% 32% kradzież i kradzież z włamaniem do samochodów 52,2% 17,6% Kradzieże z włamaniem 27,5% 34,1% RAZEM 37,5% 37,9% Wykrywalność przestępstw w podstawowych kategoriach. 7

8 Postępowania przygotowawcze wszczęte w latach pięć podstawowych kategorii Wszczęte 8

9 Wykrywalność przestępstw kryminalnych w latach pięć podstawowych kategorii. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 23,20% 33,50% 37,70% 37,50% 37,90% 20,00% 10,00% 0,00% Wykrywalność 9

10 Postępowania przygotowawcze wszczęte w latach pięć podstawowych kategorii - rozboje i kradzieże rozbójnicze Wszczęte 10

11 Wykrywalność przestępstw kryminalnych w latach pięć podstawowych kategorii - rozboje i kradzieże rozbójnicze. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 57,70% 66,70% 55,00% 75,00% 77,10% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% W ykrywalność 11

12 Postępowania przygotowawcze wszczęte w latach pięć podstawowych kategorii - bójki i pobicia Wszczęte 12

13 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% Wykrywalność przestępstw kryminalnych w latach pięć podstawowych kategorii - bójka i pobicie. 93,30% 61,90% 82,80% 75,00% 83,30% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% W ykrywalność 13

14 Postępowania przygotowawcze wszczęte w latach pięć podstawowych kategorii - kradzieże mienia Wszczęte 14

15 Wykrywalność przestępstw kryminalnych w latach pięć podstawowych kategorii - kradzieże mienia. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 21,10% 30,50% 39,90% 35,50% 32,00% 20,00% 10,00% 0,00% W ykrywalność 15

16 Postępowania przygotowawcze wszczęte w latach pięć podstawowych kategorii - kradzież samochodów Wszczęte 16

17 Wykrywalność przestępstw kryminalnych w latach pięć podstawowych kategorii - kradzież samochodów. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 56,40% 52,20% 50,00% 40,00% 33,30% 30,00% 20,00% 10,00% 11,20% 17,60% 0,00% W ykrywalność 17

18 Postępowania przygotowawcze wszczęte w latach pięć podstawowych kategorii - kradzieże z włamaniem Wszczęte 18

19 Wykrywalność przestępstw kryminalnych w latach pięć podstawowych kategorii - kradzieże z włamaniem. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 19,50% 32,00% 25,90% 27,50% 34,10% 20,00% 10,00% 0,00% W ykrywalność 19

20 Przestępczość narkotykowa. W roku 2007 wszczęto 50 postępowań przygotowawczych o przestępstwa narkotykowe, co stanowi dynamikę 116,3%. Wykryto 329 przestępstw osiągając wskaźnik wykrywalności 97,3%. WSZCZĘTE W.D ,3% Postępowania przygotowawcze wszczęte przestępczość narkotykowa. WYKRYTE WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI ,1% 97,3% Wykrywalność przestępstw narkotykowych. 20

21 Postępowania przygotowawcze wszczęte w latach przestępstwa narkotykowe Wszczęte 21

22 100,00% Wykrywalność przestępstw narkotykowych w latach ,70% 93,10% 97,30% 89,30% 94,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% W ykrywalność 22

23 ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ. W roku 2007 wszczęto 242 postępowań przygotowawczych o przestępstwa gospodarcze, co stanowi dynamikę 112,6%. Wykryto 177 osiągając wskaźnik wykrywalności 93,2%. WSZCZĘTE W.D ,6% Postępowania przygotowawcze wszczęte przestępczość gospodarcza. WYKRYTE WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI ,6% 93,2% Wykrywalność przestępstw gospodarczych. 23

24 Postępowania przygotowawcze wszczęte w latach przestępstwa gospodarcze Wszczęte 24

25 Wykrywalność przestępstw gospodarczych w latach ,00% 90,00% 80,00% 77,10% 87,60% 90,30% 90,60% 93,20% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% W ykrywalność 25

26 POSZUKIWANIA OSÓB UKRYWAJĄCYCH SIĘ PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. Wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku prowadzono łącznie 442 spraw poszukiwawczych. W ciągu roku 2007 wszczęto 318 spraw poszukiwawczych. W okresie od do r. zakończono 347 spraw Skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości za okres 2007 roku Spraw y OP na dzień r. Spraw y OP w szczęte w okresie r r. Spraw y OP zakończone w okresie r r. Spraw y OP na dzień r. 26

27 INICJOWANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE POPEŁNIANIU PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ ORAZ ZJAWISKOM KRYMINOGENNYM. Pod hasłem Bezpiecznie Miasta realizowano, będący realizacją rządowego programu Razem bezpieczniej, policyjny program ograniczenia przestępczości w około 100 małych i średnich miastach. Programem tym zostały objęte także Słubice. Głównymi celami programu, a jednocześnie priorytetami przyjętymi do realizacji przez Komendę Powiatową Policji w Słubicach były: ograniczenie w szczególności przestępczości pospolitej oraz zjawisk chuligaństwa i wandalizmu, wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczenie ciemnej liczby przestępstw, wykroczeń oraz zachowań nieakceptowanych społecznie, poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zaktywizowanie i zdynamizowanie współpracy z administracją samorządową, podmiotami pozapolicyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz społecznością lokalną. Wzmożone działania prewencyjne Bezpieczne Miasta, zarówno te widoczne na ulicach Słubic, jak i działania profilaktyczne związane z wizytami policjantów w szkołach, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, prowadzone były przez słubicką Policję począwszy od miesiąca maja regularnie w każdym miesiącu: - w dniach 7 i 8 maja udział brało łącznie 55 funkcjonariuszy Policji, 2 funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego, 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 2 funkcjonariuszy Straży Pożarnej oraz funkcjonariusz policji niemieckiej. Podczas pełnionych służb patrolowych ujawniono 155 sprawców wykroczeń, spośród których 62 ukaranych zostało mandatami karnymi, a na 4 sporządzono wnioski o ukaranie do sądów rejonowych. 89 osób zostało pouczonych. W ciągu jednego dnia na terenie Słubic ujawniono 3 osoby kierujące pojazdami w stanie nietrzeźwości. - dnia 15 czerwca w działaniach udział wzięło 32 policjantów i 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej. W trakcie działań ujawniono 66 sprawców wykroczeń, spośród których 29 ukarano mandatami, a 37 pouczono. Na słubickich ulicach zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących. - w dniach 23, 25 i 26 lipca w działaniach udział brało 18 funkcjonariuszy Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej i pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. W trakcie działań profilaktycznych prowadzono pogadanki z uczestnikami kolonii oraz obozów sportowych organizowanych na terenie Słubic. W wyniku bezpośrednich działań prewencyjnych na słubickich ulicach ujawniono 63 wykroczenia, nałożono 24 mandaty karne oraz ujawniono 1 nietrzeźwego kierującego. 39 osób zostało pouczonych. - dnia 31 sierpnia w działaniach udział wzięło 27 funkcjonariuszy Policji, 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 3 funkcjonariuszy Izby Celnej. W wyniku prowadzonych działań ujawniono 2 nietrzeźwych kierujących, zatrzymano 2 osoby poszukiwane, nałożono 13 mandatów karnych, pouczono 53 osoby oraz zatrzymano 4 dowody rejestracyjne. 27

28 - w dniach 21, 23 i 24 września prowadzono wzmożone działania prewencyjne połączone z kontrolą agencji towarzyskich. W działaniach tych udział wzięło 28 funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, Izby Celnej, Urzędu Kontroli Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. W wyniku prowadzonych działań ujawniono 2 nietrzeźwych kierujących oraz 1 kierującego znajdującego się pod działaniem środków odurzających. Ponadto nałożono 10 mandatów karnych, pouczono 31 osób, zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. - w dniach 19, 25 i 29 października prowadzono zarówno działania profilaktyczne w słubickich szkołach, jak i wzmożone działania prewencyjne na terenie miasta. W związku z wystąpieniem zagrożenia terrorystycznego policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji przeprowadzili szereg spotkań z gronem pedagogicznym słubickich szkół, których tematem było propagowanie pożądanych zachowań związanych z zagrożeniem terrorystycznym. W październikowych działaniach udział wzięło łącznie 27 funkcjonariuszy Policji, 8 funkcjonariuszy Izby Celnej w Rzepinie oraz 1 funkcjonariusz Straży Granicznej. W trakcie działań ujawniono 2 nietrzeźwych kierujących, zatrzymano 1 osobę poszukiwaną, nałożono 16 mandatów karnych, pouczono 35 osób, zatrzymano 1 dowód rejestracyjny oraz 1 prawo jazdy. - dnia 30 listopada w działaniach udział wzięło 12 funkcjonariuszy Policji oraz 2 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W ich wyniku ujawniono 2 nietrzeźwych kierujących oraz ujawniono 1 przestępstwo narkotykowe. - dnia 14 grudnia w prowadzonych wzmożonych działaniach prewencyjnych udział wzięło 19 funkcjonariuszy Policji, którzy ujawnili 4 nietrzeźwych kierujących i nałożyli 25 mandatów karnych. Ponadto, w trakcie codziennej służby, policjantów powiatu słubickiego wspomagali funkcjonariusze Komisariatu Policji we Frankfurcie nad Odrą oraz funkcjonariusze innych służb, takich jak Straż Graniczna, Izba Celna, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska. W roku 2007 zrealizowano: 51 służb patrolowych z funkcjonariuszami Policji niemieckiej, 109 służb patrolowych z funkcjonariuszami Straży Granicznej, 111 służb patrolowych z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, 18 służb patrolowych ze Strażą Miejską, 6 służb patrolowych z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, 45 służb patrolowych z innymi podmiotami (w tym Straż Leśna, Izba Celna). W 2007 roku Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji, przy udziale dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, realizował szereg akcji i konkursów ukierunkowanych na pracę z dziećmi i młodzieżą. Do ważniejszych przedsięwzięć realizowanych w 2007 roku zaliczyć należy: coroczna policyjna akcja BEZPIECZNE FERIE 2007 czas trwania akcji r podczas trwania akcji przeprowadzono: - rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych liczba spotkań w szkołach przed feriami- 7 28

29 - liczba kontroli miejsc wypoczynku- 4 - kontrola punktów sprzedaży alkoholu ujawniono nieletnich sprawców czynów karalnych- 5 - kontrola autokarów przewożących dzieci patrole dworców PKS/PKP- 25 W dniu 21 marca 2007r przeprowadzono działania pod nazwą DZIEŃ WAGAROWICZA w celu zapobiegania wystąpieniom oraz przejawom zakłócenia ładu i porządku publicznego. Podczas trwania działań ujawniono: - wylegitymowano 46 osób nieletnich - pouczono 8 osób nieletnich - doprowadzono do miejsc zamieszkania 9 osób nieletnich - doprowadzono do placówek oświatowych 13 nieletnich W dniu 13 kwietnia 2007r w miejscowości Golice odbyła się 9 edycja biegu przełajowego pod nazwą GOLICKA MILA. Policjanci KPP Słubice wzięli czynny udział w organizacji oraz zabezpieczeniu biegu oraz imprezy towarzyszącej. W dniach 17/18 maja 2007r realizując założenia krajowego programu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi przeprowadzono projekt profilaktyczny pod nazwą ZAPOBIEGANIE HANDLOWI LUDŹMI miał on na celu ograniczenie zjawiska handlu ludźmi na terenie województwa lubuskiego/ kształtowanie świadomości wiktymologicznej młodzieży oraz ochronę młodzieży przed przestępczością. Podczas trwania programu przeprowadzono: - 8 spotkań profilaktycznych w tym: - w zasadniczych szkołach zawodowych 1 - w liceach ogólnokształcących 5 - w technikach 1 - w innych 1 - liczba uczniów uczestniczących w spotkaniach -270 W dniu 10 maja 2007r w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach w ramach całorocznego programu prewencyjnego LUPO odbyły się eliminacje powiatowe VIII edycji Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. BEZPIECZNE WAKACJE Z LUPO W turnieju udział wzięło 1146 uczestników W dniu 01 czerwca 2007r wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Frankfurtu nad Odrą w miejscowości Kunowice zorganizowany został Międzynarodowy Dzień Dziecka dla dzieci z ww. miejscowości. W imprezie wzięli udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kunowicach. Coroczna akcja BEZPIECZNE WAKACJE. Akcja przeprowadzona została w dniach 22 czerwca październik Podczas trwania akcji odbyły się: służby na terenach przywodnych w tym z : - funkcjonariuszami Straży Miejskiej Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska- 7 - Strażą Leśną- 9 - Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym- 3 - W wyniku przeprowadzonych działań - przeprowadzono 2 interwencje na terenach przywodnych - zatrzymano na gorącym uczynku sprawców przestępstw 4 - ujawniono sprawców wykroczeń 21 - przeprowadzono 86 kontroli miejsc wypoczynku w tym: - miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży 22 29

30 - miejsc objętych zakazem kąpieli 22 Akcja prewencyjna GIMBUS PATROL czas trwania od 01 czerwiec 2007 do 31 grudzień 2007 roku. Celami akcji były : - Ochrona dzieci i młodzieży n przed przestępczością i innymi patologiami - Kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej dzieci i młodzieży - poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - Ograniczenie zjawisk kryminogennych wśród dzieci i młodzieży w okolicach szkół - Podczas trwania akcji: - nawiązano współpracę z dyrektorami nawiązano współpracę z pedagogiem nawiązano współpracę z nauczycielem nawiązano współpracę z radą rodziców- 1 - Przeprowadzono - rozmowy profilaktyczne spotkania z rodzicami pogadanki z uczniami- 126 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych. W roku 2007 na obszarze kolejowym nie odnotowano żadnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Odnotowano natomiast 17 przypadków przestępstw przeciwko mieniu. Ponadto w styczniu 2007r. na terenie Rzepina doszło do nieszczęśliwego wypadku, gdzie nieletni mieszkaniec Rzepina (10 lat) z nieustalonych przyczyn wtargnął na torowisko pod nadjeżdżający pociąg w wyniku czego poniósł śmierć na miejscu. W 2007 roku na obszarze kolejowym ujawniono 14 wykroczeń, z czego 7 z kategorii przeciwko porządkowi na kolei. W 7 przypadkach nałożone zostały grzywny w drodze mandatów karnych, w 6 przypadkach skierowane zostały wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Słubicach. W roku 2007 podejmowano działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Działania te polegały na realizacji wspólnych służb patrolowych na tym terenie wraz z funkcjonariuszami SOK w Rzepinie, a także wspólnych służb w wybranych pociągach międzynarodowych. Łącznie zrealizowano 111 takich służb, w trakcie których m.in. przeprowadzono 159 kontroli obiektów na obszarach kolejowych w zakresie zabezpieczenia mienia, trzeźwości, itp. Wspólne służby w wybranych pociągach międzynarodowych realizowane były na trasie Rzepin Poznań i Poznań Rzepin, a ich celem było ograniczenie przestępczości związanej z kradzieżami mienia na szkodę osób podróżujących tymi pociągami (w szczególności obcokrajowców). 30

31 Wyniki pracy służb prewencji. W 2007 roku funkcjonariusze służb prewencji uzyskali następujące wyniki: Zrealizowano służb 8072 Nałożono mandatów karnych 6771 Wylegitymowano Sporządzono wniosków o ukaranie 611 Uzyskano informacji 234 Ilość zatrzymanych na gorącym uczynku 556 Przeprowadzonych interwencji 1833 Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 1173 Zatrzymano praw jazdy 115 Wyniki uzyskane w 2007 roku przez służby prewencji Ilość wykonanych służb zewnętrznych ogółem - ogółem Liczba sprawców przestępstw zatrzymanych na gorącym uczynku

32 UJAWNIANIE WYKROCZEŃ ORAZ ŚCIGANIE ICH SPRAWCÓW. Poczucie bezpieczeństwa obywateli w miejscach publicznych zależy od skuteczności działań Policji. Działania te są ukierunkowane na zwalczanie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, tj. przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, przeciwko bezpieczeństwu osób imienia, bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu na drogach oraz urządzeniom użyteczności publicznej. Wnioski o ukaranie skierowane do sądów rejonowych. Wykroczenia przeciwko Ilość porządkowi i spokojowi publicznemu 83 mieniu ogółem 117 art art bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach 323 art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 22 łącznie 611 Ilość wniosków o ukaranie skierowanych do sądów grodzkich w 2007 roku. Mandaty karne. Wykroczenia przeciwko Ilość porządkowi i spokojowi publicznemu 151 bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach 5988 art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 202 łącznie 6771 Ilość nałożonych mandatów karnych w 2007 roku. Pouczenia. Wykroczenia przeciwko Ilość porządkowi i spokojowi publicznemu 688 bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach 3803 art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 24 łącznie 5057 Liczba zastosowanych pouczeń w 2007 roku. 32

33 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM. Na drogach powiatu słubickiego w 2007 roku zanotowano 48 wypadków drogowych. W porównaniu do 2006 roku jest to spadek o 11, co stanowi dynamikę 81,4%. W wypadkach tych zginęło 9 osób, w porównaniu do 2006 roku jest to spadek o 13. Rannych natomiast zostało 73 osoby, w porównaniu do 2006 roku jest to spadek o 13. Nietrzeźwych sprawców wypadków odnotowano wśród kierowców 4, w porównaniu do 2006 roku jest to spadek o 7. W 2007 roku odnotowano 907 kolizji drogowych, w porównaniu do roku 2006 jest to spadek o 26 co stanowi dynamikę 97,3%. Ponadto w 2007 roku funkcjonariusze KPP Słubice dokonali zatrzymania łącznie 537 nietrzeźwych użytkowników dróg, z czego aż 481 dopuściło się jazdy w stanie nietrzeźwości, czym popełnili przestępstwa określone w art. 178a 1 i 2 kodeksu karnego Liczba wypadków drogowych na drogach powiatu słubickiego - ogółem Liczba kolizji drogowych

34 Nietrzeźw i użytkow nicy dróg a 1 kk 178a 2 kk 87 1 kw 87 2 kw piesi 0 Nietrzeźw i użytkow nicy dróg rok W kwietniu 2007 roku Komenda Powiatowa Policji w Słubicach otrzymała na wyposażenie urządzenie samoczynnie rejestrujące przypadki naruszenia przepisów drogowych przekraczania dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami. W ciągu krótkiego okresu pracy urządzenia, przez niespełna 110 godzin, zarejestrowało ono aż 937 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drogach powiatu słubickiego za które nałożono 360 mandatów karnych na kwotę 609 tys. zł. oraz skierowano ponad 543 wnioski o ukaranie do sądów grodzkich. Ponadto, za pomocą urządzeń rejestrujących wykroczenia w ruchu drogowym, w które wyposażone są dwa samochody nieoznakowane, ujawniono 2052 wykroczenia popełnione przez kierujących, za które nałożono 1545 mandaty na łączną sumę prawie 390 tys. zł. Wykroczenia najczęściej popełniane przez kierujących na drogach powiatu słubickiego polegają na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, co jest też najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych. 34

35 OCENA REALIZACJI ZADAŃ W ROKU W roku 2007 funkcjonował system ocenny Komend Powiatowych i Miejskich Policji województwa lubuskiego. Efekty uzyskane przez poszczególne jednostki Policji oceniane były na podstawie 6 mierników, w których oznaczone zostały progi satysfakcji obrazujące poziom pracy w poszczególnych obszarach: Miernik 1 ( mierniki IV i V) Stosunek liczby postępowań wszczętych o wybrane przestępstwo pospolite w 2007 roku do liczby postępowań przygotowawczych i wszczętych o wybrane przestępstwo pospolite w roku będącym podstawą wyliczeń i wskaźnik wykrywalności wybranych przestępstw. Próg satysfakcji dla postępowań wszczętych ustalony został na poziomie dynamiki 99%. Wskaźnik ten wyniósł 90% i nie został osiągnięty. Próg satysfakcji dla wskaźnika wykrywalności dla 5 podstawowych kategorii został określony na poziomie 38%. Wskaźnik ten wyniósł 37,9% i nie został osiągnięty. Miernik 2 (miernik VI) Stosunek liczby postępowań, w których dokonano zabezpieczenia majątkowego do ogólnej liczby postępowań zakończonych wynikiem pozytywnym. Próg satysfakcji ustalony został na poziomie 14% i został osiągnięty. Uzyskany wynik dla KPP Słubice wyniósł 16,3%. Miernik 3 (miernik VII) Stosunek liczby postępowań wykrytych po podjęciu postępowania umorzonego z powodu niewykrycia sprawcy do liczby przestępstw wykrytych. Próg satysfakcji ustalony został na poziomie 19% i nie został osiągnięty. Uzyskany wynik dla KPP Słubice wyniósł 8,1%. Miernik 4 (miernik VIII) Stosunek liczby osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia / sprowadzenia ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości na koniec okresu sprawozdawczego do liczby osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia / sprowadzenia ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości na początku okresy sprawozdawczego. Próg satysfakcji ustalony został na poziomie 0,95 i został osiągnięty. Uzyskany wynik dla KPP Słubice wyniósł 0,95. Miernik 5 (miernik IX) Stosunek liczby przestępstw gospodarczych wykrytych, których podstawą wszczęcia były materiały operacyjne służby kryminalnej, do ogólnej liczby przestępstw gospodarczych wykrytych. Próg satysfakcji ustalony został na poziomie 23% i został osiągnięty. Uzyskany wynik dla KPP Słubice wyniósł 46,9%. Miernik 6 (miernik X) Stosunek liczby przestępstw korupcyjnych wykrytych, których podstawą wszczęcia były materiały operacyjne służby kryminalnej, do ogólnej liczby przestępstw korupcyjnych wykrytych. Próg satysfakcji ustalony został na poziomie 25% i został osiągnięty. Uzyskany wynik dla KPP Słubice wyniósł 75,6%. Od lipca 2007 roku policjanci powiatu słubickiego realizowali zadania nakreślone w Planie Pracy Komendy Powiatowej Policji w Słubicach na II półrocze 2007 roku. Zgodnie ze Strategią Policji Lubuskiej na lata , jako priorytety działań przyjęto: 35

36 Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych. Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej, w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym. Doskonalenie przygotowań Policji do działań w sytuacjach kryzysowych. Modernizację Policji ukierunkowana na poprawę środowiska pracy policjantów i pracowników Policji. Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa. Zintegrowany Program Operacyjny dla Rozwoju Regionalnego w Województwie Lubuskim na lata Program prewencyjny LUPO. Program prewencyjny Bezpieczne Gimnazjum. Program zwiększania skuteczności ochrony szkół Gimbus Patrol. W celu realizacji przyjętych priorytetów wyznaczone zostały cztery cele wraz z określonymi konkretnymi zadaniami oraz sposobem ich realizacji: 1. Cel - Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych. Zdania: Utrzymanie niskiego poziomu zagrożenia oraz dalsza poprawa wykrywalności przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu. Utrzymanie niskiego poziomu zagrożenia oraz dalsza poprawa wykrywalności przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, wykroczeń, a także eliminacja zachowań nieakceptowanych społecznie. Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie we współpracy z odpowiednimi organizacjami i urzędami. Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słubickiego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji. Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, których przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu poprzez zintensyfikowanie nadzoru nad przestrzeganiem dopuszczalnych prędkości oraz ujawnianie kierujących przekraczających dozwoloną prędkość. Zmniejszenie zagrożenia ze strony nietrzeźwych kierujących. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 2. Cel - Rozpoznanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym. Zdania: Ujawnianie i zabezpieczanie na poczet grożących kar, majątku przestępców zdobytego w wyniku działalności przestępczej. Usprawnienie systemu poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Zwalczanie przestępczości w obrocie gospodarczym, przestępczości przeciwko własności intelektualnej, przemysłowej i prawom autorskim i przemytniczej. Intensyfikacja rozpoznania i zwalczania sfery przestępczości korupcyjnej 36

37 3. Cel - Doskonalenie przygotowań Policji do działań w sytuacjach kryzysowych. Zdania: Osiągnięcie przez Policję pełnej funkcjonalności w obowiązującym systemie zarządzania kryzysowego. Podnoszenie poziomu przygotowania oraz realizacji zadań w ramach przygotowań obronnych Policji. Wypracowanie założeń do efektywnego wykorzystania sił i środków Policji w sytuacji katastrof, klęsk żywiołowych, zbiorowego naruszenia porządku publicznego i działań pościgowych. Podnoszenie poziomu organizacji pracy oraz realizowanie przedsięwzięć gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie służby dyżurnej Policji 4. Cel - Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa. Zdania: Wysoki poziom obsługi interesantów w KPP Słubice między innymi poprzez sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych Upowszechnianie zasad etyki zawodowej, promowanie etosu służby i wysokich standardów urzędnika administracji publicznej. W celu właściwej realizacji założeń Planu Pracy Komendy Powiatowej Policji w Słubicach na II półrocze 2007 roku określono sposoby oceny wykonania poszczególnych zadań posługując się zarówno miernikami ilościowymi (określając minimalny zadowalający poziom wykonania) jak i jakościowymi (zadanie wykonano lub zadania nie wykonano). W zdecydowanej większości zadania zmierzające do realizacji określonych celów zostały przez policjantów KPP Słubice wykonane. Spośród 17 zadań nie wykonano jedynie 2. Były to: 1. Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słubickiego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji. Sposób realizacji tego zadania polegać miał na zwiększeniu ilości i efektywności działania służb patrolowo interwencyjnych. Na potrzeby stopnia realizacji zadania przyjęto miernik ilościowy - wskaźnik procentowy udziału w służbie patrolowej policjantów wykonujących zadania o charakterze patrolowo interwencyjnym na poziomie min. 47%. Osiągnięty w II półroczy wynik to 41,87%. 2. Upowszechnianie zasad etyki zawodowej, promowanie etosu służby i wysokich standardów urzędnika administracji publicznej. Wykonanie zadania polegać miało na realizacji wszystkich założeń tematycznych planu zajęć doskonalenia zawodowego KPP Słubice. W planie zajęć doskonalenia zawodowego dla policjantów KPP Słubice na rok 2007 uwzględniono łącznie 40 tematów szkoleń, z czego zrealizowano 32 tematy. Opracował: Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Słubice podkom. Piotr Fabijański 37

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE ZE STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO O M Starostwo Powiatowe 4" w Słubicach j / j " DRUK 12/X LIV wpł. 0 1 -O*- 201 Liz... iiość zai. r V.n;$ SPRAWOZDANIE ZE STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Komendy Powiatowej Policji w Słubicach

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku l.dz. E-0151-37-6302/2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku Realizując przyjęte zadania priorytetowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2 43-400 Cieszyn tel. 0-33 851 62 00 fax 0-33 851 62 44 L. dz. E- 530/13 Cieszyn, dn. 25 lutego 2013 roku egz. nr Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Suwałki 10.02.2016 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok Spis treści 1. Analiza stanu

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY TRZEBIECHÓW ZA ROK 2016 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz Załącznik do Uchwały nr... Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.... Bydgoszcz dn. 22.01.2009 r. D-2/09 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Sposób oceny wykonywania zadania. sprawozdanie. Osiągnięcie zakładanego progu satysfakcji:

Sposób oceny wykonywania zadania. sprawozdanie. Osiągnięcie zakładanego progu satysfakcji: Zadania Opis realizacji zadania Sposób oceny wykonywania zadania Partnerzy/ podmioty współpracujące Termin realizacji lub okresy ocen Cel nr 1 Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010 Kamienna Góra, 14.1.211r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Przestępczość:

INFORMACJA. Przestępczość: POLICJI W SLLECHCWIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY TZEBIECHÓW Z A ROK 2015 URZĄD W INFORMACJA dnia żal. O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Jędrzejów, dnia 05.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

Sprawy kadrowe ODESZŁO PRZYJĘTO. na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3. z cywila 8 z innych jednostek 5.

Sprawy kadrowe ODESZŁO PRZYJĘTO. na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3. z cywila 8 z innych jednostek 5. Sprawy kadrowe ODESZŁO na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3 PRZYJĘTO z cywila 8 z innych jednostek 5 14 12 10 Stan etatowy Stan kadrowy na koniec 2013r. 8 6 4 2 0 13 8 Ruch kadrowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Suwałki 11.03.2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Strona 1 Spis treści: 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU. LUTY 2016 r.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU. LUTY 2016 r. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU LUTY 2016 r. ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ KRYMINALNĄ Przestępczość ogółem w okresie styczeń-grudzień 2015r. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo