Hörmann - Cennik 665 PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hörmann - Cennik 665 PL"

Transkrypt

1 Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania

2

3 Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta Komorniki tel. (061) fax (061) Przedstawicielstwo Warszawa ul. Geodetów Piaseczno tel. (022) fax (022) Przedstawicielstwo Sosnowiec ul. Baczyƒskiego Sosnowiec tel. (032) fax (032) Przedstawicielstwo Gdaƒsk ul. Zastawna Pruszcz Gdaƒski tel. (058) fax (058) Zawsze aktualne informacje w Internecie www. hormann.pl Warunki p atnoêci: Wszystkie ceny podano w z otych. Z chwilà ukazania si Wszelkie prawa zastrze one. tego cennika Ceny loco magazyny Hörmann-Polska, uniewa nia si cennik Powielanie zabronione. nie uwzgl dniajà podatku od towarów i us ug (VAT). nr PL Zastrzegamy sobie prawo P atnoêç przelewem lub gotówkà do wprowadzania zmian. w dniu odbioru. W momencie z o enie zamówienia obowiàzuje przedp ata w wysokoêci 30% wartoêci zamówienia. Zwrot bàdê wymiana dostarczonych towarów jest wykluczona.

4 Zestawienie posiadanych dokumentów: Bramy rolowane Decotherm /HR 120/HR 116 posiadajà Aprobat Technicznà wydanà przez COBR Metalplast AT /2003 oraz Certyfikat ZgodnoÊci Nr 012/03. Kraty rolowane HG-A/HG-V/HG-S/HG-E posiadajà Aprobat Technicznà wydanà przez COBR Metalplast AT /2003 oraz Certyfikat ZgodnoÊci Nr 004/04. Wa ne: Wed ug dzisiejszego stanu techniki rolowanie pancerza bramy mo e powodowaç Êcieranie pow oki lakierniczej, które nie jest podstawà do reklamacji! Dodatkowe wymaganie wg normy DIN 4109 (ochrona przed ha asem w budownictwie làdowym) mogà byç spe nione jako wyposa enie specjalne za dop atà! 2 Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665

5 Spis treêci Strona Bramy rolowane basic HR 120 aluminium g adkie z pojedynczà Êciankà 4 aluminium malowane z pojedynczà Êciankà 5 HR 120 aero aluminium g adkie z pojedynczà Êciankà 6 aluminium malowane z pojedynczà Êciankà 7 Decotherm stal niemalowana z podwójnà Êciankà 8 stal malowana z podwójnà Êciankà 9 Wyposa enie specjalne do bram rolowanych basic 10 Bramy rolowane classic HR 120 aluminium g adkie z pojedynczà Êciankà aluminium malowane z pojedynczà Êciankà stal ocynkowana z pojedynczà Êciankà HR 120 aero aluminium g adkie z pojedynczà Êciankà aluminium malowane z pojedynczà Êciankà Decotherm stal niemalowana z podwójnà Êciankà stal malowana z podwójnà Êciankà HR 116 aluminium w strukturze stucco z podwójnà Êciankà aluminium malowane z podwójnà Êciankà stal ocynkowana z podwójnà Êciankà Wyposa enie specjalne do bram rolowanych classic Bramy rolowane z nap dem r cznym HR 120 aluminium g adkie lub malowane z pojedynczà Êciankà 34 HR 120 aero aluminium g adkie lub malowane z pojedynczà Êciankà 35 Wyposa enie specjalne do bram rolowanych z nap dem r cznym 35 Kraty rolowane basic HG-L aluminium g adkie Wyposa enie specjalne do krat rolowanych basic Kraty rolowane classic HG-A aluminium g adkie HG-V aluminium g adkie wzmocnione HG-S stal ocynkowana HG-E stal szlachetna Wyposa enie specjalne do krat rolowanych classic Pokrycia powierzchni zewn trznej do bram rolowanych kolory specjalne i preferowane 48 do krat rolowanych kolory specjalne i eloksalowanie 49 Sterowania i nap dy Sterowania 420 R i wyposa enie dodatkowe R i wyposa enie dodatkowe R i wyposa enie dodatkowe 51 Wyposa enie dodatkowe do sterowaƒ 420 R, 445 R, 460 R Nap dy nasadowe z krzywkowym wy àcznikiem kraƒcowym do sterowania 420 R z cyfrowym wy àcznikiem kraƒcowym do sterowaƒ 445 R, 460 R Nap dy aƒcuchowe z krzywkowym wy àcznikiem kraƒcowym do sterowania 420 R z cyfrowym wy àcznikiem kraƒcowym do sterowaƒ 445 R, 460 R Nap dy rurowe z wyposa eniem dodatkowym 62 Opakowanie specjalne do bram i krat rolowanych 62 Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665 3

6 Brama rolowana Decotherm basic niemalowana stalowa ocynkowana, pow oka galfan ocieplana piankà poliuretanowà Nap d nasadowy: pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED, zintegrowane zabezpieczenie przed opadni ciem bramy, korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES). Zakres temperatur +40 C do -20 C Sterowanie: sterowanie 420 R TOTMANN tryb czuwakowy (otwieranie / zamykanie na nacisk ciàg y), napi cie sterujàce 24 V, zabezpieczenie typu IP 65, po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. Wskazówka: Ceny zawierajà materia mocujàcy do monta u do stali, inne materia y mocujàce patrz strona 10 Dla bramy o minimalnej szerokoêci 1878 mm obowiàzuje najni sza cena z danej wysokoêci! Przeszklenia i elementy wentylacyjne - strona 10 Uszczelnienie nadpro a strona 10 WysokoÊç SzerokoÊç 8 Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665

7 Brama rolowana Decotherm basic malowana stalowa ocynkowana, pow oka galfan ocieplana piankà poliuretanowà na zewnàtrz i wewnàtrz w kolorze bia o-szarym, na bazie RAL 9002 lub w kolorze bia ego aluminium (diamentowy metalik), na bazie RAL 9006 Nap d nasadowy: pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED, zintegrowane zabezpieczenie przed opadni ciem bramy, korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES). Zakres temperatur +40 C do -20 C Sterowanie: sterowanie 420 R TOTMANN tryb czuwakowy (otwieranie / zamykanie na nacisk ciàg y), napi cie sterujàce 24 V, zabezpieczenie typu IP 65, po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. Wskazówka: Ceny zawierajà materia mocujàcy do monta u do stali, inne materia y mocujàce patrz strona 10 Kolory specjalne i preferowane - strona 48 Dla bramy o minimalnej szerokoêci 1878 mm obowiàzuje najni sza cena z danej wysokoêci! Przeszklenia i elementy wentylacyjne - strona 10 Uszczelnienie nadpro a strona 10 WysokoÊç SzerokoÊç Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665 9

8 Wyposa enie specjalne Bramy rolowane basic Produkt Decotherm HR 120 Elementy mocujàce do monta u w wersji standardowej do: stali dla bram rolowanych na zewnàtrz muru dla bram rolowanych na zewnàtrz i wewnàtrz betonu dla bram rolowanych wewnàtrz za bram rolowanà 106 stali w po àczeniu z murem i betonem dla bram rolowanych na zewnàtrz i wewnàtrz betonu lub kombinacji z betonem jako brama rolowana na zewnàtrz za bram rolowanà 790 Okna lub elementy wentylacyjne Okna z przezroczystego poliw glanu prostokàtne, za bram rolowanà wersja Logistic = w 2 profilach skrajnie po 2 okienka Okna z przezroczystego poliw glanu prostokàtne, wykonanie standardowe za m bie àcy profilu Kratki wentylacyjne, nieprzezroczyste, w kolorze antracytu, na bazie RAL 7016, przekrój wentylacyjny: ok. 22 cm 2 na kratk wentylacyjnà za m bie àcy profilu 129 Profile wentylacyjne HR 120 aero tylko aluminium g adkie lub w kolorze bia o-szarym, na bazie RAL 9002 przekrój wentylacyjny: ok. 300 cm 2 na m bie àcy profilu za m bie àcy profilu Uszczelnienie nadpro a Uszczelka szczotkowa BH50 za m bie àcy szerokoêci bramy UkoÊny profil wykoƒczeniowy maks. ró nica wysokoêci do 525 mm za m bie àcy szerokoêci bramy ró nica wysokoêci powy ej 525 mm za m bie àcy szerokoêci bramy Nieruchoma przys ona nadpro a rama stalowa z profilami bramy rolowanej za m 2 Rolowanie bramy na zewnàtrz Wskazówka: zalecany nap d z zabezpieczeniem IP 65. W przypadku bramy Decotherm wypuk a wewn trzna strona profilu widoczna jest na zewnàtrz. W przypadku bramy HR 120 wypuk a strona profilu widoczna jest od wewnàtrz. dla bramy ze sterowaniem Totmann dla bramy ze sterowaniem 445 R lub 460 R z SKS àcznie z profilem 60 x 60 mm za m bie àcy wysokoêci bramy Obudowa pancerza (zalecana dla bram rolowanych na zewnàtrz) z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, konsole cynkowane ogniowo za m bie àcy szerokoêci bramy z g adkiej stali szlachetnej (V2A), konsole cynkowane ogniowo za m bie àcy szerokoêci bramy Wa nawijajàcy ocynkowany standard Zamki przeciww amaniowe: zabezpieczenie przed podniesieniem za bram rygiel przesuwny z mikrowy àcznikiem za sztuk Podpory do przyspawania konsoli, wysokoêç bramy do mm za sztuk Konsole specjalne 68 bez dop aty 95 bez dop aty na zapytanie Rury boczne, ocynkowane obrobione, nie obrobione, przygotowane do monta u przyci te do odpowiedniej d ugoêci nie obrobione d ugoêç rury 60 x 30 za m bie àcy m 60 x 60 za m bie àcy m 100 x 60 za m bie àcy m 120 x 60 za m bie àcy m 160 x 60 za m bie àcy m 180 x 60 za m bie àcy m 200 x 60 za m bie àcy m Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665

9 Notatki Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL)

10 Brama rolowana HR 120 classic aluminium malowane z pojedynczà Êciankà na zewnàtrz w kolorze bia o-szarym, na bazie RAL 9002 lub w kolorze bia ego aluminium (diamentowy metalik), na bazie RAL 9006, wewnàtrz warstwa lakieru ochronnego w kolorze bazaltowo-szarym, na bazie RAL 7012 Nap d nasadowy Nap d aƒcuchowy Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED, zintegronasadowy: wane zabezpieczenie przed opadni ciem bramy, korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. Zakres temperatur+40 C do -20 C Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED aƒcuchowy: korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych,oddzielone zabezpieczenie przed opadni ciem bramy z elektrycznie wymuszonym roz àczeniem. Zakres temperatur+40 C do -30 C Sterowanie: sterowanie 420 R TOTMANN tryb czuwakowy (otwieranie / zamykanie na nacisk ciàg y), napi cie sterujàce 24 V, zabezpieczenie typu IP 65, po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. WysokoÊç SzerokoÊç 14 Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665

11 Wskazówka: Konstrukcja specjalna (jak np. specjalna konsola, monta do betonu komórkowego, profilu U, itd) wymaga korekty cenowej - na zapytanie! Kolory specjalne i preferowane - strona 48 Dla bramy o minimalnej szerokoêci 1620 mm obowiàzuje najni sza cena z danej wysokoêci! W przypadku bram przeznaczonych do myjni wypuk a strona profilu widoczna jest od wewnàtrz. Na zewnàtrz: warstwa lakieru ochronnego w kolorze bazaltowo szarym! Bramy uj te w ramce nie spe niajà wymogów odpornoêci na obcià enie wiatrem Klasa 2 wg DIN EN IDT PN EN 12424:2002. W zwiàzku z tym nie nadajà si do fasad budynków. Dla bram, które nie sà standardowo wyposa one w haki wiatrowe, mogà sie one okazaç konieczne w przypadku gdy obcià enie wiatrem przekroczy wymagania Klasy 2 wg DIN EN IDT PN EN 12424:2002. Wersja - na zapytanie! Przy zakupie uwzgl dnijcie Paƒstwo korzyêci z posiadania bram rolowanych! System ZAK optymalizuje prac ka dej bramy rolowanej. Dopłata do bram z nap dem nasadowym 874 zł. Dopłata do bram z nap dem łaƒcuchowym zł. Wymagane haki wiatrowe wliczono w cen WysokoÊç SzerokoÊç Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL)

12 Brama rolowana HR 120 aero classic aluminium g adkie przekrój wentylacyjny 30% Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED, zintegronasadowy: wane zabezpieczenie przed opadni ciem bramy, korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. Zakres temperatur+40 C do -20 C Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED aƒcuchowy: korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych,oddzielone zabezpieczenie przed opadni ciem bramy z elektrycznie wymuszonym roz àczeniem. Zakres temperatur+40 C do -30 C Sterowanie: sterowanie 420 R TOTMANN tryb czuwakowy (otwieranie / zamykanie na nacisk ciàg y), napi cie sterujàce 24 V, zabezpieczenie typu IP 65, po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych Nap d nasadowy Nap d aƒcuchowy WysokoÊç SzerokoÊç 18 Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665

13 Wskazówka: Brak mo liwoêci wykonania bramy rolowanej na zewnàtrz! Konstrukcja specjalna (jak np. specjalna konsola, monta do betonu komórkowego, profilu U, itd) wymaga korekty cenowej - na zapytanie! Brak mo liwoêci wykonania bramy w kolorach preferowanych i specjalnych! Dla bramy o minimalnej szerokoêci 1620 mm obowiàzuje najni sza cena z danej wysokoêci! W przypadku bram przeznaczonych do myjni wypuk a strona profilu widoczna jest od wewnàtrz. Przy zakupie uwzgl dnijcie Paƒstwo korzyêci z posiadania bram rolowanych! System ZAK optymalizuje prac ka dej bramy rolowanej. Dopłata do bram z nap dem nasadowym 874 zł. Dopłata do bram z nap dem łaƒcuchowym zł. Brak mo liwoêci zastosowania w fasadach budynków WysokoÊç SzerokoÊç Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL)

14 Brama rolowana HR 120 aero classic aluminium malowane przekrój wentylacyjny 30% na zewnàtrz w kolorze bia o-szarym, na bazie RAL 9002 lub w kolorze bia ego aluminium (diamentowy metalik), na bazie RAL 9006, wewnàtrz warstwa lakieru ochronnego w kolorze bazaltowo-szarym, na bazie RAL 7012 Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED, zintegronasadowy: wane zabezpieczenie przed opadni ciem bramy, korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. Zakres temperatur+40 C do -20 C Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED aƒcuchowy: korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych,oddzielone zabezpieczenie przed opadni ciem bramy z elektrycznie wymuszonym roz àczeniem. Zakres temperatur+40 C do -30 C Sterowanie: sterowanie 420 R TOTMANN tryb czuwakowy (otwieranie / zamykanie na nacisk ciàg y), napi cie sterujàce 24 V, zabezpieczenie typu IP 65, po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych Nap d nasadowy Nap d aƒcuchowy WysokoÊç SzerokoÊç 20 Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665

15 Wskazówka: Brak mo liwoêci wykonania bramy rolowanej na zewnàtrz! Konstrukcja specjalna (jak np. specjalna konsola, monta do betonu komórkowego, profilu U, itd) wymaga korekty cenowej - na zapytanie! Brak mo liwoêci wykonania bramy w kolorach preferowanych i specjalnych! Dla bramy o minimalnej szerokoêci 1620 mm obowiàzuje najni sza cena z danej wysokoêci! W przypadku bram przeznaczonych do myjni wypuk a strona profilu widoczna jest od wewnàtrz. Przy zakupie uwzgl dnijcie Paƒstwo korzyêci z posiadania bram rolowanych! System ZAK optymalizuje prac ka dej bramy rolowanej. Dopłata do bram z nap dem nasadowym 874 zł. Dopłata do bram z nap dem łaƒcuchowym zł. Brak mo liwoêci zastosowania w fasadach budynków WysokoÊç SzerokoÊç Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL)

16 Brama rolowana Decotherm classic niemalowana stalowa ocynkowana, pow oka galfan ocieplana piankà poliuretanowà Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED, zintegronasadowy: wane zabezpieczenie przed opadni ciem bramy, korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. Zakres temperatur+40 C do -20 C Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED aƒcuchowy: korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych,oddzielone zabezpieczenie przed opadni ciem bramy z elektrycznie wymuszonym roz àczeniem. Zakres temperatur+40 C do -30 C Sterowanie: sterowanie 420 R TOTMANN tryb czuwakowy (otwieranie / zamykanie na nacisk ciàg y), napi cie sterujàce 24 V, zabezpieczenie typu IP 65, po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. Przy zakupie uwzgl dnijcie Paƒstwo korzyêci z posiadania bram rolowanych! System ZAK optymalizuje prac ka dej bramy rolowanej. Dopłata do bram z nap dem nasadowym 874 zł. Dopłata do bram z nap dem łaƒcuchowym zł Nap d nasadowy Nap d aƒcuchowy WysokoÊç SzerokoÊç 22 Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665

17 Wskazówka: Konstrukcja specjalna (jak np. specjalna konsola, monta do betonu komórkowego, profilu U, itd) wymaga korekty cenowej - na zapytanie! W przypadku bram rolowanych na zewnàtrz wypuk a wewn trzna strona profilu widoczna jest na zewnàtrz! Dla bramy o minimalnej szerokoêci 1878 mm obowiàzuje najni sza cena z danej wysokoêci Dla bram, które nie sà standardowo wyposa one w haki wiatrowe, mogà si one okazaç konieczne w przypadku gdy obciàêenie wiatrem przekroczy wymagania klasy 2 wg DIN EN IDT PN EN 12424:2002. Wersja - na zapytanie! Powierzchnia przeszklona w kszta cie rombu Wskazówka: w bramie mo liwy tylko jeden romb Wymagane haki wiatrowe wliczono w cen WysokoÊç ok. 510 ok. 830 ok ok ok ok. 900 ok. 710 ok. 525 ok. 340 Cena za romb Wymiar ,- Wymiar ,- Wymiar ,- Wymiar ,- Wymiar ,- SzerokoÊç ok Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL)

18 Brama rolowana Decotherm classic malowana stalowa ocynkowana, pow oka galfan ocieplana piankà poliuretanowà na zewnàtrz i wewnàtrz w kolorze bia o-szarym, na bazie RAL 9002 lub w kolorze bia ego aluminium (diamentowy metalik), na bazie RAL 9006 Wspó czynnik przenikania ciepła k = 3,8 W/m 2 K (DIN EN ISO IDT PN EN ISO :1998 PN EN ISO :2002) Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED, zintegronasadowy: wane zabezpieczenie przed opadni ciem bramy, korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. Zakres temperatur+40 C do -20 C Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED aƒcuchowy: korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych,oddzielone zabezpieczenie przed opadni ciem bramy z elektrycznie wymuszonym roz àczeniem. Zakres temperatur+40 C do -30 C Sterowanie: sterowanie 420 R TOTMANN tryb czuwakowy (otwieranie / zamykanie na nacisk ciàg y), napi cie sterujàce 24 V, zabezpieczenie typu IP 65, po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. Przy zakupie uwzgl dnijcie Paƒstwo korzyêci z posiadania bram rolowanych! System ZAK optymalizuje prac ka dej bramy rolowanej. Dopłata do bram z nap dem nasadowym 874 zł. Dopłata do bram z nap dem łaƒcuchowym zł Nap d nasadowy Nap d aƒcuchowy WysokoÊç SzerokoÊç 24 Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665

19 Wskazówka: Konstrukcja specjalna (jak np. specjalna konsola, monta do betonu komórkowego, profilu U, itd) wymaga korekty cenowej - na zapytanie! W przypadku bram rolowanych na zewnàtrz wypuk a wewn trzna strona profilu widoczna jest na zewnàtrz! Kolory specjalne i preferowane - strona 48 Dla bramy o minimalnej szerokoêci 1878 mm obowiàzuje najni sza cena z danej wysokoêci Dla bram, które nie sà standardowo wyposa one w haki wiatrowe, mogà si one okazaç konieczne w przypadku gdy obciàêenie wiatrem przekroczy wymagania klasy 2 wg DIN EN IDT PN EN 12424:2002. Wersja - na zapytanie! Powierzchnia przeszklona w kszta cie rombu Wskazówka: w bramie mo liwy tylko jeden romb Wymagane haki wiatrowe wliczono w cen WysokoÊç ok. 510 ok. 830 ok ok ok ok. 900 ok. 710 ok. 525 ok. 340 Cena za romb Wymiar ,- Wymiar ,- Wymiar ,- Wymiar ,- Wymiar ,- SzerokoÊç ok Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL)

20 Brama rolowana HR 116 classic aluminium malowane ocieplana piankà poliuretanowà na zewnàtrz i wewnàtrz w kolorze bia o-szarym, na bazie RAL 9002 lub w kolorze bia ego aluminium (diamentowy metalik), na bazie RAL 9006 Wspó czynnik przenikania ciep a k = 5,3 W/m 2 K (DIN EN ISO IDT PN EN ISO :1998 PN EN ISO :2002) Nap d nasadowy Nap d aƒcuchowy Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED, zintegronasadowy: wane zabezpieczenie przed opadni ciem bramy, korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. Zakres temperatur+40 C do -20 C Nap d pràd trójfazowy 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie typu IP 54, 60% ED aƒcuchowy: korba do awaryjnej obs ugi r cznej, krzywkowy wy àcznik kraƒcowy (NES), po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych,oddzielone zabezpieczenie przed opadni ciem bramy z elektrycznie wymuszonym roz àczeniem. Zakres temperatur+40 C do -30 C Sterowanie: sterowanie 420 R TOTMANN tryb czuwakowy (otwieranie / zamykanie na nacisk ciàg y), napi cie sterujàce 24 V, zabezpieczenie typu IP 65, po àczenie przewodów sterujàcych i nap du przy pomocy z àczy wtykowych. WysokoÊç SzerokoÊç 28 Hörmann Polska Sp. z o.o. (PL) 665

Bramy i kraty rolowane

Bramy i kraty rolowane Bramy i kraty rolowane Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2012 Stosowane skróty B U = szerokość dolnej konstrukcji stalowej ET DMS = minimalna głębokość montażowa bram z DMS ET KNH = minimalna głębokość

Bardziej szczegółowo

Stosowane skróty DHV ETDMS ETKNH ETSSG ETWPS ETZAK-XL EZS Fhoriz FPV Fres Fvert FZAK-XL LAR LPV LWFK LDB LDH MPV MKZAK-XL MSAR MSDMS MSKNH OFF RAM

Stosowane skróty DHV ETDMS ETKNH ETSSG ETWPS ETZAK-XL EZS Fhoriz FPV Fres Fvert FZAK-XL LAR LPV LWFK LDB LDH MPV MKZAK-XL MSAR MSDMS MSKNH OFF RAM Bramy rolowane i kraty rolowane Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2014 Stosowane skróty B U = szerokość dolnej konstrukcji stalowej DHV = zmniejszenie wysokości przejazdu ET DMS = minimalna głębokość

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

// NOWOŚĆ: System SSG do szerokich otworów

// NOWOŚĆ: System SSG do szerokich otworów // NOWOŚĆ: System SSG do szerokich otworów Bramy i kraty rolowane Dane montażowe: Stan na dzień..007 Stosowane skróty B U = szerokość konstrukcji stalowej ET DMS = minimalna głębokość montażowa bram z

Bardziej szczegółowo

Bramy i kraty rolowane

Bramy i kraty rolowane Bramy i kraty rolowane Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2011 Stosowane skróty B U = szerokość dolnej konstrukcji stalowej ET DMS = minimalna głębokość montażowa bram z DMS ET KNH = minimalna głębokość

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MT-2370/15-2/2010 Załącznik nr 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zadania: Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ Brama / krata rolowana DD z napędem bezpośrednim. Bramy rolowane i kraty rolowane. Wytrzymałe i niezawodne w codziennej eksploatacji

NOWOŚĆ Brama / krata rolowana DD z napędem bezpośrednim. Bramy rolowane i kraty rolowane. Wytrzymałe i niezawodne w codziennej eksploatacji NOWOŚĆ Brama / krata rolowana DD z napędem bezpośrednim Bramy rolowane i kraty rolowane Wytrzymałe i niezawodne w codziennej eksploatacji 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6 Powody, dla których warto

Bardziej szczegółowo

Bramy rolowane i kraty rolowane SB, TGT i DD

Bramy rolowane i kraty rolowane SB, TGT i DD Bramy rolowane i kraty rolowane SB, TGT i DD Dane montażowe: stan na dzień 01.04.2016 Stosowane skróty ABP = dolny profil zamykany na klucz BB = szerokość przysłony BH = wysokość przysłony BMB = wymiar

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI CENNIK OKIEN POL-SKONE Uw=1,1 (W/m 2 K) dla okna referencyjnego Top Swing 1230mm x 1480mm Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm Ug=0,8 W/m2K wg EN 673 g=53% wg

Bardziej szczegółowo

Bramy rolowane i kraty rolowane SB, TGT i DD

Bramy rolowane i kraty rolowane SB, TGT i DD Bramy rolowane i kraty rolowane SB, TGT i DD Dane montażowe stan na dzień 01.03.2017 Stosowane skróty ABP = dolny profil zamykany na klucz BB = szerokość przysłony BH = wysokość przysłony BMB = wymiar

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKI BLACHARSKIE. www.eblachy.pl

OBRÓBKI BLACHARSKIE. www.eblachy.pl OBRÓBKI BLACHARSKIE Łopatka Dachy, Grzegorz Łopatka www.eblachy.pl biuro@dachywroclaw.pl 666-246-732 Prowadzimy sprzedaż wysyłkową obróbek blacharskich na dach, balkon, taras. Wszystkie opierzenia zaginane

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Otwock, ul. Batorego 44 INWESTOR: LOKALIZACJA:Przychodnia Lekarska Otwock, ul.

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Otwock, ul. Batorego 44 INWESTOR: LOKALIZACJA:Przychodnia Lekarska Otwock, ul. PRZEDMIAR ROBÓT wraz z opisem w ujęciu kosztorysowym do kosztorysu ofertowego na wykonanie robót remontowo-budowlanych-- wymianę pokrycia dachowego z obróbkami w budynku Przychodni Lekarskiej w Otwocku

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY... 3

1. OPIS TECHNICZNY... 3 ENERGOPROJEKT POZNAŃ SA SE 110/15 kv Dobiegniew Dostosowanie stacji 110/15 kv Krzęcin w celu przyłączenia Elektrowni Wiatrowej Krzęcin o mocy 14 MW Obiekt: Z-12722 Tom: B11 Str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU

Bardziej szczegółowo

NASSAU 9000G. Elegancja i światło NASSAU 9000G 2.1. You know the Quality

NASSAU 9000G. Elegancja i światło NASSAU 9000G 2.1. You know the Quality 2.1 Elegancja i światło Brama z oknami jest przeznaczona do budynków, gdzie niezbędne jest zapewnienie maksymalnej ilości światła. Elegancja i światło są kluczowymi słowami dla bramy. W bramach można łączyć

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE 07/2007 SYSTEMY SUFITOWE Więcej przestrzeni dla nowości SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ THERMATEX Alpha Klasa absorbera dźwięku A w 0,90 Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) MADE IN GERMANY AMF

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA VA Skrzydło VBM-8 lub VBM-10 okucia: Studio ARCOS Systemy LEON to autorskie rozwiązania techniczne i wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

GIFAS ELECTRIC. przegląd produktów. rozdzielcze.

GIFAS ELECTRIC. przegląd produktów. rozdzielcze. GIFAS ELECTRIC przegląd produktów. A. Wpuszczane skrzynie ziemne, zasilająco rozdzielcze. Przeznaczenie: place miejskie, rynki handlowe, place przez budynkami, pasaże handlowe, deptaki, hale targowe i

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

- na konsolach jezdnych typu KNJ

- na konsolach jezdnych typu KNJ na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Bramy przemys³owe zwijane Aluprof BPR - na ch jezdnych typu KNJ - na ch sta³ych typu KNS - 1 - na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Brama przemys³owa

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

według zestawienia i klasyfikacji wymienionej w załączniku 1 do Certyfikatu wprowadzone do obiegu przez

według zestawienia i klasyfikacji wymienionej w załączniku 1 do Certyfikatu wprowadzone do obiegu przez MPA STUTTGART Otto-Graf-Institut Materialpruefunganstalt Universitaet Stuttgart Certyfikat zgodności UE dla znaku CE 0432-BPR-0010 zgodnie z wytycznymi Rady Europy z dnia 21. grudnia 1988 dotyczącymi ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2014

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie odpłatności w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 PROJEKT UMOWA NR Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

// NOWOŚĆ: Szybkobieżna brama spiralna HSS 6530 izolowana termicznie. Bramy szybkobieżne

// NOWOŚĆ: Szybkobieżna brama spiralna HSS 6530 izolowana termicznie. Bramy szybkobieżne // NOWOŚĆ: Szybkobieżna brama spiralna HSS 6530 izolowana termicznie Bramy szybkobieżne Dane montażowe: Stan na dzień 1.3.2008 Bramy szybkobieżne Hörmann Szeroka oferta bram zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Usytuowanie bramy i rodzaj sterowania mogą mied wpływ na poziom ryzyka, stwarzanego przez bramę z napędem.

SPIS TREŚCI. Usytuowanie bramy i rodzaj sterowania mogą mied wpływ na poziom ryzyka, stwarzanego przez bramę z napędem. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 2. ZAGROŻENIA... 1 3. POJĘCIA... 2 4. WYMAGANIA URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE... 2 5. WYMAGANIA OSŁONY I UKSZTAŁOTOWANIE ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI... 4 6. WYMAGANIA NAPED I ŹRÓDŁO

Bardziej szczegółowo

Rapid Roll 355. Specyfikacja techniczna Brama Szybkobieżna. Wyszukana technologia dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Rapid Roll 355. Specyfikacja techniczna Brama Szybkobieżna. Wyszukana technologia dla zapewnienia bezpieczeństwa. Specyfikacja techniczna Brama Szybkobieżna Rapid Roll 355 Wyszukana technologia dla zapewnienia bezpieczeństwa. ołączenie najnowszych technologii i nowoczesnego wzornictwa przemysłowego gwarantuje najwyższej

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Opisy. Ikona: Polecenie: STCFG Menu: Stal Konfiguracja

Opisy. Ikona: Polecenie: STCFG Menu: Stal Konfiguracja Opisy Ustawia wygląd opisów, wysokość czcionek. Karta Opisy pozwala na ustalenie wyglądu opisów profili. Przygotowano trzy rodzaje bloków z numerami pozycji oraz dwa z nazwami elementów wysyłkowych. Długość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU (STOLARKA OKIENNA)

Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU (STOLARKA OKIENNA) Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU Data: 2012-06-30 Budowa: ul. Szramka 3 w Rudzie Śląskiej Obiekt: Przedszkole nr 47 Zamawiający: URZĄD MIASTA w RUDZIE ŚLĄSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

nakład od: 10 25 50 100 150 200 250 300

nakład od: 10 25 50 100 150 200 250 300 Pendrive COLOUR z nadrukiem COLOUR 4 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 8 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 16 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 32

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE.

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. Warunki wymiany stolarki okiennej. 1 1. Wymiany stolarki okiennej może dokonać członek Spółdzielni po

Bardziej szczegółowo

100E* 838, 878 2064, 2080 2042, 2058 960, 1000. atest IMP klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990 6 L. Ramiak z materiału drewnopochodnego

100E* 838, 878 2064, 2080 2042, 2058 960, 1000. atest IMP klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990 6 L. Ramiak z materiału drewnopochodnego Edycja I/2011 UNIVERSAL 45 CIEMNY 45 Drzwi stalowe DELTA UNIVERSAL 45 wewnętrzne wejściowe przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. zgodnie z aprobatą techniczną nr AT-15-8507/2010.

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 148/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2015r. obowiązuje od dnia 01.01.2016r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ...

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ... Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ilość i asortyment odzieży roboczej przewidywana do zakupu w 2014r. KOD PCV 331990001 Termin

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 5 do Umowy Ramowej - Usługa Transmisja Danych LAMBDA

Załącznik produktowy nr 5 do Umowy Ramowej - Usługa Transmisja Danych LAMBDA Załącznik produktowy nr 5 do Umowy Ramowej - Usługa Transmisja Danych LAMBDA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Transmisji Danych Lambda o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1, 6 i 9a

Bardziej szczegółowo

NASSAU 9000M. Połączenie izolacyjności i światła NASSAU 9000M 3.1. You know the Quality

NASSAU 9000M. Połączenie izolacyjności i światła NASSAU 9000M 3.1. You know the Quality 3.1 Połączenie izolacyjności i światła W bramie zostały połączone najlepsze cechy bram 9000F i 9000G. Można uzyskać wysokie doświetlenie wnętrza budynku przy zastosowaniu sekcji z profili aluminiowych

Bardziej szczegółowo

handlowy: +48 24 355 14 63-65, marketing +48 24 355 14 67, sekretariat +48 24 355 14 55, fax +48 24 355 14 66 email: handlowy@floriancentrum.com.

handlowy: +48 24 355 14 63-65, marketing +48 24 355 14 67, sekretariat +48 24 355 14 55, fax +48 24 355 14 66 email: handlowy@floriancentrum.com. CENNIK DETALICZNY Blachodachówka KINGA szer. całkowita 1190mm, szer. krycia 1100mm,moduł 350, wysokość profilu 43mm, max. dł. arkusza 7500 mm Poliester połysk 26,20 32,23 28,40 34,93 Poliester mat gruboziarnisty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne

Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PGM SPÓŁKA Z O.O. 1 Podstawy prawne Do opracowania niniejszego

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Kominki systemowe. Kominki modułowe Vita System Arcadia. 4-5 Arcadia - Wkład kominkowy Vita System 45, SX / DX / SL - frontowy

Kominki systemowe. Kominki modułowe Vita System Arcadia. 4-5 Arcadia - Wkład kominkowy Vita System 45, SX / DX / SL - frontowy Kominki systemowe Kominki modułowe Vita System Arcadia 4-5 Arcadia - Wkład kominkowy Vita System 45, SX / DX / SL - frontowy 6-7 Arcadia - Wkład kominkowy Vita System 60, SX / DX / SL - frontowy 8-9 Arcadia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Niepodległo Czechowice Dziedzice, ul. Piłsudskiego/Szarych Szeregów -

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK 5/10.2/PL/2 Przepustnice do regulacji przepływu powietrza Typ TDK TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Telefon +48 22 717 14 70 Oddzia w Polsce Telefax +48 22 717 14 72 05-0 Piaseczno e-mail: biuro@trox.pl ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Nowe Miasto Lub., 26.11 2010 r. ZP.3431-11/10 ZAWIADOMIENIE

Nowe Miasto Lub., 26.11 2010 r. ZP.3431-11/10 ZAWIADOMIENIE ZP.3431-11/10 Nowe Miasto Lub., 26.11 2010 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom Zamawiający: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 17

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01. Białystok, dn. 24.04.2015 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie 24 A 15-276 Białystok do kontaktu : ul. Żurawia 14 15-540 Białystok tel. centr. 85-7409401 fax 7409600

Bardziej szczegółowo

Pojemniki z włókna szklanego do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5

Pojemniki z włókna szklanego do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5 do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5 CZ, s.r.o. Pojemniki GFA i GFB reprezentują wypróbowaną i sprawdzoną w Europie metodę sortowania surowców wtórnych. Spełniają wysokie wymogi stawiane dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców: ZP.271.75.2013.IS Suwałki, 24.09.2013 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.75.2013 dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZECIWPOśAROWE STALOWE MCR ALPE. Wymiar w świetle przejścia (mm) 1. Drzwi jednoskrzydłowe MCR ALPE Sp 30-1 Klasa odporności ogniowej EI 30

DRZWI PRZECIWPOśAROWE STALOWE MCR ALPE. Wymiar w świetle przejścia (mm) 1. Drzwi jednoskrzydłowe MCR ALPE Sp 30-1 Klasa odporności ogniowej EI 30 DRZWI PRZECIWPOśAROWE STALOWE MCR ALPE Wymiar handlowy Wymiar w świetle przejścia (mm) Wymiar w świetle muru (mm) Cena 1. Drzwi jednoskrzydłowe MCR ALPE Sp 30-1 EI 30 "80" 800 x 2015 900 2050 749,00 "90"

Bardziej szczegółowo