Nr 2 / 2006 ISSN Jak zwiększyć udziały w rynku. Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2 / 2006 ISSN 1895-8796. Jak zwiększyć udziały w rynku. Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu"

Transkrypt

1 Nr 2 / 2006 ISSN Jak zwiększyć udziały w rynku Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu

2 150 lat owocnych inwestycji Zbieramy owoce naszego doêwiadczenia Owoce naszej pracy dajà najwi kszà satysfakcj PewnoÊç i bezpieczeƒstwo rodzà dojrza e owoce SEB istnieje na Êwiatowych rynkach ju od 150 lat. Zaufa o nam ponad 5,5 miliona klientów. Zatrudniamy 20 tysi cy pracowników w 10 krajach na Êwiecie. Od 8 lat z powodzeniem wykorzystujemy naszà wiedz i doêwiadczenie w Polsce w SEB TFI. Grupa SEB proponuje nowoczesne rozwiàzania pierwsi wprowadziliêmy elektronicznà us ug Cash Management oraz bankowoêç internetowà. Na polskim rynku zarzàdzamy aktywami o wartoêci blisko 2 mld z otych. Polscy specjaliêci z SEB TFI doradzajà w zarzàdzaniu wybranymi funduszami Grupy SEB. Dynamiczna dzia alnoêç oraz presti, jakim cieszy si SEB na Êwiecie, budujà bezpiecznà przysz oêç dla najbardziej wymagajàcych inwestorów. Wiemy, e b dzie ona owocem naszej wzajemnej wspó pracy. SEB TFI S.A., ul. Szturmowa 2A, Warszawa, tel , faks ,

3 OD WYDAWCY W numerze: Trudno o kooperację nawet w rodzinie Wydarzenia CIBP ma charakter biznesowy Jak zwiększyć udziały w rynku Wspólny system bankowości internetowej Do spółki z bankami spółdzielczymi Największe doświadczenie we współpracy Inwestycje w przyszłość Dobre perspektywy urządzeń samoobsługowych Towarzystwo pomocy wzajemnej Sekurytyzacja także dla najmniejszych Bal dla firm, banków i SKOK-ów Trudno o kooperację nawet w rodzinie Instytut Bankowości Spółdzielczej oddaje w Państwa ręce drugi numer biuletynu Europejski. Wysyłany jest on za darmo do prezesów wszystkich 584 banków spółdzielczych i 3 zrzeszających, wszystkich 75 SKOK-ów oraz prezesów banków komercyjnych, firm windykacyjnych, leasingowych i faktoringowych. Grupą docelową są menedżerowie spółdzielczych instytucji finansowych. Jednym z celów IBS jest przełamanie niedobrych relacji między BS-ami i SKOK-ami i nakłonienie ich do współpracy. Są bowiem oczywiste pola ich kooperacji. Klienci SKOK-ów mogliby korzystać z dużej sieci bankomatów sektora BS, a klienci banków spółdzielczych nabywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK. O współpracę między bankami spółdzielczymi i SKOK-ami jest jednak trudno. Powodów tego jest kilka. Pierwszy to konkurencja między nimi. Drugi budowanie tożsamości obu struktur przez ich przywódców, z jednej strony KZBS pod przewodnictwem Eugeniusza Laszkiewicza, a z drugiej Krajowa Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa kierowana przez Grzegorza Biereckiego. Gdy buduje się tożsamość, wróg jest jak znalazł. Trzeci powód to polityka. Banki spółdzielcze od lat kojarzone są z lewą stroną sceny politycznej (PSL i SLD), a SKOK-i z prawą (głównie PiS). Narastanie napięcia politycznego w Polsce w ostatnich miesiącach sprawia, że racjonalne argumenty są coraz mniej słyszalne. A przecież banki spółdzielcze i SKOK-i to jedna wielka rodzina spółdzielcza, to jak starszy brat i młodsza siostra. Takie same są ich założenia ideowe i tradycja sięgająca działalności Franciszka Stefczyka. Banki spółdzielcze często powołują się na nierówne traktowanie, że SKOK-i mają ulgę w podatku dochodowym od osób prawnych. Z końcem tego roku ulga ta jednak wygasa. A przecież SKOK-i ze względu na swój charakter mają też ograniczenia, np. nie mogą obsługiwać większych firm działających jako spółki prawa handlowego, nie mogą sprzedawać jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani polis ubezpieczeniowych. W przełamywaniu niedobrych relacji między bankami spółdzielczymi i SKOK-ami ma pomóc ich wspólny udział w Konkursie Gepardy Biznesu. W podsumowującym go Balu Gepardów Biznesu wzięli udział prezesi wyróżnionych banków spółdzielczych i SKOK-ów, natomiast przywódcy sektorów znaleźli powody, by nie spotkać się. W ramach przełamywania barier politycznych i nakłaniania do współpracy polskich podmiotów IBS pod moim kierownictwem postanowił przyznać nagrodę specjalną Geparda Biznesu wicepremierowi i ministrowi rolnictwa Andrzejowi Lepperowi za zasługi w obronie polskiego rolnictwa i przedsiębiorczości. Z panem Lepperem sporo mnie łączy. Obaj pochodzimy ze wsi i Pomorza Środkowego, obaj krytykujemy publicznie wojnę w Iraku. W sprawach gospodarczych różnimy się. Ja wolę więcej gospodarki rynkowej, Andrzej Lepper więcej rozwiązań socjalnych. Z punktu widzenia interesów rolników i właścicieli małych firm działalność pana Leppera przyniosła im jednak wiele korzyści. Powinny ją docenić również banki spółdzielcze. Samoobrona powstała na skutek kłopotów ze spłacaniem kredytów przez rolników. Gdyby nie jej protesty, banki spółdzielcze zostałyby z garbem złych długów, a dzięki jej działalności w ich spłacie pomogli inni obywatele ze swoich podatków i banki pozbyły się kłopotu. Wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Lepper jest otwarty na współpracę z bankami spółdzielczymi. Warto z tego skorzystać. Jerzy Krajewski Europejski Ogólnopolski Kwartalnik Instytutu Bankowości Spółdzielczej Nr 2 / kwiecień-czerwiec 2006 r. Redaktor naczelny: Jerzy Krajewski Adres redakcji: Marki ul. Piłsudskiego 37 tel. (22) , , faks (22) , Wydawca: Instytut Bankowości Spółdzielczej Oddział ULAN Sp. z o.o Marki ul. Piłsudskiego 37 Stale współpracują: Mariusz Pastor, Zbigniew Wołynka Skład i łamanie: ULAN Sp. z o.o. Reklama: ULAN Sp. z o.o. Agata Kisiołek tel. (22) Druk: ArtDruk, Kobyłka Nakład: egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych. Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą wydawcy biuletynu. 3 E u r o p e j s k i

4 WYDARZENIA Sukcesy największego zrzeszenia 23 maja 2006 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Przewodniczył mu Jan Klimkiewicz, przewodniczący Rady Zrzeszenia, prezes Banku Spółdzielczego w Grodzisku Maz. Sytuację finansową BPS oraz banków spółdzielczych z nim zrzeszonych przedstawił prezes zarządu BPS Paweł Siano. Rok 2005 i pierwszy kwartał roku bieżącego to kolejny dobry okres pod względem osiągniętych wyników w ponadtrzyletnim okresie funkcjonowania Zrzeszenia BPS, powiedział prezes Siano. Na koniec kwietnia br. BPS osiągnął zysk brutto w wysokości 14,3 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 12,2 mln zł. Suma bilansowa banku wyniosła 7,9 mld zł. Na koniec kwietnia br. fundusze własne Banku BPS wynosiły 281,4 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 87,1 mln zł. W ciągu 2005 roku i pierwszych czterech miesięcy roku 2006 następował też dynamiczny wzrost sumy aktywów zrzeszonych banków spółdzielczych. W dyskusji prezesi banków spółdzielczych wskazywali na potrzebę opracowania raportu o sytuacji i perspektywach sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Podkreślali także zasadność prowadzenia, takich jak ostatnie, ogólnopolskich kampanii reklamowych, które budują pozytywny wizerunek sektora bankowości spółdzielczej w Polsce i umacniają markę banku spółdzielczego. Adam Góral szefem największej firmy IT obsługującej banki Giełdowe spółki Softbank i Asseco Poland poinformowały o planie fuzji. Oznacza to, że w 2007 r. powstanie największa firma IT obsługująca banki. Softbank koncentruje się na sektorze banków komercyjnych, a Asseco na sektorze banków spółdzielczych. Wstępny harmonogram zakłada zakończenie procesu fuzji i rozpoczęcie notowań nowej firmy w pierwszym kwartale 2007 r. Asseco w 22 proc. należy do Softbanku, którego 34,3-procentowym udziałowcem jest z kolei Prokom, kontrolowany przez Ryszarda Krauzego. Po fuzji udział Prokomu w akcjonariacie będzie wynosił 25,45 proc., ale zachowa on kontrolę wynikającą z prawa do powoływania większości członków rady nadzorczej w spółce po połączeniu. Łączna kapitalizacja Asseco i Softbanku wynosi obecnie blisko 1,8 mld zł, zaś ich łączne przychody za ubiegły rok przekroczyły 750 mln zł. Adam Góral, szef Asseco, zostanie prezesem połączonych firm. Liczy, że fuzja doprowadzi do kolejnych połączeń w sektorze IT. Marzy mi się potężna polska spółka informatyczna. Naszym ruchem może skłonimy kolegów z branży do podjęcia podobnych prób połączeniowych, powiedział Góral. Dynamizm SKOK-ów Polskie SKOK-i zainwestują na Ukrainie. Przygotowują też projekt zmian w prawie, które pozwolą im lepiej konkurować z bankami. SKOK-i to największa organizacja parabankowa w Polsce. Działają na zasadach spółdzielczych. Mają ponad 5,2 mld zł aktywów i 1,5 mln klientów. Kontrolują 7 proc. rynku kredytów konsumenckich. Kasy, które w Polsce rosną w siłę (w ubiegłym roku pozyskały 226 tys. nowych członków), pomagają kolegom z sąsiednich państw. Krajowa SKOK podpisała umowę partnerską ze zrzeszeniami kas działających na Ukrainie. Krajówka utworzy tam spółkę ubezpieczeniową (gwarantującą depozyty) oraz zorganizuje centralę dla tamtych kas. Inwestycja na Ukrainie będzie warta milion euro. To bardzo obiecujący rynek. Już teraz członkami kas jest tam 1,3 mln osób, powiedział Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej SKOK, na konferencji 22 czerwca 2006 r. SKOK-i chcą też szybciej rosnąć w Polsce. Mają w tym pomóc zmiany prawa. Krajowa SKOK przygotowuje własny projekt nowej ustawy regulującej działalność kas. Bierecki zadeklarował, że SKOK-i zrezygnują ze zwolnienia podatkowego, ale w zamian chcą rozszerzyć wachlarz usług i mieć możliwość uproszczonej egzekucji złych kredytów z wykorzystaniem bankowego tytułu egzekucyjnego (dziś mogą z niego korzystać tylko banki). Bierecki nie chce, by SKOK-i zostały objęte nadzorem bankowym. To tak, jakby nadzorowała nas konkurencja, ocenił. Nie zgadza się z postulatem powołania osobnego, ale niezależnego nadzoru. Po co zmieniać coś, co działa dobrze?, pytał Bierecki. Bezpieczeństwo ma swoją cenę W dniach maja 2006 r. w Centrum Szkoleniowym Falenty koło Warszawy Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej zorganizowała konferencję pt. Bezpieczny bank spółdzielczy. Jej głównym celem było zwrócenie uwagi na zagadnienie bezpieczeństwa banków spółdzielczych, przedstawienie strategii tworzenia polityki bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń, z jakimi najczęściej spotykają się banki w swojej działalności. Seminarium prowadziła Zofia Kuzyk, prezes FRBS (na zdjęciu). Rozpoczęło je wystąpienie prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, który pozytywnie ocenił miniony rok w sektorze bankowym. Zwrócił uwagę, iż obecnie ponad 30 proc. transakcji płatniczych to transakcje bezgotówkowe, tak więc nastąpił znaczny przyrost w porównaniu z rokiem Poziom bezpieczeństwa banków jest w Polsce wyższy niż w innych krajach Zachodu. Znacznie mniej jest u nas włamań i napadów. Wzrasta natomiast liczba innych przestępstw przeciw bankom. Jeszcze parę lat temu najważniejsze było zabezpieczenie placówek przed przestępstwami rozbójniczymi włamaniami i napadami. Obecnie większym zagrożeniem dla banków, nie tylko spółdzielczych, są przestępstwa związane z kartami płatniczymi i internetem, powiedział Henryk Walencik, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Administracji w Banku BPS SA, wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków przy ZBP. Zygmunt Truszkiewicz z GBW SA wprowadził bankowców w zagadnienie polityki bezpieczeństwa banku spółdzielczego. Dr Krzysztof Jan Jakubski z Banku BPS SA podjął temat rosnącego zagrożenia szpiegostwem gospodarczym. W konferencji wzięli też udział dostawcy mechanicznych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo, rozwiązań informatycznych, a także towarzystwo ubezpieczeniowe, które oferuje bankom polisy zmniejszające ryzyko posługiwania się ich kartami płatniczymi. EBS był jednym z patronów medialnych konferencji. E u r o p e j s k i 4 Opracowując wydarzenia korzystałem m.in. z i Jerzy Krajewski

5

6 ROZMOWA CIBP ma charakter biznesowy Z Pawłem Siano, prezesem Banku Polskiej Spółdzielczości, rozmawia Anna Lewkowska Latem ubiegłego roku Bank Polskiej Spółdzielczości SA został przyjęty w poczet członków Międzynarodowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych (Confédération Internationale des Banques Populaires CIBP), dzięki czemu Polska stała się 18 krajem członkiem zrzeszenia. Na początku maja br. w Santiago de Chile uczestniczył Pan w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego CIBP, gdzie został Pan w wyborach uzupełniających przyjęty w jego skład. Jaki charakter ma ta organizacja i czym różni się od pozostałych EACE, ICBA i ICA? Trzy pierwsze organizacje mają charakter wybitnie związkowy. Skupiają banki spółdzielcze i ich grupy, po kilka z każdego państwa. Natomiast CIBP ma charakter biznesowy. W jej skład wchodzą banki i instytucje finansowe obsługujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Z kolei obsługa MSP to domena banków spółdzielczych, tak więc w naszej organizacji są tylko banki zrzeszające BS-y, obecnie z 18 krajów świata. Celem organizacji jest wzajemne wspomaganie się, dbałość o interesy banków spółdzielczych poprzez reprezentowanie ich na międzynarodowych forach decyzyjnych (np. w Komisji Europejskiej), wypracowywanie szczegółowych rozwiązań, stanowisk i opinii, wymiana doświadczeń, dystrybucja informacji i rozwijanie różnych inicjatyw. Biuro organizacji mieści się w Brukseli. Organami CIBP są Walne Zgromadzenia Członków, Komitet Wykonawczy pełniący funkcję ciała decyzyjnego, Zarząd Generalny będący organizatorem i koordynatorem pracy oraz wyodrębniane w zależności od potrzeb specjalne i stałe komisje. Do prac w stałej komisji CIBP Bank BPS wydelegował panią Danutę Hibner, dyrektora Departamentu Sprzedaży. W skład Komitetu Wykonawczego wchodzą prezesi instytucji finansowych zrzeszonych w CIBP. Jego przewodniczącym jest Ulrich Brixner. Czy każde zrzeszenie banków spółdzielczych może zostać członkiem CIBP? Każde zrzeszenie może zostać przyjęte, jeśli posiada rekomendację któregoś z obecnych członków organizacji. Chciałbym tu podkreślić, że sama rekomendacja nie wystarczy, aby zostać członkiem CIBP. Oprócz niej przeprowadzana jest również lustracja kandydata, relacjonowana następnie na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego. W minionym roku w Banku Polskiej Spółdzielczości E u r o p e j s k i 6 gościł z tej przyczyny zastępca sekretarza generalnego Kai-Oliver Brand. Nie tylko zapoznał się z BPS i jego działalnością, ale odwiedził też kilka zrzeszonych w naszym banku BS-ów, m.in. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach. Dopiero po tej wizycie zapadła ostateczna decyzja o przyjęciu BPS do organizacji. Był Pan ostatnio na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego CIBP w Santiago de Chile. Czy możemy się dowiedzieć, co było przedmiotem obrad? Spraw było kilka. Zacznijmy może od omówienia przygotowań do Kongresu CIBP, który ma się odbyć jeszcze tym roku, w dniach 4-6 października w Paryżu. Miło mi poinformować, że przewidziane jest na nim również moje wystąpienie. Przedstawię w nim polski sektor bankowości spółdzielczej. Paweł Siano Rozmawialiśmy poza tym o trwających już pracach nad stworzeniem nowej strony internetowej organizacji, wzbogaconej o podstrony członków (Bank Polskiej Spółdzielczości będzie więc miał ją również). Nowa strona ma zawierać bazę przepisów prawnych, informacje o bieżącej działalności, o możliwościach uzyskania finansowania czy nawiązania współpracy handlowej. Członkowie organizacji będą zobligowani do jej aktualizowania. Ale najważniejszym punktem obrad były sprawy związane z finansami. Wiemy, że w ciągu najbliższych lat Unia Europejska zamierza zwiększyć nakłady finansowe na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. To będą duże pieniądze, setki milionów euro. W związku z tym Komitet Wykonawczy zamierza zaktywizować prace nad możliwością ich pozyskania. Chcielibyśmy, aby te pieniądze przepływały przez banki spółdzielcze. W jaki sposób Komitet Wykonawczy zamierza osiągnąć ten cel? Główne prace toczyć się będą w zarządzie w Brukseli. Członkowie komisji będą przygotowywać opinie na temat możliwości wykorzystania tych środków i przekazywać je do zrzeszonych banków. To pozwoli bankom na opracowanie planów, systemów informacji dla przedsiębiorców, nowych produktów i w ogóle podjęcie stosownych działań. Równocześnie komisja zajmie się przygotowaniem opinii i postulatów w zakresie przepływu środków przez banki spółdzielcze i przedstawi je Komisji Europejskiej. Jest to bardzo ważne, aby mieć wpływ na interesujące nas dyrektywy KE zanim one powstaną, na etapie ich przygotowywania. Bo kiedy zostaną zatwierdzone protesty, jak uczy doświadczenie, na niewiele się zdają. Zapewnienie nam udziału w pracach legislacyjnych Unii Europejskiej w interesującym nas obszarze i współuczestnictwo w procesie kształtowania ostatecznych rozwiązań jest teraz najważniejszym zadaniem, na którym skupi się CIBP. Ta organizacja ma zresztą na tym polu dużą skuteczność i spore osiągnięcia. Jak wygląda współpraca między członkami Międzynarodowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych? Ta współpraca jest bardzo rozwinięta. Polega na wymianie wiedzy, doświadczeń, na poszerzaniu kontaktów biznesowych. Jako przykład mogę podać trwającą już parę lat współpracę Banku Polskiej Spółdzielczości z DZ Bankiem. Wysyłamy do DZ Banku pracowników na szkolenia, korzystamy z ich produktów i technologii, wymieniamy doświadczenia, co dla nas, świeżo upieczonych członków UE, jest bardzo istotne. Teraz, dzięki przynależności do CIBP, nie tylko poszerzy się krąg naszych biznesowych partnerów, ale i powiększą się możliwości pozyskiwania finansowania. Chęć bezpośredniej współpracy z naszym bankiem już teraz zgłosił Osterreichischer Genossenschaftsverband Schulze Delitzsch z Austrii oraz zrzeszenie banków greckich. Zapewne dołączą do nich i inni. Mam nadzieję, że przynależność do Międzynarodowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych przyniesie nam nie tylko prestiż, ale wymierne korzyści dla całego sektora. Bardzo dziękuję za rozmowę Pani Anna Lewkowska jest redaktorem naczelnym portalu Rozmowę publikujemy za jej zgodą.

7 Klucz do biznesu Wincor Nixdorf jest dynamicznie rozwijającą się globalną firmą informatyczną oraz uznanym dostawcą technologii i usług dla: sieci handlowych, sektora bankowego i instytucji finansowych, hoteli i gastronomii, obiektów sportowych i wypoczynkowych, stacji paliw, oddziałów pocztowych oraz transportu pasażerskiego. Wincor Nixdorf tworzą trzy piony: Retail (rozwiązania dla handlu), Banking (rozwiązania dla banków), Service (doradztwo, serwis i wsparcie techniczne). Wincor Nixdorf posiada przeszło 25-letnie doświadczenie oraz bazę ponad 500 Klientów na całym świecie, zna rynek oraz zachodzące na nim procesy, zatrudnia profesjonalnych konsultantów, tworzy i wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, na bieżąco reaguje na trendy rynkowe i potrzeby Klientów. Rozwiązania oraz usługi Wincor Nixdorf spełniają najwyższe standardy jakości. Wincor Nixdorf jest niezależną spółką, powstałą ze struktur Siemens Nixdorf branży IT koncernu Siemens AG. 19 maja 2004 r. akcje Wincor Nixdorf zadebiutowały na giełdzie we Frankfurcie. Nabywców znalazło 9,2 mln akcji zostało to przez specjalistów uznane za jeden z największych sukcesów giełdowych 2004 r. Firma posiada swoją główną siedzibę w Niemczech w Paderborn. Na całym świecie zatrudnia ponad pracowników. Oddziały i przedstawicielstwa Wincor Nixdorf znajdują się w 90 krajach. Wincor Nixdorf znany jest nie tylko w Europie obecnie dynamiczny rozwój rozpoczął się w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce. W Polsce Wincor Nixdorf prowadzi swoją działalność od 16 lat - w sposób efektywny przyczynia się do rozwoju nowoczesnej bankowości i handlu detalicznego oraz dokłada wszelkich starań, aby działalność firmy miała zarówno wymiar gospodarczy, jak również społeczny oraz w pełni odpowiedzialny biznesowo wobec Klientów, Partnerów oraz Polski. Wincor Nixdorf posiada największą ogólnopolską sieć serwisową ma do dyspozycji zespół doświadczonych inżynierów, centra serwisowe w całej Polsce, Centrum Napraw i Diagnostyki urządzeń, centralny i lokalne magazyny części zamiennych, Centrum Preinstalacji sprzętu oraz oprogramowania, zintegrowany system informatyczny do zarządzania naprawami (SAP+CRM). Stały i szybki dostęp do serwisu Wincor Nixdorf jest gwarantowany dzięki specjalistom w Call Center, Help Desk u i Centrum Monitorowania, pracującym 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Celem jest zapewnienie Klientom serwisu urządzeń Wincor Nixdorf oraz innych producentów. Ogólnopolska Sieć Serwisowa oraz Centrum Monitorowania Wincor Nixdorf została laureatem VIII oraz X Edycji Medalu Europejskiego dla Usług i uzyskała uznanie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Center Club Wincor Nixdorf Sp. z o.o. ul. Popularna 82, Warszawa, tel: (0-22) /01, fax: (0-22) ul. Modelarska 12, Katowice, tel: (0-32) , fax: (0-32) ul. Lublańska 34, Kraków, tel.: (0-12) , fax: (0-12)

8 KONGRESY I KONFERENCJE Jak zwiększyć udziały w rynku Gdy sektorowi banków spółdzielczych uda się stworzyć wspólną platformę dystrybucyjną z udziałem internetu i rozległą siecią bankomatów, trzeba będzie zaoferować na niej nowoczesne produkty finansowe wachlarz dobrych polis ubezpieczeniowych i kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych do wyboru. czerwca 2006 r. w Hotelu Gromada 9 w Warszawie odbył się I Kongresu Bankowości Spółdzielczej adresowany głównie do banków spółdzielczych, ale również do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wzięło w nim udział ponad 60 osób. Temat kongresu: Jak pozyskać i utrzymać klienta banku spółdzielczego. To jest zasadnicze zagadnienie dla rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych. Konkurencja na rynku usług bankowych w naszym kraju robi się bowiem coraz ostrzejsza. Wiosną 2006 r. wszedł na niego Polbank EFG, utworzony przez grecki Eurobank. Wejście było mocne i głośne, z kampanią reklamową za kilkanaście milionów złotych. Polbank w krótkim czasie stworzył sieć kilkudziesięciu oddziałów w całym kraju z bankomatami i wpłatomatami (Wincor Nixdorf na I Kongresie Bankowości Spółdzielczej poinformował, że dostarczył mu 30 wpłatomatów, a docelowo sprzeda ich prawie 80) i uruchomił bankowość internetową. W porównaniu z rozmachem działań Polbanku dokonania zadomowionego w Polsce od ponad stu lat sektor banków spółdzielczych wydają się skromne. Większość menedżerów banków spółdzielczych zaczyna dostrzegać, że dotychczas stosowane działania mogą okazać się niewystarczające nie tylko do powiększania udziału banków spółdzielczych w rynku usług bankowych, ale nawet do utrzymania poziomu 5-6 proc., że rzucane przez KZBS hasła o 15 proc. udziału w rynku w 2010 r. to są mrzonki. Efektywne kanały dystrybucji I Kongres Bankowości Spółdzielczej prowadził współpracownik IBS Zbigniew Wołynka (pierwszy z prawej). Część merytoryczną rozpoczęła prezentacja Zbigniewa Kwatera, prezesa SoftNetu (pierwszy z lewej). Stoi Philippe Saffray, zastępca dyrektora generalnego MACIF Życie We wrześniu 2005 r. głównym tematem III Kongresu Jedności Polskich Banków Spółdzielczych, zorganizowanego przez KZBS i ZBP, były relacje między bankami spółdzielczymi i bankami zrzeszającymi. O tym, jak walczyć na rynku z konkurencją, mówiono niewiele. A podstawowe kwestie w tej sprawie to dobre produkty finansowe, efektywne kanały ich dystrybucji i skuteczny marketing. Dlatego tym zagadnieniom poświęcony był I KBS. O efektywnych kanałach dystrybucji mówił Andrzej Pyka, partner w międzynarodowej firmie doradczej Accenture, która pomagała informatykom BRE Banku stworzyć system bankowości internetowej mbanku, jeden z najlepszych w Polsce. Od 2001 r. jestem klientem mbanku. Mam tam konto osobiste i rachunki lokacyjne, korzystam z supermarketu funduszy inwestycyjnych i usług maklerskich. To wirtualny bank. Nie widziałem na oczy jego pracowników (pieniądze wypłacam w bankomatach). Oferuje tanie usługi (rachunki prowadzi za darmo) i wysokie oprocentowanie lokat. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych kupuję w nim bez opłat dystrybucyjnych. Wspólna platforma Andrzej Pyka przedstawił w swoim wystąpieniu na I Kongresie Bankowości Spółdzielczej koncepcję stworzenia podobnego rozwiązania dla banków spółdzielczych. Jego wdrożenie wymaga jednak współpracy stworzenia wspólnej platformy dla całego sektora, bo będzie ona bardziej efektywna i tańsza niż tworzenie nowoczesnych kanałów dystrybucji przez poszczególne banki spółdzielcze. Krótko mówiąc, konieczne jest kolejne porozumienie na szczeblu banków zrzeszających, takie, jakie udało się zawrzeć w przypadku wspólnej kampanii reklamowej wiosną 2006 r., która była wielkim sukcesem. Gdy już uda się stworzyć wspólną platformę dystrybucyjną z udziałem internetu i rozległą siecią bankomatów, trzeba będzie zaoferować na niej nowoczesne produkty finansowe wachlarz dobrych polis ubezpieczeniowych i kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych do wyboru. Wtedy będzie można powalczyć z komercyjną konkurencją nie tylko na wsi i w małych miastach, ale również w metropoliach. Dopiero po takiej modernizacji, dokonanej wspólnie przez banki spółdzielcze i zrzeszające, można będzie spróbować zwiększyć udziały w rynku do 9-10 proc. za pięć lat. Do osiągnięcia takich celów potrzebna jest współpraca ze wszystkimi, którzy mogą okazać się pomocni. W imieniu Instytutu Bankowości Spółdzielczej zapraszam już na II Kongres Bankowości Spółdzielczej, który odbędzie się w Warszawie pod koniec października 2006 r. Tematem będzie outsourcing w działalności bankowej. Uczestnicy będą też mieli okazję poznać przedstawicieli najlepszych dużych i średnich firm w Polsce, biorących udział w II Kongresie Gepardów Biznesu, a wieczorem spotkać liderów na II Balu Gepardów Biznesu. Szczegóły pojawią się wkrótce na edu.pl. Dostępne są tam już prezentacje z I Kongresu Bankowości Spółdzielczej. Jerzy Krajewski E u r o p e j s k i 8

9 KONGRESY I KONFERENCJE I Kongres Bankowości Spółdzielczej Jak pozyskać i utrzymać klienta banku spółdzielczego Kongres odbył się 9 czerwca 2006 r. w Hotelu Gromada w Warszawie Prelegenci: Andrzej Pyka, Partner w międzynarodowej firmie doradczej Accenture Zbigniew Kwater, Prezes SoftNet Sp. z o.o. Katarzyna Kasztelan, Dyrektor Biura Obsługi i Wsparcia Sprzedaży WTUŻiR Concordia Capital SA Jerzy Bogaczyk, Dyrektor Biura Ubezpieczeń i Reasekuracji Concordia Polska TUW Philippe Saffray, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Operacyjny w MACIF Życie TUW Andrzej Piestrzeniewicz, Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży SEB TFI Jarosław Kozicki, Prezes Pivotal Polska Adam Matyaszek, Dyrektor Działu Banking Wincor Nixdorf Sp. z o.o. Marcin Gieros, Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży InfoCredit Program Kongresu: Powitanie uczestników i gości Zbigniew Kwater Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla banków spółdzielczych Dyskusja Andrzej Pyka Bankowość internetowa w sektorze banków spółdzielczych Dyskusja Katarzyna Kasztelan i Jerzy Bogaczyk Bancassurance w bankach spółdzielczych dopasowanie produktów ubezpieczeniowych do specyfiki działalności banków spółdzielczych Dyskusja Przerwa na kawę Philippe Saffray Produkty bancassurance proponowane przez MACIF Życie TUW Dyskusja Andrzej Piestrzeniewicz Inwestycje w przyszłość Dyskusja Adam Matyaszek Optymalizacja kosztów posiadania sieci bankomatów Dyskusja Lunch Jarosław Kozicki Skuteczność. Pozyskanie i utrzymanie klienta. Światowe rozwiązanie klasy CRM Dyskusja Przerwa na przyjęcie uczestników Kongresu Gepardów Biznesu Marcin Gieros Metodologia rankingów Gepardy Biznesu Rozdanie dyplomów laureatom i wyróżnionym w Konkursie Gepardy Biznesy w kategoriach Najdynamiczniejsza Firma, Najdynamiczniejszy BS i Najdynamiczniejsza SKOK Sponsorzy Kongresu: Patron medialny: 9 E u r o p e j s k i

10 KONGRESY I KONFERENCJE Wspólny system bankowości internetowej Wykorzystanie znajomości rynku lokalnego, dopasowanie oferty produktów i uruchomienie nowoczesnych kanałów dystrybucji to kluczowe czynniki sukcesu dla banków spółdzielczych. Korzyści z bankowości internetowej Dla klientów» Możliwość wglądu w aktualny stan rachunków bankowych o każdej porze.» Szybsza realizacja zleceń.» Oszczędność czasu i pieniędzy związana z eliminacją konieczności osobistego odwiedzania oddziału bankowego i ręcznego wypełniania dokumentów i zleceń bankowych.» Eliminacja zagrożeń związanych z dokonywaniem transakcji metodami tradycyjnymi, takich jak np. kradzież gotówki czy innych papierów wartościowych. Dla banków» Możliwość szybszej obsługi klienta.» Lepsze dostosowania się do potrzeb klienta.» Oszczędności wynikające z braku potrzeby posiadania rozbudowanej sieci filii i oddziałów oraz zatrudniania licznego personelu i z przetwarzania tradycyjnych dokumentów.» Eliminacja zagrożeń dotyczących transakcji wykonywanych metodami tradycyjnymi (np. kradzież i fałszowanie dokumentów bankowych). Andrzej Pyka, partner w międzynarodowej firmie doradczej Accenture Firma Accenture pomagała BRE Bankowi w uruchomieniu wirtualnego mbanku, który przebojem zdobył miejsce na rynku usług detalicznych i w ciągu pięciu lat pozyskał ponad milion klientów. Jej wiedzę można wykorzystać również w unowocześnianiu sektora banków spółdzielczych. Dzielił się nią z uczestnikami I Kongresu Bankowości Spółdzielczej Andrzej Pyka, partner w międzynarodowej firmie doradczej Accenture, który swą prezentację zaczął od podkreślenia rosnącej konkurencji na rynku finansowym. Jego zdaniem banki komercyjne uzyskują przewagę nad bankami spółdzielczymi dzięki popularyzacji dostępu poprzez kanały bezpośrednie, innowacyjnym produktom i dużym nakładom marketingowym. Siłą banków spółdzielczych jest ich bliski kontakt z klientem wynikający ze specyfiki geograficznej i środowiskowej działalności banków. Odpowiedzią na konkurencję banków komercyjnych powinna być modernizacja, np. przez uruchomienie kanałów bezpośrednich. Ze względu na specyfikę, skalę działalności banków spółdzielczych i koszt takich inicjatyw należy rozważyć ich wspólną realizację, radził Andrzej Pyka. Rozwiązaniem może być wspólne wdrożenie platformy wielokanałowej pozwalającej na wykorzystanie internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz bankomatów i innych urządzeń samoobsługowych jako ważnych kanałów dystrybucji produktów bankowych. Duży potencjał wzrostu Gospodarstwa domowe w Polsce pomimo posiadania podobnej liczby komputerów osobistych, mają znacznie rzadziej dostęp do internetu niż średnia w Europie Zachodniej. Prognozy wskazują jednak, iż do roku 2010 sytuacja powinna ulec poprawie. Chociaż ponad 38 proc. Polaków mieszka na terenach wiejskich, to tylko średnio 18,3 proc. z badanych osób wchodzących na strony internetowe banków stanowią mieszkańcy wsi. Popularność kanału internetowego będzie w Polsce wzrastać. Ze względu na niską penetrację internetu na wsi przy największym odsetku populacji i prognozowanym rozwoju internetu w Polsce, obszar ten ma bardzo duży potencjał wzrostu, zapewniał Andrzej Pyka. Większość banków komercyjnych posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną wspierającą dostęp wielokanałowy. Obecnie znajdujemy się w fazie adaptacji klientów do nowych usług oferowanych poprzez kanały bezpośrednie. Wykorzystanie znajomości rynku lokalnego, dopasowanie oferty produktów i uruchomienie nowoczesnych kanałów dystrybucji jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla banków spółdzielczych, podkreślił Andrzej Pyka. Z badań wynika, że klienci wielokanałowi są o 46 proc. bardziej dochodowi dla banku od klasycznych klientów oddziałowych, dodał. Ponad milion klientów w sześć lat Jako przykład sukcesu przedstawił uruchomienie pierwszego wirtualnego banku w Polsce. Jego początkiem była decyzja BRE Banku o rozpoczęciu działalności na polskim rynku bankowości detalicznej. Był to pierwszy etap agresywnej strategii wejścia na rynek we współpracy z Accenture jako strategicznym partnerem i dostawcą rozwiązania dla BRE Bank. Projekt został zaimplementowany na platformie bankowej Altamira. Dzięki uruchomieniu mbanku BRE Bank osiągnął następujące korzyści:» uzyskał przewagę konkurencyjną w segmencie bankowości internetowej i komórkowej oraz umocnił swoją pozycję na rynku,» zgromadził wartościowe informacje o dynamice rynku, oczekiwaniach i zachowaniach klientów w docelowych segmentach rynku,» uruchomił organizację wyposażoną w nowoczesne rozwiązania i metody prowadzenia działalności, z wartościową bazą klientów umożliwiającą znaczący przyszły wzrost poprzez wykorzystanie relacji partnerskich i aliansów. Model biznesowy mbanku, który ruszył w listopadzie 2000 r., zakładał oferowanie ograniczonej liczby atrakcyjnych produktów po niskiej cenie oraz pełnienie roli drugiego banku dla klienta. E u r o p e j s k i 1 0

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI BRE BANKU 2007 Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 Spis treści I. Krótko o BRE Banku...4 I.1. Kim jesteśmy...4 I.2. Władze spółki (od 15 marca 2008

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 1 Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci Przestrzeń, postęp, rozwój. Z jednej strony swoboda - a z drugiej precyzja. Wizja i odpowiedzialność. Prostota

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu.

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu. Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 8 / jesień 2012 Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu Jan Pytlewski EWA S.A. Słodka recepta na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 3/67 jesień 2010 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. EDukacja Siła zespołu Rola team coacha jest kluczowa dla prawidłowego działania zespołu

Magazyn Grupy BPS. EDukacja Siła zespołu Rola team coacha jest kluczowa dla prawidłowego działania zespołu WYDARZENIA Zasłużony laur dla Jana Czesaka Jubileusz 20-lecia Zwiazku Banków Polskich EDukacja Siła zespołu Rola team coacha jest kluczowa dla prawidłowego działania zespołu Ludzie i pieniądze Co może

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo