REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu Agro-Karta 2015, zwanego dalej Programem, Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18, kod pocztowy Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON i numerem identyfikacji podatkowej NIP , zwana dalej Organizatorem Program jest organizowany w okresie od dnia r. do dnia r Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny Program jest organizowany na zlecenie Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy Domaniewskiej 50A, w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o kapitale zakładowym zł, posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP Celem Programu jest rozbudowa dystrybucji produktów Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. (dalej: Produkty) za pośrednictwem sklepów sprzedających środki ochrony roślin oraz zwiększenie zakupów Produktów u autoryzowanych dystrybutorów Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. i w powiązanych z nimi spółkach (dalej: Autoryzowani Dystrybutorzy). Lista Autoryzowanych Dystrybutorów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 1

2 1.8. Infolinia Programu prowadzona jest pod numerem telefonu , w dni powszednie, w godzinach: 9:00 17: Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Programu, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w tym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które zgodnie z Regulaminem wymagane są do wzięcia udziału w Programie i odebrania nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 2.1. W Programie mogą brać udział jedynie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne, prowadzące w ramach działalności gospodarczej sklepy sprzedające środki ochrony roślin, które nabywają Produkty objęte Programem u Autoryzowanych Dystrybutorów, o których mowa w pkt 1.7. w celu ich dalszej odsprzedaży i które zostały zaproszone do udziału w Programie przez przedstawiciela Organizatora, zwane dalej: Sklepami Jako zaproszenie do Programu traktuje się przekazanie przez Przedstawiciela Organizatora do Sklepu Formularza Przystąpienia do Programu oraz utworzenie loginu i hasła do systemu informatycznego Programu Prawidłowo wypełniony Formularz Przystąpienia do Programu musi zawierać, w szczególności: a) nazwę, NIP firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), formę prawną prowadzonej działalności oraz nazwę Sklepu zgłaszanego do Programu i jego adres, b) dane osoby uprawnionej do reprezentacji Sklepu, w postaci jej imienia i nazwiska, adresu (opcjonalnie) oraz numer telefonu komórkowego tej osoby, 2

3 c) własnoręczny podpis osoby, o której mowa w podpunkcie (b) powyżej, pieczęć firmową Sklepu oraz datę wypełnienia Formularza Przystąpienia do Programu (w przypadku rejestracji za pomocą Formularza Przystąpienia w wersji papierowej) Sprzedażą w ramach Programu objęte są wybrane produkty, dostępne w sprzedaży w czasie trwania Programu u Autoryzowanych Dystrybutorów, których lista stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej zwane: Produktami ) Program polega na tym, że Sklepy, których umocowani reprezentanci dokonali prawidłowego zgłoszenia do Programu, zwane od momentu przystąpienia do Programu również Uczestnikami, uzyskują punkty w związku z zakupami dokonywanymi przez Sklepy w trakcie trwania Programu u Autoryzowanych Dystrybutorów, a punkty zdobyte w Programie mogą być następnie wymieniane na nagrody pieniężne oraz rzeczowe, które stanowią nagrody w akcjach specjalnych. Nagrody pieniężne przekazywane są na kartę przedpłaconą prepaid według przelicznika 1 zł = 1 pkt Organizator będzie naliczał Uczestnikom punkty, poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. zgodnie z następującymi założeniami: a) punkty będą naliczane na podstawie łącznej wartości netto zakupów Produktów dokonanych u Autoryzowanych Dystrybutorów (zwanej dalej: Obrotem ), b) za każdy 1 kg/l zakupionego Produktu Organizator naliczy Uczestnikowi Programu odpowiednią liczbę punktów zgodnie z tabelą punktacji podaną w Załączniku nr 2 do Regulaminu, c) każda faktura korygująca, która zostanie wystawiona w trakcie trwania Programu, pomniejszająca wysokość Obrotu, będzie powodowała zmniejszenie liczby zebranych punktów danego Uczestnika, d) łączna maksymalna wartość nagrody pieniężnej przekazywanej na kartę przedpłaconą prepaid, stanowiąca nagrodę w Programie z uwzględnieniem nagród w akcji specjalnej Wczesny Zakup, wynosi zł Niezwłocznie po zarejestrowaniu Sklepu w bazie Uczestników Organizator prześle Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Przystąpienia do Programu login i hasło do konta Uczestnika na stronie (zwanego dalej: Kontem ). 3

4 2.8. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody/nagród w Programie jest osiągnięcie przez Sklep progu zakupowego, zwanego dalej Celem zakupowym, tj. kupienie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. od Autoryzowanych Dystrybutorów Produktów o łącznej wartości: a) zł netto (piętnaście tysięcy złotych netto 00/100) dla Uczestników, którzy nie brali udziału w Programie Agro-Karta 2014, b) zł netto (piętnaście tysięcy złotych netto 00/100) oraz zwiększenie Obrotu o min. 2% w stosunku do roku 2014 dla Uczestników, którzy brali udział w Programie Agro-Karta 2014, c) w przypadku Uczestników, którzy nie spełnili warunków, o których mowa w pkt powyżej: zł netto (piętnaście tysięcy złotych netto 00/100) dla Uczestników, którzy brali udział w Programie Agro-Karta 2014, oraz osiągnięcie min. 80% wartości Obrotu z 2014 r. Uczestnikowi spełniającemu warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przyznane zostanie 50% wartości punktów Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż w przypadku nieosiągnięcia przez Sklep Celu zakupowego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. naliczone punkty ulegają przepadkowi Punkty w Programie są naliczane za zakupy dokonane przez Sklep w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. na podstawie danych sprzedażowych z faktur zakupu Produktów przez Uczestników od Autoryzowanych Dystrybutorów oraz za udział w akcjach specjalnych, organizowanych przez Organizatora na zasadach i okresie trwania tych akcji określonych w Załącznikach od 3 do 7 do Regulaminu, na stronie internetowej Programu lub przesyłanych Uczestnikom za pośrednictwem wiadomości SMS lub , pod warunkiem przekazania Przedstawicielowi Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza Przystąpienia do Programu lub wypełnienia Formularza Przystąpienia na stronie z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.1 Regulaminu Zakupy dokonane przez Sklepy w okresie po 15 października 2015 r. będą rozliczanie w edycji 2016 Programu Kopie faktur, o których mowa w pkt 2.10 Regulaminu, należy przesłać na jeden z poniższych sposobów: 4

5 a) w formie kserokopii drogą pocztową na Agro-Karta, skrytka pocztowa nr 3, Warszawa 150 do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego), b) w formie elektronicznej w postaci zdjęć lub skanów na adres poczty do dnia r. (decyduje data wpływu wiadomości na serwer), c) w formie elektronicznej w postaci zdjęć lub skanów za pośrednictwem funkcjonalności strony dostępnej w zakładce Prześlij fakturę do dnia r. (decyduje data zaimportowania dokumentów na stronie W celu weryfikacji dokonanych zakupów Uczestnik zobowiązany jest do przechowywania oryginałów faktur zakupu Produktów w terminie do 60 dni od daty zakończenia Programu i udostępnienia ich na prośbę Organizatora Organizator będzie aktualizował informacje na temat liczby punktów zgromadzonych przez poszczególnych Uczestników w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania kopii faktur zakupowych od Uczestnika. W terminie tym Organizator prześle Uczestnikowi SMS-em, na numer telefonu podany w Formularzu Przystąpienia do Programu, informację o liczbie zgromadzonych przez niego punktów. Informacje na temat liczby punktów zgromadzonych przez danego Uczestnika będą dostępne pod numerem Infolinii Programu , jak również po zalogowaniu się na Koncie na stronie Z zastrzeżeniem pkt 2.15 Regulaminu zgromadzone punkty będą zamieniane na nagrodę pieniężną według przelicznika 1 pkt = 1 zł przekazywaną na kartę przedpłaconą prepaid w ciągu 60 dni od ostatecznej daty przesłania kopii faktur, o której mowa w pkt 2.12 Regulaminu z zachowaniem postanowień niniejszego punktu Regulaminu, w szczególności: a) Warunkiem zasilenia Karty przedpłaconej jest uprzednia aktywacja karty na stronie internetowej Programu, w zakładce Karta przedpłacona. Aktywacja karty polega na wpisaniu przez Uczestnika indywidualnego numeru referencyjnego karty; b) Przez wypłatę nagrody pieniężnej rozumie się złożenie skutecznie potwierdzonej dyspozycji zasilenia karty przedpłaconej w systemie bankowym Organizatora; 5

6 c) W przypadku gdy Uczestnik osiągnie prawo do otrzymania nagrody należnej z tytułu uczestnictwa w akcjach specjalnych lub konkursach, nagrody takie będą wysyłane na adres Sklepu podany w Formularzu Przystąpienia do Programu w ciągu 60 dni od daty zakończenia akcji specjalnej lub konkursu Uczestnicy, którzy w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. dokonali zakupów Produktów objętych Programem na łączną wartość przekraczającą zł netto (jeden milion złotych netto 00/100), zostaną objęci programem Agro-Karta GOLD. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu poprzednim, otrzymają nagrodę pieniężną na podstawie noty księgowej wystawionej przez Organizatora. Łączna maksymalna wartość nagrody pieniężnej, stanowiąca nagrodę w programie Agro-Karta GOLD z uwzględnieniem nagród w akcji specjalnej Wczesny Zakup, wynosi zł Odbiór nagród rzeczowych przyznawanych w ramach akcji specjalnych musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody przez osobę uprawnioną do reprezentacji Sklepu, której dane są podane w Formularzu Przystąpienia do Programu lub przez inną osobę uprawnioną do reprezentacji Sklepu W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik Programu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie Nagrody rzeczowe w Programie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju Przekazanie nagród nastąpi na koszt i ryzyko Organizatora. Zobowiązanie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie Organizator informuje, że nagrody zdobywane w ramach Programu stanowią przychód z działalności gospodarczej Uczestnika (w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi) lub przychód osoby prawnej (w przypadku Uczestników będących osobami prawnymi) i podlegają opodatkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych, wynikających odpowiednio z przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 6

7 2.22. Organizator ma prawo ogłaszać okresowe dodatkowe akcje specjalne, w których Uczestnik ma możliwość zdobywania dodatkowych punktów i/lub nagród w Programie. Zasady tych akcji będą ogłaszane na lub komunikowane do Uczestników za pośrednictwem wiadomości SMS. III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 3.1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora, Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18, kod pocztowy Warszawa z dopiskiem Agro-Karta 2015, nie później niż w terminie do 60 dni od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Organizatora Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę i adres Uczestnika, nazwę Sklepu zgłoszonego do Programu oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika, która zgłasza reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji można również podać adres korespondencyjny, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na reklamację Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 4.1. Dane osobowe osób reprezentujących Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu i wydawania nagród zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2014 r. poz ). 7

8 4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Domaniewskiej 50A, w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o kapitale zakładowym zł, posiadająca nr identyfikacji podatkowej NIP Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. upoważniła Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu stosownie do treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2014 r. poz ) Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, Warszawa. V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ 5.1. W ramach Programu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak: a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Programu; b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Programie za pośrednictwem strony internetowej Programu; c) prowadzenie i udostępnianie indywidualnych internetowych Kont Punktowych dla Uczestników; d) umożliwianie rejestrowania Kodów za pośrednictwem strony internetowej Programu; e) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Programu Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą zalogowania się na indywidualne Konto Punktowe Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu. 8

9 5.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 5.7 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9

10 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie oraz u Przedstawicieli Organizatora. Na żądanie Uczestnika Regulamin Programu wysłany jest pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, dzwoniąc na Infolinię Programu lub przesyłając informację o rezygnacji z Programu na adres Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Programie, traci prawo do jakichkolwiek nagród w Programie, które nie zostały mu wydane przed rezygnacją z udziału w Programie Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. O wprowadzonych zmianach Organizator poinformuje Uczestników z 5-dniowym wyprzedzeniem, na stronie internetowej Programu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszym Programem przed właściwym sądem powszechnym We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy. ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista Autoryzowanych Dystrybutorów i Spółek z nimi powiązanych Nazwa Ulica Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Nr telefonu AgroCentrum Dariusz Kiciński Pniewo 80B Bedlno Agricola-Lublin Sp. z o.o. Ciecierzyn 121A Ciecierzyn PHP Agro-Efekt Sp. z o.o. Parkowa Syców Agrolok Sp. z o.o. Dworcowa Golub-Dobrzyń Stargard Szczeciński Traugutta 42A Grodzisk ATR AGROHANDEL Sp. z o.o. Podmiejska BayWa Agro Polska Sp. z o.o. Mazowiecki B.H. Agro-Bakałarzewo Polna Bakałarzewo

11 Sp. z o.o. PUH Chemirol Sp. z o.o. Przemysłowa Mogilno Chempest S.A. Łąkowa Racibórz Dalgety Agra Polska Sp. z o.o. Heleny Szafran Poznań Flora Sp. z o.o Kopernika Praszka PHP FRANK Bydgoska Chełmża Kazgod Sp. z o.o. Wierzbowa Błonie Market Rolniczy Minge Sp. z o.o. Poznańska Granowo Osadowski S.A. Kolejowa Bierutów Osadowski Raiffeisen Sp. z o.o. Obłaczkowo 144a Września Osadowski-Cebulski Sp. z o.o. Nasienna Legnica Procam Polska Sp. z o.o. Nowy Świat 42/ Gdańsk PH Progress Chem Jan Świć Kilińskiego Zamość ZZO Warka Sp. z o.o. Kolejowa Warka ZAŁĄCZNIK NR 2 Lista Produktów biorących udział w Programie wraz z punktacją podstawową oraz punktacją za Akcję Specjalną Wczesny zakup Nazwa produktu Liczba punktów za kg/l produktu Atlas TM 500 SC 6,25 Bizon TM 2,35 Dithane NeoTec 75WG 0,60 Dragon TM 450 WG 30,00 Wczesny zakup - liczba punktów za kg/produktu Dursban TM 480 EC 0,80 0,40 Fernando Forte TM 300 EC 1,50 Galera TM 334 SL 8,60 Goal TM 480 SC 4,90 Kerb TM 50 WP 3,45 Lancet Plus TM 125 WG 13,00 6,50 Lontrel TM 300 SL 8,00 Mustang TM 306 SE 2,20 1,10 Mustang Forte TM 195 SE 1L 1,20 2,6 Mustang Forte TM 195 SE 5L i 20L 1,20 0,60 Navigator TM 360 SL 8,65 Nomad TM 75 WG 13,65 11

12 Nurelle TM D 550 EC 1,60 1,60 Reldan TM 225 EC 0,70 Runner TM 240 SC 4,65 Sancozeb 80WP 0,40 Spintor TM 240 SC 9,20 Starane TM 250 EC 1,70 ZAŁĄCZNIK NR 3 Akcja specjalna Wczesny zakup 1. Produkty biorące udział w akcji specjalnej Wczesny zakup (zwane dalej: Produktami Wczesny zakup ) to: a. Dursban 480 EC; b. Lancet Plus 125 WG; c. Mustang 306 SE; d. Mustang Forte 195 SE 5l oraz 20l. 2. Akcja specjalna Wczesny zakup jest organizowana w okresie od dnia r. do dnia r., przy czym: a. okres zakupu Produktów Wczesny zakup trwa od r. do r. b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest r. 3. Każdy Uczestnik, który prześle kopie faktur potwierdzające zakup Produktów Wczesny zakup zgodnie z pkt 2 powyżej, otrzyma 50% więcej punktów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 4. Dodatkowo za zakup Produktu Mustang Forte 195 SE w opakowaniu 1 litr Uczestnik za każdy zakupiony 1 litr Produktu otrzyma 2,6 pkt, zaś za każdy zakupiony 1 litr Produktu Nurelle D 550 EC Uczestnik otrzyma 100% więcej punktów, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Akcja specjalna Mustang Forte ZAŁĄCZNIK NR 4 1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej Mustang Forte to Mustang Forte 195 SE. 12

13 2. Akcja specjalna Mustang Forte jest organizowana w okresie od dnia r. do dnia r., przy czym: a. okres zakupu produktu trwa od r. do r.; b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest r. 3. Każdy Uczestnik, który w 2015 r. dokona zakupu produktu Mustang Forte 195 SE w ilości o co najmniej 10% większej niż w roku 2014, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej. 4. Nagrodą dodatkową jest: a. Bon wakacyjny ITAKA o wartości zł (słownie: pięć tysięcy złotych), jeżeli Uczestnik dokona zakupu co najmniej 2500 l produktu Mustang Forte 195 SE; b. Karta płatnicza Orlen o wartości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każde zakupione 250 l produktu Mustang Forte 195 SE. Maksymalna kwota zasilenia karty płatniczej Orlen to zł (słownie: dwa tysiące złotych). 5. Uczestnik, który dokona zakupu co najmniej 2500 l produktu Mustang Forte 195 SE, może dokonać wyboru nagrody zgodnie z pkt 4 powyżej. Akcja specjalna Lancet Plus ZAŁĄCZNIK NR 5 1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej Lancet Plus to Lancet Plus 125 WG. 2. Akcja specjalna Lancet Plus jest organizowana w okresie od dnia r. do dnia r., przy czym: a. okres zakupu produktu trwa od r. do r.; b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest r. 3. Każdy Uczestnik, który w 2015 r. dokona zakupu produktu Lancet Plus 125 WG w ilości o co najmniej 15% większej niż w roku 2014, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci wysokiej klasy roweru za zakupione 150 kg produktu. 4. Każdy Uczestnik, który w 2015 r. dokona zakupu produktu Lancet Plus 125 WG w ilości o co najmniej 5% większej niż w roku 2014, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci karty płatniczej Orlen o wartości 750 zł (słownie: siedemset 13

14 pięćdziesiąt złotych) za każde zakupione 100 kg produktu. Maksymalna kwota zasilenia karty płatniczej Orlen to zł (słownie: trzy tysiące złotych). 5. Uczestnik, który spełni warunki podane w pkt 6 powyżej, może otrzymać zarówno nagrodę w postaci roweru, jak i karty płatniczej Orlen. ZAŁĄCZNIK NR 6 Akcja specjalna Runner 1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej Runner to Runner 240 SC. 2. Akcja specjalna Runner jest organizowana w okresie od dnia r. do dnia r., przy czym: a. okres zakupu produktu trwa od r. do r.; b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest r. 3. Każdy Uczestnik, który w 2015 r. dokona zakupu produktu Runner 240 SC w ilości o co najmniej 30% większej niż w roku 2014, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej. 4. Nagrodą dodatkową jest karta płatnicza Orlen o wartości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) za każde zakupione 100 l produktu Runner 240 SC. Maksymalna kwota zasilenia karty płatniczej Orlen to zł (słownie: trzy tysiące złotych). Akcja specjalna Reldan ZAŁĄCZNIK NR 7 1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej Reldan to Reldan 225 EC. 2. Akcja specjalna Reldan jest organizowana w okresie od dnia r. do dnia r., przy czym: a. okres zakupu produktu trwa od r. do r.; b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest r. 3. Każdy Uczestnik, który w 2015 r. dokona zakupu produktu Reldan 225 EC w ilości o co najmniej 30% większej niż w roku 2014, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej. 14

15 4. Nagrodą dodatkową jest karta płatnicza Orlen o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każde zakupione 250 l produktu Reldan 225 EC. Maksymalna kwota zasilenia karty płatniczej Orlen to zł (słownie: dwa tysiące złotych). 15

Regulamin Promocji TYNKI CERESIT

Regulamin Promocji TYNKI CERESIT Regulamin Promocji TYNKI CERESIT I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Tynki Ceresit, zwanej dalej Promocją, jest i360 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER REGULAMIN PROGRAMU D-KODER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu D-Koder (zwanego dalej Programem ) jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18, kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zakochaj się w DAILIES!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zakochaj się w DAILIES! 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zakochaj się w DAILIES! 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej Zakochaj się w DAILIES [ Promocja ] jest przedsiębiorca działający pod firmą Alcon Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES I. Zasady ogólne 1.1. Podmiotem urządzającym akcję promocyjną Kupony rabatowe Dailies (dalej zwana: Promocją ) jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji pod nazwą. Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów Ledinaire

Regulamin Promocji pod nazwą. Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów Ledinaire Regulamin Promocji pod nazwą Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów Ledinaire I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Aparat za kody

Regulamin Promocji Aparat za kody Regulamin Promocji Aparat za kody I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Aparat za kody, zwanej dalej Promocją, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 90-057)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji POLEĆ KOLEDZE

Regulamin Promocji POLEĆ KOLEDZE Regulamin Promocji POLEĆ KOLEDZE I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą POLEĆ KOLEDZE, zwanej dalej Promocją, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-972)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Oceń fugę CE 40 Silica Active

REGULAMIN KONKURSU Oceń fugę CE 40 Silica Active REGULAMIN KONKURSU Oceń fugę CE 40 Silica Active I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Oceń fugę CE 40 Silica Active zwanego dalej również Konkursem, jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Konkurs: Poznaj gładzie Ceresit

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Konkurs: Poznaj gładzie Ceresit REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Konkurs: Poznaj gładzie Ceresit I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Konkurs: Poznaj gładzie Ceresit, zwanej dalej również Konkursem, jest i360

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ Regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ Regulamin REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ Regulamin 1. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz [ Promocja ] jest spółka działająca pod firmą Alcon Polska spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji pod nazwą. Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów LEDTube

Regulamin Promocji pod nazwą. Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów LEDTube Regulamin Promocji pod nazwą Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów LEDTube I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów LEDTube,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Oceń włókna w klejach Ceresit

REGULAMIN KONKURSU Oceń włókna w klejach Ceresit REGULAMIN KONKURSU Oceń włókna w klejach Ceresit I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Oceń włókna w klejach Ceresit, zwanego dalej również Konkursem, jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji pod nazwą. Zyskaj 2 x więcej punktów za zakup produktów LEDTube

Regulamin Promocji pod nazwą. Zyskaj 2 x więcej punktów za zakup produktów LEDTube Regulamin Promocji pod nazwą Zyskaj 2 x więcej punktów za zakup produktów LEDTube I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Zyskaj 2 x więcej punktów za zakup produktów LEDTube,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER 2016 EDYCJA JESIENNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER 2016 EDYCJA JESIENNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU D-KODER 2016 EDYCJA JESIENNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu D-Koder 2016 edycja jesienna (zwanego dalej Programem ) jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji PARTNER CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola TARKETT POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 2016 1 1 ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1. Organizatorem Programu Motywacyjnego jest Tarkett Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Mistrzowska Promocja SONEL

REGULAMIN Mistrzowska Promocja SONEL REGULAMIN Mistrzowska Promocja SONEL Wstęp: Zasady promocji: sprzedaż premiowana mierników marki Sonel wskazanych w 3, pkt.12, umożliwiająca otrzymanie wyposażenia dodatkowego - koszulki sportowej - po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Regulamin Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Regulamin Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0, zwanego dalej Programem, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "infiltracja nagród"

REGULAMIN PROMOCJI infiltracja nagród REGULAMIN PROMOCJI "infiltracja nagród" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Promocja zwana dalej Promocją lub Konkursem jest prowadzona pod nazwą infiltracja nagród. 2) Organizatorem Promocji jest PZL Sędziszów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. "Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKRSU WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

REGULAMIN KONKRSU WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM REGULAMIN KONKRSU WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wejdź na wyższy poziom (zwanego dalej Konkursem ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM WYJDŹ Z KOLEJKI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM WYJDŹ Z KOLEJKI. Rozdział I. Postanowienia ogólne STRONA1 REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM WYJDŹ Z KOLEJKI DLA USŁUGOBIORCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu edukacyjnego: Wyjdź z kolejki, (zwanego dalej również: Kampanią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji pod nazwą. Dodatkowa kasa do zdobycia

Regulamin Promocji pod nazwą. Dodatkowa kasa do zdobycia Regulamin Promocji pod nazwą Dodatkowa kasa do zdobycia I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Dodatkowa kasa do zdobycia, zwanej dalej Promocją, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Partner CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest

Regulamin promocji z Archetonem CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest firma ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami, i jest zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje: Promocja Promocja dla Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazw GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL (zwanej dalej: Akcją ) jest Gorenje -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda. Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin) Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. "Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem.

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki na jakich odbywa się program

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo