DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU"

Transkrypt

1 DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik Komplet dokumentów wymaganych do uczestnictwa w Projekcie stanowią następujące załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Ankieta dotycząca znajomości obsługi komputera (do wypełnienia w trakcie składania dokumentów). 3. Deklaracja udziału w projekcie wraz z zawartym w niej oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu. 4. Zgoda uczestnika szkoleń na przetwarzanie danych osobowych. 5. Zgoda rodziców/opiekunów na udział w Projekcie (w przypadku uczestników niepełnoletnich). PROSIMY O WYPEŁNIANIE PISMEM DRUKOWANYM DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W PUNKCIE REKRUTACYJNYM.. data wpłynięcia dokumentów. imię i nazwisko osoby przyjmującej dokumenty

2 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Beneficjent Tytuł projektu Nr projektu Fundacja Imago Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik POKL /12 Czas trwania projektu od do DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia Wiek w chwili przystępowania do projektu PESEL kobieta/ mężczyzna brak podstawowe gimnazjalne Wykształcenie ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną tak nie 2. ADRES ZAMIESZKANIA Miejscowość Numer domu Kod pocztowy Gmina Województwo Ulica Numer lokalu Poczta Powiat Obszar 3. DANE KONTAKTOWE Telefon komórkowy Telefon stacjonarny Adres

3 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu Rodzaj przyznanego wsparcia Data rozpoczęcia udziału w projekcie Data zakończenia udziału w projekcie Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zatwierdzonym do realizacji Planem Działania/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu Przynależność do mniejszości narodowej 4. DANE DODATKOWE bezrobotny długotrwale bezrobotny nieaktywna zawodowo ucząca się coaching grupowy rozwoju osobistego indywidualne wsparcie psychologa w procesie zmiany szkolenia uzupełniające lub zmieniające kwalifikacje zawodowe indywidualne wsparcie Mobilnych Asystentów Edukacyjnych w procesie edukacji, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.. /../ /../.... tak tak nie nie tak nie lub etnicznej Fakt bycia migrantem tak nie Fakt bycia osobą niepełnosprawną tak nie 5. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Czy w przeciągu ostatnich 3 lat uczestniczył/a Pan/i w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe? Jeśli tak, proszę o ich wymienienie. tak nie

4 BLOK I 6. WYBÓR SZKOLENIA l.p. nazwa szkolenia Ramowy program liczba godzin znak X przy wybranym szkoleniu Photoshop 1 Grafika komputerowa Ilustrator Projektowanie systemów identyfikacji wizualnej 64 Środowisko i interfejs graficzny aplikacji Adobe Photoshop 2 Cyfrowa obróbka zdjęć Techniki narzędzi wykorzystywania narzędzi programowych Obszar roboczy 64 Korekcje kolorystyczne Techniki retuszu Techniki fotomontażu Publikowanie stron na dostępnych serwerach w Internecie Podstawy działania systemów serwerowych 3 Podstawy tworzenia i administrowania stronami www Zaawansowane wykorzystanie HTML i arkuszy styli Grafika na stronach www Sterowanie zawartością strony 64 Obsługa formularzy za pomocą języków skryptowych Podstawy języka SQL Instalacja sklepu Uzupełnienie oferty Promocje 4 Sklep on line, tworzenie aplikacji sprzedażowych i e-marketing Obsługa zamówienia Recenzje produktów Newsletter Identyfikacja wizualna. Własne logo 64 Marketing perswazyjny w e-marketingu PR w Internecie

5 Miejsce na propozycje uczestników odnośnie organizowanych szkoleń: Oświadczenie Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że: 1. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym do Projektu Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik są zgodne z prawdą. 2. Zostałam/em poinformowany, że Projekt Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Jestem świadoma/y, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie. 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji... Miejscowość, data. Czytelny podpis uczestniczki/ka projektu

6 Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Deklaracja przystąpienia do projektu Ja, niżej podpisana/y... deklaruję przystąpienie do projektu imię, nazwisko pt.: Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz akceptuję przedstawione w nim zasady. Ponadto oświadczam, że: - spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w projekcie, - zostałem/am poinformowany/a, iż projekt: Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Jestem świadomy/a odpowiedzialności, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych Miejscowość, data Czytelny podpis uczestniczki/ka projektu

7 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych W związku z przystąpieniem do projektu pt.: Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa. 2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art.27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia Katowice, beneficjentowi realizującemu projekt Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik - Fundacja Imago, ul Hallera 123, Wrocław, oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, Rybnik. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL. 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania Miejscowość, data Czytelny podpis uczestniczki/ka projektu

8 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zgoda rodzica/opiekuna prawnego* Ja niżej podpisana/y, legitymująca/y się dowodem Imię i nazwisko osobistym wyrażam zgodę na udział będącego pod moją opieką seria i numer prawną syna/córki/dziecka* w projekcie pt.: Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz korzystania z dostępnego w tym zakresie wsparcia. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem projektu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia projektu zgodnie z art. 23, ust 1, pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). Ponadto oświadczam, że: - moje dziecko/podopieczny/a spełnia kryteria uprawniające je do udziału w projekcie, - zostałem/am poinformowany/a, iż projekt: Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku lat z Miasta Rybnik jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Jestem świadomy/a odpowiedzialności, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. Numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego* Adres rodzica/opiekuna prawnego*..... Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* * - niepotrzebne skreślić

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Pieczątka Beneficjenta Numer projektu Tytuł projektu ANKIETA REKRUTACYJNA POKL.08.01.01-18-036/13 Kompetencje w praktyce. Nowoczesne formy rozwoju pracowników MŚP Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Imię (imiona) Nazwisko PESEL Wiek Data ur. (D/M/R) Seria/nr

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) Strona1 DATA WPŁYWU Numer projektu Tytuł projektu Prioryetet Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA POKL.08.01.01-06-189/11 Certyfikowany Menedżer

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. w ramach realizacji projektu nr POKL. 09.06.02-14-279/14 pt. Akademia Kompetencji Językowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 ZAŁĄCZNIK 1

Strona 1 z 5 ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce Część I dane dotyczące przedsiębiorcy (dane

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Ankieta zgłoszeniowa do projektu Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Imię (imiona) Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia UCZELNIA SPECJALIZACJA STOPIEŃ NAUKOWY Adres zameldowania (ulica, nr domu, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Nr: POKL.09.01.02-12-116/11-00

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo