Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu."

Transkrypt

1 Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard Janas W3 Ryszard Janas Tytuł formy E-learning Jak przygotować ucznia szkoły branży informatycznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Jak przygotować ucznia szkoły branży mechanicznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Krótki opis treści Warsztaty Możliwości stosowania e-learningu we współczesnej szkole Narzędzia e-learningu. Ocenianie pracy zdalnej pracy uczniów Przykłady scenariuszy zajęć wspieranych e-learningiem ( godz. warsztatów, godz. e-learning) Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody informatyczne. Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody mechaniczne. W Maciejewska- Gondek W Maciejewska- Gondek W Ryszard Janas Przygotowanie nauczycieli do opracowania programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania postaw programowych kształcenia w zawodach Jak przygotować ucznia szkoły branży mechatronicznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Przygotowanie nauczycieli do opracowania programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego kursu, Przygotowanie nauczycieli do modyfikowania i doskonalenia przyjętych programów nauczania w zawodach oraz monitorowania realizacji podstaw programowych nauczania w zawodach. Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody mechatroniczne.

2 W7 Monitorowanie i ewaluacja wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Cel: doskonalenie umiejętności monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego (PP KO). Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien: - wskazywać zasadność monitorowania wdrażania PP KO, - dobierać narzędzia do monitorowania wdrażania PP KO, - wykorzystać przykładowe narzędzia do monitorowania podstawy programowej w ewaluacji wewnątrzszkolnej. Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do monitorowania wdrażania podstawy programowej. W8 W9 W Katarzyna Druczak W11 W12 Monitorowanie i ewaluacja wdrażania podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego Korelacja między przedmiotowa w kształceniu zawodowym Znacznie kluczowych kompetencji, uzdolnień i zainteresowań w procesie konstruowania kariery przez uczniów luacja wewnętrzna jako narzędzie rozwoju placówki Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej Cel: doskonalenie umiejętności monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego (PP KO) i podstawy programowej kształcenia w zawodach (PP KZ). Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien: - wskazywać zasadność monitorowania wdrażania podstaw programowych, - dobierać narzędzia do monitorowania wdrażania PP KO i PP KZ, - uzasadnić celowość prowadzenia korelacji między kształceniem ogólnym a zawodowym, - wykorzystać przykładowe narzędzia do monitorowania podstaw programowych w ewaluacji wewnątrzszkolnej. Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do monitorowania wdrażania podstawy programowej. Cel: doskonalenie umiejętności konstruowania planu korelacji między przedmiotowej w kształceniu zawodowym. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien: - wskazywać korelację umiejętności z różnych edukacji, - uzasadnić celowość prowadzenia korelacji między kształceniem ogólnym a zawodowym, - konstruować plan realizacji korelacji między przedmiotowej, Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do korelacji między przedmiotowej. Rozwijanie umiejętności kluczowych w procesie planowania kariery uczniów. Pomoc w określaniu zdolności i zainteresowań uczniów. Praktyczne rozwiązania metodyczne do wykorzystania w pracy z uczniem. Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie projektowania ewaluacji wewnętrznej oraz pozyskiwania informacji niezbędnych do projektowania działań mających na celu rozwój szkoły. Zagadnienia: - narzędzia ewaluacji, - wstępny plan ewaluacji, - możliwości wykorzystania wyników ewaluacji. Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania informacji zawartych w raporcie z ewaluacji zewnętrznej dla rozwoju placówki. Zagadnienia: - przegląd i analiza informacji zawartych w raporcie, - plan autoewaluacji.

3 W13 Pomiar dydaktyczny w badaniu osiągnięć ucznia z przedmiotów zawodowych Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć ucznia, opracowanie dokumentacji testu, przeprowadzenie badań osiągnięć ucznia, analiza ilościowa i jakościowa wyników pomiaru dydaktycznego. W1 3 Piotr Kubicki Środki psychoaktywne i farmakologiczne wpływające na niewłaściwe postawy uczniowski Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi środkami psychoaktywnymi i farmakologicznymi. Omówienie objawów stosowania poszczególnych środków. Omówienie tzw. efektu długofalowego stosowania środków. Opracowanie procedury postępowania w przypadku stosowania przez ucznia w/w środków Umocowanie prawne ws zwalczania tego typu zjawisk W1 Piotr Kubicki W1 Piotr Kubicki W17 2x W18 2x W19 3 Piotr Kubicki luacja wewnętrzna Prawo pracy w oświacie Modyfikowanie przedmiotowych programów nauczania dla zawodu Modyfikacja modułowego programu nauczania dla zawodu Egzekucja obowiązku nauki Podstawy prawne. Działania zmierzające do rozpoczęcia ewaluacji. Opracowywanie narzędzi badawczych. Opracowywanie materiału badawczego. Tworzenie raportu i jego prezentacja. Nawiązywanie stosunku pracy. Zmiana stosunku pracy. Rozwiązywanie stosunku pracy. Regulamin pracy. Umocowanie prawne w KN i KP oraz UoSO. Postępowania sądowe. Cel: przygotowanie nauczycieli do adaptacji, modyfikacji lub opracowania programu nauczania dla zawodu. Zagadnienia: - podstawa programowa kształcenia w zawodach a kształcenie w zawodzie, - korelacja programu nauczania z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego, - konstruowanie przedmiotowego programu nauczania dla danego zawodu, - organizacja kształcenia zawodowego; plan nauczania, - wprowadzenie do certyfikowania kwalifikacji w zawodzie, - ewaluacja programu nauczania. Cel: przygotowanie nauczycieli do adaptacji, modyfikacji lub opracowania modułowego programu nauczania dla zawodu. Zagadnienia: - podstawa programowa kształcenia w zawodach a kształcenie w zawodzie, - korelacja programu nauczania z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego, - konstruowanie modułowego programu nauczania dla danego zawodu, - organizacja kształcenia zawodowego; plan nauczania, - wprowadzenie do certyfikacji kwalifikacji w zawodzie, - ewaluacja programu nauczania. Umocowanie prawne obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Podstawy prawne egzekucji obowiązku szkolnego i nauki. Procedury ułatwiające monitorowanie i egzekwowanie obowiązku. Praktyczne nabycie wystawiania stosownych dokumentów.

4 W W21 2x Jak wykorzystać platformę edukacyjną w kształceniu zawodowym luacja wewnętrzna z wykorzystaniem EWD Cel: rozwijanie i doskonalenie umiejętności stosowania internetowej platformy edukacyjnej w kształceniu zawodowym Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien: - wskazać możliwości zastosowania platformy edukacyjnej w kształceniu zawodowym, m.in. w odniesieniu do prawa oświatowego, doboru edukacji i kształconych umiejętności, - opracować przykładowe narzędzia dydaktyczne, - określać specyfikę kształcenia na odległość (KNO), Zajęcia realizowane w pracowni komputerowej z dostępem do internetu i zainstalowanym oprogramowaniem Moodle. Uczestnik otrzymuje: materiały dydaktyczne, także w wersji elektronicznej przydatne do opracowania zasobów platformy. Cel: pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły, z uwzględnieniem kontekstów środowiskowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien: - definiować EDW i analizowanie procedur jej tworzenia, - analizować wskaźniki jednoroczne i trzyletnie w odniesieniu do wyników egzaminów zewnętrznych, - wykorzystać wskaźniki EWD w ewaluacji wewnętrznej, - pogłębiać współpracę nauczycieli nad wykorzystaniem potencjału uczniów w oparciu o wyniki ewaluacji wykorzystującej EWD Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do planowania ewaluacji wewnętrznej i analizy wskaźników EWD. W22 Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych jako element planowania zajęć dydaktycznych. analiza materiałów źródłowych OKE i CKE, przygotowanie raportu z analizy i interpretacji wyników egzaminu, czynniki kontekstowe w analizie. W23 Nowa formuła egzaminu zawodowego struktura nowego egzaminu zawodowego, rodzaje rezultatów podlegających ocenie. W2 Monitorowanie realizacji podstawy programowej unormowania prawne, analiza podstaw programowych w poszczególnych zawodach, tryb i narzędzia kontroli realizacji podstawy programowej. W2 Jak przygotować i zrealizować Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy? Akty prawne, przygotowanie programu, dokumentacja. W2 Ludmiła Krawczyk W27 Katarzyna Druczak Metoda kapeluszy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w klasie Jak ustrzec młodzież przed nowoczesnym niewolnictwem? Sposób wykorzystania metody E. De Bono w rozwiązywaniu problemów w klasie. Przygotowanie młodzieży do szukania zatrudnienia na europejskich rynkach pracy. Zagrożenia związane z pobytem za granicą. Instytucje pomocowe.

5 W28 Katarzyna Druczak W29 W30 Ludmiła Krawczyk Praca nauczyciela i doradcy zawodu z uczniem innym kulturowo Metody analizy danych z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Diagnoza preferowanych stylów uczenia się drogą do sukcesu edukacyjnego ucznia Wprowadzenie w problematykę poradnictwa międzykulturowego. Charakterystyka wybranych kultur. Budowanie relacji nauczyciel - uczeń, doradca uczeń. metody stosowane w analizie danych z egzaminów, zakres, poziom i rodzaje analiz, parametry statystyczne. Jak uczy się nasz mózg? myślenie dwu półkulowe, implikacje dla procesów dydaktycznych. Typy sensoryczne a skuteczność metod nauczania. W31 Polubić szkołę godziny wychowawcze szansą dla ucznia Ludmiła Krawczyk i nauczyciela Budowanie zespołu klasowego. Wzbogacenie warsztatu metodyczny w obszarze rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sztuki rozwiązywania konfliktów, i samopoznania uczniów Rozwijanie kompetencji towarzyszenia uczniom w rozwoju społecznym W32 Ludmiła Krawczyk W33 Ludmiła Krawczyk W3. W3. W3. W37. Negocjacje w praktyce szkolnej Jak uczyć skutecznego zarządzania czasem? Trudności adaptacyjne dzieci w nowym środowisku szkolnym Trudne zachowania dzieci. Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej. Projekt edukacyjny w przedszkolu Praca z uczniem zdolnym Diagnoza sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym. Sposoby wykorzystania techniki negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów Strategie planowania i wyznaczania celów. Metody realizacji planów i efektywnego gospodarowania czasem. Rozwiązywanie problemów związanych z adaptacją dzieci przedszkolnych w środowisku szkolnym. Przyczyny zakłóceń toku pracy nauczyciela w grupie przedszkolnej. Strategie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Interwencje w sytuacjach kryzysowych. Zespoły zadaniowe, planowanie pracy i jej realizacja. Zasady realizacji projektu w placówce. Wzajemne uczenie się. Przygotowanie do obserwacji doradczo doskonalących. Wzbogacenie warsztatu metodycznego metody pracy z uczniem zdolnym i sposoby podnoszenia atrakcyjności zajęć edukacyjnych. Kształcenie wielopoziomowe.

6 W38 Jerzy Serweta W39 Jerzy Serweta Nowa koncepcja kształcenia informatycznego w szkołach ponadgimnazjalnych Platforma e-learningowa jako wsparcie kształcenia zawodowego Model kształcenia w świetle nowej podstawy programowej. Nowe pojęcia zawarte w podstawie programowej. Zasady oceny i doboru podręcznika, programu nauczania. Analiza zapisów nowej podstawy programowej. Przykłady dobrych praktyk, współpraca między szkołami w zakresie narzędzi, zasobów, doświadczeń. W0 Perlik W1 Perlik W2 Perlik W3 Perlik W Perlik W Perlik W. Metoda projektów edukacyjnych podstawowej Motywacja do nauki a sukces edukacyjny ucznia Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów Budowanie partnerstwa z rodzicami uczniów Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw uczniowskich Wpływ inteligencji emocjonalnej na efekty uczenia się Rola rodziców w edukacji włączającej Projekt edukacyjny jako metoda. Rodzaje projektów edukacyjnych. Tworzenie uczniowskich zespołów projektowych. Projekt edukacyjny jako sposób rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Typy motywacji. Czynniki wpływające na rozwój motywacji. Działania nauczycieli, uczniów i rodziców. Tworzenie systemu motywacji w klasie. Trudne zachowania rodzaje i przyczyny niewłaściwych zachowań. Reagowanie w sytuacjach trudnych. Wykorzystanie metod behawioralnych w kształtowaniu postaw uczniów. Budowanie relacji z rodzicami. Formy współpracy z rodzicami. Skuteczna komunikacja. Przekazywanie informacji o postępach edukacyjnych i sprawach wychowawczych. Praca wychowawcy z zespołem uczniowskim. Planowanie pracy wychowawczej Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Rodzaje inteligencji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Wybrane techniki motywacyjne. Rozumienie idei edukacji włączającej w świetle zmian przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poszerzenie dostępu do edukacji, promocja pełnego uczestnictwa w systemie kształcenia wszystkich uczniów narażonych na wykluczenie, a także propagowanie możliwości realizacji przez tych uczniów własnego potencjału. Kluczowe czynniki wpływające na realizację tego celu.

7 KURSY DOSKONALĄCE KD1 1 Pierwszak, czy przedszkolak? przed pierwszym dzwonkiem. Określanie gotowości szkolnej dziecka. Współpraca nauczycieli wychowania przedszkolnego z rodzicami przy budowaniu pozytywnego wizerunku edukacji szkolnej. Umiejętności dziecka, na które należy zwrócić uwagę przygotowując je do podjęcia nauki. KD2 1 Ludmiła Krawczyk KD3 Bogdan Kostecki KD Katarzyna Druczak KD Katarzyna Druczak KD Jerzy Serweta KD7 Jerzy Serweta KD8 Jerzy Serweta KD9 Jerzy Serweta Wspomaganie uczniów w zakresie diagnozy preferowanego stylu uczenia się oraz stosowania skutecznych technik uczenia się. Wybrane metody techniczne i organizacyjne podnoszące bezpieczeństwo Nauczyciel przedmiotu w gimnazjum jako doradca Wychowawca klasy jako doradca Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych E- zarządzanie Excel nie jest trudny Nowa podstawa programowa z informatyki Rodzaje i funkcje pamięci. Jak uczy się nasz mózg? myślenie dwu półkulowe, implikacje dla procesów dydaktycznych. Metody diagnozy preferowanych przez uczniów stylów uczenia się dobór odpowiednich metod pracy. Przykładowe techniki uczenia się przydatne w pracy nauczyciela (mnemotechnika, ćwiczenia koncentracji, mapy mentalne) Obowiązki dyrektora i nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów. Monitoring wizyjny wady i zalety. Rozwiązania techniczne. Prawne aspekty wdrożenia. Systemy identyfikacji uczniów. Karty magnetyczne, karty chipowe, systemy kodów kreskowych. Systemy ograniczające dostęp do szkoły osób niepowołanych - rozwiązania techniczne i organizacyjne. Dzienniki elektroniczne. Nauczyciel przedmiotu jako doradca: style, metody i techniki pracy. Treści z zakresu doradztwa zawodowego w przedmiotach szkolnych. Ćwiczenia do zastosowania w pracy z uczniem. Wychowawca klasy jako doradca. Program godzin wychowawczych z zakresu doradztwa zawodowego. Budowanie triady: szkoła-uczeń-rodzice. Tworzenie różnorodnych zadań urozmaicających zajęcia szkolne Korzystanie z platformy Moodle przy zarządzaniu projektem Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego na różnych zajęciach szkolnych Nowa podstawa programowa z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

8 KD Bogdan Kostecki KD11 Perlik KD12 12 Perlik KD13 12 Perlik KD1 12 Perlik KD1 Perlik KD1 12 KD17 12 KD18 Efektywne kontakty z rodzicami Nauczyciel doradcą i wychowawcą ucznia. Praca nauczyciela z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Trening rozwoju osobistego nauczyciela. Działanie zespołowe nauczycieli Jak przeciwdziałać agresji i przemocy? Rozwój psychomotoryczny dziecka w młodszym wieku szkolnym Obserwacja jako ważna metoda poznawania dzieci Uczeń z zaburzeniami zachowania. Strategia pracy w środowisku szkolnym Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami. Metody komunikacji z rodzicami i ich efektywność. Podstawy rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży. Metody i narzędzia pracy doradczej z uczniem. Przydatne rozwiązania metodyczne stosowane w doradztwie szkolnym. Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Charakterystyka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Analiza studium przypadków. Wskazówki metodyczne. Indywidualizacja nauczania. Budowanie programów rozwoju osobistego. Komunikacja interpersonalna w kontaktach z partnerami szkoły. Znaczenie asertywności w budowaniu odporności psychofizycznej. Radzenie sobie ze stresem. Analiza podstaw prawnych funkcjonowania zespołów nauczycielskich. Zadania zespołów nauczycielskich. Efektywny zespół organizacja pracy, planowanie zadań, komunikacja, sytuacje trudne. Agresja i przemoc - charakterystyka i opis zjawiska. Grupy czynników eskalacji przemocy. Przemoc w sieci. Współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji. Szkolny program przeciwdziałania przemocy. Reagowanie w sytuacjach przemocy. Metody pracy w sytuacji przemocy używanej przez grupę. Przykłady rozwiązań metodycznych w pracy z dzieckiem -letnim. Wspieranie procesów adaptacyjnych dziecka. Plan udzielania pomocy rodzinie i dziecku. Poznanie wybranych technik obserwacyjnych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się techniką obserwacji oraz rejestrowania obserwowanych zachowań, zdarzeń i zjawisk związanych z edukacją dzieci. Rodzaje zaburzeń w zachowaniu: - Zaburzenia na poziomie rodziny; - Zaburzenia na poziomie szkoły i placówki. Rozwiązywanie problemów i budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. KD19 KD 1 Rola i zadania doradcy zawodu Wypalenie zawodowe warsztaty rozwoju osobistego Wewnątrzszkolny system doradztwa. Zadania doradcy. Wybrane metody pracy doradcy zawodu z uczniem. Doradztwo indywidualne i doradztwo grupowe. Stres opis zjawiska, stresory i objawy. Stres w kontekście rozwoju osobistego człowieka budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zarządzanie czasem jako profilaktyka wypalenia zawodowego.

9 KD21 1 Ludmiła Krawczyk KD22 1 Ludmiła Krawczyk KD23 1 Ludmiła Krawczyk Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów Diagnoza w doradztwie zawodowym Umiejętności społeczne nauczyciela podstawą budowania relacji wychowawczej. Efektywna komunikacja. Praca z klasą jako grupą przykłady rozwiązań metodycznych. Trudności wychowawcze i strategie radzenia sobie z nimi. Pojęcia związane z procesem mediacji. Konflikty źródła, rodzaje, zachowania ludzi, skutki. Diagnoza konfliktu. Mediacje możliwości i ograniczenia. Rola mediatora na poszczególnych etapach procesu. Symulacje mediacji. Zapoznanie uczestników z zagadnienie diagnozy, jej celami, wymiarami oraz z narzędziami, które można wykorzystywać w doradztwie zawodowym. Diagnoza: - predyspozycji i zainteresowań zawodowych, - wartości, - postaw, przekonań poznawczych, - kompetencji miękkich. KD2 Ludmiła Krawczyk KD2 1 Ludmiła Krawczyk KD2 Katarzyna. Druczak KD27 Jak radzić sobie ze stresem przykładowe techniki i strategie. Doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego Praca nauczyciela i doradcy zawodu z uczniem innym kulturowo luacja wewnętrzna pracy szkoły Stres specyfika zjawiska. Przykładowe techniki relaksacyjne stosowane w radzeniu sobie z psychosomatycznymi objawami stresu Znaczenie umiejętności określania zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem. Wzbogacenie warsztatu pracy doradcy nowe metody i ćwiczenia do wykorzystania w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Techniki projekcyjne wykorzystywane w doradztwie. Elementy coachingu. Wprowadzenie w problematykę poradnictwa międzykulturowego. Charakterystyka wybranych kultur. Budowanie relacji nauczyciel - uczeń, doradca uczeń. Cel: doskonalenie działań realizowanych przez szkołę z poprzez ewaluację wewnętrzną Zagadnienia: - dlaczego ewaluacja? - proces ewaluacji wewnętrznej: planowanie, projektowanie, realizacja i podsumowanie, - opracowanie przykładowych planów i programów ewaluacji wewnętrznej, - wykorzystanie raportu z ewaluacji wewnętrznej, - jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do planowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej. KD28 Kurs kierowników wycieczek szkolnych Przygotowanie do prowadzenia różnych form krajoznawstwa i turystyki organizowanej w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

10 SEMINARIA S1 Ryszard Janas S2 1 Ryszard Janas S3 Bogdan Kostecki S Bogdan Kostecki S Jan Kieca S 3 S7 S8 Ryszard Janas Sprzęt do mechatroniki w dydaktyce, zestawy 12 Programowanie obrabiarek CNC Technologia informacyjna w poligrafii. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy Planowanie rozwoju zawodowego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy Jak zaplanować i wykorzystać korelację między przedmiotową Jak wykorzystać EWD do podnoszenia efektów nauczania Techniki produkcji stali seminarium Mechatronika - synergiczne połączenie wielu dziedzin: - mechatronik - inne spojrzenie, - podstawy pneumatyki i elektropneumatyki, sensoryka, podciśnienie i bezpieczeństwo, - sterowniki PLC, urządzenia mechatroniczne, - automatyka procesowa, - napędy elektryczne, nowe stanowiska elektryczne, - stanowiska egzaminacyjne. Robotyka w automatyzacji procesów produkcyjnych: - roboty przemysłowe, - roboty mobilne, - zautomatyzowane linie produkcyjne. Energoelektroniczne napędy i stanowiska do ich badania. Programowanie obrabiarek CNC w zakresie uczenia się programowania tokarskich i frezarskich pięcioosiowych centrów obróbkowych z wykorzystaniem systemu dydaktyczno przemysłowego MTS CNC CAD/CAM V7() do uczenia się i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w zastosowaniach dydaktycznych dla mechaników, mechatroników, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w zastosowaniach praktycznych. Praktyczne zastosowania rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych w nowoczesnych drukarniach, drukarniach cyfrowych oraz studiach graficznych. Część seminaryjna oraz wizyta w drukarni. Pozadydaktyczne obowiązki dyrektora szkoły wynikające z funkcji pracodawcy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników szkoły Kształcenie ogólnokształcące na poziomie podstawowym i rozszerzonym w aspekcie nowej podstawy programowej. Nowa rola wychowawcy i doradcy zawodowego w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Cel: doskonalenie umiejętności konstruowania i realizacji planu korelacji między przedmiotowej. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien uwzględniać korelację między przedmiotową w swojej pracy z uczniami. Cel: pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien wprowadzić do swojej pracy z uczniami wnioski ze wskaźników EWD. Wizyta studyjna w hucie oraz wykłady prowadzone przez wykładowców z AGH

11 S9 Ryszard Janas S S11 S12 S13 Jerzy Serweta Energia odnawialna seminarium Jak usprawnić monitorowanie wdrażania podstaw programowych? Jakie informacje o szkole wynikają z edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Podstawa programowa ponadgimnazjalnej odpowiedzialność dyrektora, odpowiedzialność nauczycieli Multimedia w kształceniu zawodowym Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie. Energia słoneczna, wiatrowa, wodna, odpadowa, geotermalna, biomasa. Nowoczesne rozwiązania. Energia słoneczna przykłady rozwiązań w budownictwie zwiedzanie. Cel: doskonalenie procedur i organizacji monitorowania podstaw programowych kształcenia ogólnego (PP KO) i kształcenia w zawodach (PP KZ). Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Cel: pogłębienie wiedzy na temat EWD i pracy szkół z uwzględnieniem kontekstów środowiskowych. Cel pośredni: próba odpowiedzi na pytania 1. Jaką informację o szkole dają wskaźniki EWD? 2. Jak wykorzystać wskaźniki egzaminacyjne? Cel: podniesienie świadomości kadry pedagogicznej za realizację podstaw programowych. Zagadnienia: - wybrane zagadnienia nadzoru pedagogicznego, - dokumenty związane z podstawą programową, - monitoring i ewaluacja realizacji podstawy programowej zadania nauczycieli, zadania dyrektora szkoły, - projekt ewaluacji wewnętrznej z obszaru, - przykładowy raport ewaluacyjny. Multimedia: przykłady, możliwości pozyskania, metodyka. KURSY KWALIFIKACYJNE I NADAJĄCE UPRAWNIENIA KK1 KK2 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierownika wypoczynku na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami. Adresowany do osób legitymujących się minimum trzyletnim stażem w pracy oświatowej, edukacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej. Uzyskanie uprawnień do zatrudnienia w charakterze wychowawcy wypoczynku we wszystkich placówkach dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, wczasy dziecięce itp.).

12 KONFERENCJE K1 3 Maciejewska - Gondek K2 Jan Kieca K3 Jan Kieca K Maciejewska- Gondek Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego Współpraca międzynarodowa zawodowej Nauczyciel przedmiotów zawodowych przewodnikiem po rynku pracy Reforma szkolenia zawodowego, a nauczanie na wyższych uczelniach zawodowych Przedstawienie i charakterystyka pracodawców Dolnego Śląska, Zapotrzebowania rynku pracy Dolnego Śląska według zawodów i powiatów. Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych. Możliwości współpracy międzynarodowej w szkołach zawodowych. Praktyki zawodowe uczniów za granicą - przykłady dobrych rozwiązań. Pozabudżetowe źródła finansowania zagranicznych wyjazdów młodzieży. Instytucje rynku pracy. Oczekiwania i potrzeby regionalnego rynku pracy. Dopasowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy Wyjazd na wyższą uczelnię we Wrocławiu, wysłuchanie wybranego wykładu, spotkanie z pracownikami naukowymi, zwiedzanie biblioteki uniwersyteckiej. *oznaczenia stosowane przy kodowaniu: N nowości; K konferencja; KK- kurs kwalifikacyjny; KD- kurs doskonalący; S seminarium; W warsztaty Uwaga! Istnieje możliwość dostosowania tematyki szkolenia do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 201/201 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2012/2013 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2012/2013 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 12/13 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO Cel główny: szkoła przygotowuje uczniów do trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej; Cele operacyjne: Uczniowie: poznają siebie,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły TEMAT: Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów Opracowanie: Lidia Kłoczko, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2014/2015 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez SWŁ. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Konferencja podsumowująca realizację projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wrocław, dnia 25.05.06 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 60 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014 L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy zespołu - Zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.11.2015 r. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 2.12.215

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE Konferencja: Perspektywy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Radomiu Radom, 18 marca 2015 r. Przesłanki zmian w kształceniu zawodowym rekomendacje z badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka SPIS TREŚCI: I. Cele. II. Podstawa prawna. III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016

Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 1 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim jest publiczną placówką doskonalenia prowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II Strona 1 Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE:

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE: NUMER SZKOLENIA: 1 PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE GODZINY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 42 KARTY NAUCZYCIELA JAK EFEKTYWNIE I FUNKCJONALNIE WYKORZYSTAĆ DODATKOWE GODZINY NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH? ADRESAT: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow

www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow Dlaczego potrzebne są zmiany? Ponieważ chcemy: dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji pomóc uczniom i rodzicom

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Doradztwo Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Konferencja

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016 2021 Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego Chorzów, ul. Narutowicza 5 L.p. OBSZAR PRACY SZKOŁY 1. Organizacja pracy szkoły ZADANIE Doskonalenie warsztatu metodycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo