Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok"

Transkrypt

1 Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1

2 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TYCHACH NAKREŚLONYCH PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI na 2011 rok 2

3 PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie. Poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych. Podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstw i wykroczeń. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań. 3

4 PRIORYTET I WZROST ZADOWOLENIA OBYWATELI Z JAKOŚCI PRACY POLICJANTÓW ORAZ ELIMINACJA ZACHOWAŃ SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH SPOŁECZNIE 4

5 ZADANIE Zwiększenie liczby policjantów pełniących służbę o charakterze patrolowo interwencyjnym oraz obchodowym. MIERNIK Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wartość oczekiwana Miernik oceny został osiągnięty. 5

6 ZADANIE Zwiększenie liczby policjantów pełniących służbę o charakterze patrolowo interwencyjnym oraz obchodowym. MIERNIK Reakcja policjantów garnizonu śląskiego na wykroczenia szczególnie uciążliwe ,58 78, wartość oczekiwana Miernik oceny został osiągnięty. 6

7 ZADANIE Zwiększenie liczby policjantów pełniących służbę o charakterze patrolowo interwencyjnym oraz obchodowym. MIERNIK Udział czynów nieletnich do przestępstw kryminalnych stwierdzonych , wartość oczekiwana Miernik oceny został osiągnięty. 7

8 ZADANIE Zwiększenie liczby policjantów pełniących służbę o charakterze patrolowo interwencyjnym oraz obchodowym. MIERNIK Efektywność w zakresie ujęć sprawców w 7 wybranych kategoriach ,99 7, wartość oczekiwana Miernik oceny nie został osiągnięty. 8

9 ZADANIE Zwiększenie liczby policjantów pełniących służbę o charakterze patrolowo interwencyjnym oraz obchodowym. MIERNIK Ilość służb przypadających na jednego policjanta sł użby patrolowej i obchodowej. 0,4 0,2 0,49 0, wartość oczekiwana Miernik oceny został osiągnięty. 9

10 ZADANIE Realizacja oczekiwań społecznych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz zachowań najbardziej uciążliwych społecznie. MIERNIK Udział wykrywalności nn sprawców w ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych w wybranych 7 kategoriach przestępstw pospolitych. 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 16,4 % 12,6 % Wartość oczekiwana Wartość uzyskana Miernik oceny Wskaźnik wykrywalności nn sprawców dla 7 wybranych kategorii przestępstw nie został osiągnięty. 10

11 ZADANIE Realizacja oczekiwań społecznych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz zachowań najbardziej uciążliwych społecznie. Rozwijanie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w kierunku ich inspirowania i lepszego współdziałania w przedsięwzięciach prewencyjnych. PROGRAMY PREWENCYJNE w których uczestniczy KMP w Tychach: Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi Program Bezpieczne Tychy Dość Milczenia! 11

12 Rozwijanie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w kierunku ich inspirowania i lepszego współdziałania w przedsięwzięciach prewencyjnych m. in. z: - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Miejski Zarząd Oświaty, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, - Miejskie Centrum Kultury, - Stowarzyszenie Trzeźwość życia, - Ośrodek Usług Opiekuczo - Wychowawczych, - Izba Wytrzeźwień, - Straż Miejska w Tychach, - Polski Związek Wędkarstwa, - Straż Leśna, - Klub Seniora, - parafie na terenie KMP Tychy, 12

13 PRIORYTET II POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM IMPREZ MASOWYCH 13

14 Imprezy masowe piłka nożna hokej kulturalne 2010 rok 2011 rok W roku 2011 na terenie miasta Tychy nie doszło do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego podczas imprez masowych. 14

15 PRIORYTET III PODNIESIENIE JAKOŚCI CZYNNOŚCI PROWADZONYCH NA MIEJSCU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA 15

16 ZADANIE Poprawa jakości ujawnianych i zabezpieczanych śladów kryminalistycznych MIERNIK Efektywność oględzin Wskaźnik efektywności oględzin z obszarów monitorowanych w 2011 roku wartość oczekiwana 36,6 wartość uzyskana 17,9 Miernik oceny Efektywność oględzin nie został osiągnięty. 16

17 ZADANIE Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego, zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń MIERNIK Czas reakcji na zdarzenie minut 16:38 minut 0 Wartość oczekiwana Wartość uzyskana Miernik - Czas reakcji na zdarzenie został osiągnięty. 17

18 PRIORYTET IV POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 18

19 ZADANIE Zwiększenie liczby policjantów Ruchu Drogowego pełniących służbę na drodze MIERNIK udział procentowy policjantów RD kierowanych bezpośrednio do służby na drodze w stosunku do faktycznego stanu zatrudnienia 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 41,27 % Wartość oczekiwana 49,10 % Wartość uzyskana Miernik oceny udział procentowy policjantów Ruchu Drogowego kierowanych bezpośrednio do służby na drodze został osiągnięty. 19

20 ZADANIE Ograniczenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym MIERNIK Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym rok 2011 rok Miernik oceny Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym nie został osiągnięty. 20

21 Odnotowano spadek liczby wypadków drogowych rok 2011 rok 21

22 Odnotowano spadek liczby kolizji drogowych rok 2011 rok 22

23 Rok pieszego Po raz kolejny w 2011 roku realizowazno założenia prowadzonej pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach akcji Rok pieszego. Niestety w 2011 roku w wyniku podjętych w KMP Tychy działań nie udało się odnotować spadku wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego. Odnotowano takich zdarzeń rok 2011 rok 8 23

24 PRIORYTET V ZWIĘKSZENIE POZIOMU ZADOWOLENIA POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPTYMALIZACJI WARUNKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ 24

25 Realizując zadania wynikające z priorytetu V Komendanta Głównego Policji w celu zwiększenia zadowolenia policjantów i pracowników policji poprzez zapewnienie optymalizacji warunków do realizacji zadań zrealizowano w KMP w Tychach w 2011r następujące przedsięwzięcia : 1. Ze środków finansowych KWP Katowice został zakończony remont dachu pomieszczenia dla osób zatrzymanych. 2. Zakupiono nowe radiowozy oznakowane i nieoznakowane zwiększając liczbę i jakość użytkowanych samochodów 3. Zakupiono nowy sprzęt i materiały łączności i informatyki w tym akcesoria komputerowe. 25

26 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TYCHACH NAKREŚLONYCH PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI na 2011 rok 26

27 PRIORYTETY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej, w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym. Koncentracja patroli pieszych i zmotoryzowanych w miejscach i porach szczególnie zagrożonych. Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich. Racjonalne wykorzystanie posiadanych i pozyskiwanych środków finansowych. 27

28 PRIORYTET I ROZPOZNAWANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ, GOSPODARCZEJ, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM O CHARAKTERZE ZORGANIZOWANYM 28

29 ZADANIE Podniesienie poziomu efektywności pracy operacyjnej MIERNIK Wskaźnik wykrycia przestępstw o charakterze kryminalnym 53,0% 52,0% 51,0% 50,0% 49,0% 48,0% 47,0% 46,0% 45,0% 44,0% 43,0% 42,0% 48,8 % Wartość oczekiwana 51,3 % Wartość uzyskana Miernik oceny Wskaźnik wykrycia przestępstw o charakterze kryminalnym został osiągnięty. 29

30 ZADANIE Uzyskanie przyrostu liczby przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o charakterze korupcyjnym oraz gospodarczym MIERNIK Dynamika przestępstw stwierdzonych rok 2011 rok narkotykowe korupcyjne gospodarcze 199 / / /

31 wartość mienia zabezpieczonego w korelacji ze średnią wartością mienia zabezpieczonego u podejrzanego. Mienie zabezpieczone ogółem w 2011 roku: Wartość oczekiwana , 70 zł Wartość uzyskana ,00 zł Wartość mienia zabezpieczonego u jednego podejrzanego: Wartość oczekiwana 538,26 zł Wartość uzyskana 453,04 zł Nie uzyskano wartości oczekiwanej ze względu na większą niż w 2010 roku ilość podejrzanych 31

32 ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ WYNIKI TYSKIEJ POLICJI w 2011 roku 32

33 PRZESTĘPSTWA OGÓŁEM , 9 58, 5 60, 1 68, 2 64, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrycia % 33

34 PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE , 4 44, 9 45, 0 48, 8 51, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrycia % 34

35 PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE , 6 63, 0 66, 2 70, 1 67, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrycia % 35

36 USZKODZENIE CIAŁA , , 5 84, 1 78, 3 85, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrycia % 36

37 KRADZIEŻE CUDZEJ RZECZY , 7 22, 2 25, 4 29, 4 29, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrycia % 37

38 KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM , 7 21, 1 14, 4 20, 5 25, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrycia % 38

39 KRADZIEŻE SAMOCHODÓW , 0 45, 9 36, , 1 9, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrycia % 39

40 USZKODZENIE MIENIA , 1 19, 3 18, 4 18, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrycia % 40

41 WYBRANE SIEDEM KATEGORII PRZESTĘPSTW 24, 1 27, 6 26, 9 29, 2 31, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrycia % 41

42 WYBRANE OSIĄGNIĘCIA POLICJANTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W TYCHACH 42

43 W okresie od 29 marca 2011 roku do 06 kwietnia 2011 roku na terenie Tychów doszło do czterech napadów rabunkowych na placówki handlowe i finansowe, podczas których zamaskowani sprawcy posługiwali się przedmiotem przypominającym broń palną. W toku czynności przeanalizowano zdarzenia o podobnym modus operandi zaistniałe na ternie województwa śląskiego w wyniku czego ustalono, iż były takowe także na terenie Woli, Bojszów i Łazisk. W wyniku podjętych czynności operacyjnych zidentyfikowano członków grupy, w skład której wchodziły osoby w przedziale wiekowym od 20 do 40 lat będący mieszkańcami zarówno naszego miasta jak i okolic oraz województwa małopolskiego. W związku z tymi informacjami zastosowano jedną z wyższych metod pracy operacyjnej, która pozwoliła w dniu 26 kwietnia 2011 roku w Tychach na zatrzymanie czterech członków tej grupy bezpośrednio po napadzie rabunkowym dokonanym w placówce bankowej Eurobank w Bieruniu. Przy sprawcach zabezpieczono atrapy pistoletów używanych w trakcie przestępstw jak i pieniądze zrabowane podczas ostatniego napadu. Na poczet przyszłych kar i grzywien zajęto jednemu ze sprawców mienie ruchome w postaci samochodu osobowego o wartości szacunkowej zł. Podejrzanym udowodniono dokonanie ośmiu napadów rabunkowych oraz kilku innych przestępstw między innymi: pobicia, usiłowania włamania z kradzieżą do mieszkania. Na wniosek tyskiej Prokuratury, decyzją Sądu Rejonowego w Tychach zostali oni tymczasowo aresztowani. Ponadto w dniu 02 listopada 2011 roku podczas wspólnej akcji z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach na terenie Tychów dokonano zatrzymania ostatniego członka tej grupy, przy którym znaleziono około 1,5 kilograma narkotyków w postaci pochodnej mefedronu. Całość postępowania została przejęta przez Wydział Kryminalny KWP w Katowicach do dalszego prowadzenia. 43

44 Wydział d/w z PPM KMP Tychy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach w okresie od 24 grudnia 2010 roku do 27 lipca 2011 roku prowadził śledztwo 3 RSD 2661/10 przeciwko ośmiu podejrzanym, którym łącznie przedstawiono 46 zarzutów w sprawach dotyczących kradzieży z włamaniami do piwnic i sklepów ogólnospożywczych, kradzieży mienia, oraz paserstwa. W toku prowadzonego śledztwa jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. 44

45 Policjanci Zespołu ds. Nieletnich uzyskali informację dotyczącą udzielania środków odurzających na terenie miasta Tychy przez nieletniego Tomasza Długajczyk lat 14. W wyniku podjętych dalszych czynności informacja została potwierdzona, ustalono osoby, którym nieletni udzielał środek odurzający w postaci marihuany. Łącznie w sprawie zostały nieletniemu przedstawione 44 zarzuty o czyn z art. 58 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Materiały zostały przesłane do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Tychach. 45

46 Wydział d/w z PG KMP Tychy prowadził sprawę wyłudzenia kredytów z instytucji bankowych dokonanego przez Justynę D. oraz inne osoby. Stwierdzono 148 przestępstw z art kk i art kk Dokonano zabezpieczenia majątkowego na majątku podejrzanej w wysokości zł 46

47 PRIORYTET II KONCENTRACJA PATROLI PIESZYCH I ZMOTORYZOWANYCH W MIEJSCACH I PORACH SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH 47

48 ZADANIE Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ścisłej współpracy z przedstawicielami samorządów i społeczności lokalnych. Dzięki ścisłej współpracy z przedstawicielami Tyskiego Samorządu w 2011 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tychach zrealizowali łącznie 313 ponadnormatywnych służb patrolowych finansowanych przez lokalny samorząd za kwotę zł Miernik oceny Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa został osiągnięty. 48

49 ZADANIE Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ścisłej współpracy z przedstawicielami samorządów i społeczności lokalnych. W ramach zawartgo porozumienia pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Tychach, a Prezydentem Miasta Tychy kontynuowano patrole mieszane funkcjonariuszy Policji ze Strażą Miejską. Dało to w 2011r 365 dodatkowych patroli, które pełniły służby codziennie, na każdej III zmianie. W ramach utworzonego posterunku Sezonowego Ogniwa Wodnego przy zbiorniku wodnym Paprocany w okresie od 28 maja do 9 września 2011r przeprowadzono wspólnie ze Strażą Miejską 113 dodatkowych patroli. Łącznie w 2011 roku, przeprowadzono 478 wspólnych patroli. Miernik oceny Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa został osiągnięty. 49

50 PRIORYTET III OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA ZASOBÓW LUDZKICH 50

51 Stan zatrudnienia i wakaty w kolejnych miesiącach 2010 i 2011 roku *W roku 2010 dwukrotnie (czerwiec o 7 etatów i październik o 1 etat) został zwiększony stan etatowy jednostki, a w marcu 2011 roku o kolejne 13 etatów. 51

52 ZADANIE Progresja struktur organizacyjnych i etatowych komórek KWP w Katowicach i jednostek Policji województwa śląskiego. MIERNIK Stosunek liczby stanowisk policyjnych w służbie wspomagającej do ogólnej liczby stanowisk policyjnych w skali województwa. Stosunek liczby stanowisk policyjnych w służbie wspomagającej do ogólnej liczby stanowisk policyjnych: Wartość oczekiwana 2,71 Stan etatów policyjnych w KMP Tychy 291 w tym służba wspomagająca - 4 Wartość uzyskana na r. 1,37 Miernik oceny Alokacji etatów został osiągnięty. 52

53 PROIRYTET IV RACJONALNE WYKORZYSTANIE POSIADANYCH I POZYSKIWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 53

54 zł, które zostały przeznaczone: komputery, oraz sprzęt i materiały łączności i informatyki ,00 zł samochody służbowe: zł 3 samochody służbowe oznakowane marki 1 samochód służbowy nieoznakowany Hyunadi ,00 zł marki Hyunadi , ,00 zł przeznaczono na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tychach, za realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej i wyróżniających się szczególną aktywnością w procesie utrzymania stanu bezpieczeństwa w mieście ,00 zł przeznaczono na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tychach 54

55 Dziękuję za uwagę

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 Spis treści Wstęp 5 1 Przestępczość ogółem... 7 2 Poczucie bezpieczeństwa Polaków. 15 3 Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości 1 WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie państwa powinny stanowić wartości podlegające szczególnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-245- Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kamyk w garści AKTUALNOŚCI

Kamyk w garści AKTUALNOŚCI Foto: KPP Gostynin AKTUALNOŚCI Kamyk w garści W dniach 22-25 czerwca 2004 roku na terenie Pułtuska, Ciechanowa i Warszawy przeprowadzono realizację, której uwieńczeniem było rozbicie grupy przestępczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI SPIS TREŚCI Lp. Treść 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU 1.1.

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW I SZKOLEŃ

WYKAZ KURSÓW I SZKOLEŃ WYKAZ KURSÓW I SZKOLEŃ Lp. NAZWA SYMBOL PODSTAWA PRAWNA KRYTERIA FORMALNE 00 Szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych SASW Decyzja nr 681 KGP z 20 września 2007 Nowelizacja 1: Decyzja nr 270 KGP

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-281- Poz. 61 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 czerwca 2008 r. Nr 11 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 61 nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.97.123.779 2011.03.01 zm. Dz.U.2011.5.13 art. 71 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony porządku

Bardziej szczegółowo

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup.

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup. Z A T W I E R D Z A M....................................... / Wojewoda Kujawsko-Pomorski / Bydgoszcz, dnia 30 marca 2007 r. Regulamin organizacji pracy Wojewódzkiego zespołu ds. rządowego programu ograniczania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH

FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH I. Ogólna informacja na temat Funduszu Granic Zewnętrznych Podstawę prawną dla wykorzystania przez Polskę środków z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 stanowi Decyzja nr

Bardziej szczegółowo