Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch"

Transkrypt

1 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące I kw oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na II kw Kolejna edycja skanera sektora MŚP lipiec 2011 Część 1 stała raportu z badania omnibusowego KerallaResearch Data publikacji: maj 2011

2 Strona 2 Wprowadzenie informacje o badaniu Skaner MŚP jest produktem badawczym adresowanym do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją oraz nastrojami w mikro, małych i średnich firmach (firmy zatrudniające < 250 osób). Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce. Wśród przedsiębiorstw w Polsce ok. 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a ok. 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. Według najnowszych danych prezentowanych przez GUS oraz ZUS w Polsce działa aktywnie 2,1 mln firm. Podmiotów mikro, w których występuje tylko jeden płatnik składki ubezpieczeniowej (właściciel) jest w Polsce, aż 1,3 mln. Podmiotów, które płacą za więcej, niż jedną osobę mamy 856 tys. Sektor MŚP wytwarza 68 proc. PKB. Skaner MŚP Instytutu Keralla jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających równocześnie. Raport składa się z dwóch części. Część I (stała) prezentuje skalę inwestycji sektora MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny) i zawiera m.in. wskaźnik nastrojów KERNA i Indeks kondycji ZAIR. Dzięki cykliczności prowadzonego badania możliwe jest śledzenie kierunków zmian w firmach. Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania zlecone przez Zamawiających. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły.

3 Strona 3 Metodologia, próba Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS (rejestr REGON) oraz branżowych zestawień bazodanowych. Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm sektora MŚP; badanie uwzględnia reprezentację firm mikro zatrudniających do 9 osób. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową (firmy niezawieszone, nie będące w stanie likwidacji, niepaństwowe). Firmy prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W badaniu podsumowującym I kw ,2 proc. stanowiły firmy z kapitałem polskim, firmy z kapitałem zagranicznym stanowiły 4,3 proc., a z kapitałem mieszanym 6,5 proc. Respondentem była osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel/współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes/wiceprezes, członek zarządu, dyr. finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub osoby pozostałe wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje, współzarządzanie firmą. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę. Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Czas trwania wywiadu: do 15 minut. Struktura próby badanych firm MŚP WG DZIAŁALNOŚCI, N=600 (1Q11) Przemysł 26,3 Budownictwo 10 Handel hurt, detal Transport, łączność, telekomunikacja Hotele i restauracje 26,7 4 10,5 Pośrednictwo finansowe 1,7 Obsługa nieruchomości, firm i nauka Pozostała działalność usługowa 2,8 18

4 Strona 4 Ważniejsze wnioski - podsumowanie Niestety, polski small biznes wciąż nie ma wielkich nadziei na poprawę sytuacji gospodarczej kraju w najbliższych trzech miesiącach. Również negatywnie oceniana jest aktualna kondycja ekonomiczna Polski wynika z najnowszej edycji badania Sektora MŚP prowadzonego co kwartał przez wrocławski Instytut KerallaResearch. Taki pesymistyczny trend utrzymuje się już od początku roku. Nadzieję budzi w tym kontekście ocena przyszłości kondycji własnej firmy. Ponad 70 proc. badanych deklaruje prowadzenie inwestycji w nadchodzących miesiącach i uważa, że będzie w firmie lepiej. W drugim kwartale utrwaliła się ocena małych i średnich firm, że sytuacja gospodarcza kraju w ostatnich miesiącach była słaba i niewielu przedsiębiorców spodziewa się zmian na lepsze. Co drugi respondent pytany o ostatnie 90 dni w krajowej gospodarce uważa, że sytuacja się pogorszyła (53,8 proc.). Otrzymany skan nastrojów sektora MŚP oddaje pogłębienie niepokoju przedsiębiorców i w ocenie analityków Keralla Research - niezadowolenie z działań i zaniechań rządu w obszarze gospodarki. W poprzednim raporcie oceniliśmy, że zgłaszane obawy mają wymiar żółtej kartki, wystawianej przez small biznes rządowi. Obecne badanie potwierdza, że niestety decyzje rządu nadal budzą ogromny niepokój o przyszłość u większości małych i średnich firm. Czy w następnym kwartale będzie lepiej? Co trzeci badany twierdzi, że w krajowej gospodarce będzie gorzej (29,7 proc.) i choć to nieco lepiej niż w poprzednim pomiarze, nie jest to tak bardzo wyczekiwana poprawa nastrojów. Wciąż bowiem co trzecia firma spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Tylu pesymistów nie było nawet rok temu w analogicznym czasie. Wówczas na pogorszenie wskazywało 14,5 dziś 29,7 proc. Jedyny plus, jaki notujemy to fakt, że gorszej przyszłości obawia się o 6 pkt. proc. firm mniej, niż kwartał wcześniej. Natomiast na polepszenie warunków funkcjonowania gospodarki w II kwartale br. liczy 24,3 proc. To o 5,8 pkt. proc. więcej optymistów, niż kwartał wcześniej, ale jednocześnie 12 pkt. proc. mniej, niż rok temu o tej samej porze.

5 Strona 5 Kondycję własnej firmy w minionych trzech miesiącach przedsiębiorcy tradycyjnie ocenili lepiej, niż kondycję gospodarki kraju. Także tu jednak przybyło negatywny ocen w relacji do poprzedniego pomiaru, sprzed trzech miesięcy. Z 25 proc. do 30,8 proc. wzrósł odsetek źle oceniających stan firmy kw/kw i równocześnie spadł o 2 pkt. proc. kw/kw oceniających pozytywnie zmiany w ostatnim kwartale. W obszarze ocen kondycji firmy uzyskany wynik jest porównywalny z notami, jakie wystawiali przedsiębiorcy w tym samym czasie rok wcześniej. Nieznacznie, bo jedynie o 2 proc. ubyło, wobec kwietnia ub. roku, optymistów. A jak widzi swoją przyszłość small biznes w nadchodzących trzech miesiącach? Do 38,7 proc. z 34,2 proc. wzrósł odsetek optymistów kw/kw i równocześnie do 14,3 proc. z 20,3 proc. kw/kw spadł udział firm prognozujących pogorszenie własnej sytuacji ekonomicznej w kolejnym kwartale. Co ważne wskaźnik nastrojów KERNA, który obrazuje kierunek nastrojów w small biznesie, wspiął się do -51,6 pkt. z 55,6 pkt. kw/kw. Notowana poprawa rewolucji nie zapowiada, ale jest prognostykiem lepszej sprzedaży i wzrostu zamówień w mikro, małych i średnich firmach. Uzyskane wyniki obrazują ciekawy dysonans. Z jednej strony utrwala się bowiem krytyczna ocena badanych wobec przeszłej i obecnej sytuacji gospodarczej kraju, a równocześnie ankietowani dobrze oceniają przyszłość swoich własnych przedsiębiorstw. Ponad 70 proc. deklaruje prowadzenie inwestycji - przedsiębiorcy planują m.in. zakupy samochodów, remonty i modernizacje maszyn i urządzeń, utrzymują wydatki na marketing i reklamę oraz szkolenia. Mało tego. Wzrósł wskaźnik cząstkowy dla obszaru zatrudnienia (do 47,71) świadczący o chęci utrzymania obecnego stanu zatrudnienia (brak redukcji) i zatrudniania kolejnych osób (Index ZAIR). Jak zatem interpretować uzyskane wyniki?

6 Strona 6 Przyczyn rozdźwięku jest wiele, ale kluczowe są dwie. Pierwsza to działania rządu, który nie uczynił sobie przyjaciół ze small biznesu m.in. podnosząc podatek VAT, składkę rentową, najniższe wynagrodzenia i ingerując w emerytury, czy równocześnie każąc sobie płacić za korzystanie z dróg i nakładając kary za tzw. ustawę śmieciową. Druga przyczyna to kryzys, jako czynnik niezależny od firmy, zewnętrzny, który mocno dotknął MŚP - spadek popytu, kłopot z kredytem bankowym i problem windykowania należności, których brak oznacza, szczególnie w małych firmach, utratę płynności. Te dwie przyczyny najmocniej, w naszej ocenie, odpowiadają za obecną krytykę kondycji gospodarki państwa, która kojarzona jest z całym otoczeniem zewnętrznym, na które przedsiębiorcy nie mają wpływu. Pokryzysowa trauma i żywa wciąż obawa przed drugim dnem, wpływa też na ostrożność w inwestycjach, ale ich nie hamuje. Po raz pierwszy zapytaliśmy przedsiębiorców czy wprowadzenie w Polsce euro wpłynie na prowadzony przez nich biznes? Okazuje, się że większość małych firm spodziewa się pozytywnego wpływu tej zmiany. W sumie co trzeci badany (34,3 proc.) uznał, że rezygnacja ze złotówki na rzecz eurowaluty przyniesie pozytywne zmiany ich przedsiębiorstwu. Dodatkowo braku wpływu na prowadzoną działalność po wprowadzeniu euro spodziewa się co czwarty ankietowany przedsiębiorca (24,7 proc.). Natomiast przedsiębiorców prognozujących, że euro negatywnie odbije się na ich biznesie jest dla porównania 25,4 proc. Dodajmy, że zwolenników wprowadzenia wspólnej waluty wśród ogółu społeczeństwa jest zaledwie 17 proc., a 65 proc. ocenia, że wpływ ten będzie negatywny (według badań z marca br. agencji TNS OBOP). Jak widać small biznes chętniej zamieniłby złotówki na euro, niż ogół społeczeństwa. Prezentacja wyników cz. 1 stałej

7 Strona 7 Utrzymał się niestety negatywny trend w postrzeganiu sytuacji gospodarczej kraju po I kwartale br. Podobnie, jak w pomiarze podsumowującym 2010 rok, także podsumowanie pierwszego kwartału obecnego roku przyniosło znaczący wzrost odsetka przedsiębiorców, którzy zakwalifikowali ostatnie miesiące, jako czas wyraźnego pogorszenia w krajowej gospodarce. Obecnie udział ocen negatywnych wzrósł, aż do 53,8 proc., co daje 12 punktów więcej, niż trzy miesiące wcześniej i 20,6 pkt. więcej, niż rok temu w analogicznym okresie. Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 3 m-cy? Dane % dla n=600 (1Q11) KRAJ Polepszyła się 12,3 Nie uległa zmianom 29,3 Pogorszyła się 53,8 Nie wiem, trudno powiedzieć 4,5

8 Strona 8 Kondycję własnej firmy przedsiębiorcy tradycyjnie ocenili lepiej, niż kondycję gospodarki kraju. Także tu jednak przybyło negatywny ocen w relacji do poprzedniego pomiaru, sprzed trzech miesięcy. Z 25 proc. do 30,8 proc. wzrósł odsetek źle oceniających stan firmy kw/kw i równocześnie spadł o 2 pkt. proc. kw/kw oceniających pozytywnie zmiany w ostatnim kwartale. W obszarze ocen kondycji firmy uzyskany wynik jest porównywalny z notami, jakie wystawiali przedsiębiorcy w tym samym czasie rok wcześniej. Nieznacznie, bo jedynie o 2 proc. ubyło, wobec kwietnia ub. roku, optymistów. FIRMA Jeśli chodzi o kondycję firmy, jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ostatnich 3 m-cach? Dane % dla n=600 (1Q11) Polepszyła się 22,7 Nie uległa zmianom 45,8 Pogorszyła się 30,8 Nie wiem, trudno powiedzieć 0,7

9 Strona 9 W obecnym badaniu, w miejsce pytania o zakładany koniec kryzysu gospodarczego, zapytaliśmy przedsiębiorców sektora MŚP, jak oceniają, w jakim kierunku wpłynie docelowe wprowadzenie waluty euro w miejsce złotego w Polsce? Okazuje się, że większość małych firm spodziewa się pozytywnego wpływu tej zmiany na prowadzony przez siebie biznes. W sumie aż 34,3 proc. (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej pozytywnie) uznało, że rezygnacja ze złotówki na rzecz eurowaluty przyniesie pozytywne zmiany ich przedsiębiorstwu. Dodatkowo braku wpływu na prowadzoną działalność po wprowadzeniu euro spodziewa się co czwarty ankietowany przedsiębiorca (24,7 proc.). Poważne obawy wobec euro i przewidywanie, że wpływ na prowadzony biznes będzie raczej ujemny, niż pozytywny zgłasza 25,4 proc. badanych przedsiębiorstw. Czy zastąpienie złotego euro wpłynie na prowadzenie P. biznesu pozytywnie, negatywnie czy będzie bez wpływu? Dane % dla n =600 (1Q11) zdecydowanie pozytywnie raczej pozytywnie ani pozytywnie ani negatywnie raczej negatywnie zdecydowanie negatywnie nie wiem trudno powiedzieć 17,5 16,8 24,7 12,7 12,7 15,7

10 Strona 10 O ile poprzednie miesiące zostały ocenione przez większość badanych surowo i przeważnie negatywnie, to nieco lepiej badani widzą przyszłość. Nie jest to tak bardzo wyczekiwana poprawa nastrojów, która wyznaczałaby wyraźny trend progresji dodatnich wyników na kolejne miesiące. Wciąż bowiem co trzecia firma spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Tylu pesymistów nie było nawet rok temu w analogicznym czasie. Wówczas na pogorszenie wskazywało 14,5 dziś 29,7 proc. Jedyny plus, jaki notujemy to fakt, że gorszej przyszłości obawia się o 6 pkt. proc. firm mniej, niż kwartał wcześniej. Na polepszenie warunków funkcjonowania gospodarki w II kwartale br. liczy 24,3 proc. To o 5,8 pkt. proc. więcej optymistów, niż kwartał wcześniej, ale jednocześnie 12 pkt. proc. mniej, niż rok temu o tej samej porze. Jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 m-cy? Dane % dla n=600 (1Q11) KRAJ Polepszy się 24,3 Pozostanie bez zmian 27,7 Pogorszy się 29,7 Nie wiem, trudno powiedzieć 18,3

11 Strona 11 Najkorzystniej kształtują się opinie dotyczące kondycji własnej firmy w nadchodzących trzech miesiącach. Do 38,7 proc. z 34,2 proc. wzrósł odsetek optymistów kw/kw i równocześnie do 14,3 proc. z 20,3 proc. kw/kw spadł udział firm prognozujących pogorszenie własnej sytuacji ekonomicznej w kolejnym kwartale. Jak P. sądzi, jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy? Dane % dla n=600 (1Q11) FIRMA Polepszy się 38,7 Pozostanie bez zmian 32,7 Pogorszy się 14,3 Nie wiem, trudno powiedzieć 14,3

12 Strona 12 Wskaźnik nastrojów KERNA w stopniowo górę do - 51,6 pkt. WSKAŹNIK KERNA Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wzrósł do -51,03 pkt. z -55,6 pkt. kw./kw. (-100 min; +100 max). Klimat w firmach sektora MŚP jest więc lepszy, niż trzy miesiące temu, głównie za sprawą wyraźnie lepszej prognozy sytuacji własnej firmy w nadchodzących miesiącach. Istotny jest wzrost wartości wskaźnika cząstkowego do -22,5 pkt. Prawdopodobnie za tak obiecujący kierunek odpowiedzialna jest oczekiwana przez przedsiębiorców wyższa sprzedaż w kolejnych miesiącach i rosnąca liczba zamówień o czym świadczą odpowiedzi udzielone na pytania o zakupy i rezygnacje w firmach. KRAJ FIRMA Subiektywna ocena przedsiębiorców kondycji firmy i gospodarki Ikw.10 II kw.10 III kw.10 IV kw.10 I kw.11 Ocena sytuacji gospodarczej Polski po I kwartale w relacji do poprzedniego kw. -53,0-63,0-70,5-77,2-75,5 Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale - kraj -27,2-37,9-58,7-63,1-51,4 Ocena sytuacji gospodarczej własnej firmy po I kw.w relacji do poprzedniego kw. -47,0-44,0-40,0-50,7-54,7 Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale - własna firma 4,8-17,1-36,0-31,6-22,5 Wskaźnik nastrojów -30,5-40,7-51,3-55,6-51,03 Utrzymuje się niska wartość cząstkowa wskaźnika KERNA świadcząca o niepokoju w obszarze krajowej gospodarki. Równocześnie wyraźna poprawa nastrojów w prognozach sytuacji ekonomicznej własnej firmy.

13 Strona 13 INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacje) spadek do - 52,64 pkt. Obszary i wskaźniki cząstkowe Czy podjęto decyzje, że obecnie lub w najbliższych 3 miesiącach Pana(i) firma poniesie wydatki na: I kw II kw III kw IV kw I kw PRACOWNIK 37,50 42,86 6,06 32,00 47,71 2. KOMPETENCJE -24,65-46,76-27,80-32,89-42,76 3. TECHNOLOGIE, MASZYNY -36,99-49,40-45,93-54,75-54,27 4. OPROGRAMOWANIE -63,07-64,09-59,11-57,43-65,20 5. NIERUCHOMOŚCI -83,93-84,41-80,61-84,54-77,07 6. REMONT LOKALU, HAL, POMIESZCZEŃ -41,94-49,83-58,09-47,72-54,88 7. MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ -31,56-55,36-45,02-44,29-52,80 8. MEBLE, WYPOSAŻENIE -80,79-85,23-85,52-81,21-87,76 9. SAMOCHODY -61,02-61,81-57,63-71,67-63, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA -87,71-84,62-83,89-83,19-83, INTERNET, SERWIS, VOIP, e-sklep itp. -75,47-71,81-76,13-67,50-70, MARKETING, REKLAMA 0,34-27,18-26,44-21,14-26,44 Wskaźnik ZAIR (średnia) -45,77-53,14-53,34-51,19-52,64 Wskaźnik cząstkowy dla obszaru pracowniczego w zarejestrowanym poziomie 47 pkt. oznacza trzymanie trendu na utrzymywanie stanu zatrudnienia przez small biznes. obszar inwestycji obszar rezygnacji z zakupów obszar inwestycji obszar inwestycji Index ZAIR oparty na zakupach i rezygnacjach z zakupów dla badanych obszarów wyniósł -52,64 pkt. wobec -51,19 pkt. kw./kw. Ten nieznaczny spadek wobec poprzedniego pomiaru wskazuje, że firmy MŚP w II kw. będą w większość inwestowały tyle samo lub niewiele mniej, niż wydatkowały trzy miesiące wcześniej. Na wzrosty sprzedaży w II kw. mogą liczyć firmy modernizujące maszyny i urządzenia (-52,80 pkt.) oraz firmy szkoleniowe, kształcące pracowników (-42,76 pkt.). Sprzyjać wydatkom szkoleniowym będzie w II kw. skłonność firm MŚP do zwiększania zatrudnienia (duży skok aż do 47,71 pkt.). Co ciekawe, choć pierwsze trzy miesiące nie należały do najlepszych sprzedażowo u dealerów samochodów, to II kwartał zapowiada się lepiej dla sektora motoryzacyjnego. Wzrost wskaźnika cząstkowego dla kategorii samochody do prognozowanego na II kw. -63,33 tuż po tąpnięciu w kwartale I (skończył się impuls kratki ) napawa optymizmem. Jeśli przedsiębiorcy zrealizują w tym obszarze podjęte decyzje branża motoryzacyjna zacznie odpracowywać spadki sprzedaży od maja - czerwca br. Inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną (-83,92) oraz inwestycje w Internet, serwis czy e-sklepy (-70,99) w II kw. nie będą pierwszoplanowe dla small biznesu. Podobnie, jak inwestowanie w meble i wyposażenie (-87,76).

14 Strona 14 Jak powstaje wskaźnik nastrojów KERNA? Wskaźnik nastrojów KERNA, to subiektywna ocena własnej firmy w kontekście postrzeganych uwarunkowań gospodarczych. Wskaźnik liczony, jako iloraz różnicy pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na tak-polepszenie oraz nie-pogorszenie oraz sumy tych dwóch odpowiedzi - pierwszy etap. Drugi etap wyliczenia wskaźnika uwzględnia respondentów, którzy nie mieli jednoznacznego stanowiska na dany temat i odpowiadali trudno powiedzieć oraz respondentów, którzy wskazali bez zmian. Konstrukcję wskaźnika KERNA oraz Index ZAIR wzorowano na kilkuletnich doświadczeniach badawczych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w sektorze MŚP. 1 Pyt. 1 (Kraj-ocena) Pyt. 2 (Kraj-prognoza) Pyt. 3 (Firma-ocena) Pyt. 4 (Firma-prognoza) Wskaźnik budowany w oparciu o odpowiedzi na pytania: Jak P. zdaniem zmieniła się sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Jak P. sądzi, jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 miesięcy? Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy? 1 Publikacja Ministerstwa Gospodarki pt. Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców.

15 Strona 15 Jak powstaje wskaźnik kondycji firm MŚP ZAIR? To informacja ukazująca kondycję przedsiębiorstw w krótkim okresie. Co dzieje się w firmach MŚP i jakie decyzje są w nich podejmowane? Do konstrukcji wskaźnika przyjęto, że o kondycji podmiotu gospodarczego pośrednio świadczą zakupy realizowane i wstrzymywane. Założono, że decyzje w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy najlepiej oddają ich stan. Wpływ tych decyzji znajduje wyraz w realnych zakupach bądź mrożeniu zakupów i inwestycji, czyli mają wymierne konsekwencje makroekonomiczne. Rezygnacje z podjętych wcześniej decyzji zakupowych są informacją uzupełniającą wskazującą na klimat panujący w firmie. Założono, że systematyczne skanowanie firm MŚP pod kątem nawet prostych wyborów: tak, nie kupujemy, nie kupujemy, inwestujemy, redukujemy ukazuje ich faktyczną kondycję. Szczególnie w firmach sektora MŚP, w których pozytywne i negatywne oddziaływanie rynku (płynność, liczba zleceń, zadłużenia, zasoby finansowe) najszybciej przekładają się na konkretne decyzje zakupowe. Uzyskany wskaźnik ułatwia prognozowanie i ustalanie przyszłych trendów. Gotowość firm do zakupów lub przeciwnie, wstrzymywanie ich, to zapowiedź wydarzeń zachodzących w gospodarce oraz możliwość przygotowania się na nie. Wskaźnik jest liczony w oparciu o zakupy realizowane w momencie pomiaru i w perspektywie nadchodzących 3 m-cy. Pytania dotyczą zakupów/inwestycji/redukcji w kilku obszarach. Ankieter pyta o podjęte decyzje o nabyciu lub wstrzymaniu zakupu, nie o intencje i plany. Wskaźnik jest liczony jako agregat odpowiedzi z wymienionych obszarów od 1 do 6. Łącznie dla tych obszarów zadano badanym 12 pytań o każdy obszar z osobna (osobno o zakupy samochodów, osobno zakupy oprogramowań, mebli itd.) Wynik nie jest korygowany odpowiedziami bez zmian dzięki czemu jest bardziej wrażliwy na przekształcenia i reorganizacje w firmie.

16 Strona 16 KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B Instytut Keralla to pierwsza w Polsce agencja badawcza specjalizująca się wyłącznie w analizach business to business. Prowadzimy badania w firmach i instytucjach. Dostarczamy raporty branżowe zarządom spółek, właścicielom, akcjonariuszom, wykonujemy analizy sektorowe, prowadzimy badania poprzedzające inwestycje, wejście na giełdę lub wprowadzenie produktów, usług dla klientów firmowych. W trakcie pięciu lat działalności zaufało nam kilkadziesiąt firm i instytucji, wykonaliśmy ponad 300 projektów badawczych. Przebadaliśmy ponad 43 tys. decydentów, managerów, specjalistów w różnych przedsiębiorstwach, w tym także w branżach dotąd nie badanych lub słabo rozpoznanych. Oferujemy badania dzięki, którym zarząd, dział sprzedaży i departament marketingu otrzymują realne wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji. Posiadamy studio CATI oraz własną, profilową bazę przedsiębiorstw, a potrzebne zbiory zamawiamy wyłącznie u sprawdzonych dostawców. W KerallaResearch nie stosuje się szablonowych rozwiązań, kopiowanych z badań prowadzonych na rynkach konsumenckich (B2C). Do projektów angażujemy wyłącznie badaczy-praktyków. Staranna kontrola pracy ankieterów i przestrzeganie zasad Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR nie są dewizą. Są codziennością. KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B Św. Antoniego 2/4, Wrocław, Polska Biuro: (+48) Faks: (+48)

Nie panikujemy i wciąż inwestujemy

Nie panikujemy i wciąż inwestujemy 1 z 5 06-12-2011 12:50 06 grudzień 2011 12:50:35 Gazeta MSP Najnowsze wydanie Stałe działy Stałe działy gazety MSP - MSP Więcej Usługi dla firm Archiwum Prenumerata Reklama Partnerzy Patronaty Biznes2biznes.com

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo, ubezpieczenia, szkodowość Praktyki flotowe MŚP

Bezpieczeństwo, ubezpieczenia, szkodowość Praktyki flotowe MŚP Samochód służbowy w małej i średniej firmie Bezpieczeństwo, ubezpieczenia, szkodowość Praktyki flotowe MŚP Opracowanie wyników cyklicznego badania prowadzonego dla PBD wśród mikro, małych i średnich firm

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 15 r. oraz prognoz na II kw. 15 r. Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji

Bardziej szczegółowo

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu Przegląd RAPORT ROCZNY 2010 DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Reklama 1 Spis treści DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy a informatyka

Małe i średnie firmy a informatyka Robert Kamiński Tomasz Kulisiewicz Małe i średnie firmy a informatyka MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej PROGRES Warszawa 2007 Raport z badań prowadzonych przez zespół Stowarzyszenia Komputer

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy Państwu autorski

Prezentujemy Państwu autorski TransporT pod lupą W Wstęp Prezentujemy Państwu autorski raport, który zawiera analizę sytuacji branży transportu drogowego i jej znaczenie dla polskiej gospodarki. Wskazujemy obszary, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Jak. działać. w kryzysie?

Jak. działać. w kryzysie? Jak działać w kryzysie? Jak działać w kryzysie? Stan i perspektywy zmian klimatu gospodarczego w Wielkopolsce oraz antykryzysowe strategie Wielkopolan Rafał Janowicz Kinga Dobrowolska-Baczkun Jak dzialac

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Bez VAT-u do końca marca

Bez VAT-u do końca marca 20 21 27 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Wartość środków oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości 1 Europejski Fundusz 3 169,16 Leasingowy SA 2

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (I FALA 2013/2014) Opracowanie i realizacja badań ilościowych:

RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (I FALA 2013/2014) Opracowanie i realizacja badań ilościowych: Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw Raport z badań ilościowych i jakościowych wśród mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego (I fala badania 03/04) Strona0 Strona RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA

Bardziej szczegółowo