Społeczne skutki najnowszej fali wychodźstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczne skutki najnowszej fali wychodźstwa"

Transkrypt

1 Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk Społeczne skutki najnowszej fali wychodźstwa Raport opracowany przez Komitet Badań nad Migracjami PAN wersja wstępna Warszawa, grudzień 2013

2 Skład zespołu autorów Anacka Marta (Uniwersytet Warszawski) Brzozowski Jan (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków) Chałupczak Henryk (UMCS, Lublin) Fihel Agnieszka (Uniwersytet Warszawski) Firlit-Fesnak Grażyna (Uniwersytet Warszawski) Heffner Krystian (Politechnika Opolska) Garapich Michał (Roehampton University, Wielka Brytania)) Jaźwińska Ewa (Uniwersytet Warszawski) Jończy Romuald (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław) Lesińska Magdalena (Uniwersytet Warszawski) Grabowska-Lusińska Izabela (SWPS, Warszawa) Kaczmarczyk Paweł (Uniwersytet Warszawski) Krzyżowski Łukasz (AGH, Kraków) Okólski Marek (SWPS, Warszawa oraz Uniwersytet Warszawski) Praszałowicz Dorota (Uniwersytet Jagielloński) Rauziński Robert (Politechnika Opolska) Rokita-Poskart Diana (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław) Slany Krystyna (Uniwersytet Jagielloński) przewodnicząca zespołu Solga Brygida (Instytut Śląski, Opole) - koordynatorka Ślusarczyk Magdalena (Uniwersytet Jagielloński) Urbańska Sylwia (Uniwersytet Warszawski)

3 Wprowadzenie Struktura raportu Część I - Uwarunkowania i przebieg migracji zagranicznych w latach Migracje zagraniczne przed 1 maja 2004 roku - Migracje zagraniczne po akcesji Polski do Unii Europejskiej - Regionalny wymiar migracji zagranicznych w Polsce Część II - Wielowymiarowe skutki poakcesyjnych migracji zagranicznych - Demograficzne konsekwencje migracji - Ekonomiczne skutki migracji - Społeczne i kulturowe konsekwencje migracji Część III - Migracje powrotne Polaków - Szacunki skali powrotów po 2004 roku - Charakterystyki społeczno-demograficzne powracających - Reintegracja na polskim rynku pracy - Konsekwencje migracji powrotnych Część IV - Polityka migracyjna Polski - Polska polityka migracyjna stan obecny - Polityka wobec migracji na poziomie regionów - Polityka migracyjna jako element polityki społecznej w Polsce - Rekomendacje dla różnych podmiotów, instytucji, organizacji Podsumowanie

4 I. Uwarunkowania i przebieg migracji zagranicznych w latach I. 1. Migracje zagraniczne przed 1 maja 2004 r. Uwarunkowania migracji: niekorzystna sytuacja na rynku pracy (wysokie bezrobocie, niewielka elastyczność i niedostosowanie strukturalne) Migranci należeli do grupy najsłabiej osadzonej na rynku pracy (młodzież, absolwenci szkół) i pochodzili z obszarów dotkniętych brakiem ofert pracy Migranci udawali się do tradycyjnych krajów docelowych emigracji z Polski, w których rozwinięte były sieci migracyjne Większość migracji przybierała formy czasowe (cyrkulacyjne) i wiązała się z podejmowaniem prac podrzędnych w szarej strefie

5 I. Uwarunkowania i przebieg migracji zagranicznych w latach I. 2. Migracje zagraniczne po akcesji Polski do Unii Europejskiej Uwarunkowania migracji: czynniki instytucjonalne, pogłębiająca się integracja, przemiany gospodarcze; mniejsza rola tradycyjnych sieci Gwałtownie nasilona skala migracji (w oparciu o dane spisowe oraz dane BAEL) Zarobkowy charakter wyjazdów (swobodny dostęp do rynków pracy) i zyskujące z upływem czasu na znaczeniu emigracje osiedleńcze Zmiana w geografii polskich migracji

6 I. Uwarunkowania i przebieg migracji zagranicznych w latach I. 3. Regionalny wymiar migracji zagranicznych w Polsce Dysfunkcje w sferze demograficznej i ekonomicznej regionu. Istotne następstwa natury politycznej (np. zmiany w strukturze etnicznej, opcjach narodowych, w zachowaniach wyborczych). Konsekwencje w sferze społecznej (np. obniżona aktywność mieszkańców, niższy poziom przedsiębiorczości) i gospodarczej (niższa stopa zatrudnienia i bezrobocia, ograniczony dostęp do wyspecjalizowanych zasobów pracy) Zmieniająca się rola migracji zagranicznych w rozwoju regionów w kraju Znacząca rola tradycyjnych regionów emigracji, w których skutki długotrwałych wyjazdów są najbardziej odczuwalne na płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej Duże wyzwania przed nowymi regionami odpływowymi, ukierunkowane na diagnozowanie mobilności zagranicznej mieszkańców oraz wyznaczanie wynikających z tej mobilności kierunków rozwoju

7 II. Wielowymiarowe skutki poakcesyjnych migracji zagranicznych II. 1. Demograficzne konsekwencje migracji Wyniki NSP 2011: tys. (5,2% ludności Polski); PESEL i BAEL: emigracja w latach : 220 tys. definitywna oraz tys. czasowa NSP 2011: najwięcej emigrantów pochodzi z woj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, natomiast w stosunku do potencjału populacyjnego: z woj. opolskiego (10,6%), podlaskiego (9,1%), podkarpackiego (8,4%), warmińsko-mazurskiego (7,5%) Ubytek urodzeń (np. w 2011 r. 37,5 tys., jeśli płodność za granicą taka sama jak w Polsce); tys. (tylko Wk.Bryt., RFN i Irlandia) Intensyfikacja procesu starzenia się populacji ( ponad 50% emigrujących to osoby w wieku lat); nie tylko wyrwa pokoleniowa wśród najliczniej emigrujących, ale też trwały ubytek wśród nadchodzących pokoleń

8 II. Wielowymiarowe skutki poakcesyjnych migracji zagranicznych II. 2. Ekonomiczne konsekwencje migracji Punkt wyjścia: hipoteza pętli/pułapki migracyjnej i migracji rozgęszczającej W perspektywie krótkookresowej: stosunkowo nieduże efekty migracji dla rynku pracy (wynagrodzenia); łagodzenie zjawiska niedoborów pracy (bezrobocie młodych) W perspektywie długookresowej: neutralny charakter zjawisk migracyjnych względem rynku pracy, jednak z możliwością istotnych zmian strukturalnych i modernizacyjnych

9 II. Wielowymiarowe skutki poakcesyjnych migracji zagranicznych II. 2. Ekonomiczne konsekwencje migracji c.d. Transfery pieniężne i rzeczowe (duży napływ, zarówno w sensie absolutnym jak i relatywnym; w 2007 Polska była jednym z 10 krajów o największym napływie; 2,5% PKB) Ograniczony wpływ transferu dochodów migracyjnych na rozwój regionów i kraju, ale zarazem zmniejszenie sfery ubóstwa i dysproporcji dochodowych w skali lokalnej Efekt fiskalny: korzystny dla budżetu centralnego (wpływy z VAT), niekorzystny dla budżetów lokalnych (wpływy z PIT i CIT) Selektywny odpływ kapitału ludzkiego (wysokie kwalifikacje, casus: personel medyczny); jednak raczej nie drenaż, lecz wypychanie (brak pracy, marnotrawstwo kwalifikacji w kraju)

10 II. Wielowymiarowe skutki poakcesyjnych migracji zagranicznych II. 3. Społeczne i kulturowe konsekwencje migracji Przeobrażenia polskich rodzin oraz modyfikacja więzi Dywersyfikacja polskie rodziny co do form, struktury i jakości relacji; fenomen rodziny transnarodowej i jej właściwości Rodziny transnarodowe rozbijają homogeniczny obraz idealnej polskiej rodziny Dezorganizacja więzi rodzinnych (wysoki poziom rozwodów, problemy rozpadających się związków binacjonalnych i ich dzieci)

11 II. Wielowymiarowe skutki poakcesyjnych migracji zagranicznych II. 3. Społeczne i kulturowe konsekwencje migracji c.d. Centralną pozycję w transnarodowej rodzinie zajmują kobiety Migracje generują problemy związane z funkcjonowaniem polskich rodzin w krajach napływu (problematyka wielokulturowości) Wyłaniają się poważne problemy emocjonalno-wychowawcze dzieci migrantów Wyzwania przed systemem edukacji i prawnym (np. związane z rozpadem związków mieszanych i decyzjami o miejscu zamieszkania dzieci), a także związane z funkcjonowaniem rodzin wielokulturowych

12 II. Wielowymiarowe skutki poakcesyjnych migracji zagranicznych II. 3. Społeczne i kulturowe konsekwencje migracji c.d. Migracje a kapitał ludzki transfery społeczne, wykorzystanie zasobów i konwersja kapitałów Kwalifikacje, umiejętności i kompetencje nabyte za granicą jako kapitał migracyjny Transfer kapitału migracyjnego i jego wykorzystanie po powrocie Wykorzystanie kapitału migracyjnego a zmiana (brak zmiany) praktyk społecznych migrantów po powrocie

13 II. Wielowymiarowe skutki poakcesyjnych migracji zagranicznych II. 3. Społeczne i kulturowe konsekwencje migracji - c.d. Wpływ najnowszej polskiej diaspory na społeczeństwo polskie Wpływ na przestrzeń publiczną: emigracja nadal jest rodzajem narzędzia, jakim politycy i publicyści posługują się w celu udowodnienia danej tezy Wpływ na politykę społeczną: z inicjatywy najnowszej polskiej emigracji zorganizowano szereg akcji społecznych Dyfuzja kulturowa, transfery społeczne: migranci powrotni są potencjalnymi katalizatorami zmian kulturowo-społecznych w Polsce; przeznaczanie transferów na konsumpcję oraz inwestycje w nieruchomości (ziemia, dom), rzadziej w innowacyjne projekty Pod wpływem migracji rozwija się specyficzna kultura migracyjna, w której akceptowaną normą i drogą zawodową jest wyjazd w celach zarobkowych

14 II. Wielowymiarowe skutki poakcesyjnych migracji zagranicznych II. 4. Skutki regionalne i lokalne Śląsk Opolski: etniczny charakter emigracji, wyraźne skutki ekonomiczne, demograficzne, społeczne Podlasie: region peryferyjny o dużych problemach strukturalnych, duże znaczenie migracji powrotnych, konsekwencje natury społecznej Małopolska: duże zróżnicowanie przestrzenne migracji, konsumpcyjny charakter dochodów migracyjnych, duże znaczenie migracji powrotnych

15 III. Migracje powrotne Polaków Migranci powrotni - od 23% do 32% ogółu emigrantów czasowych Migracje powrotne okresu poakcesyjnego są w większym stopniu powrotami porażki (return of failure) niż powrotami innowacji (return of innovation), stopa bezrobocia wśród migrantów powrotnych jest wyższa niż dla ogółu populacji w kraju Najwyższą skłonność do powrotów wykazują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (najniższą z wykształceniem wyższym), mieszkańcy obszarów wiejskich, powyżej 40 roku życia Większe prawdopodobieństwo powrotu wiąże się z pobytem w jednym z tzw. starych krajów emigracji, natomiast w latach nasiliła się skala migracji powrotnych z Irlandii, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii Korzyści (ewentualna poprawa sytuacji demograficznej w kraju) i koszty (wynikają z relatywnie mniej korzystnej sytuacji remigrantów na rynku pracy)

16 IV. Polityka migracyjna Polski rekomendacje działań w sferze polityki państwa Dotychczasowe działania (MSZ, MPiPS, MSW, Parlament) Potrzeba tworzenia polityki wobec migracji zagranicznych na poziomie regionów Polityka migracyjna jako element polityki społecznej Podstawowa rekomendacja: dążenie do wykreowania spójnej i konsekwentnej polityki migracyjnej jako ważnej polityki publicznej państwa, która powinna uwzględniać i być realizowana na trzech podstawowych poziomach: centralnym, regionalnym oraz lokalnym

17 V. Podsumowanie (w przygotowaniu) - Próba bilansu poakcesyjnych skutków migracji - Scenariusze dalszych przepływów migracyjnych i ich skutków

Część III. Mobilnosć przestrzenna

Część III. Mobilnosć przestrzenna Część Mobilnosć przestrzenna Autorzy: Anna Baranowska Magdalena Bober Maciej Bukowski Współpraca: Izabela Szczygielska 119 Wprowadzenie 120 120 120 120 121 123 123 126 127 129 130 134 134 135 135 137 137

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne migracje zarobkowe

Zagraniczne migracje zarobkowe Zagraniczne migracje zarobkowe RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Raport cząstkowy w ramach projektu: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim Grudzień 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, luty 2007 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymiar ekonomiczny migracji 6 2. Skala i trendy migracji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego

Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Studia nad migracją t. 4. Studia nad migracją / Studies in Migration / Дослідження міграції Dotychczas w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 2 SPIS TREŚCI 1.Synteza diagnozy aktualnego stanu województwa

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI

POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI SKALA ZJAWISKA, CHARAKTERYSTYKA ORAZ POTENCJAŁ POWRACAJĄCYCH 1 Realizatorzy projektu pragną serdecznie podziękowad wszystkim podmiotom i osobom, które swoim

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Migracje Szansa czy zagro enie?

Migracje Szansa czy zagro enie? Migracje Szansa czy zagro enie? Wydanie z okazji KONGRESU OBYWATELSKIEGO Gdańsk 2005 Wolnoœæ i Solidarnoœæ nr 1 Wolność i Solidarność nr 1 Migracje Szansa czy zagro enie? Małgorzata Bos-Karczewska Anna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki sola_sola Fotolia.com Redakcja i korekta: Magdalena Pluta

Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki sola_sola Fotolia.com Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Zespół autorów: Agnieszka Baer-Nawrocka, Andrzej Czyżewski, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Jerzy Głuszyński, Izasław Frenkel, Jerzy Kozyra, Anna Matuszczak, Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta, Grzegorz Siebielec,

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy. wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Piotr Błędowski. Janina Jóźwiak. Paweł Chmieliński. Bożena Karwat-Woźniak

Rynek pracy. wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Piotr Błędowski. Janina Jóźwiak. Paweł Chmieliński. Bożena Karwat-Woźniak Zeszyty Demograficzne JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce 1 Janina Jóźwiak Piotr Błędowski Rynek pracy wobec zmian demograficznych Bożena Karwat-Woźniak Marek Góra Paweł Chmieliński

Bardziej szczegółowo

MIGRACJA POWROTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

MIGRACJA POWROTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM MIGRACJA POWROTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM SKALA ZJAWISKA, POTENCJAŁ ORAZ POGŁĘBIONA CHARAKTERYSTYKA POWRACAJĄCYCH SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 METODOLOGIA PRAC... 8 1. Cel i zakres badania... 8 2.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLIV/1470/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Załącznik do Informacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Projekt Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Białystok 2014 Spis treści Wstęp. 4 Rozdział I. Proces

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo