1 Oscylator tłumiony *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Oscylator tłumiony *"

Transkrypt

1 Projekt Fizyka Plus nr POKL /11 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskieo Funduszu Społeczneo w raach Prorau Operacyjneo Kapitał Ludzki. Kurs Plus - Fizyka ateriały na kurs zaawansowany, uzupełniajacy Przyotowanie: Piotr Nieżurawski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskieo e-ail: Powinniśy porzucić rozróżnienie poiędzy yśla naukowa a nienaukowa. Właściwe rozróżnienie polea na podziale na yśl loiczna i nieloiczna. Clie Staples Lewis ( ) 1 Oscylator tłuiony * Oblicz prędkość i przyśpieszenie ciężarka, któreo położenie na osi X jest opisane równanie x(t) = A e λt sin(ωt + φ), dzie A, λ, ω, φ są pewnyi stałyi. Wyraź przyśpieszenie jako funkcję prędkości i położenia. 2 Prędkość i przyśpieszenie w ruchu jednostajny * Udowodnij, że wartość prędkości punktu aterialneo jest stała wtedy i tylko wtedy, dy jeo przyśpieszenie jest prostopadłe do prędkości albo wartość przyśpieszenia wynosi 0. Wskazówka: Oblicz szybkość, z jaką zienia się wartość wyrażenia czyli 2. 3 Część i całość * Student otrzyał zadanie obliczenia siły, jaką jedna półkula jednorodnej kuli działa na druą półkulę. Po wielu bezsennych nocach doszedł do wniosku, że usi skorzystać z następująceo twierdzenia: Zbiór Z punktów aterialnych jest sua dwóch rozłacznych zbiorów punktów aterialnych: A oraz B. Jeśli oddziaływania iędzy punktai aterialnyi spełniaja III zasadę dynaiki, to siła, jaka działa zbiór punktów B na zbiór punktów A, jest równa sile, jaka działa zbiór punktów Z na zbiór punktów A. Udowodnij to twierdzenie. 1

2 4 Ciekawy skutek braku asy Udowodnij następujące twierdzenie. Wypadkowa siła działajaca na nieważkie ciało jest zawsze równa 0. Jest ono bardzo przydatne zaadnieniach, w których występują nieważkie liny, pręty, bloczki itd. 5 Wjazd Na równi pochyłej o kącie nachylenia α znajduje się odważnik o asie (Rys. 2), który zawsze dotyka całą powierzchnią swojej podstawy równi. Współczynnik tarcia kinetyczneo iędzy odważnikie a równią wynosi f. Odważnik jest połączony nieważką, nierozciąliwą linką z odważnikie o asie, który wisi poza krawędzią równi. Linka przesuwa się bez tarcia po bloczku. Wiadoo, że fraent linki iędzy odważnikie o asie i bloczkie jest zawsze równoleły do stoku równi, a przedłużenie teo fraentu linki zawsze przechodzi przez środek asy odważnika o asie. Przyśpieszenie zieskie wynosi. a) Jaki warunek usi spełniać współczynnik tarcia statyczneo f S, aby odważniki spoczywały, jeśli nie nadano i prędkości początkowych? b) Oblicz wartość przyśpieszenia odważnika o asie, jeśli wiadoo, że odważniki zaczęły się poruszać i odważnik o asie opada. Zaproponuj wartości liczbowe wielkości występujących w zadaniu i uzyskaj wyniki liczbowe. Rys. 2 f α 6 Zderzenie centralne * Kula o asie 1 i prędkości 1 zderza się z kulą o asie 2 i prędkości 2. Zderzenie jest idealnie sprężyste, a środki eoetryczne kul cały czas znajdują się na tej saej prostej. Kule nie wirują. Oblicz prędkość kuli o asie 1 po zderzeniu. Wynik doprowadź do postaci, w której nie występuje pierwiastek kwadratowy. Sprawdź wynik w przypadku, dy 1 / 2 0, oraz w przypadku, dy 2 / 1 0. Spróbuj rozwiazać układ równań sprytnie, bez standardowej procedury dla trójianu kwadratoweo. 7 Waon i deszcz * Waon o asie 0 zaczął poruszać się bez tarcia po pozioych torach. Jeo prędkość początkowa wynosiła 0. Ze wzlędu na pionowo padający, przyarzający deszcz asa waonu zwiększa się w 2

3 tepie w. Znajdź zależność prędkości waonu od czasu. Po jaki czasie od startu waonu jeo prędkość zniejszy się stokrotnie, jeśli 0 = 10 4 k, w = 0.99 k/s? 8 Trochę inne zadanie -?B Oszacuj ilość paięci, jaką powinien dysponować każdy ieszkaniec planety Zieia, aby ożna było zapisać tyle bajtów, ile jest atoów w próbce zawierającej jedynie 12 C i ważącej Postrzelone wahadło * etalowy ciężarek o asie = 1960 wisi na bardzo lekki sznurku o dłuości l = 50 c. Sznurek zaczepiony jest jedny końce w środku ciężkości ciężarka, a drui w taki sposób, że po nadaniu ciężarkowi prędkości o odpowiednio dużej wartości ciężarek oże poruszać się po okręu leżący w płaszczyźnie pionowej. W pewnej chwili w ciężarek uderza pozioo lecący z prędkością o wartości pocisk o asie = 40. Pocisk zlepia się trwale z ciężarkie. Powstałą bryłę ożna traktować jak punkt aterialny (w rozważaniach ożna poinąć roziary bryły). Jaka powinna być inialna wartość prędkości pocisku, aby utworzona bryła zatoczyła pełny okrą o proieniu l w płaszczyźnie pionowej? Przyjij wartość przyśpieszenia zieskieo = 9,8 /s 2. l 10 Zakręcona ća (wersja deluxe) * Ća leci do źródła światła. Wektor prędkości ćy jest nachylony pod kąte α wzlęde odcinka ća źródło. Tor zawarty jest w płaszczyźnie (tzw. ruch płaski). Owad startuje z odlełości ρ 0 od źródła. Rozważyć przypadki, dy: a) kąt α jest stały, a szybkość ćy zależy od odlełości ća źródło jak (ρ) = 0 (ρ/ρ 0 ) n, dzie 0 i n są stałyi. Znaleźć tor, po jaki porusza się ća oraz jeo dłuość. Podać równanie ruchu owada. Kiedy czas lotu jest skończony? b) szybkość lotu owada jest stała, a kąt α zależy od odlełości ća źródło jak α(ρ) = arctan(aρ ), dzie a i są stałyi. Znaleźć tor, po jaki porusza się ća. 3

4 11 Spacer biedronki po płycie * Płyta raofonowa o proieniu R kręci się z prędkością kątową ω wzlęde układu inercjalneo. Ze środka płyty wyrusza biedronka o asie. Ile powinien wynosić współczynnik tarcia iędzy biedronką a płytą, aby owad ół osiąnąć krawędź płyty, poruszając się cały czas ruche jednostajny prostoliniowy z prędkością wzlęde płyty? Rozwiązać korzystając z wzorów na siły pozorne. Czy zwiększenie asy biedronki pozwoliłoby jej na taki sa spacer po szybciej wirującej płycie? Jednorodne pole rawitacyjne jest prostopadłe do powierzchni płyty. 12 Koralik na pręcie * Koralik o asie porusza się bez tarcia wzdłuż wirująceo pręta. Pręt jest nachylony do poziou pod kąte α, a obraca się ze stałą prędkością kątową ω dookoła pionowej osi. Pręt nie porusza się w pionie, układ znajduje się w jednorodny, stały polu rawitacyjny. Znaleźć prędkość i położenie koralika wzlęde pręta, zakładając, że w chwili początkowej koralik spoczywał w odlełości D od osi obrotu. 13 Zjazd po ruchoej równi * Równia pochyła o kącie nachylenia α oraz o asie oże bez tarcia przesuwać się po stole. Na równię położono ciężarek o asie. Obliczyć przyśpieszenie równi oraz przyśpieszenie ciężarka w inercjalny układzie związany ze stołe, a także przyśpieszenie ciężarka w układzie związany z równią. Rozpatrzyć dwa przypadki: a) ciężarek zsuwa się po równi bez tarcia, b) ciężarek zsuwa się po równi z tarcie, a współczynnik tarcia wynosi µ. Czy ciężarek oże oderwać się od powierzchni równi? Jednorodne pole rawitacyjne jest prostopadłe do powierzchni stołu. 14 Zderzenie z ruchoa równia * Z wysokości h 1 nad pozioy lodowiskie upuszczono kulkę o asie. Na wysokości h 2 kulka odbiła się idealnie sprężyście od równi pochyłej, która początkowo spoczywała. Znajdź wektor prędkości kulki tuż po odbiciu się od równi. Kąt nachylenia równi wynosi α, a jej asa. Równia oże poruszać się po lodowisku bez tarcia. Układ znajduje się w polu rawitacyjny o natężeniu. Proień kulki oraz czas trwania zderzenia są zaniedbywalnie ałe. Uzyskaj również wynik liczbowy w przypadku, dy = 2 k, h 1 = 2.6, h 2 = 0.8, = 4 k, α = 45 oraz = 10 /s 2. h 1 h 2 α 4

5 15 ałpa Odważnik o asie przyocowano do nieważkiej, nierozciąliwej liny, którą przewieszono przez bloczek przyczepiony do sufitu. Za swobodny koniec liny chwyciła ałpa o asie i wspina się. Jaki ruche wzlęde liny przeieszcza się ałpa, skoro jej odlełość od sufitu się nie zienia? Obliczyć paraetry teo ruchu. Bloczek jest nieważki, a układ znajduje się w jednorodny polu rawitacyjny. 16 Bloczek-dźwinia Bloczek składający się z dwóch sztywno połączonych jednorodnych walców oże obracać się dookoła własnej osi syetrii. Na walec o proieniu R 1 i asie 1 nawinięto nierozciąliwy sznurek, do któreo przyocowano ciężarek o asie 1. W przeciwny kierunku nawinięto na walec o proieniu R 2 i asie 2 nierozciąliwy sznurek, do któreo przyocowano ciężarek o asie 2. Układ znajduje się w stały jednorodny polu rawitacyjny. Obliczyć przyśpieszenie ciężarka o asie 1. R 1 1 R Straszliwy wielokrażek * Z jakii przyśpieszeniai będą poruszać się odważniki o asach A oraz B w układzie przedstawiony na rysunku? Wszystkie bloczki są nieważkie, a nieważka, nierozciąliwa lina porusza się bez tarcia. Układ znajduje się w jednorodny polu rawitacyjny. C A B Zadanie to wyyśliłe na kolokwiu z Fizyki IBC na jesieni 2006 r. Spośród 155 piszacych kolokwiu 7 osób przedstawiło poprawne rozwiazanie. Zadanie zostało następnie wykorzystane w Olipiadzie Fizycznej. 5

6 18 oent pędu układu * Układ N punktów aterialnych jest izolowany. Oddziaływania iędzy punktai aterialnyi spełniają III zasadę dynaiki. Udowodnij, że całkowity oent pęd układu jest zachowany, jeśli dla każdych dwóch punktów aterialnych siła, jaką jeden z nich działa na drui, jest równoleła do prostej przechodzącej przez te punkty aterialne. 19 Koeta Halleya * Oblicz największą i najniejszą wartość prędkości koety, jeśli najniejsza i największa odlełość od koety do Słońca równa jest odpowiednio d oraz D. Dane są asa Słońca S oraz stała rawitacji G. Uzyskaj również wyniki liczbowe, jeśli przyjiey d = , D = , S = k oraz G = N 2 k Trójkat rawitacyjny * Jakie warunki uszą być spełnione, aby odlełości iędzy trzea swobodnyi punktai aterialnyi były stałe, jeśli znane są ich asy oraz wiadoo, że punkty nie leżą na prostej? Oblicz prędkość kątową punktów aterialnych w inercjalny układzie, w który środek ich asy spoczywa. Wyprowadź warunki na odlełości poiędzy ciałai. Punkty aterialne oddziałują jednie rawitacyjnie. Układ jest izolowany. 21 Akcelerator, anes i ekran Początkowo spoczywającą cząstkę o dodatni ładunku Q i asie przyśpieszono za poocą akceleratora o dłuości L. W akceleratorze wytwarzane jest jednorodne pole elektryczne E. Tuż za akceleratore cząstka wleciała w obszar jednorodneo pola anetyczneo B. W jakiej odlełości D od końca akceleratora cząstka uderzy w ekran? Kąt iędzy osią akceleratora a płaszczyzną ekranu wynosi α. W wybrany układzie współrzędnych wektory pól są wyrażone następująco: E = E(cos αê x + sin αê y ) i B = Bê z, równanie ekranu a postać y = 0, a cząstka opuszczając akcelerator przelatuje przez początek układu współrzędnych. 22 Pola równolełe * Cząstka o ładunku Q i asie, ając początkową prędkość 0 = 0x ê x + 0y ê y, wlatuje w obszar równolełych, jednorodnych pól: elektryczneo E = Eê y i anetyczneo B = Bê y. Wynikające z druiej zasady dynaiki Newtona równania na współrzędne położenia cząstki x i z rozwiązać po sprowadzeniu do jedneo równania na zienną zespoloną f = ẋ + iż. Podać równanie ruchu cząstki zakładając, że w chwili początkowej przelatywała przez początek układu współrzędnych. Jaki warunek usi być spełniony, aby cząstka dotarła do ekranu, któreo równanie a postać x = L? Jaki obraz utworzą na ekranie cząstki o różnych wartościach 0x, jeśli założyć, że odlełość L jest ała w porównaniu z proienie toru w płaszczyźnie XZ, tzn. L 0x /(QB)? Wskazówka: Obraz ożna znaleźć jako zależność y(z) po zastosowaniu następujących przybliżeń dla x(t) i z(t): jeśli sin α 1, to sin α α oraz cos α 1 α 2 /2. 6

7 23 Pola prostopadłe * Cząstka o ładunku Q i asie znajduje się w obszarze prostopadłych, jednorodnych pól: elektryczneo E = Eê z i anetyczneo B = Bê y. Wynikające z druiej zasady dynaiki Newtona równania na współrzędne położenia cząstki x i z rozwiązać po sprowadzeniu do jedneo równania na zienną zespoloną f = ẋ + iż. Podać równanie ruchu cząstki zakładając, że w chwili początkowej wyruszała ona z początku układu współrzędnych z prędkością początkową 0 = 0x ê x + 0y ê y. Jakie warunki uszą być spełnione, aby tore cząstki była zwykła cykloida? Jakie warunki uszą być spełnione, aby cząstka poruszała się ruche jednostajny prostoliniowy? Jaka będzie wtedy jej prędkość? Fizyka relatywistyczna W poniższych probleach należy uwzlędniać efekty relatywistyczne. 24 Zderzenie dwóch jader Dwa jądra atoowe zbliżają się do siebie. Każde a asę i porusza się z prędkością (kierunki prędkości są równolełe). Po zderzeniu obserwujey dwa jądra o asach 1 = 3 i 4 2 = 1, które 4 kontynuują ruch pierwotnych jąder (tzn. ają tę saą prędkość i kierunek co pierwotne jądra), oraz układ cząstek powstałych w zderzeniu, X. Obliczyć asę niezienniczą układu X, X. Podać również wyrażenie na X w szczeólnych przypadkach: a) 1 = 2 oraz b) 1 = 2 = 1. 2 Uwaa: Zastanowić się, jaki jest kierunek wektora pędu układu X. Poinać efekty zwiazane z budowa jadra. Przed zderzenie Po zderzeniu 2 X 1 25 Awaria rakiety i wyprawa ratunkowa Z Ziei wyrusza rakieta lecąca z prędkością c/2. Po 10 dniach rakieta ulea awarii (10 dni w pokładoweo zeara). Załoa wysyła synał świetlny z prośbą o pooc. Po otrzyaniu wiadoości centru lotów na Ziei natychiast wysyła rakietę ratunkową. Z jaką szybkością powinna się ona poruszać wzlęde Ziei, aby uratować załoę pierwszej z rakiet, w której astronauci oą utrzyać się przy życiu przez 30 dni od awarii? 26 Fotorafia pręta * Równoleły do osi Y pręt porusza się wzdłuż osi X z prędkością. Fotorafujey pręt aparate znajdujący się w punkcie x = y = 0, z = a. Na zdjęciu środek pręta znajduje się w początku układu współrzędnych. Jaki jest kształt pręta na fotorafii? 7

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 Uwagi wstępne Niniejszy zbiór zadań i pytań napisany został dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ale z powodzeniem może być

Bardziej szczegółowo

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y Przykład 1 Dane są trzy siły: P 1 = 3i + 4j, P 2 = 2i 5j, P 3 = 7i + 3j (składowe sił wyrażone są w niutonach), przecinające się w punkcie A (1, 2). Wyznaczyć wektor wypadkowej i jej wartość oraz kąt α

Bardziej szczegółowo

Siła. Zasady dynamiki

Siła. Zasady dynamiki Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A,

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii MATURA 2006 do zadań z fizyki i astronomii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z fizyki i astronomii miał

Bardziej szczegółowo

pole powierzchni zakreślane przez wektor wodzący planet na jednostkę czasu jest stałe prędkość polowa jest wielkością stałą

pole powierzchni zakreślane przez wektor wodzący planet na jednostkę czasu jest stałe prędkość polowa jest wielkością stałą Astronomia 1. Drugie prawo Keplera mówi, że w ruchu planety po orbicie, jej: pole powierzchni zakreślane przez wektor wodzący planet na jednostkę czasu jest stałe prędkość polowa jest wielkością stałą

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo

PRACA I ENERGIA ENERGIA A PRACA

PRACA I ENERGIA ENERGIA A PRACA PRACA I ENERGIA 1 ENERGIA A PRACA Energia jest to wielkość skalarna, charakteryzująca stan, w jakim znajduje się jedno lub wiele ciał. Energia kinetyczna jest związana ze stanem ruchu ciała. Praca jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny.

SPIS TREŚCI. Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny. SPIS TREŚCI 18. DRGANIA MECHANICZNE Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny. 19. FALE MECHANICZNE Fale poprzeczne

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na: DYNAMIKA Oddziaływanie między ciałami można ilościowo opisywać posługując się pojęciem siły. Działanie siły na jakieś ciało przejawia się albo w zmianie stanu ruchu tego ciała (zmianie prędkości), albo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MFA-R1_1P-08 EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MFA-R1_1P-08 EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

PF11- Dynamika bryły sztywnej.

PF11- Dynamika bryły sztywnej. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Grzegorz Samołyk Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2014 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 180 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY Dorota Bagińska Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Podstawa Prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Liceum ogólnokształcące Warszawa 007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

XLIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne

XLIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne XLIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne ZADANIE T Nazwa zadania: Obraz widziany przez rybę A) W basenie pod wodą zanurzono prostopadle do powierzchni wody świecący, kwadratowy ekran,

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo