Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch"

Transkrypt

1 Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące II kw oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na III kw. Kolejna edycja skanera sektora MŚP październik Część 1 stała raportu z badania omnibusowego KerallaResearch, wrzesień 2009

2 Strona2 Wprowadzenie informacje o badaniu Skaner sektora MŚP jest nowym produktem badawczym na rynku polskim, adresowanym do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją oraz nastrojami w mikro, małych i średnich firmach (firmy zatrudniające < 250 osób). Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce. Wśród przedsiębiorstw w Polsce 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. W Polsce działa niemal 1,8 mln mikro, małych i średnich firm (zarejestrowanych w GUS jest ok. 3,5 mln). Sektor MŚP wytwarza ponad 55 proc. PKB przypadającego na przedsiębiorstwa. 1 Skaner Sektora MŚP jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających równocześnie. Raport składa się z dwóch części. Część I (stała) prezentuje skalę inwestycji sektora MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny), zawiera m.in. wskaźnik nastrojów i kondycji w firmach MŚP. Dzięki cykliczności prowadzonego badania (co kwartał) możliwe będzie śledzenie kierunków zmian w czasie w firmach MŚP. Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania zlecone przez Klientów. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły. 1 Wg danych Lewiatan -

3 Strona3 Metodologia, próba Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS (rejestr REGON). Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600, przy błędzie pomiaru +- 4% i poziomie ufności 95%. Próba oddaje strukturę firm sektora MŚP; badanie uwzględnia reprezentację firm mikro, zatrudniających do 9 osób. Zatrudnienie struktura próby < 9 21% % % Firmy prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową (nie zawieszone, nie w likwidacji). 88 proc. stanowiły firmy z kapitałem polskim, 7 proc. z kapitałem zagranicznym, 5 proc. mieszanym. Wśród badanych firm 20,0 proc. była dotowana (otrzymała dotację z jakiegokolwiek programu unijnego), 69,9 proc. firm nie było dotowanych. Ubiega się obecnie o dotację 6,9 proc., a 1,5 proc. już była dotowana i stara się o kolejną dotację. Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą (właściciel, współwłaściciel, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, dyr. finansowy, główny księgowy, osoby na stanowiskach dyrektora stanowiły łącznie 76 proc. próby. Osoby pozostałe, wskazane jako odpowiedzialne za rozwój firmy, zakupy, inwestycje, zarządzanie stanowiły 24 proc. badanych. Jeden respondent reprezentował jedną firmę. Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Czas trwania wywiadu: 20 minut. Badanie wykonano w dniach

4 Strona4 Ważniejsze wnioski - podsumowanie Z badania wynika, że choć kondycja firm mierzona krótkoterminowymi decyzjami zakupowymi jest względnie dobra, uzyskuje bowiem średni wskaźnik + 10 pkt. po II kwartale, to nastroje przedsiębiorców nie pozostawiają złudzeń w firmach jest kiepsko. Wskaźnik nastrojów w MŚP wyniósł minus 61 punktów. Największy wpływ na końcowe ujemne saldo i obniżone nastroje miała ocena ostatnich miesięcy w krajowej gospodarce. Sytuację zdaje się ratować względny optymizm wyrażany przez przedsiębiorców w odniesieniu do własnej firmy, nieco mniej optymizmu mają przedsiębiorcy oceniając całą gospodarkę. W gospodarce krajowej przedsiębiorcy MŚP spodziewają się albo pogorszenia (23 proc.), albo w najlepszym wypadku braku zmian (28 proc.). Co piąty sądzi, że sytuacja w ciągu trzech miesięcy polepszy się (21 proc.).

5 Strona5 Aż 82 proc. firm MŚP przyznaje, że wyhamowanie gospodarki odbiło się negatywnie na ich branży, w tym dla większości 47 proc. jest to odczuwalny, zdecydowanie negatywny wpływ; dla 35 proc. wpływ jest odczuwany, jako umiarkowanie negatywny. Kiedy świat w tym Polska rozpędzi się na dobre? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mówią wprost nie w tym roku (77 proc.). Większość stawia na drugą połowę roku przyszłego - 33 proc., mniej liczni zakładają, że uda się wcześniej, czyli jeszcze przed czerwcem 2010 (17 proc.). Realiści oceniają, że raczej nastąpi to w roku 2011 lub jeszcze dalej (27 proc.). Mimo pojawiających się optymistycznych zapowiedzi niektórych analityków oraz krzepiących danych markoekonomicznych, przedsiębiorcy oceniając na bazie codziennych doświadczeń, skali obrotów, zamówień, płatności i wzmożonej rywalizacji o te same zlecenia, najwyraźniej nie podzielają optymizmu analityków. Szczególnie tej części, która zapowiada szybki powrót wzrostów. Po tak marnych nastrojach można się spodziewać, że większość przedsiębiorców za sytuację obwini obecny rząd. Okazuje się jednak, że tylko 16 proc. jest zdecydowanie pewna, że rząd zupełnie sobie nie radzi z kryzysem i nic nie robi. Kolejnych 30 proc. ocenia, że rząd raczej sobie nie radzi w obecnej sytuacji. Odmiennego zdania jest łącznie 40 proc. ankietowych firm MŚP, która ocenia starania rządu pozytywnie, w tym 36 proc. wskazuje, że Donald Tusk i jego ekipa raczej dobrze radzą sobie z kryzysem.

6 Strona6 Wypowiedzi przedsiębiorców wobec przyszłości własnego przedsiębiorstwa i całej polskiej gospodarki wskazują, że mimo wszystko więcej nadziei pokładają we własnych siłach, niż w poprawie kondycji gospodarki krajowej czy światowej. Kto może liczyć jeszcze w tym roku na zakupy swoich produktów i usług? Na zamówienia płynące z sektora MŚP mogą liczyć przedsiębiorstwa remontowe. Uzyskane dane wskazują, że większość nie wycofa się z planowanych remontów lokali, hal, pomieszczeń oraz modernizacji maszyn i urządzeń. Firmy realizują remonty obecnie i będą je prowadzić w najbliższych miesiącach. Na zakupy w najbliższych miesiącach mogą też liczyć dealerzy samochodów, ponieważ zapowiedź likwidacji w 2010 odpisu VAT mobilizuje, co najmniej jedną piątą badanych, która zapowiada kupno auta na jesieni. Mali i średni przedsiębiorcy będą też nabywać oprogramowanie oraz to, co związane jest z Internetem. Chcą więc inwestować w produkty generujące oszczędności i wspierające sprzedaż (e-sklepy, nowe serwisy www, newslettery, VOIP - telefonia internetowa, itp.). Wyraźnie mrożone są zakupy nowych nieruchomości, nowych technologii, infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wyposażenia (np. meble).

7 Strona7 Utrzymane mają być inwestycje w podnoszenie kompetencji pracowniczych szkolenia, warsztaty itp. Prawdopodobnie znaczny strumień środków na ten cel pochodzi i będzie pochodzić z programów unijnych. Uwzględniając jednak niski wynik, jaki uzyskał wskaźnik cząstkowy obszaru zatrudnienia zaledwie 6,86 pkt. (Index ZAIR) nie można wykluczyć, że nadspodziewanie gorszy III kwartał zmusi szereg firm MŚP do czasowego zawieszenia działalności, redukowania zatrudnienia i częściowo ucieczki w szarą strefę. Prezentacja wyników cz. 1 stałej

8 Strona8 Na wyraźnie gorszą sytuację gospodarczą w Polsce w ostatnich 3 miesiącach wskazuje 48 proc. przedsiębiorców. Reprezentują je głównie firmy z zatrudnieniem od 11 do 50 osób, a w dalszej kolejności firmy mikro - do 9 osób (łącznie 81 proc. spośród wszystkich, którzy wskazali tę odpowiedź). Co czwarty ankietowany ocenia, że aktualna sytuacja gospodarcza kraju jest niezmienna w relacji do tego, co działo się w gospodarce w poprzednim kwartale. Opinie taką podziela 26 proc. badanych. W ocenie 13 proc. ankietowanych przedsiębiorstw MŚP sytuacja gospodarcza w Polsce dziś jest nawet lepsza, niż była. Jak ocenia Pan/Pani obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy sytuacja w kraju w ostatnich 3 m-cach polepszyła się, pogorszyła czy jest taka sama? Dane % KRAJ Lepsza, niż była 13 Taka sama 26 Gorsza, niż była 48 Nie wiem, trudno mi ocenić 13

9 Strona9 Co ciekawe, na tle postrzegania sytuacji gospodarczej kraju, większość badanych - oceniając kondycję własnej firmy - wskazuje na constans. Dla 46 proc. badanych sytuacja w ostatnich 3 miesiącach, jest jaka była, a w ocenie 18 proc. nawet się polepszyła. O pogorszeniu sytuacji informuje jedna trzecia badanych firm MŚP 31 proc. Jeśli chodzi o kondycję Pana/Pani firmy czy ona w ostatnich 3 miesiącach polepszyła się, pogorszyła, pozostała bez zmian? Dane % FIRMA Polepszyła się 18 Jest taka, jaka była 46 Pogorszyła się 31 Nie wiem, trudno mi ocenić 5

10 Strona10 Prezentacja oceny przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju, w krótkim horyzoncie czasowym, ukazuje, że przedsiębiorcy w identycznych proporcjach podzielili się na pesymistów, optymistów i niezdecydowanych. Tych ostatnich jest 28 proc., czyli prawie co trzeci przedsiębiorca nie jest w stanie podjąć się oceny, w którym kierunku zmierza gospodarcza sytuacja kraju. Nie mają takich wątpliwości pozostali, a wśród nich 28 proc. jest zdania, że sytuacja w kolejnym kwartale b.r. będzie analogiczna do obecnej, według 23 proc. będzie ona gorsza, niż obecnie, a tylko co piąty badany spodziewa się stopniowej poprawy sytuacji i twierdzi, że gospodarka będzie w lepszej kondycji 21 proc. Co ciekawe, prognoza dotycząca sytuacji we własnej firmie wykazuje, zachowawczy, ale jednak większy optymizm. A czy sytuacja gospodarcza w Polsce w kolejnych 3 miesiącach będzie Pana/Pani zdaniem? Dane % KRAJ Lepsza, niż jest obecnie 21 Taka sama, jak obecnie 28 Gorsza, niż jest obecnie 23 Nie wiem, trudno mi ocenić 28

11 Strona11 Próbując przewidzieć kondycję własnej firmy na najbliższe 3 miesiące dominują głosy przedsiębiorców, oceniających, że czas ten nie wniesie rewolucji - 42 proc. ocenia, że stan firmy pozostanie takim, jakim jest obecnie. Z kolei 26 proc. przedsiębiorców, czyli więcej, niż prognozujących poprawę w kraju oczekuje poprawy kondycji swojej firmy w następnych miesiącach, a co dziesiąty spodziewa się pogorszenia sytuacji (10 proc.), czyli więcej firm spodziewa się spadków w skali całego kraju, niż we własnej firmie. W grupie tej dominują firmy, które nie uzyskały dotacji na działalność, natomiast w równym stopniu znajdziemy wśród nich firmy mikro, małe i średnie. Zatrudnienie okazało się nie być zmienną istotnie różnicującą odpowiedzi badanych. Jak Pan/Pani sądzi czy w następnych 3 miesiącach kondycja Pana/Pani firmy poprawi się, pogorszy czy pozostanie taką jak jest obecnie? Dane % FIRMA Poprawi się 26 Pozostanie taka, jak jest obecnie 42 Pogorszy się 10 Nie wiem, trudno mi ocenić 22

12 Strona12 Analizując opinie przedsiębiorców wobec sytuacji na świecie i zmagań z kryzysem, trzeba stwierdzić, że sektor MŚP nie ma złudzeń. Zdecydowana większość jest zdania, że zażegnanie problemów gospodarek to perspektywa kilkunastu miesięcy, a może i lat. W sumie 77 proc. ankietowanych wskazało, że kryzys na pewno nie skończy się w tym roku i w tej grupie większość 33 proc. stawia na drugą połowę roku 2010, a 27 proc. na rok 2011 lub jeszcze dalej. Tylko 4 proc. przedsiębiorców twierdzi, że świat a w tym Polska poradzi sobie z gospodarczymi kłopotami w najbliższych kilku miesięcach. Niemal jedna piąta ankietowanych nie podejmuje się prognozowania w tym obszarze; 19 proc. wskazuje nie wiem, trudno powiedzieć. A jak Pana/Pani sądzi kiedy sytuacja ekonomiczna na świecie w tym w Polsce poprawi się i kraje wyjdą z kryzysu? Spodziewa się Pan/Pani, że nastąpi to... ŚWIAT I KRAJ Jeszcze w tym roku 4 W pierwszej połowie następnego roku (do czerwca) 17 W drugiej połowie nast. roku (po czerwcu) 33 Najwcześniej w 2011 r. albo i dalej 27 Nie wiem, trudno mi powiedzieć 19

13 Strona13 Przedsiębiorcy pytani o wpływ kryzysu na swoją branżę, w większości wskazywali na jego wyraźnie negatywne implikacje. Dla blisko połowy ankietowanych 47 proc. jest to wpływ na działalność zdecydowanie negatywny, dla 35 proc. umiarkowanie negatywny. W 13 proc. firm MŚP oceniono, że kryzys na ich branżę nie miał wpływu. Wskazujący na silnie negatywne skutki reprezentowali głównie sektor handlu i usług, w nieco mniejszym stopniu producentów. Negatywne skutki podnoszono szczególnie w firmach poligraficznych, odzieżowych, spedycyjnych, w firmach eksportowych oraz wielu usługodawców (reklama, audyt, szkolenia). Zaledwie 2 proc. badanych stwierdziło, że kryzys ma pozytywne oddziaływanie na branżę, w której działają. Reprezentowali oni głównie branże: budowlaną, drogową, konstrukcje stalowe, materiały do drukarek oraz handel produktami elektrotechnicznymi i automatykę przemysłową, z zatrudnieniem pow. 50 osób. Jak wynika z Pana/Pani obserwacji i P. doświadczenia czy kryzys dotknął P. branżę, czy ma ujemny wpływ na jej działalność czy raczej jest to niewielki wpływ lub ma wpływ raczej pozytywny? Dane % FIRMA Zdecydowanie tak, ma wpływ negatywny Ma wpływ umiarkowanie negatywny Nie ma wpływu (obojętny) 13 Nie ma wpływu negatywnego, ma raczej pozytywny Zdecydowanie ma wpływ pozytywny Nie wiem, trudno mi ocenić 2 2 1

14 Strona14 Wśród przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP niemal po połowie rozkładają się głosy sympatyków działań antykryzysowych rządu oraz przedsiębiorców wyraźnie tymi działaniami zawiedzionych. 40 proc. badanych ocenia, że rząd Donalda Tuska radzi sobie całkiem dobrze z kryzysem, w tym 4 proc. ocenia, że nawet bardzo dobrze. Tymczasem, wśród 46 proc. mających przeciwne odczucia, większość twierdzi, że rząd niewiele robi i raczej sobie nie radzi (30 proc), a 16 proc. jest zdania, że rząd nie radzi sobie zupełnie i nic nie robi, by walczyć z kryzysem. W tej grupie przeważają usługodawcy i producenci. Proszę powiedzieć, czy ma Pana/Pani poczucie, że rząd Donalda Tuska radzi sobie z kryzysem w kraju? Dane % KRAJ Bardzo dobrze sobie radzi, robi to co powinien 4 Raczej dobrze sobie radzi 36 Raczej sobie nie radzi, niewiele robi 30 Zupełnie sobie nie radzi, nic nie robi 16 Nie wiem, trudno mi ocenić 14

15 Strona15 Wskaźnik nastrojów KERNA uzyskał wartość -61 pkt. WSKAŹNIK KERNA Wskaźnik nastroju przedsiębiorstw KERNA po II kw wyniósł -61 pkt. (-100 min; +100 max). Największy wpływ na niską, końcową wartość wskaźnika miały odpowiedzi na pytanie dotyczące kondycji Polski w ostatnich 3 miesiącach oraz ocena kondycji firmy własnej w tym samym czasie (uzyskały one odpowiednio 74 pkt. oraz - 63 pkt.). Nie jest zaskoczeniem, że ostatnie miesiące nie nastrajają pozytywnie przedsiębiorców. Relatywnie lepsze nastroje wiążą się z kolejnymi 3 miesiącami, szczególnie w ocenie własnej firmy. Wskaźnik ocen własnej sytuacji firmy uzyskał -48 pkt. Gorzej wypada ocena kraju w perspektywie 3 miesięcy uzyskując -58pkt. Wyraźnie więc przez przedsiębiorców lepiej postrzegana jest sytuacja własnej firmy, niż gospodarki. Kolejne pomiary kwartalne wskażą kierunek zmian nastrojów przedsiębiorców sektora MŚP i umożliwią porównania.

16 Strona16 Jak powstaje wskaźnik nastrojów KERNA? Wskaźnik nastrojów KERNA, to subiektywna ocena własnej firmy w kontekście postrzeganych uwarunkowań gospodarczych. Wskaźnik liczony jako iloraz różnicy pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na tak-polepszenie oraz na nie-pogorszenie, oraz sumy tych dwóch odpowiedzi - pierwszy etap. Drugi etap wyliczenia wskaźnika uwzględnia respondentów, którzy nie mieli jednoznacznego stanowiska na dany temat i odpowiadali trudno powiedzieć oraz respondentów, którzy wskazali bez zmian. Konstrukcję wskaźnika KERNA oraz Index ZAIR wzorowano na kilkuletnich doświadczeniach badawczych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w sektorze MŚP. 2 Wskaźnik budowany w oparciu o odpowiedzi na pytania Pyt. 1 (kraj-ocena) Pyt. 2 (kraj-prognoza) Pyt.3 (firma-ocena) Pyt. 4 (firma-prognoza) Jak ocenia Pana/Pani obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy sytuacja w kraju w ostatnich 3 m-cach polepszyła się, pogorszyła czy jest taka sama, jak obecnie? Czy sytuacja gospodarcza w Polsce w kolejnych 3 m-cach będzie Pana/Pani zdaniem lepsza niż obecnie, gorsza niż obecnie, taka sama jak obecnie? Jeśli chodzi o kondycję Pana/Pani firmy czy w ostatnich 3 m-cach polepszyła się, pogorszyła, jest taka, jaka była? Jak P. sądzi czy w następnych 3 miesiącach kondycja Pana/Pani firmy poprawi się, pozostanie taka sama, pogorszy się? 2 Publikacja Ministerstwa Gospodarki pt. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców.

17 Strona17 Wskaźnik kondycji INDEX ZAIR wyniósł 10,94 pkt. INDEX ZAIR Bardzo niski wskaźnik cząstkowy wskazuje na wysoki poziom rezygnacji z zatrudniania z równoległym redukowaniem obecnego zatrudnienia. obszary realizacji zakupów obszary mrożenia i rezygnacji Średni wskaźnik kondycji firm oparty na zakupach i rezygnacjach dla wyznaczonych obszarów wyniósł 10,94 punktów. Obszary, w których firmy MŚP najwięcej w najbliższych miesiącach zainwestują to Internet, e-biznes, VOIP, czyli poszerzanie dostępności firm do sieci www i oszczędności z rozwiązań internetowych (najwyższy wskaźnik cząstkowy 47,62 pkt.). Następnym obszarem jest obszar - remontów lokali, hal, pomieszczeń (39,71 pkt.) oraz kompetencji pracowniczych i modernizacji maszyn, urządzeń (odpowiednio 35,74 pkt. oraz 31,43). Wśród obszarów, w których sektor MŚP będzie wydatkować znajdują się też oprogramowanie (26,32 pkt.) oraz samochody (22,89 pkt.). Mrożenie zakupów i rezygnacje obejmą głównie obszary: nieruchomości (-60,29 pkt.), zakupu technologii i nowych maszyn (-21,95pkt. ), infrastruktury telekomunikacyjnej (-16,52 pkt.). Na alarmującym poziomie jest wskaźnik cząstkowy obszaru zatrudnienia 6,86 pkt. Jego ewentualny dalszy spadek, oznaczać będzie mocne redukowanie zatrudnienia sektora MŚP.

18 Strona18 Jak powstaje wskaźnik kondycji firm MŚP ZAIR? To informacja ukazująca kondycję przedsiębiorstw w krótkim okresie. Co dzieje się w firmach MŚP i jakie decyzje są w nich podejmowane? Do konstrukcji wskaźnika przyjęto, że o kondycji podmiotu gospodarczego pośrednio świadczą zakupy realizowane i wstrzymywane, Założono, że decyzje w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy najlepiej oddają ich stan. Wpływ tych decyzji znajduje wyraz w realnych zakupach bądź mrożeniu zakupów i inwestycji, czyli mają wymierne konsekwencje makroekonomiczne. Rezygnacje z podjętych wcześniej decyzji zakupowych są informacją uzupełniającą wskazującą na klimat panujący w firmie. Założono, że systematyczne skanowanie firm MŚP pod kątem nawet prostych wyborów: tak, nie kupujemy, nie kupujemy, inwestujemy, redukujemy ukazuje ich faktyczną kondycję. Szczególnie w firmach sektora MŚP, w których pozytywne i negatywne oddziaływanie rynku (płynność, liczba zleceń, zadłużenia, zasoby finansowe) najszybciej przekładają się na konkretne decyzje zakupowe. Uzyskany wskaźnik ułatwia prognozowanie i ustalanie przyszłych trendów. Gotowość firm do zakupów lub przeciwnie, wstrzymywanie ich, to zapowiedź wydarzeń zachodzących w gospodarce oraz możliwość przygotowania się na nie. Wskaźnik jest liczony w oparciu o zakupy realizowane w momencie pomiaru i w perspektywie nadchodzących 3 m-cy. Pytania dotyczą zakupów/inwestycji/redukcji w kilku obszarach. Ankieter pyta o podjęte decyzje o nabyciu lub wstrzymaniu zakupu, nie o intencje i plany. Wskaźnik jest liczony jako agregat odpowiedzi z wymienionych obszarów od 1 do 6. Łącznie dla tych obszarów zadano badanym 11 pytań o każdy obszar z osobna (osobno o zakupy samochodów, osobno zakupy oprogramowań, mebli, itd.) Wynik nie jest korygowany odpowiedziami bez zmian dzięki czemu jest bardziej wrażliwy na przekształcenia i reorganizacje w firmach. Kolejne pomiary kwartalne wskażą kierunek zmian wskaźnika i pozwolą na tworzenie krótkoterminowych prognoz.

19 Strona19 Wskaźnik budowany w oparciu o odpowiedzi na pytania czy obecnie lub w najbliższych 3 miesiącach podjęto w firmie decyzje o zakupie, redukcji w danym obszarze lub zrezygnowano z podjętych wcześniej decyzji o zakupie Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5 Obszar 6 PRACOWNIK zatrudnienie lub redukowanie zatrudnienia, wprowadzanie nowych form zatrudnienia, wcześniej nie stosowanych (np. pracownicy tymczasowi, telepraca) KOMPETENCJE nakłady na podnoszenie kompetencji (kupowanie kursów, szkoleń, seminariów) lub brak inwestowania w ten obszar, a nawet rezygnacje z kupowanych dotąd usług, kursów etc. INWESTYCJE decyzje o zakupie technologii, maszyn, urządzeń, oprogramowań, nieruchomości lub decyzje o nie kupowaniu lub rezygnacje WYPOSAŻENIE decyzje o zakupie mebli, pojazdów lub decyzje o nie kupowaniu bądź rezygnacje z wcześniej a? podjętych decyzji o zakupach wyposażenia do firmy MODERNIZACJE decyzje o remontowaniu, przebudowie lokali, hal, pomieszczeń, modernizacji maszyn, urządzeń etc. lub brak nakładów na ten obszar, rezygnacje z wczesniej podjetych decyzji KOMUNIKACJA zakupy i nakłady na telekomunikację, infrastrukturę firmy, łącza, w tym inwestycje w Internet, serwis www, w telefonię VOIP, sklep internetowy etc. lub brak zakupów w tym obszarze, rezygnacje

20 Strona20 KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research jest prywatną, niezależną agencją badań rynku założoną w 2006 roku we Wrocławiu. Od początku działalności opiera się na doświadczeniu osób specjalizujących się w prowadzaniu badań dla firm. Wyróżnia nas specjalizacja w badaniach business to business, badacze rynkupraktycy i wysoka jakość usług potwierdzona rekomendacjami klientów. KerallaResearch honoruje zasady Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR wytyczającego standardy dla branży i nakładającego odpowiedzialność zawodową osób zajmujących się badaniami. Wszelkie badania prowadzone przez Instytut Keralla są zgodne z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej i wykonywane są przy zachowaniu zasady należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Certyfikaty. W 2008 roku otrzymaliśmy certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskim Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi NARODOWEGO PROGRAMU FORESIGHT POLSKA Pracujemy m.in. dla Daimler Fleet Management, EFL, Impela, ING Car Lease, Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasz zespół realizował projekty dla: Shell Polska, Peugeot (Francja), Fraikin (Francja). Z wyników naszych badań korzystają m.in.: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, SAMAR, Forbes, money.pl, bankier.pl, wnp.pl, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Businessman. Wykonujemy badania na zlecenie, analizy dla branż, badania dla firm i instytucji oraz sektora publicznego. KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B Św. Antoniego 2/4 Budynek D Wrocław, Polska Biuro: (+48) Faks: (+48)

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 3q2016 Data publikacji: sierpień 2016 SKANER MŚP 1

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 3q2016 Data publikacji: sierpień 2016 SKANER MŚP 1 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 3q2016 Data publikacji: sierpień 2016 SKANER MŚP 1 Czym jest Skaner MŚP? Jak jest realizowany? Co go wyróżnia? SKANER MŚP 3Q2016 2 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2013

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2013 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2013 Kolejna edycja Skanera MŚP kwiecień 2013 Data publikacji: luty 2013

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące I kw. 2011 oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na II kw. 2011 Kolejna edycja

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 4 kwartał 2013

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 4 kwartał 2013 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research opinie i prognozy przedsiębiorców 4 kwartał 2013 Kolejna edycja Skanera MŚP styczeń 2014 Data publikacji: październik

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch. oraz opinie przedsiębiorców podsumowujące IV kw.

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch. oraz opinie przedsiębiorców podsumowujące IV kw. Strona1 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch prognozy na I kw. 2011 oraz opinie przedsiębiorców podsumowujące IV kw. 2010 Kolejna edycja skanera sektora

Bardziej szczegółowo

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Źródło: Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Keralla Research na zlecenie EFL. Lipiec 2013 Prognozy słabszej kondycji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące III kw. oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na IV kw. 2010 Kolejna edycja skanera

Bardziej szczegółowo

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno Badanie Keralla Research IV kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno Zasadniczo wzrósł optymizm przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. Opinie i prognozy przedsiębiorców 2 kwartał 2014

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. Opinie i prognozy przedsiębiorców 2 kwartał 2014 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research Opinie i prognozy przedsiębiorców 2 kwartał 2014 Kolejna edycja Skanera MŚP lipiec 2014 Data publikacji: kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Pogorszyły się nastroje w firmach

Pogorszyły się nastroje w firmach Badanie Keralla Research III kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Pogorszyły się nastroje w firmach W tym kwartale pogorszyły się nastroje przedsiębiorców, a wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Raport z V fali badania sektora MSP Warszawa, kwiecień 2013 Komentarz Dyrektora Generalnego Szanowni Państwo, Kwietniowa edycja naszego badania

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2013

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2013 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research opinie i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2013 Kolejna edycja Skanera MŚP październik 2013 Data publikacji: lipiec

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2014

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2014 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2014 Kolejna edycja Skanera MŚP kwiecień 2014 Data publikacji: luty 2014

Bardziej szczegółowo

Nie panikujemy i wciąż inwestujemy

Nie panikujemy i wciąż inwestujemy 1 z 5 06-12-2011 12:50 06 grudzień 2011 12:50:35 Gazeta MSP Najnowsze wydanie Stałe działy Stałe działy gazety MSP - MSP Więcej Usługi dla firm Archiwum Prenumerata Reklama Partnerzy Patronaty Biznes2biznes.com

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Raport dla przedstawicieli mediów

Raport dla przedstawicieli mediów Raport dla przedstawicieli mediów Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu raport prezentujący wyniki kolejnego badania zrealizowanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A., dotyczący

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 00 roku Agencja Badań Rynku OPINIA, styczeń 009 Spis treści Informacje o badaniu... Problematyka badania... Informacje o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KERALLA RESEARCH [05.2014]

RAPORT KERALLA RESEARCH [05.2014] RAPORT KERALLA RESEARCH [05.2014] Przedsiębiorcy o europosłach Prawie 80 proc. przedsiębiorców nie ma poczucia, by europosłowie kończący obecną kadencję reprezentowali i bronili ich biznesowych racji w

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe i kondycja polskich firm

Podróże służbowe i kondycja polskich firm Podróże służbowe i kondycja polskich firm Metodologia badania 500 przedsiębiorstw z sektora MSP z całej Polski 32% 5% Usługi 55% Handel 28% Produkcja Produkcja rolna Czas realizacji badania: 21-30.09.2015

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku

Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku Warszawa, 3 października 2011 roku Badania nad Przedsiębiorstwem - wspólny projekt BCC i Instytutu GfK przeprowadzony w ramach Monitora Firm GfK Polonia Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku Jak przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ13 / IIQ13) Data badania: styczeń 13 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Handel Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

M a r z e c 25. E D Y C J A

M a r z e c 25. E D Y C J A M a r z e c 01 5. E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Ostrożny optymizm w branży ociepleń

Ostrożny optymizm w branży ociepleń 15 grudnia 2014 Informacja prasowa Ostrożny optymizm w branży ociepleń Wyniki VII fali badania TNS Polska nt. rynku ETICS w Polsce Wśród producentów systemów ociepleń obserwuje się polepszenie nastrojów

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 19.01.2017 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Audyt finansowy badanie ican Research

Audyt finansowy badanie ican Research badanie ican Research Audyt finansowy 2013 Zmiana charakteru audytu z pasywnego na aktywnodoradczy, podniesienie jakości współpracy i poprawa wizerunku to kierunki, w których powinien podążać współczesny

Bardziej szczegółowo

C z e r w i e c 26. E D Y C J A

C z e r w i e c 26. E D Y C J A C z e r w i e c 2014 26. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 2015 1.1. Polski przedsiębiorca cyfrowy czy analogowy? Jak podaje Konfederacja Lewiatan, aż 26% mikro i 9% firm małych przyznaje, że nie korzysta

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 34/2015 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Barometr koniunktury Dolnego Śląska

Barometr koniunktury Dolnego Śląska Projekt pn. System zarządzania zmianą z wykorzystaniem barometru koniunktury jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA.POKL.08.01.02-02-003/11

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 20.09.2016 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews), czyli ankiety, którą badani wypełniają samodzielnie przez

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora MSP

Bariery rozwoju sektora MSP 1 Wrocław, grudzień 2008 2 Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś

Bardziej szczegółowo

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B Zawartość raportu: Cele projektu Metodologia i kontekst badania Managerskie key findings Prezentacja wyników badań Moduł 1. Rozmiar flot użytkowanych przez MŚP potencjał rynku 1) Liczba rzeczywiście działających

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ. RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa

OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ. RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa 24.11.2014 NOTA METODOLOGICZNA 2 Nota metodologiczna Czas realizacji badania: 09-19.11.2014. Miejsce realizacji: Próba: Operat losowania: próba

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Korporacja Badawcza Pretendent Sp. z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych

BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych Realizator Patronat CHARAKTERYSTYKA PRÓBY Dobór próby: celowy (kluczowi klienci wybranych operatorów logistycznych)

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013 Warszawa, sierpień 2013 BS/119/2013 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE.

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE. FREE ARTICLE Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012 Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Pomiar koniunktury wg metodyki ZZK Ogólny pomiar koniunktury w województwie zachodniopomorskim (ZZK Syntetyczny, ZZK Usługi, ZZK

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo