Kierunek studiów SOCJOLOGIA. Kod kursu..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek studiów SOCJOLOGIA. Kod kursu.."

Transkrypt

1 Kierunek studiów SOCJOLOGIA Nazwa kursu PROCESY LUDNOŚCIOWE Kod kursu.. Wymiar godzinowy / forma zajęć: 40 W i 0 CW Semestr studiów: IV i V Tryb studiów: niestacjonarne Warunki zaliczenia: praca zaliczeniowa i egzamin Osoba (osoby) prowadząca zajęcia: dr Joanna Dybowska Opisu kursu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami demograficznymi dotyczącymi stanu i rozwoju liczebnego ludności, jej struktury i rozmieszczenia terytorialnego. Tematyka pierwszej części zajęć (IV semestr) obejmuje podstawy analizy ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności, uczy doboru, budowy i interpretacji podstawowych współczynników demograficznych. Ta część zajęć kończy się przygotowaniem pracy zaliczeniowej obejmującej analizę sytuacji demograficznej wybranej społeczności lokalnej. Druga część zajęć poświęcona jest ujęciom teoretycznym procesów ludnościowych oraz omówieniu współczesnych zagadnień związanych z przemianami demograficznymi, pozwala na rozpatrywanie zjawisk demograficznych w szerszym kontekście społecznym. Ta część zajęć kończy się egzaminem obejmującym zagadnienia omówione w trakcie obu semestrów.

2 Literatura podstawowa: Balicki J., Frątczak E., Nam Ch., Mechanizm przemian ludnościowych: Globalna Polityka ludnościowa Wydawnictwo Gaudium,Warszawa 003. Demografia. Metody analizy i prognozowania, red. M. Cieślak, PWN Warszawa 199 Gawryszewski A., Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 005. Okólski M., Demografia, Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 004. Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 004. Literatura uzupełniająca: Babiński G., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle spisu ludności z roku 00, Studia Socjologiczne 004, nr 1(17). Bartkowiak R., Rozwój ludności świata i prawa nimi rządzące, SGH Warszawa 001. Domański Cz., Szreder M., Demografia oderwana od populacji, Wiadomości Statystyczne 010 nr 1. Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Prace migracyjne nr 49, ISS UW listopad 003. Holzer Z., Demografia. PWE Warszawa Kępińska E., Migracje sezonowe z Polski do Niemiec. Mechanizmy rekrutacji, rola rodziny i zróżnicowanie według płci, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 008. Kurkiewicz J., Podobieństwa i różnice przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej, Studia Demograficzne 1998 nr 4. Małachowski W., Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Warszawa 010. Muszyńska M., Zróżnicowanie modeli rodziny w krajach europejskich w kontekście statusu kobiety, Studia Demograficzne 003 nr. Rauziński R., Zmiany w strukturze demograficznej i społecznej śląskiej ludności rodzimej na tle procesów demograficznych na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej, w: R. Rauziński, K. Szczygielski, Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego, Opole 008. Rószkiewicz M., Mechanizm zachowań demograficznych, Warszawa Rydzewski P., Ryzyko rozpadu małżeństw w Polsce, Studia Demograficzne 00 nr 1. Sakson B., Wpływ niewidzialnych migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, SGH Warszawa 00. Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 00. Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski , PAN-ISP Warszawa 01. Systemy wartości a procesy demograficzne, red. K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiechy, Kraków 003.

3 Szałtys D., Stępień R., Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 011 roku. Wiadomości Statystyczne 011 nr 11. Szmeja M., Niemcy? Polacy? Ślązacy!, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 000. Szukalski P., Maksymalne przeciętne trwanie życia przegląd literatury demograficznej, Studia Demograficzne 004 nr 1. Teoria przejścia demograficznego, red. Okólski M., PWE Warszawa Wróblewska W., Konsekwencje demograficzne wczesnych związków seksualnych na podstawie badań, Studia Demograficzne 1999 nr 1. Wróblewska W., Wybrane aspekty zdrowia reprodukcyjnego w Polsce, Studia Demograficzne 1999 nr 1. Wokół ludzi i zdarzeń. Przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego w sześćdziesięcioleciu , red. Rauziński R., Sołdra-Gwiżdż T., PIN Instytut Śląski, Opole 011. Zamojski J.E., Migratiologia potrzeba na dziś, czy dopiero na jutro, w: Migracje , Migracje i Społeczeństwo 3, Warszawa LEGENDA: W wykład Ćw. ćwiczenia K konwersatorium L laboratorium

4 PROGRAMOWE TREŚCI ZAJĘĆ L.P. 1. TREŚCI KSZTAŁCENIA (tematy zajęć) Ludność jako obiekt badan, demografia jako nauka o rozwoju i rozmieszczeniu ludności, podstawowe pojęcia Liczba godzin na studiach Niestacjonarne Niestacjonarne stacjonarne (LIC) (LIC) w. w. ćw Źródła danych w badaniach demograficznych, spis powszechny, mikrospis, ewidencja bieżąca, inne źródła Spis powszechny jako pełne badanie statystyczne ludności, historia spisów, cechy spisu, współczesne wyzwania, kategorie spisowe ludności Struktura ludności według cech demograficznych, koncepcja piramidy wieku, typy struktur ludności według wieku, przyczyny i skutki zwichniętej równowagi płci Zawieranie małżeństw jako element 5. ruchu naturalnego ludności, typologia małżeństw, częstość i prawdopodobieństwo zawarcia Urodzenia jako element ruchu naturalnego ludności, płodność 6. ogólna,cząstkowa, wzorzec płodności, sezonowość urodzeń, płodność naturalna i racjonalna Rozwód jako element ruchu naturalnego ludności, przyczyny rozwodów, 7. społeczno-demograficzne korelaty rozwodów, wskaźniki rozwodów, ryzyko rozwodu,bariery wobec rozwodu Zgon jako element ruchu naturalnego ludności,śmiertelność a umieralność, 8. współczynniki zgonu, zgony niemowląt, zasady budowy i parametry tablicy trwania życia Migracje zagraniczne jako forma 9. mobilności terytorialnej, uwarunkowania i wielkość współczesnych migracji międzynarodowych, migracje zastępcze 10. Prognozowanie demograficzne, rodzaje prognoz, etapy prognozowania 11. Historia rozwoju ludności świata, tempo wzrostu ludności, eksplozja i implozja demograficzna, róznice w sytuacji demograficznej bardziej i mniej

5 rozwinętych regionów świata Uwarunkowania i cele polityki demograficznej, rodzaje i narzędzia polityki demograficznej Rozwój demograficzny Polski w okresie powojennym, straty biologiczne okresu wojny, ruchy migracyjne, wyże i niże demograficzne, procesy demograficzne w okresie transformacji ustrojowej Rozwój ludności w ujęciu teoretycznym, rys historyczny koncepcji rozwoju ludności, zásada ludnościowa Malthusa, teoria przejścia demograficznego Koncepcja przejścia demograficznego, schematy i typologia przejścia, drugie przejście demograficzne Teoretyczne ujęcia przemian płodności, socjologiczne, ekonomiczne i demograficzne teorie płodności Uwarunkowania zróżnicowania umieralności, przejście umieralności, przejście epidemiologiczne, nadumieralność mężczyzn Alternatywne formy życia rodzinnego, kohabitacja, monoparentalność, samotność, społeczne i demograficzne niskiej płodności Przemiany modelu rodziny a procesy demograficzne, zróżnicowanie modelu rodziny w krajach europejskich, drugie przejście demograficzne Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego na tle sytuacji demograficznej Polski, historyczne uwarunkowania pochodzenia regionalnego mieszkańców Opolszczyzny, przyczyny i wielkość depopulacji Metody analizy demograficznej, czas i przestrzeń w analizie demograficznej, budowa siatki demograficznej, analiza wzdłużna i przekrojowa Analiza zmian zaludnienia, składniki bilansu ludności, podstawowe zdarzenia demograficzne, zachowania demograficzne Analiza struktury ludności według wieku, wskaźniki struktury, obciążenia demograficznego,potencjalnego wsparcia, zaawansowania starości

6 demograficznej Analiza struktury ludności według cech społeczno-ekonomicznych, alfabetyzacja, 4. wskaźniki skolaryzacji, poziom aktywności zawodowej, struktura zatrudnienia i zamieszkania Proces wymiany pokoleń wskaźniki 5. dzietności teoretycznej, reprodukcji brutto i netto, efektywności reprodukcji dynamiki demograficznej Analiza ruchu wędrówkowego, rodzaje 6. migracji, współczynniki ruchu wędrówkowego, prawidłowości Sytuacja demograficzna Europy, 7. współczesne przyczyny i wyzwania depopulacyjne 8. Przyszłość demograficzna Polski, stan ludności w świetle spisów powszechnych Przyczyny i skutki procesu starzenia demograficznego, wyzwania dla polityki 9. społecznej i rozwoju gospodarczego, zaawansowanie starości demograficznej w Polsce na tle krajów europejskich Rodzina jako podmiot zachowań 30. demograficznych, przemiany i warunki życia rodzin w Polsce, polityka rodzinna, jako element polityki demograficznej Razem 40 0

Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat 9. w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym

Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat 9. w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat 9 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym Uwagi metodologiczne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

Depopulacja. czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport końcowy

Depopulacja. czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport końcowy Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy Raport końcowy Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy Raport końcowy Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy Raport końcowy Opole

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO Redaktor naukowy Andrzej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Ekonomia Kod ECTS: 14200 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: socjologia 1 stacjonarne - -

Nazwa przedmiotu: Ekonomia Kod ECTS: 14200 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: socjologia 1 stacjonarne - - Nazwa przedmiotu: Ekonomia Kod ECTS: 14200 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Instytut Socjologii Studia Kierunek Stopień Tryb Specjalność Specjalizacja Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących):

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Raport cząstkowy w ramach projektu: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim Grudzień 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna Łodzi

Sytuacja demograficzna Łodzi Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Sytuacja demograficzna Łodzi Przygotowano w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy. wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Piotr Błędowski. Janina Jóźwiak. Paweł Chmieliński. Bożena Karwat-Woźniak

Rynek pracy. wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Piotr Błędowski. Janina Jóźwiak. Paweł Chmieliński. Bożena Karwat-Woźniak Zeszyty Demograficzne JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce 1 Janina Jóźwiak Piotr Błędowski Rynek pracy wobec zmian demograficznych Bożena Karwat-Woźniak Marek Góra Paweł Chmieliński

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005

Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005 Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005 Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005 Redakcja naukowa prof. dr hab. Alina Sikorska Autor mgr Łukasz Zwoliński Warszawa 2008 Autor publikacji jest

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie DIAGNOZA SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 10.09.2007 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

Społeczne skutki najnowszej fali wychodźstwa

Społeczne skutki najnowszej fali wychodźstwa Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk Społeczne skutki najnowszej fali wychodźstwa Raport opracowany przez Komitet Badań nad Migracjami PAN wersja wstępna Warszawa, grudzień 2013 Skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo