Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu."

Transkrypt

1 Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard Janas W3 Ryszard Janas Tytuł formy E-learning Jak przygotować ucznia szkoły branży informatycznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Jak przygotować ucznia szkoły branży mechanicznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Krótki opis treści Warsztaty Możliwości stosowania e-learningu we współczesnej szkole Narzędzia e-learningu. Ocenianie pracy zdalnej pracy uczniów Przykłady scenariuszy zajęć wspieranych e-learningiem ( godz. warsztatów, godz. e-learning) Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody informatyczne. Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody mechaniczne. W Maciejewska- Gondek W Maciejewska- Gondek W Ryszard Janas Przygotowanie nauczycieli do opracowania programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania postaw programowych kształcenia w zawodach Jak przygotować ucznia szkoły branży mechatronicznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Przygotowanie nauczycieli do opracowania programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego kursu, Przygotowanie nauczycieli do modyfikowania i doskonalenia przyjętych programów nauczania w zawodach oraz monitorowania realizacji podstaw programowych nauczania w zawodach. Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody mechatroniczne.

2 W7 Monitorowanie i ewaluacja wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Cel: doskonalenie umiejętności monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego (PP KO). Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien: - wskazywać zasadność monitorowania wdrażania PP KO, - dobierać narzędzia do monitorowania wdrażania PP KO, - wykorzystać przykładowe narzędzia do monitorowania podstawy programowej w ewaluacji wewnątrzszkolnej. Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do monitorowania wdrażania podstawy programowej. W8 W9 W Katarzyna Druczak W11 W12 Monitorowanie i ewaluacja wdrażania podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego Korelacja między przedmiotowa w kształceniu zawodowym Znacznie kluczowych kompetencji, uzdolnień i zainteresowań w procesie konstruowania kariery przez uczniów luacja wewnętrzna jako narzędzie rozwoju placówki Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej Cel: doskonalenie umiejętności monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego (PP KO) i podstawy programowej kształcenia w zawodach (PP KZ). Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien: - wskazywać zasadność monitorowania wdrażania podstaw programowych, - dobierać narzędzia do monitorowania wdrażania PP KO i PP KZ, - uzasadnić celowość prowadzenia korelacji między kształceniem ogólnym a zawodowym, - wykorzystać przykładowe narzędzia do monitorowania podstaw programowych w ewaluacji wewnątrzszkolnej. Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do monitorowania wdrażania podstawy programowej. Cel: doskonalenie umiejętności konstruowania planu korelacji między przedmiotowej w kształceniu zawodowym. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien: - wskazywać korelację umiejętności z różnych edukacji, - uzasadnić celowość prowadzenia korelacji między kształceniem ogólnym a zawodowym, - konstruować plan realizacji korelacji między przedmiotowej, Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do korelacji między przedmiotowej. Rozwijanie umiejętności kluczowych w procesie planowania kariery uczniów. Pomoc w określaniu zdolności i zainteresowań uczniów. Praktyczne rozwiązania metodyczne do wykorzystania w pracy z uczniem. Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie projektowania ewaluacji wewnętrznej oraz pozyskiwania informacji niezbędnych do projektowania działań mających na celu rozwój szkoły. Zagadnienia: - narzędzia ewaluacji, - wstępny plan ewaluacji, - możliwości wykorzystania wyników ewaluacji. Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania informacji zawartych w raporcie z ewaluacji zewnętrznej dla rozwoju placówki. Zagadnienia: - przegląd i analiza informacji zawartych w raporcie, - plan autoewaluacji.

3 W13 Pomiar dydaktyczny w badaniu osiągnięć ucznia z przedmiotów zawodowych Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć ucznia, opracowanie dokumentacji testu, przeprowadzenie badań osiągnięć ucznia, analiza ilościowa i jakościowa wyników pomiaru dydaktycznego. W1 3 Piotr Kubicki Środki psychoaktywne i farmakologiczne wpływające na niewłaściwe postawy uczniowski Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi środkami psychoaktywnymi i farmakologicznymi. Omówienie objawów stosowania poszczególnych środków. Omówienie tzw. efektu długofalowego stosowania środków. Opracowanie procedury postępowania w przypadku stosowania przez ucznia w/w środków Umocowanie prawne ws zwalczania tego typu zjawisk W1 Piotr Kubicki W1 Piotr Kubicki W17 2x W18 2x W19 3 Piotr Kubicki luacja wewnętrzna Prawo pracy w oświacie Modyfikowanie przedmiotowych programów nauczania dla zawodu Modyfikacja modułowego programu nauczania dla zawodu Egzekucja obowiązku nauki Podstawy prawne. Działania zmierzające do rozpoczęcia ewaluacji. Opracowywanie narzędzi badawczych. Opracowywanie materiału badawczego. Tworzenie raportu i jego prezentacja. Nawiązywanie stosunku pracy. Zmiana stosunku pracy. Rozwiązywanie stosunku pracy. Regulamin pracy. Umocowanie prawne w KN i KP oraz UoSO. Postępowania sądowe. Cel: przygotowanie nauczycieli do adaptacji, modyfikacji lub opracowania programu nauczania dla zawodu. Zagadnienia: - podstawa programowa kształcenia w zawodach a kształcenie w zawodzie, - korelacja programu nauczania z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego, - konstruowanie przedmiotowego programu nauczania dla danego zawodu, - organizacja kształcenia zawodowego; plan nauczania, - wprowadzenie do certyfikowania kwalifikacji w zawodzie, - ewaluacja programu nauczania. Cel: przygotowanie nauczycieli do adaptacji, modyfikacji lub opracowania modułowego programu nauczania dla zawodu. Zagadnienia: - podstawa programowa kształcenia w zawodach a kształcenie w zawodzie, - korelacja programu nauczania z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego, - konstruowanie modułowego programu nauczania dla danego zawodu, - organizacja kształcenia zawodowego; plan nauczania, - wprowadzenie do certyfikacji kwalifikacji w zawodzie, - ewaluacja programu nauczania. Umocowanie prawne obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Podstawy prawne egzekucji obowiązku szkolnego i nauki. Procedury ułatwiające monitorowanie i egzekwowanie obowiązku. Praktyczne nabycie wystawiania stosownych dokumentów.

4 W W21 2x Jak wykorzystać platformę edukacyjną w kształceniu zawodowym luacja wewnętrzna z wykorzystaniem EWD Cel: rozwijanie i doskonalenie umiejętności stosowania internetowej platformy edukacyjnej w kształceniu zawodowym Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien: - wskazać możliwości zastosowania platformy edukacyjnej w kształceniu zawodowym, m.in. w odniesieniu do prawa oświatowego, doboru edukacji i kształconych umiejętności, - opracować przykładowe narzędzia dydaktyczne, - określać specyfikę kształcenia na odległość (KNO), Zajęcia realizowane w pracowni komputerowej z dostępem do internetu i zainstalowanym oprogramowaniem Moodle. Uczestnik otrzymuje: materiały dydaktyczne, także w wersji elektronicznej przydatne do opracowania zasobów platformy. Cel: pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły, z uwzględnieniem kontekstów środowiskowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien: - definiować EDW i analizowanie procedur jej tworzenia, - analizować wskaźniki jednoroczne i trzyletnie w odniesieniu do wyników egzaminów zewnętrznych, - wykorzystać wskaźniki EWD w ewaluacji wewnętrznej, - pogłębiać współpracę nauczycieli nad wykorzystaniem potencjału uczniów w oparciu o wyniki ewaluacji wykorzystującej EWD Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do planowania ewaluacji wewnętrznej i analizy wskaźników EWD. W22 Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych jako element planowania zajęć dydaktycznych. analiza materiałów źródłowych OKE i CKE, przygotowanie raportu z analizy i interpretacji wyników egzaminu, czynniki kontekstowe w analizie. W23 Nowa formuła egzaminu zawodowego struktura nowego egzaminu zawodowego, rodzaje rezultatów podlegających ocenie. W2 Monitorowanie realizacji podstawy programowej unormowania prawne, analiza podstaw programowych w poszczególnych zawodach, tryb i narzędzia kontroli realizacji podstawy programowej. W2 Jak przygotować i zrealizować Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy? Akty prawne, przygotowanie programu, dokumentacja. W2 Ludmiła Krawczyk W27 Katarzyna Druczak Metoda kapeluszy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w klasie Jak ustrzec młodzież przed nowoczesnym niewolnictwem? Sposób wykorzystania metody E. De Bono w rozwiązywaniu problemów w klasie. Przygotowanie młodzieży do szukania zatrudnienia na europejskich rynkach pracy. Zagrożenia związane z pobytem za granicą. Instytucje pomocowe.

5 W28 Katarzyna Druczak W29 W30 Ludmiła Krawczyk Praca nauczyciela i doradcy zawodu z uczniem innym kulturowo Metody analizy danych z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Diagnoza preferowanych stylów uczenia się drogą do sukcesu edukacyjnego ucznia Wprowadzenie w problematykę poradnictwa międzykulturowego. Charakterystyka wybranych kultur. Budowanie relacji nauczyciel - uczeń, doradca uczeń. metody stosowane w analizie danych z egzaminów, zakres, poziom i rodzaje analiz, parametry statystyczne. Jak uczy się nasz mózg? myślenie dwu półkulowe, implikacje dla procesów dydaktycznych. Typy sensoryczne a skuteczność metod nauczania. W31 Polubić szkołę godziny wychowawcze szansą dla ucznia Ludmiła Krawczyk i nauczyciela Budowanie zespołu klasowego. Wzbogacenie warsztatu metodyczny w obszarze rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sztuki rozwiązywania konfliktów, i samopoznania uczniów Rozwijanie kompetencji towarzyszenia uczniom w rozwoju społecznym W32 Ludmiła Krawczyk W33 Ludmiła Krawczyk W3. W3. W3. W37. Negocjacje w praktyce szkolnej Jak uczyć skutecznego zarządzania czasem? Trudności adaptacyjne dzieci w nowym środowisku szkolnym Trudne zachowania dzieci. Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej. Projekt edukacyjny w przedszkolu Praca z uczniem zdolnym Diagnoza sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym. Sposoby wykorzystania techniki negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów Strategie planowania i wyznaczania celów. Metody realizacji planów i efektywnego gospodarowania czasem. Rozwiązywanie problemów związanych z adaptacją dzieci przedszkolnych w środowisku szkolnym. Przyczyny zakłóceń toku pracy nauczyciela w grupie przedszkolnej. Strategie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Interwencje w sytuacjach kryzysowych. Zespoły zadaniowe, planowanie pracy i jej realizacja. Zasady realizacji projektu w placówce. Wzajemne uczenie się. Przygotowanie do obserwacji doradczo doskonalących. Wzbogacenie warsztatu metodycznego metody pracy z uczniem zdolnym i sposoby podnoszenia atrakcyjności zajęć edukacyjnych. Kształcenie wielopoziomowe.

6 W38 Jerzy Serweta W39 Jerzy Serweta Nowa koncepcja kształcenia informatycznego w szkołach ponadgimnazjalnych Platforma e-learningowa jako wsparcie kształcenia zawodowego Model kształcenia w świetle nowej podstawy programowej. Nowe pojęcia zawarte w podstawie programowej. Zasady oceny i doboru podręcznika, programu nauczania. Analiza zapisów nowej podstawy programowej. Przykłady dobrych praktyk, współpraca między szkołami w zakresie narzędzi, zasobów, doświadczeń. W0 Perlik W1 Perlik W2 Perlik W3 Perlik W Perlik W Perlik W. Metoda projektów edukacyjnych podstawowej Motywacja do nauki a sukces edukacyjny ucznia Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów Budowanie partnerstwa z rodzicami uczniów Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw uczniowskich Wpływ inteligencji emocjonalnej na efekty uczenia się Rola rodziców w edukacji włączającej Projekt edukacyjny jako metoda. Rodzaje projektów edukacyjnych. Tworzenie uczniowskich zespołów projektowych. Projekt edukacyjny jako sposób rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Typy motywacji. Czynniki wpływające na rozwój motywacji. Działania nauczycieli, uczniów i rodziców. Tworzenie systemu motywacji w klasie. Trudne zachowania rodzaje i przyczyny niewłaściwych zachowań. Reagowanie w sytuacjach trudnych. Wykorzystanie metod behawioralnych w kształtowaniu postaw uczniów. Budowanie relacji z rodzicami. Formy współpracy z rodzicami. Skuteczna komunikacja. Przekazywanie informacji o postępach edukacyjnych i sprawach wychowawczych. Praca wychowawcy z zespołem uczniowskim. Planowanie pracy wychowawczej Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Rodzaje inteligencji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Wybrane techniki motywacyjne. Rozumienie idei edukacji włączającej w świetle zmian przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poszerzenie dostępu do edukacji, promocja pełnego uczestnictwa w systemie kształcenia wszystkich uczniów narażonych na wykluczenie, a także propagowanie możliwości realizacji przez tych uczniów własnego potencjału. Kluczowe czynniki wpływające na realizację tego celu.

7 KURSY DOSKONALĄCE KD1 1 Pierwszak, czy przedszkolak? przed pierwszym dzwonkiem. Określanie gotowości szkolnej dziecka. Współpraca nauczycieli wychowania przedszkolnego z rodzicami przy budowaniu pozytywnego wizerunku edukacji szkolnej. Umiejętności dziecka, na które należy zwrócić uwagę przygotowując je do podjęcia nauki. KD2 1 Ludmiła Krawczyk KD3 Bogdan Kostecki KD Katarzyna Druczak KD Katarzyna Druczak KD Jerzy Serweta KD7 Jerzy Serweta KD8 Jerzy Serweta KD9 Jerzy Serweta Wspomaganie uczniów w zakresie diagnozy preferowanego stylu uczenia się oraz stosowania skutecznych technik uczenia się. Wybrane metody techniczne i organizacyjne podnoszące bezpieczeństwo Nauczyciel przedmiotu w gimnazjum jako doradca Wychowawca klasy jako doradca Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych E- zarządzanie Excel nie jest trudny Nowa podstawa programowa z informatyki Rodzaje i funkcje pamięci. Jak uczy się nasz mózg? myślenie dwu półkulowe, implikacje dla procesów dydaktycznych. Metody diagnozy preferowanych przez uczniów stylów uczenia się dobór odpowiednich metod pracy. Przykładowe techniki uczenia się przydatne w pracy nauczyciela (mnemotechnika, ćwiczenia koncentracji, mapy mentalne) Obowiązki dyrektora i nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów. Monitoring wizyjny wady i zalety. Rozwiązania techniczne. Prawne aspekty wdrożenia. Systemy identyfikacji uczniów. Karty magnetyczne, karty chipowe, systemy kodów kreskowych. Systemy ograniczające dostęp do szkoły osób niepowołanych - rozwiązania techniczne i organizacyjne. Dzienniki elektroniczne. Nauczyciel przedmiotu jako doradca: style, metody i techniki pracy. Treści z zakresu doradztwa zawodowego w przedmiotach szkolnych. Ćwiczenia do zastosowania w pracy z uczniem. Wychowawca klasy jako doradca. Program godzin wychowawczych z zakresu doradztwa zawodowego. Budowanie triady: szkoła-uczeń-rodzice. Tworzenie różnorodnych zadań urozmaicających zajęcia szkolne Korzystanie z platformy Moodle przy zarządzaniu projektem Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego na różnych zajęciach szkolnych Nowa podstawa programowa z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

8 KD Bogdan Kostecki KD11 Perlik KD12 12 Perlik KD13 12 Perlik KD1 12 Perlik KD1 Perlik KD1 12 KD17 12 KD18 Efektywne kontakty z rodzicami Nauczyciel doradcą i wychowawcą ucznia. Praca nauczyciela z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Trening rozwoju osobistego nauczyciela. Działanie zespołowe nauczycieli Jak przeciwdziałać agresji i przemocy? Rozwój psychomotoryczny dziecka w młodszym wieku szkolnym Obserwacja jako ważna metoda poznawania dzieci Uczeń z zaburzeniami zachowania. Strategia pracy w środowisku szkolnym Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami. Metody komunikacji z rodzicami i ich efektywność. Podstawy rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży. Metody i narzędzia pracy doradczej z uczniem. Przydatne rozwiązania metodyczne stosowane w doradztwie szkolnym. Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Charakterystyka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Analiza studium przypadków. Wskazówki metodyczne. Indywidualizacja nauczania. Budowanie programów rozwoju osobistego. Komunikacja interpersonalna w kontaktach z partnerami szkoły. Znaczenie asertywności w budowaniu odporności psychofizycznej. Radzenie sobie ze stresem. Analiza podstaw prawnych funkcjonowania zespołów nauczycielskich. Zadania zespołów nauczycielskich. Efektywny zespół organizacja pracy, planowanie zadań, komunikacja, sytuacje trudne. Agresja i przemoc - charakterystyka i opis zjawiska. Grupy czynników eskalacji przemocy. Przemoc w sieci. Współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji. Szkolny program przeciwdziałania przemocy. Reagowanie w sytuacjach przemocy. Metody pracy w sytuacji przemocy używanej przez grupę. Przykłady rozwiązań metodycznych w pracy z dzieckiem -letnim. Wspieranie procesów adaptacyjnych dziecka. Plan udzielania pomocy rodzinie i dziecku. Poznanie wybranych technik obserwacyjnych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się techniką obserwacji oraz rejestrowania obserwowanych zachowań, zdarzeń i zjawisk związanych z edukacją dzieci. Rodzaje zaburzeń w zachowaniu: - Zaburzenia na poziomie rodziny; - Zaburzenia na poziomie szkoły i placówki. Rozwiązywanie problemów i budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. KD19 KD 1 Rola i zadania doradcy zawodu Wypalenie zawodowe warsztaty rozwoju osobistego Wewnątrzszkolny system doradztwa. Zadania doradcy. Wybrane metody pracy doradcy zawodu z uczniem. Doradztwo indywidualne i doradztwo grupowe. Stres opis zjawiska, stresory i objawy. Stres w kontekście rozwoju osobistego człowieka budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zarządzanie czasem jako profilaktyka wypalenia zawodowego.

9 KD21 1 Ludmiła Krawczyk KD22 1 Ludmiła Krawczyk KD23 1 Ludmiła Krawczyk Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów Diagnoza w doradztwie zawodowym Umiejętności społeczne nauczyciela podstawą budowania relacji wychowawczej. Efektywna komunikacja. Praca z klasą jako grupą przykłady rozwiązań metodycznych. Trudności wychowawcze i strategie radzenia sobie z nimi. Pojęcia związane z procesem mediacji. Konflikty źródła, rodzaje, zachowania ludzi, skutki. Diagnoza konfliktu. Mediacje możliwości i ograniczenia. Rola mediatora na poszczególnych etapach procesu. Symulacje mediacji. Zapoznanie uczestników z zagadnienie diagnozy, jej celami, wymiarami oraz z narzędziami, które można wykorzystywać w doradztwie zawodowym. Diagnoza: - predyspozycji i zainteresowań zawodowych, - wartości, - postaw, przekonań poznawczych, - kompetencji miękkich. KD2 Ludmiła Krawczyk KD2 1 Ludmiła Krawczyk KD2 Katarzyna. Druczak KD27 Jak radzić sobie ze stresem przykładowe techniki i strategie. Doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego Praca nauczyciela i doradcy zawodu z uczniem innym kulturowo luacja wewnętrzna pracy szkoły Stres specyfika zjawiska. Przykładowe techniki relaksacyjne stosowane w radzeniu sobie z psychosomatycznymi objawami stresu Znaczenie umiejętności określania zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem. Wzbogacenie warsztatu pracy doradcy nowe metody i ćwiczenia do wykorzystania w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Techniki projekcyjne wykorzystywane w doradztwie. Elementy coachingu. Wprowadzenie w problematykę poradnictwa międzykulturowego. Charakterystyka wybranych kultur. Budowanie relacji nauczyciel - uczeń, doradca uczeń. Cel: doskonalenie działań realizowanych przez szkołę z poprzez ewaluację wewnętrzną Zagadnienia: - dlaczego ewaluacja? - proces ewaluacji wewnętrznej: planowanie, projektowanie, realizacja i podsumowanie, - opracowanie przykładowych planów i programów ewaluacji wewnętrznej, - wykorzystanie raportu z ewaluacji wewnętrznej, - jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do planowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej. KD28 Kurs kierowników wycieczek szkolnych Przygotowanie do prowadzenia różnych form krajoznawstwa i turystyki organizowanej w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

10 SEMINARIA S1 Ryszard Janas S2 1 Ryszard Janas S3 Bogdan Kostecki S Bogdan Kostecki S Jan Kieca S 3 S7 S8 Ryszard Janas Sprzęt do mechatroniki w dydaktyce, zestawy 12 Programowanie obrabiarek CNC Technologia informacyjna w poligrafii. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy Planowanie rozwoju zawodowego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy Jak zaplanować i wykorzystać korelację między przedmiotową Jak wykorzystać EWD do podnoszenia efektów nauczania Techniki produkcji stali seminarium Mechatronika - synergiczne połączenie wielu dziedzin: - mechatronik - inne spojrzenie, - podstawy pneumatyki i elektropneumatyki, sensoryka, podciśnienie i bezpieczeństwo, - sterowniki PLC, urządzenia mechatroniczne, - automatyka procesowa, - napędy elektryczne, nowe stanowiska elektryczne, - stanowiska egzaminacyjne. Robotyka w automatyzacji procesów produkcyjnych: - roboty przemysłowe, - roboty mobilne, - zautomatyzowane linie produkcyjne. Energoelektroniczne napędy i stanowiska do ich badania. Programowanie obrabiarek CNC w zakresie uczenia się programowania tokarskich i frezarskich pięcioosiowych centrów obróbkowych z wykorzystaniem systemu dydaktyczno przemysłowego MTS CNC CAD/CAM V7() do uczenia się i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w zastosowaniach dydaktycznych dla mechaników, mechatroników, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w zastosowaniach praktycznych. Praktyczne zastosowania rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych w nowoczesnych drukarniach, drukarniach cyfrowych oraz studiach graficznych. Część seminaryjna oraz wizyta w drukarni. Pozadydaktyczne obowiązki dyrektora szkoły wynikające z funkcji pracodawcy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników szkoły Kształcenie ogólnokształcące na poziomie podstawowym i rozszerzonym w aspekcie nowej podstawy programowej. Nowa rola wychowawcy i doradcy zawodowego w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Cel: doskonalenie umiejętności konstruowania i realizacji planu korelacji między przedmiotowej. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien uwzględniać korelację między przedmiotową w swojej pracy z uczniami. Cel: pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien wprowadzić do swojej pracy z uczniami wnioski ze wskaźników EWD. Wizyta studyjna w hucie oraz wykłady prowadzone przez wykładowców z AGH

11 S9 Ryszard Janas S S11 S12 S13 Jerzy Serweta Energia odnawialna seminarium Jak usprawnić monitorowanie wdrażania podstaw programowych? Jakie informacje o szkole wynikają z edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Podstawa programowa ponadgimnazjalnej odpowiedzialność dyrektora, odpowiedzialność nauczycieli Multimedia w kształceniu zawodowym Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie. Energia słoneczna, wiatrowa, wodna, odpadowa, geotermalna, biomasa. Nowoczesne rozwiązania. Energia słoneczna przykłady rozwiązań w budownictwie zwiedzanie. Cel: doskonalenie procedur i organizacji monitorowania podstaw programowych kształcenia ogólnego (PP KO) i kształcenia w zawodach (PP KZ). Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Cel: pogłębienie wiedzy na temat EWD i pracy szkół z uwzględnieniem kontekstów środowiskowych. Cel pośredni: próba odpowiedzi na pytania 1. Jaką informację o szkole dają wskaźniki EWD? 2. Jak wykorzystać wskaźniki egzaminacyjne? Cel: podniesienie świadomości kadry pedagogicznej za realizację podstaw programowych. Zagadnienia: - wybrane zagadnienia nadzoru pedagogicznego, - dokumenty związane z podstawą programową, - monitoring i ewaluacja realizacji podstawy programowej zadania nauczycieli, zadania dyrektora szkoły, - projekt ewaluacji wewnętrznej z obszaru, - przykładowy raport ewaluacyjny. Multimedia: przykłady, możliwości pozyskania, metodyka. KURSY KWALIFIKACYJNE I NADAJĄCE UPRAWNIENIA KK1 KK2 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierownika wypoczynku na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami. Adresowany do osób legitymujących się minimum trzyletnim stażem w pracy oświatowej, edukacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej. Uzyskanie uprawnień do zatrudnienia w charakterze wychowawcy wypoczynku we wszystkich placówkach dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, wczasy dziecięce itp.).

12 KONFERENCJE K1 3 Maciejewska - Gondek K2 Jan Kieca K3 Jan Kieca K Maciejewska- Gondek Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego Współpraca międzynarodowa zawodowej Nauczyciel przedmiotów zawodowych przewodnikiem po rynku pracy Reforma szkolenia zawodowego, a nauczanie na wyższych uczelniach zawodowych Przedstawienie i charakterystyka pracodawców Dolnego Śląska, Zapotrzebowania rynku pracy Dolnego Śląska według zawodów i powiatów. Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych. Możliwości współpracy międzynarodowej w szkołach zawodowych. Praktyki zawodowe uczniów za granicą - przykłady dobrych rozwiązań. Pozabudżetowe źródła finansowania zagranicznych wyjazdów młodzieży. Instytucje rynku pracy. Oczekiwania i potrzeby regionalnego rynku pracy. Dopasowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy Wyjazd na wyższą uczelnię we Wrocławiu, wysłuchanie wybranego wykładu, spotkanie z pracownikami naukowymi, zwiedzanie biblioteki uniwersyteckiej. *oznaczenia stosowane przy kodowaniu: N nowości; K konferencja; KK- kurs kwalifikacyjny; KD- kurs doskonalący; S seminarium; W warsztaty Uwaga! Istnieje możliwość dostosowania tematyki szkolenia do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Szkolenia mają charakter warsztatowy i przewidziane są na 4-5 godzin dydaktycznych. Można je realizować w miejscu pracy jako tzw. szkolenie rady

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo