DOW CORNING 993 Szczeliwo do szklenia strukturalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOW CORNING 993 Szczeliwo do szklenia strukturalnego"

Transkrypt

1 Informacja o produkcie OW ORNING 99 Szczeliwo do szklenia strukturalnego WAAZIWOZI " SpeBnia wymagania norm europejskich odno[nie szklenia strukturalnego opracowanych przez grup robocz EOTA " oskonaba przyczepno[ do szeregu materiabów budowlanych w tym szkieb powlekanych,emaliowanych i refleksyjnych,anodowanego i malowanego farbami poliestrowymi aluminium oraz stali nierdzewnej " Wysoki poziom wba[ciwo[ci mechanicznych " Utwardzanie bezzapachowe i niekorozyjne " oskonaba stabilno[ w zakresie temperatur: -50º (-58ºF) do 150º (0ºF) " Odporne na dziabanie ozonu " Stabilna lepko[ skbadników A i B; nie jest wymagane podgrzewanie " Odpowiednie do stosowania do okien odpornych na uderzenia w nowych budynkach oraz przy modernizacji starszych budynków ZALETY " Zdolno[ci strukturalne " Utwardzony produkt cechuje si doskonab odporno[ci na dziabanie czynników atmosferycznych oraz du odporno[ci na dziabanie promieniowania ultrafioletowego,ciepba i wilgoci " Nie jest wymagana zgodno[ partii skbadnika podstawowego i utwardzacza wuskbadnikowy kauczuk silikonowy ZASTOSOWANIA " wuskbadnikowe szczeliwo silikonowe do szklenia strukturalnego TYPOWE WAAZIWOZI Uwaga dla autorów specyfikacji: Poni sze warto[ci nie mog sbu y do przygotowywania specyfikacji. Przed przystpieniem do opracowywania specyfikacji danego produktu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym ow orning. Metoda badania* WBa[ciwo[ Jednostka Warto[ SkBadnik podstawowy: Kolor i konsystencja BiaBa,lepka pasta Gsto[ 1,4 Lepko[ (0s -1 ) mpa.s Utwardzacz: Kolor i konsystencja zarna,lepka pasta Gsto[ 1,08 Lepko[ (0s -1 ) mpa.s ASTM 9 Punkt zapbonu - opakowanie zaklejane º 8 ºF 8,4 ASTM 9 Punkt zapbonu w tyglu otwartym º 84 IN 5176 ºF 18, Po zmieszaniu Kolor i konsystencja zarna,niespbywajca pasta Gsto[ 1,0 Lepko[ (0s -1 ) mpa.s zas pracy (5º/77ºF,50% RH) minuty do 0 zas osignicia pybosucho[ci minuty 80 do 0 (5º/77ºF,50% RH) Korozyjno[ Niekorozyjne

2 TYPOWE WAAZIWOZI (cd.) Metoda WBa[ciwo[ Jednostka Warto[ badania* W stanie utwardzonym - po 7 dniach w 5º (77ºF) i 50% wilgotno[ci wzgldnej (RH) ISO 89 WytrzymaBo[ na rozciganie MPa 0,95 ASTM 64 WytrzymaBo[ na rozerwanie kn/m 6,0 ISO 89 WydBu enie cabkowite % ASTM 40 Twardo[,Shore A 40 ynamiczne obci enie projektowe szczeliwa Pa Statyczne obci enie projektowe szczeliwa Pa Zakres temperatur pracy º -50 do +150 ºF -58 do +0 * ASTM: American Society for Testing and Materials. ISO: International Standardisation Organisation. IN: eutsche Industrie Norm. OPIS Szczeliwo do szklenia strukturalnego OW ORNING 99 to dwuskbadnikowe,neutralnie utwardzane szczeliwo przeznaczone specjalnie do wizania strukturalnego szkba,metalu i innych elementów budowlanych. Neutralny alkoxy; utwardzanie w temperaturze pokojowej z wydzielaniem niewielkiej ilo[ci alkoholu. SPEYFIKAJE TEHNIZNE I NORMY OW ORNING 99 Szczeliwo OW ORNING 99 Bczy doskonab przyczepno[ bez podkbadu do szerokiej gamy materiabów budowlanych przy zachowaniu wysokiego poziomu wba[ciwo[ci fizycznych w szerokim zakresie temperatur. echuje je doskonabe utrzymywanie wba[ciwo[ci wi cych i mechanicznych pomimo starzenia, zgodnie z zaleceniami technicznymi EOTA: - 00 godzin dziabania promieniowania ultrafioletowego przy zanurzeniu w gorcej wodzie (ISO IS 1141)* cykli obci enia na [cinanie i rozciganie* - Odporno[ na mgby solne (ISO 97 NSS)* - Odporno[ na dziabanie SO (ISO 1)* - Odporno[ na dziabanie [rodków czyszczcych (ISO/IS 591)* - Odporno[ na ekstremalne temperatury (ISO 89)* - Odporno[ na dziabanie mikroorganizmów (ISO 846)* * okument ATG 98/H680 (UBAtc) * Oznaczone E (ETA 01/005) jako skbadnik szczeliwa do szklenia konstrukcyjnego,zgodnie z ETAG00,Europejskimi Wytycznymi Technicznymi dla szklenia konstrukcyjnego na poziomie atestacji 1. (zewntrzny audyt jako[ci) wa ny we wszystkich krajach UE * SpeBnia wymagania stawiane szczeliwu do szklenia konstrukcyjnego zgodnie z PrEN,SNJF VE oraz chisk ogóln norm techniczn GB SPOSÓB U{YTKOWANIA OW ORNING 99 Szczeliwo OW ORNING 99 cechuje przyczepno[ bez podkbadu do wikszo[ci powlekanych i nie powlekanych szkieb,jak równie do wikszo[ci metalowych elementów dystansowych. Szczeliwo to zgodne jest z neutralnie utwardzanymi szczeliwami konstrukcyjnymi ow orning,takimi jak OW ORNING 791, OW ORNING 797 i neutralnie utwardzanymi szczeliwami do szkba izolacyjnego produkcji OW ORNING,takimi jak OW ORNING 6,jak równie zwikszo[ci powszechnie stosowanych elementów szklarskich. Przed rozpoczciem pracy,a podczas wybierania elementów projektu,wa ne jest przeprowadzenie - z pozytywnym wynikiem - prób przyczepno[ci i zgodno[ci. Mieszanie i nakbadanie W celu uzyskania optymalnych wba[ciwo[ci fizycznych szczeliwa silikonowego OW ORNING 99 zaleca si,aby skbadnik podstawowy i utwardzacz zostaby dokbadnie wymieszane z wykorzystaniem mieszadba bezpowietrznego znajdujcego si w wyposa eniu wikszo[ci dostpnych w handlu mieszalników i pistoletów do silikonów dwuskbadnikowych. OW ORNING 99 Szczeliwo do szklenia strukturalnego Nr ozn I-

3 Nie zaleca si stosowania mieszania rcznego ani mieszadeb rcznych ze wzgldu na przedostawanie si powietrza,które zmienia wba[ciwo[ci fizyczne utwardzonego szczeliwa. Szczeliwo OW ORNING 99 powinno zosta wymieszane w proporcji :1 skbadnik bazowy do utwardzacza,wagowo lub odpowiednio 7:8:1 objto[ciowo w celu uzyskania optymalnych wba[ciwo[ci. Przy takim stosunku mieszania szczeliwo zwykle nadaje si do zastosowania przez czas -0 minut i umo liwia przemieszczanie gotowych zestawów ju po godzinach. opuszczalne s niewielkie odchylenia proporcji mieszania,ale nie powinny one przekracza 11:1 do 9:1 wagowo tak, aby osign minimalne wba[ciwo[ci. Zgodno[ partii skbadnika podstawowego i utwardzacza szczeliwa OW ORNING 99 nie jest wymagana. Przed nabo eniem zaleca si dokbadne wymieszanie utwardzacza celem uzyskania jednorodnego wymieszania wszystkich skbadników. Utwardzacz OW ORNING 99 reaguje z wilgoci zawart w powietrzu i dlatego nie powinien by nara ony na dziabanie powietrza przez dbu szy okres czasu. Prace przygotowawcze Oczy[ci wszystkie zagbbienia zbcza i rowki pod szyby,usun wszystkie ciaba obce oraz zanieczyszczenia takie jak smary,olej,kurz,woda,szron, zanieczyszczenia powierzchni,stare uszczelnienia lub mieszanki szklarskie oraz powboki ochronne. Powierzchnie metalowe,szklane i z tworzyw sztucznych powinny zosta oczyszczone mechanicznie lub za pomoc rozpuszczalnika. Je[li stosujemy rozpuszczalnik,powinien on by nakbadany i usuwany za pomoc czystej szmatki wolnej od olejów oraz nie pozostawiajcej wbosków. PodkBad W przypadku stosowania szczeliwa OW ORNING 99 podkbad nie zawsze jest wymagany. Jednak istotne jest sprawdzenie przyczepno[ci przed nabo eniem. Odpowiednie zalecenia odno[nie podkbadu mog zosta sporzdzone,w oparciu o projekt, przez Serwis Techniczny ow orning. Prosimy o kontakt z ow orning w celu uzyskania dodatkowych porad. Maskowanie i obróbka Obszary przylegajce do zbcza powinny zosta zamaskowane celem uzyskania prostych linii zbczy. Nie dopuszcza do zetknicia ta[my maskujcej z oczyszczonymi powierzchniami,do których ma przylega szczeliwo. Obróbka zbcza powinna zosta wykonana jednym pbynnym ruchem,w cigu 5 minut po nabo eniu szczeliwa. Ta[my maskujce usun natychmiast po wykonaniu obróbki zbcza. zyszczenie wyposa enia Je[li sprzt dozujcy nie bdzie ju u ywany zaleca si oczyszczenie go albo za pomoc skbadnika bazowego albo poprzez przemycie odpowiednim rozpuszczalnikiem,takim jak st ony rozpuszczalnik czyszczcy OW ORNING 5. Je[li utwardzone szczeliwo osadzibo si wewntrz sprztu dozujcego, przemywa przez odpowiedni czas st onym rozpuszczalnikiem czyszczcym OW ORNING 5 wykorzystujc recyrkulacj rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik ten rozpuszcza utwardzone szczeliwo silikonowe i zapewnia optymalne warunki czyszczenia. KONSERWAJA Nie wymaga konserwacji. Je[li uszczelnienie zostanie uszkodzone,wymieni uszkodzon cz[. Szczeliwo bdzie przylega do utwardzonego szczeliwa silikonowego, którego powierzchnia zostaba zdrapana lub zeszlifowana. ZROKI OSTRO{NOZI W ZASIE U{YTKOWANIA Karta bezpieczestwa wymagana do bezpiecznego stosowania nie jest zabczona. Przed u ytkowaniem produktu przeczyta informacje o produkcie i kart bezpieczestwa oraz wszelkie informacje zawarte na naklejkach umieszczonych na pojemnikach dotyczce zagro e fizycznych i zdrowotnych. Karta bezpieczestwa dostpna jest pod adresem internetowym ow orning: oraz u lokalnego przedstawiciela handlowego lub dystrybutora ow orning. Mo na j równie uzyska kontaktujc si telefonicznie z miejscowym centrum obsbugi ow orning. TRWAAOZ I PRZEHOWYWANIE Utwardzacz OW ORNING 99, je[li przechowywany jest w temperaturze nie wy szej ni 0º (86ºF),ma okres przydatno[ci do zastosowania 1 miesicy od daty produkcji. SkBadnik podstawowy OW ORNING 99,je[li przechowywany jest w temperaturze nie wy szej ni 0º (86ºF),ma okres przydatno[ci do zastosowania 1 miesicy od daty produkcji. OPAKOWANIE SkBadnik podstawowy OW ORNING 99 dostpny jest w beczkach 50kg i hobokach 0 litrów. Utwardzacz OW ORNING 99 dostpny jest w hobokach 5kg. OW ORNING 99 Szczeliwo do szklenia strukturalnego Nr ozn I-

4 OGRANIZENIA OW ORNING 99Szczeliwo OW ORNING 99 nie powinno by wykorzystywane do zastosowa konstrukcyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody ow orning onstruction Industry Technical Service. Ka dy projekt powinien zosta indywidualnie i oddzielnie zaaprobowany przez ow orning. opuszczenie projektu obejmuje nastpujce wymagania wstpne: - Przegld dokumentacji i wymiarowanie zbczy. - Próby laboratoryjne przyczepno[ci i zgodno[ci wszystkich elementów skbadowych budynku zakoczone pozytywnymi wynikami. - Przestrzeganie profesjonalnych zasad stosowania szczeliwa i wykonywania zbczy. Firma ow orning nie ponosi odpowiedzialno[ci za wszelkie roszczenia wynikbe z konstrukcyjnego stosowania szczeliwa OW ORNING 99 do prac nie zatwierdzonych jednoznacznie przez firm ow orning. la prac zatwierdzonych firma ow orning wydaje na yczenie u ytkownika indywidualne gwarancje przyczepno[ci konstrukcyjnej. Zapewnienie zgodno[ci projektu z lokalnie obowizujcymi przepisami budowlanymi jest le y w sferze wybcznej odpowiedzialno[ci u ytkownika. Ze wzgldu na mo liwo[ powodowania uszkodze, szczeliwo OW ORNING 99 nie powinno si styka,lub by nara one na dziabanie szczeliw wydzielajcych kwas octowy. Produkt ten nie jest sprawdzony ani nie jest przeznaczony do zastosowa medycznych czy farmaceutycznych. INFORMAJA O SZKOLIWOZI ZROWOTNEJ I OHRONIE ZROOWISKA Aby pomóc klientom w bezpiecznym u ytkowaniu naszych produktów, ow orning oferuje szeroki program doradztwa technicznego oraz pomoc specjalistów z zakresu zdrowia, ochrony [rodowiska i prawa, dostpnych w poszczególnych regionach. odatkowe informacje dostpne s w naszej witrynie ( lub u lokalnego przedstawiciela ow orning. INFORMAJA O OGRANIZONEJ GWARANJI - PROSIMY O OKAANE PRZEZYTANIE Poni sze informacje przedstawiono w dobrej wierze i uwa a si je za dokbadne. Jednak e,poniewa warunki i sposoby u ycia naszych produktów pozostaj poza nasz kontrol, informacje te nie powinny by stosowane zamiast prób u odbiorcy, potwierdzajcych e produkty ow orning s bezpieczne, efektywne i w pebni nadaj si do danego zastosowania. Zalecenia odno[nie u ycia nie powinny by traktowane jako pobudka do naruszenia jakiegokolwiek patentu. Jedyna gwarancja ow orning stwierdza, e produkt w momencie dostawy posiada wba[ciwo[ci podane w specyfikacji sprzeda y. Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu warto[ci zakupionego produktu w przypadku, je[li bdzie on inny ni gwarantowany. OW ORNING NIE UZIELA JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB OROZUMIANEJ GWARANJI PRZYATNOZI PROUKTU O KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA LUB PRZYATNOZI O SPRZEA{Y. OW ORNING ZRZEKA SI OPOWIEZIALNOZI ZA JAKIEKOLWIEK SZKOY PRZYPAKOWE LUB BE WYNIKIEM ZASTOSOWANIA PROUKTU. We help you invent the future." OW ORNING 99 Szczeliwo do szklenia strukturalnego 4 Nr ozn I-

5 PrzykBady zastosowania Rysunek 1: Rozwizanie dla czterostronnego szklenia strukturalnego. Rysunek 1A: Przekrój : rozwizanie czterostronne Rysunek : Przekrój : rozwizanie czterostronne - podparta szyba zespolona Rysunek : Szczeliwo OW ORNING 99 - zakres czasów osigania pybosucho[ci zas uzyskiwania pylosuchosci (minuty) Obja[nienia 1. Szyba zespolona. Strukturalne klejenie silikonowe (Szczeliwo do szklenia strukturalnego OW ORNING 99). PrzekBadka dystansowa z gumy silikonowej 4. Silikonowa wkbadka ustalajca 5. Profil aluminiowy 6. Sznur wypebniajcy 7. Szeroko[ zbcza strukturalnego 8. Wymiar wizania zbcza strukturalnego 9. Wymiar uszczelnienia odpornego na dziabanie czynników atmosferycznych. Silikonowe uszczelnienie przed wpbywem czynników atmosferycznych (OW ORNING 791 Silicone Weatherproofing Sealant) 11. Silikonowe uszczelnienie szkba izolacyjnego (Szczeliwo do szkba izolacyjnego OW ORNING 6) Temperatura, Stosunek /1 Rysunek 1B: Przekrój : rozwizanie czterostronne - szkbo niepodparte. Rysunek 4: Szczeliwo OW ORNING 99 - zakres czasów pocztku wizania 6 5 zas poczatku wiazania (minuty) Temperatura, Stosunek /1 OW ORNING 99 Szczeliwo do szklenia strukturalnego 5 Nr ozn I-

6 OW ORNING 99 Szczeliwo do szklenia strukturalnego We help you invent the future jest znakiem towarowym firmy ow orning orporation. 6 8/01/004 OW ORNING jest zastrze onym znakiem towarowym ow orning orporation. Nr ozn I ow orning orporation. Wszelkie prawa zastrze one.

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy OPIS PRODUKTU Dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt etylokrzemianowy z dużą zawartością cynku. Spełnia wymagania SSPC Paint 20 odnośnie składu i własności. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA Jako

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Karta Informacyjna Wydanie 08/2012 Nr identyfikacyjny 01 08 03 04 005 0 000040 Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Opis produktu Zastosowanie jest bezbarwnym

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel Karta Informacyjna Wydanie 20/12/2012 Numer identyfikacyjny 01 01 01 15 001 9 System System mocowania paneli dla fasad wentylowanych Construction pis systemu Zastosowanie Właściwości Badania Zestaw materiałów

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur Loctite Industrial Najwy sza jako ç Elastyczno ç Maksymalna szybko ç Nowe Najwy sza odporno ç na temperatur Najwy sza wytrzyma o ç Kleje b yskawiczne PL Wprowadzenie Klejåce w ciågu sekund produkty Loctite

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe 08 Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe Os ony przegubów SPIDAN Zestawy os on przegubów SPIDAN Orygina od dostawcy na pierwsze wyposa enie Os ony przegubów majå istotne znaczenie dla niezawodno ci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZ SWÓJ BUDYNEK

ZABEZPIECZ SWÓJ BUDYNEK ZABEZPIECZ SWÓJ BUDYNEK OCHRONA PRZED NIEKORZYSTNYM WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH I PRZEDWCZESNYM STARZENIEM Budynki Astron są wykonywane z materiałów wysokiej jakości i znane są ze swojej dużej trwałości.

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie.

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Najważniejszym monomerem nienasyconych żywic poliestrowych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind

Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind Różne Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind Uwagi te dotyczą elementów obsługi, wskaźników i wyświetlaczy do windy, zwanych dalej panelami. Są one dostarczane

Bardziej szczegółowo