Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch"

Transkrypt

1 Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące II kw oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na III kw. Kolejna edycja skanera sektora MŚP październik Część 1 stała raportu z badania omnibusowego KerallaResearch, wrzesień 2009

2 Strona2 Wprowadzenie informacje o badaniu Skaner sektora MŚP jest nowym produktem badawczym na rynku polskim, adresowanym do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją oraz nastrojami w mikro, małych i średnich firmach (firmy zatrudniające < 250 osób). Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce. Wśród przedsiębiorstw w Polsce 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. W Polsce działa niemal 1,8 mln mikro, małych i średnich firm (zarejestrowanych w GUS jest ok. 3,5 mln). Sektor MŚP wytwarza ponad 55 proc. PKB przypadającego na przedsiębiorstwa. 1 Skaner Sektora MŚP jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających równocześnie. Raport składa się z dwóch części. Część I (stała) prezentuje skalę inwestycji sektora MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny), zawiera m.in. wskaźnik nastrojów i kondycji w firmach MŚP. Dzięki cykliczności prowadzonego badania (co kwartał) możliwe będzie śledzenie kierunków zmian w czasie w firmach MŚP. Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania zlecone przez Klientów. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły. 1 Wg danych Lewiatan -

3 Strona3 Metodologia, próba Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS (rejestr REGON). Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600, przy błędzie pomiaru +- 4% i poziomie ufności 95%. Próba oddaje strukturę firm sektora MŚP; badanie uwzględnia reprezentację firm mikro, zatrudniających do 9 osób. Zatrudnienie struktura próby < 9 21% % % Firmy prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową (nie zawieszone, nie w likwidacji). 88 proc. stanowiły firmy z kapitałem polskim, 7 proc. z kapitałem zagranicznym, 5 proc. mieszanym. Wśród badanych firm 20,0 proc. była dotowana (otrzymała dotację z jakiegokolwiek programu unijnego), 69,9 proc. firm nie było dotowanych. Ubiega się obecnie o dotację 6,9 proc., a 1,5 proc. już była dotowana i stara się o kolejną dotację. Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą (właściciel, współwłaściciel, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, dyr. finansowy, główny księgowy, osoby na stanowiskach dyrektora stanowiły łącznie 76 proc. próby. Osoby pozostałe, wskazane jako odpowiedzialne za rozwój firmy, zakupy, inwestycje, zarządzanie stanowiły 24 proc. badanych. Jeden respondent reprezentował jedną firmę. Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Czas trwania wywiadu: 20 minut. Badanie wykonano w dniach

4 Strona4 Ważniejsze wnioski - podsumowanie Z badania wynika, że choć kondycja firm mierzona krótkoterminowymi decyzjami zakupowymi jest względnie dobra, uzyskuje bowiem średni wskaźnik + 10 pkt. po II kwartale, to nastroje przedsiębiorców nie pozostawiają złudzeń w firmach jest kiepsko. Wskaźnik nastrojów w MŚP wyniósł minus 61 punktów. Największy wpływ na końcowe ujemne saldo i obniżone nastroje miała ocena ostatnich miesięcy w krajowej gospodarce. Sytuację zdaje się ratować względny optymizm wyrażany przez przedsiębiorców w odniesieniu do własnej firmy, nieco mniej optymizmu mają przedsiębiorcy oceniając całą gospodarkę. W gospodarce krajowej przedsiębiorcy MŚP spodziewają się albo pogorszenia (23 proc.), albo w najlepszym wypadku braku zmian (28 proc.). Co piąty sądzi, że sytuacja w ciągu trzech miesięcy polepszy się (21 proc.).

5 Strona5 Aż 82 proc. firm MŚP przyznaje, że wyhamowanie gospodarki odbiło się negatywnie na ich branży, w tym dla większości 47 proc. jest to odczuwalny, zdecydowanie negatywny wpływ; dla 35 proc. wpływ jest odczuwany, jako umiarkowanie negatywny. Kiedy świat w tym Polska rozpędzi się na dobre? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mówią wprost nie w tym roku (77 proc.). Większość stawia na drugą połowę roku przyszłego - 33 proc., mniej liczni zakładają, że uda się wcześniej, czyli jeszcze przed czerwcem 2010 (17 proc.). Realiści oceniają, że raczej nastąpi to w roku 2011 lub jeszcze dalej (27 proc.). Mimo pojawiających się optymistycznych zapowiedzi niektórych analityków oraz krzepiących danych markoekonomicznych, przedsiębiorcy oceniając na bazie codziennych doświadczeń, skali obrotów, zamówień, płatności i wzmożonej rywalizacji o te same zlecenia, najwyraźniej nie podzielają optymizmu analityków. Szczególnie tej części, która zapowiada szybki powrót wzrostów. Po tak marnych nastrojach można się spodziewać, że większość przedsiębiorców za sytuację obwini obecny rząd. Okazuje się jednak, że tylko 16 proc. jest zdecydowanie pewna, że rząd zupełnie sobie nie radzi z kryzysem i nic nie robi. Kolejnych 30 proc. ocenia, że rząd raczej sobie nie radzi w obecnej sytuacji. Odmiennego zdania jest łącznie 40 proc. ankietowych firm MŚP, która ocenia starania rządu pozytywnie, w tym 36 proc. wskazuje, że Donald Tusk i jego ekipa raczej dobrze radzą sobie z kryzysem.

6 Strona6 Wypowiedzi przedsiębiorców wobec przyszłości własnego przedsiębiorstwa i całej polskiej gospodarki wskazują, że mimo wszystko więcej nadziei pokładają we własnych siłach, niż w poprawie kondycji gospodarki krajowej czy światowej. Kto może liczyć jeszcze w tym roku na zakupy swoich produktów i usług? Na zamówienia płynące z sektora MŚP mogą liczyć przedsiębiorstwa remontowe. Uzyskane dane wskazują, że większość nie wycofa się z planowanych remontów lokali, hal, pomieszczeń oraz modernizacji maszyn i urządzeń. Firmy realizują remonty obecnie i będą je prowadzić w najbliższych miesiącach. Na zakupy w najbliższych miesiącach mogą też liczyć dealerzy samochodów, ponieważ zapowiedź likwidacji w 2010 odpisu VAT mobilizuje, co najmniej jedną piątą badanych, która zapowiada kupno auta na jesieni. Mali i średni przedsiębiorcy będą też nabywać oprogramowanie oraz to, co związane jest z Internetem. Chcą więc inwestować w produkty generujące oszczędności i wspierające sprzedaż (e-sklepy, nowe serwisy www, newslettery, VOIP - telefonia internetowa, itp.). Wyraźnie mrożone są zakupy nowych nieruchomości, nowych technologii, infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wyposażenia (np. meble).

7 Strona7 Utrzymane mają być inwestycje w podnoszenie kompetencji pracowniczych szkolenia, warsztaty itp. Prawdopodobnie znaczny strumień środków na ten cel pochodzi i będzie pochodzić z programów unijnych. Uwzględniając jednak niski wynik, jaki uzyskał wskaźnik cząstkowy obszaru zatrudnienia zaledwie 6,86 pkt. (Index ZAIR) nie można wykluczyć, że nadspodziewanie gorszy III kwartał zmusi szereg firm MŚP do czasowego zawieszenia działalności, redukowania zatrudnienia i częściowo ucieczki w szarą strefę. Prezentacja wyników cz. 1 stałej

8 Strona8 Na wyraźnie gorszą sytuację gospodarczą w Polsce w ostatnich 3 miesiącach wskazuje 48 proc. przedsiębiorców. Reprezentują je głównie firmy z zatrudnieniem od 11 do 50 osób, a w dalszej kolejności firmy mikro - do 9 osób (łącznie 81 proc. spośród wszystkich, którzy wskazali tę odpowiedź). Co czwarty ankietowany ocenia, że aktualna sytuacja gospodarcza kraju jest niezmienna w relacji do tego, co działo się w gospodarce w poprzednim kwartale. Opinie taką podziela 26 proc. badanych. W ocenie 13 proc. ankietowanych przedsiębiorstw MŚP sytuacja gospodarcza w Polsce dziś jest nawet lepsza, niż była. Jak ocenia Pan/Pani obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy sytuacja w kraju w ostatnich 3 m-cach polepszyła się, pogorszyła czy jest taka sama? Dane % KRAJ Lepsza, niż była 13 Taka sama 26 Gorsza, niż była 48 Nie wiem, trudno mi ocenić 13

9 Strona9 Co ciekawe, na tle postrzegania sytuacji gospodarczej kraju, większość badanych - oceniając kondycję własnej firmy - wskazuje na constans. Dla 46 proc. badanych sytuacja w ostatnich 3 miesiącach, jest jaka była, a w ocenie 18 proc. nawet się polepszyła. O pogorszeniu sytuacji informuje jedna trzecia badanych firm MŚP 31 proc. Jeśli chodzi o kondycję Pana/Pani firmy czy ona w ostatnich 3 miesiącach polepszyła się, pogorszyła, pozostała bez zmian? Dane % FIRMA Polepszyła się 18 Jest taka, jaka była 46 Pogorszyła się 31 Nie wiem, trudno mi ocenić 5

10 Strona10 Prezentacja oceny przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju, w krótkim horyzoncie czasowym, ukazuje, że przedsiębiorcy w identycznych proporcjach podzielili się na pesymistów, optymistów i niezdecydowanych. Tych ostatnich jest 28 proc., czyli prawie co trzeci przedsiębiorca nie jest w stanie podjąć się oceny, w którym kierunku zmierza gospodarcza sytuacja kraju. Nie mają takich wątpliwości pozostali, a wśród nich 28 proc. jest zdania, że sytuacja w kolejnym kwartale b.r. będzie analogiczna do obecnej, według 23 proc. będzie ona gorsza, niż obecnie, a tylko co piąty badany spodziewa się stopniowej poprawy sytuacji i twierdzi, że gospodarka będzie w lepszej kondycji 21 proc. Co ciekawe, prognoza dotycząca sytuacji we własnej firmie wykazuje, zachowawczy, ale jednak większy optymizm. A czy sytuacja gospodarcza w Polsce w kolejnych 3 miesiącach będzie Pana/Pani zdaniem? Dane % KRAJ Lepsza, niż jest obecnie 21 Taka sama, jak obecnie 28 Gorsza, niż jest obecnie 23 Nie wiem, trudno mi ocenić 28

11 Strona11 Próbując przewidzieć kondycję własnej firmy na najbliższe 3 miesiące dominują głosy przedsiębiorców, oceniających, że czas ten nie wniesie rewolucji - 42 proc. ocenia, że stan firmy pozostanie takim, jakim jest obecnie. Z kolei 26 proc. przedsiębiorców, czyli więcej, niż prognozujących poprawę w kraju oczekuje poprawy kondycji swojej firmy w następnych miesiącach, a co dziesiąty spodziewa się pogorszenia sytuacji (10 proc.), czyli więcej firm spodziewa się spadków w skali całego kraju, niż we własnej firmie. W grupie tej dominują firmy, które nie uzyskały dotacji na działalność, natomiast w równym stopniu znajdziemy wśród nich firmy mikro, małe i średnie. Zatrudnienie okazało się nie być zmienną istotnie różnicującą odpowiedzi badanych. Jak Pan/Pani sądzi czy w następnych 3 miesiącach kondycja Pana/Pani firmy poprawi się, pogorszy czy pozostanie taką jak jest obecnie? Dane % FIRMA Poprawi się 26 Pozostanie taka, jak jest obecnie 42 Pogorszy się 10 Nie wiem, trudno mi ocenić 22

12 Strona12 Analizując opinie przedsiębiorców wobec sytuacji na świecie i zmagań z kryzysem, trzeba stwierdzić, że sektor MŚP nie ma złudzeń. Zdecydowana większość jest zdania, że zażegnanie problemów gospodarek to perspektywa kilkunastu miesięcy, a może i lat. W sumie 77 proc. ankietowanych wskazało, że kryzys na pewno nie skończy się w tym roku i w tej grupie większość 33 proc. stawia na drugą połowę roku 2010, a 27 proc. na rok 2011 lub jeszcze dalej. Tylko 4 proc. przedsiębiorców twierdzi, że świat a w tym Polska poradzi sobie z gospodarczymi kłopotami w najbliższych kilku miesięcach. Niemal jedna piąta ankietowanych nie podejmuje się prognozowania w tym obszarze; 19 proc. wskazuje nie wiem, trudno powiedzieć. A jak Pana/Pani sądzi kiedy sytuacja ekonomiczna na świecie w tym w Polsce poprawi się i kraje wyjdą z kryzysu? Spodziewa się Pan/Pani, że nastąpi to... ŚWIAT I KRAJ Jeszcze w tym roku 4 W pierwszej połowie następnego roku (do czerwca) 17 W drugiej połowie nast. roku (po czerwcu) 33 Najwcześniej w 2011 r. albo i dalej 27 Nie wiem, trudno mi powiedzieć 19

13 Strona13 Przedsiębiorcy pytani o wpływ kryzysu na swoją branżę, w większości wskazywali na jego wyraźnie negatywne implikacje. Dla blisko połowy ankietowanych 47 proc. jest to wpływ na działalność zdecydowanie negatywny, dla 35 proc. umiarkowanie negatywny. W 13 proc. firm MŚP oceniono, że kryzys na ich branżę nie miał wpływu. Wskazujący na silnie negatywne skutki reprezentowali głównie sektor handlu i usług, w nieco mniejszym stopniu producentów. Negatywne skutki podnoszono szczególnie w firmach poligraficznych, odzieżowych, spedycyjnych, w firmach eksportowych oraz wielu usługodawców (reklama, audyt, szkolenia). Zaledwie 2 proc. badanych stwierdziło, że kryzys ma pozytywne oddziaływanie na branżę, w której działają. Reprezentowali oni głównie branże: budowlaną, drogową, konstrukcje stalowe, materiały do drukarek oraz handel produktami elektrotechnicznymi i automatykę przemysłową, z zatrudnieniem pow. 50 osób. Jak wynika z Pana/Pani obserwacji i P. doświadczenia czy kryzys dotknął P. branżę, czy ma ujemny wpływ na jej działalność czy raczej jest to niewielki wpływ lub ma wpływ raczej pozytywny? Dane % FIRMA Zdecydowanie tak, ma wpływ negatywny Ma wpływ umiarkowanie negatywny Nie ma wpływu (obojętny) 13 Nie ma wpływu negatywnego, ma raczej pozytywny Zdecydowanie ma wpływ pozytywny Nie wiem, trudno mi ocenić 2 2 1

14 Strona14 Wśród przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP niemal po połowie rozkładają się głosy sympatyków działań antykryzysowych rządu oraz przedsiębiorców wyraźnie tymi działaniami zawiedzionych. 40 proc. badanych ocenia, że rząd Donalda Tuska radzi sobie całkiem dobrze z kryzysem, w tym 4 proc. ocenia, że nawet bardzo dobrze. Tymczasem, wśród 46 proc. mających przeciwne odczucia, większość twierdzi, że rząd niewiele robi i raczej sobie nie radzi (30 proc), a 16 proc. jest zdania, że rząd nie radzi sobie zupełnie i nic nie robi, by walczyć z kryzysem. W tej grupie przeważają usługodawcy i producenci. Proszę powiedzieć, czy ma Pana/Pani poczucie, że rząd Donalda Tuska radzi sobie z kryzysem w kraju? Dane % KRAJ Bardzo dobrze sobie radzi, robi to co powinien 4 Raczej dobrze sobie radzi 36 Raczej sobie nie radzi, niewiele robi 30 Zupełnie sobie nie radzi, nic nie robi 16 Nie wiem, trudno mi ocenić 14

15 Strona15 Wskaźnik nastrojów KERNA uzyskał wartość -61 pkt. WSKAŹNIK KERNA Wskaźnik nastroju przedsiębiorstw KERNA po II kw wyniósł -61 pkt. (-100 min; +100 max). Największy wpływ na niską, końcową wartość wskaźnika miały odpowiedzi na pytanie dotyczące kondycji Polski w ostatnich 3 miesiącach oraz ocena kondycji firmy własnej w tym samym czasie (uzyskały one odpowiednio 74 pkt. oraz - 63 pkt.). Nie jest zaskoczeniem, że ostatnie miesiące nie nastrajają pozytywnie przedsiębiorców. Relatywnie lepsze nastroje wiążą się z kolejnymi 3 miesiącami, szczególnie w ocenie własnej firmy. Wskaźnik ocen własnej sytuacji firmy uzyskał -48 pkt. Gorzej wypada ocena kraju w perspektywie 3 miesięcy uzyskując -58pkt. Wyraźnie więc przez przedsiębiorców lepiej postrzegana jest sytuacja własnej firmy, niż gospodarki. Kolejne pomiary kwartalne wskażą kierunek zmian nastrojów przedsiębiorców sektora MŚP i umożliwią porównania.

16 Strona16 Jak powstaje wskaźnik nastrojów KERNA? Wskaźnik nastrojów KERNA, to subiektywna ocena własnej firmy w kontekście postrzeganych uwarunkowań gospodarczych. Wskaźnik liczony jako iloraz różnicy pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na tak-polepszenie oraz na nie-pogorszenie, oraz sumy tych dwóch odpowiedzi - pierwszy etap. Drugi etap wyliczenia wskaźnika uwzględnia respondentów, którzy nie mieli jednoznacznego stanowiska na dany temat i odpowiadali trudno powiedzieć oraz respondentów, którzy wskazali bez zmian. Konstrukcję wskaźnika KERNA oraz Index ZAIR wzorowano na kilkuletnich doświadczeniach badawczych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w sektorze MŚP. 2 Wskaźnik budowany w oparciu o odpowiedzi na pytania Pyt. 1 (kraj-ocena) Pyt. 2 (kraj-prognoza) Pyt.3 (firma-ocena) Pyt. 4 (firma-prognoza) Jak ocenia Pana/Pani obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy sytuacja w kraju w ostatnich 3 m-cach polepszyła się, pogorszyła czy jest taka sama, jak obecnie? Czy sytuacja gospodarcza w Polsce w kolejnych 3 m-cach będzie Pana/Pani zdaniem lepsza niż obecnie, gorsza niż obecnie, taka sama jak obecnie? Jeśli chodzi o kondycję Pana/Pani firmy czy w ostatnich 3 m-cach polepszyła się, pogorszyła, jest taka, jaka była? Jak P. sądzi czy w następnych 3 miesiącach kondycja Pana/Pani firmy poprawi się, pozostanie taka sama, pogorszy się? 2 Publikacja Ministerstwa Gospodarki pt. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców.

17 Strona17 Wskaźnik kondycji INDEX ZAIR wyniósł 10,94 pkt. INDEX ZAIR Bardzo niski wskaźnik cząstkowy wskazuje na wysoki poziom rezygnacji z zatrudniania z równoległym redukowaniem obecnego zatrudnienia. obszary realizacji zakupów obszary mrożenia i rezygnacji Średni wskaźnik kondycji firm oparty na zakupach i rezygnacjach dla wyznaczonych obszarów wyniósł 10,94 punktów. Obszary, w których firmy MŚP najwięcej w najbliższych miesiącach zainwestują to Internet, e-biznes, VOIP, czyli poszerzanie dostępności firm do sieci www i oszczędności z rozwiązań internetowych (najwyższy wskaźnik cząstkowy 47,62 pkt.). Następnym obszarem jest obszar - remontów lokali, hal, pomieszczeń (39,71 pkt.) oraz kompetencji pracowniczych i modernizacji maszyn, urządzeń (odpowiednio 35,74 pkt. oraz 31,43). Wśród obszarów, w których sektor MŚP będzie wydatkować znajdują się też oprogramowanie (26,32 pkt.) oraz samochody (22,89 pkt.). Mrożenie zakupów i rezygnacje obejmą głównie obszary: nieruchomości (-60,29 pkt.), zakupu technologii i nowych maszyn (-21,95pkt. ), infrastruktury telekomunikacyjnej (-16,52 pkt.). Na alarmującym poziomie jest wskaźnik cząstkowy obszaru zatrudnienia 6,86 pkt. Jego ewentualny dalszy spadek, oznaczać będzie mocne redukowanie zatrudnienia sektora MŚP.

18 Strona18 Jak powstaje wskaźnik kondycji firm MŚP ZAIR? To informacja ukazująca kondycję przedsiębiorstw w krótkim okresie. Co dzieje się w firmach MŚP i jakie decyzje są w nich podejmowane? Do konstrukcji wskaźnika przyjęto, że o kondycji podmiotu gospodarczego pośrednio świadczą zakupy realizowane i wstrzymywane, Założono, że decyzje w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy najlepiej oddają ich stan. Wpływ tych decyzji znajduje wyraz w realnych zakupach bądź mrożeniu zakupów i inwestycji, czyli mają wymierne konsekwencje makroekonomiczne. Rezygnacje z podjętych wcześniej decyzji zakupowych są informacją uzupełniającą wskazującą na klimat panujący w firmie. Założono, że systematyczne skanowanie firm MŚP pod kątem nawet prostych wyborów: tak, nie kupujemy, nie kupujemy, inwestujemy, redukujemy ukazuje ich faktyczną kondycję. Szczególnie w firmach sektora MŚP, w których pozytywne i negatywne oddziaływanie rynku (płynność, liczba zleceń, zadłużenia, zasoby finansowe) najszybciej przekładają się na konkretne decyzje zakupowe. Uzyskany wskaźnik ułatwia prognozowanie i ustalanie przyszłych trendów. Gotowość firm do zakupów lub przeciwnie, wstrzymywanie ich, to zapowiedź wydarzeń zachodzących w gospodarce oraz możliwość przygotowania się na nie. Wskaźnik jest liczony w oparciu o zakupy realizowane w momencie pomiaru i w perspektywie nadchodzących 3 m-cy. Pytania dotyczą zakupów/inwestycji/redukcji w kilku obszarach. Ankieter pyta o podjęte decyzje o nabyciu lub wstrzymaniu zakupu, nie o intencje i plany. Wskaźnik jest liczony jako agregat odpowiedzi z wymienionych obszarów od 1 do 6. Łącznie dla tych obszarów zadano badanym 11 pytań o każdy obszar z osobna (osobno o zakupy samochodów, osobno zakupy oprogramowań, mebli, itd.) Wynik nie jest korygowany odpowiedziami bez zmian dzięki czemu jest bardziej wrażliwy na przekształcenia i reorganizacje w firmach. Kolejne pomiary kwartalne wskażą kierunek zmian wskaźnika i pozwolą na tworzenie krótkoterminowych prognoz.

19 Strona19 Wskaźnik budowany w oparciu o odpowiedzi na pytania czy obecnie lub w najbliższych 3 miesiącach podjęto w firmie decyzje o zakupie, redukcji w danym obszarze lub zrezygnowano z podjętych wcześniej decyzji o zakupie Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5 Obszar 6 PRACOWNIK zatrudnienie lub redukowanie zatrudnienia, wprowadzanie nowych form zatrudnienia, wcześniej nie stosowanych (np. pracownicy tymczasowi, telepraca) KOMPETENCJE nakłady na podnoszenie kompetencji (kupowanie kursów, szkoleń, seminariów) lub brak inwestowania w ten obszar, a nawet rezygnacje z kupowanych dotąd usług, kursów etc. INWESTYCJE decyzje o zakupie technologii, maszyn, urządzeń, oprogramowań, nieruchomości lub decyzje o nie kupowaniu lub rezygnacje WYPOSAŻENIE decyzje o zakupie mebli, pojazdów lub decyzje o nie kupowaniu bądź rezygnacje z wcześniej a? podjętych decyzji o zakupach wyposażenia do firmy MODERNIZACJE decyzje o remontowaniu, przebudowie lokali, hal, pomieszczeń, modernizacji maszyn, urządzeń etc. lub brak nakładów na ten obszar, rezygnacje z wczesniej podjetych decyzji KOMUNIKACJA zakupy i nakłady na telekomunikację, infrastrukturę firmy, łącza, w tym inwestycje w Internet, serwis www, w telefonię VOIP, sklep internetowy etc. lub brak zakupów w tym obszarze, rezygnacje

20 Strona20 KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research jest prywatną, niezależną agencją badań rynku założoną w 2006 roku we Wrocławiu. Od początku działalności opiera się na doświadczeniu osób specjalizujących się w prowadzaniu badań dla firm. Wyróżnia nas specjalizacja w badaniach business to business, badacze rynkupraktycy i wysoka jakość usług potwierdzona rekomendacjami klientów. KerallaResearch honoruje zasady Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR wytyczającego standardy dla branży i nakładającego odpowiedzialność zawodową osób zajmujących się badaniami. Wszelkie badania prowadzone przez Instytut Keralla są zgodne z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej i wykonywane są przy zachowaniu zasady należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Certyfikaty. W 2008 roku otrzymaliśmy certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskim Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi NARODOWEGO PROGRAMU FORESIGHT POLSKA Pracujemy m.in. dla Daimler Fleet Management, EFL, Impela, ING Car Lease, Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasz zespół realizował projekty dla: Shell Polska, Peugeot (Francja), Fraikin (Francja). Z wyników naszych badań korzystają m.in.: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, SAMAR, Forbes, money.pl, bankier.pl, wnp.pl, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Businessman. Wykonujemy badania na zlecenie, analizy dla branż, badania dla firm i instytucji oraz sektora publicznego. KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B Św. Antoniego 2/4 Budynek D Wrocław, Polska Biuro: (+48) Faks: (+48)

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące I kw. 2011 oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na II kw. 2011 Kolejna edycja

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch. oraz opinie przedsiębiorców podsumowujące IV kw.

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch. oraz opinie przedsiębiorców podsumowujące IV kw. Strona1 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch prognozy na I kw. 2011 oraz opinie przedsiębiorców podsumowujące IV kw. 2010 Kolejna edycja skanera sektora

Bardziej szczegółowo

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Źródło: Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Keralla Research na zlecenie EFL. Lipiec 2013 Prognozy słabszej kondycji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące III kw. oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na IV kw. 2010 Kolejna edycja skanera

Bardziej szczegółowo

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno Badanie Keralla Research IV kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno Zasadniczo wzrósł optymizm przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. Opinie i prognozy przedsiębiorców 2 kwartał 2014

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. Opinie i prognozy przedsiębiorców 2 kwartał 2014 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research Opinie i prognozy przedsiębiorców 2 kwartał 2014 Kolejna edycja Skanera MŚP lipiec 2014 Data publikacji: kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Pogorszyły się nastroje w firmach

Pogorszyły się nastroje w firmach Badanie Keralla Research III kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Pogorszyły się nastroje w firmach W tym kwartale pogorszyły się nastroje przedsiębiorców, a wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2013

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2013 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research opinie i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2013 Kolejna edycja Skanera MŚP październik 2013 Data publikacji: lipiec

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2014

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2014 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2014 Kolejna edycja Skanera MŚP kwiecień 2014 Data publikacji: luty 2014

Bardziej szczegółowo

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Raport z V fali badania sektora MSP Warszawa, kwiecień 2013 Komentarz Dyrektora Generalnego Szanowni Państwo, Kwietniowa edycja naszego badania

Bardziej szczegółowo

Nie panikujemy i wciąż inwestujemy

Nie panikujemy i wciąż inwestujemy 1 z 5 06-12-2011 12:50 06 grudzień 2011 12:50:35 Gazeta MSP Najnowsze wydanie Stałe działy Stałe działy gazety MSP - MSP Więcej Usługi dla firm Archiwum Prenumerata Reklama Partnerzy Patronaty Biznes2biznes.com

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 00 roku Agencja Badań Rynku OPINIA, styczeń 009 Spis treści Informacje o badaniu... Problematyka badania... Informacje o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KERALLA RESEARCH [05.2014]

RAPORT KERALLA RESEARCH [05.2014] RAPORT KERALLA RESEARCH [05.2014] Przedsiębiorcy o europosłach Prawie 80 proc. przedsiębiorców nie ma poczucia, by europosłowie kończący obecną kadencję reprezentowali i bronili ich biznesowych racji w

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe i kondycja polskich firm

Podróże służbowe i kondycja polskich firm Podróże służbowe i kondycja polskich firm Metodologia badania 500 przedsiębiorstw z sektora MSP z całej Polski 32% 5% Usługi 55% Handel 28% Produkcja Produkcja rolna Czas realizacji badania: 21-30.09.2015

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku

Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku Warszawa, 3 października 2011 roku Badania nad Przedsiębiorstwem - wspólny projekt BCC i Instytutu GfK przeprowadzony w ramach Monitora Firm GfK Polonia Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku Jak przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Ostrożny optymizm w branży ociepleń

Ostrożny optymizm w branży ociepleń 15 grudnia 2014 Informacja prasowa Ostrożny optymizm w branży ociepleń Wyniki VII fali badania TNS Polska nt. rynku ETICS w Polsce Wśród producentów systemów ociepleń obserwuje się polepszenie nastrojów

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

M a r z e c 25. E D Y C J A

M a r z e c 25. E D Y C J A M a r z e c 01 5. E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

C z e r w i e c 26. E D Y C J A

C z e r w i e c 26. E D Y C J A C z e r w i e c 2014 26. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Barometr koniunktury Dolnego Śląska

Barometr koniunktury Dolnego Śląska Projekt pn. System zarządzania zmianą z wykorzystaniem barometru koniunktury jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA.POKL.08.01.02-02-003/11

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora MSP

Bariery rozwoju sektora MSP 1 Wrocław, grudzień 2008 2 Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych

BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych Realizator Patronat CHARAKTERYSTYKA PRÓBY Dobór próby: celowy (kluczowi klienci wybranych operatorów logistycznych)

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Korporacja Badawcza Pretendent Sp. z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 2015 1.1. Polski przedsiębiorca cyfrowy czy analogowy? Jak podaje Konfederacja Lewiatan, aż 26% mikro i 9% firm małych przyznaje, że nie korzysta

Bardziej szczegółowo

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B Zawartość raportu: Cele projektu Metodologia i kontekst badania Managerskie key findings Prezentacja wyników badań Moduł 1. Rozmiar flot użytkowanych przez MŚP potencjał rynku 1) Liczba rzeczywiście działających

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. Przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego pierwsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP Przedsiębiorcy coraz optymistyczniej oceniają

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

MRB TO KOMPENDIUM WIEDZY O AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI I BRANŻY BUDOWLANEJ. A PONADTO NAJBARDZIEJ AKTUALNE, WIARYGODNE I RZETELNE PROGNOZY.

MRB TO KOMPENDIUM WIEDZY O AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI I BRANŻY BUDOWLANEJ. A PONADTO NAJBARDZIEJ AKTUALNE, WIARYGODNE I RZETELNE PROGNOZY. MRB TO KOMPENDIUM WIEDZY O AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI I BRANŻY BUDOWLANEJ. A PONADTO NAJBARDZIEJ AKTUALNE, WIARYGODNE I RZETELNE PROGNOZY. CHCESZ WIEDZIEĆ: JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ PROGNOZY NAJWAŻNIEJSZYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl 2013 NIE BOJĄ SIĘ!

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl 2013 NIE BOJĄ SIĘ! Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl Warszawa, 28 grudnia 2012 r. SONDAŻ BCC 2013 NIE BOJĄ SIĘ! Koniec roku to, z jednej strony, czas podsumowań, z drugiej nakreślania perspektyw

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Pomiar koniunktury wg metodyki ZZK Ogólny pomiar koniunktury w województwie zachodniopomorskim (ZZK Syntetyczny, ZZK Usługi, ZZK

Bardziej szczegółowo

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła.

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła. 1 Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A C Z E R W I E C 203 22. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r. Warszawa, 213 7 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 213 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2015 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2015 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2015 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY GORZEJ O GOSPODARCE, DOBRZE O SOBIE

MAŁE FIRMY GORZEJ O GOSPODARCE, DOBRZE O SOBIE Duma Przedsiębiorcy 1/8 MAŁE FIRMY GORZEJ O GOSPODARCE, DOBRZE O SOBIE W III kwartale pogorszyły się oceny sytuacji gospodarczej formułowane przez mikroprzedsiębiorstwa wynika z najnowszego badania Idea

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010 Warszawa, grudzień 2010 BS/162/2010 OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w oczach internautów. Raport badawczy

Piłka nożna w oczach internautów. Raport badawczy Piłka nożna w oczach internautów Raport badawczy Warszawa, 14 listopada 2011 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-11 listopada 2011 r. za pomocą ankiety on-line na platformie badawczej

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej 13. edycja, listopad 2006 r.

MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej 13. edycja, listopad 2006 r. MS INDEKS WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCTNEJ RAPORT Z 13. EDYCJI BADAŃ Raport z badania prowadzonego przez zespół Stowarzyszenia Komputer w Firmie : Założenia i koordynacja Robert Kamiński Wstęp i recenzja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WYZWANIA HR W DOBIE AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z BADANIA WYZWANIA HR W DOBIE AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ RAPORT Z BADANIA WYZWANIA HR W DOBIE AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ Marzec, 2012 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 3 OPIS PRÓBY BADAWCZEJ I METODYKI BADANIA 4 PODSUMOWANIE GŁÓWNYCH WNIOSKÓW 7 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

Komunikat z badań. Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy

Komunikat z badań. Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy Komunikat z badań 15 lipca 2015 r. Maciej Siejewicz Manager Marketing and Communications T: +48 22 43 41 239 M: +48 500 100 500 F: +48 22 43 41 010 maciej.siejewicz@gfk.com Kryzys w Grecji silnie wpływa

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII I NASTROJÓW PRZEDSTAWICIELI AUTOMOTIVE 2014 RAPORT Z BADANIA. Częstochowa, Lipiec 2014 r.

BADANIE OPINII I NASTROJÓW PRZEDSTAWICIELI AUTOMOTIVE 2014 RAPORT Z BADANIA. Częstochowa, Lipiec 2014 r. BADANIE OPINII I NASTROJÓW PRZEDSTAWICIELI AUTOMOTIVE 2014 RAPORT Z BADANIA Częstochowa, Lipiec 2014 r. Metodologia badania Metoda badania: Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo Ankieta mailowa Badanie

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat kredytów mieszkaniowych i rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Wrzesień

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo