E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych. str. 4 E-learning wzorami opisany. str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych. str. 4 E-learning wzorami opisany. str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12"

Transkrypt

1 E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych str. 4 E-learning wzorami opisany str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12 Technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole...czyli czas na e-learning! str.14 Zdalne zarządzanie procesem budowy multimedialnych materiałów elearningowych str.17 Jak wykorzystać platformę moodle? str.27

2 2

3 Od Redaktora Porozmawiajmy o tym czym jest informacja. Informacja, której tworzenie jest jednym z najszczytniejszych zadań człowieka na świecie. Informacja będąca prostym rozszerzaniem zakresu wiedzy o ludziach i faktach jest tym czynnikiem, który nieustannie rewoltuje społeczeństwa i pcha je naprzód. Po to, aby zapragnąć ulepszeń, innowacji i modernizacji trzeba najpierw poznać własne połoŝenie, jego stosunek do innych zespołów ludzkich i moŝliwości poprawy. Bez takiej wiedzy nie powstanie rozumna chęć zmian, bo odruchów moŝna dokonywać na ślepo, ale w dokonywaniu kaŝdego przewrotu intelektualnego konieczne jest posiadanie informacji. Natomiast posiadanie informacji, zwłaszcza tych, które moŝemy praktycznie stosować to nasza wiedza. Jednak pozostawiliśmy gdzieś tutaj lukę, przerwę pomiędzy informacją, a wiedzą. Łącznik, który stanowi sedno egzystencji nie tylko ludzkiej. Uczenie się czyli przechodzenie z nieświadomej niewiedzy, poprzez etap uświadomienia niewiedzy, aŝ do nauki i uświadomienia wiedzy. Zapraszam na Forum. Piotr Peszko 3

4 E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych Ewa Wajs informatyk, pracuję w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, współpracownik Regionalnego Ośrodka Kształcenia na Odległość działającym przy ZSKU w Krośnie, trener e-learningu Błogosławione wieki, które zrozumieją, Ŝe wiedza świat ocali, gdy wszystkim zaświeci Wacław Potocki Aby wszyscy ludzie mogli znaleźć godne miejsce w społeczeństwie informacyjnym pojawiają się nowe koncepcje nauczania wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne. Przykładem takiej koncepcji nauczania, w której następuje wykorzystanie nowych technologii multimedialnych i Internetu w celu zwiększenia jakości nauczania poprzez ułatwienie dostępu do zasobów i usług przez zdalną wymianę danych i współpracę [Komisja Europejska] jest e-learning. Szczególnie chcę wskazać na moŝliwości, jakie daje e-learning osobom niepełnosprawnym. A mianowicie pozwala na wyrównanie szans edukacyjnych tym osobom poprzez zwiększenie moŝliwości ich uczestnictwa w procesie kształcenia ustawicznego, dziki, czemu osoby niepełnosprawne poszerzą swoje kwalifikacji zawodowe, a tym samym zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy. A co za tym idzie? Poprawa ich pozycji społecznej i sytuacji materialnej. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym stało się w ostatnim czasie tematem bardzo Ŝywym. W dyskusjach na ten temat pojawiają się rozwaŝania o wykorzystaniu form kształcenia zdalnego do aktywizacji edukacyjnej, a później zawodowej osób z ograniczoną sprawnością fizyczną. Kształcenie zdalne, pozwalające im uczestniczyć w środowisku edukacyjnym na takich samych zasadach, jak osobom w pełni sprawnym, jest atrakcyjne i wspomaga rozwój społeczny osób niepełnosprawnych. 4

5 Człowieczeństwo osób niepełnosprawnych realizuje się dzięki temu, Ŝe mogą one rozwijać się, zmieniać, uczyć się i pracować, współprzeŝywać z innymi, tworząc społeczność. Nowoczesne technologie mają wśród tych działań swoje miejsce - pozwalają stworzyć optymalne warunki do uczestnictwa dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej w systemie edukacji. Korzystając z technologii moŝna równieŝ zapewnić osobom dorosłym warunki zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji, a takŝe wykonywania niektórych czynności w systemie telepracy. Przygotowanie infrastruktury do realizacji e-learningu jest warunkiem niezbędnym, a zarazem zadaniem własnym kaŝdego państwa. E-learning i szkolenie osób z niepełnosprawnością wymagają stworzenia warunków organizacyjnych i wprowadzenia systemowych rozwiązań prawnych dotyczących: - współpracy między róŝnymi instytucjami o charakterze edukacyjnym na poziomie ogólnokrajowym i europejskim, tworzenia systemów umoŝliwiających przejście od e-edukacji do e-zatrudnienia, - kształcenia i doskonalenia nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, - włączania form e-learningu w powszechny system edukacji, - zapewnienia wsparcia technicznego oraz kadr dla kształcenia zdalnego osób niepełnosprawnych, - tworzenia systemu informacji i poradnictwa dla dorosłych, młodzieŝy i rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Edukacja zdalna włącza osoby niepełnosprawne w nurt Ŝycia społecznego, udostępniając im moŝliwości wykonywania zadań i ról społecznych. Stają się wtedy integralną częścią struktury edukacyjnej. E-learning dla osób niepełnosprawnych to w Polsce jeszcze pojedyncze projekty, podejmowane przez niektóre placówki edukacyjne, a nie działania systemowe. Brak jest jednak spójnego systemu kształcenia, uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych w róŝnym wieku. Wertując materiały dostępne na WWW dotyczące wykorzystania e-laerningu w nauczaniu osób niepełnosprawnych natknęłam się na 5

6 relację z konferencji Lifelong Education of Disabled, zorganizowanej w 2005 roku w Libercu w Czechach, na której stwierdzono, Ŝe e-learning jest doskonałą alternatywą w kształceniu osób niepełnosprawnych. Jednak na przeszkodzie staje szereg czynników: ekonomicznych i społecznych (nastawienie do tego typu edukacji). Zbyt słabe zakorzenienie się e-kształcenia w systemie edukacji, wysokie koszty, brak rozwiniętej infrastruktury i przygotowanej kadry dydaktycznej Pocieszające jest jednak to, iŝ rosnące zainteresowanie społeczne pozwala mieć nadzieję, Ŝe podobnie jak w innych krajach europejskich moŝliwości zdalnego kształcenia osób niepełnosprawnych będą się rozwijać. Przykładem dobrej praktyki wskazującej na to, Ŝe moŝliwość wykorzystania e-learningowych form kształcenia w celu integracji społecznej osób niepełnosprawnych jest moŝliwa mogą być działania podjęte przez placówkę, w której pracuję, a mianowicie nauczanie indywidualne realizowane w formie blended elearningu, które łączy techniki e-laerningowe z nauczaniem tradycyjnym. Pionierskim przedsięwzięciem jest teŝ w mojej placówce prowadzenie zajęć w formie e-learningu dla osób niepełnosprawnych uczących się w szkołach dla dorosłych. Mam nadzieję, Ŝe tych przykładów będzie coraz więcej, a dzięki temu będzie zwiększać się szansa dla osób niepełnosprawnych. 6

7 E-learning wzorami opisany. Podczas jednego z kursów uczestniczka zastanawiała się jak to moŝliwe Ŝe przy całej zdobyczy nowych narzędzi stworzenie wzoru matematycznego i później umieszczenie go w sieci stwarza tyle problemów. Wbrew pozorom nie jest to takie proste ale jest to problem do rozwiązania. PoniŜej przedstawię programy które moŝna wykorzystać do tworzenia materiałów z matematyki i chemii. Piotr Kawalec nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim, trener e-learningu exe : elearning XHTML editor exe program do tworzenia kursów na przestrzeni ostatniego roku przeszedł duŝa ewaluację, zmieniono kilka rodzajów aktywności (idevices) jakich moŝna uŝywać do tworzenia lekcji, dodano nowy edytor do tworzenia materiałów. Na szczególna uwagę z punktu widzenia matematyka zasługuje wprowadzony edytor wzorów exe LaTeX Math Image dzięki któremu moŝemy wprowadzać potrzebne wzory w prosty sposób dołączając je do naszych materiałów w formie grafiki. Być moŝe nie kaŝdy zna jak zapisywać wzory matematyczne w techu, dla początkujących moŝna polecić mini poradnik zamieszczony na portalu matematyka.org. Wpisując mniej lub bardziej skomplikowane wzory moŝemy natrafić na pewne problemy z jego wyświetleniem jednak narzędzie to upraszcza wprowadzanie szczególnie ułamków do materiałów przygotowanych na platformę czy teŝ do pomocy tworzonych na płytkach. 7

8 Rysunek 1. Wygląd edytora oraz efekt pracy Potrzeby wzór wpisujemy w pole Input LaTeX source uŝywając symboli dostępnych w oknie lub korzystając ze znajomości LaTeX-a wprowadzamy poŝądany wzór. Korzystając z moŝliwości jakie daje nam program moŝemy podglądnąć jak będzie wyglądał w naszych materiałach. Graph 4.2 JeŜeli chcemy stworzyć kurs np. z analizy matematycznej to stajemy przed problemem zamieszczania w materiałach wykresów funkcji. Z pomocą przychodzą nam proste programiki z moŝliwością zapisania wykresu jako obrazka w formacie JPG lub bmp (są inne moŝliwości ale te dwa formaty są chyba najbardziej popularne). Jednym z takich programów jest program Graph. Praca z programem jest intuicyjna i do podstawowej pracy wystarcza pasek narzędziowy na którym umieszczone są ikony potrzebnych narzędzi do rysowania wykresów funkcji. Dodatkowym atutem jest interfejs w języku polskim. 8

9 Rysunek 2 Okno programu z narysowaną funkcją. Rysunek 3 Zapisywanie wykresu jako obrazek W taki dosyć prosty i darmowy sposób moŝemy umieszczać wykresy jako obrazki tworząc materiały w postaci stron WWW. Stworzone w ten sposób wykresy moŝna wykorzystać równieŝ w materiałach w postaci dokumentów tekstowych. ChemSketch Pewnie i niejeden chemik zadaje sobie pytanie jak pokazać np. cząsteczki kwasu, z pomocą przychodzi bezpłatny program ChemSketch (do zastosowań nie komercyjnych). Program umoŝliwia między innymi tworzenie dwu i trójwymiarowych wzorów, wyposaŝony jest równieŝ w bardzo bogate bazy wzorów oraz grup funkcyjnych. MoŜemy równieŝ wykonywać animowane modele 3D wzorów strukturalnych które moŝemy zapisywać w formacie GIF z moŝliwością ręcznego doboru ilości klatek. 9

10 Rysunek 4 Cząsteczka metanu stworzona w ChemSketch UŜytkownik który pierwszy raz spotyka się z programem moŝe się lekko przerazić ilością funkcji, dodatkowym utrudnieniem moŝe być interfejs programu w języku angielskim. W pomocy moŝemy skorzystać z filmów instruktaŝowych które pomogą na szybszy start przez zapoznanie się z moŝliwościami programu. Rysunek 5 Widok w oknie programu i po eksporcie do bitmapy Pewnie niektóre osoby zadają sobie pytanie po co stosować takie udziwnienia jeŝeli moŝemy napisać tekst w edytorze Word przerobić jako PDF i zamieścić na platformie, a o zastosowaniu LaTeX-a juŝ w ogóle nie 10

11 wspominając. Odpowiedź będzie taka, czasem potrzebnych jest tylko kilka drobnych elementów do tego aby nasz kurs był w pełni funkcjonalny a stworzenie czegoś prostego nagle urasta do rangi problemu. Pytanie kolejne czy platforma nie ma moŝliwości pisania wzorów odpowiedź jest jak najbardziej na tak. Co prawda naleŝy temu poświęcić chwilę ale to moŝe juŝ przy następnej okazji. Dla niecierpliwych odsyłam do lub przeglądnięcia dodatków do platformy moodle [1] [2] [3] 11

12 E-learning w nauczaniu literatury? Platforma zdalnego nauczania zadomowiła się w szkolnictwie wyŝszym, na dobre zagościła w firmach szkoleniowych i dyskretnie wchodzi do szkół. Nie ma jeszcze jednoznacznych interpretacji ministerialnych, jednak grono zapaleńców stara się wykorzystać ten sposób kontaktu z uczniem. Renata Kutaj Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr2 w Krakowie i Centrum Edukacji, Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Wincentego a`paulo, trener e-learningu. Wobec rozwoju technologii informacyjnej nie moŝe przejść obojętnie nauczyciel humanista ( zainteresowanie dokonaniami ludzkości wynika z definicji). Czy nauczanie literatury, specyficzne zgłębianie tajników wiedzy i nabywanie umiejętności moŝe odbywać się inaczej niŝ w bezpośrednim kontakcie nauczyciela, ucznia i tekstu? To pytanie zadałam sobie przystępując do tworzenia pierwszej lekcji wykorzystującej platformę zdalnego nauczania. Najpierw musiałam przekonać siebie. Wybrałam temat typowo literacki- Ideał średniowiecznego rycerza w oparciu o Pieśń o Rolandzie. Przygotowując zasoby oparłam się na materiałach zamieszczonych w Internecie. Przy okazji zwiedziłam galerie malarstwa Wielkiej Brytanii i biblioteki Francji. Stałam się uczniem poszukującym, odkrywcą. W przygotowaniu tematu towarzyszyło mi wiele emocji, ale przede wszystkim dyscyplina pracy. Wykorzystując materiały zamieszczone w sieci moŝna zgubić umiar, dlatego polecam wcześniejsze pisanie scenariusza. Efekt moich działań przekonał mnie do wykorzystania platformy w nauczaniu języka polskiego. To jednak był dopiero pierwszy krok. Do swoich fascynacji powinnam jeszcze dołączyć Odbiorców tej wirtualnej lekcji. Pierwsze spotkanie- na próbę - odbyło się w pracowni informatycznej. Tak moi uczniowie poznali MOODLE. Gdy pierwsze emocje opadły (praca na platformie stanowi materiał dodatkowy do lekcji), pozostali najwytrwalsi. To dla nich przygotowuję kolejne tematy, zbieram ciekawostki, opracowuję multimedia. W pracy z tekstem literackim wykorzystuję audiobooki. Na forum powstają krótkie wprawki literackie (pracujemy nad opowiadaniem o zabarwieniu sensacyjnym). Sprawia mi to duŝo przyjemności, choć zabiera takŝe mnóstwo czasu. Na szczęście mogę wtedy nie wychodzić z domu. Nie ma co ukrywać, Ŝe do tematu e-learningu w szkole, zwłaszcza w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, podchodzi się z duŝym dystansem. A przecieŝ to, Ŝe nie musimy dzisiaj pisać gęsim piórem 12

13 zawdzięczamy równieŝ wynalazkom i odkryciom, do których podchodzono nieufnie i sceptycznie. Trudno powiedzieć, czy metoda ta zostanie zaakceptowana przez szkoły. Cały czas borykamy się przecieŝ z trudnościami technicznymi (wyposaŝenie szkół i indywidualnych uŝytkowników, dostęp do Internetu). Doskwiera równieŝ brak wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat moŝliwości wykorzystania e-learningu. Na naszych oczach zmienia się model edukacji. Nauczyciel XXI wieku powinien mówić językiem swojej epoki. Narzekamy na pokolenie Internetu nie starając się zrozumieć tej fascynacji. Platformy zdalnego nauczania nie stanowią zagroŝenia dla nauczania tradycyjnego (człowiek potrzebuje bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem), jednakŝe są znakomitym narzędziem w dotarciu do ucznia. 13

14 Technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole...czyli czas na e-learning! Trudno wyobrazić sobie dzisiaj Ŝycie bez komputera i internetu. Dość Roman Lorens Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, trener e-learningu, edukator, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. gwałtownie wkradły się w nasze Ŝycie i stając się jego integralną częścią. Aby w pełni wykorzystywać moŝliwości nowoczesnych technologii muszą być doskonale do tego przygotowani przede wszystkim nauczyciele. Dostrzegając tą konieczność ustawodawca załoŝył, Ŝe kaŝdy nauczyciel ubiegając się o kolejny stopień awansu zawodowego będzie musiał wykazać się umiejętnością wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia nauczyciel musi przedstawić, nie tylko w jaki sposób wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną, ale równieŝ jakie są tego efekty. Czym zatem jest technologia informacyjna?? OtóŜ technologia informacyjna (ang. Information Technology), a szerzej, technologia informacyjna i komunikacyjna TIK (ang. Information and Communication Technology ICT), to połączenie technologii informatycznej z innymi, związanymi z nią technologiami, głównie z technologią komunikacyjną; słuŝą one wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. W tym terminie, wątpliwości moŝe budzić połączenie słowa technologia (określenia związanego z procesem) ze słowem informacja (w tradycyjnym sensie jest to obiekt o ustalonej formie zapisu). Ma ono jednak głębokie uzasadnienie we współczesnej postaci informacji i w sposobach korzystania z niej. Informacji towarzyszą bowiem nieustannie procesy i działania. Zarówno sam obiekt informacja, zwłaszcza w postaci elektronicznej niemal w kaŝdej chwili ulega zmianie (poszerzeniu, aktualizacji, dopisaniu powiązań, nowym interpretacjom itd.), jak i korzystanie z niej jest procesem. Opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu eksperta mogę powiedzieć, Ŝe najczęściej nauczyciele opisując wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej uwzględniają w tym 14

15 miejscu: opracowywanie materiałów dydaktycznych, testów, dyplomów, zastosowanie obliczeń przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego np. frekwencja, wykresy, gromadzenie przydatnych w pracy linków, korzystanie z portali oświatowych, korzystanie z poczty internetowej, uczestnictwo w forach dyskusyjnych dla nauczycieli, publikowanie w internecie własnych opracowań czy teŝ opracowanie dokumentacji związanej z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego. No próŝno szukać jednak w dokumentacjach nauczycieli zastosowań e-learningu. Dlaczego tak się dzieje?? Wyjaśnienie jest wręcz trywialne: e-learning nie trafił jeszcze do polskiej szkoły!! Nauczyciele nie znają zatem moŝliwości jakie niesie ze sobą wdroŝenie rozwiązań e-learnigowych. A szkoda, bo wziąwszy pod uwagę fakt, Ŝe szkoły są wyposaŝone w większości w nowoczesne pracownie i serwery, a takŝe, Ŝe zdecydowana większość uczniów posiada juŝ w domu komputery, a takŝe stały dostęp do Internetu, taki stan rzeczy powinien martwić. Dlaczego tak się dzieje?? OtóŜ brakuje racjonalnego systemu wdroŝenia zastosowań e-learningu w szkołach i placówkach. Szkolenia organizowane dla nauczycieli są na tyle sporadyczne i tak mało rozreklamowane, Ŝe nie ma zbyt wielu chętnych do wzięcia w nich udziału. Czy jest szansa na zmianę tego stanu rzeczy?? Myślę, Ŝe trzeba rozpocząć od najprostszej kampanii reklamowej podkreślającej zalety e-learningu. A jest ich niemało: uatrakcyjnienie tradycyjnych zajęć, zindywidualizowani pracy z uczniem, wzbogacenie przekazywanych treści poprzez zastosowanie modeli interaktywnych, wyjście z procesem dydaktycznym poza salę lekcyjną wszak uczeń moŝe równieŝ uczyć się w domu, usprawnienie systemu oceniania, czy teŝ umoŝliwieni uczniom realizację ich zainteresowań. Ponadto zwraca uwagę fakt, Ŝe w tym roku szkolnym jeden z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego dotyczy informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach ze szczególnym zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Jest więc bardzo dogodny moment, aby w pełni 15

16 wdroŝyć e-learning w szkołach. Godne podkreślenia jest to, iŝ koszty takiego procesu ograniczają się jednie do kwoty przeznaczonej na wykupienie serwera (zazwyczaj kilkadziesiąt złotych rocznie), bowiem pozostałe zarówno oprogramowanie (Hot Potatoes i Exe) jak i platforma Moodle to rozwiązania open soursowe. Chciałbym podkreślić, Ŝe wdroŝenie e-learningu nie tylko nie zagrozi pozycji nauczyciela, ale teŝ i nie wyprze tradycyjnego modelu nauczania! Jest natomiast okazją do wspaniałej i bardzo atrakcyjne przygody dydaktycznej i intelektualnej. Jest szansą rozwoju dla nauczycieli, uczniów, a takŝe cenną wskazówką jak moŝna zarządzać wiedzą i jak moŝna ustawicznie się kształcić. Technologia informacyjna i komunikacyjna moŝe być równieŝ przydatna takŝe w sferze organizacyjnej szkoły, gdyŝ dyrektor szkoły będąc zobowiązany do opracowywania wielu dokumentów potrzebnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, moŝe wykorzystać platformę nie tylko do ich umieszczania, ale równieŝ jako forum dyskusyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Podjęcie zatem działań związanych z wdroŝeniem e-learningu będzie nie tylko realizacją priorytetu MEN, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju nauczyciela, ucznia i polskiej szkoły. Z całą pewnością ułatwi równieŝ nauczycielowi realizacji zapisów rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, gdyŝ bez wątpienia e-learning jest kwintesencją technologii informacyjnej i komunikacyjnej. wykorzystania [1] Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M.M., Komputery, informatyka, komunikacjai technologia informacyjna, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław [2] Sysło M., Edukacja informatyczna informatyka a technologia informacyjna, [3] 16

17 Zdalne zarządzanie procesem budowy multimedialnych materiałów elearningowych Przygotowywanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej posiada cechy charakterystyczne zarówno dla projektów Piotr Peszko Web developer z zacięciem e-leaningowym. edukacyjnych jak i informatycznych. W wyniku kilkuletnich doświadczeń w CEN PRz wypracowano własną metodę zarządzania projektami e-learningowymi. Bazując na definicji projektu, która mówi, Ŝe jest on środowiskiem zarządczym stworzonym w celu dostarczania ściśle określonych produktów, podjęto próbę zarządzania takim projektem za pośrednictwem Internetu. Ograniczono w ten sposób liczbę spotkań bezpośrednich do niezbędnego minimum, tj. przyjęcia zlecenia projektu i jego finalnego dostarczenia. Wszystkie pozostałe etapy konsultacji rozwiązań projektowych odbywały się przy uŝyciu najnowocześniejszych rozwiązań komunikacyjnych i metodologii dostosowanej do specyficznych warunków grupowej pracy na odległość. Metodologia, którą przedstawiamy nie poddaje się granicom przestrzeni, pozwala na efektywne zarządzanie cyklem Ŝycia projektu eleaningowego w przypadku rozproszenia geograficznego. Projekty elearningowe[1] róŝnią się znacząco od tradycyjnych projektów edukacyjnych. Ogólnie ujmując problem opisać moŝemy go jednym słowem: więcej (Rys.1). Projekt e-learningowy to w zasadzie dwa projekty: projekt powstawania oprogramowania z wplecionym weń projektem szkoleniowym. Oznacza to, Ŝe naleŝy na niego spojrzeć z szerszej perspektywy. Potrzebujemy WIĘCEJ osób do jego realizacji, WIĘCEJ czasu. Musimy przewidzieć WIĘKSZE wydatki oraz co najwaŝniejsze liczyć się z WIĘKSZYM ryzykiem na kaŝdym z etapów. Biorąc pod uwagę to, Ŝe zarządzamy projektem na odległość pojawi się na pewno WIĘKSZA liczba szans na załamanie procesu przepływu informacji[2,3]. 17

18 Rys. 1. Elementy projektu elearnigowego Z kilkuletniego doświadczenia tworzenia materiałów e-learnigowych w ramach Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Rzeszowskiej wynika, Ŝe projekty e-learningowe są trudniejsze w zarządzaniu. Bardziej chaotyczne wymagające stosowania metod, które pozwalają na ciągłą kontrolę, raportowanie, moŝliwość szacowania ryzyka oraz bardzo szybkie reagowanie na ewentualne czynniki zwiększające ryzyko. Traktując projekt liniowo w większości przypadków przyjmujemy następującą strukturę[4]. Analiza wymagań Przeprowadzana jest juŝ podczas spotkania ze zleceniodawcą, podczas którego staramy się oprócz stworzenia wstępnej specyfikacji wychwycić jak najwięcej szczegółów, jakich oczekuje się w finalnym produkcie. Mówiąc prosto staramy się zrozumieć, co zleceniodawca chce otrzymać. Przygotowanie prototypu Na tym etapie na podstawie stworzonej specyfikacji tworzymy prototyp finalnego produktu w formie zapewniającej tak duŝą funkcjonalność i interaktywność na jaką pozwalają nam dostępne zasoby i czas. Wprowadzenie tego kroku do projektowania multimedialnych szkoleń e-learningowych spowodowało większe zainteresowanie się zleceniodawcy formą szkolenia, a takŝe uniknięcie nieporozumień i moŝliwość uzupełnienia specyfikacji. Planowanie projektu Na podstawie uzupełnionej specyfikacji osoba zarządzająca projektem tworzy jego plan, określa przedział czasowy realizacji oraz obciąŝenie zasobów stosując przewaŝnie metodologię związaną z zarządzaniem w projektach informatycznych. 18

19 Projektowanie Etap projektowania związany jest ściśle ze specyfiką danego produktu, w większości przypadków sprowadza się jednak do następujących etapów: zapoznanie ze specyfikacją, zapoznanie ze wzorcem pochodzącym z prototypu przedstawionego zleceniodawcy, przygotowanie spisu elementów, przygotowanie poszczególnych komponentów w iteracjach, połączenie komponentów, dodanie funkcjonalności, przygotowanie wersji alfa, testowanie wersji alfa (z udziałem eksperta), przygotowanie wersji beta, testowanie wersji beta. Po przetestowaniu bezpieczeństwa i funkcjonalności wersji beta produkt jest gotowy do wdroŝenia. WdroŜenie Proces wdroŝenia finalnego produktu dla zleceniodawcy jest najbardziej indywidualnym z wymienionych powyŝej etapów. ZaleŜy przede wszystkim od specyfiki projektu oraz struktury informatycznej zleceniodawcy. Najlepszym rozwiązaniem w realizacji projektu jest podział go na podprojekty. Rozwiązanie to jest zaczerpnięte z ekstremalnej inŝynierii oprogramowania, polega na tworzeniu wersji i podejście iteracyjnym do kaŝdego z etapów. Oczywiście zarządzanie podprojektem zaleŝne jest od managerów i ciągle jest w tym momencie czynnikiem krytycznym[5,6]. Zarządzanie na odległość studium przypadku Bazując na opisanej wcześniej metodologii zarządzania projektami elearningowymi CEN PRz podjęło próbę zarządzania na odległość, lub mówiąc inaczej zarządzania w środowisku rozproszonym. Część ta opisuje, jaki wpływ na realizację projektów moŝe mieć zarządzanie w środowisku rozproszonym, (zarządzanie na odległość), jak skutecznie 19

20 zmniejszać ryzyko i jakimi narzędziami naleŝy się posługiwać, aby pomyślnie je stosować. Inicjatywa ta spowodowana była tym, Ŝe coraz częściej, aby realizować projekty potrzebujemy nabyć umiejętność szybkiego przystosowywania się do gwałtownie zmieniających się warunków rynkowych, fluktuacji ekonomicznych i róŝnorodności - trzeba wtedy zmieniać strukturę organizacyjną zespołów programistów, sposób programowania, architekturę systemu, wszystkie procesy związane z tworzeniem oprogramowania oraz sprawdzać, jak takie zmiany systemowe mają się do sposobów zarządzania całą instytucją lub przedsiębiorstwem i do struktur finansujących takie przedsięwzięcie. Eksperyment ten był, więc wynikiem przewidywania sytuacji, w której przedsiębiorstwo musi być gotowe na przyjęcie wszystkich zmian w chwilę po otrzymaniu odpowiedniej informacji [7]. Termin zarządzania na odległość odnosi się bezpośrednio do wypracowanych w ubiegłym roku praktyk zarządzania zespołem tworzącym szkolenia elearnigowe, który rozmieszczony był poza tradycyjnymi, fizycznymi granicami instytucji, w której był realizowany. W przyjętym modelu zarządzania osoby uczestniczące w projekcie mogą być dowolnie rozproszone w sensie geograficznym. Środowisko zarządcze Aby skutecznie wprowadzić zarządzanie projektami na odległość naleŝy zrozumieć i zidentyfikować całość dostępnej infrastruktury produkcyjnej i model wykorzystania narzędzi występujących w całym cyklu projektu. Ponadto naleŝy odpowiedzieć na cała serię pytań związanych z infrastrukturą teleinformatyczną (przykładowy zestaw pytań poniŝej)[8]. Gdzie znajduje się centrum przechowywania informacji i zarządzania? Kto tworzy wymagania dla projektów i które grupy członków potrzebują dostępu do określonych informacji i kto moŝe je modyfikować? W jaki sposób członkowie łączą się z Internetem? Czy występują jakieś ogranic-zenia sprzętowe lub programowe? Czy moŝna stworzyć bezpieczną sieć VPN? 20

21 Jaki jest wpływ polityki bezpieczeństwa na moŝliwość prowadzenia projektu? Jak będzie określany status projektu? Jak skutecznie określać liczbę odnalezionych błędów i jak klasyfikować ich znaczenie? Czy wymagania dotyczące projektu zostały określone i dostosowane do zar-ządzania w systemie rozproszonym? Po określeniu tych wymagań moŝemy zacząć poszukiwać właściwego oprogramowania, które pasując do posiadanego sprzętu będzie pozwalało na utworzenie spójnego środowiska projektowego. Sprzęt i oprogramowanie musi być dopasowane do rodzaju produktu, jednak próbne wdroŝenie moŝe zostać zrealizowane na testowej grupie projektowej przy uŝyciu oprogramowania opensource i sprzętu dostępnego w organizacji. W omawianym przypadku zespół realizujący projekt składał się z dziewięciu 3-4 osobowych zespołów studentów ostatniego roku kierunku Informatyka studiujących w trybie dziennym i zaocznym, managera projektu, koordynatora, eksperta i zleceniodawcy, co zostało przedstawione na Rysunku 2. Wszystkie te osoby pracowały w rozproszonym środowisku zarządzania projektami - Webcollab, które zostało wybrane ze względu na prostotę uŝycia, niezawodność oraz wysoką funkcjonalność[9]. Rys. 2. Schemat ideowy środowiska zarządczego. 21

22 Podczas pierwszego spotkania projektowego zleceniodawca, który przygotował wstępną specyfikację i listę wymagań dzieli się swoimi uwagami i wymaganiami z koordynatorem, managerem i ekspertem, który jest w większości przypadków osobą wyznaczoną przez zleceniodawcę i pochodzi z instytucji zlecającej dostarczenie produktu. Koordynator, który jest osobą nadzorującą całość przebiegu projektu ustala wraz ze zleceniodawcą terminy przekazania prototypu oraz finalnego produktu oraz ustala z managerem metodologię i wstępny szkic terminarza realizacji projektu. Po uruchomieniu projektu zleceniodawca jest przewaŝnie wyłączony z samej realizacji i kontaktuje się jedynie z ekspertem oraz koordynatorem, który raportuje przebieg projektu. Manager współpracuje z koordynatorem i ekspertem, ustala dokładny przebieg projektu, sposób raportowania oraz metody monitorowania i ewaluacji. Jednym z najwaŝniejszych zadań jest przygotowanie przez managera środowiska pracy i zakomunikowanie studentom realizującym podprojekty, w jaki sposób będzie wyglądała ich praca. Funkcja eksperta początkowo związana jest z konsultowaniem planu realizacji projektu, a następnie stanowi on bardzo waŝne ogniwo odpowiedzialne za merytoryczną poprawność materiałów szkoleniowych, w momencie, gdy manager zarządza czasem oraz metodologią elearningową. Jak juŝ wspomniano we wstępie całość przepływu informacji odbywa się za pomocą platformy współpracy online. WebCollab to znany, rozwijany od ponad trzech lat, opensourcowy (licencja GNU GPL) i wielojęzyczny system do zarządzania projektami i pracą grupową. Pozwala na wygodne tworzenie i zarządzanie (edycję i kasowanie) projektami i zadaniami oraz organizowanie ich w strukturę drzewiastą. KaŜdy projekt ma swoją nazwę, opis, twórcę, opis, termin wykonania (deadline), priorytet, status (aktywny, nieaktywny, itd) oraz podstawowe uprawnienia dostępu (kto moŝe przeglądać i edytować dane projektu) i opcje wysyłania maila osobom pracującym nad projektem w wypadku wystąpienia zmian. MoŜe równieŝ być niezaleŝny lub naleŝeć do grupy projektów, a takŝe mieć rodzica i projekty potomne. Podobnie wyglądają podstawowe informacje na temat zadań. Postęp prac nad zadaniami jest ilustrowany graficznie. 22

23 Rys. 3. Widok listy projektów. W kolejności od lewej do prawej kolumny przedstawiają: Czas zakończenia projektu; Status; Manager; Grupa realizująca projekt; Zadanie. Bardzo istotną zaletą programu WebCollab jest jego rozbudowany i zhierarchizowany system uprawnień dostępu, które moŝemy przyznawać pojedynczym uŝytkownikom lub ich grupom tworzonym wg naszych potrzeb i uznania. UŜytkownicy WebCollab mają do dyspozycji równieŝ kalendarz do zapisywania wydarzeń i zbiorczego prezentowania postępów prac nad projektami i zadaniami, listę zadań, które naleŝy zrealizować (do zrobienia ang. to do), podsumowanie projektów czy forum dyskusyjne (Rys. 4). 23

24 Rys. 4. Zarządzanie uŝytkownikami Na witrynie internetowej projektu zamieszczono natomiast gotową do uŝycia wersję demonstracyjną i dobrą dokumentację. W najnowszej wersji programu WebCollab rozbudowano trochę jego interfejs graficzny (m.in. o nowe ikony) i poprawiono parę błędów. Wszystkie te czynniki wpłynęły na wybór środowiska, jednak metodologia zarządzania moŝe być stosowana przy uŝyciu szeregu innych narzędzi bazujących na licencji opensource lub produktów komercyjnych. Pomimo korzystania z narzędzia, które nie przysporzyło Ŝadnych problemów oraz uzupełniania jego funkcjonalności o konferencje z wykorzystaniem technologii Voice-over-IP największym problemem okazał się sposób komunikacji. Analiza czynników ryzyka Rozproszone zespoły muszą się ze sobą komunikować, ściśle i jednoznacznie, komunikacja jest jednak ograniczona przez bariery związane z odległością, róŝnymi sposobami przekazywania wiedzy i wyników prac oraz konfliktów wewnętrznych. Wszystkie te bariery stają się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy trzeba zdalnie zarządzać zmianami i stanem projektu w jakimś bezpiecznym środowisku. Managerowie projektów muszą, więc połączyć wszystkie wytyczne dotyczące architektury projektu z przepływem procesów, oraz przekazać te wymagania wszystkim członkom zespołu, tym samym zapewniając, Ŝe tworzony jest produkt zgodny ze specyfikacją. 24

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Pilota owy program wdro enia technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 lipca 2012 r. posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego walidacja produktu finalnego projektu Wirtualny System Nauczania 50+ Plan prezentacji 1. Projekt Wirtualny System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich 1 1. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Opracowanie mgr Ewa Onoszko Szkoła XXI wieku Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning e learning na lekcji wiedzy o kulturze, nauka przez Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Program bezpieczeństwa w sieci

Program bezpieczeństwa w sieci Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej Program bezpieczeństwa w sieci Opracowały: Urszula Muszalska i Agnieszka BoŜek Wstęp Internet, skarbnica wiedzy i informacji, jest jednym z najwaŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego 80-251 Gdańsk -Wrzeszcz REGULAMIN REALIZACJI ZESPOŁOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OBOWIAZUJĄCY

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego 80-251 Gdańsk -Wrzeszcz REGULAMIN REALIZACJI ZESPOŁOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OBOWIAZUJĄCY Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego 80-251 Gdańsk -Wrzeszcz ul. St.Batorego26, tel. 058 341 23 63, 058 341 38 47 REGULAMIN REALIZACJI ZESPOŁOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OBOWIAZUJĄCY PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość - szansa na rozwój kształcenia ustawicznego w Regionie

Nauczanie na odległość - szansa na rozwój kształcenia ustawicznego w Regionie - szansa na rozwój kształcenia ustawicznego w Regionie - szansa na Kraków, rozwój kształcenia 2 kwietnia ustawicznego 2004 r. w Regionie Wrota Małopolski Baza informacji o regionie moduły tematyczne np.

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

E- Szkoła we Wrotach Małopolski regionalnym portalu e-government

E- Szkoła we Wrotach Małopolski regionalnym portalu e-government E- Szkoła we Wrotach Małopolski regionalnym portalu e-government Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Podstawy formalne Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XX/285/04 z 31 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie Celem regulaminu jest określenie szczegółowych zasad realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze za pośrednictwem strony des.mobireg.pl/zs1-jele funkcjonuje elektroniczny

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ

WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ GIMNAZJUM NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ Oprcowała Wiesława Kurnyta Kamienna Góra, 2006 Oto wypisy z Podstawy programowej o nauczaniu matematyki w gimnazjum Cele edukacyjne 1. E Przyswajanie

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie 1. Przepisy ogólne 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, odbywającym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej.

tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego.

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (klasy I-III) w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres

Bardziej szczegółowo