REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu Agro-Karta 2015, zwanego dalej Programem, Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18, kod pocztowy Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON i numerem identyfikacji podatkowej NIP , zwana dalej Organizatorem Program jest organizowany w okresie od dnia r. do dnia r Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny Program jest organizowany na zlecenie Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy Domaniewskiej 50A, w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o kapitale zakładowym zł, posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP Celem Programu jest rozbudowa dystrybucji produktów Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. (dalej: Produkty) za pośrednictwem sklepów sprzedających środki ochrony roślin oraz zwiększenie zakupów Produktów u autoryzowanych dystrybutorów Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. i w powiązanych z nimi spółkach (dalej: Autoryzowani Dystrybutorzy). Lista Autoryzowanych Dystrybutorów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 1

2 1.8. Infolinia Programu prowadzona jest pod numerem telefonu , w dni powszednie, w godzinach: 9:00 17: Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Programu, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w tym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które zgodnie z Regulaminem wymagane są do wzięcia udziału w Programie i odebrania nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 2.1. W Programie mogą brać udział jedynie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne, prowadzące w ramach działalności gospodarczej sklepy sprzedające środki ochrony roślin, które nabywają Produkty objęte Programem u Autoryzowanych Dystrybutorów, o których mowa w pkt 1.7. w celu ich dalszej odsprzedaży i które zostały zaproszone do udziału w Programie przez przedstawiciela Organizatora, zwane dalej: Sklepami Jako zaproszenie do Programu traktuje się przekazanie przez Przedstawiciela Organizatora do Sklepu Formularza Przystąpienia do Programu oraz utworzenie loginu i hasła do systemu informatycznego Programu Prawidłowo wypełniony Formularz Przystąpienia do Programu musi zawierać, w szczególności: a) nazwę, NIP firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), formę prawną prowadzonej działalności oraz nazwę Sklepu zgłaszanego do Programu i jego adres, b) dane osoby uprawnionej do reprezentacji Sklepu, w postaci jej imienia i nazwiska, adresu (opcjonalnie) oraz numer telefonu komórkowego tej osoby, 2

3 c) własnoręczny podpis osoby, o której mowa w podpunkcie (b) powyżej, pieczęć firmową Sklepu oraz datę wypełnienia Formularza Przystąpienia do Programu (w przypadku rejestracji za pomocą Formularza Przystąpienia w wersji papierowej) Sprzedażą w ramach Programu objęte są wybrane produkty, dostępne w sprzedaży w czasie trwania Programu u Autoryzowanych Dystrybutorów, których lista stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej zwane: Produktami ) Program polega na tym, że Sklepy, których umocowani reprezentanci dokonali prawidłowego zgłoszenia do Programu, zwane od momentu przystąpienia do Programu również Uczestnikami, uzyskują punkty w związku z zakupami dokonywanymi przez Sklepy w trakcie trwania Programu u Autoryzowanych Dystrybutorów, a punkty zdobyte w Programie mogą być następnie wymieniane na nagrody pieniężne oraz rzeczowe, które stanowią nagrody w akcjach specjalnych. Nagrody pieniężne przekazywane są na kartę przedpłaconą prepaid według przelicznika 1 zł = 1 pkt Organizator będzie naliczał Uczestnikom punkty, poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. zgodnie z następującymi założeniami: a) punkty będą naliczane na podstawie łącznej wartości netto zakupów Produktów dokonanych u Autoryzowanych Dystrybutorów (zwanej dalej: Obrotem ), b) za każdy 1 kg/l zakupionego Produktu Organizator naliczy Uczestnikowi Programu odpowiednią liczbę punktów zgodnie z tabelą punktacji podaną w Załączniku nr 2 do Regulaminu, c) każda faktura korygująca, która zostanie wystawiona w trakcie trwania Programu, pomniejszająca wysokość Obrotu, będzie powodowała zmniejszenie liczby zebranych punktów danego Uczestnika, d) łączna maksymalna wartość nagrody pieniężnej przekazywanej na kartę przedpłaconą prepaid, stanowiąca nagrodę w Programie z uwzględnieniem nagród w akcji specjalnej Wczesny Zakup, wynosi zł Niezwłocznie po zarejestrowaniu Sklepu w bazie Uczestników Organizator prześle Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Przystąpienia do Programu login i hasło do konta Uczestnika na stronie (zwanego dalej: Kontem ). 3

4 2.8. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody/nagród w Programie jest osiągnięcie przez Sklep progu zakupowego, zwanego dalej Celem zakupowym, tj. kupienie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. od Autoryzowanych Dystrybutorów Produktów o łącznej wartości: a) zł netto (piętnaście tysięcy złotych netto 00/100) dla Uczestników, którzy nie brali udziału w Programie Agro-Karta 2014, b) zł netto (piętnaście tysięcy złotych netto 00/100) oraz zwiększenie Obrotu o min. 2% w stosunku do roku 2014 dla Uczestników, którzy brali udział w Programie Agro-Karta 2014, c) w przypadku Uczestników, którzy nie spełnili warunków, o których mowa w pkt powyżej: zł netto (piętnaście tysięcy złotych netto 00/100) dla Uczestników, którzy brali udział w Programie Agro-Karta 2014, oraz osiągnięcie min. 80% wartości Obrotu z 2014 r. Uczestnikowi spełniającemu warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przyznane zostanie 50% wartości punktów Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż w przypadku nieosiągnięcia przez Sklep Celu zakupowego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. naliczone punkty ulegają przepadkowi Punkty w Programie są naliczane za zakupy dokonane przez Sklep w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. na podstawie danych sprzedażowych z faktur zakupu Produktów przez Uczestników od Autoryzowanych Dystrybutorów oraz za udział w akcjach specjalnych, organizowanych przez Organizatora na zasadach i okresie trwania tych akcji określonych w Załącznikach od 3 do 7 do Regulaminu, na stronie internetowej Programu lub przesyłanych Uczestnikom za pośrednictwem wiadomości SMS lub , pod warunkiem przekazania Przedstawicielowi Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza Przystąpienia do Programu lub wypełnienia Formularza Przystąpienia na stronie z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.1 Regulaminu Zakupy dokonane przez Sklepy w okresie po 15 października 2015 r. będą rozliczanie w edycji 2016 Programu Kopie faktur, o których mowa w pkt 2.10 Regulaminu, należy przesłać na jeden z poniższych sposobów: 4

5 a) w formie kserokopii drogą pocztową na Agro-Karta, skrytka pocztowa nr 3, Warszawa 150 do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego), b) w formie elektronicznej w postaci zdjęć lub skanów na adres poczty do dnia r. (decyduje data wpływu wiadomości na serwer), c) w formie elektronicznej w postaci zdjęć lub skanów za pośrednictwem funkcjonalności strony dostępnej w zakładce Prześlij fakturę do dnia r. (decyduje data zaimportowania dokumentów na stronie W celu weryfikacji dokonanych zakupów Uczestnik zobowiązany jest do przechowywania oryginałów faktur zakupu Produktów w terminie do 60 dni od daty zakończenia Programu i udostępnienia ich na prośbę Organizatora Organizator będzie aktualizował informacje na temat liczby punktów zgromadzonych przez poszczególnych Uczestników w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania kopii faktur zakupowych od Uczestnika. W terminie tym Organizator prześle Uczestnikowi SMS-em, na numer telefonu podany w Formularzu Przystąpienia do Programu, informację o liczbie zgromadzonych przez niego punktów. Informacje na temat liczby punktów zgromadzonych przez danego Uczestnika będą dostępne pod numerem Infolinii Programu , jak również po zalogowaniu się na Koncie na stronie Z zastrzeżeniem pkt 2.15 Regulaminu zgromadzone punkty będą zamieniane na nagrodę pieniężną według przelicznika 1 pkt = 1 zł przekazywaną na kartę przedpłaconą prepaid w ciągu 60 dni od ostatecznej daty przesłania kopii faktur, o której mowa w pkt 2.12 Regulaminu z zachowaniem postanowień niniejszego punktu Regulaminu, w szczególności: a) Warunkiem zasilenia Karty przedpłaconej jest uprzednia aktywacja karty na stronie internetowej Programu, w zakładce Karta przedpłacona. Aktywacja karty polega na wpisaniu przez Uczestnika indywidualnego numeru referencyjnego karty; b) Przez wypłatę nagrody pieniężnej rozumie się złożenie skutecznie potwierdzonej dyspozycji zasilenia karty przedpłaconej w systemie bankowym Organizatora; 5

6 c) W przypadku gdy Uczestnik osiągnie prawo do otrzymania nagrody należnej z tytułu uczestnictwa w akcjach specjalnych lub konkursach, nagrody takie będą wysyłane na adres Sklepu podany w Formularzu Przystąpienia do Programu w ciągu 60 dni od daty zakończenia akcji specjalnej lub konkursu Uczestnicy, którzy w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. dokonali zakupów Produktów objętych Programem na łączną wartość przekraczającą zł netto (jeden milion złotych netto 00/100), zostaną objęci programem Agro-Karta GOLD. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu poprzednim, otrzymają nagrodę pieniężną na podstawie noty księgowej wystawionej przez Organizatora. Łączna maksymalna wartość nagrody pieniężnej, stanowiąca nagrodę w programie Agro-Karta GOLD z uwzględnieniem nagród w akcji specjalnej Wczesny Zakup, wynosi zł Odbiór nagród rzeczowych przyznawanych w ramach akcji specjalnych musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody przez osobę uprawnioną do reprezentacji Sklepu, której dane są podane w Formularzu Przystąpienia do Programu lub przez inną osobę uprawnioną do reprezentacji Sklepu W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik Programu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie Nagrody rzeczowe w Programie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju Przekazanie nagród nastąpi na koszt i ryzyko Organizatora. Zobowiązanie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie Organizator informuje, że nagrody zdobywane w ramach Programu stanowią przychód z działalności gospodarczej Uczestnika (w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi) lub przychód osoby prawnej (w przypadku Uczestników będących osobami prawnymi) i podlegają opodatkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych, wynikających odpowiednio z przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 6

7 2.22. Organizator ma prawo ogłaszać okresowe dodatkowe akcje specjalne, w których Uczestnik ma możliwość zdobywania dodatkowych punktów i/lub nagród w Programie. Zasady tych akcji będą ogłaszane na lub komunikowane do Uczestników za pośrednictwem wiadomości SMS. III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 3.1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora, Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18, kod pocztowy Warszawa z dopiskiem Agro-Karta 2015, nie później niż w terminie do 60 dni od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Organizatora Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę i adres Uczestnika, nazwę Sklepu zgłoszonego do Programu oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika, która zgłasza reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji można również podać adres korespondencyjny, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na reklamację Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 4.1. Dane osobowe osób reprezentujących Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu i wydawania nagród zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2014 r. poz ). 7

8 4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Domaniewskiej 50A, w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o kapitale zakładowym zł, posiadająca nr identyfikacji podatkowej NIP Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. upoważniła Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu stosownie do treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2014 r. poz ) Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, Warszawa. V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ 5.1. W ramach Programu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak: a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Programu; b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Programie za pośrednictwem strony internetowej Programu; c) prowadzenie i udostępnianie indywidualnych internetowych Kont Punktowych dla Uczestników; d) umożliwianie rejestrowania Kodów za pośrednictwem strony internetowej Programu; e) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Programu Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą zalogowania się na indywidualne Konto Punktowe Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu. 8

9 5.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 5.7 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9

10 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie oraz u Przedstawicieli Organizatora. Na żądanie Uczestnika Regulamin Programu wysłany jest pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, dzwoniąc na Infolinię Programu lub przesyłając informację o rezygnacji z Programu na adres Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Programie, traci prawo do jakichkolwiek nagród w Programie, które nie zostały mu wydane przed rezygnacją z udziału w Programie Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. O wprowadzonych zmianach Organizator poinformuje Uczestników z 5-dniowym wyprzedzeniem, na stronie internetowej Programu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszym Programem przed właściwym sądem powszechnym We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy. ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista Autoryzowanych Dystrybutorów i Spółek z nimi powiązanych Nazwa Ulica Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Nr telefonu AgroCentrum Dariusz Kiciński Pniewo 80B Bedlno Agricola-Lublin Sp. z o.o. Ciecierzyn 121A Ciecierzyn PHP Agro-Efekt Sp. z o.o. Parkowa Syców Agrolok Sp. z o.o. Dworcowa Golub-Dobrzyń Stargard Szczeciński Traugutta 42A Grodzisk ATR AGROHANDEL Sp. z o.o. Podmiejska BayWa Agro Polska Sp. z o.o. Mazowiecki B.H. Agro-Bakałarzewo Polna Bakałarzewo

11 Sp. z o.o. PUH Chemirol Sp. z o.o. Przemysłowa Mogilno Chempest S.A. Łąkowa Racibórz Dalgety Agra Polska Sp. z o.o. Heleny Szafran Poznań Flora Sp. z o.o Kopernika Praszka PHP FRANK Bydgoska Chełmża Kazgod Sp. z o.o. Wierzbowa Błonie Market Rolniczy Minge Sp. z o.o. Poznańska Granowo Osadowski S.A. Kolejowa Bierutów Osadowski Raiffeisen Sp. z o.o. Obłaczkowo 144a Września Osadowski-Cebulski Sp. z o.o. Nasienna Legnica Procam Polska Sp. z o.o. Nowy Świat 42/ Gdańsk PH Progress Chem Jan Świć Kilińskiego Zamość ZZO Warka Sp. z o.o. Kolejowa Warka ZAŁĄCZNIK NR 2 Lista Produktów biorących udział w Programie wraz z punktacją podstawową oraz punktacją za Akcję Specjalną Wczesny zakup Nazwa produktu Liczba punktów za kg/l produktu Atlas TM 500 SC 6,25 Bizon TM 2,35 Dithane NeoTec 75WG 0,60 Dragon TM 450 WG 30,00 Wczesny zakup - liczba punktów za kg/produktu Dursban TM 480 EC 0,80 0,40 Fernando Forte TM 300 EC 1,50 Galera TM 334 SL 8,60 Goal TM 480 SC 4,90 Kerb TM 50 WP 3,45 Lancet Plus TM 125 WG 13,00 6,50 Lontrel TM 300 SL 8,00 Mustang TM 306 SE 2,20 1,10 Mustang Forte TM 195 SE 1L 1,20 2,6 Mustang Forte TM 195 SE 5L i 20L 1,20 0,60 Navigator TM 360 SL 8,65 Nomad TM 75 WG 13,65 11

12 Nurelle TM D 550 EC 1,60 1,60 Reldan TM 225 EC 0,70 Runner TM 240 SC 4,65 Sancozeb 80WP 0,40 Spintor TM 240 SC 9,20 Starane TM 250 EC 1,70 ZAŁĄCZNIK NR 3 Akcja specjalna Wczesny zakup 1. Produkty biorące udział w akcji specjalnej Wczesny zakup (zwane dalej: Produktami Wczesny zakup ) to: a. Dursban 480 EC; b. Lancet Plus 125 WG; c. Mustang 306 SE; d. Mustang Forte 195 SE 5l oraz 20l. 2. Akcja specjalna Wczesny zakup jest organizowana w okresie od dnia r. do dnia r., przy czym: a. okres zakupu Produktów Wczesny zakup trwa od r. do r. b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest r. 3. Każdy Uczestnik, który prześle kopie faktur potwierdzające zakup Produktów Wczesny zakup zgodnie z pkt 2 powyżej, otrzyma 50% więcej punktów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 4. Dodatkowo za zakup Produktu Mustang Forte 195 SE w opakowaniu 1 litr Uczestnik za każdy zakupiony 1 litr Produktu otrzyma 2,6 pkt, zaś za każdy zakupiony 1 litr Produktu Nurelle D 550 EC Uczestnik otrzyma 100% więcej punktów, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Akcja specjalna Mustang Forte ZAŁĄCZNIK NR 4 1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej Mustang Forte to Mustang Forte 195 SE. 12

13 2. Akcja specjalna Mustang Forte jest organizowana w okresie od dnia r. do dnia r., przy czym: a. okres zakupu produktu trwa od r. do r.; b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest r. 3. Każdy Uczestnik, który w 2015 r. dokona zakupu produktu Mustang Forte 195 SE w ilości o co najmniej 10% większej niż w roku 2014, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej. 4. Nagrodą dodatkową jest: a. Bon wakacyjny ITAKA o wartości zł (słownie: pięć tysięcy złotych), jeżeli Uczestnik dokona zakupu co najmniej 2500 l produktu Mustang Forte 195 SE; b. Karta płatnicza Orlen o wartości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każde zakupione 250 l produktu Mustang Forte 195 SE. Maksymalna kwota zasilenia karty płatniczej Orlen to zł (słownie: dwa tysiące złotych). 5. Uczestnik, który dokona zakupu co najmniej 2500 l produktu Mustang Forte 195 SE, może dokonać wyboru nagrody zgodnie z pkt 4 powyżej. Akcja specjalna Lancet Plus ZAŁĄCZNIK NR 5 1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej Lancet Plus to Lancet Plus 125 WG. 2. Akcja specjalna Lancet Plus jest organizowana w okresie od dnia r. do dnia r., przy czym: a. okres zakupu produktu trwa od r. do r.; b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest r. 3. Każdy Uczestnik, który w 2015 r. dokona zakupu produktu Lancet Plus 125 WG w ilości o co najmniej 15% większej niż w roku 2014, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci wysokiej klasy roweru za zakupione 150 kg produktu. 4. Każdy Uczestnik, który w 2015 r. dokona zakupu produktu Lancet Plus 125 WG w ilości o co najmniej 5% większej niż w roku 2014, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci karty płatniczej Orlen o wartości 750 zł (słownie: siedemset 13

14 pięćdziesiąt złotych) za każde zakupione 100 kg produktu. Maksymalna kwota zasilenia karty płatniczej Orlen to zł (słownie: trzy tysiące złotych). 5. Uczestnik, który spełni warunki podane w pkt 6 powyżej, może otrzymać zarówno nagrodę w postaci roweru, jak i karty płatniczej Orlen. ZAŁĄCZNIK NR 6 Akcja specjalna Runner 1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej Runner to Runner 240 SC. 2. Akcja specjalna Runner jest organizowana w okresie od dnia r. do dnia r., przy czym: a. okres zakupu produktu trwa od r. do r.; b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest r. 3. Każdy Uczestnik, który w 2015 r. dokona zakupu produktu Runner 240 SC w ilości o co najmniej 30% większej niż w roku 2014, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej. 4. Nagrodą dodatkową jest karta płatnicza Orlen o wartości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) za każde zakupione 100 l produktu Runner 240 SC. Maksymalna kwota zasilenia karty płatniczej Orlen to zł (słownie: trzy tysiące złotych). Akcja specjalna Reldan ZAŁĄCZNIK NR 7 1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej Reldan to Reldan 225 EC. 2. Akcja specjalna Reldan jest organizowana w okresie od dnia r. do dnia r., przy czym: a. okres zakupu produktu trwa od r. do r.; b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest r. 3. Każdy Uczestnik, który w 2015 r. dokona zakupu produktu Reldan 225 EC w ilości o co najmniej 30% większej niż w roku 2014, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej. 14

15 4. Nagrodą dodatkową jest karta płatnicza Orlen o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każde zakupione 250 l produktu Reldan 225 EC. Maksymalna kwota zasilenia karty płatniczej Orlen to zł (słownie: dwa tysiące złotych). 15

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2015

REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2015 REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu lojalnościowego Shogun (dalej: Program) skierowanego do osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo