ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE."

Transkrypt

1 ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Imię (imiona) Nazwisko PESEL Wiek Data ur. (D/M/R) Seria/nr dowodu os.: Miejsce urodzenia Szkoła (podkreślić właściwe) TI ZSZ Płeć (podkreślić właściwe) K M ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE Ulica Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Miejscowość Miasto Wieś Województwo Powiat Adres mailowy Telefon ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż zamieszkania) Ulica Numer domu Numer lokalu

2 Kod pocztowy Miejscowość Miasto Wieś Województwo Powiat Adres mailowy Telefon

3 DEKLARUJĘ CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIACH: Lp. SZKOLENIA Z ICT oraz zajęcia z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ MATEMATYKI DORADZTWO ZAWODOWE* TEMATY SZKOLEŃ Webmaster (poziom zaawansowany) projektowanie i tworzenie stron www 40h oraz wycieczka do Fabryki Dell w Łodzi i wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Grafika komputerowa (poziom zaawansowany) projektowanie i tworzenie graf. W programie Adobe Photoshop, graf. Użytkowej i reklamowej 40h oraz wycieczka do Fabryki Dell w Łodzi i wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego podstawowe zasady gramatyki i zasoby leks. umożliwiające komunikację w języku angielskim 40h oraz wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zajęcia wyrównawcze z matematyki podstawowa wiedza i umiejętności matematycznego oraz logicznego rozumowania 40h oraz wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Warsztaty przedsiębiorczości zasady otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poszukiwanie pracy, autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami 24h oraz wycieczka do WUP w Łodzi * Zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka kariery obowiązkowe. Pozostałe zajęcia, tj. wsparcie psychologiczno- pedagogiczne na podstawie rekomendacji doradcy zawodowego. Zaznaczyć wybrane szkolenia x KURS PRAWA JAZDY I RYSUNKU ODRĘCZNEGO* Kurs prawa jazdy kat. B 30h praktyki i 30h teorii Szkolenie z grafiki odręcznej projekt zieleni i krajobrazu, rozwój wyobraźni plast., kompozycja rys., techniki rysunku 40h, wycieczka do arboretum w Rogowie oraz wystawa prac uczestników zajęć *Uczestnicy zajęć grafiki odręcznej wezmą również udział w zajęciach grafiki komputerowej.

4 OŚWIADCZENIA JESTEM UCZNIEM TI W ZAWODZIE JESTEM UCZNIEM ZSZ W ZAWODZIE.. Oświadczam, że dane podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.... (miejscowość, data).. (czytelny podpis ucznia)* * W przypadku osoby nieletniej wypełniającej formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany zarówno przez daną osobę, jak również przez jej rodzica / opiekuna prawnego (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) Wymagane załączniki: 1. Kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej (oryginał do wglądu). 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. WYPEŁNIA ORGANIZATOR Data rozpoczęcia udziału w projekcie: Data zakończenia udziału w projekcie: Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia:

5 INFORMACJE O UCZESTNIKU (wypełnia wychowawca klasy) a) Ocena z języka angielskiego z semestru poprzedzającego rozpoczęcie udziału projekcie, tj. ocena końcowa w roku szkolnym 2013/2014. bardzo dobra lub dobra dostateczna dopuszczająca lub niedostateczna b) Ocena z matematyki z semestru poprzedzającego rozpoczęcie udziału projekcie, tj. ocena końcowa w roku szkolnym 2013/2014. bardzo dobra lub dobra dostateczna dopuszczająca lub niedostateczna c) Średnia ocen z semestru poprzedzającego rozpoczęcie udziału projekcie, tj. oceny końcowe z roku szkolnego 2013/2014. powyżej 4,0 oraz 4,0 poniżej 4,0 poniżej 3,0 d) Odległość z miejsca zamieszkania do szkoły: Szczerców do 10 km powyżej 10 km Potwierdzenie średniej ocen oraz odległości z miejsca zamieszkania do szkoły przez wychowawcę klasy.... (miejscowość, data).. (czytelny podpis wychowawcy)

6 INFORMACJE O UCZESTNIKU (wypełnia rodzic ucznia / opiekun prawny) a) Dochód przypadający na jednego członka rodziny na podstawie oświadczenia rodziców: do kwoty 539 zł powyżej kwoty 539 zł Potwierdzenie dochodu przypadającego na jednego członka rodziny na podstawie oświadczenia rodziców. Wymagane załączniki: 1. Oświadczenie rodziców ucznia / opiekuna prawnego o dochodzie przypadającym na jednego członka rodziny.

7 OŚWIADCZENIE RODZICÓW UCZNIA / OPIEKUNA PRAWNEGO O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM 2013 Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art kodeksu karnego oświadczam, że w roku kalendarzowym 2013 uzyskałam / em dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny w wysokości kwoty: do kwoty 539 zł uprawniającej do zasiłku rodzinnego powyżej kwoty 539 zł Oświadczam, iż wysokość uzyskanego dochodu jest zgodna ze stanem faktycznym (miejscowość, data) (podpis rodzica / prawnego opiekuna) Członkami rodziny, o których mowa wyżej są: współmałżonek, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej i wspólnie z nią zamieszkujące dzieci własne i dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków i rodzeństwo, w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w systemie dziennym, zaocznym lub wieczorowym do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych i nie osiągają dochodów z tytułu zatrudnienia.

8 Załącznik 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI" informuję, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji projektu AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 Łódź (nazwa i adres właściwej IP/IP2) beneficjentowi realizującemu projekt - Gmina Szczerców ul. Pułaskiego 8 (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji zarządzającej POKL, Instytucji wdrażającej/instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjnego w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania (miejscowość i data) (czytelny podpis ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego) Załącznik 3 do Regulaminu

9 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja niżej podpisany/-a, w związku z realizacją Projektu AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI niniejszym: 1) Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam chęć swojego uczestnictwa w projekcie Imię i nazwisko uczestnika.... 2) Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie tj. jestem uczniem mieszkającym w, województwo łódzkie, i jestem zainteresowana/y uczestnictwem w zajęciach oferowanych w ramach projektu. 3) Oświadczam, że została/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4) Pouczony/-a* o odpowiedzialności/ą za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 5) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w projekcie i akceptuję wszystkie jego warunki. *niepotrzebne skreślić..... (miejscowość i data) (czytelny podpis ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Ankieta zgłoszeniowa do projektu Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Imię (imiona) Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia UCZELNIA SPECJALIZACJA STOPIEŃ NAUKOWY Adres zameldowania (ulica, nr domu, nr

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

e) 2 nowoutworzone spółdzielnie socjalne prowadzące działalność gospodarczą, komercyjną.

e) 2 nowoutworzone spółdzielnie socjalne prowadzące działalność gospodarczą, komercyjną. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Kujawsko Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej, WND-POKL.07.02.02-04-019/13 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę II edycja, 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo