SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO ZA ROK 2010 SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

2 Ostatnie lata upłynęły w Polsce pod znakiem szeroko zakrojonych zmian ukierunkowanych na budowę demokratycznego społeczeństwa. Pozytywne skutki tych zmian takie jak zwiększenie wolności osobistej obywateli oraz otwarcie polski na świat miały i mają bardzo istotny wpływ na wystąpienie różnego rodzaju zagrożeń w zakresie stanu porządku prawnego w kraju. Policja jako instytucja realizująca ustawowe zadania ma na uwadze przede wszystkim ochranianie obywateli, ich troski i postulaty, bowiem to właśnie one dostarczają najważniejszych kryteriów do określenia metod skutecznego wypełnienia usług policyjnych. Mając na względzie, iż poczucie bezpieczeństwa obywateli lub jego brak przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa, Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku w 2010 roku w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w dalszym ciągu realizowała zadania wynikając z przyjętych na lata priorytetów pracy, które swoim zakresem obejmowały następujące zagadnienia: 1. Zwiększenie ilości patroli poprzez właściwe wykorzystanie zasobów osobowych, zwiększenie ilości przewodników psów, zacieśnienie współpracy ze Strażą Miejską; 2. Ograniczenie ilości zdarzeń drogowych poprzez właściwe działania prewencyjno represyjne, zwiększenie ilości patroli, inicjowanie działań samorządów lokalnych w przedmiocie podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 3. Ograniczenie ilości przestępstw pospolitych przy jednoczesnym wzroście wykrywalności w tym obszarze, poprzez zintensyfikowanie działań operacyjnych, zachęcenie do udziału w procesie wykrywczym wszystkich policjantów, inicjowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz wspólnotami lokatorskimi, zwiększenie ilości zatrzymań na gorącym uczynku; 4. Poprawę szybkości reakcji na zawiadomienie o przestępstwie oraz zwiększenie efektywności czynności wstępnych, poprzez właściwe zaangażowanie funkcjonariuszy; 5. Prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w celu podniesienia świadomości prawa o ruchu drogowym, skutków zażywania narkotyków oraz dopalaczy; 6. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców osiedli poprzez zdecydowane działania wobec subkultur młodzieżowych; Omawiając efekty pracy wykrywczej Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku należy stwierdzić, że jednostka nasza wykonała w większości zadania określone miernikami Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Skuteczność przedsięwzięć Policji w ujawnianiu i ściganiu przestępczości kryminalnej

3 oraz utrzymania dobrego poziomu wykrywalności wzorem lat poprzednich określana była miernikami pracy, które objęły siedem najważniejszych kategorii przestępczości wymienionych w strategii wojewódzkiej, jako najbardziej niepożądane z punktu widzenia porządku publicznego i oczekiwań mieszkańców. Najlepsze efekty uzyskano właśnie, w zakresie wykrywania sprawców przestępstw, zaliczanych do siedmiu najbardziej uciążliwych i zarazem podstawowych kategorii przestępstw, dynamiki wszczęć tych postępowań a także w kategorii pozbawiania sprawców majątku zdobytego na skutek ich przestępczej działalności oraz w kategorii poszukiwania osób ściganych listami gończymi i nakazami doprowadzenia. Podobnie dobre efekty osiągnięto w zakresie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Również dobre efekty osiągnięto w zakresie dynamiki czynów stwierdzonych w praktycznie wszystkich kategoriach czynów kryminalnych jak kradzieże, włamania i rozboje. Pomimo tego, że ilość tych czynów uległa wzrostowi, ich wykrywalność pozostała na niezmiennym wysokim poziomie a nawet była wyższa od osiągniętej w 2009 roku. Świadczy to o rzetelnej pracy dochodzeniowo śledczej oraz o dbałości, o rozwój przedmiotowo - podmiotowy poszczególnych postępowań. Jedyną kategorią przestępczości kryminalnej, w której zanotowano zarówno spadek dynamiki jak i zmniejszenie stopnia wykrywalności są kradzieże samochodów. Na podstawie dokonanych analiz należy jednak stwierdzić, że czyny te w znacznym stopniu dokonywane są przez wyspecjalizowane grupy przestępcze z innych województw. Działania pionu prewencji Dążąc do utrzymania efektywności pracy funkcjonariuszy pionu prewencji tj. służb patrolowych, interwencyjnych i dzielnicowych przyjęto założenie utrzymania na wysokim poziomie procesu przydzielania zadań, rozliczania, oceny oraz zwiększenia nadzoru nad służbami realizującymi zadania w terenie. Przyjęta koncepcja w świetle osiągniętych wyników i efektów służb prewencji okazała się trafna, potwierdzając prawidłowość i skuteczność działania kierownictwa Komendy Powiatowej, Komisariatu i Posterunków Policji, doprowadzając między innymi do wzrostu o 3,6% wskaźnika udziału w służbie patrolowej, do poziomu 55,5%, oraz odnotowując spadek wskaźnika przestępstw stwierdzonych przy jednoczesnym wzroście wszczęć postępowań przygotowawczych na podstawie zatrzymań na gorącym uczynku przestępstwa (ogółem zatrzymanych 105 sprawców dynamika 166,8%). Należy stwierdzić, że również inne wyniki osiągane przez policjantów pionu prewencji w porównaniu z 2009 rokiem uległy poprawie. Policjanci przeprowadzili 2542 interwencje (639 w miejscach publicznych,1113 w mieszkaniach stwierdzając w 188 przypadkach fakt przemocy w rodzinie i wszczynając procedurę niebieskiej karty), wylegitymowali osoby. Za popełnione wykroczenia nałożyli łącznie mandatów

4 karnych (3477 policjanci referatów i zespołów patrolowo-interwencyjnych, 449 dzielnicowi, 5999 policjanci ruchu drogowego, 87 policjanci zespołu ds. wykroczeń),na kwotę: zł., skierowali 923 wnioski o ukaranie, odnotowując w tym zakresie znaczny wzrost pomimo uproszczenia procedur represjonowania sprawców wykroczeń. Ponadto zatrzymali 1448 dowodów rejestracyjnych i 107 praw jazdy. Policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii realizujący zadania w zakresie ograniczenia przestępczości i demoralizacji nieletnich, dążąc do ograniczenia zjawiska przestępczości i demoralizacji nieletnich, wspólnie z policjantami pionu prewencji przeprowadzili szereg spotkań, działań i akcji poświęconych zasadom bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom. Przeprowadzili m.in. 417 rozmów profilaktyczno- ostrzegawczych z nieletnimi i 48 rozmów z rodzicami, 550 rozmów z pedagogami, sporządzili 128 wystąpień do szkół, rodziców, oraz sądów rodzinnych. Realizując zadania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez o charakterze masowym, zgromadzeń publicznych i sytuacji kryzysowych planowanie każdej imprezy poprzedzone było rozpoznaniem i realną kalkulacją sił niezbędnych do zabezpieczenia. W 2010 roku zabezpieczeniem takim przez siły Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku objętych było 7 imprez, w których w zabezpieczeniu, na zasadzie wielokrotności brało udział 245 policjantów. W zakresie przedsięwzięć skierowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2010 roku policjanci Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Szczecinku podejmowali szereg różnorodnych działań w tym zakresie. Między innymi kierowali służby na szczególnie niebezpieczne ciągi komunikacyjne i odcinki dróg, przeprowadzili 136 prelekcji i pogadanek na temat bezpieczeństwa. Istotnym elementem wpływającym na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i określającym jednocześnie efektywność służby policjantów prewencji było też eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. W 2010 roku wzorem lat ubiegłych kontynuowano czynności mające na celu wzmocnienie kontaktów społeczności lokalnych z Policją, między innymi poprzez liczne spotkania, w których czynny udział brali dzielnicowi oraz policjanci zajmujący się problematyką przestępczości nieletnich. Podczas spotkań przekazano liczne informacje z zakresu prewencji kryminalnej i wiktymologii. Jednocześnie policjanci biorący w nich udział starali się na bieżąco rozwiązywać problemy trapiące mieszkańców. Przy realizacji zadań z zakresy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szczecineckiego kontynuowano współpracę ze Strażami Miejskimi. Współpraca ta opierała się głownie na stałej wymianie informacji o występujących zagrożeniach na podległym terenie oraz koordynowaniu dyslokacji służb policyjnych i straży z uwzględnieniem rozpoznanych zagrożeń oraz wspólnym zabezpieczaniu zgromadzeń i imprez publicznych odbywających się na terenie miasta i powiatu szczecineckiego.

5 W Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku realizowane były następujące programy prewencyjne: -Program prewencyjny Przyjaciel Gryfusia Program prewencyjny dla uczniów klas pierwszych powiatu szczecineckiego. Materiały dydaktyczne, które otrzymuje pierwszoklasista to Elementarz zasad bezpieczeństwa, wycinanka oraz dyplom wręczony przez funkcjonariusza KPP Szczecinek podczas zakończenia roku szkolnego. -Program prewencyjny Świadomi i bezpieczni Cel programu: ograniczenie kradzieży mienia, w szczególności rowerów. Jedną z metod realizacji programu jest objęcie rejestracji zakupionych rowerów oraz takich, na które właściciele posiadali dokumenty potwierdzające ich zakup. Do kradzieży przedmiotów wartościowych oraz rowerów dochodzi podczas włamań do mieszkań, piwnic, altan działkowych i kradzieży przed sklepami. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom i przyczynić się do sprawnej i szybkiej identyfikacji mienia w programie są zastosowane urządzenia do znakowania typu Engrawer, które trwale znakują przedmioty wnikając w ich strukturę. -Program prewencyjny Noc Stop Cel programu: zapobieganie kradzieżom pojazdów w ramach działań prewencyjnych. Jego istotą jest oznakowanie aut, których właściciele deklarują, że z reguły nie jeżdżą samochodem w godzinach pomiędzy a Po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do programu samochód zostanie oznakowany naklejkami holograficznymi. -Programy Bezpieczne Ferie 2010 i Bezpieczne Wakacje 2010 Celem programów było inicjowanie bezpiecznych zachowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w okresie przerw w nauce a także bezpieczne korzystanie z miejsc wyznaczonych do zabaw i zachowania się podczas kontaktów z osobami obcymi; Jednak największe zaangażowanie służ prewencyjnych było widoczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu szczecineckiego. Poszczególne zadania realizowano w oparciu o bloki tematyczne, takie jak:

6 - poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich i zapewnienie im bezpieczeństwa, - przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej. Podczas realizacji poszczególnych zadań policjanci przeprowadzali systematyczne działania prewencyjno-edukacyjne wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Tematyka tych spotkań dotyczyła odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawnych, agresji i przemocy oraz różnego rodzaju uzależnień. Podczas takich zajęć omawiane były także działania policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z młodzieżą, która ma lub miała konflikty z prawem. Czynności te prowadzono w obecności wychowawców i pedagogów szkolnych. W tym zakresie policja współpracuje także z różnymi podmiotami poza policyjnymi, których zadaniem jest między innymi dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Mając powyższe na uwadze w 2010 roku funkcjonariusze KPP Szczecinku w ramach ww. programów przeprowadzili szereg spotkań, w których uczestniczyli również wychowawcy i nauczyciele. Oczywiście przyszłość w zakresie bezpieczeństwa w najbliższym czasie to nie tylko to wielkie wyzwanie związane z budową komendy, ale również i inne do których zaliczyć należy kontynuacje realizacji wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa w powiecie szczecineckim w 2011 roku, w oparciu o kilka podstawowych celów sprowadzają się do : - poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania poprzez rozbudowę istniejącego już systemu monitoringu wizyjnego miejsc zagrożonych. - poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym przede wszystkim poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie całego powiatu(remonty nawierzchni, wycinka drzew rosnących bezpośrednio przy skraju drogi, poprawę oznakowania pionowego i poziomego). Kolejnym elementem realizacji tego celu jest edukacja i profilaktyka wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności najmłodszych, wymagających od podstaw nauki korzystania z ulic, dróg i chodników oraz nabranie nawyków właściwego, bezpiecznego zachowania się w tych miejscach. - ograniczenie przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich. - przeciwdziałanie patologiom społecznym takim jak narkomania i alkoholizm

7 - ograniczenie przemoc w rodzinie, Realizacja w/w założeń przez wszystkie podmioty odpowiedzialne, będzie miała bardzo istotny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu w roku bieżącym jak również wpłynie na odpowiednie ograniczenie zagrożeń w latach następnych. Działania pionu kryminalnego Analizując strukturę i poziom przestępczości kryminalnej powiatu należy zwrócić uwagę na wzrost poziomu bezpieczeństwa widoczny w skuteczności pracy szczecineckiej Policji. Stwierdzone i wykrywalność W 2010 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku i podległych jednostkach wszczęli ogółem 1467 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 2026 przestępstw i 133 czyny karalne popełnione przez nieletnich sprawców, wykrywając 1785 z pośród nich i uzyskując wskaźnik ogólnej wykrywalności na poziomie 87,4%, przy średnim wskaźniku dla województwa wynoszącym 70,7,0%.W analogicznym okresie roku ubiegłego wszczęto 1544 postępowania przygotowawcze, w których stwierdzono 1888 przestępstw, uzyskując wskaźnik ogólnej wykrywalności 74,0%. Z powyższych danych wynika, że w 2010 roku nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań przygotowawczych o 77, (wskaźnik dynamiki 95,0%) przy jednoczesnym wzroście liczby przestępstw stwierdzonych o 138 (wskaźnik dynamiki 107,3%). W porównaniu do 2009 roku zanotowano również wzrost wskaźnika wykrywalności ogólnej przestępstw o 3,4%. W 2010 roku policjanci KPP w Szczecinku i jednostkach podległych zakończyli ogółem 1496 postępowania przygotowawcze. Dzięki temu uzyskano wskaźnik zaległości statystycznej na poziomie 0,66, przy średniej dla województwa zachodniopomorskiego wynoszącej 1,08. Wskaźnik zagrożenia liczony na mieszkańców dla powiatu szczecineckiego wyniósł 262,9. Plasuje to naszą jednostkę na jednym z czołowych miejsc w województwie zachodniopomorskim, w tej kategorii. Tak niski wskaźnik zagrożenia jest wynikiem zwiększonej aktywności patroli policyjnych i służb operacyjnych, w zakresie ujawniania i zapobiegania przestępczości.

8 Przestępstwa kryminalne Podobnie zadowalające wyniki zanotowano w zakresie zwalczania wszystkich przestępstw kryminalnych. Stwierdzono spadek ilości wszczętych dochodzeń przy jednoczesnym wzroście czynów stwierdzonych, a osiągnięta wykrywalność na poziomie 74,2%, należy do jednej z najlepszych w województwie zachodniopomorskim(58,3% - II miejsce) i stanowi podstawę do satysfakcji, tym bardziej, że wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną liczony na tys. ludności wynosi 126,1 i jest najniższym w województwie. Bójki i pobicia W kategorii bojka lub pobicie wszczęto w 2010 roku 17 dochodzeń, tj. o 8 mniej niż w poprzednim roku, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 68,0%. Stwierdzono 22 przestępstwa (dynamika 84,60%) i wykryto 20 czynów, przez co uzyskano wskaźnik wykrywalności na poziomie 90,9%. Rezultat ten jest wyższy od osiągniętego w 2009 roku. Wskaźnik zagrożenia ta kategoria przestępczości liczony na tys. Ludności wynosi 2.9 i również należy do jednego z najniższych w województwie. Kradzież Dominującą i najbardziej dokuczliwą dla mieszkańców powiatu szczecineckiego grupę popełnianych przestępstw stanowią przestępstwa przeciwko mieniu głownie kradzieże, kradzieże z włamaniem i niszczenie mienia. W kategorii kradzieży cudzej rzeczy wszczęto w 2010 roku 169 dochodzeń, tj. o 33 mniej niż rok wcześniej uzyskując wskaźnik dynamiki wszczętych na poziomie 83,7%, przy jednoczesnym wzroście czynów stwierdzonych na poziomie 233 przestępstw (dynamika 103,3%). Wykryto 128 z pośród nich, przez co uzyskano wskaźnik wykrywalności o 10,3% - wyższy niż w roku poprzednim, co pozwoliło nam na zajęcie II miejsca. Wskaźnik zagrożenia kradzieżami na terenie powiatu szczecineckiego, liczony na tys. mieszkańców wynosi 30,2 i jest najniższy w województwie. Włamanie Podobnie zadowalające wyniki zanotowano w kategorii kradzieży z włamaniem. W 2010 roku wszczęto 107dochodzeń, tj. o 28 mniej niż w roku Uzyskano dynamikę wszczęć na poziomie 79,3%. Stwierdzono 151 przestępstw (dynamika 83,9%) i wykryto 90 czynów. Uzyskany wskaźnik wykrywalności na poziomie 57,7%, jest

9 wyższy, niż w 2009 roku o 6,6% - II miejsce. Wskaźnik zagrożenia tą kategorią przestępczości na terenie powiatu szczecineckiego, liczony na tys. ludności wynosi 19,6 i jest najniższy w województwie zachodniopomorskim. Rozboje Z pośród rożnych kategorii przestępczości kryminalnej do najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, a jednocześnie o znacznym ciężarze gatunkowym zaliczyć należy rozboje i wymuszenia rozbójnicze. W kategorii tej wszczęto w 2010 roku 9 postępowań przygotowawczych, tj. o 15 mniej niż w roku Uzyskano dynamikę czynów wszczętych na poziomie 33,3%. Stwierdzono 23 przestępstwa (dynamika 64,5%). Wykrywając wszystkie z spośród tych czynów osiągnięto wskaźnik wykrywalności na poziomie 100%. Wskaźnik zagrożenia tą kategorią przestępczości, liczony na tys. mieszkańców wynosi 2,6 co plasuje nas w czołówce województwa. Kradzież samochodu Mówiąc o przestępczości przeciwko mieniu nie sposób pominąć szczególnie dokuczliwego dla obywateli zjawiska kradzieży samochodów. W kategorii tej zanotowano znaczny spadek w ilości wszczętych dochodzeń i stwierdzonych czynów w stosunku do ubiegłego roku. W 2010 roku wszczęto 9 dochodzeń, tj. o 9 mniej niż w roku poprzednim, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 50,0%. Stwierdzono 8 przestępstw, z których tylko jedno wykryto, osiągając wskaźnik wykrywalności na poziomie 12,5%, który jest niższy od wyniku osiągniętego w roku 2009 o 3,3%. Wskażnik zagrożenia przestępstwami kradzieży samochodów jest jednak nadal niski i wynosi 1 w przeliczeniu na tys. ludności. Podniesienie skuteczności w zwalczaniu przestępczości kradzieży samochodów pozostaje jednym z głównych celów do realizacji w 2011roku. Narkotyki Realizując zadania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej policjanci KPP w Szczecinku zebrali materiały na podstawie których wszczęto w 2010 roku 39 postępowań, tj. o 4 więcej niż w roku 2009, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 111,4%. Jednocześnie stwierdzono 105 czynów i wzrost dynamiki do poziomu 143,8. Wykryto wszystkie czyny uzyskując 100% wskaźnika wykrywalności. Zagrożenie przestępczością narkotykową na terenie powiatu, liczone na tys. ludności wyniosło 13,6 i pomimo wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, również należy do najniższych w województwie.

10 Przestępczość gospodarcza W kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym łącznie wszczęto 123 postępowania przygotowawcze, tj. o 3 mniej niż w roku poprzednim dynamika 97,6%. Stwierdzono jednak aż 311 przestępstw uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 99%, przy wskaźniku dynamiki 113,5%. W zakresie przestępczości korupcyjnej dynamika postępowań wszczętych osiągnęła 128,6%, przy jednoczesnym nieznacznym zmniejszeniu liczby czynów stwierdzonych do 9. Ta kategoria przestępczości gospodarczej będzie jednak przedmiotem wnikliwej analizy w roku 2011, tym bardziej, że zagrożenie przestępczością gospodarczą na terenie powiatu, liczone na tys. mieszkańców wyniosło 40,4 i należy do najwyższych w województwie. Wypadki i kolizje W 2010 roku odnotowano 46 wypadków drogowych, czyli o 9 mniej niż w ubiegłym roku (dynamika 79,6%). Na niezmiennym w stosunku do 2009 roku poziomie utrzymała się ilość kolizji drogowych Oceniając stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu szczecineckiego stwierdzić należy, że w 2010 roku odnotowano spadek zagrożenia zdarzeniami drogowymi. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że większość zdarzeń drogowych spowodowali kierujący pojazdami. Byli oni sprawcami 452 zdarzeń (co stanowi blisko 87 % ogółu). W analizowanym okresie czasu najwięcej wypadków drogowych miało miejsce na terenie Miasta i Gminy Szczecinek w ilości 30 (co stanowi 77,2% ogółu). Natomiast najmniej odnotowano ich na obszarze gminy Grzmiąca 0. W okresie 2010 roku, w kategorii siedmiu podstawowych przestępstw kryminalnych wszczęto 396 postępowań, tj. mniej o 83 niż w roku 2009, uzyskując dynamikę na poziomie 82,7%. Jednocześnie stwierdzono 567 czynów (dynamika-99,5%) i wykryto 354 czyny. Uzyskany rezultat wykrywalności 61,6% jest wyższy od wyniku osiągniętego w 2009 roku o 9 %. Zabici i ranni W porównaniu do 2009 roku spadła liczba osób zabitych z 15 do 11, przy jednoczesnym, nieznacznym wzroście osób rannych z 56 do 57. Należy stwierdzić, że zmniejszenie liczby wypadków a tym samym liczby osób zabitych w dużej mierze jest efektem decyzji jakie podjąłem w sprawie wzmocnienia ogniwa ruchu drogowego kilkoma etatami policyjnymi. Jestem przekonany,

11 że wzmocnienie osobowe ale też i rzeczowe /nowe radiowozy/ tego ogniwa będzie miało wpływ na to, że na naszych drogach będzie bezpieczniej. Nietrzeźwy kierujący W kategorii prowadzenia pojazdu przez osobę w stanie nietrzeźwym wszczęto w 2010 roku 560 postępowań przygotowawczych (wskaźnik dynamiki 106,7%). Stwierdzono 577 przestępstw (wskaźnik dynamiki107,1%), osiągając jednocześnie wskaźnik wykrywalności na poziomie 100,0%. Należy jednak stwierdzić, że w 2010 roku łącznie policjanci KPP w Szczecinku ujawnili 724 nietrzeźwych kierujących /przestępstwa i wykroczenia/, co stanowi wzrost w stosunku do 2009 roku (dynamika 121,0%). Nieletni Koordynacja działań przez policjantów zespołu ds. nieletnich, wspólnie z innymi policjantami w dużej mierze przyczyniła się do ujawnienia w 2010 roku 133 czynów karalnych popełnionych przez 172 nieletnich oraz 102 nieletnich popełniających wykroczenia. Należy stwierdzić, że pomimo tego,że miernik tej kategorii nie został przez naszą jednostkę osiągnięty, to zarówno ilość czynów jak i nieletnich sprawców przestępstw jest na zadowalającym poziomie, biorąc pod uwagę dane statystyczne z lat poprzednich oraz wysoką wykrywalność ogólną Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Wykroczenia Do najważniejszych celów realizowanych w 2010 roku należało też utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, połączone z ujawnianiem sprawców wykroczeń, zwłaszcza tych szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. W okresie ubiegłego roku ujawniono ogółem wykroczeń co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2009 o 9333 (dynamika 170,4%) Zniszczenie mienia W kategorii zniszczenia mienia wszczęto w 2010 roku 75 postępowań przygotowawczych, tj. o 8 mniej niż w roku 2009, uzyskując dynamikę wszczęć na poziomie 90,4%. Stwierdzono 107 przestępstw (dynamika 120,2%), oraz wykryto 61 z nich, uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 57,0% - III miejsce, który jest wyższy, niż w 2009 roku o 2,8%.

12 Wskaźnik zagrożenia tą kategorią przestępczości, na terenie powiatu, liczony na tys. ludności wyniósł 13.9i jest jednym z najniższych w województwie. Poszukiwania Kolejnym zagadnieniem realizowanym przez wszystkich policjantów KPP w Szczecinku i jednostkach podległych mającym niewątpliwy wpływ na poziom stanu bezpieczeństwa są zadania związane z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania. W roku zatrzymano 151 osób poszukiwanych, gdzie podstawą wszczęcia poszukiwań był nakaz doprowadzenia i list gończy. Do współpracy przy realizacji ustawowych zadań Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zaangażowały się wzorem lat ubiegłych władze powiatowe i gminne. Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Miast i Gmin powiatu szczecineckiego, wychodząc naprzeciw trudnościom budżetowym z jakimi na co dzień boryka się szczecinecka policja wykazały daleko idące zrozumienie i pomoc. W 2010 roku samorządy lokalne przekazały w formie darowizn finansowych i rzeczowych środki o łącznej wartości ponad ,00zł. Były to pieniądze na określone przez nich cele. Choć środki pozabudżetowe stanowią z reguły zaledwie od 0,5% do 3% budżetu poszczególnych komend, te pozyskane w tym półroczu darowizny, pozwalają bardziej skupić się nad dalszą poprawą skuteczności, niż tylko zapewnieniem codziennego funkcjonowania jednostki. Zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej na terenie powiatu szczecineckiego pozwoli w przyszłości na podejmowanie wspólnych działań organizacyjnych i wykonawczych ukierunkowanych na podnoszenie efektywności naszej pracy i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu szczecineckiego. Wyrażam przekonanie, że nasz wspólne działania przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie całego powiatu szczecineckiego, a odpowiednio wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców będzie wymierną oceną realizacji przyjętych celów. Za to wsparcie i zrozumienie naszych potrzeb serdecznie dziękuję. Tak jak już zasygnalizowałem wyżej, przed nami jakże bardzo istotne dla nas przedsięwzięcie jakim jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Dlatego też szczególne podziękowania składam na ręce Pana Starosty Szczecineckiego, który od wielu lat dokłada starań a także deklaruje znaczne środki finansowe na ten cel, z myślą aby projekt ten został w bieżącym roku sfinalizowany.

13 SYTUACJA KADROWA, STAN DYSCYPLINY SŁUŻBOWEJ ORAZ SKARGI Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku na dzień 31 grudnia 2010 roku, liczyła 150 etatów policyjnych oraz 26 etatów pracowników cywilnych. Na koniec ubiegłego roku posiadaliśmy 5 wakatów. W ciągu 2010 roku w całej jednostce ruchy kadrowe przedstawiały się następująco: - zwolniono ze służby w Policji 4 policjantów, - przeniesiono do dalszego pełnienia służby do innej jednostki 1policjanta, - przeniesiono z innej jednostki do pełnienia służby do KPP w Szczecinku 1policjanta. Na społeczną ocenę jakości pracy ma niewątpliwie wpływ ilości charakteru różnego rodzaju zagrożeń i konfliktów, które powstają na styku obywatel a policjant wykonujący czynności służbowe. W 2010 roku wpłynęły do nas 27 skargi (w 2009 roku 33). Spośród złożonych skarg, 25 okazało się bezzasadnych i były one przede wszystkim wynikiem subiektywnej oceny obywateli oraz najczęściej wynikały z nieznajomości przepisów prawa. Najwięcej skarg odnotowano w kategorii: - czynności procesowe, administracyjne, z ustawy o policji i inne niewłaściwy (niekulturalny) stosunek do obywateli - 3 Wnioski, które formułowane były w trakcie prowadzonych postępowań skargowych wykorzystano w procesie doskonalenia zawodowego policjantów poszczególne skargi omawiane były na odprawach służbowych. Biorąc pod uwagę zadania wynikające ze Strategii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie na lata oraz mając na względzie utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szczecineckiego główne kierunki działań Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, w 2011 roku będą sprowadzały się do: - utrzymania pozytywnych tendencji w zakresie spadku przestępczości i wzrostu wykrywalności w kategorii przestępstw kryminalnych oraz poprawę wykrywalności wybranych kategorii tej przestępczości, np. kradzieży samochodów; - skuteczniejszego działania w zakresie ujawnialności nieletnich sprawców przestępstw; - nie mniej skutecznej, dalszej realizacji działań mających na celu poszukiwanie osób; - skrócenie czasu trwania postępowań przygotowawczych; - skuteczniejsze pozbawianie sprawców przestępstw ich mienia; - pełna realizacja mierników w zakresie pionów kryminalnego i prewencji;

14 - kontynuacja programu zapobiegania niestosowaniu społecznemu; - dalszej realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na terenie powiatu Razem Bezpieczniej ; - podniesienia zaufania społecznego do policji powiatu szczecineckiego. Serdecznie dziękuję za zrozumienie problematyki i okazaną pomoc.

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2016

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2016 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2015

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2015 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz Załącznik do Uchwały nr... Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.... Bydgoszcz dn. 22.01.2009 r. D-2/09 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku

I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/571/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 25 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/571/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 25 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/571/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie, oraz informację o stanie porządku

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

MAPY ZAGROŻEŃ ZAŁOŻENIA - podstawa identyfikacji zagrożeń oraz jednolitego i precyzyjnego systemu lokowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo KPP Dzierżoniów, styczeń 216 Wysoki poziom poczucia

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp-19636/13 Pabianice, dnia 23/10/2013r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E Komendanta

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-023-02/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE

LGD-4101-023-02/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE LGD-4101-023-02/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/094 Profilaktyka narkomanii w szkołach Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U

K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBLIŃCU ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA

Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA ZAŁOŻENIA PROGRAMU: nawiązanie na zasadach partnerstwa, współpracy i współdziałania, pomiędzy społecznością lokalną, a policją, uchronienie

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU. Narada roczna 02.02.2015r.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU. Narada roczna 02.02.2015r. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU Narada roczna 02.02.2015r. KMP w Kaliszu Aktualnie Komendant Miejski Policji w Kaliszu ma do dyspozycji 403 etaty policyjne 98,75 etatów pracowniczych. i W 2014r. KMP

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE ze stanu demoralizacji i przestępczości nieletnich w województwie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2015-2018

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2015-2018 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2015-2018 Wstęp Charakterystyka ogólna powiatu Powiat Wałecki leży w południowowschodniej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol, realizował przydzielone mu zadania w zakresie:

Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol, realizował przydzielone mu zadania w zakresie: Program "Lepiej Razem niż Osobno" Program profilaktyczno interwencyjny Lepiej Razem Niż Osobno opracowano w Zabrzu w roku 2001. Realizowany był w ramach inicjatywy społecznej przez zabrzańskich pedagogów,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE CEL STRATEGICZNY PROGRAMU Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO! spadek o 4,3% 8.774 3,5% wzrósł

SZANOWNI PAŃSTWO! spadek o 4,3% 8.774 3,5% wzrósł Wystąpienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006 roku. SZANOWNI PAŃSTWO! W swoim wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r. P/07/090 LRZ-41018-1-07 Pan Wacław Mazur Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn. 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21115 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21115 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21115 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Suwałki 11.03.2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Strona 1 Spis treści: 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.002.07.2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I. Dane identyfikacyjne kontroli P/15/078 Reagowanie Policji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku

SPRAWOZDANIE. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku SPRAWOZDANIE o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku Mielec 2010 Mielec dn. 14.01.2010 roku SPRAWOZDANIE o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE Podkomisarz Wiesław Kluk Komenda Powiatowa Policji w Mielcu NIEBIESKA KARTA Policja od lat podejmuje czynności w przypadku stosowania przemocy

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA. insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA. insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji DEBATY SPOŁECZNE garnizon mazowiecki perspektywa 2012/2013 roku Polecenia

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego Poznań, maj 2015 1 Wstęp 1. Ogólne założenia programu 2. Cele programu 3. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010 Nisko luty 2011 Wprowadzenie Na terenie powiatu niżańskiego, podobnie jak w

Bardziej szczegółowo

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Załącznik do uchwały nr.../2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII zwanym w dalszej części GMINNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU W 2015 r. MIASTO RACIBÓRZ

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU W 2015 r. MIASTO RACIBÓRZ KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU 47 400 RACIBÓRZ, UL. BOSACKA 42 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU W 2015 r. MIASTO RACIBÓRZ RACIBÓRZ 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA w garnizonie mazowieckim POSUMOWANIE ROKU 2015

STAN BEZPIECZEŃSTWA w garnizonie mazowieckim POSUMOWANIE ROKU 2015 STAN BEZPIECZEŃSTWA w garnizonie mazowieckim POSUMOWANIE ROKU 2015 EFEKTY PRACY w garnizonie mazowieckim w okresie styczeń-grudzień 2011-2015 postępowania wszczęte oraz wskaźnik wykrycia 60 000 73,1 73,5

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 24 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 24 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/118/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI

Załącznik do uchwały Nr XVI/118/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI Załącznik do uchwały Nr XVI/118/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BEZPIECZNY POWIAT GOSTYŃSKI Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Lubliniec 2011 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo