Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu"

Transkrypt

1 Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY KWALIFIKACYJNE I NADAJĄCE UPRAWNIENIA Kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej organizacja i zarządzanie oświatą Kurs kwalifikacyjny OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Kurs pedagogiczny kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Ogólna teoria organizacji i zarządzania. Prawo oświatowe. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. Komunikacja społeczna w organizacji. Kierowanie zmianą. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową. Projektowanie programu placówki oświatowej. Organizacja procesu pedagogicznego placówki. Placówka a środowisko lokalne. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo. Metodyka nauczania lekko i głębiej upośledzonych umysłowo. Rewalidacja indywidualna. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami ministerialnymi. Szkoła przysposabiająca do pracy - nowa forma edukacji młodzieży niepełnosprawnej. PODSTAWY EDUKACJI: Społeczny sens edukacji. Socjologiczne mechanizmy życia w szkole. Planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych. METODYKA NAUCZANIA: Cele nauczania przedmiotu. Charakterystyka przedmiotu nauczania. Planowanie pracy dydaktycznej. Czynniki realizacji planu. Proces praktycznego kształcenia zawodowego. Zasady i metody nauczania praktycznej nauki zawodu. Środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela. Kontrolowanie i ocenianie uczniów. Przygotowanie się nauczyciela do zajęć. Typy i struktura zajęć p.n.z. Wybrane zagadnienia z pedagogiki. Wybrane zagadnienia z psychologii. Wybrane zagadnienia z dydaktyki zawodowej. Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu. Wybrane zagadnienia z prawa pracy- organizacja szkolenia praktycznego praktyki Nauczyciele, którzy przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie Czynni zawodowo nauczyciele posiadający przygotowanie pedagogiczne Nauczyciele nie posiadający przygotowania pedagogicznego Nauczyciele zawodu nie posiadający przygotowania pedagogicznego Osoby z wykształceniem średnim lub tytułem mistrza w rzemiośle lub przemyśle Edyta Sobala Wałbrzych, Rynek, tel ,

2 Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Kurs kierowników wypoczynku (dawniej: Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży / Kurs kierowników kolonii) Kurs języka migowego poziom elementarny Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku. Planowanie pracy wychowawczo opiekuńczej. Obowiązki wychowawcy grupy. Wychowanie fizyczne i sport w placówce. Turystyka i krajoznawstwo. Zajęcia kulturalno-oświatowe. Zajęcia praktyczno techniczne. Prace społecznie użyteczne. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku. Planowanie pracy wychowawczej i organizacyjnej w Placówce Wypoczynku. Ogólne cele pracy wychowawczej. Planowanie pracy wychowawczej. Organizacja pracy wychowawczej.. Zespół norm i przepisów obowiązujących kadrę i uczestników. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi. Kryteria i sposoby doboru kadry wychowawczej. Prowadzenie dokumentacji Placówki Wypoczynku. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników. Podstawy wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w komunikacji z niesłyszącymi.. Praktyczne umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi. Podstawowe znaki pojęciowe języka migowego oraz techniki ich używania zgodnie z zasadami, zarówno Systemu Językowo-Migowego (SJM) jak też Polskiego Języka Migowego (PJM). 3 Ukończona szkoła średnia 10 0 Osoby z wykształceniem pedagogicznym i co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznowychowawczej Nauczyciele. Pracownicy służb administracji publicznej KURSY DOSKONALĄCE 9. Edukacja prawna w szkole Rola i zadania dyrektora w ewaluacji pracy szkoły Nadzór pedagogiczny w pracy dyrektora szkoły/placówki. Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły System prawny w Polsce. Źródła prawa, normy prawne, gałęzie prawa. Ochrona konsumentów, polityka konsumencka, konkurencja a konsumenci. Prawo cywilne. Umowy cywilnoprawne. Prawa klientów usług finansowych. Postępowanie arbitrażowe. Zasady nowego nadzoru pedagogicznego. Praktyka ewaluacji zewnętrznej - zbieranie informacji. Ewaluacja jako nauka stosowana. Projektowanie ewaluacji. Budowanie narzędzi badawczych. Wykorzystanie ewaluacji. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego. Kontrola w nadzorze pedagogicznym. Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. Wspomaganie jako forma nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru dyrektora szkoły/placówki. Dlaczego ewaluacja w szkole? Proces ewaluacji wewnętrznej: planowanie, projektowanie, realizacja i podsumowanie opracowanie przykładowych arkuszy. Dyrektorzy wszystkich Dyrektorzy wszystkich Edyta Sobala Edyta Sobala Edyta Sobala Wałbrzych, Rynek, tel ,

3 13. Planowanie kariery ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 1. Rola i zadania doradcy zawodu w szkole Jak mobilizować uczniów do rozwoju sztuka motywacji Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej. Rozwiązania prawne i organizacyjne Wykorzystanie wybranych narzędzi diagnostycznych w rozpoznawaniu i definiowaniu problemów i trudności szkolnych Diagnoza pedagogiczna zastosowanie wybranych narzędzi diagnostycznych w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną Wypalenie zawodowe rozwoju osobistego Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych Pomiar dydaktyczny w badaniu osiągnięć ucznia z przedmiotów Konstruowanie planów edukacyjnych i uczniów. Osobowościowe wyznaczniki sukcesów. Przygotowanie ucznia do roli pracownika na elastycznym rynku pracy aspekt kulturowy. Wewnątrzszkolny system doradztwa. Zadania doradcy. Wybrane metody pracy doradcy zawodu z uczniem. Doradztwo indywidualne i doradztwo grupowe. Istota procesów motywacyjnych. Uwarunkowania sukcesu. Rozwijanie poczucie osobistej skuteczności ucznia. Wybrane sposoby motywowania uczniów do pracy. Umiejętności wychowawcze nauczyciela. Efektywna komunikacja w szkole. Praca z klasą jako grupą. Trudności wychowawcze. Pojęcia związane z procesem mediacji, etapy mediacji, rola mediatora. Konflikty źródła, rodzaje, zachowania ludzi, skutki. Diagnoza konfliktu. Symulacje mediacji. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w szkole w świetle nowych regulacji prawnych. Przykłady rozwiązań organizacyjnych. Pojęcie diagnozy szkolnej w pracy nauczyciela. Ocena procesów poznawczych i rozwoju psychomotorycznego u ucznia. Zastosowanie wybranych narzędzi diagnostycznych (test do badania poziomu analizy i syntezy słuchowej wyrazów, test badania mowy i myślenia, badanie tempa i techniki czytania i pisania, itp. Pojęcie diagnozy szkolnej w pracy nauczyciela. Ocena procesów poznawczych i rozwoju psychomotorycznego ucznia na podstawie wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych (PEP-R Schopler, metoda PAS i PAC Gunzburga, test badania mowy i myślenia, itp.). Stres opis zjawiska, stresory i objawy. Stres w kontekście rozwoju osobistego człowieka budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zarządzanie czasem jako profilaktyka wypalenia zawodowego. Wspomaganie rozwoju ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole masowej i placówce specjalnej. Diagnoza szkolna. Opracowanie arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz IPET. Doskonalenie umiejętności wykorzystania pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć ucznia, opracowanie dokumentacji testu, szkół, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodu Nauczyciele gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. szkół, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy, psycholodzy szkół, doradcy zawodu, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów Krawczyk Ewa Studzińska Krawczyk Krawczyk Ewa Studzińska Wałbrzych, Rynek, tel ,

4 Tworzenie, modyfikacja i dopuszczanie programu nauczania dla zawodu do użytku szkolnego Konstruowanie programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową Wykorzystanie platformy e-learningowej do rozwijania kompetencji uczniów Kształcenie całożyciowe konieczność, czy potrzeba? przeprowadzenie badań osiągnięć ucznia, analiza ilościowa i jakościowa wyników pomiaru dydaktycznego. Kryteria wyboru programu nauczania. Tworzenie własnych programów nauczania dla zawodu. efektywnych programów nauczania dla danego. Efektywność programów nauczania. Ewaluacja programów nauczania. Prawne podstawy tworzenia programów nauczania. Analiza podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Proces tworzenia programu nauczania. Ocena i recenzja programów nauczania. Ewaluacja i modyfikacja programu nauczania. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się platformą e-learningową; konstruowanie narzędzi przydatnych w kształceniu zawodowym; przygotowanie do kształcenia ustawicznego. Perspektywa uczenia się przez całe życie. Kształcenie na odległość nowoczesną formą edukacji. KRK dla uczenia się przez całe życie założenia, perspektywy. Nowy egzamin zawodowy. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. (w tym 10 godz. e- learning) 10, doradcy zawodu - Witrykus KONFERENCJE Nauczyciel przedmiotów przewodnikiem po rynku pracy Współpraca międzynarodowa w szkole zawodowej 30. Ochrona konsumenta Usługi finansowe rozpoznawanie i wyszukiwanie najatrakcyjniejszych ofert finansowych Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach Instytucje rynku pracy. Oczekiwania i potrzeby regionalnego rynku pracy. Dopasowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. Możliwości współpracy międzynarodowej w szkołach. Praktyki zawodowe uczniów za granicą - przykłady dobrych rozwiązań. Program Leonardo da Vinci" i inne źródła finansowania zagranicznych wyjazdów młodzieży. Aktualne przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Postępowanie reklamacyjne w kontekście umowy kupna-sprzedaży. Rola i zadania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ubezpieczenia. Lokaty. Fundusze emerytalne. Podstawa programowa i ramowe plany nauczania a zmiany w organizacji pracy szkół. Szkolne plany nauczania w szkole ponadgimnazjalnej. Arkusz organizacji szkoły w roku szkolnym /13. Dyrektorzy i nauczyciele szkół Dyrektorzy i nauczyciele szkół Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości. Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości Nauczyciele, szkół Jan Kieca Jan Kieca Wałbrzych, Rynek, tel ,

5 33. Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w aspekcie wdrażanej reformy Założenia reformy szkolnictwa zawodowego. Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Nowe zawodowe kursy kwalifikacyjne. Krajowa Rama kwalifikacji. Nowy egzamin zawodowy. Kadra kierownicza i nauczyciele, szkół SEMINARIA i WARSZTATY 3. Techniki produkcji stali seminarium 35. Energia odnawialna seminarium Zmiany w kształceniu zawodowym Realizacja nowej podstawy programowej w szkole ponadgimnazjalnej - Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej odpowiedzialność dyrektora, odpowiedzialność nauczycieli Konstruowanie programów własnych Nowa koncepcja kształcenia informatycznego w szkołach. Multimedia w kształceniu zawodowym - seminarium Platforma e-learningowa jako wsparcie kształcenia zawodowego - Zespół sukcesu jak przygotować uczniów do pracy metodą projektu edukacyjnego Wizyta studyjna w hucie oraz wykłady prowadzone przez wykładowców z AGH Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie. Energia słoneczna, wiatrowa, wodna, odpadowa, geotermalna, biomasa. Nowoczesne rozwiązania. Energia słoneczna przykłady rozwiązań w budownictwie zwiedzanie. Nowa podstawa programowa. Krajowa rama kwalifikacji. Kształcenie modułowe. Nowy egzamin zawodowy. Programy własne. Nowa podstawa kształcenia ogólnego. Nowa podstawa kształcenia w zawodzie. Nadzór dyrektora nad realizacją nowej podstawy programowej. Wybrane zagadnienia nadzoru pedagogicznego. Dokumenty związane z podstawą programową. Monitoring i ewaluacja realizacji podstawy programowej zadania nauczycieli, zadania dyrektora szkoły. Projekt ewaluacji wewnętrznej z obszaru: Przykładowy raport ewaluacyjny. Regulacje formalno-prawne dotyczące tworzenia programów własnych. Budowa programu nauczania, korelacja programu z podstawą programową. Modyfikacja programów nauczania. Model kształcenia w świetle nowej podstawy programowej. Nowe pojęcia zawarte w podstawie programowej. Zasady oceny i doboru podręcznika, programu nauczania. Analiza zapisów nowej podstawy programowej. Multimedia: przykłady, możliwości pozyskania, metodyka. Przykłady dobrych praktyk, współpraca między szkołami w zakresie narzędzi, zasobów, doświadczeń. Projekt edukacyjny w prawie oświatowym i przepisach wewnątrzszkolnych. Metoda projektu edukacyjnego. Rodzaje projektów edukacyjnych. Praca zespołowa. 5 branży mechanicznej branży elektrycznej i elektronicznej i policealnych szkół Wałbrzych, Rynek, tel ,

6 Diagnoza pedagogiczna ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Rozwiązania prawne i organizacyjne Planowanie rozwoju zawodowego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy Budowanie efektywnego zespołu klasowego Warsztat pracy doradcy zawodu w szkole propozycje rozwiązań metodycznych. Warsztaty metodyczne organizowane w ramach OTK 9. Kreatywny nauczyciel Ocenianie kryterialne w szkole zawodowej seminarium. Jak przygotować ucznia szkoły mechanicznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Jak przygotować ucznia szkoły mechatronicznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Jak przygotować ucznia szkoły branży informatycznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Jak przygotować ucznia szkoły branży ekonomicznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Ocena rozwoju ucznia. Opracowanie arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole w świetle nowych regulacji prawnych. Przykłady rozwiązań organizacyjnych. Zadania zespołów wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kształcenie na poziomie podstawowym i rozszerzonym w aspekcie nowej podstawy programowej. Nowa rola wychowawcy i doradcy zawodowego w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Charakterystyka klasy jako grupy społecznej. Sposoby budowania zespołu. Role grupowe i ich znaczenie dla osiągania założonych celów. Rozmowa doradcza jako metoda stosowana w poradnictwie indywidualnym. Etapy rozmowy doradczej, prowadzenie rozmowy. Wzbogacanie warsztatu pracy doradcy. Doradztwo indywidualne w szkole: trudności i korzyści. Pojęcie kreatywności. Czynniki hamujące i pobudzające kreatywność. Nowoczesne i innowacyjne metody nauczania w kontekście wymagań pracodawców. Zapoznanie z założeniami oceniania kryterialnego. Ustalenie kryteriów oceniania zadań praktycznych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. mechaniczne. mechatroniczne. informatyczne. ekonomiczne. 5 Nauczyciele szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Doradcy zawodu ze szkół, poradni psychologicznopedagogicznych, Biur Karier, nauczyciele zajmujący się poradnictwem zawodowym, nauczyciele pedagodzy i policealnych branży mechanicznej branży mechatronicznej branży informatycznej branży ekonomicznej Ewa Studzińska Jan Kieca Katarzyna Druczak Krawczyk, Wałbrzych, Rynek, tel ,

7 Jak przygotować ucznia szkoły branży turystycznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego- Jak przygotować ucznia szkoły budowlanej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Nowe formy doskonalenia nauczycieli przedmiotów seminarium turystyczne. budowlane. System doskonalenia nauczycieli. Współpraca szkół z pracodawcami. Staże w przedsiębiorstwach. branży turystycznej branży budowlanej Nauczyciele przedmiotów Witrykus Witrykus Serdecznie zapraszamy! Wałbrzych, Rynek, tel ,

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Zebranie danych i opracowanie raportu : Jerzy Mantur kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku

Zebranie danych i opracowanie raportu : Jerzy Mantur kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku Raport wersja skrócona z zestawienia wyników badań ankietowych dotyczących potrzeb edukacyjnych dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w Białymstoku przeprowadzonych w maju 29 roku przez Pracownię

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr STUDIA PODYPLOMOWE Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr OPINIE STUDENTÓW Polecam studia podyplomowe w MCKK ze względu na profesjonalne przygotowanie zajęć przez wykładowców

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo