Przyrzàd do nawiercania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyrzàd do nawiercania"

Transkrypt

1 Przyrzàd do naiercania Nr 5800 Aparat do naiercania pod ciênieniem Stosoany do naiercania rurociàgó ze stali, elia, azbestocementu lub torzy sztucznych. Przy naiercaniu pod ciênieniem ióry sà yp ukiane na zenàtrz przez odpoiednio zymiaroany ylot. R czny nap d i posu uzyskuje si przy pomocy grzechotki i nakr tki przesunej. Trzon iert a jest po àczony z grzechotkà przy pomocy prostej blokady. Z àczki podójne lub redukcyjne uszczelniane sà komoroymi pierêcieniami gumoymi..014 Fabryka Armatury Hale Spó ka z o.o Kozieg oy telefon: ul. Piaskoa 9 fax: hale.pl K 1/1

2 Przyrzàd do naiercania Nr 5800 Aparat do naiercania pod ciênieniem 1 Grzechotka Bolec blokujàcy 3 Nakr tka przesuna 4 Czerone oznakoanie 5 Trzon iert a 6 Proadnica 7 Uszczelka typu O-ring 8 Uszczelka gumoa 9 Wylot z p ukania 10 Z àczka redukcyjna lub podójna 11 Z àczka szeêciokàtna 1 Wiert o Nr 580 Nr 5810 Nr 5830 Nr 5840 Nr 5850 Nr 5860 Nr 5890 Nr 5900 Nr 5910 Nr 590 Nr 8401 Nr 5800 Przyrzàd do naiercania Skrzynka Grzechotka Trzon iert a Wiert o kr te do rur staloych, elinych i azbestocementoych Wiert o kr te 1 - Ø 4 Wiert o kr te 1 1/4 - Ø 9 Wiert o kr te 1 1/ - Ø 35 Wiert o kr te - Ø 40 Frez do naiercania rur PVC Frez do naiercania 1 - Ø 4 Frez do naiercania 1 1/4 - Ø 9 Frez do naiercania 1 1/ - Ø 35 Frez do naiercania - Ø 40 Duz àczka redukcyjna z uszczelkà gumoà /4-1 1/ Duz àczka z uszczelkà gumoà - Klucz do gniazda szeêciok. SW 5 1 szt. Klucz hakoy szt. Pilot odcinajàcy 1-1 1/4 1 1/ - KOMPLET W SKRZYNCE masa 17,5 kg Alternatya do iert a kr tego nr 5850 Nr 5870 Frez do naiercania do rur staloych i elinych Frez do naiercania 1 - Ø 4 Frez do naiercania 1 1/4 - Ø 9 Frez do naiercania 1 1/ - Ø 35 Frez do naiercania - Ø 40 Nr 5940 Z àczka redukcyjna - 1 1/ do kombinacyjnej zasuy do naiercania ISO (patrz: str. C 4/3) Nr 5860 Frez do naiercania do rur torzyoych Nr 5870 Frez do naiercania do rur staloych i elinych K 1/ W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, ymiaró i podanych mas zastrzegamy sobie prao noszenia zmian, ynikajàcych z post pu technicznego..014

3 Aparat do naiercania pod ciênieniem Nr 5800PL Aparat do naiercania pod ciênieniem Stosoany do naiercania rurociàgó ze stali, elia lub torzy sztucznych. R czny nap d i posu uzyskuje si przy pomocy grzechotki i nakr tki przesunej. Trzon iert a jest po àczony z grzechotkà przy pomocy prostej blokady. Z àczki podójne lub redukcyjne uszczelniane sà komoroymi pierêcieniami gumoymi. * Zesta nie obejmuje klucza grzechotkoego.014 Fabryka Armatury Hale Spó ka z o.o Kozieg oy telefon: ul. Piaskoa 9 fax: hale.pl K 1/3

4 Aparat do naiercania pod ciênieniem Nr 5800PL Aparat do naiercania pod ciênieniem 1 Tuleja gintoana Âruba posuu rzeciona 3 Wrzeciono aparatu 4 Nakr tka dociskoa 5 Złàczka redukcyjna na 1 1/4" GZ 6 Złàczka redukcyjna na 1 1/" GW 7 Przedłu enie dla złàczki redukcyjnej na 1" GZ 8 Podkładka Êlizgoa 9 Złàczka redukcyjna na 1 1/" GZ 10 Przedłu enie rzeciona aparatu 11 Klucz monta oy D6 1 Frez 3,8 13 Wiertło 3,5 14 Uszczelka rzeciona aparatu typ 780 0x8x4 15 PierÊcieƒ osadczy zen trzny 1 16 Podkładka mosi na D 14/0 17 Uszczelka monta oa z gambitu P Frez do naiercania do rur torzyoych Wiertło do naiercania do rur staloych i elinych K 1/4 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, ymiaró i podanych mas zastrzegamy sobie prao noszenia zmian, ynikajàcych z post pu technicznego..014

5 Przyrzàd do naiercania z przek adnià przesunà 1 aparat do naiercania z automatycznym przesuem Do yboru nap d z: - r cznà grzechotkà - silnikiem benzynoym - kr takiem pneumatycznym Nr 5805 Nr 5835 Nr 5836 Przyrzàd do naiercania z grzechotkà Wykonanie standardoe ( skrzyni blaszanej) Silnik benzynoy raz z adapterem do aparatu do naiercania nr 5805 Wkr tak pneumatyczny (zu ycie poietrza 540 l/min) raz z àcznikiem do aparatu do naiercania nr 5805 Nadaje si rónie do naiercania pod ciênieniem! Do bezproblemoego i szybkiego naiercania rur elinych, staloych, azbestocementoych i z torzy sztucznych. Do rur elinych z yk adzinà cementoà stosuje si specjalnie utardzone iert a, które ymagajà nap du silnikoego i sta ego przesuu..014 Fabryka Armatury Hale Spó ka z o.o Kozieg oy telefon: ul. Piaskoa 9 fax: hale.pl K /1

6 Przyrzàd do naiercania z przek adnià przesunà Nr 585 Nr 5815 Nr 5830 Nr 5840 Nr 5845 Nr 5850 Nr 5860 Nr 5890 Nr 5900 Nr 590 Nr 8401 Aparat do naiercania Skrzynka Grzechotka Trzon iert a Trzon iertła krótki Wiert o kr te do rur staloych, elinych i azbestocementoych Wiert o kr te 1 - Ø 4 Wiert o kr te 1 1/4 - Ø 9 Wiert o kr te 1 1/ - Ø 35 Wiert o kr te - Ø 40 Frez do naiercania rur PVC Frez do naiercania 1 - Ø 4 Frez do naiercania 1 1/4 - Ø 9 Frez do naiercania 1 1/ - Ø 35 Frez do naiercania - Ø 40 Duz àczka redukcyjna z uszczelkà gumoà /4-1 1/ Duz àczka z uszczelkà gumoà - Klucz hakoy szt. Pilot odcinajàcy 1-1 1/4 1 1/ - 1 Wiert o lub frez Z àczka szeêciokàtna 3 Z àczka redukcyjna lub podójna 4 Nakr tka rade koana 5 Przek adnia 6 Trzon iert a 7 Bolec blokujàcy 8 Zaór kuloy 9 Zabierak 10 Uszczelka typu O-ring 11 Czerone oznakoanie 1 Proadnica Nr 5805 KOMPLET W SKRZYNCE masa,5 kg Alternatya do iertła kr tego nr 5850 Nr 5870 Frez do naiercania rur stal. i elinych Frez do naiercania 1 - Ø 4 Frez do naiercania 1 1/4 - Ø 9 Frez do naiercania 1 1/ - Ø 35 Frez do naiercania - Ø 40 Nr 5940 Z àczka redukcyjna - 1 1/ do kombinacyjnej zasuy do naiercania ISO (patrz: str. C 4/3) Nr 5860 Frez do naiercania do rur torzyoych Nr 5870 Frez do naiercania do rur staloych i elinych Wyposa enie specjalne do rur elinych z yk adzinà cementoà, rur elinych i azbestocementoych Nr 5805W Komplet skrzynce jak nr 5805, jednak zamiast iert a kr tego nr 5850 iert o utardzone nr 5855W Nr 5855W Wiert o utardzone Wymagany sta y przesu i nap d silnikoy K / W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, ymiaró i podanych mas zastrzegamy sobie prao noszenia zmian, ynikajàcych z post pu technicznego..014

7 Przyrzàd do naiercania TONISCO Wymienne iert o utardzane (WHM) Wiertło WHM komplet Nr 5855W Wiert o WHM do rur elinych z yk adzinà cementoà, rur elinych i rur azbestocementoych Wymagany sta y przesu i nap d silnikoy Nr 5855W Wiertło WHM - komplet 1 - Ø 4 1 1/4 - Ø 9 1 1/ - Ø 35 - Ø 40 Nr 5856 G oica do p ytek tnàcych WHM raz ze Êrubà mocujàcà 1-1 1/4 1 1/ - G oica do p ytek tnàcych WHM Nr 5856 P ytka tnàca WHM Nr 5857 Nr 5857 P ytka tnàca do g oicy WHM 1 - Ø 4 1 1/4 - Ø 9 1 1/ - Ø 35 - Ø 40 Nr NN5 Âruba mocujàca do p ytek tnàcych WHM GWS 5 dla 1-1 1/4 GWS 3 dla 1 1/ - Nr 5911 Klucz ko koy TORX Âruba mocujàca Nr NN5 Klucz TORX Nr 5911 Cechy: P yty tnàce mo na aty sposób ymieniç Jednà g oic do p ytek tnàcych mo na zastosoaç do dóch ymiaró p ytek Dost pne jako kompletny zesta do ka dego ymiaru oraz jako indyidualnie zestaione pojedyncze elementy W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, ymiaró i podanych mas zastrzegamy sobie prao noszenia zmian, ynikajàcych z post pu technicznego..014 Fabryka Armatury Hale Spó ka z o.o Kozieg oy telefon: ul. Piaskoa 9 fax: hale.pl K /3

8 Przyrzàd do naiercania Tonisco Nr 5807 Nr 5808 Nr 5809 Tonisco B 30 przyrzàd do naiercania pod ciênieniem Êrednica naierceƒ DN 40 DN 00 Tonisco Jr. przyrzàd do naiercania pod ciênieniem Êrednica naierceƒ DN 0 DN 100 Tonisco B 40 przyrzàd do naiercania pod ciênieniem Êrednica naierceƒ DN 80 DN 400 TONISCO B 30 przeznaczony do ykonyania naierceƒ pod ciênieniem zakresie Êrednic otoru od 38 do 180 mm. Zakres naiercania: DN 40 DN 00 Otornica do rur: elinych i staloych, z torzya * CiÊnienie robocze: 40 bar Przyrzàd z nap dem elektrycznym standardzie** Dost pne adaptery mocujàce*: gintoane ", 3", 4" ko nierzoe DN: 40/50, 80, 100, 150, 00 TONISCO B 30 TONISCO Jr. przeznaczony do ykonyania naierceƒ pod ciênieniem zakresie Êrednic otoru od 19 do 89 mm. Zakres naiercania: DN 0 DN 100 Otornica do rur: elinych i staloych, z torzya * CiÊnienie robocze: 5 bar Przyrzàd z nap dem elektrycznym standardzie** Dost pne adaptery mocujàce*: gintoane 1", 1 1 / 4 ", 1 1 / ", ", 1 / ", 3" ko nierzoe DN: 0, 5, 3, 40/50, 65, 80, 100 TONISCO B 40 przeznaczony do ykonyania naierceƒ pod ciênieniem zakresie Êrednic otoru do 35 mm. Zakres naiercania: DN 100 DN 400 Otornica do rur: elinych i staloych, z torzya * CiÊnienie robocze: 40 bar Przyrzàd z nap dem elektrycznym standardzie** Przed z o eniem zamóienia prosimy o kontakt z fabrykà. * W przypadku zamóienia nale y uzgodniç yposa enie zestau ** Na zapytanie z nap dem pneumatycznym Ostrze enie: 0V - przestrzegaç odpoiednich przepisó bezpieczeƒsta.014 Fabryka Armatury Hale Spó ka z o.o Kozieg oy telefon: ul. Piaskoa 9 fax: hale.pl K /4

9 Narz dzia C gi do ci cia rur PE i PVC Tnà rury g adko i pod kàtem prostym. ate u yciu. Mo lioêç ymiany no a. Nr kat. Do Êrednic rur Masa kg Typ I do 1 1/4 lub Ø 40 mm 0, Typ II do lub Ø 63 mm 1,10 Frez ruroy do ukosoania rur PE W celu aêciego monta u po àczenia tykoego ISO nale y rur zukosoaç. Do tego celu polecamy nasz frez ruroy ykonany z rury staloej. Nasua si go na koƒcók rury i po kilku obrotach prao, przy lekkim nacisku, rura uzyskuje àdane zukosoanie. Nr kat Rura Ø mm DN 1/" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/" " Masa kg 0,07 0,07 0,10 0,17 0, 0,6 Pilot Nr kat. WielkoÊç Masa kg do poêredniego odcinania do opaski odcinajàcej i nasadki odcinajàcej 8401 Typ I Typ II do opaski 1-1 1/4 do opaski 1 1/ - 0,0 0,5 do naierceƒ pod ciênieniem.014 Fabryka Armatury Hale Spó ka z o.o Kozieg oy telefon: ul. Piaskoa 9 fax: hale.pl K 3/1

10 Narz dzia Âciàgacze do demonta u po àczeƒ ruroych ISO Przed suni ciem Êciàgaczy nale y odcià yç pierêcieƒ zaciskoy z àczki. Wsuni cie Êciàgaczy pooduje odcià enie pierêcienia zaciskoego, co umo liia ysuni cie rury. Zastosoanie: do szystkich yrobó Hale z tykoymi po àczeniami ruroymi ISO Nr kat Rura Ø mm DN 1/" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/" " IloÊç Êciàgaczy Masa kg 0,0 0,04 0,05 0,07 0,10 0,17 0,6 0,3 0,40 ISO Klucz uniersalny do hydrantó lekki solidny praktyczny z aluminium i elia sferoidalnego z przestanà grzechotkà otieranie i zamykanie obsługa pokry nasad A + B + C obs uga nasad y B + C niszczenie zabezpieczenia przed kradzie à ody Nr kat. Masa kg ,65 Klucze do obs ugi Nr kat. Do D ugoêç mm Masa kg 3410 armatury do przy àczy domoych 830, zasu i hydrantó podziemnych 17 4, hydrantó nadziemnych 40 1,5 Nr kat. 3410/340 Nr kat K 3/ W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, ymiaró i podanych mas zastrzegamy sobie prao noszenia zmian, ynikajàcych z post pu technicznego..014

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK PL Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK Nale y zachowaç niniejszà instrukcj! Po wmontowaniu nap du rurowego nale y umocowaç niniejszà instrukcj na kablu. Nale y przestrzegaç nast pujàcych

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW P ANETA ANETAG OWICE Informator dla COMAP profesjonalistów dla profesjonalistów zbran yzinstalacyjno instalacyjno -grzewczej - grzewczej W numerze Nowe zawory i głowice dekoracyjne 2w WydajnoÊç ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych

Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych Zawias do drzwi ustawionych pod kàtem 90º wzgl dem korpusu. atwy monta : Adapter przyklejany na powierzchni szk a (lustra) za pomocà kleju GMK

Bardziej szczegółowo

THINK EASY, THINK BIOCOMP.

THINK EASY, THINK BIOCOMP. System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP. SPIS TREŚCI Wst p.........................................................................................4 Implant........................................................................................5

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe 08 Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe Os ony przegubów SPIDAN Zestawy os on przegubów SPIDAN Orygina od dostawcy na pierwsze wyposa enie Os ony przegubów majå istotne znaczenie dla niezawodno ci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

TARGI - ZG OSZENIE-UMOWA Nr...

TARGI - ZG OSZENIE-UMOWA Nr... MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o. 70-777 zczecin, ul. truga 6-8 Targi Przemys u Chemicznego TRGI - ZG ZENIE-UMW Nr... Termin Targów: 21-22.02.2008 Termin zg oszenia: 18.01.2008 Godziny otwarcia: 10.00-18.00

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo