Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu."

Transkrypt

1 Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 201/201 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 1 Jerzy Serweta W2 Ryszard Janas W3 Ryszard Janas Tytuł formy E-learning w szkole Jak przygotować ucznia szkoły branży informatycznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Jak przygotować ucznia szkoły branży mechanicznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Krótki opis treści Warsztaty Możliwości stosowania e-learningu we współczesnej szkole Narzędzia e-learningu. Ocenianie zdalnej pracy uczniów Przykłady scenariuszy zajęć wspieranych e-learningiem ( godz. warsztatów, godz. e-learning) Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody informatyczne. Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody mechaniczne. W Maciejewska- Gondek W Maciejewska- Gondek W Ryszard Janas Przygotowanie nauczycieli do opracowania programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania postaw programowych kształcenia w zawodach Jak przygotować ucznia szkoły branży mechatronicznej do zewnętrznego egzaminu Przygotowanie nauczycieli do opracowania programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego - konstruowanie programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, - ocenianie, - organizacja kursu, - ewaluacja programu nauczania. Przygotowanie nauczycieli do modyfikowania i doskonalenia przyjętych programów nauczania w zawodach oraz monitorowania realizacji podstaw programowych nauczania w zawodach. Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody mechatroniczne.

2 zawodowego. W7 Monitorowanie i ewaluacja wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Doskonalenie umiejętności monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego (PP KO). Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - wskazywać zasadność monitorowania wdrażania PP KO, - dobierać narzędzia do monitorowania wdrażania PP KO, - wykorzystać przykładowe narzędzia do monitorowania podstawy programowej w ewaluacji wewnątrzszkolnej. Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do monitorowania wdrażania podstawy programowej. W8 Monitorowanie i ewaluacja wdrażania podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego Doskonalenie umiejętności monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego (PP KO) i podstawy programowej kształcenia w zawodach (PP KZ). Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - wskazywać zasadność monitorowania wdrażania podstaw programowych, - dobierać narzędzia do monitorowania wdrażania PP KO i PP KZ, - uzasadnić celowość prowadzenia korelacji między kształceniem ogólnym a zawodowym, - wykorzystać przykładowe narzędzia do monitorowania podstaw programowych w ewaluacji wewnątrzszkolnej. Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do monitorowania wdrażania podstawy programowej. W9 W Katarzyna Druczak W11 Korelacja między przedmiotowa w kształceniu zawodowym Znacznie kluczowych kompetencji, uzdolnień i zainteresowań w procesie konstruowania kariery przez uczniów Ewaluacja wewnętrzna jako narzędzie rozwoju placówki Doskonalenie umiejętności konstruowania planu korelacji między przedmiotowej w kształceniu zawodowym. Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - wskazywać korelację umiejętności z różnych edukacji, - uzasadnić celowość prowadzenia korelacji między kształceniem ogólnym a zawodowym, - konstruować plan realizacji korelacji między przedmiotowej, Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do korelacji między przedmiotowej. Rozwijanie umiejętności kluczowych w procesie planowania kariery uczniów. Pomoc w określaniu zdolności i zainteresowań uczniów. Praktyczne rozwiązania metodyczne do wykorzystania w pracy z uczniem. Doskonalenie umiejętności w zakresie projektowania ewaluacji wewnętrznej oraz pozyskiwania informacji niezbędnych do projektowania działań mających na celu rozwój szkoły. - narzędzia ewaluacji, - wstępny plan ewaluacji, - możliwości wykorzystania wyników ewaluacji. W12 W13 Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej Pomiar dydaktyczny w badaniu osiągnięć ucznia Doskonalenie umiejętności wykorzystania informacji zawartych w raporcie z ewaluacji zewnętrznej dla rozwoju placówki. - przegląd i analiza informacji zawartych w raporcie, - plan autoewaluacji. Doskonalenie umiejętności wykorzystania pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć ucznia, opracowanie dokumentacji testu, przeprowadzenie badań osiągnięć ucznia, analiza ilościowa i jakościowa wyników pomiaru dydaktycznego.

3 z przedmiotów zawodowych W1 3 Piotr Kubicki Środki psychoaktywne i farmakologiczne wpływające na niewłaściwe postawy uczniowski Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi środkami psychoaktywnymi i farmakologicznymi. Omówienie objawów stosowania poszczególnych środków. Omówienie tzw. efektu długofalowego stosowania środków. Opracowanie procedury postępowania w przypadku stosowania przez ucznia w/w środków Umocowanie prawne ws zwalczania tego typu zjawisk W1 Piotr Kubicki W1 Piotr Kubicki W17 2x W18 W19 3 Piotr Kubicki Ewaluacja wewnętrzna Prawo pracy w oświacie Modyfikowanie przedmiotowych programów nauczania dla zawodu Komunikacja interpersonalna Egzekucja obowiązku nauki Podstawy prawne. Działania zmierzające do rozpoczęcia ewaluacji. Opracowywanie narzędzi badawczych. Opracowywanie materiału badawczego. Tworzenie raportu i jego prezentacja. Nawiązywanie stosunku pracy. Zmiana stosunku pracy. Rozwiązywanie stosunku pracy. Regulamin pracy. Umocowanie prawne w KN i KP oraz UoSO. Postępowania sądowe. Przygotowanie nauczycieli do adaptacji, modyfikacji lub opracowania programu nauczania dla zawodu. - podstawa programowa kształcenia w zawodach a kształcenie w zawodzie, - korelacja programu nauczania z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego, - konstruowanie przedmiotowego programu nauczania dla danego zawodu, - organizacja kształcenia zawodowego; plan nauczania, - wprowadzenie do certyfikowania kwalifikacji w zawodzie, - ewaluacja programu nauczania. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się - czym różni się komunikowanie od komunikowania się? - zadania nadawcy i zadania odbiorcy - jak można się komunikować analiza stylów komunikowania się - asertywność jako sposób na skuteczną komunikacje - sposoby rozwiązywania konfliktów Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia przydatne do komunikacji nauczania. Umocowanie prawne obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Podstawy prawne egzekucji obowiązku szkolnego i nauki. Procedury ułatwiające monitorowanie i egzekwowanie obowiązku. Praktyczne nabycie wystawiania stosownych dokumentów. W20 Jak wykorzystać platformę edukacyjną w kształceniu zawodowym Rozwijanie i doskonalenie umiejętności stosowania internetowej platformy edukacyjnej w kształceniu zawodowym Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - wskazać możliwości zastosowania platformy edukacyjnej w kształceniu zawodowym, m.in. w odniesieniu do prawa oświatowego, doboru edukacji

4 W21 Ewaluacja pracy własnej nauczyciela i kształconych umiejętności, - opracować przykładowe narzędzia dydaktyczne, - określać specyfikę kształcenia na odległość (KNO), Zajęcia realizowane w pracowni komputerowej z dostępem do internetu i zainstalowanym oprogramowaniem Moodle. Uczestnik otrzymuje: materiały dydaktyczne, także w wersji elektronicznej przydatne do opracowania zasobów platformy. Doskonalenie umiejętności z zakresu ewaluacja pracy własnej nauczyciela - wzbogacanie wiedzy i umiejętności nauczycieli nt. technik prowadzenia ewaluacji, - rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie formułowania wniosków służących doskonaleniu pracy własnej Treści: - Istota ewaluacji. - Dobór technik i narzędzi ewaluacyjnych - Możliwości wykorzystania wyników ewaluacji. Uczestnik otrzymuje przykładowe materiały dot. zagadnień związanych ze szkoleniem. W22 Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych jako element planowania zajęć dydaktycznych. analiza materiałów źródłowych OKE i CKE, przygotowanie raportu z analizy i interpretacji wyników egzaminu, czynniki kontekstowe w analizie. W23 Nowa formuła egzaminu zawodowego struktura nowego egzaminu, rodzaje rezultatów podlegających ocenie. W2 Monitorowanie realizacji podstawy programowej unormowania prawne, analiza podstaw programowych w poszczególnych zawodach, tryb i narzędzia kontroli realizacji podstawy programowej. W2 W2 Ludmiła Krawczyk W27 Katarzyna Druczak W28 Katarzyna Druczak Jak przygotować i zrealizować Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy? Metoda kapeluszy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w klasie Jak ustrzec młodzież przed nowoczesnym niewolnictwem? Praca nauczyciela i doradcy zawodu z uczniem innym kulturowo Akty prawne, przygotowanie programu, dokumentacja. Sposób wykorzystania metody E. De Bono w rozwiązywaniu problemów w klasie. Przygotowanie młodzieży do szukania zatrudnienia na europejskich rynkach pracy. Zagrożenia związane z pobytem za granicą. Instytucje pomocowe. Wprowadzenie w problematykę poradnictwa międzykulturowego. Charakterystyka wybranych kultur. Budowanie relacji nauczyciel - uczeń, doradca uczeń.

5 W29 W30 Ludmiła Krawczyk Metody analizy danych z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Diagnoza preferowanych stylów uczenia się drogą do sukcesu edukacyjnego ucznia metody stosowane w analizie danych z egzaminów, zakres, poziom i rodzaje analiz, parametry statystyczne. Jak uczy się nasz mózg? myślenie dwu półkulowe, implikacje dla procesów dydaktycznych. Typy sensoryczne a skuteczność metod nauczania. W31 Polubić szkołę godziny wychowawcze szansą dla ucznia i Ludmiła Krawczyk nauczyciela Budowanie zespołu klasowego. Wzbogacenie warsztatu metodyczny w obszarze rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sztuki rozwiązywania konfliktów, i samopoznania uczniów Rozwijanie kompetencji towarzyszenia uczniom w rozwoju społecznym W32 Ludmiła Krawczyk W33 Ludmiła Krawczyk W3 Ewa. W3 Ewa. W3 Ewa. W37 Ewa. W38 Jerzy Serweta Negocjacje w praktyce szkolnej Jak uczyć skutecznego zarządzania czasem? Trudności adaptacyjne dzieci w nowym środowisku szkolnym Trudne zachowania dzieci. Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej. Projekt edukacyjny w przedszkolu Praca z uczniem zdolnym. Tablica interaktywna na zajęciach edukacyjnych Diagnoza sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym. Sposoby wykorzystania techniki negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkole Strategie planowania i wyznaczania celów. Metody realizacji planów i efektywnego gospodarowania czasem. Rozwiązywanie problemów związanych z adaptacją dzieci przedszkolnych w środowisku szkolnym. Przyczyny zakłóceń toku pracy nauczyciela w grupie przedszkolnej. Strategie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Interwencje w sytuacjach kryzysowych. Zespoły zadaniowe, planowanie pracy i jej realizacja. Zasady realizacji projektu w placówce. Wzajemne uczenie się. Przygotowanie do obserwacji doradczo doskonalących. Wzbogacenie warsztatu metodycznego metody pracy z uczniem zdolnym i sposoby podnoszenia atrakcyjności zajęć edukacyjnych. Kształcenie wielopoziomowe. Oprzyrządowanie tablicy. Program obsługujący tablicę. Programy interaktywne do tablicy z internetu. Tworzenie własnych programów. Ćwiczenia praktyczne w korzystaniu z tablicy.

6 W39 12 W0 W1 W2 W3 W W W Ewa. W7 W8 W9 Organizowanie i prowadzenie KKZ Metoda projektów edukacyjnych w szkole podstawowej Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody Skuteczny nauczyciel, czyli jak radzić sobie z niewłaściwymi zachowaniami uczniów? Komunikacja z rodzicami - przekazywanie informacji zwrotnej. ABC wychowawcy - kształtowanie postaw uczniowskich Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci w młodszym wieku szkolnym Rola rodziców w edukacji włączającej Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów. Rozwiązywanie konfliktów w przedszkolu i w szkole w różnych relacjach interpersonalnych Jak kształtować dobre nawyki w uczeniu się Doskonalenie umiejętności projektowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych. - Podstawy prawne organizacji i realizacji KKZ - Projektowanie KKZ dla wybranych kwalifikacji Uczestnik otrzymuje przykładowe materiały dot. zagadnień związanych ze szkoleniem. Projekt edukacyjny jako metoda. Rodzaje projektów edukacyjnych. Tworzenie uczniowskich zespołów projektowych. Projekt edukacyjny jako sposób rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Typy motywacji. Czynniki wpływające na rozwój motywacji. Działania nauczycieli, uczniów i rodziców. Tworzenie systemu motywacji w klasie. Trudne zachowania rodzaje i przyczyny niewłaściwych zachowań. Reagowanie w sytuacjach trudnych. Metoda konstruktywnej konfrontacji. Budowanie relacji z rodzicami. Zasady skutecznej komunikacji. Typy postaw rodzicielskich. Modele przekazywania informacji o postępach edukacyjnych i sprawach wychowawczych. Praca wychowawcy z zespołem uczniowskim. Planowanie pracy wychowawczej Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Rodzaje inteligencji. Neuroanatomia emocji. Inteligencja emocjonalna a gotowość szkolna dzieci. Rozumienie idei edukacji włączającej w świetle zmian przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poszerzenie dostępu do edukacji, promocja pełnego uczestnictwa w systemie kształcenia wszystkich uczniów narażonych na wykluczenie, a także propagowanie możliwości realizacji przez tych uczniów własnego potencjału. Kluczowe czynniki wpływające na realizację tego celu. Charakterystyka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Analiza studium przypadków. Wskazówki metodyczne. Indywidualizacja nauczania. Rodzaje i przyczyny konfliktów. Metody rozwiazywania konfliktów. Umiejętności interpersonalne niezbędne w sytuacjach trudnych. Uczenie się i pamięć. Organizacja dnia ucznia. Techniki ułatwiające uczenie się.

7 W0 Rozwijanie poczucia wartości u dzieci Poczucie wartości własnej u dzieci. Czynniki wpływające na rozwój poczucia wartości związane ze szkołą i domem. Skuteczna pochwała i zachęta. W1 Twórczy uczeń w szkole. Jak pomagać mu w rozwoju? Talenty, zdolności, pasje zasoby każdego ucznia. Potrzeby ucznia z kreatywnym potencjałem. Generowanie rozwiązań trening kreatywnego myślenia. Plany edukacyjno zawodowe uczniów zdolnych. W2 Budowanie autorytetu nauczyciela. Źródła i warunki autorytetu. Podstawowe cechy i efekty pozytywnego wizerunku nauczyciela Podstawowe problemy budowania pozytywnego wizerunku konsekwencja i asertywność w pracy nauczyciela. W3 W 2X W 2X W Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne. Zasady konstruowania i ewaluacji. Informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym EWD a efekty kształcenia EWD w kształceniu Przepisy prawne dotyczące konstruowania IPET. Opracowanie diagnozy funkcjonalnej jako podstawa opracowania programu. Cele edukacyjne, cele terapeutyczne, metody i formy pracy przykłady. Ewaluacja i monitorowanie IPET Zwiększenie roli oceniania jako przekazu informacji o postępach w nauce, poszerzanie kompetencji nauczycieli w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów. - Czemu i komu służy informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym? - Jaki jest związek między informacją zwrotną a indywidualizowaniem procesu uczenia się? - Jak konstruować informację zwrotną uczniowi? rodzicowi? - Dlaczego konieczne jest dostarczanie informacji zwrotnej w sposób usystematyzowany i ujednolicony w całej szkole? Uczestnik otrzymuje: przykładowe materiały związane z tematyką szkolenia. Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły, z uwzględnieniem kontekstów środowiskowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - definiować EDW i analizowanie procedur jej tworzenia, - analizować wskaźniki jednoroczne i trzyletnie w odniesieniu do wyników egzaminów zewnętrznych, - wykorzystać wskaźniki EWD w ewaluacji wewnętrznej, - pogłębiać współpracę nauczycieli nad wykorzystaniem potencjału uczniów w oparciu o wyniki ewaluacji wykorzystującej EWD Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do planowania ewaluacji wewnętrznej i analizy wskaźników EWD. Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły zawodowej.

8 12 zawodowym Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - definiować EDW i analizowanie procedur jej tworzenia, - analizować wskaźniki EWD w odniesieniu do wyników egzaminów zewnętrznych, - wykorzystać wskaźniki EWD w ewaluacji wewnętrznej, - pogłębiać współpracę nauczycieli nad wykorzystaniem potencjału uczniów w oparciu o wyniki ewaluacji wykorzystującej EWD Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do planowania ewaluacji wewnętrznej i analizy wskaźników EWD. KURSY DOSKONALĄCE KD1 1 Ewa Pierwszak, czy przedszkolak? przed pierwszym dzwonkiem. Określanie gotowości szkolnej dziecka. Współpraca nauczycieli wychowania przedszkolnego z rodzicami przy budowaniu pozytywnego wizerunku edukacji szkolnej. Umiejętności dziecka, na które należy zwrócić uwagę przygotowując je do podjęcia nauki w szkole. KD2 1 Ludmiła Krawczyk KD3 Bogdan Kostecki KD Katarzyna Druczak KD Katarzyna Druczak KD 20 Jerzy Serweta KD7 20 Jerzy Serweta Wspomaganie uczniów w zakresie diagnozy preferowanego stylu uczenia się oraz stosowania skutecznych technik uczenia się. Wybrane metody techniczne i organizacyjne podnoszące bezpieczeństwo w szkole Nauczyciel przedmiotu w gimnazjum jako doradca Wychowawca klasy jako doradca Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych E- zarządzanie Rodzaje i funkcje pamięci. Jak uczy się nasz mózg? myślenie dwu półkulowe, implikacje dla procesów dydaktycznych. Metody diagnozy preferowanych przez uczniów stylów uczenia się dobór odpowiednich metod pracy. Przykładowe techniki uczenia się przydatne w pracy nauczyciela (mnemotechnika, ćwiczenia koncentracji, mapy mentalne) Obowiązki dyrektora i nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów. Monitoring wizyjny wady i zalety. Rozwiązania techniczne. Prawne aspekty wdrożenia w szkole. Systemy identyfikacji uczniów. Karty magnetyczne, karty chipowe, systemy kodów kreskowych. Systemy ograniczające dostęp do szkoły osób niepowołanych - rozwiązania techniczne i organizacyjne. Dzienniki elektroniczne. Nauczyciel przedmiotu jako doradca: style, metody i techniki pracy. Treści z zakresu doradztwa zawodowego w przedmiotach szkolnych. Ćwiczenia do zastosowania w pracy z uczniem. Wychowawca klasy jako doradca. Program godzin wychowawczych z zakresu doradztwa zawodowego. Budowanie triady: szkoła-uczeń-rodzice. Tworzenie różnorodnych zadań urozmaicających zajęcia szkolne Korzystanie z platformy Moodle przy zarządzaniu projektem

9 KD8 20 Jerzy Serweta KD9 Jerzy Serweta KD Bogdan Kostecki KD11 1 KD12 12 KD13 12 Ewa KD1 12 Ewa KD1 Ewa Excel nie jest trudny Nowa podstawa programowa z informatyki Efektywne kontakty z rodzicami Kompetencje doradcy zawodowego w szkole Działanie zespołowe nauczycieli Rozwój psychomotoryczny dziecka w młodszym wieku szkolnym Obserwacja jako ważna metoda poznawania dzieci Uczeń z zaburzeniami zachowania. Strategia pracy w środowisku szkolnym Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego na różnych zajęciach szkolnych Nowa podstawa programowa z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami. Metody komunikacji z rodzicami i ich efektywność. Podstawy rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży. Metody i narzędzia pracy doradczej z uczniem. Przydatne rozwiązania metodyczne stosowane w doradztwie szkolnym. Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Analiza podstaw prawnych funkcjonowania zespołów nauczycielskich. Zadania zespołów nauczycielskich. Efektywny zespół organizacja pracy, planowanie zadań, komunikacja, sytuacje trudne. Przykłady rozwiązań metodycznych w pracy z dzieckiem -letnim. Wspieranie procesów adaptacyjnych dziecka w szkole. Plan udzielania pomocy rodzinie i dziecku. Poznanie wybranych technik obserwacyjnych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się techniką obserwacji oraz rejestrowania obserwowanych zachowań, zdarzeń i zjawisk związanych z edukacją dzieci. Rodzaje zaburzeń w zachowaniu: - Zaburzenia na poziomie rodziny; - Zaburzenia na poziomie szkoły i placówki. Rozwiązywanie problemów i budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. KD1 20 Ewa KD17 1 Ewa KD18 1 Ludmiła Krawczyk Rola i zadania doradcy zawodu w szkole Wypalenie zawodowe warsztaty rozwoju osobistego Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela Wewnątrzszkolny system doradztwa. Zadania doradcy. Wybrane metody pracy doradcy zawodu z uczniem. Doradztwo indywidualne i doradztwo grupowe. Stres opis zjawiska, stresory i objawy. Stres w kontekście rozwoju osobistego człowieka budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zarządzanie czasem jako profilaktyka wypalenia zawodowego. Umiejętności społeczne nauczyciela podstawą budowania relacji wychowawczej. Efektywna komunikacja w szkole. Praca z klasą jako grupą przykłady rozwiązań metodycznych. Trudności wychowawcze i strategie radzenia sobie z nimi.

10 KD19 1 Ludmiła Krawczyk KD20 1 Ludmiła Krawczyk Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole Diagnoza w doradztwie zawodowym Pojęcia związane z procesem mediacji. Konflikty źródła, rodzaje, zachowania ludzi, skutki. Diagnoza konfliktu. Mediacje w szkole możliwości i ograniczenia. Rola mediatora na poszczególnych etapach procesu. Symulacje mediacji. Zapoznanie uczestników z zagadnienie diagnozy, jej celami, wymiarami oraz z narzędziami, które można wykorzystywać w doradztwie zawodowym. Diagnoza: - predyspozycji i zainteresowań zawodowych, - wartości, - postaw, przekonań poznawczych, - kompetencji miękkich. KD21 Ludmiła Krawczyk KD22 1 Ludmiła Krawczyk KD23 Katarzyna. Druczak KD2 20 Jak radzić sobie ze stresem przykładowe techniki i strategie. Doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego Praca nauczyciela i doradcy zawodu z uczniem innym kulturowo Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły Stres specyfika zjawiska. Przykładowe techniki relaksacyjne stosowane w radzeniu sobie z psychosomatycznymi objawami stresu Znaczenie umiejętności określania zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem. Wzbogacenie warsztatu pracy doradcy nowe metody i ćwiczenia do wykorzystania w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Techniki projekcyjne wykorzystywane w doradztwie. Elementy coachingu. Wprowadzenie w problematykę poradnictwa międzykulturowego. Charakterystyka wybranych kultur. Budowanie relacji nauczyciel - uczeń, doradca uczeń. Doskonalenie działań realizowanych przez szkołę z poprzez ewaluację wewnętrzną - dlaczego ewaluacja w szkole? - proces ewaluacji wewnętrznej: planowanie, projektowanie, realizacja i podsumowanie, - opracowanie przykładowych planów i programów ewaluacji wewnętrznej, - wykorzystanie raportu z ewaluacji wewnętrznej, - jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do planowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej. KD2 Kurs kierowników wycieczek szkolnych Przygotowanie do prowadzenia różnych form krajoznawstwa i turystyki organizowanej w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. SEMINARIA S1 Sprzęt do mechatroniki w dydaktyce, Mechatronika - synergiczne połączenie wielu dziedzin: - mechatronik - inne spojrzenie, - podstawy pneumatyki i elektropneumatyki,

11 Ryszard Janas zestawy 201 sensoryka, podciśnienie i bezpieczeństwo, - sterowniki PLC, urządzenia mechatroniczne, - automatyka procesowa, - napędy elektryczne, nowe stanowiska elektryczne, - stanowiska egzaminacyjne. Robotyka w automatyzacji procesów produkcyjnych: - roboty przemysłowe, - roboty mobilne, - zautomatyzowane linie produkcyjne. Energoelektroniczne napędy i stanowiska do ich badania. S2 1 Ryszard Janas S3 Bogdan Kostecki S Bogdan Kostecki S 3 S S7 Ryszard Janas S8 Ryszard Janas S9 Programowanie obrabiarek CNC Technologia informacyjna w poligrafii. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy Jak zaplanować i wykorzystać korelację między przedmiotową Jak wykorzystać EWD do podnoszenia efektów nauczania Techniki produkcji stali seminarium Energia odnawialna seminarium Jak usprawnić monitorowanie wdrażania podstaw programowych? Programowanie obrabiarek CNC w zakresie uczenia się programowania tokarskich i frezarskich pięcioosiowych centrów obróbkowych z wykorzystaniem systemu dydaktyczno przemysłowego MTS CNC CAD/CAM V7() do uczenia się i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w zastosowaniach dydaktycznych dla mechaników, mechatroników, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w zastosowaniach praktycznych. Praktyczne zastosowania rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych w nowoczesnych drukarniach, drukarniach cyfrowych oraz studiach graficznych. Część seminaryjna oraz wizyta w drukarni. Pozadydaktyczne obowiązki dyrektora szkoły wynikające z funkcji pracodawcy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników szkoły Cel: doskonalenie umiejętności konstruowania i realizacji planu korelacji między przedmiotowej. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien uwzględniać korelację między przedmiotową w swojej pracy z uczniami. Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien wprowadzić do swojej pracy z uczniami wnioski ze wskaźników EWD. Wizyta studyjna w hucie oraz wykłady prowadzone przez wykładowców z AGH Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie. Energia słoneczna, wiatrowa, wodna, odpadowa, geotermalna, biomasa. Nowoczesne rozwiązania. Energia słoneczna przykłady rozwiązań w budownictwie zwiedzanie. Doskonalenie procedur i organizacji monitorowania podstaw programowych kształcenia ogólnego (PP KO) i kształcenia w zawodach (PP KZ). Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

12 S S11 Jakie informacje o szkole wynikają z edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjaln ej odpowiedzialność dyrektora, odpowiedzialność nauczycieli Pogłębienie wiedzy na temat EWD i pracy szkół z uwzględnieniem kontekstów środowiskowych. Próba odpowiedzi na pytania 1. Jaką informację o szkole dają wskaźniki EWD? 2. Jak wykorzystać wskaźniki egzaminacyjne? Podniesienie świadomości kadry pedagogicznej za realizację podstaw programowych. - wybrane zagadnienia nadzoru pedagogicznego, - dokumenty związane z podstawą programową, - monitoring i ewaluacja realizacji podstawy programowej zadania nauczycieli, zadania dyrektora szkoły, - projekt ewaluacji wewnętrznej z obszaru, - przykładowy raport ewaluacyjny. S12 Jerzy Serweta Multimedia w kształceniu zawodowym Multimedia: przykłady, możliwości pozyskania, metodyka. KURSY KWALIFIKACYJNE I NADAJĄCE UPRAWNIENIA KK1 KK2 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierownika wypoczynku na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami. Adresowany do osób legitymujących się minimum trzyletnim stażem w pracy oświatowej, edukacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej. Uzyskanie uprawnień do zatrudnienia w charakterze wychowawcy wypoczynku we wszystkich placówkach dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, wczasy dziecięce itp.). KONFERENCJE K1 3 Maciejewska - Gondek K Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego Reforma szkolenia Przedstawienie i charakterystyka pracodawców Dolnego Śląska, Zapotrzebowania rynku pracy Dolnego Śląska według zawodów i powiatów. Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych. Wyjazd na wyższą uczelnię we Wrocławiu, wysłuchanie wybranego wykładu, spotkanie z pracownikami naukowymi, zwiedzanie biblioteki uniwersyteckiej.

13 Maciejewska- Gondek zawodowego, a nauczanie na wyższych uczelniach zawodowych *oznaczenia stosowane przy kodowaniu: N nowości; K konferencja; KK- kurs kwalifikacyjny; KD- kurs doskonalący; S seminarium; W warsztaty Uwaga! Istnieje możliwość dostosowania tematyki szkolenia do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Szkolenia mają charakter warsztatowy i przewidziane są na 4-5 godzin dydaktycznych. Można je realizować w miejscu pracy jako tzw. szkolenie rady

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO INFORMATOR OFERTA 2015/2016 FORM DOSKONALENIA W ł o c ł a w e k u l. N o w o m i e j s k a 2 5 DANE TELEADRESOWE Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? OFERTA 1 str. 1 SIECI POWIĄZANE Z OFERTĄ 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2. Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu). 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo