Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu."

Transkrypt

1 Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 201/201 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 1 Jerzy Serweta W2 Ryszard Janas W3 Ryszard Janas Tytuł formy E-learning w szkole Jak przygotować ucznia szkoły branży informatycznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Jak przygotować ucznia szkoły branży mechanicznej do zewnętrznego egzaminu zawodowego Krótki opis treści Warsztaty Możliwości stosowania e-learningu we współczesnej szkole Narzędzia e-learningu. Ocenianie zdalnej pracy uczniów Przykłady scenariuszy zajęć wspieranych e-learningiem ( godz. warsztatów, godz. e-learning) Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody informatyczne. Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody mechaniczne. W Maciejewska- Gondek W Maciejewska- Gondek W Ryszard Janas Przygotowanie nauczycieli do opracowania programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania postaw programowych kształcenia w zawodach Jak przygotować ucznia szkoły branży mechatronicznej do zewnętrznego egzaminu Przygotowanie nauczycieli do opracowania programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego - konstruowanie programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, - ocenianie, - organizacja kursu, - ewaluacja programu nauczania. Przygotowanie nauczycieli do modyfikowania i doskonalenia przyjętych programów nauczania w zawodach oraz monitorowania realizacji podstaw programowych nauczania w zawodach. Etap praktyczny egzaminu. Modele zadań w etapie praktycznym: treści zadań, algorytmy rozwiązania, kryteria oceny zawody mechatroniczne.

2 zawodowego. W7 Monitorowanie i ewaluacja wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Doskonalenie umiejętności monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego (PP KO). Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - wskazywać zasadność monitorowania wdrażania PP KO, - dobierać narzędzia do monitorowania wdrażania PP KO, - wykorzystać przykładowe narzędzia do monitorowania podstawy programowej w ewaluacji wewnątrzszkolnej. Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do monitorowania wdrażania podstawy programowej. W8 Monitorowanie i ewaluacja wdrażania podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego Doskonalenie umiejętności monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego (PP KO) i podstawy programowej kształcenia w zawodach (PP KZ). Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - wskazywać zasadność monitorowania wdrażania podstaw programowych, - dobierać narzędzia do monitorowania wdrażania PP KO i PP KZ, - uzasadnić celowość prowadzenia korelacji między kształceniem ogólnym a zawodowym, - wykorzystać przykładowe narzędzia do monitorowania podstaw programowych w ewaluacji wewnątrzszkolnej. Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do monitorowania wdrażania podstawy programowej. W9 W Katarzyna Druczak W11 Korelacja między przedmiotowa w kształceniu zawodowym Znacznie kluczowych kompetencji, uzdolnień i zainteresowań w procesie konstruowania kariery przez uczniów Ewaluacja wewnętrzna jako narzędzie rozwoju placówki Doskonalenie umiejętności konstruowania planu korelacji między przedmiotowej w kształceniu zawodowym. Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - wskazywać korelację umiejętności z różnych edukacji, - uzasadnić celowość prowadzenia korelacji między kształceniem ogólnym a zawodowym, - konstruować plan realizacji korelacji między przedmiotowej, Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do korelacji między przedmiotowej. Rozwijanie umiejętności kluczowych w procesie planowania kariery uczniów. Pomoc w określaniu zdolności i zainteresowań uczniów. Praktyczne rozwiązania metodyczne do wykorzystania w pracy z uczniem. Doskonalenie umiejętności w zakresie projektowania ewaluacji wewnętrznej oraz pozyskiwania informacji niezbędnych do projektowania działań mających na celu rozwój szkoły. - narzędzia ewaluacji, - wstępny plan ewaluacji, - możliwości wykorzystania wyników ewaluacji. W12 W13 Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej Pomiar dydaktyczny w badaniu osiągnięć ucznia Doskonalenie umiejętności wykorzystania informacji zawartych w raporcie z ewaluacji zewnętrznej dla rozwoju placówki. - przegląd i analiza informacji zawartych w raporcie, - plan autoewaluacji. Doskonalenie umiejętności wykorzystania pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć ucznia, opracowanie dokumentacji testu, przeprowadzenie badań osiągnięć ucznia, analiza ilościowa i jakościowa wyników pomiaru dydaktycznego.

3 z przedmiotów zawodowych W1 3 Piotr Kubicki Środki psychoaktywne i farmakologiczne wpływające na niewłaściwe postawy uczniowski Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi środkami psychoaktywnymi i farmakologicznymi. Omówienie objawów stosowania poszczególnych środków. Omówienie tzw. efektu długofalowego stosowania środków. Opracowanie procedury postępowania w przypadku stosowania przez ucznia w/w środków Umocowanie prawne ws zwalczania tego typu zjawisk W1 Piotr Kubicki W1 Piotr Kubicki W17 2x W18 W19 3 Piotr Kubicki Ewaluacja wewnętrzna Prawo pracy w oświacie Modyfikowanie przedmiotowych programów nauczania dla zawodu Komunikacja interpersonalna Egzekucja obowiązku nauki Podstawy prawne. Działania zmierzające do rozpoczęcia ewaluacji. Opracowywanie narzędzi badawczych. Opracowywanie materiału badawczego. Tworzenie raportu i jego prezentacja. Nawiązywanie stosunku pracy. Zmiana stosunku pracy. Rozwiązywanie stosunku pracy. Regulamin pracy. Umocowanie prawne w KN i KP oraz UoSO. Postępowania sądowe. Przygotowanie nauczycieli do adaptacji, modyfikacji lub opracowania programu nauczania dla zawodu. - podstawa programowa kształcenia w zawodach a kształcenie w zawodzie, - korelacja programu nauczania z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego, - konstruowanie przedmiotowego programu nauczania dla danego zawodu, - organizacja kształcenia zawodowego; plan nauczania, - wprowadzenie do certyfikowania kwalifikacji w zawodzie, - ewaluacja programu nauczania. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się - czym różni się komunikowanie od komunikowania się? - zadania nadawcy i zadania odbiorcy - jak można się komunikować analiza stylów komunikowania się - asertywność jako sposób na skuteczną komunikacje - sposoby rozwiązywania konfliktów Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia przydatne do komunikacji nauczania. Umocowanie prawne obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Podstawy prawne egzekucji obowiązku szkolnego i nauki. Procedury ułatwiające monitorowanie i egzekwowanie obowiązku. Praktyczne nabycie wystawiania stosownych dokumentów. W20 Jak wykorzystać platformę edukacyjną w kształceniu zawodowym Rozwijanie i doskonalenie umiejętności stosowania internetowej platformy edukacyjnej w kształceniu zawodowym Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - wskazać możliwości zastosowania platformy edukacyjnej w kształceniu zawodowym, m.in. w odniesieniu do prawa oświatowego, doboru edukacji

4 W21 Ewaluacja pracy własnej nauczyciela i kształconych umiejętności, - opracować przykładowe narzędzia dydaktyczne, - określać specyfikę kształcenia na odległość (KNO), Zajęcia realizowane w pracowni komputerowej z dostępem do internetu i zainstalowanym oprogramowaniem Moodle. Uczestnik otrzymuje: materiały dydaktyczne, także w wersji elektronicznej przydatne do opracowania zasobów platformy. Doskonalenie umiejętności z zakresu ewaluacja pracy własnej nauczyciela - wzbogacanie wiedzy i umiejętności nauczycieli nt. technik prowadzenia ewaluacji, - rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie formułowania wniosków służących doskonaleniu pracy własnej Treści: - Istota ewaluacji. - Dobór technik i narzędzi ewaluacyjnych - Możliwości wykorzystania wyników ewaluacji. Uczestnik otrzymuje przykładowe materiały dot. zagadnień związanych ze szkoleniem. W22 Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych jako element planowania zajęć dydaktycznych. analiza materiałów źródłowych OKE i CKE, przygotowanie raportu z analizy i interpretacji wyników egzaminu, czynniki kontekstowe w analizie. W23 Nowa formuła egzaminu zawodowego struktura nowego egzaminu, rodzaje rezultatów podlegających ocenie. W2 Monitorowanie realizacji podstawy programowej unormowania prawne, analiza podstaw programowych w poszczególnych zawodach, tryb i narzędzia kontroli realizacji podstawy programowej. W2 W2 Ludmiła Krawczyk W27 Katarzyna Druczak W28 Katarzyna Druczak Jak przygotować i zrealizować Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy? Metoda kapeluszy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w klasie Jak ustrzec młodzież przed nowoczesnym niewolnictwem? Praca nauczyciela i doradcy zawodu z uczniem innym kulturowo Akty prawne, przygotowanie programu, dokumentacja. Sposób wykorzystania metody E. De Bono w rozwiązywaniu problemów w klasie. Przygotowanie młodzieży do szukania zatrudnienia na europejskich rynkach pracy. Zagrożenia związane z pobytem za granicą. Instytucje pomocowe. Wprowadzenie w problematykę poradnictwa międzykulturowego. Charakterystyka wybranych kultur. Budowanie relacji nauczyciel - uczeń, doradca uczeń.

5 W29 W30 Ludmiła Krawczyk Metody analizy danych z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Diagnoza preferowanych stylów uczenia się drogą do sukcesu edukacyjnego ucznia metody stosowane w analizie danych z egzaminów, zakres, poziom i rodzaje analiz, parametry statystyczne. Jak uczy się nasz mózg? myślenie dwu półkulowe, implikacje dla procesów dydaktycznych. Typy sensoryczne a skuteczność metod nauczania. W31 Polubić szkołę godziny wychowawcze szansą dla ucznia i Ludmiła Krawczyk nauczyciela Budowanie zespołu klasowego. Wzbogacenie warsztatu metodyczny w obszarze rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sztuki rozwiązywania konfliktów, i samopoznania uczniów Rozwijanie kompetencji towarzyszenia uczniom w rozwoju społecznym W32 Ludmiła Krawczyk W33 Ludmiła Krawczyk W3 Ewa. W3 Ewa. W3 Ewa. W37 Ewa. W38 Jerzy Serweta Negocjacje w praktyce szkolnej Jak uczyć skutecznego zarządzania czasem? Trudności adaptacyjne dzieci w nowym środowisku szkolnym Trudne zachowania dzieci. Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej. Projekt edukacyjny w przedszkolu Praca z uczniem zdolnym. Tablica interaktywna na zajęciach edukacyjnych Diagnoza sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym. Sposoby wykorzystania techniki negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkole Strategie planowania i wyznaczania celów. Metody realizacji planów i efektywnego gospodarowania czasem. Rozwiązywanie problemów związanych z adaptacją dzieci przedszkolnych w środowisku szkolnym. Przyczyny zakłóceń toku pracy nauczyciela w grupie przedszkolnej. Strategie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Interwencje w sytuacjach kryzysowych. Zespoły zadaniowe, planowanie pracy i jej realizacja. Zasady realizacji projektu w placówce. Wzajemne uczenie się. Przygotowanie do obserwacji doradczo doskonalących. Wzbogacenie warsztatu metodycznego metody pracy z uczniem zdolnym i sposoby podnoszenia atrakcyjności zajęć edukacyjnych. Kształcenie wielopoziomowe. Oprzyrządowanie tablicy. Program obsługujący tablicę. Programy interaktywne do tablicy z internetu. Tworzenie własnych programów. Ćwiczenia praktyczne w korzystaniu z tablicy.

6 W39 12 W0 W1 W2 W3 W W W Ewa. W7 W8 W9 Organizowanie i prowadzenie KKZ Metoda projektów edukacyjnych w szkole podstawowej Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody Skuteczny nauczyciel, czyli jak radzić sobie z niewłaściwymi zachowaniami uczniów? Komunikacja z rodzicami - przekazywanie informacji zwrotnej. ABC wychowawcy - kształtowanie postaw uczniowskich Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci w młodszym wieku szkolnym Rola rodziców w edukacji włączającej Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów. Rozwiązywanie konfliktów w przedszkolu i w szkole w różnych relacjach interpersonalnych Jak kształtować dobre nawyki w uczeniu się Doskonalenie umiejętności projektowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych. - Podstawy prawne organizacji i realizacji KKZ - Projektowanie KKZ dla wybranych kwalifikacji Uczestnik otrzymuje przykładowe materiały dot. zagadnień związanych ze szkoleniem. Projekt edukacyjny jako metoda. Rodzaje projektów edukacyjnych. Tworzenie uczniowskich zespołów projektowych. Projekt edukacyjny jako sposób rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Typy motywacji. Czynniki wpływające na rozwój motywacji. Działania nauczycieli, uczniów i rodziców. Tworzenie systemu motywacji w klasie. Trudne zachowania rodzaje i przyczyny niewłaściwych zachowań. Reagowanie w sytuacjach trudnych. Metoda konstruktywnej konfrontacji. Budowanie relacji z rodzicami. Zasady skutecznej komunikacji. Typy postaw rodzicielskich. Modele przekazywania informacji o postępach edukacyjnych i sprawach wychowawczych. Praca wychowawcy z zespołem uczniowskim. Planowanie pracy wychowawczej Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Rodzaje inteligencji. Neuroanatomia emocji. Inteligencja emocjonalna a gotowość szkolna dzieci. Rozumienie idei edukacji włączającej w świetle zmian przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poszerzenie dostępu do edukacji, promocja pełnego uczestnictwa w systemie kształcenia wszystkich uczniów narażonych na wykluczenie, a także propagowanie możliwości realizacji przez tych uczniów własnego potencjału. Kluczowe czynniki wpływające na realizację tego celu. Charakterystyka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Analiza studium przypadków. Wskazówki metodyczne. Indywidualizacja nauczania. Rodzaje i przyczyny konfliktów. Metody rozwiazywania konfliktów. Umiejętności interpersonalne niezbędne w sytuacjach trudnych. Uczenie się i pamięć. Organizacja dnia ucznia. Techniki ułatwiające uczenie się.

7 W0 Rozwijanie poczucia wartości u dzieci Poczucie wartości własnej u dzieci. Czynniki wpływające na rozwój poczucia wartości związane ze szkołą i domem. Skuteczna pochwała i zachęta. W1 Twórczy uczeń w szkole. Jak pomagać mu w rozwoju? Talenty, zdolności, pasje zasoby każdego ucznia. Potrzeby ucznia z kreatywnym potencjałem. Generowanie rozwiązań trening kreatywnego myślenia. Plany edukacyjno zawodowe uczniów zdolnych. W2 Budowanie autorytetu nauczyciela. Źródła i warunki autorytetu. Podstawowe cechy i efekty pozytywnego wizerunku nauczyciela Podstawowe problemy budowania pozytywnego wizerunku konsekwencja i asertywność w pracy nauczyciela. W3 W 2X W 2X W Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne. Zasady konstruowania i ewaluacji. Informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym EWD a efekty kształcenia EWD w kształceniu Przepisy prawne dotyczące konstruowania IPET. Opracowanie diagnozy funkcjonalnej jako podstawa opracowania programu. Cele edukacyjne, cele terapeutyczne, metody i formy pracy przykłady. Ewaluacja i monitorowanie IPET Zwiększenie roli oceniania jako przekazu informacji o postępach w nauce, poszerzanie kompetencji nauczycieli w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów. - Czemu i komu służy informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym? - Jaki jest związek między informacją zwrotną a indywidualizowaniem procesu uczenia się? - Jak konstruować informację zwrotną uczniowi? rodzicowi? - Dlaczego konieczne jest dostarczanie informacji zwrotnej w sposób usystematyzowany i ujednolicony w całej szkole? Uczestnik otrzymuje: przykładowe materiały związane z tematyką szkolenia. Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły, z uwzględnieniem kontekstów środowiskowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - definiować EDW i analizowanie procedur jej tworzenia, - analizować wskaźniki jednoroczne i trzyletnie w odniesieniu do wyników egzaminów zewnętrznych, - wykorzystać wskaźniki EWD w ewaluacji wewnętrznej, - pogłębiać współpracę nauczycieli nad wykorzystaniem potencjału uczniów w oparciu o wyniki ewaluacji wykorzystującej EWD Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do planowania ewaluacji wewnętrznej i analizy wskaźników EWD. Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły zawodowej.

8 12 zawodowym Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: - definiować EDW i analizowanie procedur jej tworzenia, - analizować wskaźniki EWD w odniesieniu do wyników egzaminów zewnętrznych, - wykorzystać wskaźniki EWD w ewaluacji wewnętrznej, - pogłębiać współpracę nauczycieli nad wykorzystaniem potencjału uczniów w oparciu o wyniki ewaluacji wykorzystującej EWD Uczestnik otrzymuje: przykładowe narzędzia do planowania ewaluacji wewnętrznej i analizy wskaźników EWD. KURSY DOSKONALĄCE KD1 1 Ewa Pierwszak, czy przedszkolak? przed pierwszym dzwonkiem. Określanie gotowości szkolnej dziecka. Współpraca nauczycieli wychowania przedszkolnego z rodzicami przy budowaniu pozytywnego wizerunku edukacji szkolnej. Umiejętności dziecka, na które należy zwrócić uwagę przygotowując je do podjęcia nauki w szkole. KD2 1 Ludmiła Krawczyk KD3 Bogdan Kostecki KD Katarzyna Druczak KD Katarzyna Druczak KD 20 Jerzy Serweta KD7 20 Jerzy Serweta Wspomaganie uczniów w zakresie diagnozy preferowanego stylu uczenia się oraz stosowania skutecznych technik uczenia się. Wybrane metody techniczne i organizacyjne podnoszące bezpieczeństwo w szkole Nauczyciel przedmiotu w gimnazjum jako doradca Wychowawca klasy jako doradca Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych E- zarządzanie Rodzaje i funkcje pamięci. Jak uczy się nasz mózg? myślenie dwu półkulowe, implikacje dla procesów dydaktycznych. Metody diagnozy preferowanych przez uczniów stylów uczenia się dobór odpowiednich metod pracy. Przykładowe techniki uczenia się przydatne w pracy nauczyciela (mnemotechnika, ćwiczenia koncentracji, mapy mentalne) Obowiązki dyrektora i nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów. Monitoring wizyjny wady i zalety. Rozwiązania techniczne. Prawne aspekty wdrożenia w szkole. Systemy identyfikacji uczniów. Karty magnetyczne, karty chipowe, systemy kodów kreskowych. Systemy ograniczające dostęp do szkoły osób niepowołanych - rozwiązania techniczne i organizacyjne. Dzienniki elektroniczne. Nauczyciel przedmiotu jako doradca: style, metody i techniki pracy. Treści z zakresu doradztwa zawodowego w przedmiotach szkolnych. Ćwiczenia do zastosowania w pracy z uczniem. Wychowawca klasy jako doradca. Program godzin wychowawczych z zakresu doradztwa zawodowego. Budowanie triady: szkoła-uczeń-rodzice. Tworzenie różnorodnych zadań urozmaicających zajęcia szkolne Korzystanie z platformy Moodle przy zarządzaniu projektem

9 KD8 20 Jerzy Serweta KD9 Jerzy Serweta KD Bogdan Kostecki KD11 1 KD12 12 KD13 12 Ewa KD1 12 Ewa KD1 Ewa Excel nie jest trudny Nowa podstawa programowa z informatyki Efektywne kontakty z rodzicami Kompetencje doradcy zawodowego w szkole Działanie zespołowe nauczycieli Rozwój psychomotoryczny dziecka w młodszym wieku szkolnym Obserwacja jako ważna metoda poznawania dzieci Uczeń z zaburzeniami zachowania. Strategia pracy w środowisku szkolnym Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego na różnych zajęciach szkolnych Nowa podstawa programowa z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami. Metody komunikacji z rodzicami i ich efektywność. Podstawy rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży. Metody i narzędzia pracy doradczej z uczniem. Przydatne rozwiązania metodyczne stosowane w doradztwie szkolnym. Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Analiza podstaw prawnych funkcjonowania zespołów nauczycielskich. Zadania zespołów nauczycielskich. Efektywny zespół organizacja pracy, planowanie zadań, komunikacja, sytuacje trudne. Przykłady rozwiązań metodycznych w pracy z dzieckiem -letnim. Wspieranie procesów adaptacyjnych dziecka w szkole. Plan udzielania pomocy rodzinie i dziecku. Poznanie wybranych technik obserwacyjnych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się techniką obserwacji oraz rejestrowania obserwowanych zachowań, zdarzeń i zjawisk związanych z edukacją dzieci. Rodzaje zaburzeń w zachowaniu: - Zaburzenia na poziomie rodziny; - Zaburzenia na poziomie szkoły i placówki. Rozwiązywanie problemów i budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. KD1 20 Ewa KD17 1 Ewa KD18 1 Ludmiła Krawczyk Rola i zadania doradcy zawodu w szkole Wypalenie zawodowe warsztaty rozwoju osobistego Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela Wewnątrzszkolny system doradztwa. Zadania doradcy. Wybrane metody pracy doradcy zawodu z uczniem. Doradztwo indywidualne i doradztwo grupowe. Stres opis zjawiska, stresory i objawy. Stres w kontekście rozwoju osobistego człowieka budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zarządzanie czasem jako profilaktyka wypalenia zawodowego. Umiejętności społeczne nauczyciela podstawą budowania relacji wychowawczej. Efektywna komunikacja w szkole. Praca z klasą jako grupą przykłady rozwiązań metodycznych. Trudności wychowawcze i strategie radzenia sobie z nimi.

10 KD19 1 Ludmiła Krawczyk KD20 1 Ludmiła Krawczyk Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole Diagnoza w doradztwie zawodowym Pojęcia związane z procesem mediacji. Konflikty źródła, rodzaje, zachowania ludzi, skutki. Diagnoza konfliktu. Mediacje w szkole możliwości i ograniczenia. Rola mediatora na poszczególnych etapach procesu. Symulacje mediacji. Zapoznanie uczestników z zagadnienie diagnozy, jej celami, wymiarami oraz z narzędziami, które można wykorzystywać w doradztwie zawodowym. Diagnoza: - predyspozycji i zainteresowań zawodowych, - wartości, - postaw, przekonań poznawczych, - kompetencji miękkich. KD21 Ludmiła Krawczyk KD22 1 Ludmiła Krawczyk KD23 Katarzyna. Druczak KD2 20 Jak radzić sobie ze stresem przykładowe techniki i strategie. Doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego Praca nauczyciela i doradcy zawodu z uczniem innym kulturowo Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły Stres specyfika zjawiska. Przykładowe techniki relaksacyjne stosowane w radzeniu sobie z psychosomatycznymi objawami stresu Znaczenie umiejętności określania zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem. Wzbogacenie warsztatu pracy doradcy nowe metody i ćwiczenia do wykorzystania w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Techniki projekcyjne wykorzystywane w doradztwie. Elementy coachingu. Wprowadzenie w problematykę poradnictwa międzykulturowego. Charakterystyka wybranych kultur. Budowanie relacji nauczyciel - uczeń, doradca uczeń. Doskonalenie działań realizowanych przez szkołę z poprzez ewaluację wewnętrzną - dlaczego ewaluacja w szkole? - proces ewaluacji wewnętrznej: planowanie, projektowanie, realizacja i podsumowanie, - opracowanie przykładowych planów i programów ewaluacji wewnętrznej, - wykorzystanie raportu z ewaluacji wewnętrznej, - jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do planowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej. KD2 Kurs kierowników wycieczek szkolnych Przygotowanie do prowadzenia różnych form krajoznawstwa i turystyki organizowanej w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. SEMINARIA S1 Sprzęt do mechatroniki w dydaktyce, Mechatronika - synergiczne połączenie wielu dziedzin: - mechatronik - inne spojrzenie, - podstawy pneumatyki i elektropneumatyki,

11 Ryszard Janas zestawy 201 sensoryka, podciśnienie i bezpieczeństwo, - sterowniki PLC, urządzenia mechatroniczne, - automatyka procesowa, - napędy elektryczne, nowe stanowiska elektryczne, - stanowiska egzaminacyjne. Robotyka w automatyzacji procesów produkcyjnych: - roboty przemysłowe, - roboty mobilne, - zautomatyzowane linie produkcyjne. Energoelektroniczne napędy i stanowiska do ich badania. S2 1 Ryszard Janas S3 Bogdan Kostecki S Bogdan Kostecki S 3 S S7 Ryszard Janas S8 Ryszard Janas S9 Programowanie obrabiarek CNC Technologia informacyjna w poligrafii. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy Jak zaplanować i wykorzystać korelację między przedmiotową Jak wykorzystać EWD do podnoszenia efektów nauczania Techniki produkcji stali seminarium Energia odnawialna seminarium Jak usprawnić monitorowanie wdrażania podstaw programowych? Programowanie obrabiarek CNC w zakresie uczenia się programowania tokarskich i frezarskich pięcioosiowych centrów obróbkowych z wykorzystaniem systemu dydaktyczno przemysłowego MTS CNC CAD/CAM V7() do uczenia się i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w zastosowaniach dydaktycznych dla mechaników, mechatroników, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w zastosowaniach praktycznych. Praktyczne zastosowania rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych w nowoczesnych drukarniach, drukarniach cyfrowych oraz studiach graficznych. Część seminaryjna oraz wizyta w drukarni. Pozadydaktyczne obowiązki dyrektora szkoły wynikające z funkcji pracodawcy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników szkoły Cel: doskonalenie umiejętności konstruowania i realizacji planu korelacji między przedmiotowej. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien uwzględniać korelację między przedmiotową w swojej pracy z uczniami. Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien wprowadzić do swojej pracy z uczniami wnioski ze wskaźników EWD. Wizyta studyjna w hucie oraz wykłady prowadzone przez wykładowców z AGH Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie. Energia słoneczna, wiatrowa, wodna, odpadowa, geotermalna, biomasa. Nowoczesne rozwiązania. Energia słoneczna przykłady rozwiązań w budownictwie zwiedzanie. Doskonalenie procedur i organizacji monitorowania podstaw programowych kształcenia ogólnego (PP KO) i kształcenia w zawodach (PP KZ). Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

12 S S11 Jakie informacje o szkole wynikają z edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjaln ej odpowiedzialność dyrektora, odpowiedzialność nauczycieli Pogłębienie wiedzy na temat EWD i pracy szkół z uwzględnieniem kontekstów środowiskowych. Próba odpowiedzi na pytania 1. Jaką informację o szkole dają wskaźniki EWD? 2. Jak wykorzystać wskaźniki egzaminacyjne? Podniesienie świadomości kadry pedagogicznej za realizację podstaw programowych. - wybrane zagadnienia nadzoru pedagogicznego, - dokumenty związane z podstawą programową, - monitoring i ewaluacja realizacji podstawy programowej zadania nauczycieli, zadania dyrektora szkoły, - projekt ewaluacji wewnętrznej z obszaru, - przykładowy raport ewaluacyjny. S12 Jerzy Serweta Multimedia w kształceniu zawodowym Multimedia: przykłady, możliwości pozyskania, metodyka. KURSY KWALIFIKACYJNE I NADAJĄCE UPRAWNIENIA KK1 KK2 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierownika wypoczynku na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami. Adresowany do osób legitymujących się minimum trzyletnim stażem w pracy oświatowej, edukacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej. Uzyskanie uprawnień do zatrudnienia w charakterze wychowawcy wypoczynku we wszystkich placówkach dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, wczasy dziecięce itp.). KONFERENCJE K1 3 Maciejewska - Gondek K Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego Reforma szkolenia Przedstawienie i charakterystyka pracodawców Dolnego Śląska, Zapotrzebowania rynku pracy Dolnego Śląska według zawodów i powiatów. Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych. Wyjazd na wyższą uczelnię we Wrocławiu, wysłuchanie wybranego wykładu, spotkanie z pracownikami naukowymi, zwiedzanie biblioteki uniwersyteckiej.

13 Maciejewska- Gondek zawodowego, a nauczanie na wyższych uczelniach zawodowych *oznaczenia stosowane przy kodowaniu: N nowości; K konferencja; KK- kurs kwalifikacyjny; KD- kurs doskonalący; S seminarium; W warsztaty Uwaga! Istnieje możliwość dostosowania tematyki szkolenia do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2012/2013 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2012/2013 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 12/13 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły TEMAT: Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów Opracowanie: Lidia Kłoczko, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Oferta na rok szkolny 2017/2018 Czy wiesz, że..? W kwietniu 2017 roku NPDN IN Lektikon przeszła proces ewaluacji zewnętrznej i we

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO Cel główny: szkoła przygotowuje uczniów do trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej; Cele operacyjne: Uczniowie: poznają siebie,

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.11.2015 r. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 2.12.215

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015 Spis szkoleń ANE (I) Neurodydaktyka w praktyce szkolnej... 2 Ocenianie kształtujące aktywizowanie uczniów... 3 Pedagog/psycholog szkolny jako wsparcie dla dyrektora szkoły... 4 Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce...

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka SPIS TREŚCI: I. Cele. II. Podstawa prawna. III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016

Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 1 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim jest publiczną placówką doskonalenia prowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Część 1 Praca z uczniem młodszym Ewa Wysocka Praca z uczniem młodszym Nauczyciele Dzieci w wieku przedszkolnym osiągnięcia i zmiany rozwojowe w okresie średniego dzieciństwa zna osiągnięcia rozwojowe w

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE:

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE: NUMER SZKOLENIA: 1 PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE GODZINY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 42 KARTY NAUCZYCIELA JAK EFEKTYWNIE I FUNKCJONALNIE WYKORZYSTAĆ DODATKOWE GODZINY NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH? ADRESAT: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II Strona 1 Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:...

Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:... Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-94/2 w ramach konkursu /POKL/3.5/202 Załącznik nr 2 Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:.... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:... Email: Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Program opracowała Iwona Wiśniewska Szkolny doradca zawodowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo