SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO ZA ROK 2010 SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

2 Ostatnie lata upłynęły w Polsce pod znakiem szeroko zakrojonych zmian ukierunkowanych na budowę demokratycznego społeczeństwa. Pozytywne skutki tych zmian takie jak zwiększenie wolności osobistej obywateli oraz otwarcie polski na świat miały i mają bardzo istotny wpływ na wystąpienie różnego rodzaju zagrożeń w zakresie stanu porządku prawnego w kraju. Policja jako instytucja realizująca ustawowe zadania ma na uwadze przede wszystkim ochranianie obywateli, ich troski i postulaty, bowiem to właśnie one dostarczają najważniejszych kryteriów do określenia metod skutecznego wypełnienia usług policyjnych. Mając na względzie, iż poczucie bezpieczeństwa obywateli lub jego brak przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa, Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku w 2010 roku w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w dalszym ciągu realizowała zadania wynikając z przyjętych na lata priorytetów pracy, które swoim zakresem obejmowały następujące zagadnienia: 1. Zwiększenie ilości patroli poprzez właściwe wykorzystanie zasobów osobowych, zwiększenie ilości przewodników psów, zacieśnienie współpracy ze Strażą Miejską; 2. Ograniczenie ilości zdarzeń drogowych poprzez właściwe działania prewencyjno represyjne, zwiększenie ilości patroli, inicjowanie działań samorządów lokalnych w przedmiocie podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 3. Ograniczenie ilości przestępstw pospolitych przy jednoczesnym wzroście wykrywalności w tym obszarze, poprzez zintensyfikowanie działań operacyjnych, zachęcenie do udziału w procesie wykrywczym wszystkich policjantów, inicjowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz wspólnotami lokatorskimi, zwiększenie ilości zatrzymań na gorącym uczynku; 4. Poprawę szybkości reakcji na zawiadomienie o przestępstwie oraz zwiększenie efektywności czynności wstępnych, poprzez właściwe zaangażowanie funkcjonariuszy; 5. Prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w celu podniesienia świadomości prawa o ruchu drogowym, skutków zażywania narkotyków oraz dopalaczy; 6. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców osiedli poprzez zdecydowane działania wobec subkultur młodzieżowych; Omawiając efekty pracy wykrywczej Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku należy stwierdzić, że jednostka nasza wykonała w większości zadania określone miernikami Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Skuteczność przedsięwzięć Policji w ujawnianiu i ściganiu przestępczości kryminalnej

3 oraz utrzymania dobrego poziomu wykrywalności wzorem lat poprzednich określana była miernikami pracy, które objęły siedem najważniejszych kategorii przestępczości wymienionych w strategii wojewódzkiej, jako najbardziej niepożądane z punktu widzenia porządku publicznego i oczekiwań mieszkańców. Najlepsze efekty uzyskano właśnie, w zakresie wykrywania sprawców przestępstw, zaliczanych do siedmiu najbardziej uciążliwych i zarazem podstawowych kategorii przestępstw, dynamiki wszczęć tych postępowań a także w kategorii pozbawiania sprawców majątku zdobytego na skutek ich przestępczej działalności oraz w kategorii poszukiwania osób ściganych listami gończymi i nakazami doprowadzenia. Podobnie dobre efekty osiągnięto w zakresie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Również dobre efekty osiągnięto w zakresie dynamiki czynów stwierdzonych w praktycznie wszystkich kategoriach czynów kryminalnych jak kradzieże, włamania i rozboje. Pomimo tego, że ilość tych czynów uległa wzrostowi, ich wykrywalność pozostała na niezmiennym wysokim poziomie a nawet była wyższa od osiągniętej w 2009 roku. Świadczy to o rzetelnej pracy dochodzeniowo śledczej oraz o dbałości, o rozwój przedmiotowo - podmiotowy poszczególnych postępowań. Jedyną kategorią przestępczości kryminalnej, w której zanotowano zarówno spadek dynamiki jak i zmniejszenie stopnia wykrywalności są kradzieże samochodów. Na podstawie dokonanych analiz należy jednak stwierdzić, że czyny te w znacznym stopniu dokonywane są przez wyspecjalizowane grupy przestępcze z innych województw. Działania pionu prewencji Dążąc do utrzymania efektywności pracy funkcjonariuszy pionu prewencji tj. służb patrolowych, interwencyjnych i dzielnicowych przyjęto założenie utrzymania na wysokim poziomie procesu przydzielania zadań, rozliczania, oceny oraz zwiększenia nadzoru nad służbami realizującymi zadania w terenie. Przyjęta koncepcja w świetle osiągniętych wyników i efektów służb prewencji okazała się trafna, potwierdzając prawidłowość i skuteczność działania kierownictwa Komendy Powiatowej, Komisariatu i Posterunków Policji, doprowadzając między innymi do wzrostu o 3,6% wskaźnika udziału w służbie patrolowej, do poziomu 55,5%, oraz odnotowując spadek wskaźnika przestępstw stwierdzonych przy jednoczesnym wzroście wszczęć postępowań przygotowawczych na podstawie zatrzymań na gorącym uczynku przestępstwa (ogółem zatrzymanych 105 sprawców dynamika 166,8%). Należy stwierdzić, że również inne wyniki osiągane przez policjantów pionu prewencji w porównaniu z 2009 rokiem uległy poprawie. Policjanci przeprowadzili 2542 interwencje (639 w miejscach publicznych,1113 w mieszkaniach stwierdzając w 188 przypadkach fakt przemocy w rodzinie i wszczynając procedurę niebieskiej karty), wylegitymowali osoby. Za popełnione wykroczenia nałożyli łącznie mandatów

4 karnych (3477 policjanci referatów i zespołów patrolowo-interwencyjnych, 449 dzielnicowi, 5999 policjanci ruchu drogowego, 87 policjanci zespołu ds. wykroczeń),na kwotę: zł., skierowali 923 wnioski o ukaranie, odnotowując w tym zakresie znaczny wzrost pomimo uproszczenia procedur represjonowania sprawców wykroczeń. Ponadto zatrzymali 1448 dowodów rejestracyjnych i 107 praw jazdy. Policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii realizujący zadania w zakresie ograniczenia przestępczości i demoralizacji nieletnich, dążąc do ograniczenia zjawiska przestępczości i demoralizacji nieletnich, wspólnie z policjantami pionu prewencji przeprowadzili szereg spotkań, działań i akcji poświęconych zasadom bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom. Przeprowadzili m.in. 417 rozmów profilaktyczno- ostrzegawczych z nieletnimi i 48 rozmów z rodzicami, 550 rozmów z pedagogami, sporządzili 128 wystąpień do szkół, rodziców, oraz sądów rodzinnych. Realizując zadania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez o charakterze masowym, zgromadzeń publicznych i sytuacji kryzysowych planowanie każdej imprezy poprzedzone było rozpoznaniem i realną kalkulacją sił niezbędnych do zabezpieczenia. W 2010 roku zabezpieczeniem takim przez siły Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku objętych było 7 imprez, w których w zabezpieczeniu, na zasadzie wielokrotności brało udział 245 policjantów. W zakresie przedsięwzięć skierowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2010 roku policjanci Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Szczecinku podejmowali szereg różnorodnych działań w tym zakresie. Między innymi kierowali służby na szczególnie niebezpieczne ciągi komunikacyjne i odcinki dróg, przeprowadzili 136 prelekcji i pogadanek na temat bezpieczeństwa. Istotnym elementem wpływającym na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i określającym jednocześnie efektywność służby policjantów prewencji było też eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. W 2010 roku wzorem lat ubiegłych kontynuowano czynności mające na celu wzmocnienie kontaktów społeczności lokalnych z Policją, między innymi poprzez liczne spotkania, w których czynny udział brali dzielnicowi oraz policjanci zajmujący się problematyką przestępczości nieletnich. Podczas spotkań przekazano liczne informacje z zakresu prewencji kryminalnej i wiktymologii. Jednocześnie policjanci biorący w nich udział starali się na bieżąco rozwiązywać problemy trapiące mieszkańców. Przy realizacji zadań z zakresy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szczecineckiego kontynuowano współpracę ze Strażami Miejskimi. Współpraca ta opierała się głownie na stałej wymianie informacji o występujących zagrożeniach na podległym terenie oraz koordynowaniu dyslokacji służb policyjnych i straży z uwzględnieniem rozpoznanych zagrożeń oraz wspólnym zabezpieczaniu zgromadzeń i imprez publicznych odbywających się na terenie miasta i powiatu szczecineckiego.

5 W Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku realizowane były następujące programy prewencyjne: -Program prewencyjny Przyjaciel Gryfusia Program prewencyjny dla uczniów klas pierwszych powiatu szczecineckiego. Materiały dydaktyczne, które otrzymuje pierwszoklasista to Elementarz zasad bezpieczeństwa, wycinanka oraz dyplom wręczony przez funkcjonariusza KPP Szczecinek podczas zakończenia roku szkolnego. -Program prewencyjny Świadomi i bezpieczni Cel programu: ograniczenie kradzieży mienia, w szczególności rowerów. Jedną z metod realizacji programu jest objęcie rejestracji zakupionych rowerów oraz takich, na które właściciele posiadali dokumenty potwierdzające ich zakup. Do kradzieży przedmiotów wartościowych oraz rowerów dochodzi podczas włamań do mieszkań, piwnic, altan działkowych i kradzieży przed sklepami. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom i przyczynić się do sprawnej i szybkiej identyfikacji mienia w programie są zastosowane urządzenia do znakowania typu Engrawer, które trwale znakują przedmioty wnikając w ich strukturę. -Program prewencyjny Noc Stop Cel programu: zapobieganie kradzieżom pojazdów w ramach działań prewencyjnych. Jego istotą jest oznakowanie aut, których właściciele deklarują, że z reguły nie jeżdżą samochodem w godzinach pomiędzy a Po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do programu samochód zostanie oznakowany naklejkami holograficznymi. -Programy Bezpieczne Ferie 2010 i Bezpieczne Wakacje 2010 Celem programów było inicjowanie bezpiecznych zachowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w okresie przerw w nauce a także bezpieczne korzystanie z miejsc wyznaczonych do zabaw i zachowania się podczas kontaktów z osobami obcymi; Jednak największe zaangażowanie służ prewencyjnych było widoczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu szczecineckiego. Poszczególne zadania realizowano w oparciu o bloki tematyczne, takie jak:

6 - poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich i zapewnienie im bezpieczeństwa, - przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej. Podczas realizacji poszczególnych zadań policjanci przeprowadzali systematyczne działania prewencyjno-edukacyjne wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Tematyka tych spotkań dotyczyła odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawnych, agresji i przemocy oraz różnego rodzaju uzależnień. Podczas takich zajęć omawiane były także działania policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z młodzieżą, która ma lub miała konflikty z prawem. Czynności te prowadzono w obecności wychowawców i pedagogów szkolnych. W tym zakresie policja współpracuje także z różnymi podmiotami poza policyjnymi, których zadaniem jest między innymi dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Mając powyższe na uwadze w 2010 roku funkcjonariusze KPP Szczecinku w ramach ww. programów przeprowadzili szereg spotkań, w których uczestniczyli również wychowawcy i nauczyciele. Oczywiście przyszłość w zakresie bezpieczeństwa w najbliższym czasie to nie tylko to wielkie wyzwanie związane z budową komendy, ale również i inne do których zaliczyć należy kontynuacje realizacji wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa w powiecie szczecineckim w 2011 roku, w oparciu o kilka podstawowych celów sprowadzają się do : - poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania poprzez rozbudowę istniejącego już systemu monitoringu wizyjnego miejsc zagrożonych. - poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym przede wszystkim poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie całego powiatu(remonty nawierzchni, wycinka drzew rosnących bezpośrednio przy skraju drogi, poprawę oznakowania pionowego i poziomego). Kolejnym elementem realizacji tego celu jest edukacja i profilaktyka wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności najmłodszych, wymagających od podstaw nauki korzystania z ulic, dróg i chodników oraz nabranie nawyków właściwego, bezpiecznego zachowania się w tych miejscach. - ograniczenie przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich. - przeciwdziałanie patologiom społecznym takim jak narkomania i alkoholizm

7 - ograniczenie przemoc w rodzinie, Realizacja w/w założeń przez wszystkie podmioty odpowiedzialne, będzie miała bardzo istotny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu w roku bieżącym jak również wpłynie na odpowiednie ograniczenie zagrożeń w latach następnych. Działania pionu kryminalnego Analizując strukturę i poziom przestępczości kryminalnej powiatu należy zwrócić uwagę na wzrost poziomu bezpieczeństwa widoczny w skuteczności pracy szczecineckiej Policji. Stwierdzone i wykrywalność W 2010 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku i podległych jednostkach wszczęli ogółem 1467 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 2026 przestępstw i 133 czyny karalne popełnione przez nieletnich sprawców, wykrywając 1785 z pośród nich i uzyskując wskaźnik ogólnej wykrywalności na poziomie 87,4%, przy średnim wskaźniku dla województwa wynoszącym 70,7,0%.W analogicznym okresie roku ubiegłego wszczęto 1544 postępowania przygotowawcze, w których stwierdzono 1888 przestępstw, uzyskując wskaźnik ogólnej wykrywalności 74,0%. Z powyższych danych wynika, że w 2010 roku nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań przygotowawczych o 77, (wskaźnik dynamiki 95,0%) przy jednoczesnym wzroście liczby przestępstw stwierdzonych o 138 (wskaźnik dynamiki 107,3%). W porównaniu do 2009 roku zanotowano również wzrost wskaźnika wykrywalności ogólnej przestępstw o 3,4%. W 2010 roku policjanci KPP w Szczecinku i jednostkach podległych zakończyli ogółem 1496 postępowania przygotowawcze. Dzięki temu uzyskano wskaźnik zaległości statystycznej na poziomie 0,66, przy średniej dla województwa zachodniopomorskiego wynoszącej 1,08. Wskaźnik zagrożenia liczony na mieszkańców dla powiatu szczecineckiego wyniósł 262,9. Plasuje to naszą jednostkę na jednym z czołowych miejsc w województwie zachodniopomorskim, w tej kategorii. Tak niski wskaźnik zagrożenia jest wynikiem zwiększonej aktywności patroli policyjnych i służb operacyjnych, w zakresie ujawniania i zapobiegania przestępczości.

8 Przestępstwa kryminalne Podobnie zadowalające wyniki zanotowano w zakresie zwalczania wszystkich przestępstw kryminalnych. Stwierdzono spadek ilości wszczętych dochodzeń przy jednoczesnym wzroście czynów stwierdzonych, a osiągnięta wykrywalność na poziomie 74,2%, należy do jednej z najlepszych w województwie zachodniopomorskim(58,3% - II miejsce) i stanowi podstawę do satysfakcji, tym bardziej, że wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną liczony na tys. ludności wynosi 126,1 i jest najniższym w województwie. Bójki i pobicia W kategorii bojka lub pobicie wszczęto w 2010 roku 17 dochodzeń, tj. o 8 mniej niż w poprzednim roku, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 68,0%. Stwierdzono 22 przestępstwa (dynamika 84,60%) i wykryto 20 czynów, przez co uzyskano wskaźnik wykrywalności na poziomie 90,9%. Rezultat ten jest wyższy od osiągniętego w 2009 roku. Wskaźnik zagrożenia ta kategoria przestępczości liczony na tys. Ludności wynosi 2.9 i również należy do jednego z najniższych w województwie. Kradzież Dominującą i najbardziej dokuczliwą dla mieszkańców powiatu szczecineckiego grupę popełnianych przestępstw stanowią przestępstwa przeciwko mieniu głownie kradzieże, kradzieże z włamaniem i niszczenie mienia. W kategorii kradzieży cudzej rzeczy wszczęto w 2010 roku 169 dochodzeń, tj. o 33 mniej niż rok wcześniej uzyskując wskaźnik dynamiki wszczętych na poziomie 83,7%, przy jednoczesnym wzroście czynów stwierdzonych na poziomie 233 przestępstw (dynamika 103,3%). Wykryto 128 z pośród nich, przez co uzyskano wskaźnik wykrywalności o 10,3% - wyższy niż w roku poprzednim, co pozwoliło nam na zajęcie II miejsca. Wskaźnik zagrożenia kradzieżami na terenie powiatu szczecineckiego, liczony na tys. mieszkańców wynosi 30,2 i jest najniższy w województwie. Włamanie Podobnie zadowalające wyniki zanotowano w kategorii kradzieży z włamaniem. W 2010 roku wszczęto 107dochodzeń, tj. o 28 mniej niż w roku Uzyskano dynamikę wszczęć na poziomie 79,3%. Stwierdzono 151 przestępstw (dynamika 83,9%) i wykryto 90 czynów. Uzyskany wskaźnik wykrywalności na poziomie 57,7%, jest

9 wyższy, niż w 2009 roku o 6,6% - II miejsce. Wskaźnik zagrożenia tą kategorią przestępczości na terenie powiatu szczecineckiego, liczony na tys. ludności wynosi 19,6 i jest najniższy w województwie zachodniopomorskim. Rozboje Z pośród rożnych kategorii przestępczości kryminalnej do najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, a jednocześnie o znacznym ciężarze gatunkowym zaliczyć należy rozboje i wymuszenia rozbójnicze. W kategorii tej wszczęto w 2010 roku 9 postępowań przygotowawczych, tj. o 15 mniej niż w roku Uzyskano dynamikę czynów wszczętych na poziomie 33,3%. Stwierdzono 23 przestępstwa (dynamika 64,5%). Wykrywając wszystkie z spośród tych czynów osiągnięto wskaźnik wykrywalności na poziomie 100%. Wskaźnik zagrożenia tą kategorią przestępczości, liczony na tys. mieszkańców wynosi 2,6 co plasuje nas w czołówce województwa. Kradzież samochodu Mówiąc o przestępczości przeciwko mieniu nie sposób pominąć szczególnie dokuczliwego dla obywateli zjawiska kradzieży samochodów. W kategorii tej zanotowano znaczny spadek w ilości wszczętych dochodzeń i stwierdzonych czynów w stosunku do ubiegłego roku. W 2010 roku wszczęto 9 dochodzeń, tj. o 9 mniej niż w roku poprzednim, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 50,0%. Stwierdzono 8 przestępstw, z których tylko jedno wykryto, osiągając wskaźnik wykrywalności na poziomie 12,5%, który jest niższy od wyniku osiągniętego w roku 2009 o 3,3%. Wskażnik zagrożenia przestępstwami kradzieży samochodów jest jednak nadal niski i wynosi 1 w przeliczeniu na tys. ludności. Podniesienie skuteczności w zwalczaniu przestępczości kradzieży samochodów pozostaje jednym z głównych celów do realizacji w 2011roku. Narkotyki Realizując zadania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej policjanci KPP w Szczecinku zebrali materiały na podstawie których wszczęto w 2010 roku 39 postępowań, tj. o 4 więcej niż w roku 2009, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 111,4%. Jednocześnie stwierdzono 105 czynów i wzrost dynamiki do poziomu 143,8. Wykryto wszystkie czyny uzyskując 100% wskaźnika wykrywalności. Zagrożenie przestępczością narkotykową na terenie powiatu, liczone na tys. ludności wyniosło 13,6 i pomimo wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, również należy do najniższych w województwie.

10 Przestępczość gospodarcza W kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym łącznie wszczęto 123 postępowania przygotowawcze, tj. o 3 mniej niż w roku poprzednim dynamika 97,6%. Stwierdzono jednak aż 311 przestępstw uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 99%, przy wskaźniku dynamiki 113,5%. W zakresie przestępczości korupcyjnej dynamika postępowań wszczętych osiągnęła 128,6%, przy jednoczesnym nieznacznym zmniejszeniu liczby czynów stwierdzonych do 9. Ta kategoria przestępczości gospodarczej będzie jednak przedmiotem wnikliwej analizy w roku 2011, tym bardziej, że zagrożenie przestępczością gospodarczą na terenie powiatu, liczone na tys. mieszkańców wyniosło 40,4 i należy do najwyższych w województwie. Wypadki i kolizje W 2010 roku odnotowano 46 wypadków drogowych, czyli o 9 mniej niż w ubiegłym roku (dynamika 79,6%). Na niezmiennym w stosunku do 2009 roku poziomie utrzymała się ilość kolizji drogowych Oceniając stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu szczecineckiego stwierdzić należy, że w 2010 roku odnotowano spadek zagrożenia zdarzeniami drogowymi. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że większość zdarzeń drogowych spowodowali kierujący pojazdami. Byli oni sprawcami 452 zdarzeń (co stanowi blisko 87 % ogółu). W analizowanym okresie czasu najwięcej wypadków drogowych miało miejsce na terenie Miasta i Gminy Szczecinek w ilości 30 (co stanowi 77,2% ogółu). Natomiast najmniej odnotowano ich na obszarze gminy Grzmiąca 0. W okresie 2010 roku, w kategorii siedmiu podstawowych przestępstw kryminalnych wszczęto 396 postępowań, tj. mniej o 83 niż w roku 2009, uzyskując dynamikę na poziomie 82,7%. Jednocześnie stwierdzono 567 czynów (dynamika-99,5%) i wykryto 354 czyny. Uzyskany rezultat wykrywalności 61,6% jest wyższy od wyniku osiągniętego w 2009 roku o 9 %. Zabici i ranni W porównaniu do 2009 roku spadła liczba osób zabitych z 15 do 11, przy jednoczesnym, nieznacznym wzroście osób rannych z 56 do 57. Należy stwierdzić, że zmniejszenie liczby wypadków a tym samym liczby osób zabitych w dużej mierze jest efektem decyzji jakie podjąłem w sprawie wzmocnienia ogniwa ruchu drogowego kilkoma etatami policyjnymi. Jestem przekonany,

11 że wzmocnienie osobowe ale też i rzeczowe /nowe radiowozy/ tego ogniwa będzie miało wpływ na to, że na naszych drogach będzie bezpieczniej. Nietrzeźwy kierujący W kategorii prowadzenia pojazdu przez osobę w stanie nietrzeźwym wszczęto w 2010 roku 560 postępowań przygotowawczych (wskaźnik dynamiki 106,7%). Stwierdzono 577 przestępstw (wskaźnik dynamiki107,1%), osiągając jednocześnie wskaźnik wykrywalności na poziomie 100,0%. Należy jednak stwierdzić, że w 2010 roku łącznie policjanci KPP w Szczecinku ujawnili 724 nietrzeźwych kierujących /przestępstwa i wykroczenia/, co stanowi wzrost w stosunku do 2009 roku (dynamika 121,0%). Nieletni Koordynacja działań przez policjantów zespołu ds. nieletnich, wspólnie z innymi policjantami w dużej mierze przyczyniła się do ujawnienia w 2010 roku 133 czynów karalnych popełnionych przez 172 nieletnich oraz 102 nieletnich popełniających wykroczenia. Należy stwierdzić, że pomimo tego,że miernik tej kategorii nie został przez naszą jednostkę osiągnięty, to zarówno ilość czynów jak i nieletnich sprawców przestępstw jest na zadowalającym poziomie, biorąc pod uwagę dane statystyczne z lat poprzednich oraz wysoką wykrywalność ogólną Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Wykroczenia Do najważniejszych celów realizowanych w 2010 roku należało też utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, połączone z ujawnianiem sprawców wykroczeń, zwłaszcza tych szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. W okresie ubiegłego roku ujawniono ogółem wykroczeń co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2009 o 9333 (dynamika 170,4%) Zniszczenie mienia W kategorii zniszczenia mienia wszczęto w 2010 roku 75 postępowań przygotowawczych, tj. o 8 mniej niż w roku 2009, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 90,4%. Stwierdzono 107 przestępstw (dynamika 120,2%), oraz wykryto 61 z nich, uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 57,0% - III miejsce, który jest wyższy, niż w 2009 roku o 2,8%.

12 Wskaźnik zagrożenia tą kategorią przestępczości, na terenie powiatu, liczony na tys. ludności wyniósł 13.9i jest jednym z najniższych w województwie. Poszukiwania Kolejnym zagadnieniem realizowanym przez wszystkich policjantów KPP w Szczecinku i jednostkach podległych mającym niewątpliwy wpływ na poziom stanu bezpieczeństwa są zadania związane z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania. W roku zatrzymano 151 osób poszukiwanych, gdzie podstawą wszczęcia poszukiwań był nakaz doprowadzenia i list gończy. Do współpracy przy realizacji ustawowych zadań Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zaangażowały się wzorem lat ubiegłych władze powiatowe i gminne. Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Miast i Gmin powiatu szczecineckiego, wychodząc naprzeciw trudnościom budżetowym z jakimi na co dzień boryka się szczecinecka policja wykazały daleko idące zrozumienie i pomoc. W 2010 roku samorządy lokalne przekazały w formie darowizn finansowych i rzeczowych środki o łącznej wartości ponad ,00zł. Były to pieniądze na określone przez nich cele. Choć środki pozabudżetowe stanowią z reguły zaledwie od 0,5% do 3% budżetu poszczególnych komend, te pozyskane w tym półroczu darowizny, pozwalają bardziej skupić się nad dalszą poprawą skuteczności, niż tylko zapewnieniem codziennego funkcjonowania jednostki. Zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej na terenie powiatu szczecineckiego pozwoli w przyszłości na podejmowanie wspólnych działań organizacyjnych i wykonawczych ukierunkowanych na podnoszenie efektywności naszej pracy i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu szczecineckiego. Wyrażam przekonanie, że nasz wspólne działania przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie całego powiatu szczecineckiego, a odpowiednio wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców będzie wymierną oceną realizacji przyjętych celów. Za to wsparcie i zrozumienie naszych potrzeb serdecznie dziękuję. Tak jak już zasygnalizowałem wyżej, przed nami jakże bardzo istotne dla nas przedsięwzięcie jakim jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Dlatego też szczególne podziękowania składam na ręce Pana Starosty Szczecineckiego, który od wielu lat dokłada starań a także deklaruje znaczne środki finansowe na ten cel, z myślą aby projekt ten został w bieżącym roku sfinalizowany.

13 SYTUACJA KADROWA, STAN DYSCYPLINY SŁUŻBOWEJ ORAZ SKARGI Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku na dzień 31 grudnia 2010 roku, liczyła 150 etatów policyjnych oraz 26 etatów pracowników cywilnych. Na koniec ubiegłego roku posiadaliśmy 5 wakatów. W ciągu 2010 roku w całej jednostce ruchy kadrowe przedstawiały się następująco: - zwolniono ze służby w Policji 4 policjantów, - przeniesiono do dalszego pełnienia służby do innej jednostki 1policjanta, - przeniesiono z innej jednostki do pełnienia służby do KPP w Szczecinku 1policjanta. Na społeczną ocenę jakości pracy ma niewątpliwie wpływ ilości charakteru różnego rodzaju zagrożeń i konfliktów, które powstają na styku obywatel a policjant wykonujący czynności służbowe. W 2010 roku wpłynęły do nas 27 skargi (w 2009 roku 33). Spośród złożonych skarg, 25 okazało się bezzasadnych i były one przede wszystkim wynikiem subiektywnej oceny obywateli oraz najczęściej wynikały z nieznajomości przepisów prawa. Najwięcej skarg odnotowano w kategorii: - czynności procesowe, administracyjne, z ustawy o policji i inne niewłaściwy (niekulturalny) stosunek do obywateli - 3 Wnioski, które formułowane były w trakcie prowadzonych postępowań skargowych wykorzystano w procesie doskonalenia zawodowego policjantów poszczególne skargi omawiane były na odprawach służbowych. Biorąc pod uwagę zadania wynikające ze Strategii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie na lata oraz mając na względzie utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szczecineckiego główne kierunki działań Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, w 2011 roku będą sprowadzały się do: - utrzymania pozytywnych tendencji w zakresie spadku przestępczości i wzrostu wykrywalności w kategorii przestępstw kryminalnych oraz poprawę wykrywalności wybranych kategorii tej przestępczości, np. kradzieży samochodów; - skuteczniejszego działania w zakresie ujawnialności nieletnich sprawców przestępstw; - nie mniej skutecznej, dalszej realizacji działań mających na celu poszukiwanie osób; - skrócenie czasu trwania postępowań przygotowawczych; - skuteczniejsze pozbawianie sprawców przestępstw ich mienia; - pełna realizacja mierników w zakresie pionów kryminalnego i prewencji;

14 - kontynuacja programu zapobiegania niestosowaniu społecznemu; - dalszej realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na terenie powiatu Razem Bezpieczniej ; - podniesienia zaufania społecznego do policji powiatu szczecineckiego. Serdecznie dziękuję za zrozumienie problematyki i okazaną pomoc.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI Informacja na temat bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Bogatynia w 2006 roku nadkom.. Daniel Gotthardt Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni Struktura Komisariatu Policji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻNINIE ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE INFORMACJE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2016-2017 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2016

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2016 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2015

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2015 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2014

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2014 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA OGÓLNA Wsl

KANCELARIA OGÓLNA Wsl Góra, dnia 2-02-2016r. KOMENDA POWIATOWA PQL\C _ (1) w GÓRZE ul. Podwale 26, skrytka pocztdwa 6-200 GÓRA ŚLASKJ woj. dolnośląskie ^HOi^Jitl^Ć V', i.:u 2S KANCELARIA OGÓLNA Wsl l -J. 02. 2^ STAROSTA POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Koło, dnia 6 lutego 2019 r. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI WKOLE

Koło, dnia 6 lutego 2019 r. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI WKOLE KOMENDANT POWATOWY POLCJ WKOLE Koło, dnia 6 lutego 2019 r. SPRA WOZDANE Z DZAŁALNOŚC KOMENDANTA POWATOWEGO POLCJ W KOLE ORAZ NFORMACJA O STANE BEZPECZEŃSTWA PORZĄDKU PUBLCZNEGO NA TERENE KOŁA ZA ROK 2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

R A K O N I E W I C A C H

R A K O N I E W I C A C H Sprawozdanie za rok 2018 r. K O M I S A R I A T P O L I C J I W R A K O N I E W I C A C H Wielichowo dn. 27.03.2019r Stan zatrudnienia w KP Rakoniewice Stan zatrudnienia: 15 policjantów, 2 pracowników

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY TRZEBIECHÓW ZA ROK 2016 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R.

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137619,jest-bezpiecznie-podsumowanie-efektow-pracy-swietokrzyskich-policjantow-w-2 016-r.html Wygenerowano: Wtorek, 26 grudnia 2017, 07:15 Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010 Kamienna Góra, 14.1.211r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R.

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137619,jest-bezpiecznie-podsumowanie-efektow-pracy-swietokrzyskich-policjantow-w-2 016-r.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 05:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz Załącznik do Uchwały nr... Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.... Bydgoszcz dn. 22.01.2009 r. D-2/09 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim za rok 2017

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim za rok 2017 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim za rok 2017 Lewin Brzeski marzec 2018 r. 1 SPIS TREŚCI I. PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA 3 II. PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA 4-6

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. (Obszar: Jakość życia)

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. (Obszar: Jakość życia) Programy strategiczne 133 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Bezpieczny Poznań nr programu: 4 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Cel strategiczny: Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

NA OSTATNIEJ SESJI OCENILI BEZPIECZEŃSTWO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

NA OSTATNIEJ SESJI OCENILI BEZPIECZEŃSTWO W MIŃSKU MAZOWIECKIM KPP W MIŃSKU MAZOWIECKIM http://kppminsk.policja.waw.pl/pmm/aktualnosci/40825,na-ostatniej-sesji-ocenili-bezpieczenstwo-w-minsku-mazowieckim.ht ml 2018-12-16, 10:11 NA OSTATNIEJ SESJI OCENILI BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Suwałki 10.02.2016 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok Spis treści 1. Analiza stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

Bardziej szczegółowo