SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO ZA ROK 2010 SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

2 Ostatnie lata upłynęły w Polsce pod znakiem szeroko zakrojonych zmian ukierunkowanych na budowę demokratycznego społeczeństwa. Pozytywne skutki tych zmian takie jak zwiększenie wolności osobistej obywateli oraz otwarcie polski na świat miały i mają bardzo istotny wpływ na wystąpienie różnego rodzaju zagrożeń w zakresie stanu porządku prawnego w kraju. Policja jako instytucja realizująca ustawowe zadania ma na uwadze przede wszystkim ochranianie obywateli, ich troski i postulaty, bowiem to właśnie one dostarczają najważniejszych kryteriów do określenia metod skutecznego wypełnienia usług policyjnych. Mając na względzie, iż poczucie bezpieczeństwa obywateli lub jego brak przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa, Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku w 2010 roku w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w dalszym ciągu realizowała zadania wynikając z przyjętych na lata priorytetów pracy, które swoim zakresem obejmowały następujące zagadnienia: 1. Zwiększenie ilości patroli poprzez właściwe wykorzystanie zasobów osobowych, zwiększenie ilości przewodników psów, zacieśnienie współpracy ze Strażą Miejską; 2. Ograniczenie ilości zdarzeń drogowych poprzez właściwe działania prewencyjno represyjne, zwiększenie ilości patroli, inicjowanie działań samorządów lokalnych w przedmiocie podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 3. Ograniczenie ilości przestępstw pospolitych przy jednoczesnym wzroście wykrywalności w tym obszarze, poprzez zintensyfikowanie działań operacyjnych, zachęcenie do udziału w procesie wykrywczym wszystkich policjantów, inicjowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz wspólnotami lokatorskimi, zwiększenie ilości zatrzymań na gorącym uczynku; 4. Poprawę szybkości reakcji na zawiadomienie o przestępstwie oraz zwiększenie efektywności czynności wstępnych, poprzez właściwe zaangażowanie funkcjonariuszy; 5. Prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w celu podniesienia świadomości prawa o ruchu drogowym, skutków zażywania narkotyków oraz dopalaczy; 6. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców osiedli poprzez zdecydowane działania wobec subkultur młodzieżowych; Omawiając efekty pracy wykrywczej Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku należy stwierdzić, że jednostka nasza wykonała w większości zadania określone miernikami Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Skuteczność przedsięwzięć Policji w ujawnianiu i ściganiu przestępczości kryminalnej

3 oraz utrzymania dobrego poziomu wykrywalności wzorem lat poprzednich określana była miernikami pracy, które objęły siedem najważniejszych kategorii przestępczości wymienionych w strategii wojewódzkiej, jako najbardziej niepożądane z punktu widzenia porządku publicznego i oczekiwań mieszkańców. Najlepsze efekty uzyskano właśnie, w zakresie wykrywania sprawców przestępstw, zaliczanych do siedmiu najbardziej uciążliwych i zarazem podstawowych kategorii przestępstw, dynamiki wszczęć tych postępowań a także w kategorii pozbawiania sprawców majątku zdobytego na skutek ich przestępczej działalności oraz w kategorii poszukiwania osób ściganych listami gończymi i nakazami doprowadzenia. Podobnie dobre efekty osiągnięto w zakresie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Również dobre efekty osiągnięto w zakresie dynamiki czynów stwierdzonych w praktycznie wszystkich kategoriach czynów kryminalnych jak kradzieże, włamania i rozboje. Pomimo tego, że ilość tych czynów uległa wzrostowi, ich wykrywalność pozostała na niezmiennym wysokim poziomie a nawet była wyższa od osiągniętej w 2009 roku. Świadczy to o rzetelnej pracy dochodzeniowo śledczej oraz o dbałości, o rozwój przedmiotowo - podmiotowy poszczególnych postępowań. Jedyną kategorią przestępczości kryminalnej, w której zanotowano zarówno spadek dynamiki jak i zmniejszenie stopnia wykrywalności są kradzieże samochodów. Na podstawie dokonanych analiz należy jednak stwierdzić, że czyny te w znacznym stopniu dokonywane są przez wyspecjalizowane grupy przestępcze z innych województw. Działania pionu prewencji Dążąc do utrzymania efektywności pracy funkcjonariuszy pionu prewencji tj. służb patrolowych, interwencyjnych i dzielnicowych przyjęto założenie utrzymania na wysokim poziomie procesu przydzielania zadań, rozliczania, oceny oraz zwiększenia nadzoru nad służbami realizującymi zadania w terenie. Przyjęta koncepcja w świetle osiągniętych wyników i efektów służb prewencji okazała się trafna, potwierdzając prawidłowość i skuteczność działania kierownictwa Komendy Powiatowej, Komisariatu i Posterunków Policji, doprowadzając między innymi do wzrostu o 3,6% wskaźnika udziału w służbie patrolowej, do poziomu 55,5%, oraz odnotowując spadek wskaźnika przestępstw stwierdzonych przy jednoczesnym wzroście wszczęć postępowań przygotowawczych na podstawie zatrzymań na gorącym uczynku przestępstwa (ogółem zatrzymanych 105 sprawców dynamika 166,8%). Należy stwierdzić, że również inne wyniki osiągane przez policjantów pionu prewencji w porównaniu z 2009 rokiem uległy poprawie. Policjanci przeprowadzili 2542 interwencje (639 w miejscach publicznych,1113 w mieszkaniach stwierdzając w 188 przypadkach fakt przemocy w rodzinie i wszczynając procedurę niebieskiej karty), wylegitymowali osoby. Za popełnione wykroczenia nałożyli łącznie mandatów

4 karnych (3477 policjanci referatów i zespołów patrolowo-interwencyjnych, 449 dzielnicowi, 5999 policjanci ruchu drogowego, 87 policjanci zespołu ds. wykroczeń),na kwotę: zł., skierowali 923 wnioski o ukaranie, odnotowując w tym zakresie znaczny wzrost pomimo uproszczenia procedur represjonowania sprawców wykroczeń. Ponadto zatrzymali 1448 dowodów rejestracyjnych i 107 praw jazdy. Policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii realizujący zadania w zakresie ograniczenia przestępczości i demoralizacji nieletnich, dążąc do ograniczenia zjawiska przestępczości i demoralizacji nieletnich, wspólnie z policjantami pionu prewencji przeprowadzili szereg spotkań, działań i akcji poświęconych zasadom bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom. Przeprowadzili m.in. 417 rozmów profilaktyczno- ostrzegawczych z nieletnimi i 48 rozmów z rodzicami, 550 rozmów z pedagogami, sporządzili 128 wystąpień do szkół, rodziców, oraz sądów rodzinnych. Realizując zadania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez o charakterze masowym, zgromadzeń publicznych i sytuacji kryzysowych planowanie każdej imprezy poprzedzone było rozpoznaniem i realną kalkulacją sił niezbędnych do zabezpieczenia. W 2010 roku zabezpieczeniem takim przez siły Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku objętych było 7 imprez, w których w zabezpieczeniu, na zasadzie wielokrotności brało udział 245 policjantów. W zakresie przedsięwzięć skierowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2010 roku policjanci Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Szczecinku podejmowali szereg różnorodnych działań w tym zakresie. Między innymi kierowali służby na szczególnie niebezpieczne ciągi komunikacyjne i odcinki dróg, przeprowadzili 136 prelekcji i pogadanek na temat bezpieczeństwa. Istotnym elementem wpływającym na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i określającym jednocześnie efektywność służby policjantów prewencji było też eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. W 2010 roku wzorem lat ubiegłych kontynuowano czynności mające na celu wzmocnienie kontaktów społeczności lokalnych z Policją, między innymi poprzez liczne spotkania, w których czynny udział brali dzielnicowi oraz policjanci zajmujący się problematyką przestępczości nieletnich. Podczas spotkań przekazano liczne informacje z zakresu prewencji kryminalnej i wiktymologii. Jednocześnie policjanci biorący w nich udział starali się na bieżąco rozwiązywać problemy trapiące mieszkańców. Przy realizacji zadań z zakresy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szczecineckiego kontynuowano współpracę ze Strażami Miejskimi. Współpraca ta opierała się głownie na stałej wymianie informacji o występujących zagrożeniach na podległym terenie oraz koordynowaniu dyslokacji służb policyjnych i straży z uwzględnieniem rozpoznanych zagrożeń oraz wspólnym zabezpieczaniu zgromadzeń i imprez publicznych odbywających się na terenie miasta i powiatu szczecineckiego.

5 W Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku realizowane były następujące programy prewencyjne: -Program prewencyjny Przyjaciel Gryfusia Program prewencyjny dla uczniów klas pierwszych powiatu szczecineckiego. Materiały dydaktyczne, które otrzymuje pierwszoklasista to Elementarz zasad bezpieczeństwa, wycinanka oraz dyplom wręczony przez funkcjonariusza KPP Szczecinek podczas zakończenia roku szkolnego. -Program prewencyjny Świadomi i bezpieczni Cel programu: ograniczenie kradzieży mienia, w szczególności rowerów. Jedną z metod realizacji programu jest objęcie rejestracji zakupionych rowerów oraz takich, na które właściciele posiadali dokumenty potwierdzające ich zakup. Do kradzieży przedmiotów wartościowych oraz rowerów dochodzi podczas włamań do mieszkań, piwnic, altan działkowych i kradzieży przed sklepami. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom i przyczynić się do sprawnej i szybkiej identyfikacji mienia w programie są zastosowane urządzenia do znakowania typu Engrawer, które trwale znakują przedmioty wnikając w ich strukturę. -Program prewencyjny Noc Stop Cel programu: zapobieganie kradzieżom pojazdów w ramach działań prewencyjnych. Jego istotą jest oznakowanie aut, których właściciele deklarują, że z reguły nie jeżdżą samochodem w godzinach pomiędzy a Po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do programu samochód zostanie oznakowany naklejkami holograficznymi. -Programy Bezpieczne Ferie 2010 i Bezpieczne Wakacje 2010 Celem programów było inicjowanie bezpiecznych zachowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w okresie przerw w nauce a także bezpieczne korzystanie z miejsc wyznaczonych do zabaw i zachowania się podczas kontaktów z osobami obcymi; Jednak największe zaangażowanie służ prewencyjnych było widoczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu szczecineckiego. Poszczególne zadania realizowano w oparciu o bloki tematyczne, takie jak:

6 - poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich i zapewnienie im bezpieczeństwa, - przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej. Podczas realizacji poszczególnych zadań policjanci przeprowadzali systematyczne działania prewencyjno-edukacyjne wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Tematyka tych spotkań dotyczyła odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawnych, agresji i przemocy oraz różnego rodzaju uzależnień. Podczas takich zajęć omawiane były także działania policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z młodzieżą, która ma lub miała konflikty z prawem. Czynności te prowadzono w obecności wychowawców i pedagogów szkolnych. W tym zakresie policja współpracuje także z różnymi podmiotami poza policyjnymi, których zadaniem jest między innymi dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Mając powyższe na uwadze w 2010 roku funkcjonariusze KPP Szczecinku w ramach ww. programów przeprowadzili szereg spotkań, w których uczestniczyli również wychowawcy i nauczyciele. Oczywiście przyszłość w zakresie bezpieczeństwa w najbliższym czasie to nie tylko to wielkie wyzwanie związane z budową komendy, ale również i inne do których zaliczyć należy kontynuacje realizacji wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa w powiecie szczecineckim w 2011 roku, w oparciu o kilka podstawowych celów sprowadzają się do : - poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania poprzez rozbudowę istniejącego już systemu monitoringu wizyjnego miejsc zagrożonych. - poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym przede wszystkim poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie całego powiatu(remonty nawierzchni, wycinka drzew rosnących bezpośrednio przy skraju drogi, poprawę oznakowania pionowego i poziomego). Kolejnym elementem realizacji tego celu jest edukacja i profilaktyka wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności najmłodszych, wymagających od podstaw nauki korzystania z ulic, dróg i chodników oraz nabranie nawyków właściwego, bezpiecznego zachowania się w tych miejscach. - ograniczenie przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich. - przeciwdziałanie patologiom społecznym takim jak narkomania i alkoholizm

7 - ograniczenie przemoc w rodzinie, Realizacja w/w założeń przez wszystkie podmioty odpowiedzialne, będzie miała bardzo istotny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu w roku bieżącym jak również wpłynie na odpowiednie ograniczenie zagrożeń w latach następnych. Działania pionu kryminalnego Analizując strukturę i poziom przestępczości kryminalnej powiatu należy zwrócić uwagę na wzrost poziomu bezpieczeństwa widoczny w skuteczności pracy szczecineckiej Policji. Stwierdzone i wykrywalność W 2010 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku i podległych jednostkach wszczęli ogółem 1467 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 2026 przestępstw i 133 czyny karalne popełnione przez nieletnich sprawców, wykrywając 1785 z pośród nich i uzyskując wskaźnik ogólnej wykrywalności na poziomie 87,4%, przy średnim wskaźniku dla województwa wynoszącym 70,7,0%.W analogicznym okresie roku ubiegłego wszczęto 1544 postępowania przygotowawcze, w których stwierdzono 1888 przestępstw, uzyskując wskaźnik ogólnej wykrywalności 74,0%. Z powyższych danych wynika, że w 2010 roku nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań przygotowawczych o 77, (wskaźnik dynamiki 95,0%) przy jednoczesnym wzroście liczby przestępstw stwierdzonych o 138 (wskaźnik dynamiki 107,3%). W porównaniu do 2009 roku zanotowano również wzrost wskaźnika wykrywalności ogólnej przestępstw o 3,4%. W 2010 roku policjanci KPP w Szczecinku i jednostkach podległych zakończyli ogółem 1496 postępowania przygotowawcze. Dzięki temu uzyskano wskaźnik zaległości statystycznej na poziomie 0,66, przy średniej dla województwa zachodniopomorskiego wynoszącej 1,08. Wskaźnik zagrożenia liczony na mieszkańców dla powiatu szczecineckiego wyniósł 262,9. Plasuje to naszą jednostkę na jednym z czołowych miejsc w województwie zachodniopomorskim, w tej kategorii. Tak niski wskaźnik zagrożenia jest wynikiem zwiększonej aktywności patroli policyjnych i służb operacyjnych, w zakresie ujawniania i zapobiegania przestępczości.

8 Przestępstwa kryminalne Podobnie zadowalające wyniki zanotowano w zakresie zwalczania wszystkich przestępstw kryminalnych. Stwierdzono spadek ilości wszczętych dochodzeń przy jednoczesnym wzroście czynów stwierdzonych, a osiągnięta wykrywalność na poziomie 74,2%, należy do jednej z najlepszych w województwie zachodniopomorskim(58,3% - II miejsce) i stanowi podstawę do satysfakcji, tym bardziej, że wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną liczony na tys. ludności wynosi 126,1 i jest najniższym w województwie. Bójki i pobicia W kategorii bojka lub pobicie wszczęto w 2010 roku 17 dochodzeń, tj. o 8 mniej niż w poprzednim roku, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 68,0%. Stwierdzono 22 przestępstwa (dynamika 84,60%) i wykryto 20 czynów, przez co uzyskano wskaźnik wykrywalności na poziomie 90,9%. Rezultat ten jest wyższy od osiągniętego w 2009 roku. Wskaźnik zagrożenia ta kategoria przestępczości liczony na tys. Ludności wynosi 2.9 i również należy do jednego z najniższych w województwie. Kradzież Dominującą i najbardziej dokuczliwą dla mieszkańców powiatu szczecineckiego grupę popełnianych przestępstw stanowią przestępstwa przeciwko mieniu głownie kradzieże, kradzieże z włamaniem i niszczenie mienia. W kategorii kradzieży cudzej rzeczy wszczęto w 2010 roku 169 dochodzeń, tj. o 33 mniej niż rok wcześniej uzyskując wskaźnik dynamiki wszczętych na poziomie 83,7%, przy jednoczesnym wzroście czynów stwierdzonych na poziomie 233 przestępstw (dynamika 103,3%). Wykryto 128 z pośród nich, przez co uzyskano wskaźnik wykrywalności o 10,3% - wyższy niż w roku poprzednim, co pozwoliło nam na zajęcie II miejsca. Wskaźnik zagrożenia kradzieżami na terenie powiatu szczecineckiego, liczony na tys. mieszkańców wynosi 30,2 i jest najniższy w województwie. Włamanie Podobnie zadowalające wyniki zanotowano w kategorii kradzieży z włamaniem. W 2010 roku wszczęto 107dochodzeń, tj. o 28 mniej niż w roku Uzyskano dynamikę wszczęć na poziomie 79,3%. Stwierdzono 151 przestępstw (dynamika 83,9%) i wykryto 90 czynów. Uzyskany wskaźnik wykrywalności na poziomie 57,7%, jest

9 wyższy, niż w 2009 roku o 6,6% - II miejsce. Wskaźnik zagrożenia tą kategorią przestępczości na terenie powiatu szczecineckiego, liczony na tys. ludności wynosi 19,6 i jest najniższy w województwie zachodniopomorskim. Rozboje Z pośród rożnych kategorii przestępczości kryminalnej do najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, a jednocześnie o znacznym ciężarze gatunkowym zaliczyć należy rozboje i wymuszenia rozbójnicze. W kategorii tej wszczęto w 2010 roku 9 postępowań przygotowawczych, tj. o 15 mniej niż w roku Uzyskano dynamikę czynów wszczętych na poziomie 33,3%. Stwierdzono 23 przestępstwa (dynamika 64,5%). Wykrywając wszystkie z spośród tych czynów osiągnięto wskaźnik wykrywalności na poziomie 100%. Wskaźnik zagrożenia tą kategorią przestępczości, liczony na tys. mieszkańców wynosi 2,6 co plasuje nas w czołówce województwa. Kradzież samochodu Mówiąc o przestępczości przeciwko mieniu nie sposób pominąć szczególnie dokuczliwego dla obywateli zjawiska kradzieży samochodów. W kategorii tej zanotowano znaczny spadek w ilości wszczętych dochodzeń i stwierdzonych czynów w stosunku do ubiegłego roku. W 2010 roku wszczęto 9 dochodzeń, tj. o 9 mniej niż w roku poprzednim, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 50,0%. Stwierdzono 8 przestępstw, z których tylko jedno wykryto, osiągając wskaźnik wykrywalności na poziomie 12,5%, który jest niższy od wyniku osiągniętego w roku 2009 o 3,3%. Wskażnik zagrożenia przestępstwami kradzieży samochodów jest jednak nadal niski i wynosi 1 w przeliczeniu na tys. ludności. Podniesienie skuteczności w zwalczaniu przestępczości kradzieży samochodów pozostaje jednym z głównych celów do realizacji w 2011roku. Narkotyki Realizując zadania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej policjanci KPP w Szczecinku zebrali materiały na podstawie których wszczęto w 2010 roku 39 postępowań, tj. o 4 więcej niż w roku 2009, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 111,4%. Jednocześnie stwierdzono 105 czynów i wzrost dynamiki do poziomu 143,8. Wykryto wszystkie czyny uzyskując 100% wskaźnika wykrywalności. Zagrożenie przestępczością narkotykową na terenie powiatu, liczone na tys. ludności wyniosło 13,6 i pomimo wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, również należy do najniższych w województwie.

10 Przestępczość gospodarcza W kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym łącznie wszczęto 123 postępowania przygotowawcze, tj. o 3 mniej niż w roku poprzednim dynamika 97,6%. Stwierdzono jednak aż 311 przestępstw uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 99%, przy wskaźniku dynamiki 113,5%. W zakresie przestępczości korupcyjnej dynamika postępowań wszczętych osiągnęła 128,6%, przy jednoczesnym nieznacznym zmniejszeniu liczby czynów stwierdzonych do 9. Ta kategoria przestępczości gospodarczej będzie jednak przedmiotem wnikliwej analizy w roku 2011, tym bardziej, że zagrożenie przestępczością gospodarczą na terenie powiatu, liczone na tys. mieszkańców wyniosło 40,4 i należy do najwyższych w województwie. Wypadki i kolizje W 2010 roku odnotowano 46 wypadków drogowych, czyli o 9 mniej niż w ubiegłym roku (dynamika 79,6%). Na niezmiennym w stosunku do 2009 roku poziomie utrzymała się ilość kolizji drogowych Oceniając stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu szczecineckiego stwierdzić należy, że w 2010 roku odnotowano spadek zagrożenia zdarzeniami drogowymi. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że większość zdarzeń drogowych spowodowali kierujący pojazdami. Byli oni sprawcami 452 zdarzeń (co stanowi blisko 87 % ogółu). W analizowanym okresie czasu najwięcej wypadków drogowych miało miejsce na terenie Miasta i Gminy Szczecinek w ilości 30 (co stanowi 77,2% ogółu). Natomiast najmniej odnotowano ich na obszarze gminy Grzmiąca 0. W okresie 2010 roku, w kategorii siedmiu podstawowych przestępstw kryminalnych wszczęto 396 postępowań, tj. mniej o 83 niż w roku 2009, uzyskując dynamikę na poziomie 82,7%. Jednocześnie stwierdzono 567 czynów (dynamika-99,5%) i wykryto 354 czyny. Uzyskany rezultat wykrywalności 61,6% jest wyższy od wyniku osiągniętego w 2009 roku o 9 %. Zabici i ranni W porównaniu do 2009 roku spadła liczba osób zabitych z 15 do 11, przy jednoczesnym, nieznacznym wzroście osób rannych z 56 do 57. Należy stwierdzić, że zmniejszenie liczby wypadków a tym samym liczby osób zabitych w dużej mierze jest efektem decyzji jakie podjąłem w sprawie wzmocnienia ogniwa ruchu drogowego kilkoma etatami policyjnymi. Jestem przekonany,

11 że wzmocnienie osobowe ale też i rzeczowe /nowe radiowozy/ tego ogniwa będzie miało wpływ na to, że na naszych drogach będzie bezpieczniej. Nietrzeźwy kierujący W kategorii prowadzenia pojazdu przez osobę w stanie nietrzeźwym wszczęto w 2010 roku 560 postępowań przygotowawczych (wskaźnik dynamiki 106,7%). Stwierdzono 577 przestępstw (wskaźnik dynamiki107,1%), osiągając jednocześnie wskaźnik wykrywalności na poziomie 100,0%. Należy jednak stwierdzić, że w 2010 roku łącznie policjanci KPP w Szczecinku ujawnili 724 nietrzeźwych kierujących /przestępstwa i wykroczenia/, co stanowi wzrost w stosunku do 2009 roku (dynamika 121,0%). Nieletni Koordynacja działań przez policjantów zespołu ds. nieletnich, wspólnie z innymi policjantami w dużej mierze przyczyniła się do ujawnienia w 2010 roku 133 czynów karalnych popełnionych przez 172 nieletnich oraz 102 nieletnich popełniających wykroczenia. Należy stwierdzić, że pomimo tego,że miernik tej kategorii nie został przez naszą jednostkę osiągnięty, to zarówno ilość czynów jak i nieletnich sprawców przestępstw jest na zadowalającym poziomie, biorąc pod uwagę dane statystyczne z lat poprzednich oraz wysoką wykrywalność ogólną Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Wykroczenia Do najważniejszych celów realizowanych w 2010 roku należało też utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, połączone z ujawnianiem sprawców wykroczeń, zwłaszcza tych szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. W okresie ubiegłego roku ujawniono ogółem wykroczeń co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2009 o 9333 (dynamika 170,4%) Zniszczenie mienia W kategorii zniszczenia mienia wszczęto w 2010 roku 75 postępowań przygotowawczych, tj. o 8 mniej niż w roku 2009, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 90,4%. Stwierdzono 107 przestępstw (dynamika 120,2%), oraz wykryto 61 z nich, uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 57,0% - III miejsce, który jest wyższy, niż w 2009 roku o 2,8%.

12 Wskaźnik zagrożenia tą kategorią przestępczości, na terenie powiatu, liczony na tys. ludności wyniósł 13.9i jest jednym z najniższych w województwie. Poszukiwania Kolejnym zagadnieniem realizowanym przez wszystkich policjantów KPP w Szczecinku i jednostkach podległych mającym niewątpliwy wpływ na poziom stanu bezpieczeństwa są zadania związane z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania. W roku zatrzymano 151 osób poszukiwanych, gdzie podstawą wszczęcia poszukiwań był nakaz doprowadzenia i list gończy. Do współpracy przy realizacji ustawowych zadań Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zaangażowały się wzorem lat ubiegłych władze powiatowe i gminne. Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Miast i Gmin powiatu szczecineckiego, wychodząc naprzeciw trudnościom budżetowym z jakimi na co dzień boryka się szczecinecka policja wykazały daleko idące zrozumienie i pomoc. W 2010 roku samorządy lokalne przekazały w formie darowizn finansowych i rzeczowych środki o łącznej wartości ponad ,00zł. Były to pieniądze na określone przez nich cele. Choć środki pozabudżetowe stanowią z reguły zaledwie od 0,5% do 3% budżetu poszczególnych komend, te pozyskane w tym półroczu darowizny, pozwalają bardziej skupić się nad dalszą poprawą skuteczności, niż tylko zapewnieniem codziennego funkcjonowania jednostki. Zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej na terenie powiatu szczecineckiego pozwoli w przyszłości na podejmowanie wspólnych działań organizacyjnych i wykonawczych ukierunkowanych na podnoszenie efektywności naszej pracy i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu szczecineckiego. Wyrażam przekonanie, że nasz wspólne działania przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie całego powiatu szczecineckiego, a odpowiednio wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców będzie wymierną oceną realizacji przyjętych celów. Za to wsparcie i zrozumienie naszych potrzeb serdecznie dziękuję. Tak jak już zasygnalizowałem wyżej, przed nami jakże bardzo istotne dla nas przedsięwzięcie jakim jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Dlatego też szczególne podziękowania składam na ręce Pana Starosty Szczecineckiego, który od wielu lat dokłada starań a także deklaruje znaczne środki finansowe na ten cel, z myślą aby projekt ten został w bieżącym roku sfinalizowany.

13 SYTUACJA KADROWA, STAN DYSCYPLINY SŁUŻBOWEJ ORAZ SKARGI Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku na dzień 31 grudnia 2010 roku, liczyła 150 etatów policyjnych oraz 26 etatów pracowników cywilnych. Na koniec ubiegłego roku posiadaliśmy 5 wakatów. W ciągu 2010 roku w całej jednostce ruchy kadrowe przedstawiały się następująco: - zwolniono ze służby w Policji 4 policjantów, - przeniesiono do dalszego pełnienia służby do innej jednostki 1policjanta, - przeniesiono z innej jednostki do pełnienia służby do KPP w Szczecinku 1policjanta. Na społeczną ocenę jakości pracy ma niewątpliwie wpływ ilości charakteru różnego rodzaju zagrożeń i konfliktów, które powstają na styku obywatel a policjant wykonujący czynności służbowe. W 2010 roku wpłynęły do nas 27 skargi (w 2009 roku 33). Spośród złożonych skarg, 25 okazało się bezzasadnych i były one przede wszystkim wynikiem subiektywnej oceny obywateli oraz najczęściej wynikały z nieznajomości przepisów prawa. Najwięcej skarg odnotowano w kategorii: - czynności procesowe, administracyjne, z ustawy o policji i inne niewłaściwy (niekulturalny) stosunek do obywateli - 3 Wnioski, które formułowane były w trakcie prowadzonych postępowań skargowych wykorzystano w procesie doskonalenia zawodowego policjantów poszczególne skargi omawiane były na odprawach służbowych. Biorąc pod uwagę zadania wynikające ze Strategii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie na lata oraz mając na względzie utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szczecineckiego główne kierunki działań Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, w 2011 roku będą sprowadzały się do: - utrzymania pozytywnych tendencji w zakresie spadku przestępczości i wzrostu wykrywalności w kategorii przestępstw kryminalnych oraz poprawę wykrywalności wybranych kategorii tej przestępczości, np. kradzieży samochodów; - skuteczniejszego działania w zakresie ujawnialności nieletnich sprawców przestępstw; - nie mniej skutecznej, dalszej realizacji działań mających na celu poszukiwanie osób; - skrócenie czasu trwania postępowań przygotowawczych; - skuteczniejsze pozbawianie sprawców przestępstw ich mienia; - pełna realizacja mierników w zakresie pionów kryminalnego i prewencji;

14 - kontynuacja programu zapobiegania niestosowaniu społecznemu; - dalszej realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na terenie powiatu Razem Bezpieczniej ; - podniesienia zaufania społecznego do policji powiatu szczecineckiego. Serdecznie dziękuję za zrozumienie problematyki i okazaną pomoc.

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 Spis treści Wstęp 5 1 Przestępczość ogółem... 7 2 Poczucie bezpieczeństwa Polaków. 15 3 Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości 1 WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie państwa powinny stanowić wartości podlegające szczególnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo